Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 008482 23004055 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 424
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3860-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> słowniki i leksykony
Porównaj ceny (książka, ebook (-76%), audiobook).

Prawo karne procesowe należy do tych gałęzi prawa, które w społeczeństwie budzi nie tylko żywe emocje ale co za tym idzie i zainteresowanie. Nie ma dnia by w środkach masowego przekazu nie pojawiały się informacje o sprawach kryminalnych i toczących się postępowaniach karnych. Co więcej, każdy z nas może się stać uczestnikiem postępowania karnego choćby tylko w roli świadka czy pokrzywdzonego. W takiej sytuacji warto mieć pod ręką opracowanie prezentujące w sposób zwięzły i przystępny zagadnienia wchodzące w skład prawa karnego procesowego. Leksykon prawa karnego stanowi zatem rodzaj przewodnika po tej złożonej problematyce, którego zadaniem jest ułatwić czytelnikom zrozumienie najważniejszych instytucji i konstrukcji karnoprocesowych.

Leksykon przygotował zespół nauczycieli akademickich zatrudnionych w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego:
dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UG,
dr Stanisław Cora,
dr Piotr Rogoziński,
dr hab. Sławomir Steinborn,
dr hab. Krzysztof Woźniewski,
Łukasz Cora,
Marta Flis-Świeczkowska
oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Katedrze Prawa Karnego Materialnego WPiA UG: dr hab. Wojciech Zalewski i Tomasz Snarski.

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć pod redakcją Wojciecha Cieślaka Krzysztofa Woźniewskiego Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: E. Bagińska (red.) LEKSYKON PRAWA CYWILNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA red. K. Zeidler, P. Rybiński LEKSYKON RETORYKI PRAWNICZEJ Jakub Stelina (red.) LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ, 2 wydanie A. Powałowski (red.) LEKSYKON PRAWA KONKURENCJI A. Powałowski (red.) LEKSYKON PRAWA OCHRONY KONSUMENTÓW K. Zeidler (red.) LEKSYKON PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW www.ksiegarnia.beck.pl Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć pod redakcją Wojciecha Cieślaka Krzysztofa Woźniewskiego Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Autorzy leksykonu: Wojciech Cieślak [W.C.], Stanisław Cora [S.C.], Piotr Rogoziński [P.R.], Sławomir Steinborn [S.S.], Krzysztof Woźniewski [K.W.], Łukasz Cora [Ł.C.], Marta Flis-Świeczkowska [M.F.-Ś.], Wojciech Zalewski [W.Z.], Tomasz Snarski [T.S.]. Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3859-0 ISBN e-book 978-83-255-3860-6 SpiS treści IX Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz podstawowej literatury przedmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII 1 3 5 8 11 15 20 22 25 30 36 AbolIcjA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AmneStIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akt oSkArżenIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ApelAcjA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bIegły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bezWzględne przyczyny odWołAWcze . . . . . . . . . cIężAr doWodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . czynnoścI nIecIerpIące zWłokI . . . . . . . . . . . . . . . . . . czynnoścI operAcyjno-rozpoznAWcze . . . . . . . . . czynnoścI proceSoWe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . czynnoścI SprAWdzAjące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . decyzje proceSoWe: WyrokI, poStAnoWIenIA, zArządzenIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deWolutyWność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dokumentoWAnIe czynnoścI proceSoWej (protokół, notAtkA urzędoWA) . . . . . . . . . . . . . . . . doWód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dozór polIcjI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ekStrAdycjA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . europejSkI nAkAz AreSztoWAnIA . . . . . . . . . . . . . . . . grAnIce środkA odWołAWczego . . . . . . . . . . . . . . . . Gravamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ImmunItety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In dubIo pro reo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kASAcjA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . konSenSuAlIzm proceSoWy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . konWAlIdAcjA I konWerSjA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lISt żelAzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . medIAcjA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 43 45 49 55 57 63 71 74 79 83 86 90 99 102 104  SpiS treści notoryjność, oczyWIStość, uprAWdopodobnIenIe, domnIemAnIe . . . . . . . . . . obrońcA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . odroczenIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . odSzkodoWAnIe zA nIeSłuSzne SkAzAnIe, tymczASoWe AreSztoWAnIe lub zAtrzymAnIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . odWołAlność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . okAzAnIe (rekognIcjA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pISmo proceSoWe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podSłuch proceSoWy (kontrolA I utrWAlAnIe rozmóW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poręczenIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poSIedzenIe Sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poStępoWAnIe jurySdykcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poStępoWAnIe nAkAzoWe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poStępoWAnIe przySpIeSzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poStępoWAnIe uproSzczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poStępoWAnIe W SprAWAch z oSkArżenIA pryWAtnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poStępoWAnIe WykonAWczo-lIkWIdAcyjne . . . . . poSzukIWAnIe oSkArżonego I lISt gończy . . . . . . poWód cyWIlny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poWództWo Adhezyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prAWomocność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przedAWnIenIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przedmIot proceSu kArnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przedStAWIenIe zArzutóW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przekAzAnIe ścIgAnIA kArnego . . . . . . . . . . . . . . . . . przerWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przeSłAnkI proceSoWe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przeSzukAnIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reguły ne peIus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozprAWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SkłAd Sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SprzecIW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . StronA proceSoWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 111 115 120 123 125 127 128 133 137 139 144 147 152 155 158 161 163 168 177 185 189 190 193 195 199 205 210 216 224 229 231 VI SpiS treści SuSpenSyWność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . środkI odWołAWcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . środkI zApobIegAWcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . środkI zASkArżenIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . śWIAdek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . śWIAdek AnonImoWy (IncoGnIto) . . . . . . . . . . . . . . . . śWIAdek koronny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . termIny proceSoWe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tryby ścIgAnIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tymczASoWe AreSztoWAnIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ułASkAWIenIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WArunkoWe umorzenIe poStępoWAnIA kArnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WłAścIWość Sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WnIoSek doWodoWy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WStępnA kontrolA oSkArżenIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . WyjAśnIenIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WyłączenIe orgAnu proceSu kArnego . . . . . . . . . Wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyrok łączny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Względne przyczyny odWołAWcze . . . . . . . . . . . . . zAbezpIeczenIe mAjątkoWe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAkAz doWodoWy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAkAz opuSzczAnIA krAju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAkAz reformatIonIs In peIus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zASAdA bezpośrednIoścI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zASAdA kontrolI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zASAdA legAlIzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zASAdA lojAlnoścI proceSoWej . . . . . . . . . . . . . . . . . . zASAdA oportunIzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zASAdA prAWdy mAterIAlnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zASAdA proceSoWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zASAdA SkArgoWoścI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zASAdA SWobodnej oceny doWodóW . . . . . . . . . . . . zASAdA trAfnej reAkcjI kArnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAtrzymAnIe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zAWIAdomIenIe o przeStępStWIe . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 242 244 248 250 255 257 260 265 268 272 284 286 294 298 302 305 310 319 325 328 331 337 339 346 355 357 360 363 366 369 372 375 378 379 386 VII SPIS TREŚCI ZawiesZenie postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZeZnanIa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwrot sprawy do uZupełnienia postępowania . prZygotowawcZego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 393 396 399 403 VIII Słowo wStĘpne oddajemy w ręce czytelników leksykon prawa karnego procesowego zawierający próbę syntetycznego przedstawienia najbardziej podstawo- wych pojęć funkcjonujących w nauce prawa karnego procesowego . na- szym zamierzeniem było dokonanie prezentacji poszczególnych pojęć i instytucji w sposób krótki, aczkolwiek starający się uchwycić istotę prawnoprocesową poszczególnych haseł . z uwagi na podstawowego adresata niniejszego opracowania, jakim będzie – jak sądzimy – student wydziału prawa i administracji oraz osoby niebędące prawnikami, treść poszczególnych haseł ogranicza się jednak tylko do wskazania podsta- wowych wiadomości czasami z niezbędnym rozszerzeniem . pragniemy podkreślić, że prezentowane opracowanie nie może zastą- pić podręczników procedury karnej, niemniej może stanowić przydatne narzędzie wspomagające zapoznanie się z szczegółową problematyką karnoprocesową . chcemy też poczynić zastrzeżenie, że dla nas, jako autorów wywodzących się z gdańskiego środowiska procesualistów, inspirację w poszukiwaniu sensu prawnego poszczególnych haseł sta- nowił dorobek naukowy prof . Mariana Cieślaka, jednego z najwybitniej- szych procesualistów polskich, a także osiągnięcia naukowe prof . Jana Grajewskiego . dr hab . prof . ug Wojciech Cieślak dr hab . Krzysztof Woźniewski IX wykaz podStawowej literatury przedmiotu i. podręczniki do nauki prawa karnego procesowego G. Artymiak, M. Rogalski, proces karny . część ogólna, Warszawa 2012 . G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski (red .), proces . część szczególna, Warszawa 2012 . B. Bieńkowska, P. Kruszyński, C. Kulesza, P. Piszczek, Wykład prawa karne- go procesowego, P. Kruszyński (red .), białystok 2004 . M. Cieślak, polska procedura karna . podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984 . W. Daszkiewicz, prawo karne procesowe . zagadnienia ogólne, t . 1, byd- goszcz 1999, t . 2, bydgoszcz 2001 . J. Grajewski, przebieg procesu karnego, Warszawa 2012 . J. Grajewski (red .), prawo karne procesowe . część ogólna, Warszawa 2011 . T. Grzegorczyk, J. Tylman, polskie postępowanie karne, Warszawa 2011 . R. Kmiecik, e . Skrętowicz, proces karny . cześć ogólna, Warszawa 2009 . R. Kmiecik (red .), prawo dowodowe: zarys wykładu, Warszawa 2008 . K. Marszał, proces karny: zagadnienia ogólne, katowice 2008 . K. Marszał, S. Stachowiak, K. Sychta, J. Zagrodnik, K. Zgryzek, proces karny . przebieg postępowania, katowice 2008 . A. Marek, S. Waltoś, podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2008 . A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994 . Z. Świda, R. Ponikowski, W. Posnow, postępowanie karne . część ogólna, Warszawa 2008 . S. Waltoś, proces karny . zarys systemu, Warszawa 2009 . ii. komentarze J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, r.a. Stefański, S. Zabłocki, kodeks postępowania karnego . komentarz, Z. Gostyński (red .), t . 1, Warszawa 2003, t . 2 i 3, Warszawa 2004 . K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, kodeks postępowania karnego . komentarz, Warszawa 2009 . XI wykaz podStawowej literatury przedmiotu J. Grajewski (red .), L.K. Paprzycki, S. Steinborn, kodeks postępowania kar- nego . komentarz, Warszawa 2010 . T. Grzegorczyk, kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym . komentarz, Warszawa 2008 . P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, kodeks postępowania karnego . ko- mentarz, P. Hofmański (red .), t . 1−2, Warszawa 2011 i t . 3, Warszawa 2012 . XII wykaz Skrótów 1. akty prawa krajowego eke . . . . . . . . . . . europejska konwencja o ekstradycji z 13 .12 .1957 r . (dz .u . z 1994 r . nr 70, poz . 307 ze zm .) ekpcz . . . . . . . . konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo- wych Wolności sporządzona w rzymie 4 .11 .1950 r . (dz .u . z 1993 r . nr 61, poz . 284 ze zm .) kc . . . . . . . . . . . . ustawa z 23 .4 .1964 r . – kodeks cywilny (dz .u . nr 16, poz . 93 ze zm .) kk . . . . . . . . . . . . ustawa z 6 .6 .1997 r . – kodeks karny (dz .u . nr 88, poz . 553 ze zm .) kkS . . . . . . . . . . . ustawa z 10 .9 .1991 r . – kodeks karny skarbowy (t .j . dz .u . z 2007 r . nr 111, poz . 765 ze zm .) kkW . . . . . . . . . . ustawa z 6 .6 .1997 r . – kodeks karny wykonawczy (dz .u . nr 90, poz . 557 ze zm .) konstytucja rp . . konstytucja rzeczypospolitej polskiej z 2 .4 .1997 r . (dz .u . nr 78, poz . 483 ze zm .) kpA . . . . . . . . . . . ustawa z 14 .6 .1960 r . – kodeks postępowania ad- ministracyjnego (t .j . dz .u . z 2000 r . nr 98, poz . 1071 ze zm .) kpc . . . . . . . . . . ustawa z 17 .11 .1964 r . – kodeks postępowania cywil- kpk . . . . . . . . . . ustawa z 6 .6 .1997 r . – kodeks postępowania karnego nego (dz .u . nr 43, poz . 296 ze zm .) (dz .u . nr 89, poz . 555 ze zm .) kpW . . . . . . . . . . ustawa z 24 .8 .2001 r . – kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia (t .j . dz .u . z 2008 r . nr 133, poz . 848 ze zm .) kro . . . . . . . . . . ustawa z 25 .2 .1964 r . – kodeks rodzinny i opiekuńczy (dz .u . nr 9, poz . 59 ze zm .) prbank . . . . . . . . ustawa z 29 .8 .1997 r . – prawo bankowe (t .j . dz .u . z 2002 r . nr 72, poz . 665 ze zm .) śku . . . . . . . . . . ustawa z 25 .6 .1997 r . o świadku koronnym (t .j . dz .u . z 2007 r . nr 36, poz . 232 ze zm .) XIII wykaz Skrótów pruSp . . . . . . . . . ustawa z 27 .1 .2001 r . – prawo o ustroju sądów po- wszechnych (dz .u . nr 98, poz . 1070 ze zm .) 2. organy, instytucje etpc . . . . . . . . . europejski trybunał praw człowieka etS . . . . . . . . . . . europejski trybunał Sprawiedliwości mS . . . . . . . . . . . . minister Sprawiedliwości mSWiA . . . . . . . . minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nSA . . . . . . . . . . naczelny Sąd Administracyjny rpo . . . . . . . . . . rzecznik praw obywatelskich SA . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny Sn . . . . . . . . . . . . Sąd najwyższy SW . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki tk . . . . . . . . . . . . trybunał konstytucyjny ue . . . . . . . . . . . . unia europejska WSA . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. czasopisma Aul . . . . . . . . . . Acta universitatis lodzensis biul . Sn . . . . . . . biuletyn Sądu najwyższego czpkinp . . . . . . czasopismo prawa karnego i nauk penalnych dz .u . . . . . . . . . . dziennik ustaw rzeczypospolitej polskiej epS . . . . . . . . . . . europejski przegląd Sądowy IetA . . . . . . . . . . . Ius et Administratio gSp . . . . . . . . . . . gdańskie Studia prawnicze In . . . . . . . . . . . . Ius novum kAg . . . . . . . . . . kwartalnik Apelacji gdańskiej kpp . . . . . . . . . . . kwartalnik prawa prywatnego kSp . . . . . . . . . . . krakowskie Studia prawnicze mop . . . . . . . . . . monitor prawniczy np . . . . . . . . . . . . nowe prawo oSA . . . . . . . . . . orzecznictwo Sądów Apelacyjnych oSn . . . . . . . . . . orzecznictwo Sądu najwyższego oSnkW . . . . . . . orzecznictwo Sądu najwyższego Izby karnej i Wojs- kowej oSnpg . . . . . . . . orzecznictwo Sądu najwyższego . Wydawnictwo oSp . . . . . . . . . . . orzecznictwo Sądów polskich prokuratury generalnej XIV wykaz Skrótów oSpikA . . . . . . . orzecznictwo Sądów polskich i komisji Arbitrażo- wych w okresie 1957–1989 otk . . . . . . . . . . orzecznictwo trybunału konstytucyjnego pal . . . . . . . . . . . . palestra pAz . . . . . . . . . . . prawo, administracja, zarządzanie pip . . . . . . . . . . . . państwo i prawo piż . . . . . . . . . . . prawo i życie ppol . . . . . . . . . . . przegląd policyjny ppk . . . . . . . . . . . problemy prawa karnego prob . praw . . . . . problemy praworządności prok . i pr . . . . . . . prokuratura i prawo prz . orz . pA . . . . przegląd orzecznictwa prokuratury Apelacyjnej prz . Sejm . . . . . . przegląd Sejmowy pS . . . . . . . . . . . . przegląd Sądowy rpeiS . . . . . . . . . ruch prawniczy, Społeczny i ekonomiczny SI . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Sp . . . . . . . . . . . . Studia prawnicze Spe . . . . . . . . . . . Studia prawno-europejskie Wok . . . . . . . . . . . Wokanda zn IbpS . . . . . . . zeszyty naukowe Instytutu badania prawa Sądowe- go zn urz . . . . . . . zeszyty naukowe uniwersytetu rzeszowskiego zn uj . . . . . . . . . zeszyty naukowe uniwersytetu jagiellońskiego zn uW . . . . . . . zeszyty naukowe uniwersytetu Warszawskiego zn WSzip . . . . . zeszyty naukowe Wyższej Szkoły zarządzania i pra- wa zote . . . . . . . . . zbiory orzecznictwa trybunału europejskiego zp ukSW . . . . . zeszyty prawnicze uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego 4. inne skróty AbW . . . . . . . . . . Agencja bezpieczeństwa Wewnętrznego art . . . . . . . . . . . . . artykuł cbA . . . . . . . . . . centralne biuro Antykorupcyjne enA . . . . . . . . . . europejski nakaz Aresztowania godz . . . . . . . . . . . godzina m .in . . . . . . . . . . . między innymi n . . . . . . . . . . . . . . następny/-a/-e X wykaz Skrótów niepubl . . . . . . . . niepublikowany/-a/-e np . . . . . . . . . . . . . na przykład nr . . . . . . . . . . . . . numer r . . . . . . . . . . . . . . rok orz . . . . . . . . . . . . orzeczenie ost . . . . . . . . . . . . ostatni/-a/-e pkt . . . . . . . . . . . . punkt post . . . . . . . . . . . postanowienie poz . . . . . . . . . . . . pozycja przep . wprow . . . przepisy wprowadzające red . . . . . . . . . . . . redakcja rozdz . . . . . . . . . rozdział rp . . . . . . . . . . . . . rzeczpospolita polska s . . . . . . . . . . . . . . strona Sc . . . . . . . . . . . . Służba celna Sgr . . . . . . . . . . . Służba graniczna Sn (7) . . . . . . . . . uchwała składu siedmiu sędziów Sądu najwyższego t . . . . . . . . . . . . . . tom tj . . . . . . . . . . . . . . to jest t .j . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tzw . . . . . . . . . . . . tak zwany uchw . . . . . . . . . . uchwała ust . . . . . . . . . . . . ustęp uzas . . . . . . . . . . . uzasadnienie w . . . . . . . . . . . . . . wiek/u wyr . . . . . . . . . . . . wyrok w zw . . . . . . . . . . w związku z . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zd . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm . . . . . . . . . . ze zmianami zob . . . . . . . . . . . . zobacz zł . . . . . . . . . . . . . złoty żW . . . . . . . . . . . żandarmeria Wojskowa XVI abolicja Abolicja (łac . abolitio, fr . abolition – umorzenie, usu- nięcie) tradycyjnie w nauce prawa karnego określana jest jako zbiorowe lub indywidualne z mocy aktu łaski darowanie kary przed jej orzeczeniem (W. Makowski (red .), encyklopedia podręczna prawa karnego, s . 4) . zastosowanie abolicji w praktyce oznacza zatem zakaz ścigania przed skazaniem za dany czyn (J. Warylewski, prawo karne, s . 501) . Abolicja, obok → przedawnienia, → amnestii, → ułaskawienia czy → immunitetów na- leży do grupy instytucji związanych z zaniechaniem albo ograniczeniem reakcji karnej . Abolicja prowadzi do oportunizmu procesowego, odmowy wszczęcia bądź zaniechania kontynuowa- nia wcześniej wszczętego procesu karnego w sprawie przeciwko osobie, której dotyczy . jest negatywną → przesłanką procesową, o charakterze „mieszanym” – mimo iż wyrasta z prawa karnego materialnego, to funkcjonuje tak jak typowe instytucje prawa karne- go procesowego (S. Steinborn, przesłanki procesowe, s . 150–151) . należy podkreślić, że zastosowanie aboli- cji jest możliwe wyłącznie do czasu uprawomocnienia 1 abolicja się wyroku skazującego, dotyczy zatem następujących etapów: brak postępowania karnego (zastosowanie abolicji będzie skutkowało odmowę jego wszczęcia), postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądo- we, a także okres do uprawomocnienia się wyroku (zastosowanie abolicji będzie skutkowało umorzenie postępowania) . Słusznie podkreśla się, że zastosowa- nie abolicji jest korzystniejsze dla sprawcy od zasto- sowania amnestii, gdyż prowadzi ono do uniknięcia wydania wyroku skazującego (P. Rogoziński, Instytucja ułaskawienia, s . 92) . orzekanie, pomimo istnienia oko- liczności wyłączającej postępowanie w postaci aboli- cji, stanowi → bezwzględną przyczynę odwoławczą . Warto także wskazać, że objęcie przez polskie prawo abolicją przestępstwa, którego dotyczy europejski na- kaz aresztowania, stanowi obligatoryjną przesłankę odmowy jego wykonania (S. Steinborn, komentarz, s . 925) . zastosowanie abolicji, co do zasady, opiera się na regułach: nieodwołalności oraz niemożności zrzecze- nia się . zasada nieodwołalności abolicji oznacza, że nie może być stosowana warunkowo, zaś niemożność zrze- czenia się abolicji polega na braku możliwości odmo- wy skorzystania z jej dobrodziejstw przez skazanego (P. Rogoziński, Instytucja ułaskawienia, s . 93) . jednakże wyjątkowo ustawy abolicyjne dopuszczają sprzeciw podejrzanego wobec skorzystania z dobrodziejstwa abolicji, co umożliwia osobie niesłusznie oskarżonej uzyskanie wyroku uniewinniającego (J. Warylewski, prawo karne, s . 501) . literatura: J. Grajewski (red .), kodeks postępowania karnego . komentarz . t . 2, Warszawa 2010; W. Makowski (red .), encyklopedia podręczna prawa karnego, t . 1, Warszawa 1931; P. Rogoziński, Instytucja ułaskawienia w prawie polskim, War- szawa 2009; 2 amneStia S. Steinborn, przesłanki procesowe, [w:] prawo karne procesowe – część ogólna, J. Grajewski (red .), Warszawa 2009; J. Warylewski, prawo karne . część ogólna, Warszawa 2009 . [t .S .] amneStia amnestia (łac . oblivio – zapomnienie, puszczenie w niepamięć) to w odróżnieniu od indywidualnego aktu łaski (→ ułaskawienie) akt powszechny, o cha- rakterze ogólnym, określany jako zbiorowy akt łaski przybierający postać ustawy (W. Cieślak, prawo karne, s . 245) . Wraz z abolicją amnestia wchodzi w zakres pojęcia ułaskawienia sensu largo (W. Makowski (red .), encyklopedia podręczna prawa karnego, s . 47) . Amnestia, obok → przedawnienia, → abolicji, → ułaskawienia czy → immunitetów należy do grupy instytucji związanych z zaniechaniem albo ograni- czeniem reakcji karnej . Amnestia może prowadzić do złagodzenia lub darowania kary . zastosowanie amne- stii znosi prawne skutki prawomocnego skazania . uchwalenie ustawy amnestyjnej wiąże się niejedno- krotnie z upamiętnieniem ważnych wydarzeń, naj- częściej rozstrzygające dla jej wprowadzenia są racje aktualnej polityki karnej (J. Warylewski, prawo karne, s . 502) . niejednokrotnie w historii amnestia była sto- sowana aby uspokoić sytuację społeczną po okresie gwałtownej transformacji ustrojowej czy wszelkiego rodzaju konfliktach wewnątrzpaństwowych (J. Bedna­ rzak, Amnestia, s . 61–70) . nie należy także zapominać o humanitarnym znaczeniu amnestii . Amnestii, jako nadzwyczajnej instytucji mającej na celu korekturę prawomocnie orzeczonych kar, nie należy stosować zbyt często . zniweczyłoby to funkcje kary, pozbawiając represję karną realnego wpływu na strukturę przestępczości (W. Świda, prawo karne, 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa karnego procesowego 100 podstawowych pojęć
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: