Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00240 022697 24172251 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 426
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0645-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Realia gospodarki rynkowej, czyli: kontrola stanu finansów i zatrudnienia, bezrobocie, jako wynik światowego kryzysu ekonomicznego oraz starzenie się społeczeństwa, uzasadniają utrzymanie ubezpieczeń społecznych jako instytucji o charakterze publicznym. Ubezpieczenia społeczne najpełniej gwarantują ubezpieczonym utrzymanie, poprzez składki, których nie byliby w stanie zgromadzić samodzielnie. Daje to ubezpieczonym poczucie bezpieczeństwa socjalnego. Autorzy Leksykonu prawa ubezpieczeń społecznych, dzięki ujęciu tekstu w system haseł, spełniają oczekiwania Czytelników - prezentują aktualną wiedzę o ubezpieczeniach społecznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć pod redakcją: dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: red. Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin LEKSYKON OBYWATELA red. Jakub Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ red. prof. dr hab. Janina Elżbieta Kundera, prof. dr hab. Marek Maciejewski LEKSYKON MYŚLICIELI POLITYCZNYCH I PRAWNYCH dr Radosław Krajewski LEKSYKON INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I OCHRONY PRAWA prof. dr hab. Jerzy Zajadło LEKSYKON WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII PRAWA www.sklep.beck.pl Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć Pod redakcją dr hab. Aliny Wypych-Żywickiej Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Autorzy leksykonu: Alina Wypych-Żywicka [A.W.-Ż.], Urszula Jackowiak [U.J.], Maciej Piankowski [M.P.], Jakub Stelina [J.S.], Maciej Łaga [M.Ł.], Waldemar Uziak [W.U.], Justyna Świątek-Rudoman [J.Ś.-R.] Marcin Zieleniecki [M.Z.] Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0645-2 SPIS TREŒCI S£OWO WSTÊPNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX WYKAZ SKRÓTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII CHOROBY ZAKANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CHOROBY ZAWODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ® UBEZPIECZENIE NA WNIOSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DODATEK WYCHOWAWCZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DODATKI DO RENT I EMERYTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DODATKI DO RENT WYPADKOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMERYTURA GÓRNICZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMERYTURA KOLEJOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMERYTURA NIEPE£NA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMERYTURA POMOSTOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMERYTURA W SYSTEMIE ZDEFINIOWANEGO ŒWIADCZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMERYTURA W SYSTEMIE ZDEFINIOWANEJ SK£ADKI . . EMERYTURA WCZEŒNIEJSZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMERYTURA ZE WZGLÊDU NA ZATRUDNIENIE 12 12 16 22 22 27 29 31 36 41 47 52 55 59 61 62 63 66 68 70 72 75 75 W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE . . . . . . . . . . . . . EMERYTURY KAPITA£OWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUROPEJSKIE PRAWO SOCJALNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUNDUSZ EMERYTALNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUNDUSZ RENTOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . FUNDUSZ UBEZPIECZEÑ SPO£ECZNYCH . . . . . . . . . . . . . . FUNDUSZ WYPADKOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUNDUSZE REZERWOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FUNKCJE PRAWA UBEZPIECZEÑ SPO£ECZNYCH . . . . . . . INWALIDZTWO ® NIEZDOLNOŒÆ DO WYKONYWANIA PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTU£U ŒMIERCI UBEZPIECZONEGO W WYNIKU WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . V SPIS TREŒCI JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTU£U USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ . . . . . . . . . . KAPITA£ POCZ¥TKOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO (KRUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KLAUZULE GENERALNE W PRAWIE UBEZPIECZEÑ SPO£ECZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KWOTA BAZOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEKARZ ORZECZNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIENALE¯NE ŒWIADCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIEZDOLNOŒÆ DO WYKONYWANIA PRACY . . . . . . . . . . . OBOWI¥ZKI P£ATNIKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBOWI¥ZKI ŒWIADCZENIOBIORCÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . OBOWI¥ZKOWE UBEZPIECZENIE ® TYTU£Y OBOWI¥ZKOWEGO UBEZPIECZENIA . . . . . . . . . . . . . . . OKOLICZNOŒCI WY£¥CZAJ¥CE WYP£ATÊ ŒWIADCZEÑ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . OKRES ZASI£KOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OKRESY NIESK£ADKOWE ® STA¯ UBEZPIECZENIOWY . OKRESY SK£ADKOWE ® STA¯ UBEZPIECZENIOWY . . . . OTWARTE I PRACOWNICZE FUNDUSZE EMERYTALNE . P£ATNIK SK£ADEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODSTAWA WYMIARU EMERYTURY I RENTY . . . . . . . . . . . PODSTAWA WYMIARU SK£ADEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODSTAWA WYMIARU ZASI£KÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PONOWNE OBLICZENIE WYSOKOŒCI ŒWIADCZENIA . . . PONOWNE USTALENIE PODSTAWY WYMIARU . . . . . . . . . POSTÊPOWANIE PRZY WYP£ACIE ZASI£KÓW . . . . . . . . . . POSTÊPOWANIE W SPRAWACH EMERYTUR I RENT . . . . . POTR¥CENIA ZE ŒWIADCZEÑ RENTOWYCH I EMERYTALNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POWSTANIE PRAWA DO ŒWIADCZEÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . POZBAWIENIE PRAWA DO ŒWIADCZEÑ EMERYTALNO-RENTOWYCH Z UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POZBAWIENIE PRAWA DO ZASI£KÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 78 82 84 89 92 96 97 99 105 111 122 124 126 126 133 138 138 138 144 145 149 152 156 159 163 167 173 177 180 183 SPIS TREŒCI PRAWO DO ŒWIADCZEÑ WYPADKOWYCH (USTALENIE OKOLICZNOŒCI WYPADKU, PROTOKÓ£) . . . . . . . . . . . . 188 PRZEDAWNIENIE ROSZCZEÑ ZASI£KOWYCH . . . . . . . . . . 200 RENTA RODZINNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 RENTA RODZINNA Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 210 RENTA SZKOLENIOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 RENTA SZKOLENIOWA Z UBEZPIECZENIA 214 217 229 231 231 236 236 241 243 243 247 251 254 254 261 265 269 274 279 WYPADKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RENTA Z TYTU£U NIEZDOLNOŒCI DO PRACY . . . . . . . . . . RENTA Z TYTU£U NIEZDOLNOŒCI DO PRACY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . RENTY I EMERYTURY PRZYZNAWANE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE ® ŒWIADCZENIA PRZYZNAWANE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE . . . . . . . . . . RYZYKO EMERYTALNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RYZYKO NIEZDOLNOŒCI DO PRACY ® NIEZDOLNOŒÆ DO WYKONYWANIA PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RYZYKO NIEZDOLNOŒCI DO PRACY Z POWODU CHOROBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RYZYKO NIEZDOLNOŒCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RYZYKO UBEZPIECZENIOWE ® ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RYZYKO UTRATY ¯YWICIELA RODZINY . . . . . . . . . . . . . . . SK£ADKA NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE . . . . . . . . . . SK£ADKA UBEZPIECZENIOWA (EMERYTURY, RENTY, ZASI£KI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STA£Y LUB D£UGOTRWA£Y USZCZERBEK NA ZDROWIU ® JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTU£U USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STA¯ UBEZPIECZENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STOSUNEK PRAWA UBEZPIECZEÑ SPO£ECZNYCH . . . . . SYSTEM UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO . . . . . . . . . . . . . . ŒWIADCZENIA PRZYZNAWANE W SZCZEGÓLNYM TRYBIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŒWIADCZENIE REHABILITACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŒWIADCZENIE REHABILITACYJNE Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII SPIS TREŒCI TYTU£Y OBOWI¥ZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UBEZPIECZENIE NA WNIOSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USTANIE PRAWA DO ŒWIADCZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WALORYZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WSKANIK WALORYZACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WSTRZYMANIE WYP£ATY ŒWIADCZENIA . . . . . . . . . . . . . WYPADEK PRZY PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYPADEK W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY . . . . . . . . WYPADEK ZRÓWNANY Z WYPADKIEM PRZY PRACY . . . WYSOKOŒÆ ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASI£EK CHOROBOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASI£EK CHOROBOWY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASI£EK MACIERZYÑSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASI£EK OPIEKUÑCZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASI£EK PIELÊGNACYJNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASI£EK POGRZEBOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASI£EK RODZINNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASI£EK WYRÓWNAWCZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASI£EK WYRÓWNAWCZY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBIEG OBOWI¥ZKU UBEZPIECZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBIEG PRAWA DO ŒWIADCZEÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAK£AD UBEZPIECZEÑ SPO£ECZNYCH (ZUS) . . . . . . . . . ZASADY PRAWA UBEZPIECZEÑ SPO£ECZNYCH . . . . . . . . ZASADY PRZYZNANIA I WYP£ATY JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA Z TYTU£U WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . ZASADY WYP£ATY ŒWIADCZEÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAWIESZENIE I ZMNIEJSZENIE ŒWIADCZEÑ . . . . . . . . . . . ZAWIESZENIE PRAWA DO RENTY WYPADKOWEJ . . . . . . . ZDARZENIE LOSOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯YWICIEL ® RYZYKO UTRATY ¯YWICIELA RODZINY . . . INDEKS RZECZOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 283 287 293 295 298 301 304 312 317 321 323 332 333 340 342 347 349 352 356 358 363 367 372 376 382 386 390 392 395 397 399 S£OWO WSTÊPNE Ubezpieczenia spo³eczne ciesz¹ siê w ostatnim czasie du¿ym zainteresowaniem spo³ecznym, szczególnie za spraw¹ zmienionej formu³y emerytury (z systemu zdefiniowanego œwiadczenia system na zdefiniowanej sk³adki) oraz wprowadzanie nowych i modyfikowanie ju¿ istniej¹cych œwiadczeñ zastêpuj¹cych œrodki utrzy- mania dla ubezpieczonych w przypadku utraty zarobku wskutek zdarzeñ losowych. Uwaga towarzyszy nie tyl- ko emeryturom pomostowym czy emeryturom kapi- ta³owych, zmienionej zasadzie waloryzacji czy wysoko- œci emerytury, lecz tak¿e równie¿ formule ubezpieczenia dobrowolnego przy zasi³kach czy zasi³kowi macie- rzyñskiemu. Wynika to z chêci poznania przez ubezpie- czonych zakresu i kszta³tu ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej sk³adk¹ ubezpieczeniow¹. To zaintere- sowanie wydaje siê naturalne równie¿ i z tego wzglêdu, ¿e ubezpieczeni chc¹ wiedzieæ, „jaki produkt docelowy” uzyskaj¹ za wnoszone przez nich sk³adki ubezpiecze- niowe po zaistnieniu ryzyka ubezpieczeniowego. Niestety niejasny, a niekiedy wrêcz nieprecyzyjny, jêzyk aktów prawnych oraz zawi³e konstrukcje prawne IX S£OWO WSTÊPNE przyjête przez ustawodawcê nie sprzyjaj¹ czytelnoœci prawa. Wychodz¹c zatem naprzeciw zapotrzebowaniu spo- ³ecznemu, niniejsze opracowanie podejmuje próbê przybli¿enia niektórych tylko pojêæ z prawa ubezpie- czeñ spo³ecznych. Leksykon prawa ubezpieczeñ spo³ecznych zawiera wyjaœnienie 100 podstawowych pojêæ zarówno z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, jak i zaopatrzenia spo³ecznego. Uzasadnieniem dla prezentacji terminów niezwi¹zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi by³o znaczenie spo- ³eczne instytucji prawnych przez nie okreœlanych, st¹d w Leksykonie takie has³a jak „dodatek wychowawczy” czy „zasi³ek rodzinny”. Zamiarem Autorów niniejszego opracowania by³o syntetyczne i przystêpne przedstawienie pojêæ i zagad- nieñ zwi¹zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi, dla- tego przy omawianiu poszczególnych hase³ pos³u¿ono siê odes³aniami do innych terminów. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, i¿ prezentacja ter- minów ubezpieczenia spo³ecznego nie nale¿a³a do ³atwych, zwa¿ywszy na czêstotliwoœæ zmian w projek- tach nowych ustaw i fakt, ¿e nawet w czasie oddawania tekstu opracowania do druku, proces legislacyjny nie- których aktów prawnych nie zosta³ zakoñczony. Prezentacjê hase³ oparto na ich alfabetycznym uk³a- dzie z podaniem po ka¿dym haœle wykazu literatury i Ÿróde³ prawa. Zdaniem Autorów u³atwi to Czytelni- kowi poruszanie siê po terminach ubezpieczenia spo- ³ecznego, a zamieszczona literatura pozwoli w razie zainteresowania tematem na jego pog³êbienie. Przy omawianiu poszczególnych hase³ Autorzy korzystali równie¿ z orzeczeñ S¹du Najwy¿szego, ograniczono siê jednak do tych, którym przypisuje siê istotne znaczenie dla prawid³owej interpretacji przepisów prawa. Leksykon w zamiarze Autorów ma stanowiæ lekturê uzupe³niaj¹c¹ dla studentów prawa i administracji. Nie jest jednak wykluczone, ¿e niniejsze opracowanie znaj- X S£OWO WSTÊPNE dzie siê w krêgu zainteresowania innych osób zajmu- j¹cych siê problematyk¹ ubezpieczeñ spo³ecznych. Pozycja ta w ¿adnej mierze nie mo¿e byæ jednak trakto- wana jako opracowanie zastêpuj¹ce podrêczniki z za- kresu ubezpieczeñ spo³ecznych lub wyk³ad, który ujmu- je problematykê ubezpieczeñ spo³ecznych systemowo, w powi¹zaniu z zaopatrzeniem spo³ecznym i pomoc¹ spo³eczn¹. Leksykon powinien byæ raczej postrzegany jako opracowanie metodologiczne pomocne w zdoby- waniu wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeñ spo³ecz- nych, szczególnie zaœ w jej porz¹dkowaniu. Autorzy niniejszego Leksykonu korzystali przy jego opracowaniu z dostêpnych monografii, komentarzy do ustaw, artyku³ów i glos. Charakter popularyzatorski opracowania wymusi³ rezygnacjê z przypisów, stoso- wanych w pracach naukowych, zast¹piono je jednak wykazem literatury, która stanowi³a podstawê do wy- jaœnienia treœci has³a. dr hab. prof. Uniwersytetu Gdañskiego Alina Wypych-¯ywicka XI WYKAZ SKRÓTÓW 1. ród³a prawa ChorZakU.................... ustawa z 6.9.2001 r. o chorobach zakaŸnych i zaka¿eniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384 ze zm.) EmRentyFUSU ........... ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) KartaNU ...................... ustawa z 26.1.19882 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) KC................................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP............ Konstytucja Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Rzeczypospolitej KP ................................. ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC .............................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KSH .............................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) MiniWynagrU............. ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wyna- grodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) OKombatU ................. ustawa z 24.1.1991 r. o kombatantach oraz o niektórych osobach bêd¹cych ofiarami re- presji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 142 , poz. 950 ze zm.) PracSamU ................... ustawa z 22.11.2008 r. o pracownikach samo- rz¹dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) PracUrzPU................... ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PromocZatrudU ......... ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) XIII WYKAZ SKRÓTÓW PrSzkolWy¿U.............. ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) SGB............................... Sozialgesetzbuch (Niemiecki kodeks socjalny) S³CywU........................ ustawa z 21.11.2008 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505) SystUbSpo³U .............. ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) ŒwiadRodzinU............ ustawa z 28.11.2003 r. o œwiadczeniach ro- dzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) UbezSpo³RolU ............ ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu spo- ³ecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) WypadkiU ................... ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spo- ³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i cho- rób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) WypadkiU 1975 .......... ustawa z 12.6.1975 r. o œwiadczeniach z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) ZaopatrzInwalidU...... ustawa z 29.5.1974 r. o zaopatrzeniu inwali- dów wojennych i wojskowych oraz ich ro- dzin (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.) Zasi³kiU ....................... ustawa z 25.6.1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿- nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) 2. Organy i instytucje FUS ............................... Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych FRD............................... Fundusz Rezerwy Demograficznej KRUS............................ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego MGPiPS........................ Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- ³ecznej MOP ............................. Miêdzynarodowa Organizacja Pracy MP ................................ Minister Pracy MPiPS .......................... Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej MPS .............................. Minister Polityki Spo³ecznej MZ ................................ Minister Zdrowia XIV WYKAZ SKRÓTÓW MZiOS.......................... Minister Zdrowia i Opieki Spo³ecznej NSA .............................. Naczelny S¹d Administracyjny NFZ .............................. Narodowy Fundusz Zdrowia OFE............................... Otwarte Fundusze Emerytalne PFE ............................... Pracownicze Fundusze Emerytalne RM ................................ Rada Ministrów SA ................................. S¹d Apelacyjny SN ................................. S¹d Najwy¿szy TK ................................. Trybuna³ Konstytucyjny TUS............................... Trybuna³ Ubezpieczeñ Spo³ecznych ZUS............................... Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych 3. Publikatory i czasopisma Biul. Inf. ....................... Biuletyn Informacyjny Dz.U. ............................ Dziennik Ustaw Dz. Urz. ........................ Dziennik Urzêdowy GSP ............................... Gdañskie Studia Prawnicze MoPod.......................... Monitor Podatkowy MoP .............................. Monitor Prawniczy MoPr............................. Monitor Prawa Pracy M.P. .............................. Monitor Polski OSNAPiUS .................. Orzecznictwo Sadu Najwy¿szego Izba Admi- nistracyjna, Prawa Pracy i Ubezpieczeñ Spo- ³ecznych OSNC ........................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OSNCAPiUS ............... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cy- wilna, Administracyjna, Prawa Pracy i Ubez- pieczeñ Spo³ecznych OSNP............................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych OTK .............................. Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego OTK-A.......................... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego, seria A PiP................................. Pañstwo i Prawo Pal. ............................... Palestra PiZS .............................. Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Pol. Spo³. Pr. Pracy ...................... Prawo Pracy Pr. Spr. ......................... Problemy Sprawiedliwoœci ..................... Polityka Spo³eczna XV WYKAZ SKRÓTÓW Prok. i Pr. ..................... Prokuratura i Prawo Prz. Pr. Europ. ............. Przegl¹d Prawa Europejskiego PSUS............................. Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Spo- ³ecznego PUSiG........................... Przegl¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Gospo- darczych PUSiZ ........................... Przegl¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Zdrowot- nych R. Pr. ............................. Radca Prawny Rach. Bud¿. ................. Rachunkowoœæ Bud¿etowa RPEiS............................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Spo³eczny Sam. Ter........................ Samorz¹d Terytorialny S³. Prac. ........................ S³u¿ba Pracownicza SP .................................. Studia Prawnicze SPPiPS.......................... Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Spo- ³ecznej TUS............................... Trybuna³ Ubezpieczeñ Spo³ecznych WPP.............................. Wojskowy Przegl¹d Prawniczy ZPPPiPS....................... Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Spo- ³ecznej 4. Inne skróty art. ................................ artyku³ cz. ................................. czêœæ dot. ............................... dotyczy np. ................................ na przyk³ad orz. ............................... orzeczenie pkt ................................ punkt por. ............................... porównaj post. ............................. postanowienie poz. .............................. pozycja rat. ................................ ratyfikowana red. ............................... redakcja (-¹) s. ................................... strona t. .................................... tom t.j. .................................. tekst jednolity uchw. ........................... uchwa³a SN (7) ........................... uchwa³a siedmiu sêdziów SN uzasad. wk³. .............................. wk³adka ........................ uzasadnienie XVI CHOROBY ZAKANE W ramach d¹¿enia do zapewnienia ka¿demu konstytu- cyjnie gwarantowanego prawa do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP) jednym z istotnych zadañ szeroko pojêtej s³u¿by zdrowia jest zwalczanie i zapo- bieganie powstawaniu chorób zakaŸnych, w szczegól- noœci podejmowanie aktywnych dzia³añ przeciwepi- demiologicznych. Chorobami zakaŸnymi s¹ choroby wywo³ane przez drobnoustroje, ich toksyczne produk- ty, paso¿yty lub inne biologiczne czynniki chorobo- twórcze, które ze wzglêdu na charakter i sposób szerze- nia siê stanowi¹ zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi. W celu skutecznego przeciwdzia³ania tego rodzaju zagro¿eniom art. 5 ChorZakU nak³ada na wszystkie osoby przebywaj¹ce na obszarze Rzeczypospolitej Pol- skiej, a wiêc nie tylko na obywateli polskich, obowi¹zek poddania siê: a) badaniom maj¹cym na celu wykrycie zaka¿eñ i cho- rób zakaŸnych, b) obowi¹zkowym szczepieniom ochronnym (które nie dotycz¹ osób przebywaj¹cych na obszarze Rze- czypospolitej Polskiej przez okres krótszy ni¿ trzy 1 CHOROBY ZAKANE miesi¹ce, z wyj¹tkiem szczepieñ przeciwko wœcie- kliŸnie i tê¿cowi), c) obowi¹zkowemu leczeniu, hospitalizacji, kwaran- tannie i nadzorowi epidemiologicznemu, d) obowi¹zkowemu leczeniu ambulatoryjnemu. Po- nadto wszystkie osoby maj¹ obowi¹zek udzielania wyjaœnieñ istotnych dla zapobiegania chorobom zakaŸnym. I tak badaniom do celów sanitarno-epidemiologicz- nych podlegaj¹ osoby, które ze wzglêdu na okreœlone okolicznoœci zaliczyæ mo¿na do grupy zagro¿onych chorob¹ zakaŸn¹. Tytu³em przyk³adu wskazaæ tu mo¿- na kobiety w ci¹¿y, które nara¿one by³y na zaka¿enie HIV, oraz noworodki przez nie urodzone, osoby, które mia³y kontakt z osobami zaka¿onymi lub materia³em zakaŸnym, nosiciele i ozdrowieñcy po okreœlonych chorobach zakaŸnych, osoby wykonuj¹ce prace, przy wykonywaniu których istnieje mo¿liwoœæ przeniesie- nia zaka¿enia na inne osoby. Z kolei powszechne, obowi¹zkowe szczepienia ochronne dotycz¹ce wszystkich osób przebywaj¹cych na obszarze Polski obejmuj¹ schorzenia wymienione w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do stosownego roz- porz¹dzenia wydanego przez ministra do spraw zdro- wia. Szczepienia te wykonuj¹ lekarze, felczerzy, pie- lêgniarki, po³o¿ne i uprawnione w tym zakresie higienistki szkolne po kwalifikacyjnym badaniu lekar- skim, które ma na celu wykluczenie przeciwwskazañ do szczepienia. W przypadku stanu epidemii, minister do spraw zdrowia mo¿e na³o¿yæ obowi¹zek szczepieñ ochronnych przeciw chorobom epidemiologicznym na inne osoby i inne choroby ni¿ wymienione we wspo- mnianym wykazie. Obok wspomnianych wy¿ej obowi¹zkowych szcze- pieñ w grupie osób nara¿onych na dzia³anie czynni- ków biologicznych w zwi¹zku z wykonywan¹ przez nich prac¹ przeprowadza siê, po uzyskaniu przez nich zgody, szczepienia ochronne przewidziane dla danego 2 CHOROBY ZAKANE stanowiska. Wykaz takich stanowisk, okreœlony przez ministra w³aœciwego do spraw zdrowia uwzglêdnia miêdzy innymi standardy Unii Europejskiej. O rodzaju wskazanego w danym przypadku szczepienia ochron- nego pracodawca ma obowi¹zek poinformowaæ pra- cownika. Podkreœliæ przy tym trzeba, ¿e te dodatkowe szczepienia poprzedzone musz¹ byæ zgod¹ zaintereso- wanej osoby, a koszty z tym zwi¹zane ponosi praco- dawca. Niezale¿nie od obowi¹zkowych szczepieñ ustawa przewiduje mo¿liwoœæ przeprowadzania innych zale- canych szczepieñ. Minister do spraw zdrowia mo¿e w drodze obwieszczenia og³osiæ wykaz zalecanych szczepieñ ochronnych dla okreœlonych grup osób z uwagi na wiek, stan zdrowia lub sytuacjê epidemiolo- giczn¹ wystêpuj¹c¹ na danym terenie. Jednym ze sposobów zapobiegania zjawisku roz- przestrzeniania siê chorób zakaŸnych jest wy³¹czenie dotkniêtych okreœlona chorob¹ ze œrodowiska, w któ- rym ¿yj¹. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaŸnej w³aœciwy inspektor sanitarny, w dro- dze decyzji administracyjnej, mo¿e nakazaæ choremu poddanie siê badaniom, obowi¹zkowemu leczeniu, obowi¹zkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Obowi¹zkowej hos- pitalizacji podlegaj¹ osoby chore na gruŸlicê p³uc w okresie pr¹tkowania oraz osoby z uzasadnionym po- dejrzeniem o pr¹tkowanie. Obowi¹zkow¹ hospitaliza- cj¹ objête s¹ ponadto osob¹ dotkniête jedn¹ z dziesiêciu chorób enumeratywnie wyliczonych w ChorZakU. Lekarz sprawuj¹cy opiekê nad osob¹ poddan¹ obo- wi¹zkowej hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie ma obowi¹zek poinformowania tej osoby o przyczynach zastosowania tego œrodka. Zgoda zainteresowanego wyra¿ana jest w formie z³o¿enia podpisu w dokumen- tacji medycznej. W przypadku braku zgody, kierownik jednostki, w której umieszczona jest osoba poddana takiemu obowi¹zkowi, obowi¹zany jest powiadomiæ 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych 100 podstawowych pojęć
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: