Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 002533 22772679 na godz. na dobę w sumie
Lexicon of Law Terms - ebook/pdf
Lexicon of Law Terms - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 514
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4357-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> słowniki i leksykony
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

This third edition of Lexicon of Law Terms aims to give practical guidance to law students, lawyers, legal secretaries, paralegals, legal executives, ESP teachers, interpreters, translators and professional people who need English for their present or future day-to-day work in  the legal field. Arranged thematically in alphabetical format, the book consists of ten chapters devoted to civil law, commercial partnerships and companies, capital markets, accounting, bankruptcy and reorganisation law, customs and fiscal law as well as labour law. This edition includes two new chapters on civil procedure and family law.

Trzecie wydanie Leksykonu terminów prawnych jest adresowane do studentów prawa i ekonomii, pracowników kancelarii prawniczych, tłumaczy przysięgłych, przedsiębiorców, nauczycieli specjalistycznego języka angielskiego oraz wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swej wiedzy z zakresu tekstów prawnych i prawniczych. Książka ta zawiera dziesięć rozdziałów obejmujących słownictwo z zakresu prawa cywilnego, spółek handlowych, rynków kapitałowych, rachunkowości, podatków oraz ceł. Dodano dwa nowe rozdziały poświęcone prawu rodzinnemu oraz procedurze cywilnej

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ewa Myrczek-Kadlubicka LEXICON of Law Terms 3rd edition Wydawnictwo C.H. Beck Lexicon of Law Terms W sprzeda¿y: Ewa Kucharska KODEKS CYWILNY. THE CIVIL CODE Agnieszka Jamro¿y KODEKS PRACY. THE LABOUR CODE Nicholas Faulkner KODEKS KARNY. THE CRIMINAL CODE Mateusz Medyñski PRAWO BANKOWE. THE BANKING LAW Kasper Dr¹¿ewski USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. THE CORPORATE INCOME TAX ACT Leszek Berezowski JAK CZYTAÆ I ROZUMIEÆ ANGIELSKIE UMOWY? Leszek Berezowski JAK CZYTAÆ I ROZUMIEÆ ANGIELSKIE DOKUMENTY S¥DOWE W SPRAWACH CYWILNYCH? Anna Konieczna-Purcha³a PRACTICAL ENGLISH FOR LAWYERS. HANDBOOK. JÊZYK ANGIELSKI DLA PRAWNIKÓW Ma³gorzata Cyganik LEGAL ENGLISH Jacek Bogudziñski, Konrad Buczkowski, Andrzej Kaznowski WZORY UMÓW I PISM Z CD/COMPENDIUM OF LEGAL TEMPLATES WITH CD. WYDANIE POLSKO-ANGIELSKIE. TOM 6 Tadeusz Walczak S£OWNIK TERMINÓW STATYSTYCZNYCH ANGIELSKO-POLSKI POLSKO-ANGIELSKI www.ksiegarnia.beck.pl Lexicon of Law Terms 3rd edition Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja i korekta: Aleksander Straszewski Projekt ok³adki: Robert Rogiñski © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-4356-3 ISBN e-book 978-83-255-4357-0 Spis treœci Table of Contents TABLE OF CONTENTS Spis treœci Wstêp.............................................................................................................................. XIII Preface............................................................................................................................ XV Wykaz skrótów ............................................................................................................... XVII Bibliografia ..................................................................................................................... XIX Kodeks cywilny .............................................................................................................. 1. Osoba fizyczna .................................................................................................... 2. Osoba prawna..................................................................................................... 3. Mienie ................................................................................................................. 4. Przynale¿noœæ ..................................................................................................... 5. Po¿ytki ................................................................................................................. 6. Czynnoœæ prawna ............................................................................................... 7. Forma czynnoœci prawnych ................................................................................ 8. Oœwiadczenie...................................................................................................... 9. Wady oœwiadczenia woli..................................................................................... 10. Przedstawicielstwo ............................................................................................. 11. Przedawnienie roszczeñ ..................................................................................... 12. W³asnoœæ ............................................................................................................ 13. Przeniesienie w³asnoœci...................................................................................... 14. Prawo rzeczowe .................................................................................................. 15. U¿ytkowanie ....................................................................................................... 16. S³u¿ebnoœæ ......................................................................................................... 17. Zastaw ................................................................................................................ 18. Posiadanie........................................................................................................... 19. Sprzeda¿ ............................................................................................................. 20. Wady, rêkojmia, naprawy ................................................................................... 21. Gwarancja ........................................................................................................... 22. Oferta .................................................................................................................. 23. Zamiana .............................................................................................................. 24. Dostawa .............................................................................................................. 25. Najem .................................................................................................................. 26. Dzier¿awa ............................................................................................................ 27. U¿yczenie ............................................................................................................ 28. Po¿yczka i kredyt ................................................................................................. 29. Umowa agencyjna .............................................................................................. 30. Umowa komisu ................................................................................................... 31. Umowa o dzie³o .................................................................................................. 32. Umowa o roboty budowlane .............................................................................. 33. Umowa porêczenia ............................................................................................. 1 1 4 6 8 8 9 10 12 14 15 20 21 23 25 26 28 30 35 37 43 45 48 52 54 57 69 74 77 84 86 88 92 98 V TABLE OF CONTENTS 34. Umowa sk³adu .................................................................................................... 35. Umowa przechowania ........................................................................................ 36. Umowa zlecenia.................................................................................................. 37. Umowa spedycji ................................................................................................. 38. Umowa darowizny .............................................................................................. 39. Umowa rachunku bankowego ........................................................................... 40. Umowa renty ...................................................................................................... 41. Umowa o do¿ywocie .......................................................................................... 42. Testament ........................................................................................................... Spó³ki handlowe............................................................................................................ 1. Przedsiêbiorstwo ................................................................................................ 2. Rodzaje spó³ek .................................................................................................... 3. Powstanie spó³ki ................................................................................................. 4. Stosunki wewnêtrzne spó³ki ............................................................................... 5. Wk³ad i udzia³y .................................................................................................... 6. Kapita³ spó³ki ....................................................................................................... 7. Odpowiedzialnoœæ .............................................................................................. 8. Reprezentacja ..................................................................................................... 9. Zysk strata ........................................................................................................ 10. Osoby zwi¹zane ze spó³k¹ .................................................................................. 11. Zgromadzenie wspólników ................................................................................ 12. Zmiany w spó³ce ................................................................................................. 13. Rozwi¹zanie spó³ki.............................................................................................. Rynki kapita³owe ........................................................................................................... 1. Rynek kapita³owy ................................................................................................ 2. Papiery wartoœciowe .......................................................................................... 3. Akcje ................................................................................................................... 4. Obligacje ............................................................................................................. 5. Czeki .................................................................................................................... 6. Weksle ................................................................................................................. 7. Emisja papierów wartoœciowych........................................................................ 8. Warszawska gie³da papierów wartoœciowych ................................................... 9. Dzia³alnoœæ maklerska ........................................................................................ 10. Notowania........................................................................................................... 11. Fundusze inwestycyjne ...................................................................................... 12. Banki.................................................................................................................... Postêpowanie cywilne .................................................................................................. 1. ród³a prawa postêpowania cywilnego ............................................................. 2. Wszczêcie postêpowania.................................................................................... 3. Powództwo ......................................................................................................... 4. Zaprzeczenie powództwu (obrona) .................................................................... 5. Ujawnianie materia³u dowodowego .................................................................. 6. Postêpowanie dowodowe ................................................................................. 7. Œwiadek .............................................................................................................. 8. Rozprawa ............................................................................................................ 9. Wyrok .................................................................................................................. 10. Œrodki zaskar¿enia .............................................................................................. 11. Postêpowanie egzekucyjne ............................................................................... VI 100 103 104 106 108 110 114 115 117 125 125 127 131 135 137 139 141 141 142 144 145 149 154 157 157 159 161 164 166 167 168 172 174 176 179 181 187 187 193 201 207 209 212 215 217 223 226 232 Spis treœci Prawo rodzinne.............................................................................................................. 1. Ma³¿eñstwo......................................................................................................... 2. Przygotowania do zawarcia ma³¿eñstwa............................................................ 3. Maj¹tek ma³¿onków ........................................................................................... 4. Uniewa¿nienie ma³¿eñstwa ............................................................................... 5. Separacja ............................................................................................................ 6. Rozwód .............................................................................................................. 7. Sprawy finansowe .............................................................................................. 8. Narodziny dziecka ............................................................................................... 9. Ojcostwo ............................................................................................................ 10. W³adza rodzicielska/odpowiedzialnoœæ rodzicielska oraz kontakt z dzieckiem.. 11. Opieka i kuratela.................................................................................................. 12. Opieka spo³eczna................................................................................................ 13. Przysposobienie ................................................................................................. Rachunkowoœæ .............................................................................................................. 1. Rachunkowoœæ ................................................................................................... 2. Sprawozdawczoœæ .............................................................................................. 3. Aktywa i pasywa ................................................................................................. 4. Wycena ............................................................................................................... 5. Ksiêgowoœæ......................................................................................................... 6. Bud¿et ................................................................................................................. 7. Amortyzacja ........................................................................................................ 8. Audyt (rewizja finansowa) .................................................................................. 9. Stowarzyszenia .................................................................................................. Zobowi¹zania, prawo upad³oœciowe i naprawcze ...................................................... 1. Zobowi¹zania ..................................................................................................... 2. Wykonanie zobowi¹zañ ...................................................................................... 3. D³u¿nik ................................................................................................................ 4. Wierzyciel ........................................................................................................... 5. Prawo upad³oœciowe .......................................................................................... 6. Postêpowanie upad³oœciowe ............................................................................. 7. Og³oszenie upad³oœci ......................................................................................... 8. Masa upad³oœci ................................................................................................... 9. Pozosta³e osoby w postêpowaniu upad³oœciowym ........................................... 10. Czynnoœci likwidacyjne....................................................................................... 11. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce .......................................................................... 12. Postêpowanie egzekucyjne ................................................................................ 13. Postêpowanie uk³adowe..................................................................................... Prawo podatkowe ......................................................................................................... 1. Ustawodawstwo podatkowe .............................................................................. 2. Organy podatkowe ............................................................................................. 3. Zobowi¹zania podatkowe................................................................................... 4. Podatnik, p³atnik i inkasent.................................................................................. 5. Zabezpieczenie wykonania zobowi¹zañ podatkowych ..................................... 6. P³atnoœæ .............................................................................................................. 7. Ulgi podatkowe ................................................................................................... 237 237 242 245 247 249 251 255 260 264 266 274 278 280 289 289 290 293 295 296 302 303 304 305 307 307 310 312 313 316 317 318 320 321 323 324 325 326 331 331 332 333 336 337 338 341 VII TABLE OF CONTENTS Prawo celne.................................................................................................................... 1. Prawo celne......................................................................................................... 2. Organy celne....................................................................................................... 3. Taryfa celna ......................................................................................................... 4. C³o ....................................................................................................................... 5. Towary................................................................................................................. 6. Wprowadzenie towarów .................................................................................... 7. Przeznaczenie celne ............................................................................................ 8. Procedura celna .................................................................................................. 9. Sk³ad celny .......................................................................................................... 10. Przedstawicielstwo w sprawach celnych ........................................................... 11. Kontrola celna ..................................................................................................... 12. D³ug celny i inne op³aty....................................................................................... 13. Zwolnienie od c³a i wolne obszary celne ............................................................ 14. Przemyt ............................................................................................................... Prawo pracy ................................................................................................................... 1. Ustawodawstwo prawa pracy ............................................................................ 2. Pracodawca i pracownik .................................................................................... 3. Zakres obowi¹zków i odpowiedzialnoœci ........................................................... 4. Zakaz konkurencji ............................................................................................... 5. Podstawowe zasady polskiego prawa pracy...................................................... 6. Zak³ad pracy........................................................................................................ 7. Bezpieczeñstwo i higiena pracy (bhp) ................................................................ 8. Profilaktyczna ochrona zdrowia.......................................................................... 9. Wypadki przy pracy i choroba zawodowa .......................................................... 10. Warunki pracy i regulamin pracy ........................................................................ 11. Wynagrodzenie................................................................................................... 12. Inne œwiadczenia................................................................................................. 13. Organizacja pracy ............................................................................................... 14. Podzia³ pracy ....................................................................................................... 15. Urlopy ................................................................................................................. 16. Stosunki pracy .................................................................................................... 17. Spory, strajki i uk³ady zbiorowe .......................................................................... 18. Poufnoœæ ............................................................................................................. 19. Œwiadczenie pracy .............................................................................................. 20. Umowa o pracê ................................................................................................... 21. Rozwi¹zanie umowy o pracê .............................................................................. 22. Zatrudnienie........................................................................................................ 23. Bezrobocie .......................................................................................................... 24. Polityka zatrudnienia ........................................................................................... 25. Struktura zatrudnienia i status zawodowy.......................................................... 26. Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w UE .................................... 27. Zawody regulowane ........................................................................................... 28. Zawody regulowane w polsce............................................................................ 29. Program rejestracji pracowników w wielkiej brytanii......................................... 343 343 343 344 345 346 348 349 351 354 355 356 358 359 362 363 363 364 365 368 370 372 373 375 376 377 380 385 387 389 390 393 394 398 401 401 403 408 409 410 410 414 418 421 423 Glosariusz ....................................................................................................................... 427 VIII Spis treœci Preface............................................................................................................................ XV Abbreviations ................................................................................................................. XVII Bibliography ................................................................................................................... XIX Civil Code ....................................................................................................................... 1. Natural person .................................................................................................... 2. Legal person ....................................................................................................... 3. Property .............................................................................................................. 4. Appurtenance ..................................................................................................... 5. Fruits, profits, proceeds ...................................................................................... 6. Acts in law ........................................................................................................... 7. The form of acts in law ........................................................................................ 8. Declaration / statement....................................................................................... 9. Defects of a declaration of intent ........................................................................ 10. Representation ................................................................................................... 11. Limitation of claims ............................................................................................. 12. Ownership .......................................................................................................... 13. Transfer of ownership ......................................................................................... 14. Property right / right in property ......................................................................... 15. Usufruct .............................................................................................................. 16. Easement / servitude ......................................................................................... 17. Pledge ................................................................................................................. 18. Possession, occupation ...................................................................................... 19. Sale ..................................................................................................................... 20. Defects, warranty, repairs ................................................................................... 21. Guarantee ........................................................................................................... 22. Offer, proposal, quote ......................................................................................... 23. Exchange ............................................................................................................ 24. Delivery ............................................................................................................... 25. Lease ................................................................................................................... 26. Tenancy ............................................................................................................... 27. Lending for use ................................................................................................... 28. Loan credit ....................................................................................................... 29. Contract of agency, agency contract .................................................................. 30. Contract of commission...................................................................................... 31. Contract to perform a specified task ................................................................... 32. Building contract................................................................................................. 33. Contract of suretyship ........................................................................................ 34. Contract of warehousing / storage ..................................................................... 35. Safe-keeping agreement .................................................................................... 36. Contract of mandate, mandatory contract ......................................................... 37. Contract of forwarding........................................................................................ 38. Contract of donation ........................................................................................... 39. Contract of bank account .................................................................................... 40. Contract of pension............................................................................................. 41. Contract of annuity ............................................................................................. 42. Last will and testament ....................................................................................... 1 1 4 6 8 8 9 10 12 14 15 20 21 23 25 26 28 30 35 37 43 45 48 52 54 57 69 74 77 84 86 88 92 98 100 103 104 106 108 110 114 115 117 IX TABLE OF CONTENTS Commercial companies partnerships ....................................................................... 1. Enterprise............................................................................................................ 2. Types of partnerships / companies ..................................................................... 3. Formation of a partnership / company ............................................................... 4. Iinternal relations of a partnership / company................................................... 5. Contribution shares / stocks ............................................................................ 6. Capital of company / partnership........................................................................ 7. Liability ................................................................................................................ 8. Representation ................................................................................................... 9. Profit loss ......................................................................................................... 10. Partners, shareholders........................................................................................ 11. General meeting ................................................................................................. 12. Changes in the company / partnership............................................................... 13. Dissolution of a company / partnership.............................................................. Capital markets ............................................................................................................. 1. Capital market ..................................................................................................... 2. Securities ............................................................................................................ 3. Shares, stocks ..................................................................................................... 4. Bonds .................................................................................................................. 5. Cheques, checks ................................................................................................. 6. Bill of exchange................................................................................................... 7. Securities issue ................................................................................................... 8. Warsaw stock exchange ..................................................................................... 9. Brokerage activities ............................................................................................ 10. Quotation ............................................................................................................ 11. Investment funds ................................................................................................ 12. Banks................................................................................................................... Civil procedure .............................................................................................................. 1. Sources of civil procedure .................................................................................. 2. Commencement of proceedings........................................................................ 3. Lawsuit/action..................................................................................................... 4. Defence ............................................................................................................... 5. Disclosure (e w)/discovery (usa) ....................................................................... 6. Evidence ............................................................................................................. 7. Witnesses............................................................................................................ 8. Trial...................................................................................................................... 9. Verdict/judgment ................................................................................................ 10. Appeals judicial review .................................................................................... 11. Enforcement of judgments ................................................................................ Family law ...................................................................................................................... 1. Marriage.............................................................................................................. 2. How to marry ...................................................................................................... 3. Matrimonial property ......................................................................................... 4. Annulment of marriage ...................................................................................... 5. Legal separation.................................................................................................. 6. Divorce ............................................................................................................... 7. Money issues ...................................................................................................... 8. Birth of child ........................................................................................................ X 125 125 127 131 135 137 139 141 141 142 144 145 149 154 157 157 159 161 164 166 167 168 172 174 176 179 181 187 187 193 201 207 209 212 215 217 223 226 232 237 237 242 245 247 249 251 255 260 Spis treœci 9. Paternity .............................................................................................................. 10. Parental authority/parental responsibility and contact with child ...................... 11. Guardianship curatorship................................................................................ 12. Care ..................................................................................................................... 13. Adoption ............................................................................................................. Accounting..................................................................................................................... 1. Accounting.......................................................................................................... 2. Reporting ............................................................................................................ 3. Assets liabilities ............................................................................................... 4. Valuation / appraisal ............................................................................................ 5. Bookkeeping ....................................................................................................... 6. Budget................................................................................................................. 7. Amortisation / depreciation ................................................................................ 8. Audit.................................................................................................................... 9. Associations ....................................................................................................... Obligations, bankruptcy and reorganisation law ........................................................ 1. Obligations.......................................................................................................... 2. Performance of obligations ................................................................................ 3. Debtor ................................................................................................................. 4. Creditor ............................................................................................................... 5. Bankruptcy law ................................................................................................... 6. Bankruptcy proceedings .................................................................................... 7. Declaration of bankruptcy .................................................................................. 8. Bankruptcy estate ............................................................................................... 9. Other persons involved in bankruptcy proceedings .......................................... 10. Liquidation actions.............................................................................................. 11. Proceedings to secure assets ............................................................................. 12. Compulsory execution ....................................................................................... 13. Arrangement proceedings, composition proceedings...................................... Tax law ........................................................................................................................... 1. Taxation legislation ............................................................................................. 2. Tax authorities..................................................................................................... 3. Tax liabilities ........................................................................................................ 4. Taxpayer, tax remitter tax collector ................................................................. 5. Securing the satisfaction of tax liabilities ........................................................... 6. Payment .............................................................................................................. 7. Tax reliefs ............................................................................................................ Customs law .................................................................................................................. 1. Customs law ....................................................................................................... 2. Customs authorities............................................................................................ 3. Customs tariff...................................................................................................... 4. Duty..................................................................................................................... 5. Goods.................................................................................................................. 6. Introduction of goods ......................................................................................... 7. Customs-approved treatment or use ................................................................. 8. Customs procedure ............................................................................................ 9. Customs warehouse ........................................................................................... 264 266 274 278 280 289 289 290 293 295 296 302 303 304 305 307 307 310 312 313 316 317 318 320 321 323 324 325 326 331 331 332 333 336 337 338 341 343 343 343 344 345 346 348 349 351 354 XI TABLE OF CONTENTS 10. Representation in customs cases ....................................................................... 11. Customs control ................................................................................................. 12. Customs debt other charges ........................................................................... 13. Relief from duty and free zones .......................................................................... 14. Smuggling .......................................................................................................... Labour law ..................................................................................................................... 1. Labour legislation ............................................................................................... 2. Employer employee ........................................................................................ 3. Duties liabilities ................................................................................................ 4. Non-competition ................................................................................................ 5. Basic principles of the polish labour law ............................................................ 6. Employing establishment ................................................................................... 7. Safety and hygiene at work................................................................................. 8. Preventative health protection ........................................................................... 9. Accident at work occupational disease ........................................................... 10. Working conditions workplace regulations..................................................... 11. Remuneration ..................................................................................................... 12. Other benefits ..................................................................................................... 13. System of work ................................................................................................... 14. Allocation of work ............................................................................................... 15. Leave ................................................................................................................... 16. Master and servant relationship ......................................................................... 17. Disputes, strikes collective labour agreements .............................................. 18. Confidentiality..................................................................................................... 19. Performance of work, provision of work ............................................................ 20. Contract of employment, employment contract................................................ 21. Termination of employment ............................................................................... 22. Employment ....................................................................................................... 23. Unemployment ................................................................................................... 24. Employment policy............................................................................................. 25. Employment structure occupational status ....................................................... 26. Recognition of professional qualifications acquired in the EU........................... 27. Regulated professions ........................................................................................ 28. Regulated professions in poland ........................................................................ 29. The worker registration scheme in the united kingdom..................................... 355 356 358 359 362 363 363 364 365 368 370 372 373 375 376 377 380 385 387 389 390 393 394 398 401 401 403 408 409 410 410 414 418 421 423 Glossary ......................................................................................................................... 427 XII Wstêp WstêpTrzecie wydanie leksykonu jest adresowane do studentów prawa i ekonomii, pracowni- ków kancelarii prawniczych, t³umaczy przysiêg³ych, przedsiêbiorców, nauczycieli specjali- stycznego jêzyka angielskiego oraz wszystkich zainteresowanych pog³êbianiem swej wie- dzy z zakresu tekstów prawnych i prawniczych. Niniejsza praca nie pretenduje do roli „wszechwiedz¹cego” podrêcznika. Mo¿na w niej jednak znaleŸæ gotowe ekwiwalenty, równie¿ w formie przyk³adowych zdañ, których po- szukiwanie stanowi zazwyczaj ¿mudne i czasoch³onne zajêcie dla t³umacza, a zw³asz- cza pocz¹tkuj¹cego adepta sztuki przek³adu. Autorka ufa, i¿ leksykon stanowiæ bêdzie praktyczn¹ pozycjê dydaktyczn¹ na zajêcia z ESP oraz t³umaczenia prawnego prowa- dzone dla grup t³umaczeniowych, jak równie¿ dodatkowe Ÿród³o informacji dla t³umaczy i wszystkich zainteresowanych pog³êbianiem swej wiedzy z zakresu t³umaczenia tekstów prawnych. Leksykon sk³ada siê z dziesiêciu rozdzia³ów oraz glosariusza. Tematyczny uk³ad hase³ obejmuje s³ownictwo z zakresu prawa cywilnego, spó³ek handlowych, rynków kapi- ta³owych, rachunkowoœci, podatków, ce³ i pracy. W nowym wydaniu dodano dwa roz- dzia³y poœwiêcone prawu rodzinnemu i procedurze cywilnej. T³umaczenie tekstów prawnych i prawniczych ma bezpoœredni wp³yw na wiele dziedzin ¿ycia, zwi¹zanych m.in. z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, a zw³aszcza handlowej (korespondencja handlowa). Opinii na temat regu³ rz¹dz¹cych t³umaczeniem takich w³aœ- nie tekstów specjalistycznych jest bardzo wiele. Jedna z nich g³osi, i¿ wystarczy zidentyfiko- waæ odpowiedni metajêzyk prawny dla usprawnienia procesu t³umaczenia. To z kolei wy- maga³oby unifikacji ca³ego dyskursu prawnego, co wydaje siê rzecz¹ wrêcz niewykonaln¹ ze wzglêdu na sam¹ trudnoœæ zdefiniowania pojêcia jêzyka prawnego, który jest z³o¿ony, arbitralny i wieloznaczny. Jedn¹ z g³ównych trudnoœci, z któr¹ musi siê borykaæ t³umacz tekstów prawnych i prawniczych, jest oddanie funkcji komunikacyjnej tekstu docelowego i elementów sytu- acji spo³eczno-kulturowej tekstu wyjœciowego. W przypadku t³umaczenia tekstów podsta- wowa zasada przyjêta dla potrzeb niniejszego leksykonu, a dotycz¹ca t³umaczenia, to zasa- da ekwiwalentnoœci reakcji odbiorcy wtórnego z intencj¹ twórcy tekstu. Mamy tu wiêc do czynienia z ekwiwalencj¹ tekstowo-normatywn¹, która odnosi siê do stosowania norm jêzykowych i tekstowych w³aœciwych dla tekstów prawnych, które pozwalaj¹ odbiorcy tek- stu docelowego na bezb³êdne rozpoznanie charakteru tekstu i jego w³aœciw¹ interpretacjê, a które s¹ ustalone przez konwencjê jêzyka tekstów prawnych, który ukszta³towa³ siê histo- rycznie. Obecnie toczy siê dyskusja na temat przeprowadzenia koniecznych reform w celu uproszczenia i ujednolicenia tego¿ jêzyka (plain English movement), co równie¿ zosta³o uwzglêdnione przy wyborze materia³ów do leksykonu. Ze wzglêdu na brak ekwiwalencji terminologicznej, w wielu przypadkach umieszczono dodatkowo wyczerpuj¹ce definicje, które powinny wyjaœniæ znaczenie wa¿niejszych hase³. Nazwy w³asne przet³umaczone zosta³y dos³ownie w celu ich ³atwiejszej identyfikacji. Stara- no siê jednak nie nadu¿ywaæ techniki t³umaczenia dos³ownego, poniewa¿ przyczynia siê ona w du¿ym stopniu do zmniejszenia zrozumia³oœci i jasnoœci tekstu docelowego, którego komunikatywnoœæ przyjêto za podstawowe kryterium adekwatnoœci t³umaczenia. XIII Wstêp Ksi¹¿ka ta nie wyczerpuje bynajmniej ca³ego zasobu leksykalnego z zakresu prawa. Jed- nak¿e powinna okazaæ siê przydatna w przek³adzie b¹dŸ tworzeniu w³asnych tekstów praw- niczych oraz porozumiewaniu siê na p³aszczyŸnie prawnej. Leksykon mo¿e równie¿ s³u¿yæ jako podrêcznik do samodzielnej nauki lub na zajêciach z jêzyka prawa. Jaworze, wrzesieñ 2012 r. Dr Ewa Myrczek-Kad³ubicka XIV Preface PrefaceThis bilingual LEXICON aims to give practical and detailed guidance to students of law, lawyers, legal secretaries, paralegals, legal executives, ESP teachers and professional peo- ple who need English for their present or future day-to-day work in the legal field. It is to be hoped that the book will prove helpful to any practitioner, who is at a loss to express legal terms in English, so that s/he can find the relevant set of terms and their usage. As the language of law tends to be formulaic, this LEXICON also offers a number of lexi- co-grammatical patterns in the form of ready-to-use equivalents for translators to make use of in their work. Therefore, this book may cater for the needs of students who are taking their first steps in the translation of English and Polish legal texts as well as full-range trans- lators who wish to broaden their knowledge of the subject. As regards the layout of this book, the contents are grouped into ten chapters to be fol- lowed by a glossary. Arranged thematically in alphabetical format, the LEXICON is devoted to Civil law, commercial partnerships and companies, capital markets, accounting, Ban- kruptcy and Reorganisation law, Customs and Fiscal law as well as Labour law. This edition includes two new chapters: Civil Procedure and Family law. According to mainstream jurists, an exact translation of legal texts is possible on the as- sumption that legal texts have the capacity for exact reflection of human normative inten- tion. This logic implies one shared legal discourse. Thus it is only a matter of identifying a legal metalanguage, which would definitely facilitate the translation process. Consequen- tly, it is assumed that law can be improved on by being reduced to one language form, which would eventually lead to unification of the legal discourse and would make it possi- ble to define the equivalence at every level of the discourse. It is however to be doubted whether such a process would be possible as the very concept of legal language is con- troversial with all its complexity, ambiguity and arbitrariness. In this book the extreme position defended by legal practitioners that the target version should reproduce exactly the words of the source text has been abandoned in favour of cultural and linguistic tradition which is, in turn, immediately familiar to practising lawyers and other target language receivers. It has been assumed that for the sake of clarity, dra- fters ought to endeavour to use unambiguous words and phrases so that all readers under- stand provisions in the same way as intended by legislature. The same applies to transla- tors of legislative texts who should attempt to be as accurate as possible but must follow target language textual and language norms. In other words, legal translators must produ- ce target versions that are at least as readable and natural as their source predecessors. Be- aring that in mind, the author endeavoured to follow original construction to a certain extent but it is hoped that the technique of ‘parroting’ the source text word for word was not over-applied. The author sought to select natural equivalents of source-language expressions, thus jettisoning where necessary inappropriate and dubious lawyerisms and observing target language norms of intelligibility and clarity in terms of communication. In order to compensate for terminological incongruency, the author included exhau- stive definitions which were meant to spell out the intended meaning in neutral language that can be understood by English-speaking lawyers. Proper names of institutions were translated literally to facilitate their identification. XV Preface This book does not make any claims to deal exhaustively with the aforesaid subject matter. However, as a predictive dictionary, it sets out to help the prospective user translate legal documents, prepare texts in both languages and communicate with others in the le- gal field. The LEXICON may be also used in advanced English classes or for self-study. Jaworze, September 2012 Dr Ewa Myrczek-Kad³ubicka XVI Wykaz skrótów Abbreviations Wykaz skrótów AORFT ............................. Act on Rules for Taxation BARL ................................ Bankruptcy and Reorganisation Law BCP .................................. Blackstone’s Civil Practice 2005 BFAA ................................ The Complete Book of Business Forms and Agreements BLD .................................. Black’s Law Dictionary CCC .................................. Community Customs Code CCC1 ................................ Code of Commercial Companies CCMS .............................. Child Custody Made Simple: Understanding the Laws of Child Custody and Child Support CDL .................................. Dictionary of Law (Curzon) CDOL ............................... Collins Dictionary of Law CLT ................................... Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal Systems of Eu- rope and Latin America CLTNS .............................. Comparative Legal Traditions CP .................................... Civil Practice CPR .................................. Civil Procedure Rules DLT .................................. Dictionary of Law Terms E W ................................ England and Wales ELT.................................... English Legal Terminology EPL ................................... English Private Law EPBG ................................ English-Polish Business Glossary FLCL ................................. Foreign Law in Civil Litigation. A Comparative and Functional Analysis FSAMA ............................ Financial Services and Markets Act 2000 GEEL ................................ Gale Encyclopedia of Everyday Law ICP ................................... International Civil Procedure ITELS ............................... Introduction to the English Legal System ITFL .................................. Introduction to Family Law ITPL .................................. Introduction to Polish Law (Frankowski) ITPL-W ............................. Introduction to Polish Law (Wyrozumska) KC ..................................... Kodeks cywilny KD .................................... Kelly’s Draftsman KP ..................................... Kodeks pracy KSH .................................. Kodeks spó³ek handlowych LAWIU .............................. Living and Working in the UK LELC ................................ Lawyer’s English Language Coursebook LIUS ................................. Law in the United States XVII Wykaz skrótów LP ..................................... Law Pack LWAQA ............................ Legal Writing Advice: Questions and Answers MIOELS ........................... The Main Institutions of the English Legal System MLU ................................. A Dictionary of Modern Legal Usage MVPLF ............................. The Most Valuable Personal Legal Forms You’ll Ever Need NEB .................................. New English Business NLOLR ............................. New Law of Land Registration OrdPodU ......................... Ordynacja podatkowa PACP ................................ Practical Approach to Civil Procedure PAWEWDOS ................... Podstawowe Akty Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony spo³ecznej PBL .................................. Polish Business Law PrBank ............................. Prawo bankowe PrBud ............................... Prawo budowlane PCC .................................. Polish Civil Code PCC1 ................................ Polish Customs Code PCC2 ................................ Polish Commercial Code PCCC ............................... Polish Commercial Companies Code PCOCPAC ........................ The Polish Code of Commercial Partnerships and Companies PLC .................................. Polish Labour Code PrPapW ............................ Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi PrSpó³dz .......................... Prawo spó³dzielcze PrUpN .............................. Prawo upad³oœciowe i naprawcze R ....................................... Rachunkowoœæ RZ .................................... Szósta dyrektywa Rady z 17.5.1977 r. w sprawie harmonizacji podatków obrotowych SG-A ................................ S³ownik gie³dowy (wersja angielska) SG-P ................................ S³ownik gie³dowy (wersja polska) SKEL ................................ Smith Keenan’s English Law TLR .................................. Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowoœci UK .................................... United Kingdom (brytyjski angielski) UKC .................................. Unijny Kodeks Celny USL .................................. Understanding Scots Law. An Introduction to Scots Law, Proce- dure and Legal Skills FundInwU ........................ Ustawa o funduszach inwestycyjnych NBPU ............................... Ustawa o Narodowym Banku Polskim ObligU ............................. Ustawa o obligacjach RachunkU ........................ Ustawa o rachunkowoœci ZastRejU .......................... Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ZIPOWB ........................... ¯ycie i praca w Wielkiej Brytanii ZwZawU .......................... Ustawa o zwi¹zkach zawodowych USA ................................. United States of America (amerykañski angielski) WEAL ............................... West’s Encyclopedia of American Law WDP ................................ Wprowadzenie do prawa. Introduction to law WZP PR ............................ Prawo rodzinne. Warszawski Zbiór Pism WUIP ............................... Wzory Umów i Pism XVIII Bibliografia Bibliography Bibliografia Bibliografia C. Ashton, (et al.) Understanding Scots Law. An Introduction to Scots Law, Procedure and Legal Skills, Edinburgh 2007 – (USL). R. Bem, E. Kucharska, J. Marynowicz, A. M¹czka, Code of Commercial Companies. Kraków 2002 – (CCC1). M. Biñkowska, W. Jacyno, K. Romaniec, The Bankruptcy and Reorganisation Law. War- szawa 2000 – (BARL). P. Birks, (red.) English Private Law, Oxford 2000 – (EPL). G. Block, Legal Writing Advice: Questions and Answers, 2004 – (LWAQA). J. Bogudziñski, K. Buczkowski, A. Kaznowski, Wzory umów i pism. Compendium of Legal Templates. Warszawa 2004 – (WUIP). Z. Brodecki, (ed.) Polish Business Law. The Hague/London/New York 2003 – (PBL). P. H. Collin, K. Bartnicki, S³ownik prawa. Warszawa 2001. E. Cooke, The New Law of Land Registration. Oxford and Portland 2003 – (NLOLR). L. B. Curzon, Dictionary of Law. London 2002 – (CDL). G. Douglas, An Introduction to Family Law. Oxford 2004 – (ITFL). A. M. Ferris, K. Œwiderska, Rachunkowoœæ. An Accounting Handbook. Warszawa 1994 – (R). S. Frankowski, (red.) Introduction to Polish Law. The Hague 2005 – (ITPL). B. A. Garner, (ed.) Black’s Law Dictionary. USA: Thomson West 2004 – (BLD). B. A. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage. Oxford1995 – (MLU). S. Geeroms, Foreign Law in Civil Litigation. A Comparative and Functional Analysis. Oxford 2004 – (FLCL). M. Glendon, (et al.) Comparative Legal Traditions. St. Paul 1982 – (CLTNS). S. R. Grubbs, International Civil Procedure. The Hague/London/New York 2003 – (ICP). H. Gubby, English Legal Terminology. Legal concepts in language. Den Haag 2004 (ELT). H. Haak, Prawo rodzinne. Warszawski Zbiór Pism, t. 3, Warszawa 1998 – (WZP PR). R. Hara, J. T. Murphy, T. Wardyñski, English-Polish Business Glossary. Angielsko-polski encyklopedyczny s³ownik biznesu. Warszawa 1996 – (EPBG). J. Jab³oñska-Bonca, Wprowadzenie do prawa. Introduction to law. Warszawa – (WDP). J. Jaœlan, S³ownik terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski. Warszawa 1991. J. Justyñska, J. Justyñski, The Main Institutions of the English Legal System. Toruñ 1998 – (MIOELS). D. Keenan, Smith Keenan’s English Law. London 2004 – (SKEL). I. Kienzler, New English Business. Gdynia 1991 – (NEB). XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Lexicon of Law Terms
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: