Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00835 017389 21096484 na godz. na dobę w sumie
Likwidacja szkoły - ebook/pdf
Likwidacja szkoły - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-485-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół należy do kompetencji samorządu terytorialnego. Coraz częściej decyduje się on na likwidację prowadzonych placówek. Przyczyny tej decyzji są różne. Najczęściej jest to spowodowane trudnościami finansowymi, które związane są ze spadkiem kwot subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania związane z edukacją, uzależnionej od liczby uczniów.

Zwykle subwencja nie wystarcza do prowadzenia placówki. W niektórych przypadkach zapewnia pokrycie tylko około 30% ponoszonych przez gminę kosztów. W warunkach niżu demograficznego, gdy uczniów jest mniej, a liczba nauczycieli, którym trzeba płacić pensje, nie zmienia się, koszty ponoszone przez gminę rosną. Samorząd, szukając oszczędności, ogranicza wydatki na szkolnictwo. Powody likwidacji szkoły nie mogą być jednak podyktowane wyłącznie względami ekonomicznymi.

Decyzja o zamknięciu placówki powinna być oparta na wszechstronnej analizie i uwzględniać przede wszystkim zgodność działań z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem terminów powiadomienia o planowanych zmianach rodziców uczniów i kuratora oświaty. Należy wziąć pod uwagę również warunki, w jakich będą się uczyć dzieci i młodzież po likwidacji szkoły oraz organizację dowożenia dzieci do szkoły. Procedura likwidacyjna jest bardzo skomplikowanym procesem. Jeden błąd może spowodować wstrzymanie całego postępowania.

Mimo stopniowego spadku liczby zamykanych szkół, samorząd nadal zamierza ograniczać wydatki na oświatę. Z informacji resortu edukacji z 13 marca 2014 r. wynika, że w tym roku samorządy miały zamiar zlikwidować 99 szkół. Publikacja przybliży przyczyny i procedury towarzyszące likwidacji placówek oświaty.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leszek Jaworski MagdaLena Rypińska Likwidacja szkoły Spis treści Likwidacja szkoły Leszek Jaworski 1. Istota likwidacji szkoły ......................................................... 5 1.1. Zdefiniowanie pojęcia ............................................................. 5 1.2. Procedura likwidacji szkoły .................................................... 6 1.2.1. Konsultacje ze związkami zawodowymi ................................. 7 1.2.2. Wyłączenie się radnego z głosowania .................................... 11 1.2.3. Uchwała intencyjna ................................................................ 14 1.2.4. Powiadomienie rodziców ........................................................ 17 1.2.5. Opinia kuratora ....................................................................... 28 1.2.6. Zawiadomienie organu wykonawczego .................................. 33 1.2.7. Uchwała w sprawie likwidacji szkoły ..................................... 33 1.2.8. Nadzór wojewody ................................................................... 37 1.3. Przekształcenie szkoły ............................................................ 39 1.3.1. Zdefiniowanie pojęcia ............................................................. 40 1.3.2. Likwidacja szkoły filialnej ...................................................... 41 1.3.3. Przeniesienie kształcenia w określonym zawodzie ................. 43 1.4. Likwidacja placówki wchodzącej w skład zespołu szkół ........ 46 1.5. Przekazanie dokumentacji ...................................................... 49 2. Likwidacja szkoły a uprawnienia uczniów ......................... 50 2.1. Kształcenie zawodowe ............................................................ 51 2.2. Ustalanie sieci i obwodów szkół ............................................. 52 3. Wpływ likwidacji szkoły na stosunki pracy w szkole ......... 54 3.1. Obowiązki dyrektora szkoły .................................................... 54 3.2. Całkowita likwidacja szkoły .................................................... 55 3.2.1. Rozwiązanie stosunków pracy z nauczycielem ...................... 55 3.2.2. Zwolnienie pracowników niepedagogicznych ........................ 60 październik 2014 r. 1 Likwidacja szkoły 3.2.3. Odwołanie dyrektora szkoły .................................................... 62 3.3. Częściowa likwidacja szkoły ................................................... 63 3.3.1. Wybór nauczycieli do zwolnienia ........................................... 63 3.3.2. Przeniesienie w stan nieczynny .............................................. 64 MagdaLena rypińska 4. Obowiązki w zakresie prowadzonej rachunkowości .......... 66 4.1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych ............................................. 66 4.1.1. Termin zamknięcia ksiąg.......................................................... 67 4.1.2. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych w likwidowanej szkole ............................................................ 67 4.2. Sporządzenie sprawozdań ....................................................... 68 4.3. Przekazanie dokumentacji księgowej ...................................... 68 4.4. Inwentaryzacja majątku .......................................................... 70 4.4.1. Spis z natury ............................................................................ 73 4.4.2. Uzgodnienie salda .................................................................. 75 4.4.3. Weryfikacja salda ................................................................... 76 4.4.4. Odstąpienie od inwentaryzacji ............................................... 77 2 październik 2014 r. Likwidacja szkoły Leszek Jaworski MagdaLena rypińska Likwidacja szkoły Wstęp Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół należy do kompetencji samorządu terytorialnego. Coraz częściej decyduje się on na lik­ widację prowadzonych placówek. Przyczyny tej decyzji są różne. Najczęściej jest to spowodowane trudnościami finansowymi, które związane są ze spadkiem kwot subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania związane z edukacją, uzależnionej od liczby uczniów. Zwykle subwencja nie wystarcza do prowadze­ nia placówki. W niektórych przypadkach zapewnia pokrycie tylko około 30 ponoszonych przez gminę kosztów. W warunkach niżu demograficznego, gdy uczniów jest mniej, a liczba nauczycieli, którym trzeba płacić pensje, nie zmienia się, koszty ponoszone przez gminę rosną. Samorząd, szukając oszczędności, ogranicza wydatki na szkolnictwo. Powody likwidacji szkoły nie mogą być jednak podyktowane wyłącznie względami ekonomicznymi. Decy­ zja o zamknięciu placówki powinna być oparta na wszechstronnej analizie i uwzględniać przede wszystkim zgodność działań z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ze szczególnym uwzględ­ nieniem terminów powiadomienia o planowanych zmianach rodzi­ ców uczniów i kuratora oświaty. Należy wziąć pod uwagę również warunki, w jakich będą się uczyć dzieci i młodzież po likwidacji szkoły oraz organizację dowożenia dzieci do szkoły. Procedura lik­ widacyjna jest bardzo skomplikowanym procesem. Jeden błąd może spowodować wstrzymanie całego postępowania. Mimo stopniowego spadku liczby zamykanych szkół, samorząd nadal zamierza ograniczać wydatki na oświatę. Z informacji resortu edukacji z 13 marca 2014 r. wynika, że w tym roku samorządy miały zamiar zlikwidować 99 szkół dla dzieci i młodzieży (bez szkół po­ październik 2014 r. 3 Likwidacja szkoły licealnych), w tym: 47 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 41 szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto, uchwały o zamiarze likwidacji pod­ jęto w stosunku do 49 pustych szkół z zerową liczbą uczniów. Odrębną kategorię stanowią likwidacje szkół ponadgimnazjal­ nych z mocy ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o sy­ stemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego (likwidacja liceów profilowanych i techników uzupełniających). Na mocy tej ustawy samorządy postanowiły o likwidacji 241 szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz przekształcenie 11 placówek w szkoły dla dorosłych. Podjęto również dziewięć uchwał o zamiarze wyga­ szenia szkoły w 2015 roku. Niezależnie od tego samorządy uchwali­ ły zamiar przekształcenia w filie ośmiu szkół podstawowych i wyłą­ czenie czterech szkół z zespołów. W przypadku ośmiu szkół zamiar likwidacji związany był z uruchomieniem w szkolnym budynku pla­ cówki, którą prowadzić będzie inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. 4 październik 2014 r. Likwidacja szkoły Leszek Jaworski 1. Istota likwidacji szkoły Tryb likwidacji szkoły publicznej reguluje art. 59 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty). Zgodnie z jego treścią szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, za­ wiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Natomiast szkoła w zakładzie poprawczym lub schroni­ sku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu uczniom możli­ wości kontynuowania nauki w innej placówce. 1.1. Zdefiniowanie pojęcia Ustawa o systemie oświaty w art. 59 nie wyjaśnia, na czym polega likwi­ dacja szkoły. Z orzecznictwa wynika, że jest to zakończenie działalnoś­ ci danego podmiotu jako całości, czyli całkowite jego wyeliminowanie w znaczeniu ekonomicznym i prawnym (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 25 listopada 1994 r., sygn. akt III AUr 315/94). Definicja ta jest istotna, ponieważ nie każde przekształcenie organizacyjne placówki jest jego likwidacją. W wyroku z 22 marca 2011 r. (sygn. akt I OSK 2121/10) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że likwidacją nie jest przeniesienie siedziby szkoły do innej miejscowości, ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do unicestwienia bytu prawnego określonej placówki, gdyż szkoła w sen­ sie prawnym nadal istnieje. Nie łączy się to też z przeniesieniem uczniów do innej szkoły publicznej w celu kontynuowania nauki ani z przekazaniem październik 2014 r. 5 Likwidacja szkoły dokumentacji zlikwidowanej szkoły organowi prowadzącemu. Nie następuje również zwolnienie wszystkich nauczycieli ani innych pracowników szkoły. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 1 sierpnia 2013 r. (sygn. akt IV SA/Gl 472/13) stwierdził, że w przypadku zaprzesta­ nia funkcjonowania szkoły filialnej mamy do czynienia z jej likwidacją. Jest to uzasadnione tym, że chociaż filia jest częścią szkoły macierzystej, w pewnym stopniu jest wyodrębniona techniczno­funkcjonalnie. Ma ona m.in. oddzielną siedzibę, własny zakres działania, swojego kierownika (art. 39 ust. 6 ustawy o systemie oświaty), może mieć własną radę pedago­ giczną w razie zatrudniania co najmniej trzech nauczycieli (art. 40 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). 1.2. Procedura likwidacji szkoły Procedura likwidacji szkoły składa się z dwóch równorzędnych etapów. Pierwszy etap to podjęcie przez organ prowadzący zamiaru likwidacji szkoły oraz poinformowanie rodziców dzieci uczęszczających do takiej szkoły o planach jej zamknięcia, a także uzyskanie opinii kuratora oświaty co do takiego przedsięwzięcia. Drugim etapem jest podjęcie przez ten organ uchwały o likwidacji szkoły. W opisanym zakresie będą więc obo­ wiązywać dwie uchwały, dotyczące: zz zamiaru likwidacji szkoły, zz likwidacji szkoły. Pierwsza uchwała musi być podjęta do końca lutego (podjęcie jej np. 1 marca będzie stanowić istotne naruszenie prawa, co skutkować będzie jej nieważnością). Jest to ostateczny termin, ale warto wydać tę uchwałę znacznie wcześniej, gdyż do końca lutego (tj. co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji) organ prowadzący musi także powiadomić ro­ dziców i kuratora oświaty o podjętym zamiarze. Przekroczenie tego ter­ minu powoduje nieważność całej procedury. Drugą uchwałę w sprawie likwidacji szkoły należy podjąć najpóźniej do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia. Decyzję o likwidacji szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu podejmuje, w formie uchwały, rada gminy, rada powiatu bądź sejmik wo­ 6 październik 2014 r. Likwidacja szkoły jewództwa. Organ prowadzący nie może upoważnić w tym zakresie wójta, burmistrza (prezydenta miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa. Zapamiętaj! Uchwała rady gminy (rady powiatu lub sejmiku województwa) o zamiarze li­ kwidacji, jak i uchwała o likwidacji nie są aktami prawa miejscowego, a zatem nie muszą być publikowane w dzienniku urzędowym województwa. Procedurę likwidacyjną szkoły przedstawia schemat. SCHEmat. procedura likwidacyjna Przekazanie projektu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły do zaopiniowania przez związki zawodowe do 28 lutego (lub do 29 lutego) Podjęcie przez radę gminy uchwały o zamiarze likwidacji szkoły do 28 lutego (lub do 29 lutego) Doręczenie zawiadomienia Rodzicom Kuratorowi oświaty Organowi wykonawczemu JST 14 dni od doręczenia zawiadomienia Wydanie opinii Organ wykonawczy przekazuje wojewodzie podjętą uchwałę do 31 sierpnia 14 dni od podjęcia Podjęcie przez radę gminy uchwały o likwidacji szkoły 1.2.1. Konsultacje ze związkami zawodowymi Zgodnie z ustawą z 23 maja 2001 r. o związkach zawodowych (dalej: usta­ wa o związkach zawodowych), organizacja związkowa, reprezentatywna październik 2014 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Likwidacja szkoły
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: