Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 003437 22924544 na godz. na dobę w sumie
Linguam Latinam Cognosco - Poznaję język łaciński. Podręcznik do łaciny dla dzieci - ebook/pdf
Linguam Latinam Cognosco - Poznaję język łaciński. Podręcznik do łaciny dla dzieci - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 156
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3809-0225-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka do wstępnej nauki łaciny powstała w związku z konkretnym zapotrzebowaniem społecznym. Metodykę podręcznika wzorowano na metodzie nauki przez gry i zabawy. Składa się z dziesięciu sekcji, w których są części bezpośrednio dla dzieci oraz dla prowadzącego zajęcia.

Od Autorki: Pamiętajcie, że nawet Harry Potter znał łacinę.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPIS TREŚCI 1. Po co polskim dzieciom łacina. O celu i metodzie tej książeczki. Jak korzystać z podręcznika ........ s. 6 2. Symbole obrazkowe i oznaczenia użyte w podręczniku ................................................................................s. 7 3. Ad benevolentes iuvenes Lectores: Do młodych, życzliwych Czytelników ............................................. s. 8 4. SECTIO PRIMA (FACILLĬMA?) ALPHABET, PRONUNTIATIO, ACCENTUS Sekcja pierwsza (najłatwiejsza?). Alfabet, wymowa, akcent ........................................................................ s. 9 5 SECTIO SECUNDA RES MIRABUNDA Sekcja druga – (rzecz) godna podziwu, niezwykła, tajemna. Verbum – czasownik ............................ s. 20 6. SECTIO TERTIA LEGENDI SOLERTIA Sekcja trzecia – sprawność w czytaniu. Nomĭna et casus. Rzeczowniki i przypadki ......................... s. 30 7. SECTIO QUATRA EGO, DOMUS, FAMILIA ET PATRIA Sekcja czwarta – ja, dom, rodzina i ojczyzna. Deklinacja I. Zaimki osobowe (Pronomĭna personalia) .............................................................................. s. 40 8. SECTIO QUINTA DIMIDIUM APPROPINQUAT… Sekcja piąta – zbliża się półmetek… Deklinacja II. Powtórzenie wiadomości ...................................... s. 51 9. EXAMINATIO – SPRAWDZIAN ................................................................................................................... s. 60 10. SECTIO SEXTA. PREAPOSITIONES: a, cum, de, sub, in, inter et extra. Sekcja szósta – przyimki: „od”, „z”, „o”, „pod”, „w”, „pomiędzy” i „poza”. Rozkaz i konieczność..s. 63 11. SECTIO SEPTIMA UBI VITA OPTIMA Sekcja siódma – gdzie jest najlepsze życie? Adiectiva – Przymiotniki ................................................... s. 73 12. SECTIO OCTAVA AN MYTHUS FABŬLA PRAVA? Sekcja ósma – czy mit to niedorzeczna opowieść? Imperfectum – czas przeszły ............................... s. 83 13. SECTIO NONA TEMPORIS ZONA Sekcja dziewiąta – strefa czasu. Futurum – czas przyszły ......................................................................... s. 90 14. SECTIO DECIMA VOLUPTATIBUS PLENISSIMA Sekcja dziesiąta – pełna przyjemności ............................................................................................................ s. 94 15. GRA PLANSZOWA: XII PRAC HERKULESA, KRZYŻÓWKA ......................................................... s. 98 16. UWAGI METODYCZNE ................................................................................................................................ s. 103 17. SŁOWNICZEK ŁACIŃSKO-POLSKI .......................................................................................................... s. 104 18. SŁOWNICZEK POLSKO-ŁACIŃSKI ........................................................................................................ s. 120 19. PROBA FINALIS – TEST KOŃCOWY ....................................................................................................... s. 140 20. WZÓR DYPLOMU ............................................................................................................................................ s. 141 21. APPENDICES – DODATKI ............................................................................................................................ s. 142 LINGUAM_LATINAM_COGNOSCO.indd 5 5 2017-01-17 09:09:28 PO CO POLSKIM DZIECIOM ŁACINA? A po co dzieciom np. angielskim, niemieckim? W systemie edukacyjnym Wielkiej Brytanii od roku szkolnego 2014/15 wprowadzono możliwość nauki łaciny w szkołach publicznych nawet dla dzieci siedmioletnich (sic!). Wcześniej oczywiście łacina była stale i w szerokim zakresie obecna w bardzo popularnych angielskich szkołach prywatnych. W końcu ileż znaczyłaby szkoła Harrego Pottera bez opartych na łacinie zaklęć… Uzasadnieniem wprowadzenia łaciny do brytyjskiej edukacji powszechnej było (jak osobiście słyszała autorka podczas debaty w Oxford Union jesienią 2014 r.) wyrównanie szans edukacyjnych oraz wprowadzenie w kulturę Europy młodych ludzi pochodzących z innych kręgów kulturowych. Opierano się także na wynikach badań socjolingwistów, według których to łacina właśnie, jak żaden język świata, uczy podstaw logiki i pomaga w nauce innych języków, nawet nieindoeuropejskich. Amerykanie z kolei przeprowadzili pewien eksperyment, oceniając po dwóch latach edukacji trzy podobnie dobrane grupy dzieci, z których jedna uczyła się tylko języka ojczystego, druga ojczystego oraz obcego nowożytnego, zaś trzecia – ojczystego i łaciny. To dzieci z ostatniej grupy robiły największe postępy w nauce innych przedmiotów, były najbardziej kreatywne. Powtarzany eksperyment dawał ten sam wynik, dlatego obecnie, wrzucając w wyszukiwarki hasło „łacina dla dzieci”, można znaleźć najczęściej podręczniki amerykańskie Latin for Children oraz takiegoż pochodzenia łacińskie kreskówki. O CELU I METODZIE TEJ KSIĄŻKI Niniejsza książka do wstępnej nauki łaciny powstała w związku z konkretnym zapotrzebowaniem społecznym. Otóż w pewnej polskiej publicznej szkole podstawowej, podobnie jak w Anglii, wprowadzono również w roku szkolnym 2014/15 łacinę dla chętnych dzieci z klas pierwszych, czyli dla siedmio, a nawet sześciolatków. Zajęcia prowadziła autorka tegoż podręcznika. Mimo że dodatkowe i popołudniowe, dla wielu dzieci stanowiły źródło dobrej zabawy, zwłaszcza dzięki małym formom teatralnym, często realizowanym na tych lekcjach. Celem była nauka podstaw łaciny oraz wspomaganie procesu nauczania dzieci na etapie wczesnoszkolnym, w tym czytania i pisania w języku ojczystym oraz rozumienia różnych from gramatycznych, językowego bogactwa, tzw. wyrazów obcych, najczęściej pochodzących właśnie z łaciny i greki, oraz budzenie kreatywnego myślenia i wrażliwości na szeroko pojętą kulturę. Metodykę tamtych zajęć oraz niniejszego podręcznika wzorowano na formach teatralnych oraz game-based learnig, czyli na bardzo polecanej obecnie metodzie nauki przez gry i zabawy. Zajęcia manulane i ruchowe inspirowane były metodą ruchu rozwijającego, znaną już w starożytności, a skodyfikowaną obecnie jako metoda Weroniki Sherbourne. Podobnie do wielu starożytnych tanców, opartych na ruchu naprzemiennym, nawiązuje metoda Dennisona. Współistnienie słowa, dźwięku i ruchu tanecznego jest jedną z podstawowych cech kultury antycznej, zaś takie formy muzyczno- taneczne jak opera i widowiska, musical i performance są popularne również dziś. JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA Podręcznik składa się z dziesięciu sekcji. W każdej z nich zamieszczono część przeznaczoną bezpośrednio dla dzieci oraz informacyjną, skierowaną do prowadzącego zajęcia. Ideałem byłoby, gdyby prowadził je absolwent filologii klasycznej, ale nie wykluczono także nauczycieli innych przedmiotów ani rodziców. Niektóre ze stron podręcznika stanowią karty pracy, karty memoriae, wycinanki i gry planszowe. Polecenia w języku łacińskim i polskim skorelowano z symbolami obrazkowymi, które pomogą dzieciom upewnić się co do charakteru zadań. Na końcu zamieszczono mini słowniki łacińsko-polski i polsko-łaciński oraz „cenzurkę” szkolną w języku łacińskim. 6 LINGUAM_LATINAM_COGNOSCO.indd 6 2017-01-17 09:09:28 SYMBOLE OBRAZKOWE I OZNACZENIA UŻYTE W PODRĘCZNIKU Lege! czytaj Nota bene! zwróć uwagę Scribe! pisz Pinge! rysuj Fabula bajka, tu: do odegrania na scenie Fabulae personae postaci występuące w inscenizacji Memoria tene! zapamiętaj Comple! uzupełnij Sententia przysłowie do zapamiętania Domi zadanie domowe Ad cognoscendum et intelligendum do przemyślenia i zrozumienia LINGUAM_LATINAM_COGNOSCO.indd 7 7 2017-01-17 09:09:40 Ad benevolentes iuvenes Lectores: Do młodych, życzliwych Czytelników Bardzo się cieszę, że będziecie się uczyć łaciny. Język łaciński to starożytny język mieszkańców Rzymu, którym mówiło wielu słynnych ludzi w całej Europie już ponad 2 tysiące lat temu! Kultura Europy wiele zawdzięcza Rzymianom: tworzyli dobrze zorganizowane państwo, przemyślane prawa, budowali trwałe drogi, udoskonalili i upowszechnili wiele wcześniejszych wynalazków oraz literaturę i sztukę. Łacina stała się także językiem chrześcijaństwa, przez długi czas była wspólnym językiem całej Europy, a nawet poza nią. Bardzo wiele wyrazów w języku polskim pochodzi z łaciny, zaś w języku angielskim jest ich więcej niż połowa! Ucząc się łaciny, poznajecie starożytny, dziś prawie tajemny język, dzięki któremu można bardziej twórczo myśleć, poprawnie mówić i lepiej działać. Pamiętajcie, że nawet Harry Potter znał łacinę! 8 LINGUAM_LATINAM_COGNOSCO.indd 8 2017-01-17 09:09:40 SECTIO PRIMA (FACILLĬMA?) ALPHABET, PRONUNTIATIO, ACCENTUS Sekcja pierwsza (najłatwiejsza?) Alfabet, wymowa, akcent Littěra docet, littěra… nocet. Litera (słowo, nauka, literatura) uczy, litera… szkodzi. Oto 24 litery alfabetu łacińskiego. Nie ma wśród nich litery „j” ani „w”. Litery „k”, „z” oraz „y” występują bardzo rzadko. Istnieją dwa typy wymowy: klasyczna, w jakiej najprawdopodobniej mówili starożytni Rzymianie i kościelna, uformowana w czasach rozwoju chrześcijaństwa od VI w. n. e. Różni je przede wszystkim wymowa „c/ch”, „v” oraz tzw. dyftongów (podwójnych samogłosek). TABULA I: wymowa głosek Głoski C V AE OE Wymowa klasyczna zawsze jako K Wymowa kościelna przed dźwiękami I oraz E jako C- w pozostałych przypadkach jako „k” jako Ł jako AJ jako OJ jako V jako E jako E Przykłady cantare=kantare (śpiewać) Cicero=Kikero lub Cicero validus=łalidus lub walidus (silny) aeger= ajger lub eger (chory) oecos= ojkos lub ekos (pomieszczenie, pokój, gospodarstwo) Nota bene! Wspólnie zadecydujcie, jaki typ wymowy będzie obowiązywał na waszych spotkaniach z łaciną. LINGUAM_LATINAM_COGNOSCO.indd 9 9 2017-01-17 09:09:42 TABULA II: wymowa pozostałych głosek Głoski Wymowa Przykład Znaczenie A, a B, b D, d E, e F, f G, g H, h I, i A, a B, b D, d E, e F, f G, g H, h I, i arena bubo domus equus familia glacies hiems ira piasek, miejsce piaszczyste puchacz, sowa dom koń rodzina lody zima gniew Nota bene! I, i wymawiamy jako J, j przed samogłoską należącą do tej samej sylaby: I, i + samogłoska JU iuvenis młodzieniec Litera K prawie zupełnie wyszła z użycia. Występuje zaledwie w kilku wyrazach. Nota bene! K, k L, l M, m N, n O, O P, p R, r S, s T, t U, u Ks, ks Ü Z, z K, k L, l M, m N, n O, o P, p R, r S, s T, t U, u X, x Y, y Z, z 10 Kalendae Kalendy littĕra mater nomen ovum pila rana simia testudo ursus index ypsylon zona litera, literatura mama imię jajko piłka żaba małpa żółw niedźwiedź twarz, wskaźnik dwudziesta trzecia litera alfabetu, od której nie zaczyna się żaden łaciński wyraz pas, strefa LINGUAM_LATINAM_COGNOSCO.indd 10 2017-01-17 09:09:44
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linguam Latinam Cognosco - Poznaję język łaciński. Podręcznik do łaciny dla dzieci
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: