Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00353 009985 20264161 na godz. na dobę w sumie
Linguarum Silva. T. 3: Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie - ebook/pdf
Linguarum Silva. T. 3: Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 204
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 2391-4300 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).

Trzeci tom Linguarum Silva zatytułowany Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie składa się z trzech części. Pierwsza część (Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej polszczyźnie) zawiera pięć artykułów poświęconych zagadnieniom historycznojęzykowym: refleksji metodologicznej dotyczącej możliwości synkretycznej analizy dawnego materiału leksykalnego; tzw. wyrażeniom funkcyjnym w ujęciu diachronicznym oraz ewolucji semantycznej wybranych leksemów. Druga część (Zmienność – stałość – różnorodność we współczesnej polszczyźnie) liczy pięć artykułów podejmujących tematy charakterystyczne dla najnowszej polszczyzny. Wśród artykułów znalazły się opracowania poświęcone analizie określeń czasowych wnoszących informację o fazie akcji; językowym wyznacznikom płci w dowcipach o polskim małżeństwie; profilowaniu pojęcia rodziny i jej alternatywnych form w serialu M jak miłość; różnorodnym sposobom wyrażania niezadowolenia przez użytkowników forów internetowych oraz internautów korzystających z serwisu demotywatory.pl; a także mowie Górnoślązaków i różnorodnym sposobom jej funkcjonowania w Internecie. Trzecia część (Varia) zawiera m.in. recenzję książki Agnieszki Słobody pod tytułem Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia (2012).

Zróżnicowana tematyka artykułów publikowanych w Linguarum Silva potwierdza szeroki wachlarz zainteresowań, naukowych inspiracji oraz realizowanych kierunków badawczych młodych lingwistów. Tom adresowany jest zarówno do językoznawców i studentów kierunków humanistycznych, jak i do Czytelników interesujących się tematyką zaproponowaną przez Autorów poszczególnych tekstów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Linguarum Silva Tom 3 NR 3249 Linguarum Silva Tom 3 Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie pod redakcją Barbary Mitrengi Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 Redaktor serii: Językoznawstwo Polonistyczne Bożena Witosz Recenzenci Marek Cybulski Alina Kępińska Ewa Malinowska Tomasz Mika Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersy- tetu Śląskiego przyznanych w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań na- ukowych lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, w wewnętrznym trybie konkursowym w 2013 roku. Projekt został zrealizowany w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego Spis treści Od redakcji Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej polszczyźnie Krzysztof Waśkowski: Synkretyczna perspektywa oglądu danych w badaniach historii słownictwa. Rozważania na przykładzie leksyki animalistycznej Dagmara Bałabaniak: O użyciu wyrażeń przysłówkowych w pozycji intensyfikatora – problemy interpretacji Anna Szczepanek: Wspólnordzenne wyrażenie funkcyjne i czasownik – rozwój niech na przestrzeni wieków Zuzanna Krótki: Polskie leksemy o rdzeniu -próżn- Anna Ziembińska: Analiza rozwoju semantycznego leksemów płytki i miałki Zmienność – stałość – różnorodność we współczesnej polszczyźnie Karolina Lisczyk -Kubina: Określenia temporalne oznaczające fazę akcji (na tle innych wykładników fazowości) Ewelina Tyc: Językowe wyznaczniki stereotypu płci w dowcipach o mał- żeństwie Marta Iwańska: Profilowanie pojęcia rodzina w serialu M jak miłość Natalia Moćko: Sposoby wyrażania niezadowolenia przez inter- nautów Agnieszka Filipkowska: Mowa śląska w Internecie 9 15 29 41 55 77 101 117 127 137 151 6 Spis treści Varia Kinga Knapik: Arytmetyka w języku (po lekturze książki Agnieszki Sło- body Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semanty- ka i składnia) Małgorzata Bogusz -Imiołek: Sprawozdanie z  konferencji Rodzina w badaniach teolingwistycznych, Katowice, 8 maja 2013 Kamila Kuros -Kowalska: Sprawozdanie z Międzynarodowego Semi- narium Naukowego pt. Child Language Seminar 2013, Manchester, Wielka Brytania, 24–25 czerwca 2013 Kamila Kuros -Kowalska: Sprawozdanie z I Międzynarodowego Semi- narium Naukowego Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia, Katowice, 9 października 2013 Aurelia Malicka: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Logope- dycznej Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Diagnoza i tera- pia logopedyczna, Katowice, 25 października 2013 Joanna Przyklenk: Sprawozdanie z konferencji naukowej Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a granice, Katowice, 14–15 listopada 2013 Magdalena Mikrut -Majeranek: Omówienie projektu Profilaktyczny Program Zdrowego Głosu Jak mówić, żeby nie zaniemówić Noty o Autorach 163 171 175 179 183 189 197 201 Table of Contents From the Editors Variability – Constancy – Diversity in the Old Polish Language Krzysztof Waśkowski: A Syncretic Perspective on Data Overview in the Studies on the History of Vocabulary. Deliberations Based on Animali- stic Lexis Dagmara Bałabaniak: About the Use of Adverbial Phrases in the Inten- sifier Position – Interpretative Problems Anna Szczepanek: A Common Stem Functional Phrase and a Verb – The Evolution of niech Throughout the Centuries Zuzanna Krótki: Polish Lexemes with -próżn - Stem Anna Ziembińska: An Analysis of the Semantic Development of płytki and miałki Lexemes Variability – Constancy – Diversity in the Contemporary Polish Language Karolina Lisczyk -Kubina: The Temporal Concepts Determining a Phase of Action (Against Other Phase Indexes) Ewelina Tyc: The Linguistic Determinants of Gender Stereotypes in Jokes about Marriage Marta Iwańska: Shaping the Concept of a  Family in the M jak miłość Television Series Natalia Moćko: Ways of Expressing Discontent by the Internet Users Agnieszka Filipkowska: Silesian Speech on the Internet 9 15 29 41 55 77 101 117 127 137 151 8 Table of Contents Varia Kinga Knapik: Arithmetics in Language (After Reading a Book of Agniesz- ka Słoboda A Numeral in the Nominal Group of the Medieval Polish Language. Semantics and Syntax) Małgorzata Bogusz -Imiołek: A Report on the Family in Theolinguistic Research Conference in Katowice, 8th of May 2013 Kamila Kuros -Kowalska: A Report on the International Scholarly Semi- nar entitled Child Language Seminar 2013, Manchester, Great Britain, 24–25th of June 2013 Kamila Kuros -Kowalska: A Report on the 1st International Scholarly Seminar: Bilingualism, Multilingualism and Multiculutralism – Chances and Dangers in the Way to Understanding, Katowice, 9th of October 2013 Aurelia Malicka: A Report on the Polish National Logopaedic Conferen- ce: Distortions of Speech Sounds in Various Disorders. Diagnosis and Speech Therapy, Katowice, 25th of October 2013 Joanna Przyklenk: A  Report on the Scholarly Conference entitled Speech Genres and Their Evolution. Genre and its Limits, Katowice, 14–15th of November 2013 Magdalena Mikrut -Majeranek: A Discussion about the Project of Healthy Voice Preventive Program: How to Speak in order not to Become Speechless Notes on the Authors 163 171 175 179 183 189 197 201 Od redakcji „Linguarum Silva” jest rocznikiem naukowym ukazującym się od 2012 roku pod patronatem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W pierwszych dwóch tomach, zatytułowanych Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście (2012) oraz Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście (2013), opublikowanych zostało łącznie 21 tekstów naukowych, których autorami są doktoranci i doktorzy śląskiej Alma Mater oraz młodzi badacze reprezentujący inne polskie uczelnie. „Lingua- rum Silva” jest publikacją, w której zamieszczane są także recenzje i omó- wienia książek, przede wszystkim językoznawczych nowości wydawni- czych, oraz sprawozdania z ważnych konferencji, uroczystości i wydarzeń związanych z działalnością Instytutu Języka Polskiego, a także innych jed- nostek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Dotychczas opub- likowane tomy potwierdzają różnorodność zainteresowań, naukowych inspiracji oraz realizowanych kierunków badawczych młodego pokolenia lingwistów w Polsce. Niniejszy tom, zatytułowany Zmienność – stałość – różnorodność w daw- nej i współczesnej polszczyźnie, składa się z trzech części: Zmienność – sta- łość – różnorodność w dawnej polszczyźnie, Zmienność – stałość – różnorodność we współczesnej polszczyźnie oraz Varia. Wszystkie opublikowane w nim opracowania naukowe, choć różnią się tematyką, materiałem badawczym i sposobem jego opracowania, a także przyjętą metodologią, odnoszą się do zaproponowanych w tytule tomu pojęć zmienności, stałości i różnorodno- ści w języku. W artykułach mowa m.in. o zmianie statusu i funkcji lekse- mów, o zmianach semantycznych wybranych wyrazów, przeobrażeniach dotyczących pojęcia rodziny, ewolucji języka dowcipów o małżeństwie czy zmianie w postrzeganiu mowy śląskiej. Autorzy w swych tekstach zwra- cają również uwagę na to, co stałe – na przykład wyrazy i znaczenia długo funkcjonujące w polszczyźnie, utrwalone w społeczeństwie stereotypy związane z płcią, tradycyjne rozumienie pojęcia rodziny, zakorzenioną w Polakach tendencję do narzekania. W wielu miejscach tomu mowa także 10 Od redakcji o różnorodności, w tym m.in. o możliwościach wykorzystania odmiennych perspektyw oglądu i różnych narzędzi badawczych w pracach historycz- nojęzykowych, przyczynach zróżnicowania semantycznego wybranych leksemów, różnorodnych określeniach czasowych informujących o fazie akcji, bogactwie środków słownych i  słowno -obrazkowych służących wyrażaniu niezadowolenia przez Polaków czy o różnych formach „życia” mowy Górnoślązaków w Internecie. Pierwszą część tomu otwiera artykuł Krzysztofa Waśkowskiego będący refleksją metodologiczną dotyczącą synkretycznej analizy dawnego materiału leksykalnego. Autor uzasadnia, że różne perspek- tywy oglądu słownictwa wieków przeszłych, a także zastosowanie na- rzędzi badawczych wywodzących się z odmiennych szkół semantycz- nych i leksykologicznych oraz wykorzystanie pozalingwistycznych źródeł historycznych jest korzystne w badaniach z zakresu diachronicznej leksy- kologii. Wywód naukowy potwierdza przykładami należącymi do słownic- twa animalistycznego (np. zwierzętokrzew v. zwierzokrzew, ryba, morskie cielę). W kolejnych dwóch artykułach – Dagmary Bałabaniak oraz Anny Szcze- panek – podjęto tematykę tzw. wyrażeń funkcyjnych w ujęciu diachro- nicznym. Dagmara Bałabaniak omawia problem wyróżniania intensyfi- katorów w dawnych tekstach i odróżniania ich od przysłówków. Zwraca również uwagę na proces kształtowania się intensyfikatorów, które wywo- dzą się historycznie od przysłówków. Materiał językowy, stanowiący ilu- strację poczynionych przez badaczkę obserwacji, obejmuje wyraz okrutnie i jego kontekstowe ekwiwalenty. Natomiast przedmiotem zainteresowania Anny Szczepanek jest jednostka funkcyjna niech. Pytania badawcze, jakie stawia i na które odpowiada Autorka, dotyczą pochodzenia i statusu niech w polszczyźnie na przestrzeni wieków, a także ustalenia, co spowodowało, że niech przyjęło obecny kształt i funkcję oraz od kiedy niech w obecnym kształcie i funkcji istnieje w polszczyźnie. Służą one też odtworzeniu etymologii analizowanej jednostki. Pozostałe dwa artykuły w tej części tomu poświęcone są historyczno- językowej analizie wybranych leksemów. Zuzanna Krótki bada polskie leksemy o rdzeniu -próżn -, natomiast Anna Ziembińska – leksemy płytki i miałki. Pierwsza z wymienionych Autorek nie tylko szczegółowo oma- wia zaprezentowany materiał badawczy (liczący 57 jednostek), zwracając uwagę m.in. na charakter polisemiczny i kształtowanie się znaczeń meta- forycznych analizowanych leksemów, lecz także przedstawia go w postaci gniazda słowotwórczego i grafów wzorowanych na wykresach Šaumjana i Sobolevej. Druga z Autorek podejmuje próbę opisu ewolucji semantycznej notowanego w polszczyźnie od 1556 roku przymiotnika płytki oraz funk- cjonującego do drugiej połowy XIX wieku w znaczeniu ‘niegłęboki’ przy- miotnika miałki. Śledzi losy wymienionych leksemów w języku polskim 11 Od redakcji na przestrzeni wieków, omawia zmiany znaczeniowe tych leksemów, ich łączliwość i zmiany w zakresie użycia. Druga część tomu zawiera pięć artykułów podejmujących różnorodne zagadnienia najnowszej polszczyzny. Analizie różnych określeń czaso- wych wnoszących informację o fazie akcji poświęcone jest opracowanie Karoliny Lisczyk -Kubiny. Szczególną uwagę skupia Autorka na wybra- nych określeniach nieczasownikowych (początkowo, na początek, na po- czątku, z początku, na koniec, na końcu, w końcu, dalej, jeszcze i w dalszym ciągu) – ich łączliwości, kontekstach użycia i wynikającej z nich polisemii analizowanych określeń. Kolejny artykuł – autorstwa Eweliny Tyc – traktuje o  językowych wyznacznikach płci w dowcipach o polskim małżeństwie. Na podsta- wie analizy wybranych dowcipów Autorka omawia wpływ utrwalo- nych w społeczeństwie stereotypów kulturowych na językowy obraz obu płci, szczególnie uwzględniając środki językowe podkreślające różnice między kobietą i mężczyzną. Zwraca także uwagę na zmiany, jakie doko- nały się w języku dowcipów o tematyce małżeńskiej w ostatnim trzydzie- stoleciu. Profilowaniu pojęcia rodziny i jej alternatywnych form w popularnym serialu M jak miłość poświęcony jest artykuł Marty Iwańskiej. Na podstawie wybranych odcinków z lat 2001 i 2013 Autorka opisuje zmiany w rozumie- niu pojęcia rodziny na przestrzeni blisko trzynastu lat emisji serialu, odno- towuje także pojawienie się w telesadze nowych form życia małżeńsko- -rodzinnego (monoparentalność, single life, rodziny zrekonstruowane). W tej części tomu znalazły się również dwa artykuły, dla których źród- łem materiału badawczego jest stosunkowo nowe medium – Internet. W pierwszym z nich – autorstwa Natalii Moćko – poruszono zagadnienie różnorodnych sposobów wyrażania niezadowolenia przez użytkowników forów internetowych oraz internautów korzystających z serwisu Demo- tywatory.pl. Autorka wymienia, poświadcza przykładami i charaktery- zuje zarówno słowne, jak i słowno -obrazkowe przejawy narzekania Pola- ków w Internecie. Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia przyczyn, dlaczego w ogóle internauci wyrażają niezadowolenie w cyberprzestrzeni. Ostatnie z opublikowanych w niniejszym tomie opracowań, autorstwa Agnieszki Filipkowskiej, dotyczy mowy Górnoślązaków i różnorodnych sposobów jej funkcjonowania w Internecie. Autorka pisze o przejawach rewitaliza- cji mowy śląskiej wśród autochtonów o różnym wykształceniu, statusie ekonomicznym i kulturowym, czego dowodem są liczne strony interne- towe poświęcone tej tematyce. Agnieszka Filipkowska analizuje głównie strony i portale internetowe (w tym także angielskojęzyczne), na których znajdują się m.in. informacje o mowie Górnoślązaków, alfabecie czy Ele- myntorzu S’loonskim. Autorka popiera rozważania przykładami tekstów pisanych oraz memami. 12 Od redakcji Na trzecią część tomu (Varia) składają się: recenzja książki Agnieszki Słobody pod tytułem Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczy- zny. Semantyka i składnia (2012), trzy sprawozdania z konferencji nauko- wych i z jednego seminarium naukowego zorganizowanych w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w 2013 roku oraz sprawozda- nie z zagranicznego seminarium naukowego, którego uczestniczką była doktorantka tegoż Instytutu. Tom wieńczy omówienie projektu Profilak- tyczny Program Zdrowego Głosu Jak mówić, żeby nie zaniemówić realizowa- nego w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Ślą- skiego przy współudziale Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich śląskiej uczelni. Artykuły z trzeciego tomu „Linguarum Silva” opiniowali do druku: prof. dr hab. Marek Cybulski (Uniwersytet Łódzki), dr hab. prof. UW Alina Kępińska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ewa Mali- nowska (Uniwersytet Opolski) oraz dr hab. prof. UAM Tomasz Mika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Za wszystkie cenne uwagi i  wszelkie sugestie, które pomogły Autorom nadać ostateczny kształt publikowanym tekstom, chciałabym wyrazić serdeczne podzię- kowania. Barbara Mitrenga Noty o Autorach Krzysztof Waśkowski, dr, zawodowo związany z Instytutem Humanistycz- nym Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zainteresowania naukowe: historia języka polskiego, głównie leksykologia, semantyka, frazeologia oraz stylistyka historyczna. E -mail: waskowski.krzysztof@gmail.com. Dagmara Bałabaniak, dr, adiunkt w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe: semantyka, metodologia, filozofia języka. E -mail: dbalabaniak@uni.opole.pl. Anna Szczepanek, mgr, doktorantka w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absol- wentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Zainteresowania naukowe: gramatyka, historia języka polskiego, nauczanie języka polskiego obcokrajowców. E -mail: anna.szczepanek@o2.pl. Zuzanna Krótki, dr, członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Zain- teresowania naukowe: historia języka polskiego ze szczególnym uwzględnie- niem semantyki historycznej, frazeologii i etymologii. E -mail: zuzanna_krotki@interia.pl. Anna Ziembińska, mgr, doktorantka w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: historia języka polskiego, semantyka historyczna, frazeologia. E -mail: anna_ziembinska@wp.pl. Karolina Lisczyk -Kubina, dr, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dys- kursu w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział w Katowicach). W latach 2009–2012 uczestniczyła w pracach nad Wielkim słownikiem języka pol- 202 Noty o Autorach skiego PAN. Zainteresowania naukowe: gramatyka współczesnego języka pol- skiego, semantyka, leksykografia. E -mail: karolina.lisczyk@wp.pl. Ewelina Tyc, mgr, doktorantka w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Ślą- skiego w Katowicach, absolwentka filologii polskiej i politologii. Zainteresowa- nia naukowe: lingwistyka płci, język polityki, public relations. E -mail: etyc@us.edu.pl. Marta Iwańska, mgr, polonistka, doktorantka studiów językoznawczych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zaintereso- wania naukowe: język mediów, semantyka, socjolingwistyka, frazeologia. E -mail: iwanska.m@gmail.com. Natalia Moćko, mgr, doktorantka w Instytucie Języka Polskiego Uniwersyte- tu Śląskiego w Katowicach, logopeda. Zainteresowania naukowe: akwizycja języka w aspekcie socjolingwistycznym, zwłaszcza w kontekście języka dzieci i młodzieży. E -mail: natalia.mocko@gmail.com. Agnieszka Filipkowska, mgr, doktorantka w  Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Opolskim o specjalności tłumacz. Zainteresowania naukowe: akwizycja języka niemieckiego w kontekście uwarunkowań regionalnych i spo- łecznych, gwara śląska, język Internetu. E -mail: a.filipkowska@interia.pl. Kinga Knapik, dr, asystent w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Uniwersy- tetu Śląskiego, członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział w Katowicach). Zainteresowania naukowe: semantyka historyczna, etymolo- gia i leksykologia. E -mail: kingaknapik@interia.pl. Małgorzata Bogusz -Imiołek, mgr, doktorantka w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskie- go (oddział w Katowicach). Zainteresowania naukowe: genologia, stylistyka, teolingwistyka. E -mail: malgorzataboguszdg@gmail.com. Kamila Kuros -Kowalska, mgr, doktorantka w Instytucie Języka Polskiego Uni- wersytetu Śląskiego w Katowicach, logopeda, członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział w Kato- wicach). Zainteresowania naukowe: bilingwizm, akwizycja języka, psycholin- gwistyka. E -mail: kkuros@us.edu.pl. 203 Noty o Autorach Aurelia Malicka, mgr, doktorantka w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, neurologopeda. Zainteresowania naukowe: logopedia, językowy obraz świata dzieci z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem. E -mail: aurelia.stasiak@gmail.com. Joanna Przyklenk, dr, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka monografii Staropolska kronika jako gatunek mowy (Katowi- ce 2009). Zainteresowania naukowe: historia języka ze szczególnym uwzględ- nieniem metod badawczych tekstologii i genologii lingwistycznej, stylistyka i semantyka historyczna. E -mail: joanna.przyklenk@us.edu.pl. Magdalena Mikrut -Majeranek, mgr, doktorantka w Instytucie Nauk o Kul- turze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka kulturoznawstwa oraz historii. Zainteresowania naukowe: komu- nikacja międzykulturowa, multimedialna i społeczna, wirtualne wspólnoty, nowe media, współczesny teatr tańca. E -mail: mikrutmagdalena@gmail.com. Redaktor Barbara Jagoda Projektant okładki i stron działowych Paulina Dubiel Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Łamanie Marek Zagniński Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISSN 2300-0023 (wersja drukowana) ISSN 2391-4300 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 -007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Nakład: 120 + 50. Ark. druk. 12,75. Ark. wyd. 14,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 22 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 -100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linguarum Silva. T. 3: Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: