Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01552 023383 23595628 na godz. na dobę w sumie
Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie - książka
Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie - książka
Autor: , , , Liczba stron: 432
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0489-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> mysql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zaprojektuj profesjonalne witryny WWW

Połączenie możliwości systemu operacyjnego Linux, serwera WWW Apache, bazy danych MySQL i języka PHP pozwala na tworzenie i utrzymywanie rozbudowanych aplikacji internetowych. Popularność tych narzędzi, często określanych za pomocą akronimu LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), jest efektem ich elastyczności, wydajności i doskonałej interakcji pomiędzy elementami tego zestawu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że dostępne są one bezpłatnie, na licencji open source, co zwalnia zarówno twórców aplikacji, jak i ich użytkowników z konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Książka 'Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie' opisuje metody tworzenia wydajnych aplikacji WWW. Czytając ją, poznasz możliwości języka PHP5 w zakresie programowania obiektowego i nauczysz się formułować złożone zapytania SQL. Dowiesz się, jak optymalnie skonfigurować serwer WWW Apache, zabezpieczać aplikacje WWW przed atakami i korzystać z modułów rozszerzających, takich jak PEAR i PECL. Znajdziesz tu również informacje o systemach zarządzania treścią, technologii AJAX i mechanizmach buforowania dostępnych dla PHP.

Wykorzystuj w pracy nowoczesne narzędzia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie Autorzy: Jason Gerner, Morgan L. Owens, Elizabeth Naramore, Matt Warden, Jeremy Stolz T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 83-246-0489-8 Tytu³ orygina³u: Professional LAMP: Linux, Apache, MySQL and PHP Web Development Format: B5, stron: 432 Zaprojektuj profesjonalne witryny WWW (cid:129) Poznaj zasady programowania obiektowego w PHP5. (cid:129) Wykorzystaj pe³niê mo¿liwoœci bazy MySQL. (cid:129) Zabezpiecz witryny WWW przed atakami hakerów. Po³¹czenie mo¿liwoœci systemu operacyjnego Linux, serwera WWW Apache, bazy danych MySQL i jêzyka PHP pozwala na tworzenie i utrzymywanie rozbudowanych aplikacji internetowych. Popularnoœæ tych narzêdzi, czêsto okreœlanych za pomoc¹ akronimu LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), jest efektem ich elastycznoœci, wydajnoœci i doskona³ej interakcji pomiêdzy elementami tego zestawu. Nie bez znaczenia jest tak¿e fakt, ¿e dostêpne s¹ one bezp³atnie, na licencji open source, co zwalnia zarówno twórców aplikacji, jak i ich u¿ytkowników z koniecznoœci ponoszenia jakichkolwiek op³at licencyjnych. Ksi¹¿ka „Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie” opisuje metody tworzenia wydajnych aplikacji WWW. Czytaj¹c j¹, poznasz mo¿liwoœci jêzyka PHP5 w zakresie programowania obiektowego i nauczysz siê formu³owaæ z³o¿one zapytania SQL. Dowiesz siê, jak optymalnie skonfigurowaæ serwer WWW Apache, zabezpieczaæ aplikacje WWW przed atakami i korzystaæ z modu³ów rozszerzaj¹cych, takich jak PEAR i PECL. Znajdziesz tu równie¿ informacje o systemach zarz¹dzania treœci¹, technologii AJAX i mechanizmach buforowania dostêpnych dla PHP. (cid:129) Obs³uga wyj¹tków w PHP (cid:129) Programowanie obiektowe (cid:129) Z³o¿one zapytania SQL (cid:129) Konfiguracja PHP5 (cid:129) Uwierzytelnianie u¿ytkowników witryn WWW (cid:129) Korzystanie z pakietu PEAR (cid:129) Optymalizacja wydajnoœci aplikacji (cid:129) Generowanie z poziomu PHP plików PDF, SWF i grafiki (cid:129) Tworzenie interfejsów u¿ytkownika za pomoc¹ AJAX (cid:129) Zarz¹dzanie treœci¹ serwisów WWW Wykorzystuj w pracy nowoczesne narzêdzia Spis treści O autorach .................................................................................................................. 11 Wprowadzenie ............................................................................................................. 13 Rozdział 1. Co nowego w PHP 5 ..............................................................................................................17 Zmiany w obsłudze obiektów ........................................................................................ 17 Przekazywanie obiektów .......................................................................................... 17 Wyjątki .................................................................................................................. 18 Interfejsy ............................................................................................................... 21 Iteratory ................................................................................................................ 21 Konstruktory i destruktory ....................................................................................... 23 Modyfikatory dostępu ............................................................................................. 23 Słowo kluczowe final .............................................................................................. 23 Słowo kluczowe static ............................................................................................ 23 Słowo kluczowe abstract ......................................................................................... 24 Funkcje przeciążające metody wbudowane ............................................................... 25 Nowe funkcje .............................................................................................................. 26 Inne zmiany w PHP 5 ................................................................................................... 29 Zmiany w konfiguracji ............................................................................................. 29 MySQLi ................................................................................................................. 30 Obsługa XML ......................................................................................................... 34 Rozszerzenie Tidy ................................................................................................... 35 SQLite ................................................................................................................... 35 Podsumowanie ............................................................................................................ 35 Rozdział 2. Programowanie obiektowe w PHP 5 .................................................................................37 Programowanie proceduralne a programowanie obiektowe .............................................. 37 Definicje podstawowych klas ................................................................................... 38 Widoczność ........................................................................................................... 42 Konstruktory i destruktory ....................................................................................... 44 Słowo kluczowe static ............................................................................................ 46 Stałe klasy ............................................................................................................ 47 Przypisania i klonowanie ......................................................................................... 48 Dziedziczenie i interfejsy .............................................................................................. 50 Dziedziczenie ......................................................................................................... 50 Interfejsy ............................................................................................................... 55 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie spis treści.doc 5 6 Spis treści Metody magiczne ........................................................................................................ 57 __call .................................................................................................................... 57 __get i __set .......................................................................................................... 58 __sleep ................................................................................................................. 59 __wakeup .............................................................................................................. 59 __toString .............................................................................................................. 63 Podsumowanie ............................................................................................................ 65 Rozdział 3. Niejasne elementy języka PHP ...........................................................................................67 Funkcje tablicowe i funkcje wywołań zwrotnych ............................................................... 68 Stosowanie wywołań zwrotnych ............................................................................... 69 array_map() ........................................................................................................... 71 array_walk() ........................................................................................................... 72 array_filter() i preg_grep() ........................................................................................ 74 preg_replace_callback() .......................................................................................... 75 call_user_func_array() i call_user_func() ................................................................... 77 create_function() .................................................................................................... 79 Ostatnie uwagi o funkcjach tablicowych .................................................................... 81 Funkcja glob() ............................................................................................................. 83 Strumienie PHP ........................................................................................................... 84 Tworzenie i używanie strumieni ................................................................................ 85 Dwa przykłady działania strumieni ............................................................................ 87 Podsumowanie ............................................................................................................ 97 Rozdział 4. Zaawansowany MySQL ...................................................................................................... 99 Podstawy — powtórka ................................................................................................. 99 Tworzenie bazy danych ......................................................................................... 100 Dopisywanie informacji ......................................................................................... 101 Odczytywanie informacji ........................................................................................ 102 Poprawianie informacji .......................................................................................... 103 Usuwanie informacji ............................................................................................. 103 Odpytywanie wielu tabel ............................................................................................. 104 Złączenia wewnętrzne ........................................................................................... 104 Złączenia zewnętrzne ............................................................................................ 107 Unie .................................................................................................................... 109 Przeszukiwanie tekstu ............................................................................................... 113 Włączanie przeszukiwania tekstu ........................................................................... 113 Tworzenie zapytań z przeszukiwaniem tekstu .......................................................... 114 Ograniczenia ........................................................................................................ 115 Tabele InnoDB .......................................................................................................... 115 Zalety tabel InnoDB .............................................................................................. 115 Wady tabel InnoDB ............................................................................................... 116 Używanie tabel InnoDB ......................................................................................... 116 Kontrola dostępu ....................................................................................................... 121 Administracja użytkownikami ................................................................................. 121 Ograniczenia serwera ........................................................................................... 128 Analizowanie bazy danych .......................................................................................... 129 SHOW COLUMNS ................................................................................................. 129 SHOW CREATE TABLE ........................................................................................... 129 SHOW DATABASES ............................................................................................... 130 SHOW GRANTS .................................................................................................... 130 6 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie spis treści.doc Spis treści 7 Konserwacja bazy danych ........................................................................................... 131 Tworzenie kopii bezpieczeństwa ............................................................................ 131 Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa ........................................................... 132 Podsumowanie .......................................................................................................... 132 Rozdział 5. Konfiguracja PHP ...............................................................................................................133 Modyfikowanie pliku php.ini ....................................................................................... 133 Zalecane poprawki w konfiguracji .......................................................................... 133 Nowe elementy konfiguracji PHP 5 ......................................................................... 135 Konfiguracja PHP w czasie pracy ................................................................................. 137 Odczytywanie bieżących ustawień .......................................................................... 137 Dynamiczne modyfikowanie konfiguracji ................................................................. 142 Automatyczna kontrola wersji i funkcji .................................................................... 145 Podsumowanie .......................................................................................................... 158 Rozdział 6. Sztuczki z serwerem Apache ...........................................................................................159 Przepisywanie adresów URL ....................................................................................... 159 Włączanie modułu mod_rewrite ............................................................................. 160 Dyrektywa RewriteRule ......................................................................................... 161 Dyrektywa RewriteCond ........................................................................................ 170 Dyrektywa RewriteBase ......................................................................................... 175 Dyrektywa RewriteLog ........................................................................................... 176 Dyrektywa RewriteLogLevel ................................................................................... 176 Sprawdzanie poprawności adresów URL ...................................................................... 176 Kompresowanie treści ............................................................................................... 178 Używanie modułu mod_deflate .............................................................................. 178 Jaka jest skuteczność działania modułu mod_deflate? ............................................ 181 Włączanie kompresji dla skryptów PHP ................................................................... 181 Używanie bazy danych MySQL w połączeniu z serwerem Apache .................................... 182 Konfigurowanie bazy danych .................................................................................. 183 Instalowanie modułu ............................................................................................ 183 Konfigurowanie i używanie .................................................................................... 184 Apache i SSL ............................................................................................................ 189 Serwer Apache jako repozytorium plików ..................................................................... 193 Windows 2000/XP ............................................................................................... 195 Mac OS X ............................................................................................................ 198 Podsumowanie .......................................................................................................... 199 Rozdział 7. Bezpieczeństwo witryn ....................................................................................................201 Kontrola dostępu ....................................................................................................... 201 Uwierzytelnianie poprzez serwer Apache ................................................................. 201 Uwierzytelnianie poprzez język PHP ........................................................................ 202 Ataki na witryny WWW ................................................................................................ 215 Nadużywanie opcji register_globals ........................................................................ 215 Ataki wstrzykiwania instrukcji SQL ......................................................................... 216 Skrypty międzywitrynowe ....................................................................................... 218 Inne problemy ........................................................................................................... 219 Podsumowanie .......................................................................................................... 220 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie spis treści.doc 7 8 Spis treści Rozdział 8. PEAR i PECL .........................................................................................................................221 Czym jest pakiet PEAR? .................................................................................................. 221 Czym jest PECL? ............................................................................................................. 222 Projekt PEAR ............................................................................................................. 222 Menedżer pakietów PEAR ...................................................................................... 223 Instalowanie pakietów .......................................................................................... 224 Używanie zainstalowanych pakietów ...................................................................... 225 Krótki opis pakietów PEAR .................................................................................... 225 Pozostałe pakiety ................................................................................................. 234 Projekt PECL ............................................................................................................. 235 Fileinfo ................................................................................................................ 235 PDO .................................................................................................................... 236 Xdebug ................................................................................................................ 236 Podsumowanie .......................................................................................................... 236 Rozdział 9. Wydajność kodu ...............................................................................................................237 Po co w ogóle się tym zajmować? ............................................................................... 238 Mało pracy duże efekty ......................................................................................... 238 Dużo pracy małe efekty ......................................................................................... 239 Porównanie prędkości obsługi ciągów znaków — przykład z pomiarem prędkości ...... 240 Wyniki nieintuicyjne .............................................................................................. 245 Pomiar prędkości i profilowanie .................................................................................. 246 Pomiar prędkości pakietem PEAR .......................................................................... 246 top i ab ............................................................................................................... 248 Poprawianie sprzętu .................................................................................................. 250 Poprawianie serwera WWW ........................................................................................ 251 Poprawianie interpretera PHP ..................................................................................... 255 Standardy kodowania ........................................................................................... 255 Buforowanie ........................................................................................................ 266 Nasz własny kod .................................................................................................. 271 Podsumowanie .......................................................................................................... 276 Rozdział 10. Rozszerzenia PHP ...........................................................................................................279 PDFLib ...................................................................................................................... 279 Konfiguracja ........................................................................................................ 280 Zaczynamy ........................................................................................................... 280 Podawanie informacji o dokumencie ...................................................................... 281 Elementy wymagane ............................................................................................. 281 Funkcje pomocnicze ............................................................................................. 282 Czcionki i pozycjonowanie tekstu ........................................................................... 283 Zakończenie ........................................................................................................ 284 Generator Résumé w PHP ..................................................................................... 284 Biblioteka GD ............................................................................................................ 288 Tworzenie podstawy obrazka ................................................................................. 288 Zmiana wielkości obrazu ....................................................................................... 292 Obracanie obrazków ............................................................................................. 296 Dodawanie podpisu do obrazka ............................................................................. 297 Dodawanie logo do obrazka .................................................................................. 301 Testowanie klasy ................................................................................................. 305 8 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie spis treści.doc Spis treści 9 Ming ......................................................................................................................... 310 Kilka szczegółów ....................................................................................................... 311 Obiekty rozszerzenia Ming ..................................................................................... 312 Tworzenie animacji Flash ...................................................................................... 314 SimpleXML ............................................................................................................... 317 Podsumowanie .......................................................................................................... 320 Rozdział 11. AJAX ..................................................................................................................................321 Historia .................................................................................................................... 322 Sztuczka ze źródłem obrazka ................................................................................. 323 Ukryte ramki ........................................................................................................ 323 Ukryte elementy IFRAME ....................................................................................... 325 XMLHTTP i XMLHttpRequest ....................................................................................... 325 Interfejsy ............................................................................................................. 326 Praca z interfejsami .............................................................................................. 328 Obsługa odpowiedzi ............................................................................................. 330 Biblioteki AJAX .......................................................................................................... 332 SAJAX ................................................................................................................. 332 CPAINT ................................................................................................................ 332 JPSPAN ............................................................................................................... 333 Kiedy nie używać technologii AJAX? ............................................................................. 333 Informacje dodatkowe ................................................................................................ 335 Podsumowanie .......................................................................................................... 336 Rozdział 12. Mechanizmy buforowania ..............................................................................................337 Alternative PHP Cache ............................................................................................... 337 Instalowanie ........................................................................................................ 338 Konfigurowanie .................................................................................................... 339 Usuwanie ............................................................................................................ 340 eAccelerator ............................................................................................................. 341 Instalowanie ........................................................................................................ 341 Konfigurowanie .................................................................................................... 342 Usuwanie ............................................................................................................ 344 Zend Optimizer .......................................................................................................... 345 Instalowanie ........................................................................................................ 345 Konfigurowanie .................................................................................................... 345 Usuwanie ............................................................................................................ 346 JPCache ................................................................................................................... 346 Instalowanie ........................................................................................................ 347 Konfigurowanie .................................................................................................... 348 Usuwanie ............................................................................................................ 350 memcached .............................................................................................................. 350 Instalowanie ........................................................................................................ 351 Używanie ............................................................................................................. 352 Usuwanie ............................................................................................................ 355 Jednoczesne stosowanie różnych mechanizmów buforowania ....................................... 355 Wybieranie mechanizmu buforowania .......................................................................... 356 Podsumowanie .......................................................................................................... 356 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie spis treści.doc 9 10 Spis treści Rozdział 13. Systemy zarządzania treścią ........................................................................................357 Rodzaje systemów CMS .................................................................................................. 357 Firmowe systemy CMS .................................................................................................... 358 Sieciowe systemy CMS (portale) ............................................................................ 358 Pakiety CMS o otwartych źródłach ............................................................................... 358 Pakiety typu all-inclusive ............................................................................................ 359 ExponentCMS ...................................................................................................... 359 XOOPS ................................................................................................................ 364 phpWebsite ......................................................................................................... 367 TikiWiki ............................................................................................................... 371 Inne systemy ....................................................................................................... 375 Systemy Micro CMS .................................................................................................. 376 Magia blogów ...................................................................................................... 376 Wiki .................................................................................................................... 379 Inne pakiety Micro CMS ........................................................................................ 382 Przydatne zasoby ....................................................................................................... 383 Podsumowanie .......................................................................................................... 384 Dodatek A Tłumaczenia z innych języków ..........................................................................................385 Dodatek B Narzędzia alternatywne ....................................................................................................405 Skorowidz .............................................................................................................................................413 10 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie spis treści.doc 1 Co nowego w PHP 5 O co chodzi z tym nowym PHP 5? Każdy doświadczony programista korzystający z języka PHP 4 najprawdopodobniej zna się na programowaniu obiektowym i zna też sposoby two- rzenia takiego oprogramowania w PHP 4. Jeżeli ktoś nie korzystał jeszcze z języka PHP, ale zna inne języki programowania, to zapewne stwierdzi, że implementacja mechanizmów obiektowych zastosowana w PHP 5 nie jest mu obca. Na szczęście w języku PHP 5 obsługa obiektów została bardzo uproszczona. Wygoda ta okupiona została jednak różnymi zmianami i poprawkami, które pociągnęły za sobą zwiększenie ilości opcji w pliku konfiguracyjnym php.ini. Oczywiście oprócz „poprawionej wygody obsługi obiektów” w PHP 5 znajdziemy też wiele nowych funkcji związanych z obsługą tablic oraz funkcji przeznaczonych do in- nych zdań. W niniejszym rozdziale przyjrzymy się wszystkim tym zmianom. Zmiany w obsłudze obiektów Wszystkie opisywane tu zmiany dotyczą modelu obiektów oraz powiązanych z nim funkcji i zagadnień. Większość zmian omawiana jest w szczegółach w rozdziale 2., a tutaj prezen- tujemy tylko ich skrócony zarys. Przekazywanie obiektów Jedną z najważniejszych modyfikacji modelu obiektowego w języku PHP 5 jest sposób prze- kazywania parametrów do funkcji. W języku PHP 4 zmienne były domyślnie przekazywane przez wartość, a nie przez referencję, chyba że sami zapisaliśmy odpowiedni tryb przekazy- wania za pomocą specjalnej składni $nazwa_zmiennej. W języku PHP 5 zmienne są domyśl- nie przekazywane przez referencję. S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc 17 18 Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie Wyjątki W skrócie, wyjątki są procedurami wykonywanymi w momencie wystąpienia jakiegoś błędu. Dzięki temu program nie zatrzyma się po natknięciu się na nieoczekiwany błąd, ale wy- konany zostanie dopisany przez nas kod, w którym możemy zapisać, co program ma zrobić w przypadku wystąpienia wspomnianego błędu. Zapewne wszyscy znają funkcję set_error_ handler() dostępną w języku PHP 4. Jeżeli ktoś jej nie zna, to wyjaśniamy, że funkcja ta pozwala na zdefiniowanie funkcji użytkownika odpowiedzialnej za obsługę błędów. Niestety, implementacja tej funkcji miała wiele ograniczeń. Na przykład nie pozwalała na obsługę błę- dów typu E_ERROR, E_PARSE, E_CORE_ERROR, E_CORE_WARNING, E_COMPILE_ERROR, E_COMPILE_ WARNING i większości błędów E_STRICT. Poza tym, jeżeli w skrypcie błąd pojawił się przed wywołaniem funkcji set_error_handler(), to funkcja obsługi błędu nigdy nie została wywo- łana. W PHP 5 otrzymujemy całkowicie nowy mechanizm obsługi błędów. Try/Catch/Throw Każdy kto miał już wcześniej kontakty z językami programowania takimi jak C++ lub Java, z całą pewnością zetknął się też ze słowami kluczowymi try, catch i throw. W momencie wystąpienia jakiegoś błędu wywoływany (ang. throw) jest wyjątek. Kod, który może powo- dować takie błędy, umieszczany jest wewnątrz bloku try/catch. W takim bloku następuje próba (ang. try) wykonania tego kodu, a jeżeli wywołany zostanie wyjątek, to jest on prze- chwytywany (ang. catch) i wykonywany jest kod umieszczony w sekcji catch. Składnia in- strukcji try/catch/throw wygląda następująco: ?php try { $error_message = Witam, nazywam się błąd ; throw new Exception($error_message); } catch (Exception $e) { echo Przechwycono wyjątek: , $e- gerMessage(), ; } ? Wbudowana klasa Exception Wykorzystana w powyższym przykładzie klasa Exception również jest nowym elementem wprowadzonym w PHP 5 i jest klasą wbudowaną w język. W języku PHP 5 możemy teraz odczytywać różne informacje o przechwyconych wyjątkach i odpowiednio wykorzystywać je do podjęcia właściwych działań. Wbudowana klasa Exception, która zajmuje się przechowy- waniem i przetwarzaniem tych danych, wygląda następująco: 18 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc Rozdział 1. (cid:81) Co nowego w PHP 5 19 ?php class Exception { protected $message = Komunikat wyjątku ; protected $code = 0; protected $file; protected $line; function __construct($message = null, $code = 0); final function getMessage(); final function getCode(); final function getFile(); final function getLine(); final function getTrace(); final function getTraceAsString(); function __toString() } ? Przyjrzyjmy się teraz dokładniej elementom klasy Exception: Nazwa metody lub pola $message $code $file $line getMessage() getCode() getFile() getLine() getTrace() getTraceAsString() toString() Reprezentowane dane Komunikat wyjątku; można wpisać tutaj dowolny tekst. Kod zdefiniowany przez użytkownika. Nazwa pliku, w którym wystąpił błąd. Numer wiersza, w którym wystąpił błąd. Zwraca wartość pola $message. Zwraca wartość pola $code. Zwraca wartość pola $file. Zwraca wartość pola $line. Zwraca tablicę przechowującą informacje odebrane z funkcji debug_backtrace(). Zwraca te same informacje co funkcja getTrace(), ale sformatowane w postaci ciągu znaków. Magiczna metoda języka PHP 5 pozwalająca na sformatowanie obiektu do postaci ciągu znaków, jeżeli obiekt używany jest w instrukcjach print lub echo. W poprzednim przykładzie wykorzystującym konstrukcję try/catch/throw użyliśmy metody getMessage() z wbudowanej klasy Exception i z jej pomocą wypisaliśmy tekst komunikatu. S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc 19 20 Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie Rozbudowywanie wbudowanej klasy Exception Wbudowana klasa wyjątku jest najogólniejszą klasą tego typu i w związku z tym doskonale sprawdza się w wielu sytuacjach. Czasami jednak możemy chcieć nieco większej szczegó- łowości obsługi wyjątków. Na przykład, gdy w czasie wysyłania e-maila zapomnimy wy- pełnić pola adresu odbiorcy, to nie pojawi się żaden błąd PHP. W takiej sytuacji jedyną metodą stwierdzenia, że e-mail nie został wysłany, jest przejrzenie dzienników serwera sendmail. Jest to jednak bardzo istotna informacja, a zatem dobrze byłoby rozbudować do- myślną klasę wyjątku, wykorzystując przy tym słowo kluczowe extends, na przykład tak: ?php class emailException extends Exception { function __construct($message) { echo W czasie wysyłania e-maila wystąpił błąd: br ; echo $message; } } function sendEmail($to, $subject, $message) { if ($to == NULL) { throw new emailException ( Brak adresu odbiorcy ); } mail($to, $subject, $message); } try { sendEmail( , Test wyjątku , Sprawdzamy działanie mechanizmu obsługi wyjątków w PHP 5 ); } catch (emailException $e) { echo w pliku strong . $e- getFile() . /strong ; echo w wierszu strong . $e- getLine() . /strong ; } ? W efekcie na stronie zobaczymy następujące komunikaty: W czasie wysyłania e-maila wystąpił błąd: Brak adresu odbiorcy w pliku /katalog/email_exception.php w wierszu 11. Z wbudowanej klasy wyjątku mieliśmy możliwość odczytania informacji o nazwie pliku i wierszu, a jednocześnie mogliśmy przygotować znacznie dokładniejszy komunikat o błę- dzie, ułatwiający debugowanie programu. 20 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc Rozdział 1. (cid:81) Co nowego w PHP 5 21 Funkcja set_exception_handler() Domyślnie każdy nieprzechwycony wyjątek powoduje błąd krytyczny, który zatrzymuje dzia- łanie skryptu. Język PHP 5 daje nam szansę obsłużenia każdego nieprzechwyconego wyjątku za pomocą funkcji set_exception_handler(). Do funkcji tej przekazywane są nazwa klasy, komunikat błędu i ślad wykonania (ang. backtrace), ale można w niej odczytywać również informacje zapisane we wbudowanej klasie wyjątku. Funkcji set_exception_handler() uży- wać należy następująco: ?php function lastResort ($e) { echo Nieprzechwycony wyjątek pochodzi z klasy . get_class($e); echo z pliku . $e- getFile() . z wiersza . $e- getLine(); } set_exception_handler( lastResort ); throw new Exception; ? W efekcie zobaczymy następujący komunikat: Nieprzechwycony wyjątek pochodzi z klasy Exception z pliku: /katalog/set_exception_handler.php z wiersza 9 Proszę zauważyć, że podając funkcji set_exception_handler() nazwę funkcji przekazywaną w parametrze, trzeba umieścić ją w cudzysłowach. Jeżeli o tym zapomnimy, to otrzymamy komunikat, że próbujemy zastosować niezdefiniowaną jeszcze stałą. Interfejsy Dodane w PHP 5 interfejsy pozwalają na powiązanie klasy z więcej niż tylko jednym zesta- wem metod. Interfejsy składają się z pustych funkcji (ich definicje dodane zostaną w im- plementacji klasy) oraz stałych, jakich chcemy używać w implementacji klasy. Każda klasa implementująca dany interfejs musi tworzyć implementacje wszystkich jego metod. Dzięki temu użytkownicy naszego kodu będą zawsze wiedzieli, jakich metod mogą użyć. Interfejsy są opisywane dokładniej w rozdziale 2. Iteratory Dzięki standardowej bibliotece publicznej (SPL — Standard Public Library) uzyskujemy dostęp do całego zestawu klas i interfejsów pozwalających na manipulowanie i używanie róż- nych iteratorów. W następnym podpunkcie omawiać będziemy podstawową klasę Iterator. Wiele funkcji iteratorów jest bardzo podobnych do funkcji tablicowych. S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc 21 22 Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie Interfejs głównego iteratora Klasa Iterator jest wbudowanym interfejsem pozwalającym na iterowanie po wszystkim tym, co pozwala na iterowanie za pomocą instrukcji foreach, na przykład po plikach z da- nego katalogu, wynikach zapytania lub tablicy danych. Klasa ta udostępnia kilka bardzo ważnych funkcji: (cid:81) Iterator::current() — zwraca bieżący element. (cid:81) Iterator::key() — zwraca klucz bieżącego elementu. (cid:81) Iterator::next() — przenosi wskaźnik na następny element. (cid:81) Iterator::valid() — sprawdza, czy po wywołaniu metody next() lub rewind() wskaźnik wskazuje jakikolwiek element. Przedstawione funkcje wstępnie definiują zachowania iteratora, przez co wspomagają uży- wanie takich iteratorów w naszym kodzie. Jednak najważniejszą cechą interfejsu Iterator jest to, że jest on podstawowym elementem wszystkich klas iteratorów. Inne klasy iteratorów W kolejnych punktach przedstawiać będziemy najważniejsze klasy wywiedzione z klasy Iterator. Dokładniejsze opisy tych klas, a także ich bardziej rozbudowaną listę, znaleźć można na stronach dokumentacji biblioteki SPL: http://www.php.net/~helly/php/ext/spl/main.html. DirectoryIterator Jak sugeruje nazwa, klasa DirectoryIterator jest klasą implementującą interfejs Iterator i pozwalającą na iterowanie po plikach znajdujących się w danym katalogu. Klasa ta ukry- wa zestaw przydatnych funkcji pozwalających na odczytanie różnych informacji o plikach, takich jak czas i data ich modyfikacji, rozmiar, typ, nazwa właściciela, pełna ścieżka do pliku, oraz o innych uprawnieniach związanych z plikiem (nie jest to oczywiście pełna lista). RecursiveIterator Klasa RecursiveIterator pozwala na iterację rekursywną, czyli automatyczne wywoływa- nie tej samej funkcji do momentu, aż zostanie spełniony pewien warunek. Funkcje ofero- wane przez tę klasę umożliwiają sprawdzenie, czy istnieją już iteratory potomne i określenie ich typów. ArrayIterator Za pomocą wbudowanej klasy ArrayIterator możemy modyfikować wartości i klucze tabli- cy w czasie iterowania po elementach obiektu. Funkcje takie jak append(), copy() lub seek() pozwalają programiście na rozszerzenie typowego zestawu funkcji tablicowych. Iteratory są cały czas poprawiane i rozbudowywane, dlatego w języku PHP 5.1 można spo- dziewać się wprowadzenia w nich wielu zmian. 22 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc Rozdział 1. (cid:81) Co nowego w PHP 5 23 Konstruktory i destruktory W PHP 4 można było wywołać pewną metodę klasy przy tworzeniu obiektu — wystar- czyło nadać metodzie nazwę identyczną z nazwą klasy. W PHP 5 tę samą funkcję spełnia „magiczna metoda” o nazwie __construct(). Jeżeli zostanie ona dodana do klasy, to będzie automatycznie wywoływana na rzecz każdego nowo tworzonego obiektu. Podobnie, obiekt jest niszczony przez wywołanie metody __destruct() dołączonej do defi- nicji klasy. Metoda ta wywoływana jest też automatycznie w sytuacji, gdy nie będzie już żadnej referencji wskazującej na dany obiekt albo w momencie zakończenia pracy przez skrypt PHP. W rozdziale 2. podamy więcej szczegółowych informacji na temat konstruktorów i de- struktorów. Modyfikatory dostępu Teraz możemy kontrolować poziom widoczności poszczególnych elementów składo- wych klasy. Pozwalają na to trzy słowa kluczowe wprowadzone do PHP 5: public, private i protected. Za ich pomocą możemy oznaczać, że metody i pola klasy będą publiczne, pry- watne lub chronione. Poniżej przedstawiamy skrócony opis tych trzech słów kluczowych (więcej szczegółów na ich temat podamy w rozdziale 2.): (cid:81) public — tak oznaczone metody i pola dostępne są w całym skrypcie. Można z nich korzystać wewnątrz obiektu, ale i poza nim. (cid:81) protected — metody i pola oznaczone jako chronione dostępne są tylko wewnątrz obiektów danej klasy lub klas z niej wywiedzionych. (cid:81) private — metody i pola prywatne dostępne są wyłącznie w obiektach danej klasy, co oznacza, że nie można z nich korzystać w obiektach klas wywiedzionych. Słowo kluczowe final Słowo kluczowe final może być dodawane do całej klasy albo do metod tej klasy. Jeżeli zo- stanie dodane do klasy, to zablokuje możliwość dalszej rozbudowy tej klasy przez dziedzi- czenie. Jeżeli jednak zostanie dodane do metody klasy, to uniemożliwi klasom wywiedzionym pokrywanie tej metody. W ten sposób metoda jest zabezpieczana przed ewentualnymi zmia- nami wprowadzanymi przez innych programistów. Słowo kluczowe static Zadeklarowanie pola lub metody klasy z wykorzystaniem słowa kluczowego static powo- duje połączenie tego pola lub metody z klasą i uniezależnienie od jakiegokolwiek obiektu lub egzemplarza klasy. Do statycznych pól i metod klasy można odwoływać się w całym skrypcie. S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc 23 24 Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie Wykorzystanie słowa kluczowego static wymusza zachowanie kilku ważnych konwencji. Po pierwsze, dostępu do zmiennych klasy z wnętrza klasy nie uzyskujemy już za pomocą składni $this- nazwaPola, ale używamy składni self::$nazwaPola. Po drugie, chcąc uzy- skać dostęp do statycznego pola z poza klasy, należy użyć składni nazwaKlasy::$nazwaPola. Podobnie, dostęp do metody statycznej z wnętrza klasy uzyskamy za pomocą składni self: :nazwaMetody(), a poza klasą należy używać składni nazwaKlasy::nazwaMetody(). Więcej informacji na temat funkcjonowania słowa kluczowego static podamy w rozdziale 2. Słowo kluczowe abstract Słowo kluczowe abstract stosowane jest do definiowania klas wysokiego poziomu, które muszą zostać odziedziczone przez specjalizowane klasy niższego poziomu. Abstrakcyjnych klas i metod można użyć na przykład w ten sposób: ?php abstract class getToday { public $today = getdate(); abstract function showCalendar(); } class monthlyCalendar extends getToday { function showCalendar() { // wyświetla kalendarz bieżącego miesiąca } class dailyCalendar extends getToday { function showCalendar() { // wyświetla kalendarz z dzisiejszym dniem } class yearlyCalendar extends getToday { function showCalendar() { // wyświetla kalendarz bieżącego roku } } ? Tak zdefiniowana klasa abstrakcyjna oznacza tylko, że „tworzymy kalendarz, ale jego dokład- ny typ zostanie określony w klasach wywiedzionych”. Jak widać, metoda showCalendar() została celowo oznaczona jako abstrakcyjna, aby wymusić w klasach wywiedzionych zde- finiowanie tej metody i uzupełnienie jej kodem wyświetlającym określony typ kalendarza. Klasa getToday jest niekompletna i jako taka jest doskonałym kandydatem na klasę abs- trakcyjną. Metody abstrakcyjne są bardzo podobne do metod interfejsów. One również nie mają żadnego kodu (są puste) i wymagają implementowania w klasach wywiedzionych. 24 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc Rozdział 1. (cid:81) Co nowego w PHP 5 25 W czasie używania klas abstrakcyjnych nie można też zapominać o następujących regułach: (cid:81) Jeżeli w klasie znajduje się metoda abstrakcyjna, to i cała klasa musi zostać zadeklarowana jako abstrakcyjna. (cid:81) Nie wolno tworzyć egzemplarzy klas abstrakcyjnych. (cid:81) Klasa może zostać oznaczona jako abstrakcyjna nawet wtedy, gdy nie ma w niej ani jednej metody abstrakcyjnej. (cid:81) Klasy wywiedzione implementujące metody abstrakcyjne muszą mieć tę samą (lub mniejszą) widoczność co ich klasy bazowe. Na temat abstrakcji klas i metod będziemy mówić więcej w rozdziale 2. Funkcje przeciążające metody wbudowane W PHP 4 w celu wymuszenia kontroli przeciążenia trzeba było wywołać funkcję overload(). Język PHP 5 domyślnie pozwala na przeciążanie referencji dowolnej metody lub pola, je- żeli nie odpowiadają one naszym wymaganiom. W ten sposób otrzymujemy bezpośrednią kontrolę nad wykonywanymi operacjami. W czasie przeciążania wykorzystywane są nowe magiczne metody __get(), __set() i __call(). ?php class overLoad { function __get($property) { // Sprawdzamy, czy właściwość istnieje w klasie, a jeżeli nie, // to wykonujemy adekwatne operacje, na przykład wyświetlamy // komunikat o błędzie. Jeżeli jednak właściwość istnieje, // to zwracamy jej wartość. } function __set($property, $value) { // Sprawdzamy, czy właściwość istnieje w klasie, a jeżeli nie, // to wykonujemy adekwatne operacje, na przykład wyświetlamy // komunikat o błędzie. Jeżeli jednak właściwość istnieje, // to przypisujemy jej nową wartość. } function __call($method, $array_of_arguments) { // Sprawdzamy, czy metoda istnieje w klasie, a jeżeli nie, // to wykonujemy adekwatne operacje, na przykład przekazujemy // wywołanie do innej klasy oferującej tę metodę // albo wypisujemy komunikat o błędzie. Jeżeli jednak metoda // istnieje, to jest wywoływana. } } ? W rozdziale 2. będziemy dokładniej opisywali mechanizm przeciążania. S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc 25 26 Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie Nowe funkcje Oto wyczerpująca lista wszystkich nowych funkcji wprowadzonych do języka PHP 5, z wy- jątkiem tych, które wymagają zastosowania określonych rozszerzeń: (cid:81) array_combine() — łączy dwie tablice w jedną, przy czym z jednej z tablic pobierane są wartości, a z drugiej klucze. (cid:81) array_diff_uassoc() — określa różnice między dwoma lub więcej tablicami, wykonując przy tym dodatkowe porównywanie kluczy wykonywane przez funkcję zewnętrzną. (cid:81) array_udiff() — określa różnice między dwoma lub więcej tablicami, przy czym porównywanie wartości wykonywane jest przez funkcję zewnętrzną. (cid:81) array_udiff_assoc() — określa różnice między dwoma lub więcej tablicami z dodatkową kontrolą kluczy, przy czym porównywanie wartości wykonywane jest przez funkcję zewnętrzną. (cid:81) array_udiff_uassoc() — określa różnice między dwoma lub więcej tablicami z dodatkową kontrolą kluczy, przy czym porównywanie wartości i kluczy wykonywane jest przez funkcje zewnętrzne. (cid:81) array_uintersect() — określa część wspólną dwóch lub więcej tablic, wykorzystując do porównywania danych funkcję zewnętrzną. (cid:81) array_uintersect_assoc() — określa część wspólną dwóch lub więcej tablic z dodatkową kontrolą kluczy, wykorzystując do porównywania danych funkcję zewnętrzną. (cid:81) array_uintersect_uassoc() — określa część wspólną dwóch lub więcej tablic z dodatkową kontrolą kluczy wykonywaną przez zewnętrzną funkcję, wykorzystując do porównywania danych funkcję zewnętrzną. (cid:81) array_walk_recursive() — dla każdego elementu tablicy rekursywnie wywołuje podaną funkcję. (cid:81) convert_uudecode() — dekoduje ciąg znaków w formacie uudecode. (cid:81) convert_uuencode() — koduje ciąg znaków do formatu uuencode. (cid:81) curl_copy_handle() — kopiuje uchwyt cURL wraz z jego wszystkimi parametrami. (cid:81) date_sunrise() — na podstawie długości i szerokości geograficznej oraz przesunięcia czasowego zwraca czas wschodu słońca. (cid:81) date_sunset() — na podstawie długości i szerokości geograficznej oraz przesunięcia czasowego zwraca czas zachodu słońca. (cid:81) dba_key_split() — dzieli klucz z reprezentacji ciągu znaków na reprezentację tablicową. (cid:81) dbase_get_header_info() — zwraca informacje o strukturze kolumny w bazie danych dBase. 26 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc Rozdział 1. (cid:81) Co nowego w PHP 5 27 (cid:81) dbx_fetch_row() — pobiera wiersze z wyniku zapytania, ale jeżeli w zapytaniu nie ma parametru DBX_RESULT_UNBUFFERED, to funkcja musi poczekać. (cid:81) fbsql_set_password() — zmienia hasło podanego użytkownika. (cid:81) file_put_contents() — równoważna jest z otwarciem pliku, zapisaniem danych i zamknięciem pliku. (cid:81) ftp_alloc() — wysyła do serwera FTP polecenie ALLO, które przygotowuje miejsce na przesyłany plik. (cid:81) get_declared_interfaces() — zwraca dowolny interfejs zadeklarowany w skrypcie. (cid:81) get_headers() — zwraca nagłówki przesyłane przez serwer w odpowiedzi na zapytanie HTTP. (cid:81) headers_list() — zwraca listę wysłanych (lub gotowych do wysłania) nagłówków odpowiedzi. (cid:81) http_build_query() — na podstawie tablicy tworzy zapytania sformatowane zgodnie z wymogami adresów URL. (cid:81) ibase_affected_rows() — zwraca liczbę wierszy, na jakie miało wpływ ostatnie zapytanie (Interbase). (cid:81) ibase_backup() — inicjuje w menedżerze usług zadanie wykonywania kopii bezpieczeństwa i kończy pracę (Interbase). (cid:81) ibase_commit_ret() — zatwierdza transakcję i wraca bez jej zamykania (Interbase). (cid:81) ibase_db_info() — zwraca informacje o bazie danych (Interbase). (cid:81) ibase_drop_db() — usuwa bazę danych (Interbase). (cid:81) ibase_errcode() — zwraca kod błędu (Interbase). (cid:81) ibase_free_event_handler() — zwalnia zarejestrowaną procedurę obsługi błędów (Interbase). (cid:81) ibase_gen_id() — inkrementuje generator i zwraca wartość po inkrementacji (Interbase). (cid:81) ibase_maintain_db() — wykonuje na serwerze bazodanowym polecenie konserwacji (ang. maintenance) (Interbase). (cid:81) ibase_name_result() — nadaje nazwę zbiorowi wyników (Interbase). (cid:81) ibase_num_params() — zwraca liczbę parametrów podanego zapytania (Interbase). (cid:81) ibase_param_info() — zwraca informacje o parametrach podanego zapytania (Interbase). (cid:81) ibase_restore() — inicjuje w menedżerze usług zadanie odtwarzania danych z kopii bezpieczeństwa i kończy pracę (Interbase). (cid:81) ibase_rollback_ret() — cofa operację transakcji bez jej zamykania (Interbase). (cid:81) ibase_server_info() — zwraca informacje na temat bazy danych (Interbase). (cid:81) ibase_service_attach() — tworzy połączenie z menedżerem usług (Interbase). S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc 27 28 Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie (cid:81) ibase_service_detach() — zamyka połączenie z menedżerem usług (Interbase). (cid:81) ibase_set_event_handler() — rejestruje funkcję użytkownika, która będzie wywoływana w związku z określonym zdarzeniem (Interbase). (cid:81) ibase_wait_event() — czeka na przesłanie z bazy danych informacji o wystąpieniu zdarzenia (Interbase). (cid:81) iconv_mime_decode() — dekoduje pole nagłówka MIME. (cid:81) iconv_mime_decode_headers() — dekoduje jednocześnie kilka pól nagłówków MIME. (cid:81) iconv_mime_encode() — tworzy pole nagłówka MIME. (cid:81) iconv_strlen() — zwraca liczbę znaków z ciągu znaków. (cid:81) iconv_strpos() — zwraca pozycję pierwszego wystąpienia podanego znaku w zadanym ciągu znaków. (cid:81) iconv_strrpos() — zwraca pozycję ostatniego wystąpienia podanego znaku w zadanym zakresie ciągu znaków. (cid:81) iconv_substr() — zwraca wycinek ciągu znaków. (cid:81) idate() — zapisuje lokalny czas i datę w postaci liczby całkowitej. (cid:81) imagefilter() — dodaje do obrazu określony filtr. (cid:81) image_type_to_extension() — zwraca rozszerzenia pliku z obrazem. (cid:81) imap_getacl() — zwraca wartość ACL zadanej skrzynki pocztowej. (cid:81) ldap_sasl_bind() — łączy zasób do katalogu LDAP, wykorzystując przy tym SASL. (cid:81) mb_list_encodings() — zwraca tablicę z obsługiwanymi rodzajami kodowania. (cid:81) pcntl_getpriority() — zwraca priorytet danego numeru PID. (cid:81) pcntl_wait() — wstrzymuje pracę bieżącego procesu do czasu zakończenia pracy procesu potomnego i zwraca identyfikator tego procesu. (cid:81) pg_version() — zwraca zapisane w tablicy nazwę klienta, protokół i numer wersji serwera. (cid:81) php_strip_whitespace() — usuwa z kodu źródłowego wszystkie komentarze, białe znaki i znaki nowego wiersza i zwraca wynik tych operacji. (cid:81) proc_nice() — zmienia priorytet bieżącego procesu, dodając do niego określoną liczbę. (cid:81) pspell_config_data_dir() — ustala umiejscowienie plików z danymi językowymi. (cid:81) pspell_config_dict_dir() — ustala umiejscowienie plików z główną listą słów. (cid:81) setrawcookie() — równoważna z funkcją setcookie(), ale dane ciasteczka nie są kodowane do formatu URL. (cid:81) snmp_read_mib() — odczytuje i parsuje plik MIB i wstawia go do aktywnego drzewa MIB. (cid:81) sqlite_fetch_column_types() — podaje typy kolumn określonej tabeli. (cid:81) str_split() — dzieli ciąg znaków, doprowadzając go do postaci tablicy znaków. 28 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc Rozdział 1. (cid:81) Co nowego w PHP 5 29 (cid:81) stream_copy_to_stream() — kopiuje dane pomiędzy strumieniami i zwraca ilość skopiowanych danych. (cid:81) stream_get_line() — działa podobnie do funkcji fgets(), ale pozwala na podanie znaku rozdzielającego. (cid:81) stream_socket_accept() — akceptuje połączenie w gnieździe utworzone przez wcześniejsze wywołanie funkcji stream_socket_server(). (cid:81) stream_socket_client() — otwiera połączenie strumieniowe z komputerem w internecie lub w domenie uniksowej. (cid:81) stream_socket_get_name() — zwraca nazwę połączenia. (cid:81) stream_socket_recvfrom() — odbiera z gniazda dane do określonej długości. (cid:81) stream_socket_sendto() — wysyła dane do podanego gniazda niezależnie od tego, czy w tym gnieździe ustanowiono jakieś połączenie czy też nie. (cid:81) stream_socket_server() — tworzy strumień na podanym serwerze. (cid:81) strpbrk() — szuka w ciągu znaków dowolnego znaku z podanej listy znaków i zwraca pozostałą część ciągu, zaczynając od pierwszego znalezionego znaku. (cid:81) substr_compare() — porównuje dwa ciągi znaków. Przy porównaniu brane jest pod uwagę podane przesunięcie i ewentualne wyłączenie rozróżniania wielkości liter. (cid:81) time_nanosleep() — wstrzymuje wykonywanie skryptu na określoną liczbę sekund i nanosekund. Więcej informacji na temat tych funkcji znaleźć można na stronie http://www.php.net. Inne zmiany w PHP 5 Oprócz zmian w funkcjonowaniu mechanizmów obiektowych i całej armii nowych funkcji w języku PHP 5 wprowadzono jeszcze wiele innych poprawek. Zmiany w konfiguracji W języku PHP wprowadzono wiele zmian dotyczących pliku konfiguracyjnego php.ini. Zmia- ny te w szczegółach opisywane są w rozdziale 5., ale już tutaj podamy ich skróconą listę: (cid:81) mail.force_extra_parameters (cid:81) register_long_arrays (cid:81) session.hash_function (cid:81) session.hash_bits_per_character (cid:81) zend.ze1_compatibility_mode Tych kilka nowych opcji pozwala nam uzyskać nieco większą kontrolę nad środowiskiem pracy interpretera PHP, a tym samym otrzymać nieco większą swobodę tworzenia kodu. S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc 29 30 Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie MySQLi Jak zapewne wszyscy wiedzą, serwer MySQL doskonale współpracuje z językiem PHP w zakresie tworzenia dynamicznych witryn WWW korzystających z baz danych. W związku z tym pojawienie się rozszerzenia MySQLi (MySQL improved — usprawnione MySQL) bardzo ułatwiło pracę każdemu twórcy stron WWW. Ustawienia konfiguracji W pliku php.ini znajdziemy kilka ustawień dotyczących rozszerzenia MySQLi. Oto ich skrócony opis: (cid:81) mysqli.max_links — ustala maksymalną liczbę połączeń z serwerem MySQL przypadającą na jeden proces. (cid:81) mysqli.default_port — ustala domyślny port TCP/IP przeznaczony na połączenia z serwerem MySQL. (cid:81) mysqli.default_socket — ustala domyślną nazwę gniazda przeznaczonego na połączenia z serwerem MySQL. (cid:81) mysqli.default_host — ustala domyślną nazwę komputera, na którym pracuje z serwer MySQL. (cid:81) mysqli.default_user — ustala domyślną nazwę użytkownika używaną przy połączeniach z serwerem MySQL. (cid:81) mysqli.default_pw — ustala domyślne hasło użytkownika używane przy połączeniach z serwerem MySQL. Wbudowane klasy i właściwości Rozszerzenie mysqli dodaje do języka nowy zestaw klas i właściwości wbudowanych, któ- rych możemy użyć w swoich skryptach PHP. Jeżeli nasz skrypt ma naturę proceduralną i nie korzystamy w nim z obiektów, to nowe metody mogą być też używane jako zwykłe funkcje. Chcąc skorzystać z funkcji w programie proceduralnym, wystarczy przed nazwą metody dopisać przedrostek mysqli_. Na przykład w wersji obiektowej przygotowanie nowego po- łączenia może wyglądać następująco: ?php $connect = new mysqli( serwer , uzytkownik , haslo , nazwa_bazy ); // wywołanie metody klasy mysqli $connect- close(); ? 30 S: SylwiapdfLinux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie1.doc Rozdział 1. (cid:81) Co nowego w PHP 5 31 To samo zadanie można zrealizować też w tradycyjnym programie proceduralnym. Wystarczy zastosować poniższy kod: ?php $connect = mysqli_connect( serwer , uzytkownik , haslo , nazwa_bazy ); // wywołanie funkcji z wykorzystanie przedrostka mysqli_ mysqli_close($connect); ? W kolejnych punktach opisywać będziemy poszczególne elementy rozszerzenia dodane do PHP 5. Klasa mysqli Ta klasa zajmuje się obsługą połączeń z serwerem MySQL. Konstruktor klasy tworzy nowe połączenie z serwerem i jednocześnie przygotowuje nowy obiekt typu mysqli. Klasy tej moż- na użyć do manipulowania istniejącym połączeniem, pobierania o nim informacji albo wyko- nywania podstawowych funkcji zapytań. Klasa ta udostępnia następujące metody: (cid:81) autocommit — ustala, czy transakcje mają być automatycznie zatwierdzane w bazie danych. (cid:81) change_user — przełącza połączenie na innego użytkownika. (cid:81) character_set_name — zwraca domyślny ciąg znaków. (cid:81) close — zamyka połączenie z bazą danych. (cid:81) commit — zatwierdza transakcję w bazie danych. (cid:81) connect — otwiera nowe połączenie do serwera MySQL (wywołuje konstruktor klasy mysqli).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: