Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00493 007365 21008934 na godz. na dobę w sumie
Linux. Komendy i polecenia - książka
Linux. Komendy i polecenia - książka
Autor: Liczba stron: 84
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-480-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwszy kontakt z Linuksem może być dla użytkownika Windows lekkim szokiem -- bardziej skomplikowana procedura instalacyjna, zupełnie inne zasady korzystania z wielu funkcji i mnogość możliwości konfiguracji to najczęstsze źródła problemów. Jednak największe kłopoty sprawia praca z poleceniami i komendami.

Jeśli chcesz mieć zawsze pod ręką przydatną ściągę,
sięgnij po książkę 'Linux. Komendy i polecenia'.

Znajdziesz w niej informacje o zastosowaniu i składni poleceń systemowych. Nauczysz się korzystać z konsoli tekstowej, poznasz polecenia pozwalające na zarządzanie systemem plików, administrowanie systemem i zarządzanie kontami użytkowników i dowiesz się, jakich parametrów wymagają poszczególne komendy. Szybko znajdziesz wszystkie potrzebne Ci wiadomości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Linux. Komendy i polecenia Autor: £ukasz Sosna ISBN: 83-7361-480-X Format: B6, stron: 78 Pierwszy kontakt z Linuksem mo¿e byæ dla u¿ytkownika Windows lekkim szokiem — bardziej skomplikowana procedura instalacyjna, zupe³nie inne zasady korzystania z wielu funkcji i mnogoġæ mo¿liwoġci konfiguracji to najczêstsze ĥród³a problemów. Jednak najwiêksze k³opoty sprawia praca z poleceniami i komendami. Jeġli chcesz mieæ zawsze pod rêk¹ przydatn¹ ġci¹gê, siêgnij po ksi¹¿kê „Linux. Komendy i polecenia”. Znajdziesz w niej informacje o zastosowaniu i sk³adni poleceñ systemowych. Nauczysz siê korzystaæ z konsoli tekstowej, poznasz polecenia pozwalaj¹ce na zarz¹dzanie systemem plików, administrowanie systemem i zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników i dowiesz siê, jakich parametrów wymagaj¹ poszczególne komendy. Szybko znajdziesz wszystkie potrzebne Ci wiadomoġci. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie do systemu Linux ........................................5 Czym jest Linux ...................................................L............................... 5 Dostępne dystrybucje; jak wybrać odpowiednią dla siebie......... 6 Instalacja systemu...................................................L............................ 7 Instalacja przy użyciu płyty CD................................................. 8 Instalacja przy użyciu dyskietki................................................. 8 Uwagi do procesu instalacji...................................................L..... 9 Korzystanie z komputera pracującego pod kontrolą systemu Linux.........................11 Środowisko pracy ...................................................L.......................... 11 Logowanie się do systemu ...................................................L........... 12 Logowanie się w trybie tekstowym......................................... 13 Logowanie się w trybie graficznym ........................................ 14 Bezpieczne wyłączanie i restart komputera ................................. 15 Użytkownicy systemu Linux ...................................................L....... 16 Co znajduje się w poszczególnych katalogach systemu ............ 17 Gdzie jest miejsce na twoje pliki .............................................. 18 Dyski i partycje w systemie ...................................................L......... 19 Pomoc na stronach MAN ...................................................L............. 20 Zarządzanie zasobami komputera.....................................20 Pliki i katalogi w systemie...................................................L............ 20 Wyświetlanie zawartości katalogu ................................................ 22 Polecenie dir ...................................................L............................. 22 Polecenie vdir...................................................L........................... 23 Polecenie ls ...................................................L............................... 24 Przechodzenie pomiędzy katalogami............................................ 32 Tworzenie katalogów...................................................L.................... 34 Usuwanie katalogów...................................................L..................... 35 Tworzenie plików...................................................L.......................... 36 Spis treści 3 Usuwanie plików...................................................L........................... 37 Wyświetlenie zawartości pliku...................................................L.... 38 Zmiana dat modyfikacji plików i dostępu do nich..................... 39 Kopiowanie plików i katalogów ...................................................L. 42 Przenoszenie plików i katalogów oraz zmiana ich nazwy........ 45 Nadawanie praw dostępu do plików i katalogów...................... 47 Tworzenie dowiązań symbolicznych...................................... 50 Tworzenie aliasów...................................................L................... 51 Zmiana hasła ...................................................L.................................. 52 Zmiana powłoki...................................................L............................. 53 Uzyskiwanie informacji o typie pliku ........................................... 53 Zmiana właściciela i grupy pliku...................................................L 54 Wyszukiwanie plików i katalogów ............................................... 56 Ustalanie zajętego i wolnego miejsca na partycjach ................... 62 Ustalanie, ile miejsca zajmuje plik lub katalog ............................ 63 Polecenia more i less ...................................................L..................... 64 Czyszczenie terminala ...................................................L............ 66 Montowanie i odmontowywanie systemów plików .................. 66 Przełączanie się na konto innego użytkownika........................... 68 Uzyskiwanie informacji o sprzęcie ................................................ 69 Polecenie arch...................................................L........................... 69 Polecenie uname ...................................................L...................... 69 Informacje o użytkowniku...................................................L..... 71 Kto jest obecnie zalogowany ...................................................L. 72 Informacje o pamięci systemowej............................................ 72 Administrowanie systemem ................................................73 Poziom uruchomienia systemu ...................................................L... 73 Demony usług ...................................................L................................ 74 Uruchamianie i zatrzymywanie............................................... 74 Ustawianie demonów do startu w odpowiednim trybie..... 75 Użytkownicy...................................................L................................... 76 Grupy...................................................L............................................... 78 Skorowidz ..............................................................................79 4 Linux. Komendy i polecenia Zarządzanie zasobami komputera Pierwszą rzeczą, którą powinieneś poznać, jest zarządzanie za- sobami twojego komputera; musisz nauczyć się tworzyć i usu- wać elementy na dysku, zmieniać ich atrybuty oraz wykonywać wiele innych czynności, które pomogą ci w poruszaniu się po strukturze katalogów i pozwolą w łatwy sposób dotrzeć do in- teresujących cię plików. Pliki i katalogi w systemie W Linuksie, inaczej niż w takich systemach operacyjnych jak choćby systemy z rodziny Microsoft Windows, nie jest wyma- gane stosowanie w nazwach plików specjalnych rozszerzeń, określających m.in. to, jaki program powinien zostać użyty do otwarcia pliku. Zawartość pliku i program, jaki należy zastoso- wać do jego otwarcia, jest w Linuksie ustalana na podstawie nagłówka MIME pliku. Mimo to, jeżeli z jakiegokolwiek powodu odczuwasz potrzebę nadawania plikom rozszerzeń, możesz to robić — choć, jak wspomniałem, rozszerzenia te nie są konieczne, ich stosowanie nie jest także niewskazane. W nazwach plików i katalogów możesz stosować dowolne znaki alfanumeryczne (litery i cyfry), a oprócz tego znak kropki (.), myślnika (-) i podkreślenia (_). Z wszystkimi innymi znakami postępuj ostrożnie; zazwyczaj są one zarezerwowane dla spe- cjalnych funkcji systemu. W nazwach plików i katalogów możesz używać także spacji i nie będzie to powodować większych problemów, będzie jednak po Zarządzanie zasobami komputera 5 C:AndrzejPDFLinux. Komendy i polecenialinuxlk-05.doc 27 kwi 04 5 prostu niewygodne. Komendy, w których będziesz odwoływać się do plików lub katalogów zawierających spacje będą po pro- stu dłuższe i łatwiej będzie popełnić błąd podczas wpisywania nazwy pliku. Trzeba także pamiętać o tym, że znak kropki nie powinien być znakiem rozpoczynającym nazwę pliku czy katalogu. Napisałem wprawdzie nieco wcześniej, iż jego stosowanie jest dozwolone, trzeba jednak pamiętać o tym niezwykle ważnym zastrzeżeniu; nazwy plików i katalogów nie powinny rozpoczynać się od zna- ku kropki, w każdym innym jednak miejscu może on wystąpić. Przyczyną tego ograniczenia jest to, że w Linuksie znak kropki na początku nazwy pliku jest zarezerwowany dla ukrytych plików i katalogów — na przykład plik o nazwie .ukryty_plik będzie plikiem ukrytym. Niezwykle istotna jest także wielkość stosowanych przez nas liter. W omawianym systemie wielkie i małe litery są rozpo- znawane jako osobne znaki. Jeśli więc tworzysz katalog lub plik, zapamiętaj, czy jego nazwę wpisałeś wielką, czy małą literą — będzie ci to potrzebne, kiedy będziesz chciał się do niego w przy- szłości odwołać. Wyświetlany przez system znak $ (jeśli korzystasz z konta zwykłego użytkownika) # (jeżeli pracujesz jako ad- ministrator systemu) jest znakiem zachęty. Oto przykład jego użycia: [lukasz@linux /]$ Przed znakiem zachęty występują nazwa użytkownika i nazwa hosta oraz ciąg znaków określający bieżącą lokalizację w syste- mie plików. W tym przypadku: • użytkownikiem jest lukasz, • host, na którym pracujemy, to linux, • katalog, w którym się znajdujemy, to / (katalog główny). 6 Linux. Komendy i polecenia Wyświetlanie zawartości katalogu Wyświetlanie katalogów, zwane inaczej listowaniem ich zawarto- ści, można w systemie Linux wykonać za pomocą kilku polecceń. System posiada bardzo rozbudowany program służący do wy- konywania tego typu zadań — jest nim polecenie ls. Polecenie dir Polecenie to może przypominać jedno z poleceń systemu opera- cyjnego MS-DOS i wszyscy użytkownicy, którzy znają to śro- dowisko, zapewne poczuli się jak w domu. Jednak wynik dzia- łania tego polecenia w Linuksie różni się od tego z systemu DOS. W Linuksie wyświetlana po wykonaniu tego polecenia lista plików i katalogów jest prezentowana w postaci linii, a nie w kolumnie. Trzeba przyznać, że taki zapis utrudnia nieco odczytanie drzewa katalogów i orientację w nim, szczególnie w przypadku, gdy użytkownik przyzwyczajony jest do pre- zentowania go w postaci znanej z MS-DOS. Oto przykład wy- konania polecenia dir w systemie Linux: [lukasz@linux /]$ dir bin boot dev etc home initrd lib lost+found misc mnt opt proc root sbin tmp usr var Polecenie vdir Wykonanie polecenia vdir powoduje wyświetlenie bardziej szczegółowych informacji o zawartości bieżącego katalogu; oprócz nazw plików i katalogów podawane są informacje o typie ele- mentu, prawach dostępu do niego, jego właścicielu oraz kilka innych, które omówię na przykładzie polecenia ls. Oto przykład wykonania polecenia vdir: [lukasz@linux /]$ vdir Zarządzanie zasobami komputera 7 drwxr-xr-x 2 root root 4096 lis 28 17:47 bin drwxr-xr-x 3 root root 4096 lip 4 2003 boot drwxr-xr-x 20 root root 118784 lut 14 17:03 dev drwxr-xr-x 62 root root 4096 lut 14 17:03 etc drwxr-xr-x 5 root root 1024 wrz 13 21:07 home drwxr-xr-x 2 root root 4096 sty 25 2003 initrd drwxr-xr-x 9 root root 4096 lis 28 18:06 lib drwx------ 2 root root 16384 lip 4 2003 lost+found drwxr-xr-x 2 root root 4096 sty 28 2003 misc drwxr-xr-x 4 root root 4096 lip 4 2003 mnt drwxr-xr-x 2 root root 4096 sty 25 2003 opt dr-xr-xr-x 76 root root 0 lut 14 2004 proc drwxr-x--- 22 root root 4096 sty 5 21:01 root drwxr-xr-x 2 root root 8192 lip 4 2003 sbin drwxrwxrwt 21 root root 4096 lut 14 17:05 tmp drwxr-xr-x 15 root root 4096 lip 4 2003 usr drwxr-xr-x 19 root root 4096 lip 4 2003 var Polecenie ls Program ten jest bardzo rozbudowany i posiada wiele parame- trów, które pokrótce postaram się omówić. Wykonanie samego polecenia ls (bez dodatkowych parametrów) da efekt identyczny 8 Linux. Komendy i polecenia z tym, jaki powodowało wykonanie omówionego poprzednio polecenia dir. Aby uzyskać więcej informacji na temat zawar- tości katalogu, powinniśmy zastosować polecenie ls wraz z pa- rametrem -l. Wykonanie tego polecenia w takiej postaci daje wynik identyczny z wynikiem działania polecenia vdir. Jako parametr można podać ścieżkę dostępu dla katalogu, któ- rego zawartość chcemy wyświetlić. Jeżeli jej nie podamy, zaw- sze wyświetlona zostanie zawartość katalogu bieżącego — tego, w którym się obecnie znajdujemy. W zaprezentowanym tu przykładzie polecenie ls wywołane z parametrem /etc spowoduje wyświetlenie zawartości kata- logu etc; użyte w drugiej linii przykładu polecenie ls wywołane bez parametru wyświetli natomiast zawartość katalogu bieżą- cego, którym jest w tym przypadku katalog główny. [lukasz@linux /]$ ls /etc [lukasz@linux /]$ ls Najbardziej przydatnym parametrem polecenia ls jest –l; dzięki jego wykonaniu otrzymamy kompletny zestaw informacji na temat zawartości katalogu i typach zawartych w nim elementów. Zanim przedstawię resztę najważniejszych parametrów tego polecenia, wyjaśnię, jak interpretować zdobyte w ten sposób in- formacje. Oto przykład wykonania polecenia ls z parametrem –l: [lukasz@linux /]$ ls -l drwxr-xr-x 2 root root 4096 lis 28 17:47 bin drwxr-xr-x 3 root root 4096 lip 4 2003 boot drwxr-xr-x 20 root root 118784 lut 14 17:03 dev drwxr-xr-x 62 root root 4096 lut 14 17:03 etc drwxr-xr-x 5 root root 1024 wrz 13 21:07 home Zarządzanie zasobami komputera 9 drwxr-xr-x 2 root root 4096 sty 25 2003 initrd drwxr-xr-x 9 root root 4096 lis 28 18:06 lib drwx------ 2 root root 16384 lip 4 2003 lost+found drwxr-xr-x 2 root root 4096 sty 28 2003 misc drwxr-xr-x 4 root root 4096 lip 4 2003 mnt drwxr-xr-x 2 root root 4096 sty 25 2003 opt dr-xr-xr-x 76 root root 0 lut 14 2004 proc drwxr-x--- 22 root root 4096 sty 5 21:01 root drwxr-xr-x 2 root root 8192 lip 4 2003 sbin drwxrwxrwt 21 root root 4096 lut 14 17:05 tmp drwxr-xr-x 15 root root 4096 lip 4 2003 usr drwxr-xr-x 19 root root 4096 lip 4 2003 var Wyświetlone w tym przykładzie informacje, zdobyte wskutek wykonania polecenia z parametrem –l, zinterpretujemy na pod- stawie pierwszej linii wyniku: drwxr-xr-x 2 root root 4096 lis 28 17:47 bin • kolumna 1: typ elementu i prawa dostępu do niego (drwxr-xr-x); • kolumna 2: liczba powiązań do tego elementu (2); • kolumna 3: właściciel pliku (root); • kolumna 4: grupa, która została przypisana do tego pliku (root); 10 Linux. Komendy i polecenia • kolumna 5: rozmiar elementu (4096); • kolumna 6: data modyfikacji (lis 28 17:47); • kolumna 7: nazwa elementu (bin). Rozpoznanie typu elementu Zapis drwxr-xr-x z kolumny pierwszej składa się z czterech zasadniczych elementów. Pierwsza litera zawsze określa typ elementu. Oto symbole oznaczające typy elementów: • - — zwykły plik; • b — specjalny plik blokowy; • c — specjalny plik znakowy; • d — katalog; • l — dowiązanie symboliczne; • p — nazwany potok; • s — gniazdo. A zatem, jak można wnioskować po zapisie drwxr-xr-x, roz- patrywany obiekt jest katalogiem. Interpretacja praw dostępu Niech przykładem, przy pomocy którego wyjaśnię, na czym polega system praw dostępu w systemie Linux, będzie ten wiersz przykładowego wyniku wykonania polecenia ls, który dotyczy katalogu var: Zarządzanie zasobami komputera 11 drwxr-xr-x 19 root root 4096 lip 4 2003 var Prawa dostępu określane są tu poprzez litery r, w i x, następu- jące po definiującej typ elementu literze d (katalog). Każda litera na odpowiedniej pozycji informuje o tym, kto i jakie prawa po- siada dla tego pliku lub katalogu. Zwróć uwagę na to, że w naszym przykładzie litery x oraz r występują trzykrotnie. Taki zapis określa uprawnienia według schematu: „użytkownik-grupa-inni”. Litery oznaczające upraw- nienia mają różne znaczenia w zależności od tego, czy stosują się do plików, czy do katalogów. W przypadku katalogów oznaczają następujące prawa: • r — do przeszukania zawartości; • w — do zmiany zawartości; • x — do wejścia do katalogu. Jakie zatem uprawnienia przypisane są do katalogu var z na- szego przykładu? Określa je następujący zapis: rwx r-x r-x Oznacza to, że właściciel katalogu ma prawo na jego przeszu- kanie, zmianę jego zawartości i wejście do katalogu, zgodnie z zapisem rwx. Grupa, która została przypisana do tego elementu, ma prawa do wejścia do katalogu i przeszukania go, zgodnie z zacpisem r-x. Także wszyscy inni użytkownicy mają prawa do wejścia do katalogu i przeszukania go, zgodnie z zapisem r-x. Jak już wspomniałem, w przypadku plików prawa dostępu określane są przez te same symbole, jednak różna jest ich inter- pretacja. Tym razem litery r, w i x oznaczają następujące prawa: 12 Linux. Komendy i polecenia • r — do odczytania pliku; • w — do modyfikacji pliku; • x — do uruchomienia pliku. Rozważmy przykład z następującymi prawami dostępu do cpliku: rw- rw- r– Ten zapis informuje o tym, iż właściciel pliku ma prawo do jego odczytywania oraz do zmiany jego zawartości, zgodnie z zapi- sem rw-. Także grupa, która została przypisana do pliku, ma prawo do jego odczytywania i zmiany jego zawartości, zgodnie z zacpisem rw-. Wszyscy inni użytkownicy mają prawa jedynie do odczytania zawartości pliku, zgodnie z zapisem r--. Przejdźmy teraz do omówienia kolejnych parametrów, których można użyć z poleceniem ls. -a -A Polecenie ls wykonane z parametrem –a wyświetli wszyst- kie pliki i katalogi w danej lokalizacji. Pokazane zostaną także pliki ukryte, które w przypadku wywołania ls bez tego parametru nie są widoczne. Oto przykład wykonania ls z parametrem –a; widzimy w nim także dwa symbole „.” (kropka) i „..” (dwie kropki), które oznaczają odpo- wiednio katalog bieżący i nadrzędny: [lukasz@linux linux]$ ls -a . .. katalog plik1 plik2 plik_kopii~ .ukryty_plik Parametr ten pozwoli zobaczyć wszystkie elementy w poda- nej lokalizacji, wraz z plikami ukrytymi, jednak w tym Zarządzanie zasobami komputera 13 -B -d przypadku w wyniku nie będą widoczne symbole „.” i „..”, które oznaczają katalog bieżący i nadrzędny: [lukasz@linux linux]$ ls -A katalog plik1 plik2 plik_kopii~ .ukryty_plik Użycie parametru –B spowoduje ukrycie plików kopii za- pasowych, które znajdują się w danym katalogu. Pliki te można rozpoznać po znaku tyldy (~) występującym na końcu nazwy. Jak widać, plik plik_kopii~ nie został tutaj pokazany: [lukasz@linux linux]$ ls -B katalog plik1 plik2 Jeżeli w danym katalogu zawarte są pliki i katalogi pod- rzędne, polecenie ls wykonane bez parametru –d spowo- duje wyświetlenie ich wszystkich. Jeżeli jednak zastosujemy parametr –d, zostaną wypisane tylko elementy rozpoznane jako katalogi: [lukasz@linux linux]$ ls -d katalog -I wzorzec, --ignore=wzorzec Dzięki temu parametrowi możemy nie pokazywać plików, których nazwy zawierają zdefiniowany przez nas wzorzec. Podobnie jak w systemie MS-DOS, także i tu możemy używać znaków ogólnych, takich jak gwiazdka (*), która zastępuje dowolny ciąg znaków (również pusty), oraz znak zapytania (?), który zastępuje dowolny pojedynczy znak. W zaprezentowanym tu przykładzie wyświetlona została zawartość katalogu, z wyłączeniem tych elementów, któ- rych nazwy zaczynają się na literę „p”; pominięte zostały zatem plik1, plik2 i plik_kopii~: 14 Linux. Komendy i polecenia [lukasz@linux linux]$ ls --ignore= p* katalog wzorzec Dzięki podaniu wzorca nazwy elementu można wyświe- tlić tylko te znajdujące się w danym katalogu elementy, które pasują do tego wzorca. Wzorce tworzy się w taki sam sposób jak w systemie MS-DOS. W tym przypadku chcemy, aby wyświetlane były ele- menty, których nazwa rozpoczyna się od litery „p”: [lukasz@linux linux]$ ls p* plik1 plik2 plik_kopii~ W kolejnym przykładzie wykorzystałem także znaki za- pytania, aby lepiej zobrazować ich działanie. Taki zapis pozwala na wyświetlenie wszystkich elementów, których nazwa zaczyna się od litery „p” i składa się z pięciuc znaków: [lukasz@linux linux]$ ls p???? plik1 plik2 -R, --recursive Parametry te powodują rekurencyjne wyświetlenie zawar- tości katalogu i jego podkatalogów. W bieżącym katalogu z naszego przykładu mamy także podkatalog o nazwie ka- talog. Jak widać, po wydaniu polecenia ls z parametrem –R wyświetlona została także jego zawartość: [lukasz@linux linux]$ ls -R .: katalog plik1 plik2 plik_kopii~ ./katalog: plik1_w_katalogu -r, --reverse Użycie tych parametrów powoduje odwrócenie kolejności wyświetlania w wyniku zawartości katalogu. Najbardziej Zarządzanie zasobami komputera 15 opcja ta przydaje się w przypadku sortowania, podczas któ- rego możemy odwrócić domyślną kolejność wypisywanych elementów. Dla większej jasności porównajmy zawartość przykładowe- go katalogu w porządku oryginalnym (bez opcji –r) i od- wróconym (z użyciem tej opcji): [lukasz@linux linux]$ ls katalog plik1 plik2 plik_kopii~ [lukasz@linux linux]$ ls -r plik_kopii~ plik2 plik1 katalog -S, --sort=size Użycie tych parametrów powoduje posortowanie wyniku według wielkości plików. Największe pliki są wyświetlane jako pierwsze na liście, zaraz za katalogami: [lukasz@linux linux]$ ls -S katalog duzy_plik plik1 plik1.1 plik_kopii~ -t, --sort=time Ten parametr sortuje wyniki według czasu ich modyfikacji. Najnowsze pliki są wyświetlane jako pierwsze: [lukasz@linux linux]$ ls -t duzy_plik katalog plik_kopii~ plik2 plik1 -u, --time=atime, --time=access, --time=use W tym przypadku wyniki sortowane są według czasu ostatniego dostępu do pliku. Pliki, do których odwołano się ostatnio, są wyświetlane jako pierwsze. [lukasz@linux linux]$ ls -u duzy_plik plik1 plik2 katalog plik_kopii~ -U, --sort=none Użycie tego parametru zapewni, że zawartość katalogu cnie będzie sortowana. Elementy wyświetlone na liście wystą- 16 Linux. Komendy i polecenia pią na niej dokładnie w takiej kolejności, w jakiej znajdują się w katalogu. [lukasz@linux linux]$ ls -U plik1 plik2 katalog duzy_plik plik_kopii~ -X, --sort=extension Użycie tego parametru powoduje posortowanie plików we- dług ich rozszerzeń. Pliki, które takich nie posiadają, zaw- sze są wypisywane jako pierwsze. [lukasz@linux linux]$ ls -x duzy_plik katalog plik1 plik2 plik.aaa plik.bbb Zarządzanie zasobami komputera 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Komendy i polecenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: