Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00244 003633 22424996 na godz. na dobę w sumie
Linux. Leksykon kieszonkowy - książka
Linux. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 260
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-586-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niezastąpiona pomoc dla użytkowników Linuksa

Linux staje się coraz popularniejszy i rozwija się coraz bardziej dynamicznie, wypierając w wielu miejscach komercyjne systemy operacyjne. Powstaje dla niego coraz więcej aplikacji. Graficzne środowiska pracy, takie jak GNOME czy KDE coraz częściej wypierają tryb tekstowy Linuksa. Nadal jednak większość zadań związanych z administracją systemem i dostępem do systemu plików wykonuje się za pomocą poleceń wydawanych w trybie tekstowym. Jednocześnie to właśnie polecenia są tym elementem Linuksa, który odstrasza od niego wielu potencjalnych użytkowników.

'Linux. Leksykon kieszonkowy' to książka dla tych, których do Linuksa zniechęca konieczność zapamiętania niezliczonej ilości poleceń i parametrów oraz dla tych, którzy pracują z nim na co dzień i potrzebują podręcznej 'ściągi' przydatnej przy pracy. Zawiera zestawienie najbardziej przydatnych i potrzebnych w codziennej pracy poleceń systemu Fedora Linux, pogrupowanych według realizowanych przez nie funkcji, lecz większość zawartych w niej informacji będzie przydatna również użytkownikom innych dystrybucji Linuksa. Przedstawia również opcje i argumenty każdego z opisywanych poleceń.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Linux. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel J. Barrett T³umaczenie: Moch Wojciech ISBN: 83-7361-586-5 Tytu³ orygina³u: Linux Pocket Guide Format: B5, stron: 260 Linux staje siê coraz popularniejszy i rozwija siê coraz bardziej dynamicznie, wypieraj¹c w wielu miejscach komercyjne systemy operacyjne. Powstaje dla niego coraz wiêcej aplikacji. Graficzne ġrodowiska pracy, takie jak GNOME czy KDE coraz czêġciej wypieraj¹ tryb tekstowy Linuksa. Nadal jednak wiêkszoġæ zadañ zwi¹zanych z administracj¹ systemem i dostêpem do systemu plików wykonuje siê za pomoc¹ poleceñ wydawanych w trybie tekstowym. Jednoczeġnie to w³aġnie polecenia s¹ tym elementem Linuksa, który odstrasza od niego wielu potencjalnych u¿ytkowników. „Linux. Leksykon kieszonkowy” to ksi¹¿ka dla tych, których do Linuksa zniechêca koniecznoġæ zapamiêtania niezliczonej iloġci poleceñ i parametrów oraz dla tych, którzy pracuj¹ z nim na co dzieñ i potrzebuj¹ podrêcznej „ġci¹gi” przydatnej przy pracy. Zawiera zestawienie najbardziej przydatnych i potrzebnych w codziennej pracy poleceñ systemu Fedora Linux, pogrupowanych wed³ug realizowanych przez nie funkcji, lecz wiêkszoġæ zawartych w niej informacji bêdzie przydatna równie¿ u¿ytkownikom innych dystrybucji Linuksa. Przedstawia równie¿ opcje i argumenty ka¿dego z opisywanych poleceñ. • Korzystanie z systemu plików • Funkcje pow³oki bash • Instalowanie nowego oprogramowania • Operacje na plikach • Obs³uga kont u¿ytkowników • Korzystanie z internetu • Programowanie skryptów pow³oki Spis treści Co zawiera ta książka?..........................................................7 Czym jest Linux?...................................................L.....................................8 Czym jest Fedora Linux? ...................................................L.......................9 Czym jest polecenie?..................................................L..............................10 Użytkownicy i superużytkownicy ...................................................L.....11 Jak czytać tę książkę?...................................................L............................12 Gdzie szukać pomocy?..........................................................16 Fedora. Pierwsze spojrzenie ................................................18 Rola powłoki...................................................L..........................................20 Jak uruchomić powłokę ...................................................L.......................20 Logowanie, wylogowanie i kończenie pracy ...................21 System plików........................................................................23 Katalogi domowe ...................................................L..................................25 Katalogi systemowe...................................................L..............................26 Katalogi systemu operacyjnego ...................................................L..........30 Zabezpieczenia plików...................................................L.........................32 Powłoka...................................................................................34 Powłoka a programy ...................................................L............................35 Wybrane funkcje powłoki bash ...................................................L..........35 Kontrola zadań ...................................................L......................................46 Zabijanie działającego polecenia...................................................L.........49 Kończenie działania powłoki ...................................................L..............50 Dostosowywanie zachowań powłoki ...................................................L50 Instalowanie oprogramowania...........................................51 Podstawowe operacje na plikach.......................................56 Operacje na katalogach........................................................61 Spis treści 3 Przeglądanie plików .............................................................63 Tworzenie i edytowanie plików .........................................75 Właściwości plików..............................................................83 Lokalizacja plików ...............................................................95 Manipulowanie plikami tekstowymi ..............................104 Kompresowanie i pakowanie plików..................................119 Porównywanie plików .......................................................125 Dyski i systemy plików .....................................................131 Kopie bezpieczeństwa i zdalne przechowywanie..........138 Drukowanie...........................................................................147 Sprawdzanie pisowni..........................................................149 Przeglądanie procesów .......................................................151 Kontrola procesów ..............................................................157 Użytkownicy i ich środowisko.........................................160 Praca z kontami użytkowników ......................................166 Jak zostać superużytkownikem? ......................................171 Praca z grupami...................................................................172 Podstawowe informacje o komputerze ...........................175 Umiejscowienie komputera................................................178 Połączenia sieciowe ............................................................183 Poczta elektroniczna...........................................................188 Przeglądanie stron WWW .................................................193 4 Linux. Leksykon kieszonkowy Grupy dyskusyjne ................................................................199 Przesyłanie komunikatów .................................................201 Pisanie na ekranie ...............................................................204 Obliczenia matematyczne..................................................211 Czas i data............................................................................215 Planowanie zadań ...............................................................219 Grafika i wygaszacze ekranu............................................224 Audio i wideo .......................................................................229 Programowanie skryptów powłoki .................................233 Znaki białe i łamanie wierszy ...................................................L...........234 Zmienne...................................................L................................................234 Wejście i wyjście...................................................L..................................235 Wartości logiczne i kody powrotu ...................................................L...235 Instrukcje warunkowe...................................................L........................239 Pętle...................................................L...................................................L....242 Break i Continue...................................................L..................................244 Tworzenie i uruchamianie skryptów powłoki ..................................246 Argumenty wiersza poleceń...................................................L..............247 Zwracanie kodów powrotu ...................................................L...............248 Więcej niż skrypty...................................................L...............................249 Posłowie ................................................................................250 Podziękowania ...................................................L....................................250 Skorowidz .............................................................................251 Spis treści 5 Partycjonowanie i formatowanie dysków Operacje związane z partycjonowaniem i formatowaniem dysków w systemie Linux nie należą do najprostszych. Poniżej podajemy wskazówki do kilku programów, które przydają się przy tego rodzaju operacjach (najlepiej zacząć od zapoznania się z ich stro- nami podręcznika man). RCTVGFHFKUMlub UHFKUM Programy dzielące dysk na partycje. Każdy z nich doskonale spełnia swoje zadanie, mają one jednak zupełnie różne interfejsy. OMHU Formatuje twardy dysk, czyli zakłada na nim nowy system plików. HNQRR[ Formatuje dyskietkę. Kopie bezpieczeństwa i zdalne przechowywanie OV FWOR TGUVQTG VCT Program kontrolujący napęd taśmowy. Zapisuje partycję na napędzie taśmowym. Odtwarza partycję zapisaną programem FWOR. Odczytuje i zapisuje archiwa z taśm. EFTGEQTF Nagrywa płyty CD-R. TU[PE Na innym dysku lub komputerze tworzy lustrzaną kopię pewnego zbioru plików. System Linux udostępnia kilka sposobów na utworzenie kopii bezpieczeństwa swoich cennych plików: • skopiowanie ich na napęd taśmowy, • zapisanie ich na płycie CD-R, Kopie bezpieczeństwa i zdalne przechowywanie 138 • wykonanie lustrzanej kopii na innym komputerze. Urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa reprezento- wane jest najczęściej przez plik /dev/ht0 (podłączone do magistrali IDE) lub /dev/st0 (urządzenie podłączone do magistrali SCSI lub podłączone do magistrali IDE, ale korzystające z emulacji IDE- SCSI). Bardzo często tworzone jest dowiązanie o nazwie /dev/tape, wskazujące na rzeczywisty plik urządzenia: NPUFGXJVFGXVCRG Nie zaprezentujemy tutaj wszystkich poleceń, pozwalających na tworzenie kopii bezpieczeństwa. Niektórzy użytkownicy prefe- rują stosowanie polecenia ERKQ zamiast VCT, a do wykonywania niskopoziomowych kopii dysków niezbędne jest zastosowanie polecenia FF. Osoby zainteresowane tymi poleceniami odsyłamy do ich stron podręcznika man. mt [-f urządzenie] polecenie /bin stdin stdout - file -- opt --help mt-st --version Polecenie OV (magnetic tape — taśma magnetyczna) wykonuje podstawowe operacje napędu taśmowego, takie jak przewwijanie, przejście do przodu lub do tyłu, a także ponowne naprężenie taśmy. Oto kilka najczęściej wykonywanych operacji: UVCVWU Wypisuje status napędu. TGYKPF Przewija taśmę do początku. TGVGPUKQP Ponowne naprężenie taśmy. GTCUG Usuwanie zawartości taśmy. QHHNKPG Wyłączenie napędu taśmowego. GQF Przewinięcie taśmy do pozycji końca danych. Na przykład: OVHFGXVCRGTGYKPF Kopie bezpieczeństwa i zdalne przechowywanie 139 Wśród danych na taśmie można poruszać się, przeskakując plik za plikiem lub rekord za rekordem, ale i tak najczęściej stosowane są programy odczytujące i zapisujące dane, takie jak VCT lub TGUVQTG. dump [opcje] partycja_lub_pliki /sbin stdin stdout - file -- opt --help dump --version Polecenie FWOR zapisuje na nośnik kopii bezpieczeństwa całą party- cję lub wybrane pliki. Polecenie to jest w stanie wykonać pełne lub przyrostowe kopie partycji, automatycznie wykrywając, które pliki wymagają wykonania kopii (na przykład, które zostały zmienione od czasu wykonania ostatniej kopii). Odtworzenie kopii z nośnika umożliwia polecenie TGUVQTG. Aby wykonać na napędzie taśmowym (na przykład /dev/tape) pełną kopię danego systemu plików (na przykład /usr), należy użyć opcji (zero) i W: FWORWHFGXVCRGWUT Taka kopia nazywana jest „zrzutem poziomu zero”. Opcja W powoduje zapisanie do pliku /etc/dumpdates informacji o wyko- naniu kopii. Kopie przyrostowe mogą być wykonywane na poziomach 1 do 9: kopia bezpieczeństwa poziomu i zapisuje na taśmę wszystkie pliki zmienione od czasu wykonania kopii poziomu i-1. FWORWHFGXVCRGWUT Nie należy uruchamiać polecenia FWOR na „żywym” systemie pli- ków; jeżeli to możliwe, przed przystąpieniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa należy odmontować system plików.w restore [opcje] [pliki] /sbin stdin stdout - file -- opt --help dump --version Polecenie TGUVQTG odczytuje kopie bezpieczeństwa utworzone poleceniem FWOR, porównuje je z plikami istniejącymi na dysku, 140 Linux. Leksykon kieszonkowy a także wykonuje inne operacje. Najprzyjemniejszym sposobem stosowania polecenia TGUVQTG jest wywołanie go z opcją K, która włącza tryb interaktywny, pozwalający na przeglądanie zawartości taśmy tak, jakby była ona systemem plików, wybieranie plików i katalogów, a w końcu odtwarzanie ich na dysk. TGUVQTGKHFGXVCRG Po takim uruchomieniu polecenie TGUVQTG prosi o podanie poleceń z poniższej listy. JGNR SWKV Wypisuje informacje o pomocy. Wyjście z programu bez odtwarzania plików. EFMCVCNQI Działa podobnie jak polecenie powłoki, ustawiając NU RYF CFF aktualny katalog roboczy wewnątrz kopii bezpieczeństwa. Działa podobnie jak polecenie powłoki, wypisując zawartość aktualnego katalogu roboczego wewnątrz kopii bezpieczeństwa. Działa podobnie jak polecenie powłoki, wypisując nazwę aktualnego katalogu roboczego wewnątrz kopii bezpieczeństwa. Dodaje pliki lub katalogi do „listy odtwarzania”, czyli listy plików, które mają zostać odtworzone z kopii bezpieczeństwa. Wywołane bez żadnych argumentów do listy dodaje aktualny katalog razem z wszystkimi jego plikami. CFFPCYCRNKMW Dodaje do listy odtwarzania plik o podanej nazwie. CFFMCVCNQI Dodaje do listy odtwarzania katalog o podanej nazwie. Kopie bezpieczeństwa i zdalne przechowywanie 141 FGNGVG Odwrotność polecenia CFF — usuwa z listy odtwarzania dodane do niej wcześniej pliki. Wywołane bez żadnych argumentów, usuwa z listy aktualny katalog razem z wszystkimi jego plikami. FGNGVGPCYCRNKMW Usuwa plik PCYCRNKMW z listy odtwarzania. FGNGVGMCVCNQI Usuwa katalog MCVCNQI z listy odtwarzania. GZVTCEV Odtwarza wszystkie pliki dodane wcześniej do listy odtwarzania (Wskazówka: Jeżeli kopia bezpieczeństwa znajduje się na kilku taśmach, odtwarzanie należy rozpocząć od ostatniej taśmy). Polecenie TGUVQTG może działać także w trybie nieinteraktywnym: TGUVQTGZ Odtwarza całą zawartość kopii bezpieczeństwa na istniejący system plików (najpierw należy poleceniem EF przejść do katalogu podstawowego docelowego systemu plików). TGUVQTGT Odtwarza całą zawartość kopii bezpieczeństwa na świeżo sformatowaną partycję (najpierw należy poleceniem EF przejść do katalogu podstawowego docelowego systemu plików). TGUVQTGV Wypisuje zawartość kopii bezpieczeństwa. TGUVQTG Porównuje zawartość kopii bezpieczeństwa z oryginalnym systemem plików. tar [opcje] [pliki] /bin stdin stdout - file -- opt --help tar --version Polecenie VCT ma nieco większe możliwości niż tylko zapisywanie i odczytywanie plików z i na napędzie taśmowym: VCTEHFGXVCRGOQLRNKMOQLRNKM 142 Linux. Leksykon kieszonkowy Pozwala też na tworzenie i wydobywanie danych z plików tar, które w systemach Linux i Unix są podstawowym sposobem pakowa- nia plików: VCTEXHOQLGCTEJKYWOVCTIOQLMCVCNQITworzenie VCTVXHOQLGCTEJKYWOVCTIOQLMCVCNQIWypisanie zawartości VCTZXHOQLGCTEJKYWOVCTIOQLMCVCNQIWydobycie plików Jeżeli w wierszu poleceń podane zostają jakieś pliki, wtedy pole- cenie VCT będzie przetwarzało jedynie te podane pliki: VCTZXHFGXVCRGRNKMRNKMRNKM W przeciwnym wypadku polecenie będzie działać na całym ar- chiwum. Przydatne opcje E T W # V Z Tworzenie archiwum. Ta opcja wymaga podania w wierszu poleceń plików lub katalogów, które mają zostać dodane do archiwum. Dodanie plików do istniejącego archiwum. Dodanie nowych lub zmienionych plików do istniejącego archiwum. Połączenie archiwów (czyli plików tar) poprzez dopisanie jednego z nich na końcu drugiego. Na przykład VCT#HFGXVCRGOQLRNKMVCT. Wypisanie zawartości archiwum. Wydobycie plików z archiwum. HRNKM Umożliwia odczytywanie z i zapisywanie do podanego archiwum. Może być ono urządzeniem (na przykład /dev/tape), a także zwykłym plikiem, dzięki czemu możliwe jest tworzenie tradycyjnych linuksowych archiwów tar. Kopie bezpieczeństwa i zdalne przechowywanie 143 F L D0 X J N R Porównuje zawartość archiwum z istniejącym systemem plików. Kompresuje (w czasie zapisywania) i dekompresuje (w czasie doczytywania) dane programem IKR. Kompresuje (w czasie zapisywania) i dekompresuje (w czasie doczytywania) dane programem DKR. Kompresuje (w czasie zapisywania) i dekompresuje (w czasie doczytywania) dane uniksowym programem EQORTGUU. Stosuje bloki danych o wielkości 0 bajtów. Tryb „gadatliwy”: w czasie działania wypisuje dodatkowe informacje. Odczytuje dowiązania symboliczne. Nie wykracza poza ramy systemu plików. W czasie wydobywania plików z archiwum odtwarzane są również ich oryginalne zezwolenia i informacja o właścicielu. cdrecord [opcje] ścieżki stdin /usr/bin stdout - file -- opt --help cdrecord --version Polecenie EFTGEQTF „wypala” płytki CD-R za pomocą nagrywarki podłączonej do magistrali SCSI lub IDE (w tym drugim przypadku trzeba zastosować emulację IDE-SCSI). Aby zapisać na płycie CD zwartość całego katalogu, tak aby płyta była odczytywana w systemach Linux, Windows i Macintosh, należy wykonać na- stępujące operacje1: 1 Mowa o formacie ISO9660 z rozszerzeniami Rock Ridgei. Program OMKUQHU może tworzyć również inne formaty płyt do zapisania priogramem EFTGEQTF. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stroniie podręcznika man: OCPOMKUQHU. 144 Linux. Leksykon kieszonkowy 1. Odnaleźć napęd CD-ROM, uruchamiając polecenie: EFTGEQTFUECPDWU     ;#/#*# 495 F 4GOQXCDNG 41/ W tym przypadku napęd ma oznaczenie . 2. Sprawdzić, z jaką prędkością napęd może nagrywać płyty CD-R i CD-RW (w zależności od tego, który rodzaj płyty ma być użyty). Załóżmy, że jest to napęd o prędkości 6×, czyli prędkość należy ustalić na wartość 6. 3. Skopiować wszystkie pliki, jakie mają zostać zapisane na płycie do jednego katalogu (na przykład MCVCNQI). Należy uło- żyć je dokładnie w taki sposób, w jaki mają być poukładane na płycie CD. Na płytę nie zostanie skopiowany sam kata- log, ale jego zawartość. 4. Zapisać płytę CD: 8+ 52 OMKUQHU4NMCVCNQI OQLF[UMKUQ EFTGEQTFXFGX] 8+ _URGGF]52 _OQLF[UMKUQ a jeżeli system jest wystarczająco szybki, można wykonać te same operacje w jednym potoku: OMKUQHU4NMCVCNQI ^EFTGEQTFXFGX] 8+ _URGGF]52 _ Programem EFTGEQTF można tworzyć też płyty CD-Audio, ale do tego celu lepiej użyć przyjaźniejszego dla użytkownika, graficz- nego programu, takiego jak ZEFTQCUV (zobacz podrozdział „Audio i wideo” na stronie 229.), który swoje działanie opiera na programie EFTGEQTF. Kopie bezpieczeństwa i zdalne przechowywanie 145 rsync [opcje] źródło cel stdin /usr/bin stdout - file -- opt --help rsync --version Polecenie TU[PE wykonuje kopię podanego zbioru plików. Ko- piowanie może obejmować same dane, ale może też obejmować zezwolenia i inne atrybuty plików (taka operacja nazywa się two- rzeniem lustra). Operacja ta może odbywać się na jednym kom- puterze, jak również między dwoma komputerami w sieci. Pole- cenia TU[PE można używać na wiele sposobów, a sam program ma ponad 50 opcji; tutaj przedstawimy zaledwie kilka najczęściej używanych sposobów wykonywania kopii bezpieczeństwa. Aby w katalogu K2 utworzyć lustrzaną kopię katalogu K1, zakła- dając, że oba katalogi znajdują się na jednym komputerze: TU[PEC-- Aby kopię katalogu K1 utworzyć na innym komputerze w sieci (serwer.przyklad.com), na którym mamy konto z nazwą użytkowni- ka kowalski, jednocześnie zabezpieczając przed podsłuchem przesył danych za pomocą protokołu SSH: TU[PECGUUJ-MQYCNUMK UGTYGTRT[MNCFEQO Przydatne opcje Q I R V T Kopiuje informacje o właścicielu pliku. Prawdopodobniwe na komputerze docelowym będziemy musieli posiadać uprawnienia superużytkownika. Kopiuje informacje o grupie właściciela pliku. Prawdopodobnie na komputerze docelowym będziemy musieli posiadać uprawnienia superużytkownika. Kopiuje informacje o uprawnieniach pliku. Kopiuje znaczniki czasu pliku. Rekursywnie kopiuje katalogi (razem z ich zawartościąw). N Umożliwia kopiowanie dowiązań symbolicznych (a nie plików wskazywanych przez te dowiązania). 146 Linux. Leksykon kieszonkowy Umożliwia kopiowanie urządzeń (wymaga uprawnień superużytkownika). C Wykonywanie lustra: kopiowane są wszystkie atrybuty plików oryginalnych. Ta opcja oznacza to samo, co włączenie wszystkich opcji INQRTV. X Tryb „gadatliwy”: wypisuje informacje opisujące operacwje wykonywane w czasie kopiowania. Dodatkowo opcja RTQITGUU powoduje wyświetlenie miernika postępu operacji kopiowania. GRQNGEGPKG Pozwala określić program uruchamiany na zdalnym komputerze w czasie kopiowania, na przykład UUJ zwiększający bezpieczeństwo transmisji. Kopie bezpieczeństwa i zdalne przechowywanie 147
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: