Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00617 013406 21066025 na godz. na dobę w sumie
Linux. Najlepsze przepisy. Wydanie II - książka
Linux. Najlepsze przepisy. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 800
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-876-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszystkie informacje o Linuksie zebrane w jednej książce

Ogromne możliwości Linuksa docenia coraz większe grono użytkowników. Jego miłośnikami stają się już nie tylko hobbyści, ale także osoby i przedsiębiorstwa oczekujące od systemu operacyjnego stabilności, niezawodności i szerokiej palety dostępnego oprogramowania. Praktycznie wszystkie dystrybucje Linuksa posiadają graficzny moduł instalacyjny i interfejs użytkownika, co pozwala uniknąć kontaktu z tym elementem systemu, który wzbudzał zwykle największe przerażenie przy pierwszym kontakcie -- trybem tekstowym. Czasem jednak użycie tego strasznego narzędzia jest niezbędne. Linux, mimo iż jest zdecydowanie mniej awaryjny niż 'inne systemy operacyjne wiodących producentów', też czasem buntuje się. Często rozwiązania pewnych problemów i sposoby wykonywania różnych zadań wymagają sięgnięcia do literatury, a na wertowanie tysięcy stron dokumentacji nie zawsze jest czas. W takich przypadkach najbardziej przydatna okazuje się książka zawierająca wszystkie najpotrzebniejsze informacje przedstawione w prostej i czytelnej formie.

Taką właśnie książką jest 'Linux. Najlepsze przepisy. Wydanie II'. Jeśli chcesz wykorzystywać nawet najgłębiej ukryte możliwości Linuksa i szybko rozwiązywać problemy, jakie pojawiają się podczas korzystania z tego systemu operacyjnego -- ta książka szybko stanie się Twoją podstawową lekturą. Znajdziesz tu informacje o wszystkich najpopularniejszych dystrybucjach Linuksa, omówienia zagadnień związanych z instalacją systemu, konfigurowaniem go, stosowaniem go w codziennej pracy i administrowaniem nim. Przeczytasz o dołączonych do systemu aplikacjach, środowiskach graficznych i wykorzystywaniem Linuksa w roli systemu dla stacji roboczej i serwera sieciowego. Jeśli zechcesz sięgnąć w głąb systemu i poznać jego nieudokumentowane cechy -- w tej książce również znajdziesz informacje na ten temat.

Przekonaj się, jak potężnym systemem operacyjnym jest Linux.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Linux. Najlepsze przepisy. Wydanie II Autor: Michael Stutz T³umaczenie: Marcin Jêdrysiak, Grzegorz Kowalczyk, Przemys³aw Szeremiota ISBN: 83-7361-876-7 Tytu³ orygina³u: The Linux Cookbook, Second Edition Format: B5, stron: 800 Wszystkie informacje o Linuksie zebrane w jednej ksi¹¿ce (cid:127) Zagadnienia podstawowe (cid:129) Administracja systemem (cid:129) Korzystanie z aplikacji (cid:129) Nieudokumentowane w³aœciwoœci Ogromne mo¿liwoœci Linuksa docenia coraz wiêksze grono u¿ytkowników. Jego mi³oœnikami staj¹ siê ju¿ nie tylko hobbyœci, ale tak¿e osoby i przedsiêbiorstwa oczekuj¹ce od systemu operacyjnego stabilnoœci, niezawodnoœci i szerokiej palety dostêpnego oprogramowania. Praktycznie wszystkie dystrybucje Linuksa posiadaj¹ graficzny modu³ instalacyjny i interfejs u¿ytkownika, co pozwala unikn¹æ kontaktu z tym elementem systemu, który wzbudza³ zwykle najwiêksze przera¿enie przy pierwszym kontakcie — trybem tekstowym. Czasem jednak u¿ycie tego strasznego narzêdzia jest niezbêdne. Linux, mimo i¿ jest zdecydowanie mniej awaryjny ni¿ „inne systemy operacyjne wiod¹cych producentów”, te¿ czasem buntuje siê. Czêsto rozwi¹zania pewnych problemów i sposoby wykonywania ró¿nych zadañ wymagaj¹ siêgniêcia do literatury, a na wertowanie tysiêcy stron dokumentacji nie zawsze jest czas. W takich przypadkach najbardziej przydatna okazuje siê ksi¹¿ka zawieraj¹ca wszystkie najpotrzebniejsze informacje przedstawione w prostej i czytelnej formie. Tak¹ w³aœnie ksi¹¿k¹ jest „Linux. Najlepsze przepisy. Wydanie II”. Jeœli chcesz wykorzystywaæ nawet najg³êbiej ukryte mo¿liwoœci Linuksa i szybko rozwi¹zywaæ problemy, jakie pojawiaj¹ siê podczas korzystania z tego systemu operacyjnego — ta ksi¹¿ka szybko stanie siê Twoj¹ podstawow¹ lektur¹. Znajdziesz tu informacje o wszystkich najpopularniejszych dystrybucjach Linuksa, omówienia zagadnieñ zwi¹zanych z instalacj¹ systemu, konfigurowaniem go, stosowaniem go w codziennej pracy i administrowaniem nim. Przeczytasz o do³¹czonych do systemu aplikacjach, œrodowiskach graficznych i wykorzystywaniem Linuksa w roli systemu dla stacji roboczej i serwera sieciowego. Jeœli zechcesz siêgn¹æ w g³¹b systemu i poznaæ jego nieudokumentowane cechy — w tej ksi¹¿ce równie¿ znajdziesz informacje na ten temat. Przekonaj siê, jak potê¿nym systemem operacyjnym jest Linux Spis treści O Autorze ....................................................................................... 21 Przedmowa do wydania drugiego poprawionego ............................... 23 Część I Praca z systemem Linux ................................................25 Rozdział 1. Wprowadzenie ................................................................................ 27 1.1. Przepisy ................................................................................................................... 27 1.1.1. Numeracja przepisów .................................................................................. 28 1.1.2. Korzystanie z przepisów .............................................................................. 28 1.1.3. Format przepisów ........................................................................................ 29 1.2. Przyjęte konwencje typograficzne ........................................................................... 31 1.3. Dla kogo przeznaczona jest niniejsza książka ......................................................... 34 1.4. Czego nie znajdziesz w książce ............................................................................... 35 1.5. Od czego zacząć ...................................................................................................... 38 1.6. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji ........................................................... 39 1.7. Początki i historia systemu Linux ............................................................................ 41 1.7.1. Wczesne dni systemu Unix .......................................................................... 41 1.7.2. Geneza powstania ruchu Free Software Movement ..................................... 42 1.7.3. Nadchodzi system Linux ............................................................................. 45 1.7.4. Debian, Red Hat i inne dystrybucje systemu Linux ..................................... 46 1.7.5. Pingwin Tux ................................................................................................ 47 1.7.6. Określenia open source, open content oraz free content .............................. 48 1.7.7. Filozofia narzędzi i poleceń systemu Unix .................................................. 50 Rozdział 2. Co każdy użytkownik systemu Linux wiedzieć powinien .................... 55 2.1. Sterowanie zasilaniem komputera ........................................................................... 55 2.1.1. Uruchamianie systemu Linux ...................................................................... 56 2.1.2. Wyłączanie systemu .................................................................................... 56 2.2. Korzystanie z konta użytkownika ............................................................................ 57 2.2.1. Logowanie do systemu ................................................................................ 58 2.2.2. Wylogowanie z systemu .............................................................................. 60 2.3. Korzystanie z konsoli i terminali ............................................................................. 60 2.3.1. Jak uzyskać numer wirtualnej konsoli ......................................................... 61 2.3.2. Przełączanie się pomiędzy konsolami .......................................................... 62 2.3.3. Przewijanie tekstu na konsoli ....................................................................... 63 2.3.4. Czyszczenie ekranu terminala ...................................................................... 64 2.3.5. Przywracanie domyślnych ustawień ekranu terminala ................................. 64 4 Linux. Najlepsze przepisy 2.4. Uruchamianie poleceń ............................................................................................. 65 2.4.1. Wyświetlanie listy dostępnych opcji polecenia ........................................... 66 2.4.2. Wyświetlanie informacji o wersji polecenia ................................................ 67 2.5. Zmiana hasła ........................................................................................................... 67 2.6. Wyświetlanie informacji o aktywności użytkownika .............................................. 68 2.6.1. Wyświetlanie nazwy konta użytkownika ..................................................... 68 2.6.2. Wyświetlanie listy aktywnych kont ............................................................. 68 2.6.3. Wyświetlanie informacji o aktywnych użytkownikach i wykonywanych przez nich zadaniach ...................................................... 69 2.6.4. Wyświetlanie informacji o czasie ostatniego zalogowania użytkownika ..... 70 2.7. Wyświetlanie informacji o procesach ...................................................................... 70 2.7.1. Wyświetlanie listy aktualnie uruchomionych procesów .............................. 71 2.7.2. Wyświetlanie wszystkich procesów użytkownika ....................................... 71 2.7.3. Wyświetlenie listy wszystkich procesów uruchomionych w systemie ........ 71 2.7.4. Wyświetlanie listy procesów uporządkowanej według nazwy lub numeru .....72 2.8. Korzystanie z systemu pomocy ............................................................................... 73 2.8.1. Wyszukiwanie odpowiedniego polecenia .................................................... 73 2.8.2. Wyświetlanie opisu programu ..................................................................... 75 2.8.3. Wyświetlanie informacji o danym poleceniu ............................................... 76 2.8.4. Wyświetlanie stron podręcznika systemowego man .................................... 76 2.8.5. Wyświetlanie stron podręcznika systemowego info .................................... 78 2.8.6. Przeglądanie dokumentacji systemu i plików pomocy ................................ 80 Rozdział 3. Powłoka systemu Linux .................................................................. 83 3.1. Wpisywanie poleceń w wierszu poleceń powłoki ................................................... 84 3.1.1. Podstawowe klawisze edycji wiersza poleceń powłoki ............................... 85 3.1.2. Wpisywanie znaków sterujących ................................................................. 86 3.1.3. Wpisywanie znaków zastrzeżonych (specjalnych) ...................................... 86 3.1.4. Korzystanie z mechanizmu automatycznego dopełniania nazw wpisywanych poleceń ....................................................................... 91 3.1.5. Wycofywanie błędów w wierszu poleceń .................................................... 92 3.1.6. Powtarzanie ostatnio wykonanego polecenia ............................................... 93 3.1.7. Uruchamianie listy poleceń powłoki ............................................................ 93 3.1.8. Uruchamianie kilku poleceń jedno po drugim ............................................. 94 3.1.9. Alternatywne uruchamianie poleceń ............................................................ 95 3.1.10. Automatyczne przekazywanie odpowiedzi do polecenia ........................... 95 3.1.11. Definiowanie wyjścia danego polecenia jako argumentu innego polecenia .......96 3.1.12. Wpisywanie długich wierszy ..................................................................... 97 3.2. Przekierowywanie standardowego wejścia i wyjścia .............................................. 97 3.2.1. Przekierowywanie standardowego wejścia na plik ...................................... 98 3.2.2. Przekierowywanie standardowego wyjścia do pliku .................................... 98 3.2.3. Przekierowywanie standardowego strumienia błędów do pliku .................. 99 3.2.4. Przekierowywanie standardowego wyjścia na wejście innego polecenia .... 99 3.2.5. Przekierowywanie standardowego wyjścia do kilku miejsc równocześnie 100 3.2.6. Przekierowywanie strumieni danych donikąd… ........................................ 101 3.3. Zarządzanie zadaniami .......................................................................................... 101 3.3.1. Zawieszanie realizacji zadania ................................................................... 102 3.3.2. Umieszczanie zadań w tle .......................................................................... 103 3.3.3. Umieszczanie zadań na pierwszym planie ................................................. 104 3.3.4. Wyświetlanie listy uruchomionych zadań ................................................. 104 3.3.5. Zatrzymywanie uruchomionego zadania ................................................... 104 3.4. Korzystanie z historii poleceń powłoki ................................................................. 105 3.4.1. Przeglądanie historii poleceń powłoki ....................................................... 105 3.4.2. Przeszukiwanie historii poleceń powłoki ................................................... 106 3.4.3. Uruchamianie wybranych poleceń z historii poleceń powłoki ................... 108 Spis treści 5 3.5. Zastosowanie zmiennych powłoki ......................................................................... 108 3.5.1. Tworzenie zmiennych systemowych ......................................................... 109 3.5.2. Odwoływanie się do zmiennej systemowej ............................................... 110 3.5.3. Wyświetlanie wartości zmiennych systemowych ...................................... 110 3.5.4. Usuwanie zmiennej systemowej ................................................................ 111 3.5.5. Wyświetlanie listy zmiennych systemowych ............................................. 111 3.5.6. Modyfikacja znaku zachęty powłoki ......................................................... 111 3.5.7. Dodawanie nowych katalogów do ścieżki systemowej .............................. 112 3.5.8. Sterowanie sposobem, w jaki powłoka systemu sprawdza pocztę elektroniczną ................................................................. 113 3.5.9. Sprawdzanie czasu działania powłoki systemu .......................................... 113 3.6. Tworzenie aliasów poleceń ................................................................................... 114 3.6.1. Wywoływanie poleceń przy użyciu aliasu ................................................. 114 3.6.2. Wyświetlanie listy zdefiniowanych aliasów .............................................. 115 3.6.3. Usuwanie zdefiniowanego wcześniej aliasu .............................................. 115 3.7. Korzystanie ze skryptów powłoki ......................................................................... 116 3.7.1. Tworzenie skryptów powłoki .................................................................... 116 3.7.2. Uruchamianie skryptów powłoki ............................................................... 117 3.7.3. Zastosowanie skryptów startowych powłoki ............................................. 118 3.8. Tworzenie dziennika sesji powłoki ....................................................................... 120 3.9. Uruchamianie nowych sesji powłoki ..................................................................... 121 3.9.1. Uruchamianie powłoki ............................................................................... 121 3.9.2. Kończenie pracy z powłoką systemu ......................................................... 122 3.9.3. Wyświetlanie nazwy bieżącej powłoki systemu ........................................ 123 3.9.4. Zmiana domyślnej powłoki logowania ...................................................... 123 3.9.5. Korzystanie z innych powłok ..................................................................... 124 Rozdział 4. Graficzny interfejs użytkownika X Window System ......................... 127 4.1. Uruchamianie środowiska graficznego X Window ............................................... 128 4.1.1. Uruchamianie sesji środowiska graficznego X Window ............................ 130 4.1.2. Zamykanie sesji środowiska graficznego X Window ................................ 132 4.2. Uruchamianie programu wewnątrz sesji środowiska graficznego X ..................... 133 4.2.1. Definiowanie rozmiaru i położenia okna ................................................... 134 4.2.2. Definiowanie kolorów okna ....................................................................... 136 4.2.3. Definiowanie czcionki okna ...................................................................... 137 4.2.4. Definiowanie szerokości krawędzi okna .................................................... 137 4.2.5. Definiowanie tytułu okna ........................................................................... 137 4.2.6. Definiowanie atrybutów okna .................................................................... 138 4.3. Obsługa okien środowiska graficznego X Window ............................................... 138 4.3.1. Przenoszenie okna ..................................................................................... 138 4.3.2. Skalowanie okna ........................................................................................ 139 4.3.3. Rozwijanie okna na pełny ekran ................................................................ 139 4.3.4. Zmniejszanie okna do ikony ...................................................................... 139 4.3.5. Przejście z ikony do okna programu .......................................................... 140 4.3.6. Uzyskiwanie informacji na temat okna klienta X ...................................... 140 4.3.7. Zamykanie okna ......................................................................................... 141 4.4. Nawigacja w obrębie obszaru roboczego .............................................................. 141 4.5. Uruchamianie okna terminala w środowisku graficznym X .................................. 142 4.5.1. Zmiana standardowych ustawień terminala w środowisku X .................... 143 4.5.2. Uruchamianie poleceń w środowisku graficznym X ................................. 145 4.5.3. Korzystanie z innych emulatorów terminali .............................................. 146 4.6. Powiększanie fragmentu pulpitu środowiska graficznego X ................................. 147 6 Linux. Najlepsze przepisy 4.7. Konfigurowanie środowiska graficznego X .......................................................... 148 4.7.1. Przełączanie trybów wyświetlania ............................................................. 148 4.7.2. Automatyczne uruchamianie klientów w środowisku graficznym X ......... 149 4.7.3. Zmiana ustawień pulpitu środowiska graficznego ..................................... 150 4.7.4. Sterowanie dzwonkiem systemowym w środowisku graficznym X .......... 151 4.7.5. Korzystanie z innych menadżerów okien .................................................. 151 Część II Praca z plikami ...........................................................155 Rozdział 5. Pliki i katalogi .............................................................................. 157 5.1. Nadawanie nazw plikom i katalogom .................................................................... 161 5.1.1. Tworzenie pustego pliku ............................................................................ 162 5.1.2. Tworzenie katalogu ................................................................................... 162 5.1.3. Tworzenie gałęzi drzewa katalogów .......................................................... 163 5.1.4. Korzystanie z pliku, którego nazwa zawiera znaki spacji .......................... 163 5.2. Przemieszczanie się wewnątrz struktury katalogów .............................................. 164 5.2.1. Zmiana katalogu domowego ...................................................................... 165 5.2.2. Powrót do ostatnio odwiedzanego katalogu ............................................... 165 5.2.3. Wyświetlanie nazwy bieżącego katalogu ................................................... 165 5.3. Wyświetlanie zawartości katalogów ...................................................................... 166 5.3.1. Wyświetlanie listy katalogów z użyciem oznaczenia kolorami ................. 167 5.3.2. Wyświetlanie typów plików ...................................................................... 167 5.3.3. Wyświetlanie atrybutów plików ................................................................ 168 5.3.4. Wyświetlanie ukrytych plików .................................................................. 170 5.3.5. Wyświetlanie listy katalogów w kolumnach .............................................. 171 5.3.6. Wyświetlanie listy plików w uporządkowanej kolejności ......................... 171 5.3.7. Wyświetlanie listy podkatalogów .............................................................. 173 5.4. Kopiowanie plików i katalogów ............................................................................ 174 5.4.1. Kopiowanie plików z atrybutami ............................................................... 175 5.4.2. Kopiowanie podkatalogów ........................................................................ 175 5.4.3. Kopiowanie plików .................................................................................... 176 5.5. Przenoszenie plików i katalogów .......................................................................... 177 5.5.1. Zmiana dużych liter w nazwach plików na małe ....................................... 178 5.5.2. Zmiana nazwy zbioru plików o tym samym rozszerzeniu ......................... 180 5.6. Usuwanie plików i katalogów ............................................................................... 181 5.6.1. Usuwanie pliku o nietypowej nazwie ........................................................ 182 5.6.2. Usuwanie plików z potwierdzeniem .......................................................... 183 5.6.3. Usuwanie plików bez potwierdzenia ......................................................... 184 5.7. Nadawanie plikowi więcej niż jednej nazwy ......................................................... 184 5.8. Określanie nazw plików za pomocą wzorca .......................................................... 186 5.9. Wyświetlanie struktury drzewa katalogów ............................................................ 188 5.10. Przeglądanie plików i katalogów ......................................................................... 189 Rozdział 6. Udostępnianie plików w systemie Linux ......................................... 195 6.1. Praca w grupach .................................................................................................... 195 6.1.1. Wyświetlanie listy grup użytkowników ..................................................... 196 6.1.2. Wyświetlanie listy grup, do których należy dany użytkownik ................... 196 6.1.3. Wyświetlanie listy użytkowników przypisanych do danej grupy .............. 197 6.2. Prawa własności plików ........................................................................................ 198 6.2.1. Określanie prawa własności pliku .............................................................. 198 6.2.2. Zmiana praw własności danego pliku ........................................................ 199 6.3. Zarządzanie prawami dostępu do plików .............................................................. 200 6.3.1. Wyświetlanie informacji o prawach dostępu do plików ............................ 201 6.3.2. Zmiana praw dostępu do plików ................................................................ 201 6.3.3. Zabezpieczanie plików przed zapisem ....................................................... 202 Spis treści 7 6.3.4. Tworzenie prywatnych plików .................................................................. 202 6.3.5. Tworzenie plików publicznych .................................................................. 203 6.3.6. Tworzenie plików wykonywalnych ........................................................... 203 Rozdział 7. Wyszukiwanie plików .................................................................... 205 7.1. Wyszukiwanie plików spełniających określone kryterium .................................... 205 7.2. Wyszukiwanie plików w drzewie katalogów ........................................................ 206 7.2.1. Wyszukiwanie plików w drzewie katalogów według nazwy ..................... 207 7.2.2. Wyszukiwanie plików w drzewie katalogów według rozmiaru ................. 209 7.2.3. Wyszukiwanie plików w drzewie katalogów według czasu ostatniego odczytu .............................................................. 210 7.2.4. Wyszukiwanie plików w drzewie katalogów według czasu ostatniej zmiany praw ........................................................ 211 7.2.5. Wyszukiwanie plików w drzewie katalogów według czasu ostatniej modyfikacji .......................................................... 211 7.2.6. Wyszukiwanie plików w drzewie katalogów według właściciela pliku ..... 213 7.2.7. Uruchamianie poleceń na grupie plików spełniających określone kryterium .....213 7.2.8. Wyszukiwanie plików w drzewie katalogów według wielu kryteriów ...... 214 7.3. Wyszukiwanie katalogów według nazwy .............................................................. 218 7.4. Wyszukiwanie plików w katalogach ..................................................................... 218 7.4.1. Wyszukiwanie największego pliku w danym katalogu .............................. 218 7.4.2. Wyszukiwanie najmniejszego pliku w danym katalogu ............................ 219 7.4.3. Wyszukiwanie katalogu o najmniejszym rozmiarze .................................. 219 7.4.4. Wyszukiwanie katalogu o największym rozmiarze ................................... 219 7.4.5. Wyświetlanie liczby plików zlokalizowanych w danym katalogu ............. 220 7.5. Wyszukiwanie miejsca lokalizacji poszczególnych poleceń ................................. 221 Rozdział 8. Zarządzanie plikami ...................................................................... 223 8.1. Uzyskiwanie informacji na temat pliku ................................................................. 223 8.1.1. Sprawdzanie typu i formatu pliku .............................................................. 223 8.1.2. Określanie typu programu ......................................................................... 224 8.1.3. Wyświetlanie informacji o czasie modyfikacji pliku ................................. 225 8.1.4. Zmiana czasu ostatniej modyfikacji pliku .................................................. 225 8.2. Podział pliku na mniejsze fragmenty ..................................................................... 226 8.3. Porównywanie plików ........................................................................................... 227 8.3.1. Wyszukiwanie różnic pomiędzy plikami ................................................... 227 8.3.2. Wyszukiwanie różnic pomiędzy katalogami .............................................. 227 8.3.3. Wyszukiwanie różnic pomiędzy plikami ................................................... 228 8.3.4. Porównywanie zbiorów plików ................................................................. 229 8.3.5. Odszukiwanie różnic pomiędzy katalogami .............................................. 230 8.3.6. Sprawdzanie procentowej różnicy pomiędzy plikami ................................ 231 8.3.7. Uzupełnianie pliku zgodnie z raportem różnic .......................................... 232 8.4. Kompresowanie plików ......................................................................................... 232 8.4.1. Kompresowanie plików ............................................................................. 233 8.4.2. Dekompresowanie pliku ............................................................................ 234 8.4.3. Przeglądanie zawartości skompresowanego pliku ..................................... 235 8.5. Zarządzanie archiwami plików .............................................................................. 236 8.5.1. Tworzenie pliku archiwum ........................................................................ 237 8.5.2. Wyświetlanie zawartości archiwum ........................................................... 237 8.5.3. Wypakowywanie plików z archiwum ........................................................ 238 8.6. Śledzenie wersji pliku ............................................................................................ 238 8.6.1. Wprowadzanie wersji pliku do systemu .................................................... 239 8.6.2. Pobieranie wersji pliku z systemu .............................................................. 241 8.6.3. Przeglądanie dziennika wersji pliku .......................................................... 242 8.6.4. Zapamiętywanie wersji zbioru plików ....................................................... 243 8 Linux. Najlepsze przepisy Część III Przetwarzanie tekstu ...................................................245 Rozdział 9. Przeglądanie plików tekstowych .................................................... 247 9.1. Przeglądanie plików tekstowych ........................................................................... 248 9.1.1. Przeglądanie zawartości plików tekstowych strona po stronie .................. 249 9.1.2. Przeglądanie plików tekstowych strona po stronie z wykorzystaniem wiersza statusu ............................................................ 250 9.1.3. Przeglądanie końca pliku tekstowego ........................................................ 250 9.1.4. Wyświetlanie nieprzetworzonej zawartości plików tekstowych ................ 250 9.1.5. Przeglądanie zawartości kilku kolejnych plików tekstowych .................... 251 9.2. Wyświetlanie zawartości plików tekstowych ........................................................ 253 9.2.1. Wyświetlanie znaków niedrukowalnych .................................................... 254 9.2.2. Wyświetlanie początkowych fragmentów pliku tekstowego ..................... 255 9.2.3. Wyświetlanie końcowych fragmentów pliku tekstowego .......................... 256 9.2.4. Wyświetlanie środkowych fragmentów pliku tekstowego ......................... 257 9.2.5. Wyświetlanie fragmentów pliku tekstowego znajdujących się pomiędzy określonymi ciągami znaków ................................................... 258 9.2.6. Wyświetlanie znaków w postaci dosłownej ............................................... 258 9.2.7. Wyświetlanie zawartości plików tekstowych w postaci heksadecymalnej ....259 9.3. Przeglądanie specjalnych rodzajów tekstu ............................................................. 261 9.3.1. Przeglądanie plików w formacie HTML .................................................... 262 9.3.2. Przeglądanie plików w formacie NROFF .................................................. 262 9.3.3. Przeglądanie plików z kodem źródłowym w języku C .............................. 263 9.3.4. Przeglądanie posortowanych wierszy tekstu .............................................. 264 9.3.5. Wyświetlanie tekstu podkreślonego ........................................................... 265 9.3.6. Wyświetlanie tekstu znajdującego się w plikach binarnych ...................... 266 9.3.7. Wyświetlanie zestawu znaków .................................................................. 267 Rozdział 10. Edycja plików tekstowych ............................................................. 269 10.1. Praca z edytorem Emacs ...................................................................................... 270 10.1.1. Pierwsze kroki z edytorem Emacs ........................................................... 271 10.1.2. Uruchamianie samouczka edytora Emacs ................................................ 276 10.1.3. Podstawowe skróty klawiszowe edytora Emacs ...................................... 276 10.1.4. Wstawianie znaków specjalnych w edytorze Emacs ................................ 278 10.1.5. Tworzenie skrótów w edytorze Emacs .................................................... 281 10.1.6. Zapisywanie i uruchamianie makr w edytorze Emacs ............................. 282 10.1.7. Równoczesne przeglądanie kilku buforów w edytorze Emacs ................ 283 10.2. Praca z edytorem vi ............................................................................................. 283 10.2.1. Pierwsze kroki z edytorem vi ................................................................... 284 10.2.2. Uruchamianie samouczka edytora vi ....................................................... 286 10.2.3. Podstawowe sekwencje klawiszy edytora vi ............................................ 287 10.2.4. Wstawianie znaków specjalnych w edytorze vi ....................................... 289 10.2.5. Uruchamianie polecenia w edytorze vi .................................................... 289 10.2.6. Wstawianie w edytorze vi wyników wykonania polecenia ...................... 290 10.2.7. Konfigurowanie edytora vi ...................................................................... 290 10.3. Operacje na fragmentach tekstu ........................................................................... 291 10.3.1. Wycinanie tekstu ..................................................................................... 292 10.3.2. Wklejanie tekstu ...................................................................................... 292 10.4. Korzystanie z żetonu ........................................................................................... 293 10.5. Edycja strumieni tekstu ....................................................................................... 293 10.6. Łączenie tekstu .................................................................................................... 295 10.6.1. Zapisywanie tekstu do pliku .................................................................... 296 10.6.2. Dodawanie tekstu do pliku tekstowego .................................................... 296 10.6.3. Wstawianie tekstu na początku pliku ....................................................... 297 10.7. Wstawianie tekstu z plików zewnętrznych .......................................................... 298 10.8. Inne edytory tekstu .............................................................................................. 300 Spis treści 9 Rozdział 11. Gramatyka i pliki informacyjne ...................................................... 311 11.1. Sprawdzanie pisowni ........................................................................................... 311 11.1.1. Sprawdzanie pisowni danego wyrazu ...................................................... 312 11.1.2. Wyświetlanie listy słów błędnie zapisanych w danym tekście ................ 312 11.1.3. Aktualizacja listy słów ............................................................................. 313 11.1.4. Interaktywne sprawdzanie poprawności pisowni ..................................... 314 11.1.5. Sprawdzanie poprawności pisowni w edytorze Emacs ............................ 317 11.2. Korzystanie ze słowników ................................................................................... 318 11.2.1. Wyświetlanie listy słów zgodnych ze wzorcem ....................................... 320 11.2.2. Wyświetlanie definicji danego wyrazu .................................................... 321 11.2.3. Wyświetlanie listy synonimów danego wyrazu ....................................... 321 11.2.4. Wyświetlanie listy antonimów danego wyrazu ........................................ 322 11.2.5. Wyświetlanie listy hiperonimów danego słowa ....................................... 322 11.2.6. Korzystanie ze słowników dostępnych online ......................................... 322 11.3. Sprawdzanie poprawności gramatycznej tekstu .................................................. 323 11.3.1. Sprawdzanie tekstu pod kątem nieprawidłowych wyrażeń ...................... 324 11.3.2. Sprawdzanie tekstu pod kątem powtarzających się wyrazów .................. 325 11.3.3. Sprawdzanie przejrzystości tekstu ........................................................... 326 11.3.4. Sprawdzanie tekstu pod kątem występowania złożonych sformułowań ......327 11.3.5. Sprawdzanie tekstu pod kątem występowania długich zdań .................... 327 11.4. Korzystanie z podręcznych plików informacyjnych ............................................ 327 11.4.1. Korzystanie z listy słów i innych użytecznych plików ............................ 327 11.4.2. Rozwijanie popularnych akronimów ....................................................... 329 Rozdział 12. Analiza tekstu .............................................................................. 331 12.1. Zliczanie znaków, słów i wierszy tekstu ............................................................. 331 12.1.1. Liczenie znaków w tekście ...................................................................... 332 12.1.2. Liczenie słów w tekście ........................................................................... 332 12.1.3. Liczenie wierszy w tekście ...................................................................... 333 12.1.4. Liczenie wystąpień .................................................................................. 333 12.1.5. Zliczanie zawartości zaznaczonego tekstu ............................................... 334 12.2. Wyświetlanie listy słów w tekście ....................................................................... 335 12.2.1. Wyświetlanie listy wszystkich słów w tekście ......................................... 336 12.2.2. Wyświetlanie uporządkowanej alfabetycznie listy słów w tekście .......... 336 12.2.3. Wyświetlanie listy poszczególnych słów występujących w tekście ......... 337 12.2.4. Liczenie wystąpień słów .......................................................................... 338 12.2.5. Liczenie wystąpień w tekście wybranych słów ........................................ 339 12.3. Wyszukiwanie podobieństw w tekście ................................................................ 340 12.3.1. Wyszukiwania podobnego tekstu ............................................................. 340 12.3.2. Wyświetlanie listy podobnych plików w edytorze Emacs ....................... 341 Rozdział 13. Formatowanie tekstu .................................................................... 343 13.1. Ustawianie odstępów w tekście ........................................................................... 343 13.1.1. Usuwanie nadmiarowych odstępów z tekstu ........................................... 343 13.1.2. Tekst z pojedynczymi odstępami ............................................................. 344 13.1.3. Tekst z podwójnymi odstępami ............................................................... 345 13.1.4. Tekst z potrójnymi odstępami .................................................................. 346 13.1.5. Dodawanie znaków podziału wierszy ...................................................... 346 13.1.6. Dodawanie marginesów ........................................................................... 347 13.1.7. Zamiana znaków spacji i tabulacji ........................................................... 347 13.1.8. Usuwanie lub zastępowanie znaków nowego wiersza ............................. 348 13.1.9. Usuwanie znaków powrotu karetki .......................................................... 349 13.2. Wyrównywanie tekstu ......................................................................................... 349 13.2.1. Wyrównywanie tekstu do lewej ............................................................... 350 13.2.2. Wyrównywanie tekstu do prawej ............................................................. 350 13.2.3. Wyjustowywanie tekstu ........................................................................... 350 10 Linux. Najlepsze przepisy 13.3. Podział tekstu na strony ....................................................................................... 351 13.3.1. Podział na strony o niestandardowej długości ......................................... 351 13.3.2. Podział na strony o niestandardowej szerokości ...................................... 352 13.3.3. Podział na strony z niestandardowymi nagłówkami ................................ 352 13.3.4. Umieszczanie tekstu w kolumnach .......................................................... 353 13.3.5. Podział na strony tylko części tekstu ....................................................... 354 13.3.6. Podział na strony tekstu ze znakami niedrukowalnymi ........................... 354 13.3.7. Umieszczanie w tekście znaków wysunięcia strony ................................ 355 13.4. Przekształcanie znaków w tekście ....................................................................... 355 13.4.1. Zmienianie znaków w tekście .................................................................. 356 13.4.2. Zastępowanie zduplikowanych znaków w tekście ................................... 357 13.4.3. Usuwanie znaków z tekstu ....................................................................... 357 13.5. Filtrowanie zduplikowanych wierszy tekstu ........................................................ 357 13.6. Sortowanie tekstu ................................................................................................ 359 13.6.1. Sortowanie tekstu niezależnie od odstępów ............................................. 360 13.6.2. Sortowanie tekstu niezależnie od wielkości liter ..................................... 360 13.6.3. Sortowanie tekstu w porządku numerycznym ......................................... 360 13.6.4. Sortowanie tekstu w porządku książki telefonicznej ................................ 361 13.7. Podział tekstu na kolumny ................................................................................... 361 13.7.1. Wklejanie kolumn tekstu z oddzielnych plików ...................................... 361 13.7.2. Tworzenie kolumn tekstu z oddzielnych plików ...................................... 362 13.7.3. Tworzenie kolumn z listy ........................................................................ 362 13.7.4. Usuwanie kolumn z tekstu ....................................................................... 363 13.8. Numerowanie wierszy tekstu ............................................................................... 364 13.9. Podkreślanie tekstu .............................................................................................. 366 13.9.1. Umieszczanie podkreślenia w tekście ...................................................... 366 13.9.2. Przekształcanie podkreślenia w tekście ................................................... 367 13.9.3. Usuwanie podkreślenia z tekstu ............................................................... 368 13.10. Odwracanie tekstu ............................................................................................. 368 13.10.1. Odwracanie kolejności wierszy w tekście .............................................. 368 13.10.2. Odwracanie kolejności znaków w wierszach ......................................... 369 Rozdział 14. Wyszukiwanie tekstu .................................................................... 371 14.1. Wyszukiwanie słów w tekście ............................................................................. 371 14.2. Wyszukiwanie fraz w tekście .............................................................................. 372 14.3. Dopasowywanie wzorców tekstu ........................................................................ 374 14.3.1. Dopasowywanie wierszy o określonej długości ....................................... 376 14.3.2. Dopasowywanie wierszy zawierających niektóre wyrażenia regularne .......377 14.3.3. Dopasowywanie wierszy zawierających wszystkie wyrażenia regularne ....377 14.3.4. Dopasowywanie wierszy niezawierających wyrażenia regularnego ........ 378 14.3.5. Dopasowywanie wierszy zawierających tylko określone znaki ............... 378 14.3.6. Użycie wyrażeń regularnych w typowych sytuacjach .............................. 378 14.4. Wyszukiwanie wzorców w określonych miejscach ............................................. 380 14.4.1. Dopasowywanie wierszy rozpoczynających się określoną frazą ............. 380 14.4.2. Dopasowywanie wierszy kończących się określoną frazą ....................... 381 14.4.3. Wyszukiwanie fraz w tekście niezależnie od odstępów ........................... 381 14.4.4. Wyszukiwanie fraz tylko w określonych pozycjach ................................ 382 14.5. Wyświetlanie trafień wraz z kontekstem ............................................................. 382 14.5.1. Wyświetlanie dopasowanych wierszy wraz z kontekstem ....................... 383 14.5.2. Wyróżnianie trafień w znalezionych wierszach ....................................... 384 14.5.3. Wyświetlanie tylko dopasowanych wzorców .......................................... 385 14.5.4. Określanie plików zawierających dopasowane wiersze ........................... 385 14.6. Użycie pliku z szukanymi wzorcami ................................................................... 386 Spis treści 11 14.7. Wyszukiwanie w plikach innych niż tekstowe .................................................... 386 14.7.1. Dopasowywanie wierszy w wielu plikach ............................................... 386 14.7.2. Dopasowywanie wierszy w plikach skompresowanych ........................... 387 14.7.3. Dopasowywanie wierszy na stronach WWW .......................................... 388 14.7.4. Dopasowywanie wierszy w plikach binarnych ........................................ 389 14.8. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu .................................................................. 389 14.9. Wyszukiwanie tekstu w edytorze Emacs ............................................................. 390 14.9.1. Wyszukiwanie przyrostowe w edytorze Emacs ....................................... 390 14.9.2. Wyszukiwanie fraz w edytorze Emacs .................................................... 391 14.9.3. Wyszukiwanie wyrażeń regularnych w edytorze Emacs ......................... 391 14.9.4. Wyszukiwanie i zastępowanie w edytorze Emacs ................................... 392 14.10. Wyszukiwanie tekstu w edytorze vi .................................................................. 393 14.11. Przeszukiwanie wyświetlanego tekstu ............................................................... 393 Rozdział 15. Skład i przetwarzanie tekstu ......................................................... 395 15.1. Wybór systemu składu ........................................................................................ 396 15.2. Przekształcanie tekstu na format PostScript ........................................................ 397 15.2.1. Formatowanie tekstu z użyciem czcionek ................................................ 399 15.2.2. Skład tekstu na niestandardowych rozmiarach stron ................................ 400 15.2.3. Tworzenie tabliczek i szyldów ................................................................. 401 15.2.4. Wyróżnianie słów w tekście .................................................................... 402 15.2.5. Umieszczanie tekstu na podkładzie ......................................................... 404 15.2.6. Użycie nagłówków graficznych ............................................................... 405 15.2.7. Zmiana orientacji tekstu ........................................................................... 406 15.2.8. Umieszczanie tekstu w pionowych segmentach ...................................... 406 15.2.9. Tworzenie wcięć w tekście ...................................................................... 406 15.2.10. Tworzenie wielu kopii tekstu ................................................................. 407 15.2.11. Umieszczanie tekstu w kolumnach ........................................................ 407 15.2.12. Przetwarzanie wybranych stron tekstu ................................................... 407 15.2.13. Filtrowanie tekstu przed wydrukiem ...................................................... 408 ........................................................................................... 408 i .......................................................... 410 ...................................................................... 410 ................................................................... 411 .................................................... 411 i .................................. 413 15.4. Korzystanie z systemu składu LyX ..................................................................... 414 15.4.1. Podstawy obsługi programu LyX ............................................................ 416 15.4.2. Dodatkowe informacje o LyX ................................................................. 417 15.5. GROFF ................................................................................................................ 418 15.5.1. Przetwarzanie pliku GROFF .................................................................... 419 15.5.2. Określanie opcji wywołania pliku GROFF .............................................. 420 15.5.3. Korzystanie z przewodnika GROFF ........................................................ 420 15.5.4. Generowanie wykresów i tabel ................................................................ 421 15.6. SGML .................................................................................................................. 422 15.6.1. Pisanie dokumentu SGML ....................................................................... 424 15.6.2. Kontrola składni dokumentu SGML ........................................................ 425 15.6.3. Skład dokumentu SGML ......................................................................... 425 15.7. Inne procesory tekstu i systemy składu ............................................................... 426 15.3.1. Rozróżnianie plików 15.3.2. Przetwarzanie plików 15.3.3. Przetwarzanie plików 15.3.4. Pierwsze kroki z plikami 15.3.5. Stosowanie szablonów dokumentów 15.3. Użycie systemu i Rozdział 16. Użycie czcionek ............................................................................ 429 16.1. Użycie czcionek X ............................................................................................... 429 16.1.1. Wybieranie nazwy czcionki X ................................................................. 430 16.1.2. Wyświetlanie dostępnych czcionek X ..................................................... 431 12 Linux. Najlepsze przepisy 16.2. Użycie czcionek 16.2.1. Wyświetlanie dostępnych czcionek 16.2.2. Wyświetlanie próbki czcionki 16.1.3. Wyświetlanie znaków w czcionce X ........................................................ 431 16.1.4. Zmiana rozmiaru czcionki Xterm ............................................................ 432 .......................................................................................... 432 ................................................. 432 ......................................................... 433 16.3. Użycie czcionek konsoli ...................................................................................... 433 16.3.1. Ustawianie czcionki konsoli .................................................................... 433 16.3.2. Wyświetlanie znaków w czcionce konsoli ............................................... 434 16.4. Użycie czcionek tekstowych ............................................................................... 434 16.4.1. Użycie poziomej czcionki tekstowej ........................................................ 434 16.4.2. Wyświetlanie banerów tekstowych .......................................................... 435 16.5. Użycie innych narzędzi do obsługi czcionek ....................................................... 436 Część IV Obrazki i zdjęcia ..........................................................439 Rozdział 17. Wyświetlanie obrazków ................................................................. 441 17.1. Wyświetlanie obrazków w systemie X ................................................................ 441 17.1.1. Przeglądanie zbiorów obrazków w systemie X ........................................ 444 17.1.2. Umieszczanie obrazka w oknie głównym ................................................ 444 17.2. Przeglądanie obrazków na konsoli ...................................................................... 445 17.3. Wyświetlanie obrazka w przeglądarce internetowej ............................................ 446 17.4. Wyświetlanie podglądu plików wydruku ............................................................ 447 17.4.1. Wyświetlanie podglądu pliku DVI .......................................................... 447 17.4.2. Wyświetlanie podglądu pliku postscriptowego ........................................ 448 17.4.3. Wyświetlanie podglądu pliku PDF .......................................................... 449 17.5. Przeglądanie archiwów PhotoCD ........................................................................ 449 17.6. Wyświetlanie animacji lub pokazu slajdów ......................................................... 451 17.7. Użycie innych przeglądarek obrazków ................................................................ 452 Rozdział 18. Edycja obrazków ........................................................................... 455 18.1. Transformacja obrazków ..................................................................................... 455 18.1.1. Zmiana rozmiarów obrazka ..................................................................... 456 18.1.2. Obracanie obrazka ................................................................................... 458 18.1.3. Modyfikowanie kolorów obrazka ............................................................ 459 18.1.4. Dodawanie adnotacji do obrazka ............................................................. 461 18.1.5. Dodawanie ramki do obrazka .................................................................. 462 18.1.6. Indeks obrazków ...................................................................................... 463 18.1.7. Łączenie obrazków .................................................................................. 464 18.1.8. Morphing dwóch obrazków ..................................................................... 464 18.2. Konwersja plików obrazków ............................................................................... 465 18.3. Użycie programu GIMP ...................................................................................... 467 18.4. Użycie innych edytorów obrazków ..................................................................... 469 Rozdział 19. Importowanie obrazków ................................................................ 473 19.1. Wykonywanie zrzutów ekranowych .................................................................... 473 19.1.1. Wykonywanie zrzutów ekranowych w systemie X ................................. 473 19.1.2. Wykonywanie zrzutów ekranowych w konsoli ........................................ 474 19.2. Skanowanie obrazków ......................................................................................... 475 19.2.1. Wyświetlanie listy dostępnych urządzeń skanera .................................... 476 19.2.2. Testowanie skanera .................................................................................. 476 19.2.3. Skanowanie obrazka ................................................................................ 476 19.3. Wydobywanie zdjęć PhotoCD ............................................................................. 478 19.3.1. Konwersja zdjęcia PhotoCD .................................................................... 478 19.3.2. Usuwanie zamglenia ze zdjęcia PhotoCD ................................................ 479 19.4. Przekształcanie tekstu w obrazek ........................................................................... 479 19.5. Użycie innych narzędzi do importu obrazków .................................................... 481 Spis treści 13 Rozdział 20. PostScript .................................................................................... 483 20.1. Manipulowanie plikami postscriptowymi ........................................................... 484 20.1.1. Wydobywanie stron DVI i zapisywanie ich w formacie PostScript ......... 484 20.1.2. Wydobywanie stron z pliku postscriptowego .......................................... 485 20.1.3. Łączenie stron postscriptowych ............................................................... 486 20.1.4. Rozmieszczanie stron postscriptowych w arkuszach ............................... 487 20.2. Manipulowanie dokumentami postscriptowymi .................................................. 488 20.2.1. Zmiana rozmiaru dokumentu postscriptowego ........................................ 488 20.2.2. Łączenie dokumentów postscriptowych .................................................. 489 20.2.3. Użycie dokumentu postscriptowego do tworzenia broszury .................... 490 20.3. Konwersja kodu postscriptowego ........................................................................ 491 20.3.1. Konwersja kodu postscriptowego na format PDF .................................... 491 20.3.2. Konwersja kodu postscriptowego na zwykły tekst .................................. 492 Część V Dźwięk ........................................................................493 Rozdział 21. Odtwarzanie i nagrywanie dźwięku ................................................ 495 21.1. Zmiana ustawień dźwięku ................................................................................... 495 21.1.1. Wyświetlanie aktualnych ustawień dźwięku ............................................ 496 21.1.2. Zmiana poziomu głośności ...................................................................... 497 21.1.3. Wyciszanie urządzenia dźwiękowego ...................................................... 497 21.1.4. Wybór urządzenia do nagrywania dźwięku ............................................. 497 21.2. Odtwarzanie pliku dźwiękowego ........................................................................ 498 21.2.1. Odtwarzanie plików OGG ....................................................................... 498 21.2.2. Odtwarzanie strumieni dźwięku w formacie OGG .................................. 499 21.2.3. Odtwarzanie plików MIDI ....................................................................... 500 21.2.4. Odtwarzanie plików MOD ....................................................................... 501 21.2.5. Odtwarzanie plików MP3 ........................................................................ 501 21.2.6. Odtwarzanie strumieni dźwięku w formacie MP3 ................................... 502 21.3. Wyświetlanie informacji o pliku dźwiękowym ................................................... 503 21.3.1. Wyświetlanie informacji o pliku OGG .................................................... 504 21.3.2. Wyświetlanie informacji o pliku MP3 ..................................................... 504 21.4. Nagrywanie pliku dźwiękowego ......................................................................... 504 21.5. Użycie innych narzędzi do obsługi dźwięku ....................................................... 506 Rozdział 22. Płyty CD Audio ............................................................................. 509 22.1. Korzystanie z płyt CD Audio .............................................................................. 509 22.1.1. Odtwarzanie płyty Audio CD .................................................................. 510 22.1.2. Pauzowanie odtwarzania płyty CD Audio ............................................... 510 22.1.3. Przerywanie odtwarzania płyty Audio CD ............................................... 511 22.1.4. Odtwarzanie ścieżek płyty CD Audio w losowej kolejności ................... 511 22.1.5. Wyświetlanie informacji o płycie CD Audio ........................................... 511 22.1.6. Wysuwanie płyty CD Audio z napędu ..................................................... 512 22.2. Zgrywanie zawartości płyty CD Audio ............................................................... 513 22.3. Nagrywanie płyt CD-R ........................................................................................ 514 22.4. Pozostałe narzędzia obsługi płyt CD Audio ........................................................ 516 Rozdział 23. Edycja plików dźwiękowych .......................................................... 519 23.1. Manipulowanie fragmentami plików dźwiękowych ............................................ 519 23.1.1. Wycinanie fragmentu pliku dźwiękowego ............................................... 520 23.1.2. Wklejanie wyciętego fragmentu do pliku dźwiękowego ......................... 520 23.1.3. Miksowanie plików dźwiękowych ........................................................... 520 23.2. Efekty dźwiękowe ............................................................................................... 521 23.2.1. Zmiana amplitudy pliku dźwiękowego .................................................... 521 23.2.2. Zmiana częstotliwości próbkowania pliku dźwiękowego ........................ 522 14 Linux. Najlepsze przepisy 23.2.3. Dodawanie efektów do pliku dźwiękowego — pogłos ............................ 523 23.2.4. Dodawanie efektów do pliku dźwiękowego — echo ............................... 523 23.2.5. Dodawanie efektów do pliku dźwiękowego — flanger ........................... 524 23.2.6. Dodawanie efektów do pliku dźwiękowego — phase ............................. 524 23.2.7. Dodawanie efektów do pliku dźwiękowego — chór ............................... 525 23.2.8. Dodawanie efektów do pliku dźwiękowego — Vibro-Champ ................ 525 23.2.9. Dodawanie efektów do pliku dźwiękowego — odwrócenie .................... 525 23.3. Konwertowanie plików dźwiękowych ................................................................. 526 23.3.1. Konwertowanie plików dźwiękowych na format MP3 ............................ 527 23.3.2. Kodowanie pliku OGG ............................................................................ 527 23.3.3. Konwertowanie plików OGG na inne formaty ........................................ 528 23.4. Inne edytory plików dźwiękowych ...................................................................... 528 Część VI Codzienna rutyna ........................................................531 Rozdział 24. Dyskowe pamięci masowe ............................................................ 533 24.1. Wyświetlanie ilości wolnej przestrzeni dysku ..................................................... 534 24.2. Wyświetlanie zajętości dysków ........................................................................... 534 24.3. Korzystanie z dyskietek ....................................................................................... 536 24.3.1. Formatowanie dyskietki ........................................................................... 536 24.3.2. Montowanie dyskietek ............................................................................. 537 24.3.3. Odmontowanie dyskietki ......................................................................... 538 24.4. Korzystanie z płyt CD-ROM ............................................................................... 538 24.4.1. Montowanie płyty CD-ROM ................................................................... 538 24.4.2. Odmontowanie płyty CD-ROM ............................................................... 540 Rozdział 25. Drukowanie .................................................................................. 541 25.1. Tworzenie zadań wydruku i zarządzanie nimi ..................................................... 541 25.1.1. Wysyłanie zadania wydruku do drukarki ................................................. 542 25.1.2. Drukowanie wielu kopii zadania wydruku ............................................... 543 25.1.3. Wyświetlanie wykazu zadań wydruku ..................................................... 543 25.1.4. Odwołanie zadania wydruku .................................................................... 544 25.2. Co jeszcze można drukować ................................................................................ 545 25.2.1. Wydruk strony testowej drukarki ............................................................. 545 25.2.2. Drukowanie wybranych stron z pliku PostScript ..................................... 546 25.2.3. Drukowanie obrazków ............................................................................. 546 25.2.4. Drukowanie zawartości strony WWW ..................................................... 547 25.2.5. Drukowanie plików DVI ........................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Najlepsze przepisy. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: