Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00929 009110 24102530 na godz. na dobę w sumie
Linux. Serwery. Bezpieczeństwo - książka
Linux. Serwery. Bezpieczeństwo - książka
Autor: Liczba stron: 520
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-988-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> serwery internetowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy o ochronie serwerów linuksowych przed atakami z sieci

Pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny Linux działają setki serwerów internetowych. Możliwości Linuksa pozwalają na uruchomienie serwera WWW, FTP, poczty elektronicznej, DNS i baz danych. Aby jednak funkcje serwerowe działały bez zakłóceń, udostępniony w sieci serwer należy odpowiednio zabezpieczyć. Bezpieczeństwo serwerów, szczególnie w świetle rosnącej ilości włamań i kradzieży danych, jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Linux wyposażony jest w narzędzia umożliwiające zabezpieczenie uruchomionych w nim usług i danych przechowywanych w sieci. Trzeba jednak wiedzieć, których narzędzi użyć i jak je skonfigurować.

Książka 'Linux. Serwery. Bezpieczeństwo' to podręcznik dla administratorów serwerów, którzy chcą podnieść poziom bezpieczeństwa swoich sieci. Zawiera dokładne opisy narzędzi niezbędnych do zabezpieczenia serwerów oraz praktyczne rady dotyczące ich stosowania. Przedstawia ogólne środki bezpieczeństwa: wykrywanie włamań i filtrowanie pakietów, oraz rozwiązania pozwalające na ochronę konkretnych usług. Czytając ją, dowiesz się, jak projektować strefy DMZ, korzystać z narzędzia iptables i szyfrować dane przesyłane do serwera. Nauczysz się także zabezpieczać serwery DNS, WWW i bazy danych oraz analizować dzienniki systemowe.

Jeśli chcesz, aby administrowany przez Ciebie serwer stał się twierdzą, przeczytaj tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Linux. Serwery. Bezpieczeñstwo Autor: Michael D. Bauer T³umaczenie: Marek Pêtlicki (rozdz. 6–11), Grzegorz Werner (przedmowa, rozdz. 3, 5, 12, 13, dod. A), S³awomir WoŸniak (rozdz. 1, 2, 4) ISBN: 83-7361-988-7 Tytu³ orygina³u: Linux Server Security Format: B5, stron: 520 Kompendium wiedzy o ochronie serwerów linuksowych przed atakami z sieci (cid:129) Projektowanie sieci granicznej (cid:129) Korzystanie z mechanizmów szyfrowania transmisji (cid:129) Zabezpieczanie us³ug udostêpnianych przez serwer Pod kontrol¹ systemów operacyjnych z rodziny Linux dzia³aj¹ setki serwerów internetowych. Mo¿liwoœci Linuksa pozwalaj¹ na uruchomienie serwera WWW, FTP, poczty elektronicznej, DNS i baz danych. Aby jednak funkcje serwerowe dzia³a³y bez zak³óceñ, udostêpniony w sieci serwer nale¿y odpowiednio zabezpieczyæ. Bezpieczeñstwo serwerów, szczególnie w œwietle rosn¹cej iloœci w³amañ i kradzie¿y danych, jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Linux wyposa¿ony jest w narzêdzia umo¿liwiaj¹ce zabezpieczenie uruchomionych w nim us³ug i danych przechowywanych w sieci. Trzeba jednak wiedzieæ, których narzêdzi u¿yæ i jak je skonfigurowaæ. Ksi¹¿ka „Linux. Serwery. Bezpieczeñstwo” to podrêcznik dla administratorów serwerów, którzy chc¹ podnieœæ poziom bezpieczeñstwa swoich sieci. Zawiera dok³adne opisy narzêdzi niezbêdnych do zabezpieczenia serwerów oraz praktyczne rady dotycz¹ce ich stosowania. Przedstawia ogólne œrodki bezpieczeñstwa: wykrywanie w³amañ i filtrowanie pakietów, oraz rozwi¹zania pozwalaj¹ce na ochronê konkretnych us³ug. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak projektowaæ strefy DMZ, korzystaæ z narzêdzia iptables i szyfrowaæ dane przesy³ane do serwera. Nauczysz siê tak¿e zabezpieczaæ serwery DNS, WWW i bazy danych oraz analizowaæ dzienniki systemowe. (cid:129) Motywy i cele ataków (cid:129) Tworzenie sieci granicznych (cid:129) Konfiguracja narzêdzia iptables (cid:129) Administrowanie zdalne za pomoc¹ SSH (cid:129) Zabezpieczanie us³ugi DNS (cid:129) Wykorzystywanie LDAP do uwierzytelniania u¿ytkowników (cid:129) Zabezpieczanie bazy danych MySQL oraz poczty elektronicznej (cid:129) Bezpieczeñstwo serwerów WWW oraz treœci witryn internetowych (cid:129) Zabezpieczanie serwerów plików (cid:129) Monitorowanie dzienników systemowych (cid:129) Wykrywanie w³amañ Jeœli chcesz, aby administrowany przez Ciebie serwer sta³ siê twierdz¹, przeczytaj tê ksi¹¿kê. Spis treści Przedmowa .................................................................................................................... 9 1. Modelowanie zagrożeń i zarządzanie ryzykiem ........................................................17 18 28 32 35 36 36 Składniki ryzyka Podstawowe narzędzia analizy ryzyka: ALE Alternatywa: drzewo ataków Możliwości obrony Wnioski Zasoby 2. Projektowanie sieci granicznej ................................................................................... 37 38 40 45 46 47 Trochę terminologii Rodzaje zapór sieciowych i architektur stref DMZ Co powinno znaleźć się w strefie zdemilitaryzowanej? Alokowanie zasobów w strefie DMZ Zapora sieciowa 3. Wzmacnianie Linuksa i korzystanie z iptables ...........................................................61 62 123 Zasady wzmacniania systemu operacyjnego Automatyczne wzmacnianie systemu za pomocą skryptów Bastille Linux 4. Bezpieczna administracja zdalna ..............................................................................129 Powody, dla których narzędzia opierające się na otwartym tekście powinny odejść w zapomnienie Podstawowe informacje dotyczące Secure Shell SSH na zaawansowanym i średnio zaawansowanym poziomie 129 130 140 5. OpenSSL i Stunnel ......................................................................................................157 157 Stunnel i OpenSSL: pojęcia 6. Zabezpieczanie usługi DNS ........................................................................................179 179 Podstawy mechanizmów DNS 5 Podstawy bezpieczeństwa DNS Wybór pakietu oprogramowania DNS Zabezpieczanie serwera BIND djbdns Zasoby 181 183 184 203 221 7. Zastosowanie LDAP do uwierzytelniania ................................................................ 225 225 229 238 243 244 Podstawy systemu LDAP Konfiguracja serwera Zarządzanie bazą LDAP Wnioski Zasoby 8. Bezpieczeństwo baz danych .....................................................................................245 246 246 249 254 258 Rodzaje problemów bezpieczeństwa Lokalizacja serwera Instalacja serwera Użytkowanie bazy danych Zasoby 9. Zabezpieczanie poczty e-mail .................................................................................. 259 260 263 265 265 292 300 314 317 Podstawy: bezpieczeństwo serwerów SMTP Wykorzystanie poleceń SMTP do diagnostyki serwera Zabezpieczenie serwera MTA Sendmail Postfix Serwery MDA Krótkie wprowadzenie do szyfrowania poczty elektronicznej Zasoby 10. Zabezpieczanie serwerów WWW .............................................................................319 319 321 332 342 364 365 Bezpieczeństwo sieci WWW Serwer WWW Treść serwisu WWW Aplikacje WWW Warstwy ochrony Zasoby 11. Zabezpieczanie usług plikowych .............................................................................. 367 367 396 408 Bezpieczeństwo usługi FTP Inne metody współdzielenia plików Zasoby 6 | Spis treści 12. Zarządzanie dziennikami systemowymi i monitorowanie ich ...............................409 409 419 435 437 440 448 448 syslog Syslog-ng Testowanie rejestrowania systemowego za pomocą programu logger Zarządzanie plikami dziennika za pomocą programu logrotate Zautomatyzowane monitorowanie dzienników za pomocą programu Swatch Kilka prostych narzędzi raportujących Zasoby 13. Proste techniki wykrywania włamań .......................................................................449 450 453 467 469 481 Zasady systemów wykrywania włamań Tripwire Inne programy do kontroli integralności Snort Zasoby A Dwa kompletne skrypty startowe iptables ..............................................................483 Skorowidz ..................................................................................................................493 Spis treści | 7 ROZDZIAŁ 5. OpenSSL i Stunnel Ten rozdział mieści się — zarówno w sensie technologicznym, jak i dosłownym — między częścią opisującą zakulisowe mechanizmy a poświęconą usługom; traktuje o pakiecie OpenSSL, który zapewnia usługi szyfrowania i uwierzytelniania wielu narzędziom omówionym w ni- niejszej książce. OpenSSH, Apache, OpenLDAP, BIND, Postfix i Cyrus IMAP to tylko niektó- re spośród aplikacji wykorzystujących OpenSSL. OpenSSL jest jednak niezwykle skomplikowaną technologią, a jej pełny opis wymagałby od- dzielnego tomu (takiego jak Network Security with OpenSSL wydawnictwa O’Reilly). Dlatego w tym rozdziale pokażemy tylko, jak używać OpenSSL w konkretnej sytuacji: do osadzania niezaszyfrowanych usług TCP w zaszyfrowanych „tunelach” SSL przy użyciu popularnego na- rzędzia Stunnel. Tak się składa, że konfigurowanie programu Stunnel wymaga, abyśmy użyli pakietu OpenSSL do kilku zadań wspólnych dla wszystkich aplikacji zależnych od OpenSSL, które często wy- korzystuje się w serwerach bastionowych. Zatem, nawet jeśli samo narzędzie Stunnel okaże się niepotrzebne, warto przeczytać ten rozdział, aby dowiedzieć się, jak generować certyfi- katy serwera, zarządzać własnym urzędem certyfikacji itd. Stunnel i OpenSSL: pojęcia Mówiąc najprościej, tunelowanie polega na osadzaniu pakietów jednego protokołu w pakie- tach drugiego. W kontekście bezpieczeństwa termin ten zwykle określa osadzanie pakietów niezabezpieczonego protokołu w pakietach zaszyfrowanych1. W tym rozdziale pokażemy, jak używać programu Stunnel — „nakładki” na protokół SSL — do przekazywania różnych trans- akcji sieciowych przez tunele SSL. Wiele aplikacji sieciowych cechuje się prostotą (pod względem sposobu korzystania z zaso- bów sieciowych) i użytecznością, ale nie ma mechanizmów bezpieczeństwa takich jak szy- frowanie albo silne (czy choćby odpowiednio realizowane) uwierzytelnianie. Do tej kategorii należały usługi WWW, dopóki firma Netscape Communications nie wynalazła w 1994 roku protokołu Secure Sockets Layer (SSL). 1 Znawcy sieci mogliby uznać takie użycie terminu tunelowanie za nieco naciągane. Zaszyfrowany strumień danych różni się od protokołu sieciowego, a niektórzy twierdzą, że tunelowanie dotyczy protokołów, a nie rozróżnienia między tekstem jawnym a zaszyfrowanym. Uważam jednak, że termin można stosować w tym znaczeniu ze względu na ostateczny rezultat, czyli to, że jeden typ transakcji zostaje osadzony w drugim. 157 SSL z powodzeniem dodał przezroczyste, ale dobrze zaimplementowane funkcje bezpieczeń- stwa, do protokołu HTTP, nie utrudniając pracy zwykłym użytkownikom. Umożliwił też uwie- rzytelnianie klientów i serwerów za pomocą cyfrowych certyfikatów X.509 (choć funkcję uwie- rzytelniania klientów wykorzystuje się obecnie w niewielkim stopniu). Firma Netscape chciała, żeby SSL stał się standardem internetowym, więc opublikowała wszystkie informacje niezbędne do napisania bezpłatnych bibliotek SSL. Jedną z najpopularniejszych była SSLeay Erica A. Yo- unga, której bezpośredni potomek — OpenSSL — jest nadal używany i rozwijany. Należy zauważyć, że protokół SSL — choć wciąż powszechny — jest w rzeczywistości prze- starzały. Jego następcą jest protokół Transport Layer Security (TLS), który m.in. umożliwia ini- cjowanie zabezpieczonych (uwierzytelnionych i/lub zaszyfrowanych) połączeń w ramach ist- niejącej sesji. Inaczej odbywa się to w protokole SSL, w którym uwierzytelnianie i szyfrowanie muszą być inicjowane na początku sesji (właśnie dlatego usługi SSL, takie jak HTTPS, zwy- czajowo używają innego portu niż ich odpowiedniki przesyłane tekstem jawnym — na przy- kład TCP 443 w przypadku HTTPS i TCP 80 w przypadku HTTP — a aplikacje TLS mogą używać tego samego portu do wszystkich transakcji, bez względu na to, czy ruch jest szy- frowany, czy nie). Protokół SSL nie tylko miał oczywisty wpływ na bezpieczeństwo sieci WWW, ale doprowa- dził także do powstania programu Stunnel, jednego z najbardziej elastycznych i przydatnych narzędzi open source. Stunnel umożliwia szyfrowanie praktycznie wszystkich jednoporto- wych usług TCP przy użyciu SSL, bez żadnych modyfikacji w samej usłudze. Przez „jedno- portową usługę TCP” rozumiem usługę, która oczekuje na połączenia w jednym porcie TCP i nie wykorzystuje dodatkowych do innych funkcji. Taką usługą jest protokół HTTP, który oczekuje na połączenia i przeprowadza wszystkie trans- akcje z wykorzystaniem jednego portu (zwykle TCP 80). Inne przykłady to rsync, Syslog-ng, MySQL, a nawet Telnet — wszystkie te usługi mogą działać w szyfrowanych tunelach SSL. Protokół FTP nie jest taką usługą, oczekuje on na połączenia w porcie 21, ale do transmisji danych wykorzystuje inne, losowo wybrane porty. To samo dotyczy usług, które używają wy- woływania zdalnych procedur (ang. Remote Procedure Call, RPC), ponieważ RPC wykorzystuje program Portmapper, który dynamicznie przydziela przypadkowe porty na użytek połączeń RPC. Często używanymi usługami RPC są NFS i NIS/NIS+; żadna z nich nie działa w połą- czeniu z programem Stunnel. Nowsza usługa WebNFS firmy Sun nie wymaga Portmappera; może używać pojedynczego portu TCP (2049), więc jest potencjalnym kandydatem do współpracy z programem Stunnel, ale sam nigdy tego nie robiłem. Więcej informacji o użyciu WebNFS w Linuksie można zna- leźć na stronach nfsd(8) i exports(5) podręcznika systemowego. Protokół udostępniania plików i drukarek SMB (CIFS) Microsoftu działa w podobny sposób, jeśli zostanie ograniczony do portu TCP 139, więc również może być tunelowany. Więcej in- formacji można znaleźć w znakomitym dokumencie Samba HOWTO napisanym przez Davida Lechnyra i dostępnym pod adresem http://fluffygerbil.com/docs/samba.txt. W podrozdziale „En- crypting Access (SSH)” tego dokumentu wyjaśniono, jak Samba działa w takiej konfiguracji — choć autor skupił się na programie SSH, a nie na Stunnel. 158 | Rozdział 5. OpenSSL i Stunnel OpenSSL Stunnel wykorzystuje OpenSSL do wszystkich funkcji kryptograficznych. Aby więc używać programu Stunnel, trzeba zainstalować OpenSSL we wszystkich odpowiednich hostach. Bieżące wersje niemal wszystkich dystrybucji Linuksa zawierają pakiety binarne OpenSSL w wersji 0.9.7 lub nowszej. Podstawowy pakiet OpenSSL powinien wystarczyć, ale jeśli pojawią się problemy z kompilowaniem programu Stunnel, należy zainstalować pakiet openssl-devel (albo jego odpowiednik używany w danej dystrybucji). Z biegiem lat wykryto kilka luk w zabezpieczeniach OpenSSL, w tym przepełnienia buforów, podatność na ataki synchronizacyjne, błędy w analizie składniowej ASN.1 oraz zrozumiałe tylko dla wtajemniczonych, ale niebezpieczne usterki kryptograficzne. Podobnie jak w przypadku OpenSSH wynika to raczej z trudności, które są nieod- łącznie związane z konstruowaniem bezpiecznego kryptosystemu, a nie z nieudol- ności zespołu programistów OpenSSL. Niezwykle istotne jest instalowanie wszystkich ukazujących się poprawek zabezpieczeń OpenSSL. Każdy słaby punkt w OpenSSL bezpośrednio wpływa na wszystkie skład- niki systemu, które używają tego pakietu — Apache, OpenSSH itd. Ci, którzy zamierzają używać programu Stunnel z certyfikatami klienckimi (tzn. z uwierzy- telnianiem opartym na certyfikatach), powinni pobrać i zainstalować najnowszy kod źródłowy OpenSSL (dostępny pod adresem http://www.openssl.org), zamiast używać pakietów binarnych. Aby skompilować OpenSSL, należy zdekompresować i rozpakować archiwum tar, przejść do podkatalogu root w katalogu z kodem źródłowym i uruchomić skrypt config. Skryptowi warto przekazać następujące cztery argumenty: --prefix= Określa podstawowy katalog instalacyjny (ja używam katalogu /usr/local). --openssldir= Określa katalog macierzysty OpenSSL (często używa się katalogu /usr/local/ssl). shared Nakazuje zbudowanie i zainstalowanie współdzielonych bibliotek OpenSSL, używanych przez Stunnel i OpenSSH. zlib-dynamic Nakazuje używać zewnętrznych bibliotek kompresji zlib, zamiast nadmiarowo dołączać te funkcje do OpenSSL; w bibliotekach zlib również zdarzały się luki w zabezpieczeniach, więc lepiej oddzielić je od OpenSSL (inaczej trzeba będzie rekompilować OpenSSL za każdym razem, kiedy pojawi się nowy problem z bibliotekami zlib). Można też użyć opcji no-zlib, aby całkowicie zrezygnować z obsługi zlib. Na przykład w razie użycia zalecanych ścieżek polecenie konfiguracyjne wyglądałoby tak: [root openssl-0.9.7d]# ./config --prefix=/usr/local --openssldir=/usr/local/ssl shared zlib-dynamic Dalej w tym podrozdziale przyjmujemy założenie, że katalogiem macierzystym OpenSSL jest /usr/local/ssl/, choć można wybrać dowolny inny. Dystrybucje binarne OpenSSL w Linuksie Red Hat i SUSE używają /usr/share/ssl/ jako katalogu macierzystego OpenSSL, natomiast Debian używa /usr/lib/ssl/. Ponieważ korzystam ze wszystkich Stunnel i OpenSSL: pojęcia | 159 trzech dystrybucji, w swoich systemach zwykle tworzę dowiązania symboliczne od /usr/local/ssl/ do rzeczywistego katalogu macierzystego OpenSSL (dlatego m.in. w przykładach zamieszczo- nych w niniejszym rozdziale używam tej ścieżki). Jeśli skrypt config zostanie wykonany się bezbłędnie, należy wydać polecenie make, następnie (opcjonalnie) make test, a wreszcie make install. Teraz można utworzyć lokalny urząd certy- fikacji i przystąpić do generowania certyfikatów. Jakie funkcje pełni urząd certyfikacji i do czego może być potrzebny? Program Stunnel używa dwóch typów certyfikatów, serwera i klienta. Kiedy Stunnel działa w trybie demona (to znaczy bez opcji -c), musi używać certyfikatu serwera. Dystrybucje binarne programu Stunnel często zawierają wstępnie wygenerowany plik stunnel.pem, ale nadaje się on wyłącznie do celów testowych! Trzeba więc będzie wygenerować przynajmniej jeden certyfikat serwera. Ci, którzy chcą uży- wać certyfikatów klienta, również będą musieli je utworzyć. Tak czy owak niezbędny będzie urząd certyfikacji (ang. Cerficate Authority, CA). Niektórzy myślą, że urzędem CA może być tylko komercyjna firma, taka jak VeriSign albo Thawte, która wystawia i podpisuje certyfikaty dla serwerów WWW; rzeczywiście, certyfi- katy X.509 sprzedawane przez takie firmy działają w OpenSSL i Stunnel. Kiedy użytkownicy (albo ich przeglądarki WWW) muszą weryfikować autentyczność certyfikatu serwera WWW, podpis „neutralnej strony trzeciej”, takiej jak komercyjny urząd CA, często jest nieodzowny. Jest jednak znacznie bardziej prawdopodobne, że weryfikacja certyfikatu dokonywana przez Stunnel będzie polegać na uwierzytelnianiu klientów przez serwer, a nie odwrotnie. W tym modelu zagrożeń nie ma właściwie miejsca na niezależny urząd CA; serwer jest bardziej za- grożony przez nieautoryzowanych użytkowników niż oni przez fałszywy serwer. Jeśli użytkow- nicy muszą weryfikować autentyczność serwera, prawdopodobnie wystarczy podpis lokalnego, wewnątrzorganizacyjnego „urzędu” CA. Właśnie w takich sytuacjach dobrze jest prowadzić wła- sny urząd certyfikacji. Jeśli wszystko to wydaje się nieco zagmatwane, na rysunku 5.1 pokazano, jak klienty, serwery i urzędy CA w relacjach SSL korzystają z certyfikatów. Na rysunku 5.1 zilustrowano kilka ważnych aspektów SSL (i każdej innej infrastruktury klu- czy publicznych). Po pierwsze, można zauważyć rozróżnienie między publicznymi certyfika- tami a prywatnymi kluczami. W kryptografii z kluczem publicznym każdy uczestnik komu- nikacji ma dwa klucze — publiczny i prywatny. Protokół SSL opiera się na kryptografii z kluczem publicznym; w żargonie SSL klucz publiczny określa się mianem certyfikatu, a prywatny po prostu mianem klucza (Czytelnicy, którzy nigdy nie słyszeli o kryptografii z kluczem publicznym, mogą zajrzeć do punktu „Szyfrowanie z użyciem klucza publicznego” w rozdziale 4.). Jak widać na rysunku 5.1, certyfikaty, nawet urzędów CA, są swobodnie udostępniane. Z klu- czami jest inaczej: każdy jest znany tylko właścicielowi i musi być dobrze chroniony, aby zwią- zany z nim certyfikat mógł funkcjonować jako unikatowy i weryfikowalny dowód tożsamości. Innym ważnym wnioskiem z rysunku 5.1 jest to, że urzędy CA nie biorą bezpośredniego udziału w transakcjach SSL. Codzienne operacje SSL urzędów CA polegają głównie na pod- pisywaniu nowych certyfikatów. Zaufanie do tych podpisów jest sprawą tak wielkiej wagi, że im mniej kontaktów ma urząd CA z systemami sieciowymi, tym lepiej. 160 | Rozdział 5. OpenSSL i Stunnel Rysunek 5.1. Sposób używania certyfikatów przez klienty, serwery i urzędy CA Jest nie tylko możliwe, ale wręcz pożądane, aby urząd CA nie był podłączony do sieci i akcep- tował wnioski o podpis oraz eksportował nowe podpisy metodami ręcznymi — na przykład na dyskietkach lub dyskach CD-ROM. Minimalizuje to ryzyko skopiowania i nadużycia klu- cza, którego urząd CA używa do podpisywania certyfikatów; w chwili, w której ktoś zdobę- dzie dostęp do klucza CA, wszystkie certyfikaty podpisane przez urząd stają się bezużyteczne. Z tej przyczyny główny intranetowy serwer plików nie nadaje się do roli urzędu CA; każdy serwer dostępny publicznie jest absolutnie nie do przyjęcia. Kiedy host „weryfikuje certyfikat”, robi to przy użyciu lokalnej kopii certyfikatu CA, który — jak każdy — sam w sobie nie jest poufny. Jest jednak istotne, aby certyfikaty były kopiowane z jednego hosta do drugiego za pośrednictwem zabezpieczonych kanałów, gdyż uniemożliwia to ich zmodyfikowanie. Choć poufność certyfikatu nie jest istotna, to jego autentyczność ma ogromne znaczenie. Dotyczy to zwłaszcza certyfikatów CA (ponieważ są one używane do sprawdzania autentyczności i ważności innych certyfikatów). Jak założyć niewielki urząd CA? Każdy może utworzyć własny urząd CA, używając pakietu OpenSSL na wybranej platfor- mie; kompiluje się on i działa nie tylko w Linuksie i pozostałych Uniksach, ale także w Win- dows, VMS i innych systemach. Oczywiście wszystkie przykłady w tym rozdziale będą poka- zywać działanie OpenSSL w Linuksie. Zważywszy na wagę i poufność operacji wykonywanych przez urząd CA, przed przystąpieniem do pracy należy zalogować się jako root, a wszystkie pliki i katalogi CA powinny należeć do użytkownika root i mieć ustawiony tryb dostępu 0600 lub 0700. Stunnel i OpenSSL: pojęcia | 161 Najpierw należy zainstalować OpenSSL w sposób opisany w podrozdziale „OpenSSL”. W ka- talogu macierzystym OpenSSL (na przykład /usr/local/ssl) znajduje się podkatalog o nazwie misc/, który zawiera kilka skryptów. Jednego z nich, CA, można użyć do automatycznego skonfigurowania hierarchii katalogów CA wraz z plikami indeksowymi i certyfikatem CA (oraz kluczem). W zależności od wersji OpenSSL skrypt CA może być napisany w języku powłoki (CA.sh), w Perlu (CA.pl) albo mieć wersje w nich obu. Przed uruchomieniem skryptu należy jednak zmodyfikować zarówno jego, jak i plik openssl.cnf (umieszczony w katalogu macierzystym OpenSSL) zgodnie z potrzebami lokalnego środowi- ska. Najpierw w pliku CA.sh należy odpowiednio zmodyfikować zmienne umieszczone na początku skryptu. Jedną z godnych uwagi zmiennych jest DAYS, która określa czas ważności nowych certyfikatów. Ja zwykle pozostawiam domyślną wartość -days 365, ale można wybrać inny okres ważności. Natomiast zawsze modyfikuję zmienną CA_TOP, która określa nazwę drzewa katalogów urzędu CA. Domyślnie jest ona ustawiona na ./demoCA, ale ja wolę nazwę ./localCA albo po prostu ./CA. Początkowe znaki ./ są przydatne: sprawiają one, że skrypt tworzy nowy urząd CA w katalogu roboczym. Można również użyć ścieżki bezwzględnej, ale wówczas trzeba będzie przerabiać skrypt przed utworzeniem nowego urzędu CA, w przeciwnym razie nadpisze on dane starego (w jednym hoście można utworzyć wiele urzędów CA, każdy w oddzielnym drzewie katalogów). W niektórych systemach (na przykład w Fedorze) skrypt CA ignoruje wartość CA_TOP w pliku openssl.cnf (więc wszystkie nowe katalogi urzędów CA otrzymują nazwę demoCA). Aby to zmienić, trzeba będzie ręcznie zmodyfikować skrypt CA (albo CA.sh lub CA.pl). W pliku openssl.cnf można ustawić kilka innych zmiennych, które określają domyślne wartości używane w certyfikatach (zobacz listing 5.1). Są one mniej istotne, ponieważ większość z nich można zmienić podczas tworzenia certyfikatu, ale jedną, default_bits, najwygodniej jest zmo- dyfikować właśnie w pliku openssl.cnf. Ustawienie to określa siłę klucza zawartego w certyfi- kacie i używanego do podpisywania innych certyfikatów, a w przypadku klientów i serwe- rów SSL (ale nie urzędów CA) do negocjowania kluczy sesji SSL oraz uwierzytelniania jej. Domyślnie zmienna default_bits jest ustawiona na 1024. Postępy w dziedzinie rozkładu dużych liczb na czynniki pierwsze sprawiły, że wartość 2048 jest bezpieczniejsza, choć kosz- towna obliczeniowo (ale tylko podczas operacji takich jak generowanie, podpisywanie i wery- fikowanie podpisów, a także na początku sesji SSL; nie ma ona wpływu na szybkość transmisji danych). Skrypt CA odczytuje plik openssl.cnf, więc jeśli certyfikat CA ma zawierać klucz krót- szy lub dłuższy niż 1024 bity, należy zmienić ten plik przed uruchomieniem skryptu CA.pl lub CA.sh (zobacz listing 5.1). Listing 5.1. Zmienione wiersze przykładowego pliku openssl.cnf # To są jedyne ważne wiersze w tym przykładzie... dir = ./CA default_bits = 2048 # Zmiana poniższych wartości oszczędza czas podczas generowania nowych certyfikatów. countryName_default = ES stateOrProvinceName_default = Andalucia localityName_default = Sevilla 0.organizationName_default = Mesòn Milwaukee organizationalUnitName_default = 162 | Rozdział 5. OpenSSL i Stunnel commonName_default = emailAddress_default = # Nie używam wartości unstructuredName, więc oznaczam ją komentarzem: # unstructuredName = Opcjonalna nazwa firmy Teraz należy przejść do katalogu, w którym ma znajdować się hierarchia katalogów urzędu CA. Wiele osób używa /root albo katalogu macierzystego OpenSSL, którym często bywa /usr/ local/ssl. Należy w nim wydać jedno z poniższych poleceń: [root ssl]# /usr/local/ssl/misc/CA.pl -newca lub: [root ssl]# /usr/local/ssl/misc/CA.sh -newca W obu przypadkach należy zastąpić ścieżkę /usr/local/ssl katalogiem macierzystym OpenSSL (jeśli jest inny). Skrypt zapyta o nazwę pliku z istniejącym certyfikatem CA (zobacz listing 5.2); wystarczy naci- snąć klawisz Enter, aby stworzyć nowy certyfikat. Następnie pojawi się pytanie o hasło do nowego klucza CA. Hasło to jest niezwykle istotne: każdy, kto je zna i ma dostęp do klucza CA, może podpisywać certyfikaty, których autentyczność będzie dało się pozytywnie zwery- fikować. Należy wybrać możliwie długie i skomplikowane hasło. Można w nim stosować od- stępy i znaki interpunkcyjne. Listing 5.2. Sesja CA.pl [root@tamarin ssl]# /usr/local/ssl/misc/CA.pl -newca CA certificate filename (or enter to create) Making CA certificate ... Using configuration from /usr/local/ssl/openssl.cnf Generating a 2048 bit RSA private key ........++++++ ....++++++ Writing new private key to ./CA/private/cakey.pem Enter PEM pass phrase: ************* Verifying password - Enter PEM pass phrase: ************* ----- You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter . , the field will be left blank. ----- Country Name (2 letter code) [ES]: State or Province Name (full name) [Andalucia]: Locality Name (eg, city) [Sevilla]: Organization Name (eg, company): [Mesòn Milwaukee]: Organizational Unit Name (eg, section) []: Common Name (eg, YOUR name) []:ca.mesonmilwaukee.com Email Address []:certmaestro@mesonmilwaukee.com Domyślnie skrypty CA.pl i CA.sh tworzą certyfikat CA o nazwie cacert.pem w głównym katalogu drzewa urzędu CA (na przykład /usr/local/ssl/CA/cacert.pem) oraz klucz CA o nazwie cakey.pem w katalogu private/ drzewa urzędu CA (na przykład /usr/local/ssl/CA/private/cakey.pem). Certy- fikat CA trzeba skopiować do każdego hosta, który będzie weryfikował certyfikaty podpisane przez ten urząd CA, ale klucz CA musi pozostać w katalogu private/. Jego właścicielem musi być użytkownik root i tylko on może mieć prawo do odczytu pliku z kluczem. Stunnel i OpenSSL: pojęcia | 163 Teraz można przystąpić do tworzenia i podpisywania własnych certyfikatów. Z technicznego punktu widzenia certyfikaty może generować każdy host z zainstalowanym pakietem OpenSSL, bez względu na to, czy pełni funkcję urzędu CA, czy nie. Jednakże w praktyce lepiej jest robić to właśnie w hoście CA, ponieważ nie trzeba się wówczas martwić o integralność certyfikatów utworzonych gdzie indziej i przesłanych przez niezabezpieczone łącza. Innymi słowy, można spać o wiele spokojniej, podpisując certyfikat wygenerowany lokalnie, a nie przesłany do hosta CA przez internet. Na użytek programu Stunnel potrzebne będą certyfikaty dla każdego hosta, który będzie pełnił funkcję serwera. Ci, którzy planują uwierzytelniać klienty SSL, będą również potrzebowali certy- fikatu dla każdego z nich. Program Stunnel obsługuje dwa typy uwierzytelniania certyfikatów klienta — można zezwolić na połączenia tylko tym klientom, które mają certyfikat podpisany przez zaufany urząd CA, albo dopuszczać tylko te certyfikaty, których kopie są przechowywane w serwerze. W obu typach uwierzytelniania używa się tego samego typu certyfikatu klienta. Zwykle nie ma różnicy między certyfikatem klienta a serwera, z tym wyjątkiem, że certyfikaty serwera czasem muszą zawierać niezaszyfrowane (tzn. niechronione hasłem) klucze, ponieważ są używane przez zautomatyzowane procesy, natomiast szyfrowanie (chronienie hasłem) certy- fikatów klienta jest zazwyczaj pożądane. Jeśli klucz w certyfikacie klienta jest chroniony dobrym hasłem, ryzyko skopiowania go lub wykradzenia jest w znacznej mierze ograniczone. Z drugiej strony, jeśli aplikacja tunelowana przez Stunnel ma odpowiednie mechanizmy uwie- rzytelniania albo jeśli proces kliencki Stunnel będzie używany w sposób zautomatyzowany, niezaszyfrowane klucze klienta mogą być uzasadnione. Należy tylko pamiętać, że certyfikaty klienta pozbawione hasła są praktycznie bezużyteczne, jeśli chodzi o uwierzytelnianie użyt- kowników. Więcej uwag na ten temat można znaleźć w ramce „Certyfikaty bez haseł — za- grożenia”. Przed przystąpieniem do generowania certyfikatów hosta należy skopiować plik openssl.cnf z katalogu macierzystego OpenSSL do katalogu urzędu CA i ewentualnie zmodyfikować, aby uwzględnić różnice między certyfikatem CA a następnymi (na przykład można ustawić zmienną default_bits na 2048 w przypadku certyfikatu CA, ale używać 1024-bitowych kluczy w certy- fikatach serwera i klienta). Na pewno w tej kopii pliku openssl.cnf warto ustawić zmienną dir na bezwzględną ścieżkę do urzędu CA (na przykład /usr/local/ssl/CA). Tworzenie certyfikatów podpisanych przez CA Teraz można utworzyć certyfikat podpisany przez CA. Zacznijmy od certyfikatu dla serwera Stunnel o nazwie elfiero; aby go utworzyć, należy: 1. Przejść do utworzonego wcześniej katalogu urzędu CA (na przykład /usr/local/ssl/CA). 2. Utworzyć nowy wniosek o podpis (który w rzeczywistości jest certyfikatem) oraz klucz za pomocą polecenia: bash-# openssl req -nodes -new -keyout elfiero_key.pem -out elfiero_req.pem -days 365 -config ./openssl.cnf Można dołączyć opcję -nodes, jeśli klucz nowego certyfikatu ma być pozbawiony hasła (nie- zaszyfrowany). Dzięki temu nie trzeba będzie wpisywać hasła przy każdym uruchomieniu programu, który korzysta z certyfikatu; jednakże przed użyciem opcji -nodes należy prze- czytać ramkę „Certyfikaty bez haseł — zagrożenia”. 164 | Rozdział 5. OpenSSL i Stunnel Opcja -keyout określa nazwę pliku z kluczem, a -out nazwę pliku z wnioskiem o podpis (certyfikatem). Plikom tym można nadać dowolne nazwy. Opcja -days określa, przez ile dni certyfikat pozostanie ważny. Można ją pominąć, ponieważ jest zdefiniowana również w pliku openssl.cnf. Można również użyć opcji -newkey rsa:[bity], gdzie [bity] to rozmiar klucza RSA w nowym certyfikacie, na przykład 1024 albo 2048. Podobnie jak inne opcje ma ona pierw- szeństwo przed odpowiednim ustawieniem w pliku openssl.cnf. Następnie użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie nowych (albo zaakcepto- wanie domyślnych) wartości parametrów „Distinguished Name” (Country Name, Locality Name, Common Name itd.), jak pokazano na listingu 5.2. Każdy certyfikat musi mieć unika- tową kombinację parametrów DN; próba utworzenia certyfikatu z takimi samymi para- metrami DN jak w poprzednim utworzonym przez dany urząd CA zakończy się błędem. Wystarczy jednak, żeby certyfikaty różniły się jednym polem; ja zwykle zmieniam pola Email Address i Common Name. 3. Teraz należy podpisać certyfikat za pomocą polecenia: bash-# openssl ca -config ./openssl.cnf -policy policy_anything -out elfiero_pubcert.pem -infiles elfiero_req.pem I w tym przypadku można nadać plikowi wyjściowemu dowolną nazwę (określoną za pomocą opcji -out). Po wydaniu tego polecenia pojawi się pytanie o hasło do klucza CA, a gdy je wpiszemy — szczegółowe informacje o nowym certyfikacie z prośbą o potwier- dzenie operacji. Czytelnicy, którzy przeszli do tej procedury z rozdziału 9. (tzn. tworzą certyfikat dla serwera SMTP, a nie Stunnel), nie muszą robić nic więcej: wystarczy, że skopiują nowy certyfikat CA, klucz serwera oraz podpisany certyfikat serwera do SMTP i wrócą do procedury w rozdziale 9. Pozostali powinni przejść do 4. etapu operacji. 4. Otworzyć nowy klucz (w tym przykładzie elfiero_key.pem) w edytorze tekstu, dodać pu- sty wiersz na końcu pliku i zapisać go. Operacja ta nie jest niezbędna w nowych wersjach programu Stunnel, które nie są tak wy- bredne, jeśli chodzi o format pliku certyfikatu, ale ja wolę dodawać pusty wiersz, bo dzięki temu likwiduje się jeden potencjalny problem (na przykład w przypadku, gdyby lokalna wersja programu Stunnel była starsza niż sądziłem). 5. Otworzyć nowy podpisany certyfikat (w tym przykładzie plik elfiero_pubcert.pem) i usu- nąć wszystko, co znajduje się ponad wierszem -----BEGIN CERTIFICATE-----. Dodać pusty wiersz na końcu pliku i zapisać go. Również w tym przypadku pusty wiersz może być niepotrzebny, ale na pewno nie zaszkodzi. 6. Połączyć klucz i podpisany certyfikat w jeden plik, w taki sposób: bash-# cat ./elfiero_key.pem ./elfiero_pubcert.pem ./elfiero_cert.pem To wszystko! Mamy teraz podpisany certyfikat publiczny (elfiero_pubcert.pem) i możemy go swobodnie udostępniać, oraz plik z certyfikatem i kluczem (elfiero_cert.pem), którego można użyć jako certyfikatu serwera Stunnel w hoście elfiero. Stunnel i OpenSSL: pojęcia | 165 Certyfikaty bez haseł — zagrożenia Wielu ekspertów od bezpieczeństwa uważa, że używanie klucza pozbawionego hasła trąci herezją, niezależnie od zastosowania. Twierdzą oni także, że jeśli jakiś proces jest na tyle po- ufny, że wymaga szyfrowania z kluczem publicznym, to uzasadnione jest uruchamianie go metodą ręczną (w celu wprowadzenia hasła do certyfikatu serwera tego procesu). Jeśli na przykład użytkownik skonfiguruje serwer WWW Apache tak, aby używał chronio- nego hasłem certyfikatu serwera, to będzie pytany o hasło przy każdym uruchamianiu, ale nie będzie musiał wprowadzać go ponownie, dopóki serwer nie zostanie zrestartowany. Pro- gram Stunnel może w taki sam sposób używać chronionych hasłem certyfikatów serwera. Zgodnie z przyjętą praktyką zdecydowałem się opisać tu opcję -nodes. Każdy jednak musi zdecydować sam, czy jej użycie w danych okolicznościach jest warte ryzyka, że ktoś przejmie kontrolę nad systemem i wykorzysta klucz do niecnych celów. Jedna wskazówka: im więcej zastosowań ma dany certyfikat, tym ważniejsze jest to, aby był zaszyfrowany (chroniony hasłem). Jeśli certyfikat będzie używany tylko przez jedną aplikację, dużo łatwiej jest ograniczyć ryzyko związane z brakiem hasła niż w przypadku, gdy ewen- tualne przejęcie go mogłoby wpłynąć na inne wykorzystujące go procesy. W powyższej procedurze założyłem, że administrator urzędu CA i administrator serwera to jedna osoba (między innymi dlatego posługuję się terminem „niewielki urząd CA”). Jeśli jed- nak jedna osoba jest odpowiedzialna za lokalny urząd CA, a druga za serwery, które wymagają podpisanych certyfikatów serwera, ta druga osoba powinna wykonać poniższą procedurę: 1. Utworzyć nowe żądanie podpisu oraz klucz (w opisany wyżej sposób), ale nie w hoście CA tylko w serwerze, w którym certyfikat będzie używany. 2. Przekazać administratorowi urzędu CA kopię wniosku o podpis, ale nie klucz, i poprosić go o podpisanie. 3. Sformatować klucz i podpisany certyfikat na użytek programu Stunnel i połączyć je w jeden plik (jak opisano w poprzedniej procedurze). Tworzenie samodzielnie podpisanych certyfikatów Użytkownicy, którzy nie zamierzają używać certyfikatów klienta, mogą całkowicie zrezygno- wać z wątpliwej przyjemności generowania urzędu CA i utworzyć certyfikat podpisany samo- dzielnie (nie przez urząd CA) bezpośrednio w systemie z serwerem, korzystając z lokalnego polecenia openssl. Jest to bardzo proste, należy: 1. Przejść do katalogu, w którym będzie zainstalowany certyfikat, na przykład /etc/stunnel. 2. Utworzyć pojedynczy plik z kluczem i certyfikatem za pomocą polecenia: openssl req -x509 -newkey rsa:1024 -days 365 -keyout stunnel.pem -out stunnel.pem 3. Jedyną nową opcją w tym poleceniu jest -x509, która nakazuje utworzyć certyfikat w for- macie X.509 (program Stunnel wymaga tego w przypadku samodzielnie podpisanych certy- fikatów, ale w przypadku podpisanych przez urząd CA już nie). Teraz wystarczy sprawdzić, czy nowy certyfikat ma odpowiednie prawa dostępu (0600, czyli -rw-------), i gotowe! 166 | Rozdział 5. OpenSSL i Stunnel Certyfikaty klienta Tworzenie certyfikatów dla klientów Stunnel — potrzebne tylko wtedy, gdy serwer Stunnel ma uwierzytelniać klienty za pomocą certyfikatów — nie różni się niczym od tworzenia certyfi- katów serwera. Jeśli użytkownik nie poda opcji -nodes podczas tworzenia certyfikatu klienta, trzeba będzie wpisywać prawidłowe hasło, aby uruchomić demon klienta Stunnel. Kiedy jed- nak demon zacznie działać, każdy lokalny użytkownik w komputerze klienckim będzie mógł korzystać z tunelu2 (choć nadal będzie obowiązywać uwierzytelnianie wymagane przez tune- lowaną aplikację). Z perspektywy serwera Stunnel certyfikat klienta uwierzytelnia system kliencki Stun- nel, a nie użytkowników tunelowanej aplikacji. Spostrzeżenie to dotyczy wszystkich serwerów, które przyjmują połączenia, opierając się na certyfikatach z niezabezpie- czonymi kluczami, albo korzystają ze współużytkowanych demonów klienta. Używanie programu Stunnel Po utworzeniu przynajmniej jednego certyfikatu serwera można przystąpić do konfigurowania klienta (lub klientów) oraz serwera Stunnel. Większość dystrybucji Linuksa zawiera binarny pakiet Stunnel; nowe wersje systemów SUSE, Fedora, Debian oraz Red Hat Enterprise zawie- rają Stunnel w wersji 4. Stunnel 3.26 to stabilna wersja, która jest dobrze udokumentowana i rozumiana. Z drugiej strony Stunnel 4 to wersja w dużej mierze przepisana, która m.in. ułatwia zarządzanie wieloma tunelami; właśnie ją tutaj omówimy. Użytkowników starszych wersji Debiana zachęcam do pobrania najnowszych źródeł programu Stunnel z witryny http:// www.stunnel.org i samodzielnej ich kompilacji, choć ta dostępna standardowo w wersji 3.0 („Woody”) tej dystrybucji powinna być bezpieczna. Kompilowanie programu Stunnel jest szybkie i łatwe w każdej dystrybucji Linuksa. Najpierw trzeba zainstalować dołączony do dystrybucji pakiet OpenSSL (prawdopodobnie o nazwie openssl), biblioteki programistyczne OpenSSL (openssl-devel, openssl-dev lub libssl097-dev) oraz TCP-wrapper (pakiet libwrap0-dev w Debianie; biblioteki te wchodzą w skład podstawowej in- stalacji SUSE i Fedory). Następnie należy rozpakować archiwum z kodem źródłowym programu Stunnel i wydać pole- cenie ./configure make make install. Jeśli z jakieś przyczyny to nie zadziała, za pomocą polecenia ./configure --help można wyświetlić opcje, które można przekazać skryp- towi configure — na przykład --without-tcp-wrappers. Po zainstalowaniu programu Stunnel można utworzyć certyfikaty i rozpocząć tunelowanie! 2 Program iptables zawiera nowy moduł dopasowywania o nazwie owner, który może ograniczać dostęp lokal- nych użytkowników do demonów sieciowych. Jeśli jądro w komputerze z klientem Stunnel obsługuje ipta- bles, można dodać do łańcuchów INPUT i OUTPUT reguły, które zezwalają na dostęp do lokalnego portu Stunnel (na przykład localhost:ssync) tylko grupom albo użytkownikom o określonym identyfikatorze; służą do tego opcje --gid-owner oraz --uid-owner programu iptables. Jednakże moduł owner, który oferuje te opcje, ma nadal charakter eksperymentalny i trzeba go włączać podczas kompilacji niestandardowego jądra. Moduł ma nazwę ipt_owner.o, „Owner Match Support (EXPERIMENTAL)” w skrypcie konfiguracji jądra. Książka Linux in a Nutshell (O’Reilly) zawiera dokumentację programu iptables, w tym modułu owner. Stunnel i OpenSSL: pojęcia | 167 Aby zobaczyć listę opcji konfiguracyjnych, z którymi zbudowano plik binarny Stunnel, należy wydać polecenie stunnel -version. Jest to przydatne szczególnie wtedy, gdy program Stunnel zainstalowano z pakietu binarnego i nie wiadomo, w jaki sposób został skompilowany. Rozwiązywanie ewentualnych problemów jest łatwiejsze, gdy wiadomo, gdzie Stunnel szuka różnych plików i opcji. Przykład użycia programu Stunnel Po tym długim wstępie wreszcie doszliśmy do sedna sprawy — uruchamianie programu Stun- nel i tunelowania ruchu. W wersjach starszych niż 4 całą konfigurację programu Stunnel okre- ślało się w wierszu polecenia, na przykład stunnel -c -d rsync -r ssyncd -N ssync. W bieżących wersjach (4.0 i nowszych) Stunnel używa pliku konfiguracyjnego stunnel.conf. W rzeczywistości położenie tego pliku jest obecnie jedynym parametrem, jaki można określić za pomocą opcji polecenia stunnel. Jeśli program Stunnel zbudowano z kodu źródłowego przy użyciu domyślnych opcji, ścieżką do tego pliku jest /usr/local/etc/stunnel/stunnel.conf. Jeśli jed- nak zainstalowano go z pakietu binarnego, bardziej prawdopodobna jest ścieżka /etc/stunnel/ stunnel.conf. Zanim podamy szczegółowy opis parametrów zawartych w pliku stunnel.conf, przedstawimy przykładowy scenariusz, który pokazuje, jak utworzyć prosty tunel. Przypuśćmy, że mamy dwa serwery, skillet i elfiero. elfiero to serwer rsync, a my chcemy tunelo- wać sesje rsync między hostami skillet i elfiero. Najprostszym sposobem użycia serwera rsync, jak wyjaśniono w rozdziale 11., jest wydanie polecenia rsync nazwahosta::, które nakazuje hostowi nazwahosta przesłać listę jego anonimowych modułów (udziałów). W tym przykładzie naszym celem będzie wydanie tego polecenia w ramach sesji Stunnel. Najpierw trzeba zainstalować rsync w hoście elfiero, skonfigurować go i uruchomić w trybie demona (przypuśćmy, że zrobiliśmy to zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale 11., dzięki czemu demon rsync w hoście elfiero stał się tak stabilny i bezpieczny, że jest przedmiotem zawiści całej lokalnej grupy użytkowników rsync). Teraz trzeba zmienić to i owo w hoście elfiero, aby Stunnel mógł działać w trybie demona. Naj- ważniejszy jest certyfikat serwera sformatowany tak, jak to opisano w podpunktach „Two- rzenie certyfikatów podpisanych przez CA” oraz „Tworzenie samodzielnie podpisanych certyfikatów”. W tym przykładzie certyfikat nosi nazwę elfiero_cert.pem, został skopiowany do katalogu /etc/stunnel i ma prawa dostępu 600 (-rw-------). Trzeba również dokonać kilku niewielkich zmian w istniejących plikach na serwerze: w pliku /etc/services warto dodać wpis dla portu, w którym Stunnel będzie czekał na połączenia, ponie- waż dzięki temu wpisy dziennika i polecenia będą czytelniejsze. W naszym przykładzie należy dodać do pliku /etc/services następujący wiersz: ssyncd 273/tcp # Zabezpieczony demon rsync („Prawdziwy” demon rsync nasłuchuje na porcie TCP 873, więc lubię używać portu o podob- nym numerze). Ponadto na potrzeby tego przykładu załóżmy, że program Stunnel skompilowano z obsługą libwrap; należy więc do pliku /etc/hosts.allow dodać poniższy wiersz: ssync: ALL 168 | Rozdział 5. OpenSSL i Stunnel W systemie Red Hat wpis w pliku /etc/hosts.allow powinien mieć postać: ssync: ALL: ALLOW Następnie należy zmodyfikować plik /etc/stunnel/stunnel.conf w hoście elfiero (lub /usr/local/etc/ stunnel/stunnel.conf, jeśli program został zainstalowany z kodu źródłowego). Na listingu 5.3 pokazano ustawienia, które nakazują programowi Stunnel używać certyfikatu serwera /etc/stunnel/ elfiero_cert.pem, działać w trybie serwera, używać ssync jako nazwy usługi TCPwrappers, ocze- kiwać na zaszyfrowane pakiety w porcie ssyncd (TCP 273) i przekazywać odszyfrowane pakiety do lokalnego portu rsync. Listing 5.3. Plik stunnel.conf w serwerze Stunnel cert = /etc/stunnel/elfiero_cert.pem client = no [ssync] accept = ssyncd connect = rsync Teraz wystarczy uruchomić Stunnel w hoście elfiero za pomocą polecenia stunnel. Nie ma zna- czenia, czy program najpierw zostanie uruchomiony w serwerze, czy też w kliencie; klient nie zainicjuje tunelu, dopóki ktoś go nie użyje. Jeśli certyfikat serwera elfiero jest chroniony hasłem, pojawi się prośba o jego wprowadzenie (trzeba o tym pamiętać podczas pisania skryptu uru- chamiającego serwer). Po wpisaniu właściwego hasła serwer powinien być gotowy do przyj- mowania połączeń! Teraz można sprawdzić, czy uruchomienie serwera się powiodło. W tym celu należy wydać polecenie ps auxw i poszukać procesu stunnel; program nie wyświetla niczego na konsoli bez względu na to, czy uruchomi się pomyślnie, czy nie. Wysyła jednak komunikaty do systemo- wego mechanizmu syslog (domyślnie do kanału daemon), w tym komunikaty startowe. Czas skonfigurować system kliencki skillet. Na razie nie planujemy używać certyfikatów klienta ani weryfikować certyfikatu serwera, więc mamy nieco mniej do zrobienia. Wystarczy dodać je- den wiersz do pliku /etc/services i jeden wpis do /etc/hosts.allow (to ostatnie jest potrzebne tylko wtedy, gdy program Stunnel w komputerze skillet został skompilowany z obsługą libwrap). Aby zachować spójność, wiersz dodawany do pliku /etc/services powinien być identyczny jak ten dodany w hoście elfiero: ssyncd 273/tcp # Zabezpieczony demon rsync Byłoby najlepiej, gdyby program Stunnel w hoście skillet działał w porcie TCP 873, czyli rsync, aby lokalne klienty rsync mogły używać domyślnego portu podczas łączenia się przez tunel. Jeśli jednak w systemie klienckim działa już samodzielny demon rsync w porcie TCP 873, można dodać do pliku /etc/services kolejny wiersz, aby zdefiniować port przekaźnika rsync: zsync 272/tcp # Zabezpieczony przekaźnik rsync Podczas określania portów dla nowych usług, takich jak Stunnel, należy uważać, aby nie wybrać zajętego przez inną aktywną usługę (dzięki temu później nie trzeba będzie się zastanawiać, dlaczego nowa usługa nie chce się uruchomić!). Aby wyświetlić wszystkie aktywne, nasłuchujące gniazda TCP/IP, należy wydać pole- cenie netstat --inet -aln (numery aktywnych portów lokalnych są wyświetlane za dwukropkiem w kolumnie „Local Address”). Polecenie to ma taką samą postać we wszystkich odmianach Linuksa. Stunnel i OpenSSL: pojęcia | 169 Co to jest „kontrola dostępu w stylu TCPwrappers” i jak jej używać? Nie opisałem jeszcze programu TCPwrappers, popularnego narzędzia rejestrującego i kontro- lującego dostęp do usług uruchamianych za pośrednictwem demona inetd, głównie dlatego, że przydatność inetd w hoście bastionowym jest ograniczona (aby dowiedzieć się, czemu tak uważam, należy przeczytać podpunkt „Tryb inetd (xinetd) a tryb samodzielny” w rozdziale 11.). Jednakże program TCPwrappers ma mechanizm kontroli dostępu, który ogranicza połączenia przychodzące na podstawie adresów IP zdalnych klientów, co jest przydatnym sposobem zwiększania bezpieczeństwa aplikacji. Mechanizm ten, który będę nazywał „kontrolą dostępu w stylu TCPwrappers”, jest obsługiwany przez Stunnel i wiele innych samodzielnych usług poprzez bibliotekę libwrap.a programu TCPwrappers. Mechanizm ten wykorzystuje dwa pliki, /etc/hosts.allow i /etc/hosts.deny. Kiedy host kliencki próbuje połączyć się z jakąś chronioną usługą, jego adres jest najpierw porównywany z za- wartością pliku /etc/hosts.allow. Jeśli adres zostanie dopasowany do któregokolwiek wiersza w tym pliku, połączenie jest akceptowane. Jeśli natomiast nie pasuje do żadnego, sprawdzany jest plik /etc/hosts.deny. Jeśli adres zostanie dopasowany do któregokolwiek wiersza w tym pliku, połączenie jest odrzucane. Jeśli adres IP klienta nie zostanie znaleziony w żadnym z tych dwóch plików, połączenie jest akceptowane. Ponieważ ta metoda domyślnego zezwalania na połączenie nie jest zbyt bezpieczna, większość osób stosuje politykę domyślnego blokowania połączeń, umieszczając w pliku /etc/hosts.deny tylko jeden wiersz: ALL: ALL Dzięki temu dostęp jest kontrolowany jedynie przez plik /etc/hosts.allow: każda kombinacja usługi i adresu IP, która nie jest wymieniona w tym pliku, zostanie odrzucona. Najprostszy wpis w pliku hosts.allow (i hosts.deny) składa się z dwóch pól: demon1 [demon2 itd.] : host1 [host2 itd.] Pierwsze pole jest tu listą nazw demonów (rozdzieloną spacjami lub przecinkami), a drugie (poprzedzone dwukropkiem) listą adresów IP (również rozdzieloną spacjami lub przecinkami). Nazwa demona jest zwykle ustalana na podstawie wartości argv[0] przekazywanej przez niego do powłoki, w której został uruchomiony. W przypadku programu Stunnel nazwa ta albo wywodzi się z opcji -N przekazanej mu podczas uruchamiania, albo jest kombinacją na- zwy tunelowanej usługi oraz nazwy hosta, z którym Stunnel się łączy. Można również użyć symbolu wieloznacznego ALL. Adresy IP hostów można podać w całości lub częściowo, na przykład 10.200 pasuje do wszystkich adresów IP z zakresu od 10.200.0.1 do 10.200.254.254. Można również użyć symbolu wieloznacznego ALL. W systemie Red Hat (i każdym innym, w którym demon tcpd został skompilowany z opcją PROCESS_OPTIONS) używa się trzeciego pola, poprzedzonego kolejnym dwukropkiem i naj- częściej ustawianego na ALLOW lub DENY. Eliminuje ono potrzebę korzystania z pliku /etc/hosts.deny: zarówno reguły ALLOW, jak i DENY mogą być określone w pojedynczym pliku /etc/hosts.allow. Więcej informacji można znaleźć na stronach hosts_access(5) i hosts_options(5) podręcznika syste- mowego. 170 | Rozdział 5. OpenSSL i Stunnel Jeśli pakiet Stunnel w hoście skillet został skompilowany z obsługą libwrap, trzeba dodać po- niższy wiersz do pliku /etc/hosts.allow: ssync: ALL A w wersji libwrap używanej w Red Hacie (PROCESS_OPTIONS): ssync: ALL: ALLOW Plik stunnel.conf w hoście skillet będzie bardzo podobny do tego w hoście elfiero, z tym że para- metr client należy ustawić na yes, a accept i connect powinny być odwrócone. Na listingu 5.4 pokazano wszystkie niezbędne parametry stunnel.conf, które nakazują programowi Stun- nel uruchomić się w trybie klienta, używać nazwy usługi TCPwrappers ssync, nasłuchiwać lokalnych połączeń na porcie rsync (TCP 873) i przekazywać je do portu ssyncd (TCP 273) w ho- ście elfiero: Listing 5.4. Plik stunnel.conf w kliencie Stunnel client = yes [ssync] accept = rsync connect = elfiero.mesonmilwaukee.com:ssyncd (Jeśli widok niewyjaśnionych parametrów pliku stunnel.conf na listingach 5.3 i 5.4 kogoś dener- wuje, zapewniam, że opiszę je w następnym podrozdziale z charakterystyczną dla mnie roz- wlekłością). W hoście skillet pozostaje tylko uruchomić program Stunnel, tak jak poprzednio, za pomocą po- lecenia stunnel. Wreszcie dotarliśmy do mety: czas wywołać program rsync. Polecenie, które pobiera listę mo- dułów z hosta elfiero, zwykle ma następującą postać: [schmoe@skillet ~]$ rsync elfiero:: W rzeczywistości nic co zrobiliśmy do tej pory, nie zapobiegłoby działaniu tego polecenia (blo- kowanie nietunelowanego dostępu do serwera wykracza poza ramy tego krótkiego przykładu). Zrobimy jednak coś ciekawszego: połączymy się z lokalnym procesem, który w niezauważalny sposób przekaże polecenie w ramach zaszyfrowanej sesji z hostem elfiero, a odpowiedź z elfie- ro przyjdzie tym samym zaszyfrowanym kanałem. Na listingu 5.5 przedstawiono przykład takiej wymiany (warto podkreślić, że nie trzeba być administratorem, aby uruchomić aplikację klienta). Listing 5.5. Uruchamianie rsync poprzez Stunnel [schmoe@skillet ~]$ rsync localhost:: narzedzia Bezpłatne oprogramowanie do organizowania przepisów przepisy Pączki, kremówki, tempura, hot dogi, żeberka wieprzowe itd. fotografie Zdjęcia sławnych kucharzy w niecodziennych pozach medyczne Adresy gabinetów angioplastycznych Zadziałało! Teraz osoby, które mają konto w hoście skillet, mogą pobierać przepisy na niezdro- we dania z hosta elfiero zabezpieczeni przed czujnym wzrokiem urzędników z Ministerstwa Zdrowia. Przy okazji, gdybyśmy użyli niestandardowego portu rsync dla procesu Stunnel w kliencie (na przykład ustawiając parametr connect z listingu 5.5 na zsync zamiast rsync), przykład wyglą- dałby tak jak na listingu 5.6. Stunnel i OpenSSL: pojęcia | 171 Listing 5.6. Uruchamianie rsync poprzez Stunnel (niestandardowy port rsync) [schmoe@skillet ~]$ rsync --port=272 localhost:: narzedzia Bezpłatne oprogramowanie do organizowania przepisów przepisy Pączki, kremówki, tempura, hot dogi, żeberka wieprzowe itd. fotografie Zdjęcia sławnych kucharzy w niecodziennych pozach Innymi słowy, polecenie rsync może łączyć się z dowolnym portem, ale jeśli nie jest to port 873, trzeba określić go za pomocą opcji --port=. Polecenie rsync nie odczytuje pliku /etc/services, więc trzeba podać numer zamiast nazwy. To był szybki start. Teraz podwińmy rękawy, przeanalizujmy to, co zrobiliśmy do tej pory i omówmy dodatkowe zastosowania programu Stunnel. Wyjaśnienie ustawień w przykładowym pliku stunnel.conf Jak pokazano przed chwilą, Stunnel używa pojedynczego pliku binarnego, który może działać w dwóch różnych trybach — klienta i serwera. Oba tryby są podobne, ale jest jeden ważny wyjątek: w trybie klienta Stunnel oczekuje na niezaszyfrowane połączenia (z lokalnego kom- putera) i przekazuje je przez zaszyfrowane połączenie SSL do programu Stunnel, który działa w zdalnym komputerze; w trybie serwera Stunnel oczekuje na zaszyfrowane połączenia SSL (od zdalnych procesów Stunnel), odszyfrowuje je i przekazuje do lokalnych procesów. Para- metry w plikach stunnel.conf pokazanych na listingach 5.3 i 5.4 są więc bardzo podobne; różny jest głównie sposób ich użycia. Oto opis parametrów użytych w plikach stunnel.conf z listingów 5.3 i 5.4: client = yes | no Opcja -c nakazuje programowi stunnel działać w trybie klienta i odpowiednio interpretować inne znaczniki i opcje (na przykład -d i -r). Bez tej opcji program uruchamia się w trybie demona. cert = /ścieżka/do/certyfikatu.pem Ta opcja określa pełną ścieżkę do certyfikatu hosta. W trybie klienta jest potrzebna tylko wtedy, gdy komputer musi przedstawiać swój certyfikat serwerom, z którymi się łączy. Certyfikat jest zawsze niezbędny w trybie serwera. [nazwa_usługi] Ta etykieta, umieszczona w nawiasie kwadratowym, wskazuje początek definicji usługi, a ponadto określa jej nazwę, którą stunnel przekazuje w wywołaniach libwrap (w celu po- równania z wpisami w pliku /etc/hosts.allow). Wszystkie parametry powyżej pierwszej defini- cji usługi mają zastosowanie globalne. Definicja kończy się albo nazwą następnej usługi, albo końcem pliku (w zależności od tego, co występuje najpierw). accept [IP_hosta:]port_demona Opcja accept określa, pod jakim adresem IP i w którym porcie program stunnel powinien oczekiwać na połączenia. Parametr IP_hosta — lokalny adres IP albo nazwa hosta, którą da się przetłumaczyć na adres IP — określa, pod jakim lokalnym adresem (albo nazwą hosta) program Stunnel ma oczekiwać na połączenia. Parametr port_demona może być nu- merem portu TCP albo nazwą usługi wymienioną w pliku /etc/services. W trybie serwera opcja ta zwykle służy do określania portu, w którym program ma oczekiwać na zaszyfrowane (tunelowane) pakiety. W trybie klienta opcja ta określa port, w którym program ma ocze- kiwać na niezaszyfrowane pakiety (przed tunelowaniem). 172 | Rozdział 5. OpenSSL i Stunnel connect [zdalny_IP:]zdalny_port Opcja connect określa, do jakiego portu program Stunnel powinien przekazywać pakiety. W trybie serwera jest to lokalny port, do którego należy przekazywać pakiety odebrane z portu accept (po rozszyfrowaniu). W trybie klienta jest to port, w którym zdalny system (określony przez parametr zdalny_IP, który może być adresem IP albo nazwą hosta) ocze- kuje na tunelowane połączenia. Ponieważ parametr zdalny_IP ma domyślną wartość lo- calhost, można pomijać go w serwerach Stunnel. Warto zauważyć, że za pomocą parametru accept można wskazać interfejs, przez który Stunnel przyjmuje połączenia. A co z samą usługą „docelową”? Jeśli niektóre połączenia rsync mają być szyfrowane, to prawdopodobnie chcemy, aby były to wszystkie. Różne aplikacje sieciowe różnie sobie z tym radzą, ale aby poinformować program rsync, że ma przyjmować połącze- nia tylko od lokalnych procesów (tzn. od programu stunnel), należy wywołać go w następu- jący sposób: rsync --daemon --address=127.0.0.1. Oczywiście nie wszystkie usługi pozwalają określić lokalne adresy IP, pod którymi czekają na połączenia. W takich przypadkach można użyć pewnej kombinacji pliku hosts.allow, programu iptables oraz uwierzytelniania opartego na certyfikatach (zobacz dalszy punkt „Uwierzytelnianie przy użyciu certyfikatów”). Ustawienia globalne zwiększające poziom bezpieczeństwa Powyższy krótki przykład pokazywał, jak szybko utworzyć prosty tunel. Program Stunnel w wersji 4 obsługuje jednak dodatkowe parametry pliku stunnel.conf, które znacznie zwiększają jego poziom bezpieczeństwa, pozwalając uruchomić Stunnel w środowisku chroot i wyko- nywać go z identyfikatorami nieuprzywilejowanego użytkownika i grupy. Parametry te mają charakter globalny, więc powinny poprzedzać wszystkie definicje usług. chroot = /ścieżka/do/klatki/chroot Parametr ten nakazuje programowi Stunnel traktować wskazany katalog jako katalog głów- ny po odczytaniu pliku konfiguracyjnego i certyfikatu hosta (jeśli jest używany), ale przed zapisaniem identyfikatora PID, przeanalizowaniem plików hosts.allow i hosts.deny albo uwzględnieniem parametrów exec (zobacz listing 5.7). W „więzieniu” chroot trzeba utwo- rzyć (lub skopiować do niego) pliki etc/hosts.allow, etc/hosts.deny oraz pliki procesów, które mają być wykonywane przez Stunnel. setuid = nazwa lub identyfikator_użytkownika Określa nazwę albo liczbowy identyfikator nieuprzywilejowanego użytkownika, z którego uprawnieniami ma działać program Stunnel. Może to wpłynąć na niektóre operacje wy- konywane przez Stunnel — takie jak zapisywanie pliku PID albo uruchamianie demonów określonych za pomocą parametru exec. setgid = nazwa lub identyfikator_grupy Określa nazwę albo liczbowy identyfikator nieuprzywilejowanej grupy, z której uprawnie- niami ma działać program Stunnel. Inne globalne i specyficzne dla usług parametry stunnel.conf są opisane na stronie stunnel(8) podręcznika systemowego. Stunnel i OpenSSL: pojęcia | 173 Inna metoda używania programu Stunnel w serwerze W przykładzie z hostami skillet i elfiero program Stunnel działał w trybie serwera. Oprócz trybu serwera i klienta Stunnel może działać w trybie Inetd. W tym trybie proces inetd w serwerze uruchamia demon Stunnel (oraz usługę, która jest tunelowana przez Stunnel) za każdym razem, kiedy odbiera połączenie przez określony port. Opis tej konfiguracji można znaleźć w doku- mencie Stunnel FAQ (http://www.stunnel.org/faq/) oraz na stronie stunnel(8) podręcznika sys- temowego. Nie będę tu dokładniej opisywał uruchamiania programu Stunnel w trybie Inetd: powiedziałem już, że jestem przeciwny używaniu Inetd w hostach bastionowych. Na dowód, że nie są to tylko moje uprzedzenia, przytaczam cytat z dokumentu Stunnel FAQ: Tryb demona (serwera) jest znacznie lepszy od trybu Inetd. Dlaczego? • każde połączenie wymaga inicjalizacji SSL; • nie jest możliwe buforowanie sesji; • praca w trybie Inetd wymaga rozwidlania procesów, co wiąże się z dodatkowymi kosz- tami; proces działający w trybie serwera nie będzie się rozwidlał, jeśli program Stunnel skompilowano z obsługą wątków. Zamiast uruchamiać Stunnel z pliku inetd.conf, dużo lepiej jest obsługiwać demony typu In- etd — takie jak in.telnetd oraz in.talkd — uruchamiając je za pomocą demona Stunnel przy użyciu parametru exec, a nie connect w definicji usługi. Aby na przykład utworzyć zabezpieczoną usługę Telnet w hoście elfiero, można użyć metody opisanej w poprzednim punkcie. Jednakże linuksowy demon in.telnetd nie jest właściwie prze- znaczony do pracy w trybie samodzielnym, z wyjątkiem celów diagnostycznych. Lepiej będzie zatem użyć w serwerze Stunnel definicji usługi takiej jak pokazana na listingu 5.7 (na potrzeby tego przykładu załóżmy, że w każdym hoście dodano już do pliku /etc/hosts.allow wpis dla usługi telnets). Listing 5.7. Definicja usługi telnets w serwerze [telnets] accept = telnets exec = /usr/sbin/in.telnetd execargs = /usr/sbin/in.telnetd Parametr exec informuje, jaki lokalny proces należy uruchomić, aby przekazywać do niego odszyfrowane pakiety. Należy zauważyć, że jeśli użyto opcji chroot, aby uruchomić Stunnel w środowisku chroot, wszystkie ścieżki podane w instrukcjach exec będą interpretowane wzglę- dem ścieżki chroot. Parametr execargs to rozdzielona spacjami lista argumentów przekazy- wanych procesowi exec, poczynając od $0 (nazwy procesu). Jeśli nawet proces nie potrzebuje żadnych innych argumentów, trzeba użyć instrukcji execargs, aby poinformować program Stun- nel, jaką nazwę procesu ma przekazać w argumencie $0; instrukcje exec i execargs zawsze idą w parze. W systemie klienckim można po prostu uruchomić klient Telnetu, który obsługuje telnets (ist- nieją takie). Można też uruchomić program Stunnel w trybie klienta, używając takiej definicji usługi jak pokazana na listingu 5.8. 174 | Rozdział 5. OpenSSL i Stunnel Mogłoby się wydawać, że pominąłem pewien etap, mianowicie dodawanie wiersza usługi telnets do pliku /etc/services. Tak się jednak składa, że organizacja Internet As- signed Numbers Authority (IANA) wyznaczyła już numery portów dla usług chronio- nych przez SSL, przy czym port TCP 992 przypisano usłudze Telnets (ang. Telnet secure). Zatem w większości systemów linuksowych ta kombinacja nazwy usługi i numeru portu znajduje się już w pliku /etc/services. Szybkim i łatwym sposobem wyświetlenia listy portów przypisanych przez IANA usługom SSL jest wydanie poniższego polecenia: bash-# grep SSL /etc/services Pełną bieżącą listę numerów portów IANA można znaleźć w internecie pod adresem http://www.iana.org/assignments/port-numbers. Listing 5.8. Definicja usługi telnets w kliencie client = yes [telnets] accept = 127.0.0.1:telnets connect = elfiero:telnets Następnie można użyć standardowego linuksowego polecenia telnet, aby połączyć się z lo- kalnym przekaźnikiem Stunnel: [schmoe@skillet ~]$ telnet localhost telnets Pomijając standardową sesję Telnetu, która rozpoczyna się po wydaniu tego polecenia, w przy- kładzie tym zachodzi, co następuje: 1. Proces telnet łączy się z lokalnym procesem Stu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Linux. Serwery. Bezpieczeństwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: