Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 018177 23379343 na godz. na dobę w sumie
Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku - ebook/pdf
Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 284
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3142-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Tom Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XX wieku składa się z 12 artykułów poświęconych w większości granicom przedstawionym w literaturze, a jeśli wychodzą poza świat tekstu, to przede wszystkim poruszają zagadnienia podmiotowości i relacji autora do dzieła oraz jego samoświadomości. Zbiór stanowi więc klasyczną pozycję literaturoznawczą, z wyraźnym profilem historycznoliterackim i obejmuje analizy i interpretacje różnorodnych formalnie tekstów tak odmiennych autorów, jak m.in. Czechowicz, Witkacy, Dąbrowska Mrożek, Pustkowiak, Ligocka czy Iwasiów. Każdy interesujący się literaturą, antropologią czy historią czytelnik znajdzie tutaj próby udzielenia odpowiedzi na pytanie o granice literackości i tożsamości, rozmaitych (obyczajowych, językowych, emocjonalnych, narodowych) norm i ich przekroczeń. Wszystkie zaś ukazują ważną prawidłowość: że istnienie lub wyznaczenie jednej granicy nieuchronnie pociąga za sobą tworzenie się, narastanie, przeplatanie innych granic. I odwrotnie – przekroczenie jednej z niech całą mocą uwydatnia istnienie kolejnych, których konfiguracja się zmienia, ale które istnieć nigdy nie przestają.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

LITERATURA i GRANICE SZKICE O LITERATURZE XX I XXI WIEKU Redakcja Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka, Katarzyna Gutkowska-Ociepa L I T E R A T U R A i G R A N I C E LITERATURA I GRANICE LITERATURA i GRANICE SZKICE O LITERATURZE XX I XXI WIEKU Redakcja Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka, Katarzyna Gutkowska ‑Ociepa Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Iwona Puchalska Spis treści Literatura i  granice – inaczej. Wprowadzenie (Katarzyna Gutkowska ‑Ociepa) O obrazie wojny w wierszu Józefa Czechowicza daleko Marcin Całbeck i: Między awangardyzmem a egzystencją. . Bernadetta Darska: Granice przeszłości, granice przyszło‑ ści. O  sytuacjach bez wyjścia na przykładzie reportażu Aleksandry Łojek Belfast. 99 ścian pokoju Barbara Gutkowska: Ponad granicami. O  korespondencji Sławomira Mrożka z Gunnarem Brandellem Kamila Kania ‑Błachucka: Między sztuką a życiem. O ideo‑ logii dandyzmu w 622 upadkach Bunga, czyli Demonicz‑ nej kobiecie Stanisława Ignacego Witkiewicza Przemysław Kulawik: Pisanie bez granic. O  krytyce lite‑ rackiej w międzywojennych dziennikach Marii Dąbrow‑ skiej Anna Szóstak: Poza granicami słowa. O przestrzeni języka jako metafizycznej przestrzeni mitu miasta w Snach i ka‑ mieniach Magdaleny Tulli Natalia Żórawska: Przekroczyć granicę getta. O Dziew- czynce w czerwonym płaszczyku, Tylko ja sama i Do- brym dziecku Romy Ligockiej Agnieszka Nęcka: „Życie to nie są jakieś tam frywolitki”. O Jolancie Sylwii Chutnik i Pięćdziesiątce Ingi Iwa- siów 7 13 29 55 69 99 127 151 181 6 Spis treści Emilia Wilk: „Jeżeli jeszcze miała coś swojego, było to jej ciało – jedyne, co mają zwierzęta”. O  Nocnych zwierzę‑ tach Patrycji Pustkowiak Joanna Wawr yk: Baśń bez granic. O Czerwonym Kapturku we współczesnej literaturze i poza nią Katarzyna Tomaszewska: Po cichu. Po polsku. Po łacinie. O debiucie Kamasutry Indeks osobowy 199 227 259 277 Literatura i granice – inaczej Wprowadzenie Związek przyczynowy pozostaje ukryty, praw‑ da nieokreślona, ale nie dla tych, którzy prze‑ skakują granicę i mają odwagę poddać się wy‑ obraźni. Elide Pittarello1 Granica to jedno z najbardziej ambiwalentnych i subiektywnych pojęć. Potrzeba wytyczenia granicy jest w  człowieku tak silna, że gdziekolwiek by się znalazł, wytyczy sobie zazwyczaj – czy to fizycznie, czy to mentalnie – oswajające bezkres limity. Enrique Vila ‑Matas, dokonując autoanalizy jednego ze swoich zbiorów opowiadań, napisał: […] wszystkie postaci stają się eksploratorami przepaści, czy też, lepiej powiedziawszy, tego, co znajduje się w tej przepaści. Zagłę‑ biają się w nicość i nie ustają w swych poszukiwaniach, póki nie natrafią na jedną z  jej możliwych zawartości, utożsamienie sie‑ bie z nihilistami uznaliby bowiem za zniewagę. Spośród różnych możliwych postaw wobec świata wybrali nachylanie się nad prze‑ paścią. I nie ma wątpliwości, że to do nich odnosi się zdanie Kafki: „Uciec daleko stąd, taki jest mój cel”2. Nacechowana samoudręczeniem tendencja do uświadamiania sobie ogromu – świata, ilości bodźców, emocji, znaczeń – znajduje więc tylko jedno praktyczne, niedestrukcyjne rozwiązanie: za wszelką cenę wskazać punkt oparcia i jednocześnie wyjścia, który pozwoli wytyczyć sferę bezpieczniejszą, bo możliwą do wyobraże‑ nia jako całość, przestrzeń nazwaną, nawet jeśli w istocie okreś‑ 1 E. Pittarello: Wstęp. W: J. Marías: Pisane życia. Przeł. W. Charchalis. Katowice 2015, s. 9. 2 E. Vila ‑Matas: Kawiarnia kubistyczna. W: Tegoż: Eksploratorzy prze‑ paści. Przeł. K. Okrasko, C. Marrodán Casas. Warszawa 2010, s. 7. 8 Literatura i granice – inaczej. Wprowadzenie lałaby ów „bezkres”. Zabieg ten zyskuje na znaczeniu, jeżeli owo uświadamianie i nazywanie, zamykanie i wytyczanie dokonują się na wyższym poziomie refleksji. Wtedy właśnie Czechowiczowski opis zwieńczony zdaniem: „szyny się nigdzie nie kończą”, brzmi nie tylko złowrogo, lecz staje się także wykładnią postawangardowej (anty)metafizyki poety Drugiej Awangardy, o czym przekonuje artykuł Między awangar‑ dyzmem a egzystencją. O obrazie wojny w wierszu Józefa Czechowi‑ cza „daleko”. O innym konflikcie – choć również wyrosłym na tle etnicznym, wyznaniowym i  ideologicznym – traktuje tekst Gra‑ nice przeszłości, granice przyszłości. O  sytuacjach bez wyjścia na przykładzie reportażu Aleksandry Łojek „Belfast. 99 ścian pokoju”. Zwraca uwagę na fakt, że wynikłe ze sporu społeczne podziały i niezabliźnione rany wcale nie dają się wymazać, choć w oficjal‑ nym obiegu w Irlandii Północnej o niedawnym w końcu przecież antagonizmie celowo się nie wspomina. Granica zaufania, wyba‑ czenia i zapomnienia nie przesuwa się wcale do przodu, mimo że konflikt ten uznaje się za – w jakiś sposób – już wygaszony. Odmiennym ujęciem graniczności – nie tylko w  wymiarze geograficznym – są rozważania poświęcone bliskości artystycznej i światopoglądowej odzwierciedlonej w korespondencji Sławomira Mrożka z  Gunnarem Brandellem. Pokazują, że sposób kształto‑ wania obrazu rzeczywistości obu myślicieli (i  pisarzy) dokonuje się w  zależności, ale i  jednocześnie na przekór granicom, jakie wytycza czasoprzestrzenny kontekst egzystencji. Łamanie społecz‑ nego tabu, gra autokreacją, niezważanie na konsekwencje prze‑ kroczenia granic „dobrego” smaku i niewpisania się w społecznie akceptowany model zachowania to temat artykułu Między sztuką a  życiem. O  ideologii dandyzmu w  „622 upadkach Bunga, czyli Demonicznej kobiecie” Stanisława Ignacego Witkiewicza. Powieść Witkacego uzmysławia, jak cenna jest umiejętność wyjścia poza obręb tego, co przewidywalne i  traktowane z  nabożną powagą, jeśli priorytetem staje się afirmacja indywidualizmu artysty, a  także obranie strategii walki z  przytłaczającą bezwzględnością otaczającej go rzeczywistości. Maria Dąbrowska w szkicu Pisanie bez granic. O krytyce literackiej w  międzywojennych dziennikach Marii Dąbrowskiej jawi się jako artystka, która walczy o  możliwość swobodnej ekspresji swojego Literatura i granice – inaczej. Wprowadzenie 9 „ja” również w wymiarze krytycznoliterackim i metateoretycznym – to pisarka, ale i krytyczka o ciętej ripoście, odwadze sądów i nie‑ zachwianym przekonaniu o wartości pisarskiej (samo)świadomości w obcowaniu z cudzymi dziełami. To dlatego opowiada się otwarcie za obaleniem narzucanego jej przez niektórych rozgraniczenia mię‑ dzy rolą pisarki i  krytyka literatury. Dwupłaszczyznowość relacji i rozumienia świata odzwierciedla również tekst Przekroczyć granicę getta. O  „Dziewczynce w  czerwonym płaszczyku”, „Tylko ja sama” i  „Dobrym dziecku” Romy Ligockiej, choć czyni to w  diametralnie różny sposób. Odwołuje się bowiem do celowego, reportażowo‑ ‑uestetycznionego przejścia od podmiotowej perspektywy dorosłej, doświadczonej i wspominającej kobiety do postrzegania rzeczywi‑ stości przez dziewczynkę zanurzoną w koszmarze wojny (i czasów stalinowskich), choć jednocześnie doświadczającą rodzinnego wsparcia i ciepła, szczególnie w relacji z uczącą ją reguł przeżycia babcią. Po latach podmiot ‑kobieta nie radzi sobie z jednoznacznym zdefiniowaniem siebie – jest „kimś”, ale nie wie tak naprawdę kim. Wyjście poza sferę potwornych przeżyć na wczesnym etapie kształ‑ towania się osobowości, a  tym samym przekroczenie historycznie narzuconej granicy w myśleniu o sobie, wydaje się nie tylko trudne, lecz wręcz niemożliwe. Poza granicami słowa. O  przestrzeni języka jako metafizycznej przestrzeni mitu miasta w „Snach i kamieniach” Magdaleny Tulli koncentruje się z  kolei na mityzująco ‑metaforyzującym kreowa‑ niu miejskiego, chaotycznego świata przez autorkę Szumu, która w  Snach i  kamieniach sprawnie przełamuje fabularne konwencje i  odrzuca ograniczenia powieściowej dykcji w  warstwie symboli i  sugestywnej „poetyckości” obrazowania. Pesymistyczny obraz świata ukazują też powieści analizowane w szkicu „Życie to nie są jakieś tam frywolitki”. O „Jolancie” Sylwii Chutnik i „Pięćdziesiątce” Ingi Iwasiów. Oba utwory to psychologiczne case studies bohaterek o  „złamanych” biografiach – dotkniętych nieszczęściem, porzu‑ ceniem, gwałtem, nałogiem, depresją, seksoholizmem; oba jawią się też jako wiwisekcja pozornej normalności i  wewnętrznego udręczenia kobiet, które w istocie nie potrafią wydobyć się z piekła samozniszczenia. Ciało, seks, pustka to ważne motywy kolejnej przywołanej w tomie powieści. Artykuł „Jeżeli jeszcze miała coś swojego, było 10 Literatura i granice – inaczej. Wprowadzenie to jej ciało – jedyne, co mają zwierzęta”. O „Nocnych zwierzętach” Patrycji Pustkowiak pokazuje, że realistyczno ‑naturalistyczna konwencja, którą większość krytyków wydobywa z  debiutanc‑ kiego utworu Pustkowiak, skrywa kolejne warstwy znaczeniowe: a  to intymnego wyznania, a  to awangardowego, kubistycznego wręcz portretu kobiety mizantropki, a to bezpardonowej odsłony autodestrukcji wywołanej wzgardą dla rzeczywistości. Powieść ta jawi się również jako manifestacja „nędzy etosu wielkomiejskich singielek”, a także rozpaczy i obezwładniającej agresji. Schemat baśniowy posłużył natomiast za kanwę szkicu Baśń bez granic. O Czerwonym Kapturku we współczesnej literaturze i poza nią. Artykuł zawiera analizę przeobrażeń gatunku baśniowego w  obliczu ponowoczesności, zwraca uwagę na żywotność mo‑ tywów oraz kontrowersje, jakie wzbudzała – i  wzbudza – fabuła opowieści o  Czerwonym Kapturku. Odwołuje się przy tym do reinterpretacji baśni nie tylko w literaturze polskiej (na przykład u  Sławomira Mrożka lub Alojzego Suchara), ale i  obcojęzycznej (między innymi u  Harriet Louisy Childe ‑Pemberton, Jamesa Finna Garnera czy Unni Lindell), a także do jej obecności w in‑ nych dziedzinach kultury współczesnej – w grach komputerowych, telewizyjnych serialach i obrazach pełnometrażowych. Tom wieńczy szkic Po cichu. Po polsku. Po łacinie. O debiucie „Kamasutry”, który odkrywa charakter jednego z  popularniej‑ szych tekstów kultury światowej, postrzeganych jako pornogra‑ ficzne. Śledzi jego losy w różnych kulturach narodowych, analizuje kompletność tłumaczeń w  poszczególnych edycjach, jak również zwraca uwagę na pruderię i  jednocześnie olbrzymie zaintereso‑ wanie Europejczyków widoczne w  recepcji tej klasycznej pozycji hinduskiego podręcznika zadedykowanego erotycznemu know‑ ‑how. Pokazuje, jakimi zabiegami stylistyczno ‑językowymi sta‑ rano się treść Kamasutry „uniewinnić”, wygładzić, dostosować do obowiązującego w sferze seksu wzorca poprawności i cnotliwości, a  nie bachusowego nawoływania do intensyfikacji wrażeń zmy‑ słowych. Literatura i  granice… to monografia, w  której pojęcie granicy staje się punktem wyjścia interpretacji tekstów polskich i obcych, dzięki czemu jest realizacją postulatu Johna Galsworthy’ego z 1926 roku. Twierdził on wówczas, że „literatura jest ponad gra‑ Literatura i granice – inaczej. Wprowadzenie 11 nicami i  musi pozostać dobrem wspólnym między narodami”3. Musi wymykać się sztywnym ramom skostniałych interpretacji, przestarzałych teorii i  przewidywalnych zestawień. Tylko wtedy bowiem będzie w  stanie – zarówno literatura, jak i  mówienie o niej – oddać choć cząstkę prawdy o świecie i człowieku, który dzisiaj – chyba bardziej niż kiedykolwiek – dryfuje między róż‑ norodnością dóbr, dzieł, doświadczeń i opowieści: od Holokaustu przez Belfast po granice teorii „ja”; od Czerwonego Kapturka przez nałogi warszawskich singielek po wyszukane, listowne pojedynki intelektualistów; od dandysa przez oprawców po krytyków i kry‑ tyczki. Chyba żadne inne medium nie oddaje podobnej złożoności równie dobitnie. 3 Tłumaczenie moje. Cytat w oryginale przywołuje A. Nasiłowska we wstępie do numeru „Tekstów Drugich” poświęconemu literaturze światowej: „[…] lite‑ rature knows no frontiers and must remain common currency among people”. Zob. A. Nasiłowska: Pole literatury. „Teksty Drugie” 2014, nr 4, s. 11. Katarzyna Gutkowska‑Ociepa Indeks osobowy Adamson Andrew 252 Ambros Aleksandra 238, 256 Angielczyk Ewelina 248, 256 Arbuthnot Foster Fitzgerald 262, 263, Arthurs Francis 45 Ashbee Henry Spencer 259 Atałap Agnieszka 155, 159, 160, 161, 125 273, 274 164, 179 Blake William 132 Błeszyński Jan 266 Błoński Jan 56, 62, 68 Bogucka Alina Hanna 134, 148 Bojarska Katarzyna 40, 53 Bolecki Włodzimierz 77, 95, 102, 103, Bonowicz Karina 22, 26 Borkowska Grażyna 116, 117, 125 Böttcher Lucjan Emil 266 Boy‑Żeleński Tadeusz 120 Brahms Johannes 122 Brandell Gunnar 8, 55–68 Brummell George Bryan 71, 74 Brzechwa Jan 247 Brzozowski Stanisław 73, 100, 120, Buchowski Michał 133, 148 Buczyńska‑Garewicz Hanna 134, Bühler Georg 263 Burnier Raymond 265 Burska Ewa 20, 26 Burton Richard Francis 261, 262, 263, 264, 269, 273, 274 Byrski Maria Krzysztof 265, 269, 273, 125 148 274 Caillois Roger 20, 26 Całbecki Marcin 13 Camus Albert 91, 95 Carlyle Thomas 76, 95 Carter Angela 229, 237, 238, 239, 253, 256 Cembrzyńska Patrycja 134, 135, 148 Babel Izaak 16 Bach Johann Sebastian 122 Balcerzan Edward 15, 26, 77, 95 Baniukiewicz Antoni 200, 223 Barbusse Henri 16 Bargielska Justyna 201 Barthes Roland 99, 125 Baudelaire Charles 73 Baudler Georg 200, 206, 223 Bauman Zygmunt 142, 148, 206, 213, 221, 222, 223 Beethoven Ludwig van 122 Benjamin Walter 86, 95 Berent Wacław 73 Bersonowa Melania 267 Besson Luc 240 Bettelheim Bruno 229, 230, 232, 245, 274 Betz Otto 233 Bhide Sadashiv Parshuram 263 Biedermann Hans 130, 132, 137, 148 Biedrzycki Krzysztof 99, 102, 125 Bielik‑Robson Agata 133, 141, 148 Bielski Konrad 14 Bieńczyk Marek 210, 211, 218, 223 278 Indeks osobowy Charchalis Wojciech 7 Childe Pemberton Harriet Louisa 10, Chirjakow Aleksandr Modestowicz 234, 256 110 Drotkiewicz Agnieszka 201 Dudek J. Anna 177, 180 Dunin Janusz 270, 271, 274 Dunin Kinga 199, 201, 203, 218, 219, 222, 224 Dybciak Krzysztof 103, 124, 125 Dybel Paweł 46, 53 Dziadek Adam 207, 223 Eco Umberto 127, 148 Edwards Cory 253 Egbert z Lièges 230 Eliade Mircea 137, 148 Estés Clarissa Pinkola 239, 257 Fallaci Oriana 65 Faulkner William 59 Feliksiak Elżbieta 55, 68 Ficino Marsilio 218 Fik Ignacy 100, 125 Finckenstein Iris von 152, 179 Ford Henry 264 Fraser Nancy 46 Frątczak Marcin 152, 159, 179 Frentzel‑Zagórska Janina 77, 96 Freud Sigmund 87, 232 Frisch Aaron 248, 249, 256 Fromm Erich 232, 257 Gajda Damian 166, 167, 179 Galsworthy John 11 Gałuszka Jacek 56, 68 Garner James Finn 10, 236, 256 Gawliński Stanisław 13, 26 Gilliam Terry 253 Giszczak Jacek 39, 53 Głowiński Michał 85, 96, 103, 125 Goetel Ferdynand 105 Goldberg Samuel 168, 170, 175 Gołębiewska Maria 213, 224 Gołębiewska‑Bijak Maria 242, 257 Gombrowicz Witold 103, 125 Gorey Edward 243, 256 Gosk Hanna 220, 224 Górska Barbara 73, 95 223 Chopin Fryderyk 122 Choromański Michał 121 Chowaniec Urszula 209, 217, 219, 223 Chruszczyński Andrzej 100, 125 Chutnik Sylwia 9, 181–198 Cieślak Tomasz 219, 223 Cioch Agnieszka 239, 257 Cirlot Juan Eduardo 131, 148 Colette Sidonie‑Gabrielle 117 Concejo Joanna 240, 248, 256 Connerton Paul 52, 53 Connolly John 239, 256 Conrad Joseph 113, 117, 119 Croce Benedetto 108 Czapliński Przemysław 181, 197, 211, Czechowicz Józef 8, 13–27 Danek Danuta 230, 257 Daniélou Alain 264, 269, 273 Daniłowski Władysław 251 Darska Bernadetta 29, 201, 223 Daszewska Marzena 73, 95 Dąbrowska Maria 9, 99–126 Dąbrowski Marian 109, 113, 116 Dąbrowski Marian 271 Deckert Marlena 39, 53 Demiańczuk Jakub 190, 197 Derrida Jacques 207, 213, 223, 224 Dickens Charles 113, 119 Dmitruk Maria 240 Dołęga Józef Marceli 214, 223 Domosławski Artur 52, 53 Doniger Wendy 262, 269, 273, 274 Donnelly James 243, 245, 246, 256 Doré Gustaw 230, 239, 257 Dostojewski Fiodor Drejewicz Bartłomiej 245, 257 Drewnowski Tadeusz 102, 105, 122, 113 124 Indeks osobowy 279 Grabska‑Ryńska Maria 30, 53 Grajewski Wincenty 194, 197 Greimas Algirdas Julien 133, 148 Grimm Jacob 228, 229, 230, 234, 240, 242, 244, 245, 248, 249, 250, 253, 256 Grimm Wilhelm 228, 229, 230, 234, 240, 242, 244, 245, 248, 249, 250, 253, 256 Grochowski Grzegorz 76, 89, 92, 95, 194, 197 Grotowicz Viktor 29, 53 Gruszka Witold 29, 30, 53 Grzegorczyk Anna 133, 148 Guénon René‑Jean‑Marie‑Joseph 131, 148 Gutkowska Barbara 55, 56, 66, 68 Gutkowska‑Ociepa Katarzyna 7 Guze Joanna 91, 95 Haldeman‑Julius Emmanuel 264 Hamsun Knut 119 Handke Ryszard 86, 95 Hardwicke Catherine 253 Hatzfeld Jean 39, 53 Hegel Georg Wilhelm Friedrich 64 Heidegger Martin 26 Herling‑Grudziński Gustaw 103, 125 Hitler Adolf 158 Horowitz Ryszard 163 Houghton Philip 72 Hudzik Jan P. 142, 148 Hulka‑Laskowski Paweł 112 Hull Zbigniew 208, 213, 214, 223, 115, 121, 123 Huxley Aldous 113 Iłłakowiczówna Kazimiera 113, 114, Indraji Bhagvanlal 263 Innocenti Roberto 248, 249, 256 Irzykowski Karol 73, 120 Iwasiów Inga 9, 181–198, 220, 224 Iwaszkiewicz Jarosław 105, 118 224 Jankowiak Barbara 236, 256 Januszewska Hanna 230, 257 Januszewski Radosław 243, 256 Japola Józef 229, 257 Jarzębski Jerzy 209, 223 Jasionowicz Stanisław 216, 224 Jelinek Elfriede 201 Jenson Vicky 252 Jewtuszenko Jewgienij Aleksandro‑ wicz 60 Jezierski Bogdan 273 Jordan Neil 253 Joyce James 219 Jóźwiak Weronika 241, 256 Jünger Ernst 21, 24, 26 Kaden‑Bandrowski Juliusz 117, 119, Kafka Franz 7 Kakar Sudhir 262, 269, 273, 274 Kandulski Stanisław 232, 257 Kania Ireneusz 131, 148 Kania‑Błachucka Kamila 69 Kaszpirowski Anatolij Michaiło‑ 120 wicz 187, 189 Katzenbach John 243, 256 Kayser Wolfgang 86, 87, 95 Kellermann Bernhard 115 Kępiński Antoni 210, 214, 215, 216, King Stephen 190, 197 Kipling Rudyard 241 Kisiel Marian 165, 179 Kissinger Henry 58 Klemperer Victor 135, 148 Kłak Tadeusz 13, 14, 15, 16, 20, 26 Kłosiński Michał 212, 224 Knapek Olga 212, 224 Kolumb Krzysztof 262 Konatkowski Tomasz 29, 30, 53 Kopciński Jacek 25, 26 Korzeniewska Ewa 104, 125 Kossowski Grzegorz 251, 257 Kostecka Weronika 228, 230, 235, 224 257 280 Indeks osobowy Kowalska Małgorzata 207, 224 Kowalska‑Leder Justyna 152, 153, 156, 162, 179 Koza Michał 207, 224 Kozielski Piotr 266 Koziołek Ryszard 212, 224 Krajewski Marek 222 Krall Hanna 236, 257 Kraskowska Ewa 112, 125 Kristeva Julia 210, 216, 217, 224 Królicki Zbigniew A. 236, 256 Kruszewska Felicja 106 Kubicki Roman 135, 149 Kulawik Przemysław 99 Kuncewiczowa Maria 105, 122 Kunz Tomasz 142, 148, 206, 223 Kuryluk Ewa 151 Kuźma Erazm 165, 179 Kwiatkowski Jerzy 121, 125 La Fontaine Jean de 252 LaCapra Dominick 40, 53 Lang Andrew 245 Lange Grażka 246, 248, 257 Langer Susan 134, 148 Latawiec Anna 214 Leach Edmund 133, 148 Leder Andrzej 204, 224 Lee Tanith 229 Legeżyńska Anna 15, 26 Lejeune Philippe 153 Lem Stanisław 56 Leociak Jacek 25, 26 Leszczyńska Julia 115 Leszczyński Grzegorz 252, 258 Leś Mariusz 55, 68 Lévi‑Strauss Claude 133, 148 Lewańska Adriana 99, 125 Liebling Dawid 152, 161, 168, 170, 172 Liebling Teofilia 152, 161, 162, 176 Ligocka Roma (właśc. Roma Lieb‑ ling) 9, 151–180 Lindell Unni 10, 242, 257 Liseux Isidore 264 London Jack (właśc. John Griffith Chaney) 119 Lowry Malcolm 190, 201 Ludwik XIV 71 Lurker Manfred 146, 147, 149, 231, 233, 257 8, 29–54 Łaguna Piotr 93, 95 Łanowski Zygmunt 33, 53 Łastowski Krzysztof 207, 224 Łebkowska Anna 194, 197 Łojek Aleksandra Łubieniewska Ewa 70, 95 Łysak Tomasz 48, 53 Mach Anna 151, 152, 179 Madyda Aleksander 17, 26 Majchrowski Zbigniew 194, 197 Makowiecki Andrzej 70, 95 Malinowski Bronisław 74 Malita Katarzyna 239, 256 Małecki Wojciech 220, 225 Mann Tomasz 59, 113 Marcela Mikołaj 212, 224 Margański Janusz 207, 223 Marías Javier 7 Markiewicz Henryk 100, 125 Markowski Michał Paweł 210, 224 Marks Karl 207 Marrodán Casas Carlos 7 Marshall Rob 251 Maruszewska Anna 194, 197 Marzęcki Józef 232, 257 McConnachie James 260, 262, 263, 264, 273, 274 McConville Jean 51 McLiam Wilson Robert 30, 53 Meyer Marissa 255 Meyer Stephenie 253 Micińska Anna 74, 75, 82, 91, 95 Mikos Marek 169, 179 Mirys Mateusz 241, 256 Mitosek Zofia 194, 197 Momro Jakub 209, 223 Mozart Wolfgang Amadeus 122 Indeks osobowy 281 Mrożek Sławomir 8, 10, 55–68, 235, 236, 257 Murphy Lenny 44, 45, 46 Musiał Łukasz 240, 256 Nadana Katarzyna 194, 195, 198 Nałkowska Zofia 103, 119, 121, 125 Napiórkowski Marcin 52, 53 Nasiłowska Anna 11 Nazar Ryszard 213, 224 Nesbitt Jimmy 45 Neville Stuart 29, 30, 53 Nęcka Agnieszka 167, 179, 181, 201, 203, 204, 205, 215, 219, 223, 224 Niecikowski Jerzy 207, 224 Nieć Grzegorz 270, 274 Nietzsche Friedrich 16 Nikliborc Anna 230, 257 Nobel Alfred 58 Nolan Stephen 37 Norwid Cyprian Kamil 93, 120, 121, 122, 128, 149 Nowacka Beata 66, 68 Nowacki Dariusz 182, 186, 197, 198, 200, 206, 218, 219, 220, 221, 224 Nycz Ryszard 35, 36, 53, 152, 179 Nyczek Tadeusz 57, 62, 68, 235, 236, 257 Okrasko Katarzyna 7 Okulicz‑Kozaryn Radosław 71, 96 Olech Joanna 246, 248, 257 Olsson Jan Olof 33, 53 Ong Walter Jackson 229, 257 Orłowski Hubert 86, 95 Ory Meghan 253 Owczarek Bogdan 194, 197 Pacovská Květa 248, 256 Pakszys Elżbieta 208, 224 Parandowski Jan 119 Peiper Tadeusz 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26 Péju Pierre 232, 233, 255, 257 Perrault Charles 229, 230, 232, 234, 239, 244, 245, 246, 249, 250, 257 Pharo Patrick 222, 225 Piątek Zdzisław 208 Pieniążek Paweł 207, 223 Piestrzyńska Danuta 72, 96 Pietrych Krystyna 219, 220, 223, 225 Pilch Jerzy 190 Piłsudski Józef 123 Piorunowa Aniela 103, 104, 125 Pittarello Elide 7 Piwińska Marta 91, 96 Platon 131 Pluta Magdalena 233, 257 Podhorska‑Okołów Stefania 103 Poe Edgar Alan 74 Polański Roman 158 Pomian Krzysztof 26 Pomietło Adam 202, 207, 208, 209, 216, 218, 222, 225 Pomirowski Leon 104, 105, 107, 108, 109, 114, 125 Propp Władimir 227, 257 Proust Marcel 111 Próchniak Paweł 25, 26 Prus Bolesław (właśc. Aleksander Głowacki) 113 Przyboś Julian 15, 26 Przybylski Ryszard 70, 96 Przychodniak Zbigniew 181, 197 Przylipiak Wojciech 190, 197 Przymuszała Beata 219, 225 Pullman Philip 228, 257 Pustkowiak Patrycja 10, 199–226 Puszkin Aleksander 121, 122 Puzyna Konstanty 85, 96 Recuenco Eugenio 240 Rejniak‑Majewska Agnieszka 48, 53 Rembek Stanisław 123 Rewaj Joanna 182, 198 Rewers Ewa 132, 142, 148, 149 Ritz Hans 252, 258 Rodak Magda 137, 148 Rodak Paweł 103, 105, 125 282 Indeks osobowy Rodak Piotr 137, 148 Rökk Marika 161 Rosner Katarzyna 194, 198 Rubinowicz Jan 130, 148 Rurangwa Révérien 39, 53 Rusinek Michał 123, 243, 256 Russell Bertrand Ryder Richard D. 208, 225 Ryziński Remigiusz 210, 224 Rzepka‑Borys Dominika 167, 180 Rzymowski Wincenty 105 Sadkowska Bożena 70, 93, 96 Salwa Piotr 127, 148 Samborski Wojciech 248, 256 Sauś Jan 214, 225 Sawicka Zofia 267 Sawicki Stefan 128, 149 Schirmacher Käthe 267 Schmidt Richard 261, 265, 267, 268, 273, 274 Schopenhauer Artur 113 Schwarz Dawid 172, 173 Seltzer Mark 48, 53 Shusterman Richard 220, 225 Sienkiewicz Henryk 113 Sjögren Margareta 33, 53 Skalmowski Wojciech 56, 67, 68 Skiwski Jan Emil 111 Skwarczyńska Stefania 55, 56, 68 Sławek Tadeusz 132, 149 Sławiński Janusz 85, 96, 194, 197 Słomski Wojciech 215, 225 Słonimski Antoni 106 Sobolewska Justyna 200, 215, 225 Soćko Joanna 212, 224 Sokół Lech 87, 96 Spielberg Steven 154 Staff Leopold 113 Stanecka Zofia 245, 257 Stanisławska Olga 39, 53 Stańczyk Tomasz 251 Stecko Samanta 152, 153, 156, 158, 180 Stempowski Jerzy 109, 116, 117 Stempowski Stanisław 116, 117, 120, Stiller Robert 128, 149 Strug Andrzej 113 Stryjczyk Joanna 222, 225 Suchar Alojzy 10, 246, 247, 257 Sudół Robert 57, 68 Syrwid Marta 222 Szałasta‑Rogowska Bożena 66, 68 Szecówka Michał 234, 256 Szelburg‑Zarembina Ewa 105, 119 Szóstak Anna 127 Szymczak Mieczysław 213, 225 Śliwiński Piotr 181, 197 Tarn Adam 56 Tatarkiewicz Anna 20, 26 Terlecki Tymon 123 Thoreau Henry David Tochman Wojciech 39, 53 Toeplitz Krzysztof Teodor 232, 257 Tolkien John Ronald Reuel 127, 128, Tołstoj Lew 113 Tomaszewska Katarzyna 259 Tramer Maciej 165, 179 Trzebiński Jerzy 194, 197 Tulibacki Witold 208, 223 Tulli Magdalena 9, 127–150, 151 Tuszyńska Agata 151 Tuwim Julian 113, 120, 121, 250 Tymieniecka‑Suchanek Justyna 207, 125 149 224 Ubbelohde Otto 230 Ulicka Danuta 227, 257 Umińska‑Plisenko Ewa 133, 148 Valay‑Vallantin Catherine 232 Vatsyayana Mallanaga 259–274 Veblen Thorstein 77, 96 Verdier Yvette 232 Vila‑Matas Enrique 7 Vonessen Franz 147, 149 Indeks osobowy 283 256, 258 Waksmund Ryszard 228, 234, 252, Walker Brett L. 251 Wapińska Malwina 187, 190, 197, 198 Warren Estella 240 Wat Aleksander 105 Wawryk Joanna 227 Welsch Wolfgang 134, 135, 142, 149 Wendland Michał 232, 257 Wilde Oskar 72, 73, 81, 96 Wilk Emilia 199 Willingham Bill 250 Winiecki Marian 246, 257 Wiśniowski Sygurd 76, 95 Witkiewicz Stanisław Ignacy 8, 66, Wittgenstein Ludwig 135, 149 Wojnakowski Ryszard 146, 149, 231, Wojnowska Bożena 74, 75, 79, 82, 69–97 257 84, 96 Wolniewicz Bogusław 135 Wolska Dorota 50, 51, 53 Wołoszynowski Julian 105 Woolf Virginia 73, 95 Wright Thomas 262 Wrona Grażyna 270, 274 Wróbel Maciej 46, 53 Wyka Kazimierz 107, 125 Wyka Marta 99, 125 Wysocki Grzegorz 200, 204, 219, 220, 225 Wyżyński Tomasz 228, 257 Yasodhara 261, 267 Zabłocka Marta 241, 256 Zawadzki Stanisław 266 Zawistowski Władysław 104 Zaworska Helena 13 Zbaraski Marian 266 Zduniak‑Wiktorowicz Małgorzata 193, 194, 198 Zeidler‑Janiszewska Anna 135, 149 Zimmerer Katarzyna 152, 157, 179, 180 Zipes Jack 229, 232, 258 Znaniecki Florian 50 Zychowicz Juliusz 135, 148 Żeromski Stefan 103, 113, 118, 125 Żórawska Natalia 151 Żyndul Jolanta 156, 163, 18 Redaktor Małgorzata Pogłódek Projektant okładki Magdalena Starzyk Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Magdalena Cwajna Łamanie Bogusław Chruściński Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑3141‑6 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑226‑3142‑3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 17,75. Ark. wyd. 17,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 ‑100 Inowrocław LITERATURA i GRANICE SZKICE O LITERATURZE XX I XXI WIEKU Redakcja Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka, Katarzyna Gutkowska-Ociepa L I T E R A T U R A i G R A N I C E
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: