Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00576 012274 21058305 na godz. na dobę w sumie
Literatura w terapii – warsztaty otwarte - ebook/pdf
Literatura w terapii – warsztaty otwarte - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2760-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Publikacja stanowi kontynuację poprzedniej książki autorki Literatura w terapii dzieci. Autorka poddaje refleksji pracę biblioterapeutyczną, którą zajmuje się jako psycholog i psychoterapeuta. Wskazuje na zasadnicze elementy procesu biblioterapeutycznego, jakimi są budowanie relacji terapeutycznej, konstruowanie w toku procesu terapeutycznego rozumienia oraz budowanie zmiany terapeutycznej. Autorka podkreśla, iż działania biblioterapeutyczne, aczkolwiek skupione wokół tekstu literackiego, zasadzają się na relacji terapeutycznej, zatem ich kluczową formułą powinna być regularność i systematyczność spotkań biblioterapeutycznych oraz stałość osoby terapeuty – znającego i rozumiejącego pacjenta, do którego kieruje działania biblioterapeutyczne. Wobec tak sformułowanego założenia dotyczącego pracy terapeutycznej z wykorzystaniem literatury autorka przedstawia działania biblio-edukacyjne oraz biblio-terapeutyczne sensu strice, wskazując różnice między nimi.

Pierwszy rozdział pracy zawiera omówienie obszarów współcześnie uprawianej biblioterapii. Autorka dokonuje subiektywnego przeglądu oraz oceny tekstów literackich wykorzystywanych w pracy biblioterapeutycznej – bajek terapeutycznych, opowiadań dla dzieci, baśni. W rozdziale drugim – kluczowym dla meritum namysłu biblioterapeutycznego autorki – zaprezentowane są trzy perspektywy pracy terapeutycznej: rozumienie, relacja oraz zmiana. Autorka nie tylko definiuje i omawia owe perspektywy, ale też ukazuje ich znaczenie w jakości pracy terapeutycznej. W rozdziale trzecim autorka dokonuje przełożenia na biblioterapeutyczny proces założeń odnoszących się do terapii w ogóle – zatem przedstawia, w jaki sposób rozumienie, relacja oraz zmiana wpisują się w proces biblioterapeutyczny. Oddana do rąk czytelników publikacja zawiera również część praktyczną, rozdział czwarty – w nim autorka przedstawia propozycje biblioterapeutycznych warsztatów otwartych. Formuła warsztatów otwartych zasadza się na założeniu przekładu intersemiotycznego. Proces ten jest w pracy opisany i zaprezentowany w postaci przykładowych warsztatów kierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

Publikacja łączy w sobie namysł teoretyczny nad współcześnie uprawianą biblioterapią oraz prezentację praktycznych propozycji realizacji biblioterapeutycznych, opartych na doświadczeniach autorki w pracy z pacjentami w toku procesu terapeutycznego. Dedykowana jest osobom zajmującym się zawodowo terapią dzieci oraz wszystkim zainteresowanym biblioterapią.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Literatura w terapii – warsztaty otwarte Anna Bautsz-Sontag L i t e r a t u r a w t e r a p i i – w a r s z t a t y o t w a r t e A n n a B a u t s z - S o n t a g CENA 20 ZŁ (+VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-760-9 Literatura w terapii – warsztaty otwarte NR 3364 Literatura w terapii – warsztaty otwarte Anna Bautsz-Sontag Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego | Katowice 2015 Redaktor serii: Pedagogika Ewa Wysocka Recenzent Urszula Chęcińska Redaktor Magdalena Białek Projektant okładki, stron tytułowych oraz działowych Marcin Kasperek Korektor Jadwiga Gaździcka Projektant układu typograficznego oraz łamanie Paulina Dubiel Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-759-3 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-760-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Liczba arkuszy drukarskich: 11,0. Liczba arkuszy wydawniczych: 10,0. Cena 20 zł (+ VAT). Publikację wydrukowano na papierze offset. kl. III, 90 g / m2. Do składu użyto kroju pisma Minion Pro oraz Straight EFN. Druk i oprawę wykonano w drukarni EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna (ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek). Spis treści Wstęp | 7 Rozdział 1. Słowo i tekst w terapii 1.1. Subiektywna ocena terapeutycznych tekstów literackich – bajki terapeutyczne i baśnie 1.2. Pomysł na ekspresyjną pracę biblioterapeutyczną | 28 | 11 Rozdział 2. Terapeutyczne implikacje pracy z wykorzystaniem literatury | 35 2.1. Terapia – relacja 2.2. Terapia – rozumienie 2.3. Terapia – zmiana | 41 | 50 Rozdział 3. Tekst literacki jako wyraz rozumienia | 61 3.1. Relacja, rozumienie, zmiana w pracy biblioterapeutycznej 3.2. Narracje towarzyszące | 69 Rozdział 4. Warsztaty otwarte – pomysły realizacji Otwieranie pracy z grupą – warsztaty dla dzieci | 79 | 103 4.1. Opowiadania dla dzieci 4.2. Baśnie 4.3. Bajki terapeutyczne i utwory wybrane przez dzieci 4.4. Cykl „W Przedziwnej Krainie” oraz „Kropelki Życia” – | 121 biblioterapia ekspresyjna o emocjach | 131 4.5. Biblioterapeutyczne warsztaty otwarte dla dorosłych | 153 Zakończenie | 167 Bibliografia Summary | 173 | 169 Résumé | 175 Wstęp Wykorzystanie literatury w terapii poprzez pracę nazywaną bibliotera- peutyczną stało się w ostatnim czasie często realizowaną formułą. Rozwi- nął się również namysł naukowy nad biblioterapią. Ośrodki akademickie w Polsce zaangażowane są w tego typu badania naukowe. Intuicja, że książki służą pomocą człowiekowi, że stanowią „mówione lekarstwo”, towarzyszyła rozumieniu literatury od wieków1. Syste- matyczne badania nad faktycznym wpływem metafor literackich na funkcjonowanie intrapersonalne osoby rozpoczęto natomiast dopiero w ostatnim czasie. Pierwszymi tego typu eksploracjami były badania zrealizowane przez autorkę i opublikowane w książce Literatura w tera- pii dzieci. Współcześnie wśród specjalistów zajmujących się biblioterapią wyła- niają się trzy stanowiska określające zarówno sposób wyboru tekstu terapeutycznego, jak i sposób jego interpretacji. Stanowiska te określić można symboliczne jako „bajkoterapeutyczne”, „ekspresyjne” oraz „psy- choanalityczne – bettelheimowskie”. Podział ten – dookreślony w pierw- szym rozdziale, nie oznacza, że wskazane sposoby ujęcia nie przenikają się i nie uzupełniają wzajemnie. Zdecydowanie mogą być syntetycznie wykorzystywane – zwłaszcza w „ekspresyjnej” formule. Wskazanie róż- nic w każdym z podejść pomoże jednak w usystematyzowaniu kierun- ków obserwowanych we współcześnie rozwijanej biblioterapii. Biblioterapia implikuje odniesienia związane z terapią. Mniej z tego typu określeniem pracy z tekstem kojarzą się działania związane z edu- kacją, treningiem czy wychowaniem, choć elementy tego rodzaju pracy również mieszczą się w formule biblioterapeutycznej. Najbardziej jednak 1 I. Borecka: Biblioterapia: teoria i praktyka: poradnik. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2001. E.  Tomasik: Czytelnictwo i  biblioterapia w  pedagogice specjalnej. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1994. WSTęP 7 oczywiste – wprost wynikające z semantyki, rozumienie terapeutyczne, wydaje się wymagać doprecyzowania oraz wskazania zarówno zaso- bów, jak i niebezpieczeństw zawartych w możliwości terapeutycznego wykorzystania literatury. Stąd rozdział poświęcony spojrzeniu na terapię jako zmianę, relację i rozumienie. W nim postawione zostanie kluczowe pytanie dotyczące istoty biblioterapii i jej sensu stricte terapeutycznego oddziaływania. Znaczące w pracy biblioterapeutycznej wydają się takie elementy jak wybór tekstu literackiego, zbudowanie relacji terapeutycznej, wskazywa- nie znaczenia metafor tworzone poprzez kierowanie do odbiorcy narracji towarzyszących. Wszystkie zostaną omówione w rozdziale trzecim. Publikację zamyka prezentacja pomysłów realizacji ekspresyjnych biblioterapeutycznych warsztatów otwartych stworzonych i realizowa- nych przez autorkę oraz przez prof. Katarzynę Krasoń wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego, a także wśród dzieci przedszkolnych. Zawarte w pracy przykłady pracy z wykorzystaniem literatury mają inspirować do tworzenia własnych realizacji. Warsztaty stanowią formułę otwartą, zatem ich projekt pozostaje jedynie wstępnym zamysłem, modyfikowa- nym w trakcie spotkań z konkretnymi osobami podczas działań biblio- terapeutycznych. Anna Bautsz-Sontag Literature and Therapy: An Open Workshop Summar y The publication constitutes a continuation of the previous book by the same author, Literature and Children’s Therapy. The author reflects on the nature of the bibliotherapeutic work she engages in as a psychologist and psychotherapist. She points to the fundamental elements of the bibliotherapeutic process, i.e. development of a therapeutic relationship, construction of understanding in the therapeutic process, as well as development of the therapeutic change. The author emphasises that bibliotherapy, even though centred around the literary text, has its basis in the therapeutic relationship, and should be, therefore, characterised by regularity and reliability of the bibliotherapeutic sessions as well as the con- stancy regarding the person of the therapist–one who knows and understands the patient undergoing bibliotherapy. Having established the basic premises regar- ding the type of therapy which utilises literature as a therapeutic tool, the author presents two types of practices: biblio-educational as well as biblio-therapeutic sensu stricto, aiming to clarify the differences between the them. The first chapter focuses on thorough discussion of the contemporary bran- ches of bibliotherapy. The author attempts a subjective overview and assessment of various texts used in bibliotherapy, including therapeutic tales, children’s stories, and fairytales. In the second chapter–crucial to understand the essence of the author’s argument–the author presents three aspects of therapeutic work: understanding, relationship, and change. The author not only defines and discus- ses these aspects, but also emphasises their importance for the overall effecti- veness of therapeutic work. In the third chapter, the author’s focus shifts to the way in which the general therapeutic guidelines can be applied to bibliotherapy. Thus, she explains the ways in which understanding, relationship and change all constitute vital parts of the bibliotherapeutic process. The publication contains also a practical part–in chapter four, the author proposes the idea of bibliothe- rapeutic open workshops. The form of the open workshop is based upon the principles of intersemiotic translation. This process is explained and presented in the publication on the basis of a sample outline of such an open workshop, aimed both at children as well as adults. The publication is best characterised by its twofold focus: first, on the theo- retical framework of contemporary bibliotherapy; and second, on the practical SUMMARY 173 application of these principles of bibliotherapy, based upon the author’s own experience in her therapeutic work with patients. The book is recommended to both those who practice bibliotherapy in their professional capacity, as well as all those who are simply interested in bibliotherapy. Anna Bautsz-Sontag Littérature dans la thérapie – ateliers ouverts Résum é La publication constitue la suite du livre précédent de l’auteure intitulé Littérature dans la thérapie des enfants. L’auteure soumet à la réflexion le travail bibliothéra- peutique dont elle s’occupe comme psychologue et psychothérapeute. Elle montre les éléments principaux du processus bibliothérapeutique auxquels appartiennent la formation de la relation thérapeutique, la construction de la compréhension durant le processus thérapeutique et la formation du changement thérapeutique. L’auteure souligne que les activités bibliothérapeutiques – bien que concentrées autour d’un texte littéraire – reposent sur la relation thérapeutique, et par con- séquent la régularité des rencontres thérapeutiques ainsi que la participation du même psychothérapeute durant tout le processus, c’est-à-dire la personne qui connaît et comprend le patient envers lequel elle dirige ses activités bibliothéra- peutiques, devraient constituer la formule clé de ces activités. À la lumière du principe formulé de cette façon et concernant le travail thérapeutique qui base sur l’application des textes littéraires, l’auteure présente les activités biblioédu- catives et bibliothérapeutiques stricto sensu tout en montrant les différences qui existent entre elles. Le premier chapitre de la publication contient la description des champs de la bibliothérapie actuellement pratiquée. L’auteure fait une revue subjective et l’évaluation des textes littéraires utilisés dans le travail bibliothérapeutique tels que fables thérapeutiques, récits pour les enfants et contes. Dans le deuxième chapitre – fondamental pour l’essence des réflexions bibliothérapeutiques de l’auteure –, on a présenté trois perspectives du travail thérapeutique : la com- préhension, la relation et le changement. L’auteure ne se limite pas à décrire et présenter ces perspectives, mais en plus, elle montre leur importance pour la qualité du travail thérapeutique. Dans le troisième chapitre, l’auteure transpose dans le processus bibliothérapeutique les principes se référant à la thérapie en tant que telle ; elle présente alors comment la compréhension, la relation et le changement s’inscrivent dans le processus bibliothérapeutique. La publica- tion remise aux lecteurs contient également une partie pratique, c’est-à-dire le quatrième chapitre où l’auteure présente quelques propositions des ateliers ouverts concernant la bibliothérapie. La formule des ateliers ouverts repose sur la traduction intersémiotique. Ce processus est décrit et présenté dans la publi- RéSUMé 175 cation sous forme des ateliers qui servent d’exemples et qui sont destinés aussi bien aux enfants qu’aux personnes adultes. La publication comprend des réflexions théoriques sur la bibliothérapie actuel- lement pratiquée et une présentation des propositions pratiques des réalisations bibliothérapeutiques basées sur l’expérience de l’auteure dans son travail avec des patients durant le processus thérapeutique. Elle est dédiée aux personnes s’occupant professionnellement de la thérapie des enfants ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent à la bibliothérapie. Literatura w terapii – warsztaty otwarte Anna Bautsz-Sontag L i t e r a t u r a w t e r a p i i – w a r s z t a t y o t w a r t e A n n a B a u t s z - S o n t a g CENA 20 ZŁ (+VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-760-9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Literatura w terapii – warsztaty otwarte
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: