Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 002138 20860566 na godz. na dobę w sumie
MAŁY ZUS I INNE FORMY OPŁACANIA SKŁADEK - ebook/pdf
MAŁY ZUS I INNE FORMY OPŁACANIA SKŁADEK - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-480-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie korzystne przepisy zarówno dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i osób z nimi współpracujących. Wprowadzają one nowe ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne dla tej grupy ubezpieczonych. 
Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Mogą także przez 6 miesięcy od rozpoczęcia czy wznowienia działalności gospodarczej nie płacić tych składek w ogóle. Skorzystanie z wybranej przez przedsiębiorcę ulgi jest dobrowolne, co oznacza, że można z niej zrezygnować w każdym czasie, powracając do opłacania składek ZUS na zasadach ogólnych.
Opracowanie w przystępny sposób przedstawia m.in. zasady:
• ustalania składek ZUS dla przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących,
• prawidłowego obliczania podstawy oskładkowania należnej np. za część miesiąca czy w przypadku choroby,
• zawieszania działalności gospodarczej,
• ustalania maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, 
• opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.
W publikacji omówione zostały nowe zasady składania przez przedsiębiorców dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej. Uwzględniono zmiany w tym zakresie, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Zmianie uległy nie tylko same druki zgłoszeń czy miesięcznych raportów rozliczeniowych, lecz dodane zostały także nowe kody ubezpieczeniowe stosowane od 1 stycznia 2019 r.
To przystępne opracowanie jest skierowane do przedsiębiorców oraz biur rachunkowych, które prowadzą obsługę firm w zakresie wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Osoby prowadzące własną firmę muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia każdego miesiąca okre- ślonych kosztów. Wśród nich sporym obciążeniem finansowym są zwykle składki ZUS. Z tego powodu ustawodawca wprowadził do systemu prawnego kilka preferencji składkowych mających odciążyć szcze- gólnie tych przedsiębiorców, którzy dopiero startują w biznesie. Jedną z takich znaczących preferencji jest „ulga na start” (przewidziana w ramach tzw. Konstytucji biznesu), dzięki której po spełnieniu ściśle wskazanych warunków nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesię- cy aktywności biznesowej. Co więcej, od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy w pewnych okolicznościach mogą odprowadzać skład- ki społeczne od podstawy, której wysokość uzależniona jest od poziomu uzyskiwanego przychodu, tzw. mały ZUS. Celem wspomnianego przywileju jest: ■■ dostosowanie wysokości ponoszonych przez osoby wykonujące działalność gospodarczą obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich sytuacji finansowej, ■■ rozwój przedsiębiorczości, ■■ pobudzenie aktywności zawodowej, ■■ ograniczenie tzw. szarej strefy oraz ■■ poprawa przeżywalności przedsiębiorstw. Godną uwagi jest ponadto nadal funkcjonująca preferencja polegająca na możliwości uiszczania przez 24 miesiące składek społecznych od podstawy wynoszącej 30 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla osób osiągających w skali miesiąca przychód nieprzekraczający 50 kwoty ustawowej płacy mini- malnej (czyli w 2019 r. 1125 zł) ciekawym rozwiązaniem może być z pewnością korzystanie z przepisów o tzw. działalności nierejestrowanej, dzięki którym wcale nie muszą regulować składek zusowskich. Zauważmy, że pewne grupy ubezpieczonych mogą nie odprowadzać składki zdrowotnej. Dotyczy to m.in. przedsiębiorców, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty i: ■■ pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe w miesięcznej wysokości nieprzekraczającej kwoty mi- nimalnego wynagrodzenia, ■■ uzyskują z działalności przychody na poziomie nieprzekraczającym miesięcznie wysokości 50 kwoty najniższej emerytury. Warto w tym miejscu podkreślić, że sporym ułatwieniem dla osób prowadzących firmę samodzielnie bądź z pomocą osoby współpracującej jest brak obowiązku comiesięcznego przekazywania do ZUS do- kumentacji rozliczeniowej. W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo szczegółowy opis wszystkich poruszonych wyżej za- gadnień. www.infor.pl 5 Rozdział i ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom pRzez pRzedsiębioRcóW 1. definicje osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nią współpracującej Stosownie do przepisów zusowskich, za prowadzącą pozarolniczą działalność uznaje się osobę, która: 1) wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przed- siębiorców lub innych przepisów szczególnych; 2) jest twórcą lub artystą; 3) prowadzi działalność w zakresie wolnego zawodu: a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią- ganych przez osoby fizyczne, b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 4) jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 5) jest wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; 6) prowadzi publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie Prawa oświatowego. Ponadto dla celów ubezpieczeń społecznych jako osobę, która prowadzi pozarolniczą działalność go- spodarczą, traktuje się: ■■ osobę fizyczną prowadzącą zorganizowaną działalność zarobkową we własnym imieniu i w sposób ciągły, ■■ wspólnika spółki cywilnej. Osobę, która – mając wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, ale korzysta z tzw. ulgi na start, nie uznaje się za oso- bę prowadzącą taką działalność. Nie jest działalnością gospodarczą także tzw. działalność nieewidencjonowana. Na mocy art. 8 pkt 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), za oso- bę współpracującą uznaje się osobę, jeśli spełnia ona wszystkie poniższe warunki: 1) jest członkiem rodziny osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub korzystającej z ulgi na start; 2) pozostaje z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo korzystającą z ulgi na start we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje z nią bez umowy albo na podstawie umowy o pracę (z wyjąt- kiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, albowiem jeśli współpraca odbywa się na jej podstawie, wówczas zatrudniony podlega ubezpieczeniom zusowskim jako pracownik). Za ww. członków rodziny traktuje się tylko małżonka, dziecko własne, drugiego małżonka albo przy- sposobione, rodzica, macochę lub ojczyma, osobę przysposabiającą. W interpretacji zusowskiej z 8 maja 2018 r., sygn. DI/200000/43/471/2018, wyjaśniono, że: ■■ ustawa systemowa nie zawiera legalnej definicji współpracy przy prowadzeniu działalności, ■■ o statusie osoby współpracującej decyduje współpraca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, ścisła więź rodzinna z osobą prowadzącą działalność gospodarczą oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, 6 prAwo prACY i ZUs nr 1 roZdZiAł i. ogólne ZAsAdY podlegAniA UbeZpieCZeniom prZeZ prZedsiębiorCów ■■ małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie można wysnuwać obo- wiązku świadczenia pracy w zakładzie współmałżonka, jednak w sytuacji kiedy jeden ze współmałżon- ków nie może wykonywać pracy, istnieje powinność do udzielenia pomocy i wykonania nieodpłatnie pracy za małżonka, ■■ w doktrynie przyjmuje się, że współpracą przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest takie współ- działanie na rzecz współmałżonka–przedsiębiorcy, które generuje stałe dodatkowe dochody z tej dzia- łalności. Współpracą jest stała pomoc przy wykonywaniu działalności przedsiębiorcy, bez której stano- wiące majątek wspólny dochody z tej działalności nie osiągnęłyby takiego pułapu, jaki zapewnia współdziałanie. Małżonkowie mają nie tylko prawo, ale obowiązek wzajemnej pomocy, ■■ zaspokajanie potrzeb rodziny, które jest obowiązkiem małżonków, z definicji zakłada działalność za- robkową, a w tym również mieści się współpraca ze współmałżonkiem prowadzącym pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 8 pkt 11 ustawy systemowej, ■■ w świetle powyższego można więc przyjąć, że osoby współpracujące to członkowie najbliższej rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z przedsiębiorcą, przyczyniający się do prowa- dzenia działalności, działający na rzecz i w imieniu przedsiębiorcy, korzystający zarówno z zysków, ja- kie przynosi ta działalność, jak i ponoszący skutki ewentualnych błędów w jej prowadzeniu, ■■ jeżeli wskazane kryteria są spełniane przez osobę pozostającą z przedsiębiorcą w stosunku pracy, to dla celów ubezpieczeń społecznych pracownik ten jest traktowany jako osoba współpracująca. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z 2 lutego 1996 r. (sygn. akt II urn 56/95) stanął na stanowi- sku, że ocena, czy dana osoba pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, zależy od okoliczności konkretnego przypadku, przy czym sam fakt wspólnego zamieszkiwania nie może mieć tu decydującego znaczenia. Z kolei w dwóch kolejnych wyrokach Sądu Najwyższego czytamy: ■■ wyrok z 20 maja 2008 r. (sygn. akt II UK 286/07): SN Za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodującą obowiązek ubez- pieczeń emerytalnego i rentowych uznać należy taką pomoc udzieloną przedsiębiorcy przez jego małżonka, która ma charakter stały i bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia ich współdziałanie przy tym przedsięwzięciu; ■■ wyrok z 21 czerwca 2016 r. (sygn. akt I UK 272/15): SN Istnienie formalnie zawartej umowy o pracę między osobą prowadzącą działalność pozarolni- czą a małżonką tej osoby, wykonującą czynności pracownicze w faktycznych warunkach współpracy przy prowadzaniu pozarolniczej działalności, określonych w art. 8 ust. 11 ustawy systemowej, powoduje objęcie tej małżonki ubezpieczeniami społecznymi z tytułu współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności. Tytuł obowiązku ubezpieczenia społecznego nie jest objęty wolą stron. Nawet więc wówczas, gdy intencją stron umowy o pracę, pozostających w związku małżeń- skim, było ukształtowanie stosunku ubezpieczeń tak jak między pracownikiem i pracodawcą, jeżeli równocześnie wystąpiły elementy partycypowania w prowadzeniu działalności gospodarczej, dopusz- czenia do udziału w sprawach organizacyjnych i finansowych firmy, a w konsekwencji uczestniczenia w spodziewanym dochodzie jednostki organizacyjnej, kierowanej przez współmałżonka, to wówczas małżonek, mający zawartą umowę o pracę, podlegać będzie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu współpracy. Składki na ubezpieczenia społeczne osób współpracujących finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca pozarolniczą działalność (art. 16 ust. 5a ustawy systemowej). Jeśli przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawiera z członkiem rodziny umowę zlecenia, wówczas ten ostatni winien być ubezpieczony jako zleceniobiorca, a nie jako osoba współpracująca. Potwierdza to chociażby interpretacja ZUS z 11 października 2016 r., sygn. WPI/200000/43/1078/2016. www.infor.pl 7 „mAłY ZUs” i inne formY opłACAniA skłAdek Rodzaje obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń oraz okres ich trwania Osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą pozarolniczą działalność, pod- legają – co do zasady – obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek tych ubezpieczeń istnieje: ■■ od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, ■■ do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalno- ści zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców albo art. 36aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (zawieszenie działalności z powodu osobistej opieki nad dzieckiem). Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, komandytowej lub partnerskiej podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od daty uzyskania statusu wspólnika (która nie może być wcześniejsza niż data wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki) do dnia utraty statusu wspólnika. Osoby współpracujące ww. ubezpieczeniami są zaś obejmowani od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności lub współpracy z osobą korzystającą z tzw. ulgi na start do dnia zakończenia tej współpracy. Z punktu widzenia istnienia obowiązku ubezpieczeń istotne jest ustalenie, czy działalność gospodar- cza jest faktycznie wykonywana. Sam fakt zarejestrowania aktywności biznesowej w organie ewidencyj- nym nie stanowi o podleganiu ubezpieczeniom z tego tytułu, bowiem samego wpisu do CEIDG nie należy traktować jako podstawy do uznania, że działalność została faktycznie podjęta. Przedsiębiorca, który uzyskał wpis do CEIDG, ale w rzeczywistości nie rozpoczął wykonywania dzia- łalności, nie podlega ubezpieczeniom zusowskim. Natomiast jeśli podjął on tę działalność z datą póź- niejszą niż data wpisu do ewidencji, to podlega tym ubezpieczeniom od daty faktycznego rozpoczęcia działalności. Jest to akcentowane w orzecznictwie sądowym i interpretacjach ZUS, na co wskazuje poniższa tabela: Tabela 1. Wyroki sądowe i interpretacje ZUS potwierdzające prawidłowe ustalanie rozpoczęcia działal- ności gospodarczej oznaczenie wyroku lub interpretacji 1 wyrok sądu najwyższego z 19 marca 2014 r. (sygn. akt i Csk 364/13) teza lub fragment uzasadnienia 2 stosowny wpis nie jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania statusu przedsiębior- cy, gdyż decyduje o tym jedynie faktyczne podjęcie i wykonywanie działalności go- spodarczej (...). Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi tylko podstawę rozpoczęcia działalności gospodarczej w rozumieniu jej legalizacji i nie jest zdarzeniem ani czynnością utożsamianą z podjęciem takiej działalności. wyrok sądu Apelacyjnego w gdańsku z 14 październi- ka 2016 r. (sygn. akt iii AUa 747/16) (...) obowiązkowi ubezpieczeń społecznych podlega osoba faktycznie prowa- dząca działalność gospodarczą (a więc wykonująca tę działalność), a nie osoba jedynie figurująca w ewidencji działalności gospodarczej na podstawie uzyska- nego wpisu, która działalności tej nie prowadzi (nie wykonuje). wyrok nsA w warszawie z 17 marca 2017 r. (sygn. akt ii gsk 5009/16) obowiązek ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność – w tym działalność gospodarczą – wynika z faktycznego prowadzenia tej działalności. innymi słowy, osoby faktycznie nieprowadzące takiej działalności nie podlegają ubezpieczeniu, nawet jeżeli dokonały wpisu do ewidencji, i odpowiednio osoby, które nie zgłosiły tej działalności organowi ewidencyjnemu, a faktycznie ją pro- wadzą, objęte są obowiązkiem ubezpieczenia. interpretacja indywidualna ZUs z 24 lutego 2017 r. (sygn. wpi/200000/43/ 238/2017) (...) przesłanką uznania, że ma miejsce prowadzenie (...) działalności jest posia- danie wpisu do Ceidg, przy czym przesłankę tę można obalić. Aby bowiem powstał obowiązek ubezpieczenia, działalność, o której mowa wyżej, powinna być wykonywana faktycznie. (...) 8 prAwo prACY i ZUs nr 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MAŁY ZUS I INNE FORMY OPŁACANIA SKŁADEK
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: