Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00660 006816 21291915 na godz. na dobę w sumie
MATLAB. Ćwiczenia - książka
MATLAB. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-711-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> pakiety naukowe >> matlab
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Matlab to środowisko służące do przeprowadzania obliczeń numerycznych i rozwiązywania złożonych zagadnień matematycznych. Wydajne i szybkie algorytmy oraz doskonałe mechanizmy analityczne czynią z niego doskonałe narzędzia zarówno dla matematyka, jak i dla ekonomisty lub genetyka. Język programowania Matlaba umożliwia tworzenie własnych aplikacji, a ogromna ilość bibliotek zewnętrznych ułatwia zastosowanie tych aplikacji do różnych celów. Matlab to dziś standard w laboratoriach badawczych. Coraz częściej wykorzystuje się go również na uczelniach -- na niektórych jest nawet elementem programu zajęć. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby jego możliwości wykorzystywać również podczas nauki matematyki w szkole.

Książka 'Matlab. Ćwiczenia' to zbiór praktycznych ćwiczeń, dzięki którym poznasz możliwości Matlaba i zasady korzystania z niego. W książce opisane jest tworzenie programów, wykorzystywanie Matlaba do obliczeń matematycznych - zarówno podstawowych jak i tych najbardziej skomplikowanych oraz tworzenie graficznej reprezentacji wyników obliczeń.

Przekonaj się, jak bardzo możesz przyspieszyć swoją pracę korzystając z odpowiedniego narzędzia obliczeniowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI MATLAB. Æwiczenia Autor: Marek Czajka ISBN: 83-7361-711-6 Format: B5, stron: 96 Przyk³ady na ftp: 2 kB Matlab to ġrodowisko s³u¿¹ce do przeprowadzania obliczeñ numerycznych i rozwi¹zywania z³o¿onych zagadnieñ matematycznych. Wydajne i szybkie algorytmy oraz doskona³e mechanizmy analityczne czyni¹ z niego doskona³e narzêdzia zarówno dla matematyka, jak i dla ekonomisty lub genetyka. Jêzyk programowania Matlaba umo¿liwia tworzenie w³asnych aplikacji, a ogromna iloġæ bibliotek zewnêtrznych u³atwia zastosowanie tych aplikacji do ró¿nych celów. Matlab to dziġ standard w laboratoriach badawczych. Coraz czêġciej wykorzystuje siê go równie¿ na uczelniach — na niektórych jest nawet elementem programu zajêæ. Oczywiġcie nic nie stoi na przeszkodzie, aby jego mo¿liwoġci wykorzystywaæ równie¿ podczas nauki matematyki w szkole. Ksi¹¿ka „Matlab. Æwiczenia” to zbiór praktycznych æwiczeñ, dziêki którym poznasz mo¿liwoġci Matlaba i zasady korzystania z niego. W ksi¹¿ce opisane jest tworzenie programów, wykorzystywanie Matlaba do obliczeñ matematycznych — zarówno podstawowych jak i tych najbardziej skomplikowanych oraz tworzenie graficznej reprezentacji wyników obliczeñ. • Ďrodowisko Matlaba • Zasady programowania w Matlabie • Funkcje matematyczne • Operacje na macierzach • Wyznaczanie pochodnych i ca³ek • Sterowanie przebiegiem programu • Tworzenie ró¿nych typów wykresów Przekonaj siê, jak bardzo mo¿esz przyspieszyæ swoj¹ pracê korzystaj¹c z odpowiedniego narzêdzia obliczeniowego. KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .......................................5 Rozdział 1. Praca w MATLAB-ie ...................................................z...................................................................................7 Uruchamianie MATLAB-a...................................................e....................................... 7 Program ...................................................e...................................................e................. 8 Edytor M-plików ...................................................e...................................................e. 10 Zamykanie MATLAB-a ...................................................e......................................... 12 Rozdział 2. Programowanie w MATLAB-ie...................................................z..........................................................13 Zmienne...................................................e...................................................e............... 13 Pomocne zmienne MATLAB-a ...................................................e.............................. 17 Operatory...................................................e...................................................e............. 18 Funkcje ...................................................e...................................................e................ 19 Transpozycja ...................................................e...................................................e.. 20 Informacje o zmiennych...................................................e.................................... 21 Wartość bezwzględna ...................................................e....................................... 22 Zaokrąglanie ...................................................e...................................................e.. 23 Funkcje trygonometryczne...................................................e................................ 24 Funkcje logarytmiczne...................................................e...................................... 25 Pierwiastek...................................................e...................................................e..... 27 Losowanie wartości ...................................................e.......................................... 28 Formaty liczb ...................................................e...................................................e. 31 Sumowanie elementów ...................................................e..................................... 33 Macierz dolno- i górnoprzekątna ...................................................e...................... 34 Kwadrat magiczny ...................................................e............................................ 35 Macierz Hilberta ...................................................e............................................... 36 Macierz Pascala ...................................................e................................................ 37 Macierz Vandermonde’a...................................................e................................... 37 Macierze elementarne ...................................................e....................................... 38 Wyznacznik...................................................e...................................................e.... 38 Informacje o poleceniach ...................................................e.................................. 39 Wyświetlanie tekstu ...................................................e.......................................... 42 Funkcje Inline ...................................................e...................................................e 42 Pochodna funkcji ...................................................e.............................................. 43 Wyliczanie całek ...................................................e............................................... 44 Odmierzanie czasu ...................................................e............................................ 46 4 MATLAB. Ćwiczenia Instrukcja warunkowa...................................................e............................................. 46 Instrukcja wyboru ...................................................e...................................................e 48 Pętle ...................................................e...................................................e..................... 50 Pętla for...................................................e...................................................e.......... 50 Pętla while...................................................e...................................................e...... 51 Obsługa błędów ...................................................e...................................................e... 52 Komentarze...................................................e...................................................e.......... 53 Pisanie funkcji i skryptów ...................................................e...................................... 53 Przykłady pisania funkcji i skryptów...................................................e...................... 54 Wczytanie zmiennych ...................................................e....................................... 54 Największy wspólny dzielnik ...................................................e........................... 54 Najmniejsza wspólna wielokrotność...................................................e................. 56 Zmiana systemu liczbowego ...................................................e............................. 59 Gra ...................................................e...................................................e................. 61 Rozdział 3. Podstawy tworzenia wykresów...................................................z.....................................................65 Okno wykresów...................................................e...................................................e... 66 Pierwszy wykres ...................................................e...................................................e.. 67 Wzbogacanie wykresu ...................................................e............................................ 71 Wykres kołowy...................................................e...................................................e.... 77 Histogram ...................................................e...................................................e............ 79 Wykres słupkowy ...................................................e...................................................e 81 Wykres schodkowy...................................................e................................................. 84 Wiele wykresów w jednym oknie...................................................e........................... 85 Wykresy demonstracyjne...................................................e........................................ 87 Rozdział 4. MATLAB w internecie...................................................z...........................................................................89 Rozdział 2. Programowanie w MATLAB-ie Na początku tego rozdziału zajmiemy się podstawowymi poleceniami MATLAB-a. Zobaczymy, w jaki sposób tworzy się nowe zmienne oraz jak program je traktuje. W międzyczasie przyjrzymy się wielu ciekawym funkcjom, których w tym środowi- sku nie brakuje. W dalszej części rozdziału przejdziemy do programowania. Zajmiemy się pisaniem funkcji i skryptów o różnym stopniu skomplikowania. Zmienne Zmienne to nic innego, jak tylko pewna informacja zapisana w pamięci komputera. MATLAB daje możliwość operowania zmiennymi wielowymiarowymi, o czym przeko- nasz się niebawem. Na początku przejdź do okna Command Window i wpisz tam pewną wartość liczbową (np. 13), a następnie zatwierdź, używając klawisza Enter. Automatycznie w oknie poleceń pojawi się informacja: CPU która mówi, że zmiennej CPU przyporządkowana jest wartość . MATLAB sam stwo- rzył tę zmienną. Przypisanie pewnej wartości do nowej bądź istniejącej zmiennej zapre- zentowane jest poniżej. 14 MATLAB. Ćwiczenia Za znakiem zachęty ( ) wpisz Z, a następnie zatwierdź klawiszem Enter. Poniżej zostanie wyświetlona informacja: Z Od tej chwili zmiennej Z przypisana jest wartość . Na rysunku 2.1 przedstawiono wy- konane polecenia. Rysunek 2.1. Wykonywanie poleceń Podczas przypisywania wartości zmiennym można wykonywać obliczenia lub całe wy- rażenia. [ [   Z[ Z ZZ Z Rozdział 2. (cid:1) Programowanie w MATLAB-ie 15 Zauważ, że wyrażenie może zawierać wcześniej zadeklarowane zmienne. Teraz zajmiemy się deklarowaniem zmiennych wielowymiarowych. Nie jest to trudne, wystarczy pamiętać o tym, żeby tworzone macierze były prostokątne. Przykładowo, stworzymy zmienną o rozmiarze 4 na 3. W tym celu należy użyć polecenia: :=? W ten sposób otrzymaliśmy zmienną o następującej budowie:  Jak widać, kolejne wartości w wierszach oddziela się spacjami, natomiast przechodze- nie do następnej linii następuje po wpisaniu znaku średnika. Zauważ, że deklarowanie zmiennych różnych typów niczym się nie różni. Dotyczy to także deklarowania zmiennych przechowujących ciągi znaków. Deklarowanie zmiennej, której wartością jest ciąg znaków, wygląda następująco: U /CVNCDLGUVQM U /CVNCDLGUVQM MATLAB bez problemu rozpoznaje również liczby zespolone. Wie także, jakiego typu jest nowa zmienna! Za pomocą znaku dwukropka można tworzyć łańcuchy liczb, np. lub . Konstrukcja wykorzystująca dwukropek wygląda następująco: LKM Generuje ona następujący ciąg znaków: =LL KL KŗM? W przypadku gdy K, można zapisać: LM Jeżeli wielkość K nie jest określona, MATLAB domyślnie przyjmuje, że K. Oto przykłady tworzenia ciągów: Z Z  16 MATLAB. Ćwiczenia CPU RK CPU Aby móc odczytywać dane z tablicy, można posłużyć się następującymi metodami (użyjemy tu konstrukcji #=?): (cid:1) wskazanie jednej wartości — # Z[ , gdzie Z oznacza numer wiersza, a [ numer kolumny; np.: # CPU (cid:1) wskazanie jednej kolumny — # [ , gdzie [ oznacza numer kolumny; np.: # CPU  (cid:1) wskazanie jednego wiersza — # Z , gdzie Z oznacza numer wiersza; np.: # CPU (cid:1) wskazanie wszystkich danych w formie wektora — # ; np.: # CPU       Rozdział 2. (cid:1) Programowanie w MATLAB-ie 17 (cid:1) wskazanie macierzy wewnętrznej — # ZMTQMAZZ[MTQMA[[ , gdzie Z, Z to numery wierszy, natomiast [, [ to numery kolumn; np.: # CPU  Pamiętaj, że za pomocą symboli określasz indeksy tablic, natomiast za pomocą symboli =? tworzysz tablice. Tworzenie zmiennych Ćwiczenie 2.1. W tym ćwiczeniu zapoznasz się z tworzeniem zmiennych i odczytywaniem ich wartości. Aby nauczyć się obsługi zmiennych: 1. W oknie Command Window wpisz i zatwierdź klawiszem Enter. Zostanie stworzona zmienna o nazwie CPU, której wartością jest właśnie . 2. Stwórz zmienną Z i przypisz jej wartość . 3. Do zmiennej C przypisz wartość działania Z . W tym celu wykonaj polecenie CZ . 4. Stwórz zmienną o rozmiarze 3 na 3. Możesz posłużyć się następującym poleceniem: #=?. 5. Przypisz zmiennej Z wartość przechowywaną w środku macierzy #. W tym celu użyj polecenia Z# . Pomocne zmienne MATLAB-a MATLAB posiada wiele „wbudowanych” zmiennych, które mogą być wykorzystywane przez użytkownika w dowolnym momencie. Dostarczają one wartości liczbowych często stosowanych przez programistów korzystających z tego środowiska. Oto niektóre z tych zmiennych: (cid:1) RK — wartość PI; (cid:1) FCVG, ENQEM — aktualna data i czas; (cid:1) 0C0 — wartość nieokreślona; (cid:1) +PH — nieskończoność. 18 MATLAB. Ćwiczenia Przykładowo, aby odczytać aktualną datę i przypisać ją do zmiennej, wystarczy użyć polecenia ZFCVG. Format otrzymanych danych po wydaniu polecenia ENQEM jest nastę- pujący: ENQEM CPU G  Odczytywanie wartości zmiennych pomocniczych Ćwiczenie 2.2. Aby zapoznać się ze zmiennymi pomocniczymi: 1. Do zmiennej Z przypisz wartość RK. 2. Do zmiennej [ przypisz wartość FCVG. 3. Do zmiennej przypisz wartość ENQEM. 4. Wyświetl wartości tych zmiennych za pomocą polecenia: Z[. Operatory MATLAB pozwala stosować szereg operatorów logicznych, operatorów relacji oraz operatorów arytmetycznych. Poniżej są one kolejno przedstawione. Operatory logiczne — są stosowane przy budowaniu wyrażeń logicznych. Symbol oznacza „i”, symbol | oznacza „lub”, ~ oznacza „nie” (negację), natomiast xor oznacza „alternatywę wykluczającą”. Operatory relacji — pozwalają porównywać ze sobą dwie wartości: , =, , =, ==, ~= (różny). Operatory arytmetyczne — pozwalają wykonywać operacje pomiędzy wartościami. W MATLAB-ie istnieje podział operatorów na macierzowe i tablicowe. Operatory aryt- metyczne to: +, –, *, .*, ^, .^, /, ./, , .. Symbole poprzedzone kropką odnoszą się do operacji tablicowych. Rozdział 2. (cid:1) Programowanie w MATLAB-ie 19 Operacje na macierzach Ćwiczenie 2.3. Aby zapoznać się z niektórymi z operatorów, proponuję wykonać następujące ćwiczenie: 1. Wykonaj polecenie: C=?, a następnie polecenie D=?. Dzięki temu MATLAB zapamięta takie wartości: C  D  2. Aby dodać te dwie macierze i wynik zachować w następnej, wykonaj polecenie: EC D. Wartość nowej zmiennej jest następująca: E  3. Aby pomnożyć macierze przez siebie, wpisz: EC D, a następnie użyj klawisza Enter. 4. Aby podnieść macierz do trzeciej potęgi, należy wykonać polecenie: EC@ E  Jeśli zakończysz polecenie znakiem średnika, to efekt jego działania nie zostanie wyświetlony w oknie poleceń.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MATLAB. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: