Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00269 015688 20462374 na godz. na dobę w sumie
MNEMObiznes - ebook/pdf
MNEMObiznes - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377016022 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Gdy mówimy 'pamięć w biznesie lub w sprzedaży', przychodzi nam na myśl najczęściej jeden temat: „dzięki technikom zapamiętywania mogę nauczyć się zapamiętywać twarze i nazwiska klientów i tym zabłysnąć”. Owszem, to jedna z możliwości, jakie daje nam wyćwiczona pamięć. Ale zgłębiając tajniki MNEMObiznesu, tak naprawdę otrzymujesz narzędzia wykorzystywane przez psychologię sprzedaży, którymi wdrukujesz na stałe w pamięć klienta ważne informacje o swoim produkcie, marce, firmie.

W odróżnieniu od innych książek, temat „pamięci” nie jest związany z „uczeniem się” w rozumieniu szkolnym czy akademickim, ale w całości dotyczy sfery biznesowej. W odróżnieniu z kolei od książek o sprzedaży, nie jest tylko małym fragmentem dotyczącym „pamięci” i włączonym do większej całości (jak to zwykle bywa), lecz stanowi punkt centralny rozważań.

Główny temat, na zasadzie logicznych powiązań, pogłębiają zagadnienia dotyczące takich kwestii jak psychologia sprzedaży, neuromarketing, psychologia percepcji i reklamy.

'MNEMObiznes' to wiedza o mechanizmach działania pamięci pod kątem wykorzystania jej w marketingu, reklamie i sprzedaży.

Jak skorzystać z możliwości wpływania poprzez pamięć i mnemotechniki na zysk w biznesie, niezależnie od tego, czy prowadzisz małą, nawet jednoosobową firmę, czy zarządzasz dużym przedsiębiorstwem? Odpowiedź możesz znaleźć w tej publikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy ebook to darmowa wersja promocyjna, nie przeznaczona do sprze- daży, dołączana do drukowanej książki o tym samym tytule. © Copyright by Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki, rok 2012 Autor: Andrzej Bubrowiecki Tytuł: MNEMObiznes Wydanie I Data: 17.10.2012 ISBN: 978–83–7701–605–3 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna Skład: Magda Wasilewska Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. 44–117 Gliwice ul. Toszecka 102 www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Wstęp ........................................................................................................7 Rozdział 1. Pamięć eksperta .............................................................. 11 Mapy myśli — źródło informacji .............................................................. 12 Jak stworzyć mapę myśli na temat produktu ......................................... 17 Eksperckie umiejętności ............................................................................... 18 Techniki pracy umysłowej ........................................................................... 19 Szybkie czytanie ......................................................................................... 20 Podstawowe techniki pamięciowe ............................................................. 21 Kartoteka Przydatnej Wiedzy (KPW) .................................................... 22 Inteligencja werbalna ................................................................................ 24 Bogata wyobraźnia ................................................................................... 25 Rozdział 2. Pamięć dla sukcesu .......................................................... 27 Rozdział 3. Mechanizmy działania pamięci .................................... 31 Zapamiętywanie jako proces .................................................................... 38 Kodowanie ................................................................................................... 38 Przechowywanie ......................................................................................... 39 Przywoływanie ............................................................................................ 39 Wnioski ....................................................................................................... 43 Warunkowanie klasyczne ........................................................................... 45 Pamięć płci .................................................................................................... 47 Rozdział 4. Pamiętam cię. Zapamiętywanie twarzy i nazwisk .... 51 Nastawienie mentalne ................................................................................ 52 Koncentracja na osobie .............................................................................. 53 Spostrzegawczość ....................................................................................... 54 Twórcza praca wyobraźni ......................................................................... 56 Baza danych klienta.................................................................................... 58 Tworzenie mapy myśli — baza danych klienta ..................................... 60 Rozdział 5. Prawa zapamiętywania w marketingu i sprzedaży .61 Efekt początku i końca ................................................................................ 61 Prawo skojarzeń ........................................................................................... 65 Reguła wyjątkowości ................................................................................... 67 Prawo powtórek ........................................................................................... 75 Zasada aktywności poznawczej ............................................................... 77 Prawo elaboracji ......................................................................................... 78 Ruch .............................................................................................................. 79 Szczegółowość ............................................................................................ 79 Obrazy pozytywne .................................................................................... 79 Kolory .......................................................................................................... 80 Humor .......................................................................................................... 80 Zmysłowość ................................................................................................. 80 Liczby ........................................................................................................... 81 Rola emocji w zapamiętywaniu ................................................................ 82 Rozdział 6. Sprzedaż przez lewą i prawą półkulę ....................... 89 Lewa półkula ................................................................................................ 90 Prawa półkula .............................................................................................. 92 Rozdział 7. Sprzedaż wszystkimi zmysłami ..................................... 97 Wzrok ............................................................................................................ 97 Słuch ............................................................................................................... 98 Węch ............................................................................................................100 Smak.............................................................................................................102 Dotyk ............................................................................................................102 Typ wizualny ...............................................................................................103 Typ audytywny ...........................................................................................104 Typ kinestetyczny .......................................................................................105 Rozdział 8. Techniki pamięciowe w rozmowie handlowej i w prezentacjach ...........................................................................113 Rozmowa w stanie alfa ............................................................................113 Obraz potrzeb klienta ..............................................................................115 Jak narysować mapę potrzeb klienta? ..................................................120 Rodzaje pytań w komunikacji z klientem ..............................................121 Kompas sprzedaży ....................................................................................124 Zapamiętana prezentacja .......................................................................127 Podsumowanie. Jak przeprowadzić rozmowę handlową godną zapamiętania ........................................................................................128 Etap pierwszy. Przygotowanie się do rozmowy ..................................130 Etap drugi. Przywitanie się z klientem ..................................................132 Etap trzeci. Rozpoczęcie rozmowy .........................................................133 Etap czwarty. Rozpoznanie potrzeb ......................................................134 Etap piąty. Prezentacja rozwiązania ....................................................137 Etap szósty. Zamknięcie sprzedaży .......................................................139 Strategia 3 A..............................................................................................139 Rozdział 9. Prezentacja w formie wystąpienia ............................141 Przygotowanie ............................................................................................141 Wygląd .......................................................................................................144 Mowa ciała .................................................................................................144 Ton głosu ......................................................................................................145 Użycie multimediów ...................................................................................146 Rozdział 10. Metafora w marketingu .............................................147 Równowaga ................................................................................................149 Przemiana ...................................................................................................150 Podróż ..........................................................................................................151 Natura ..........................................................................................................152 Więź.............................................................................................................152 Rozdział 11. Marketing narracyjny ................................................157 Rozdział 12. Kreatywny sprzedawca .............................................165 Wybrane metody twórczego myślenia ..........................................171 Burza myśli ..................................................................................................171 Kreatywny przewodnik .............................................................................172 Słowo na zakończenie ........................................................................173 Patronat: Rozdział 4. Pamiętam cię. Zapamiętywanie twarzy i nazwisk Wyobraź sobie, że z łatwością zapamiętujesz twarze i na- zwiska swoich klientów, a oni nie mogą zapomnieć o tobie. Brzmi nieźle, prawda? Zapamiętywanie innych ludzi to je- den z kluczowych elementów nawiązywania przyjaznych stosunków zarówno w życiu prywatnym, jak i w świecie biznesu. Ludzie po prostu lubią, gdy pamiętamy ich twa- rze, imiona czy nazwiska. Odczuwają do nas z tego powo- du większą sympatię, ponieważ zapamiętując ich, dajemy im do zrozumienia, że są dla nas kimś ważnym i wyjątko- wym, kimś, komu poświęciliśmy odpowiednią ilość czasu i energii. To podstawa budowania między nami a klientem sympatii — tego rodzaju znajomości, który w świecie biz- nesu jest być może najważniejszym sposobem budowania relacji interpersonalnych. Badania psychologów społecz- nych udowodniły, że: 1) zapamiętanie przez sprzedawców imienia klienta zwiększa jego skłonność do powtórnego robienia zakupów; 2) jeśli zapamiętasz imię osoby, którą poznałeś, a potem użyjesz go podczas kolejnego kontak- tu, łatwiej przekonasz ją do skorzystania właśnie z twojej oferty handlowej. Doskonalenie zdolności zapamiętywa- nia ludzi to jedna z najbardziej cenionych umiejętności 51 Andrzej Bubrowiecki pożądanych przez handlowców chcących osiągnąć suk- cesy w swojej profesji. Dale Carnegie pisał: „Jeśli chcesz zdobyć przyjaciół, zadbaj o to, by ich zapamiętać. To, że pamiętasz moje imię, jest dla mnie subtelnym komplemen- tem; w ten sposób dajesz do zrozumienia, że zrobiłem na tobie wrażenie. Pamiętaj imię, a sprawisz, że poczuję się ważniejszy”12. Zasady, które poznasz za chwilę, umożliwią ci opanowa- nie sztuki zapamiętywania twarzy i nazwisk swoich ewentu- alnych klientów, i to już po pierwszym spotkaniu, również wtedy, gdy będziesz chciał szybko utrwalić sobie w pamięci szersze grono osób poznawanych w tym samym czasie. Zapamiętywanie ludzi to umiejętność, która wymaga od ciebie: odpowiedniego nastawienia mentalnego, koncentra- cji na osobie, spostrzegawczości oraz twórczej pracy wy- obraźni. Nastawienie mentalne Przede wszystkim zaprogramuj się na sukces. Przed momentem, w którym spotkasz nowe osoby, powtarzaj sobie w myślach, z pełnym przekonaniem: „Mam do- skonałą pamięć i bez problemu zapamiętam twarze i na- zwiska (imiona) nowo poznanych osób”. Przeprowadź w wyobraźni trening mentalny, jak to będziesz z powo- dzeniem robił. Wyobraź sobie tę przyszłą chwilę, w któ- rej widzisz twarze i słyszysz nazwiska z ust dopiero co 12 N. Kasibhatla, Pamięć absolutna. Gliwice 2011, s.121 52 Rozdział 4. Pamiętam cię. Zapamiętywanie twarzy i nazwisk poznanych przez ciebie ludzi. Witasz się, uśmiechasz, jesteś opanowany, rozluźniony i pewny swoich umiejęt- ności. Koncentracja na osobie Skoncentruj całą swoją uwagę na osobie, którą właśnie poznajesz. Wyłącz „funkcję skanowania otoczenia” i uak- tywnij „funkcję skupienia na punkcie”. Niech nic poza kontaktem z drugim człowiekiem nie rozprasza twojej uwagi. Gdy podajesz rękę lub witasz kogoś w inny spo- sób, utrzymuj kontakt wzrokowy. Okaż szczere zaintere- sowanie drugą osobą. Uśmiechnij się. Jeżeli nie ma innych wymogów savoir vivre’u w danej sytuacji, przedstaw się jako pierwszy, okazując w ten sposób swoją otwartość. Uśmiech przy powitaniu z twojej strony to nie tylko bu- dowanie pozytywnych relacji na „dzień dobry”, ale rów- nież działanie na rzecz lepszego zapamiętania ciebie przez klienta. Według badań przeprowadzonych w 2008 roku przez prof. prof. Takashiego Tsukiurę i Roberta Cabe- zę z Duke University w Durham w Karolinie Północnej osoby uśmiechnięte bardziej nam się podobają i łatwiej zapamiętujemy ich imiona. Takich obserwacji dokona- no, gdy uczestnicy eksperymentu oglądali zdjęcia ludzi uśmiechniętych i nieuśmiechających się, po czym pozna- wali ich imiona. Badanie za pomocą fMRI (rezonansu ma- gnetycznego) wykazało, że część mózgu osób biorących udział w eksperymencie, odpowiedzialna za odczuwanie nagrody (kora okołooczodołowa), była bardziej aktywna, 53 Andrzej Bubrowiecki gdy osoby te uczyły się imion osób uśmiechniętych, jak również wtedy, gdy te imiona odtwarzały z pamięci. Ca- beza wyjaśniał: „Jesteśmy wrażliwi na pozytywne sygnały społeczne. Chcemy zapamiętać ludzi, którzy byli dla nas mili, na wypadek gdybyśmy w przyszłości mieli się jeszcze z nimi zetknąć”. Gdy usłyszysz nazwisko lub imię (otrzymasz wizytówkę), dokonaj ich werbalizacji. Powtórz je w grzecznej formie, na przykład „Pani Justyna Lubecka, cieszę się, że mogę panią poznać”. Jeżeli za pierwszym razem nie usłyszałeś wyraź- nie imienia lub nazwiska przedstawiającej się osoby, poproś o powtórzenie lub przeliterowanie. Każda powtórka nowej informacji to większe prawdopodobieństwo szybszego jej zapamiętania i odtworzenia. Możesz również poświęcić krótką chwilę na rozmowę o tym, co oznacza dane imię, skąd pochodzi, jakie jest (i czy jest lubiane) zdrobnienie bądź jaki jest rodowód nazwiska. Oczywiście należy to ro- bić z wyczuciem i kulturą. Spostrzegawczość Obserwuj bacznie poznawaną osobę. Nieuważne patrze- nie jest jednym z powodów słabej pamięci. Zwróć uwa- gę, jakie elementy charakterystyczne fizjonomii lub ubioru „rzucają ci się natychmiast w oczy”. Ucz się rozpoznawać cechy charakterystyczne w wyglądzie innych ludzi. Pomo- że ci to dokładnie obserwować i określić każdego w in- dywidualny sposób oraz lepiej zapamiętać dzięki swoim skojarzeniom. 54 Rozdział 4. Pamiętam cię. Zapamiętywanie twarzy i nazwisk Trenuj rozpoznawanie charakterystycznych cech fi- zjonomii napotykanych ludzi. Naucz się wychwytywać te indywidualne i niepowtarzalne cechy. Oto możliwe charakterystyczne wyróżniki, na które warto zwrócić uwagę: Głowa — duża, średnia, mała, okrągła, kwadratowa, prostokątna, trójkątna, wąska, szeroka, owalna włosy — długie, krótkie, proste, kręcone, spięte, deli- katne, grube, łysina, farbowane, rzadkie, gęste Czoło — wysokie, szerokie, pomarszczone, gładkie Uszy — duże, małe, przylegające, odstające, okrągłe, prostokątne, trójkątne, z małym płatkiem, bez płatka oCzy — duże, małe, skośne, wyłupiaste, szeroko rozsta- wione, osadzone blisko nosa, w określonym kolorze, po- wieki mogą być duże, małe, napuchnięte Nos — duży, mały, wąski, szeroki, zakrzywiony, zaokrą- glony, spiczasty, orli, zadarty Usta — małe, wydatne, wygięte do góry, wygięte do dołu, z wydatną górną wargą, z wąską dolną wargą Broda — spiczasta, okrągła, kwadratowa, z dołkiem na środku, długa, krótka, podwójna skóra — gładka, szorstka, jasna, ciemna, sucha, blada, pomarszczona, opalona, piegowata, ziemista, plamista Ćwicz sztukę uważnej obserwacji przy każdej okazji. Rozwijaj swoje umiejętności stopniowo, krok po kroku koncentrując uwagę na innych cechach fizjonomii. Przez dwa, trzy dni przyglądaj się na przykład ludzkim nosom, potem uszom, przez kolejne dni brwiom itd. 55 Andrzej Bubrowiecki Twórcza praca wyobraźni Gdy znajdziesz u poznawanej osoby jej cechę charaktery- styczną (tzw. zakładkę wizualną), połącz tę cechę w swojej twórczej wyobraźni z usłyszanym nazwiskiem (imieniem), zamieniając je również na obrazowe skojarzenie. Wyobraź sobie na przykład znajomego, który ma łysą głowę i odstające uszy. Nazywa się Kowal. Łatwo go za- pamiętasz, gdy przez chwilę wyobrazisz sobie na czubku łysej głowy kowala przyklepującego wielkim młotem uszy. Jeśli jest to Kasia Sałacka, u której spostrzegłeś duże ory- ginalne kolczyki, możesz po prostu na jednym z nich „za- wiesić” paczkę kaszy (skojarzenie z Kasią), a na drugim „zobaczyć” przez chwilę główkę sałaty (bliskie skojarzenie do nazwiska). Potraktuj zapamiętywanie jak przyjemną za- bawę. Pozwoli to twojej prawej półkuli tworzyć szybciej oryginalne skojarzenia i związki zapewniające dobrą pa- mięć. Jak najszybciej powtórz w wyobraźni przynajmniej dwu- krotnie swoje skojarzenia; przypomnij sobie, co było cha- rakterystyczną cechą danej osoby, jak zamieniłeś imię lub nazwisko na obraz oraz w jaki sposób połączyłeś oba ele- menty ze sobą. Spójrz na osobę, którą przed chwilą pozna- łeś, i zwróć się do niej w myślach z jakąś uwagą, posługując się jej imieniem bądź nazwiskiem. Jeśli jesteś w dużym gronie poznanych ludzi, z którymi wcześniej „przerobiłeś” całą procedurę zaznajomienia, przy nadarzającej się okazji podejdź do każdego i zamień kilka zdań, używając właściwych imion lub nazwisk. Wyko- 56 Rozdział 4. Pamiętam cię. Zapamiętywanie twarzy i nazwisk naj również co pewien czas powtórkę całości. Stań z boku i jeszcze raz przypomnij sobie poszczególne osoby oraz metodę, którą wykorzystałeś do ich zapamiętania. Jeżeli byłeś na spotkaniu, na którym poznałeś wiele waż- nych dla ciebie osób, i zależy ci, aby ich nazwiska zostały w twojej pamięci na dłużej, po powrocie do domu wykonaj mapę myśli. Umieść na niej wszystkie osoby, cechy cha- rakterystyczne ich wyglądu i zachowań, wybrane zakładki wizualne, imiona i nazwiska zamienione na obrazowe sko- jarzenia oraz sposób zapamiętania. Ćwiczenie Wyobraź sobie, że właśnie poznajesz grono nowych osób i chcesz zapamiętać ich nazwiska. Znajdziesz je poniżej wraz z charakterystycznymi cechami fizjonomii oraz rzu- cającymi się w oczy elementami ubioru poszczególnych lu- dzi. Zapamiętaj je w trzy minuty, a potem uzupełnij tabelę kontrolną. A. Kwiatkowski — krzaczaste brwi, zegarek kieszonkowy B. Węgiełek — orli nos, znaczek kibica Legii C. Malec — czarne kręcone włosy, skórzana kurtka D. Widlicka — skośne oczy, czarne kozaczki E. Stawicka — dołki w policzkach, pasek ze złotą klamrą F. Lesiak — pasemka na włosach, naszyjnik z korali G. Kołecki — sumiaste wąsy, żółty krawat H. Leszczuk — łysina, muszka I. Kalinowski — czoło pomarszczone, niebieski golf J. Wojnowski — długa broda, okulary 57 Andrzej Bubrowiecki Szczegóły fizjonomii Elementy garderoby Nazwisko skośne oczy czarne kozaczki orli nos znaczek kibica Legii dołki w policzkach pasek ze złotą klamrą łysina muszka czoło pomarszczone niebieski golf długa broda okulary krzaczaste brwi zegarek kieszonkowy sumiaste wąsy żółty krawat pasemka na włosach naszyjnik z korali czarne kręcone włosy skórzana kurtka Baza danych klienta Utrzymywanie dłuższych i systematycznych kontaktów z klientami to klucz do budowania efektywnych relacji biz- nesowych. Relacje te powinny być w znacznym stopniu skoncentrowane na osobie klienta, na tym, co go interesu- je, cieszy i powoduje, że chętnie o nas pamięta, lubi z nami przebywać i wraca do nas po kolejny zakup. Takie skupie- nie na drugiej osobie to znakomity sposób na realizację 58 Rozdział 4. Pamiętam cię. Zapamiętywanie twarzy i nazwisk w praktyce jednej z najpotężniejszych zasad wywierania wpływu — zasady sympatii. Jesteśmy w stanie zrobić wię- cej rzeczy dla ludzi, których lubimy. Wolimy kupować od tych, którzy nas rozumieją, słuchają, uśmiechają się i roz- mawiają o tym, co nas najbardziej interesuje. Dlatego war- to wiedzieć i zapamiętywać, w jaki sposób odnosić się do poszczególnych klientów, na jakie tematy z nimi rozma- wiać, na co zwracać uwagę, jak się do nich dopasowywać w procesie komunikacji, jakie mają metaprogramy i sys- temy reprezentacji, w jaki sposób podejmują decyzje, co ostatnio kupili, o jakich innych swoich potrzebach wspo- minali itd. Profile swoich klientów możesz z powodzeniem „ma- gazynować” za pomocą map myśli. Mapy pozwalają przy- swoić dużą ilość informacji, przechować je i odtworzyć w dowolnej sytuacji. Porządkują również myśli, pozwalają lepiej skupić się na danym temacie oraz stymulują twórczą wyobraźnię. Tworzenie prostych map myśli dotyczących osobowości i zakupów klienta ułatwi twoje kontakty handlowe. Najle- piej takie mapy tworzy się zaraz po spotkaniu z klientem lub po dokonaniu transakcji. Efekt świeżości nabytej wie- dzy pozwala ci wtedy na jak najwierniejsze odtworzenie w umyśle ważnych informacji i opisanie ich. Przeglądanie map, analizowanie zawartych na nich informacji i wyko- rzystywanie ich w przyszłych kontaktach handlowych to doskonała droga do zapamiętania ogromnej ilości szczegó- łów dotyczących twoich najlepszych klientów. Pomyśl, jak taka wiedza może ci pomóc w sprzedaży! 59 Andrzej Bubrowiecki Tworzenie mapy myśli — baza danych klienta Oto opis tego, w jaki sposób taką mapę myśli o sprzedaży możesz szybko i łatwo wykonać: 1. 2. Weź czystą kartkę papieru formatu A4 i ułóż ją poziomo. Na środku strony napisz nazwisko klienta i narysuj przed- stawiający go rysunek. Najbardziej charakterystyczne cechy fizjonomii narysuj wyolbrzymione, karykaturalne. Jeśli na- zwisko kojarzy się z jakimś obrazem, na przykład Kaczor, Kozak itp., wykorzystaj ten fakt w rysunku centralnym. Od rysunku centralnego poprowadź w różnych kie- runkach gałęzie z najważniejszymi tematami (na każdej gałęzi oddzielny temat, każda grupa tematyczna innym kolorem), na przykład: zainteresowania, upodobania, ubiór, temperament, sposób spędzania wolnego czasu, hobby, tempo mówienia, zakupy, przyszłe zakupy. Rozbuduj główne zagadnienia, dołączając do nich nowe gałęzie, na których umieść wszystkie szczegółowe in- formacje, jakie na dany temat masz. Umieść na mapie swoje sugestie i pomysły. Dodaj ry- sunki, kody i symbole, które wyzwolą synergiczną pracę twojej lewej i prawej półkuli mózgu. Umieszczaj swoje kolejne mapy w segregatorze „Baza klientów”. Wyznacz sobie w ciągu dnia czas, w którym będziesz przeglądał mapy myśli i dzięki temu utrwalał zawartą w nich wiedzę. Na bieżąco dodawaj nowe informacje, uaktualniaj i po- prawiaj swoje mapy myśli. 3. 4. 5. 6. 7. 8. poleCamy książki złotyCh myśli poleCamy książki złotyCh myśli Ale urwał! Andrzej Bubrowiecki Publikacja ta pokaże Ci dziesiątki technik umożliwiających przyswaja- nie wiedzy w skuteczny sposób. Mało tego, dzięki zawartym w książce te- stom, zrozumiesz, jakim typem ucznia jesteś, jaka półkula mózgu u Ciebie dominuje oraz jaki prezentujesz typ inteligencji. Dzięki wy- nikom testów, będziesz wiedział jaką technikę wybrać, by nauka już nigdy nie sprawiała Ci problemu. Ta książka jest po prostu gotową instrukcją, która od A do Z wytłumaczy Ci, jak najszybciej oraz najskuteczniej zacząć się uczyć. Książka ta stanowi logiczny system bardzo konkretnych kroków, jakie należy wykonać, aby skutecznie przyswajać wiedzę. Materiał stanowi jasno określony ramowy plan po- stępowania, co oczywiście nie znaczy, że nie można go od- powiednio modyfikować do własnych potrzeb. http://ale-Urwal.zlotemysli.pl poleCamy książki złotyCh myśli poleCamy książki złotyCh myśli Sekrety kreatywnego myślenia Andrzej Bubrowiecki Chcę Cię przekonać, że Twój mózg jest twórczy, tak jak mózg Leonarda da Vinci, Alberta Einsteina czy Tho- masa Edisona. Czytając tę publikację i wykonując kolejne ćwiczenia, prze- konasz się, jakie ogromne możliwości tkwią w Twoim umy- śle, jak możesz je skutecznie rozwijać i dzięki nim poprawić znacznie jakość swojego życia. Kilka powodów, dla których powinieneś przeczytać tę książkę: ) ) Poznasz sekrety wielkich wynalazców. Będziesz mógł wykonać wiele ćwiczeń poprawiających jakość Twojego myślenia; stanie się ono bardziej twór- cze oraz oryginalne. Nauczysz się wykorzystywać w życiu sprawdzone stra- tegie i techniki rozwiązywania problemów. Dowiesz się, dlaczego i Ty możesz zostać wynalazcą i odkrywcą. Rozwiniesz różne rodzaje inteligencji. Przestaniesz narzekać na brak pomysłów. ) ) ) ) http://kreatywNosC.zlotemysli.pl poleCamy książki złotyCh myśli poleCamy książki złotyCh myśli Techniki pamięciowe dla każdego Andrzej Bubrowiecki Wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś dowolny materiał, który dostaniesz do nauczenia się lub przyswojenia, był w stanie zapamiętać w niezwykle krót- kim czasie, a przede wszystkim pamię- tać go bardzo długo i „na wyrywki”. W tej publikacji znajdziesz techniki, dzięki którym bez tru- du będziesz w stanie zapamiętać: ) ) ) ) słówka z języków obcych i słowa „trudne” obcego po- chodzenia; wzory matematyczne, fizyczne, chemiczne; informacje z historii, biologii, geografii; wiadomości z medycyny, geologii, muzyki, paleontolo- gii, astronomii i wielu innych dziedzin wiedzy. Przestań „wkuwać”. Zacznij uczyć się z głową i spraw, aby nauka przestała być dla Ciebie uciążliwym zajęciem. http://teChNiki-pamieCiowe.zlotemysli.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MNEMObiznes
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: