Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 002302 22777539 na godz. na dobę w sumie
MRAP - samochody minoodporne - ebook/pdf
MRAP - samochody minoodporne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3454-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> encyklopedie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Przed Państwem pierwsza książka z serii „Przegląd techniki wojskowej XXI” traktująca o najnowocześniejszych systemach bojowych. Pierwotnie cała seria miała ukazać się nakładem Oficyny Wydawniczej „Alma-Press”, ale wydawca usunął ze swej oferty tematykę militarną (ukazał się tylko tom „Współczesne śmigłowce bojowe”). W książce przedstawiono najnowszy sprzęt wojskowy, który od kilku lat dopiero znajduje się w arsenałach armii zachodnich – MRAP (Mine Resistand Ambush Protected), czyli samochody o konstrukcji zabezpieczającej ich załogi i pasażerów przed tragicznymi skutkami eksplozji min i improwizowanych ładunków wybuchowych oraz nie mniej niebezpiecznymi efektami ostrzału z ciężkiej broni maszynowej i granatników. W książce Czytelnicy znajdą opisy prawie trzydziestu pojazdów – nie tylko typowych wozów MRAP ale też M-ATV oraz mniej znanych LPPV o zwiększonej odporności na eksplozje min. Warstwa tekstowa jest bogato ilustrowana kolorowymi fotografiami i uzupełniona danymi taktyczno-technicznymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MRAP samochody minoodporne Wiesław B. Pietrzak 2011 Copyright by Wiesław B. Pietrzak Projekt okładki i strony tytułowej Wiesław B. Pietrzak ISBN 978-83-272-3454-4 Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pi- Wszelkie prawa zastrzeżone semnej zgody autora Wydanie I ____________________________________________________________ MRAP – samochody minoodporne Spis treści Wstęp .................................................................................................. 3 1. – Aravis – Francja ........................................................................... 8 2. – Buffalo – Stany Zjednoczone......................................................... 15 3. – Bushmaster – Australia................................................................ 21 4. – Caiman MRAP – Stany Zjednoczone.............................................. 29 5. – Caiman MTV – Stany Zjednoczone ................................................ 35 6. – Cheetah – Stany Zjednoczone ....................................................... 39 7. – Cougar – Stany Zjednoczone......................................................... 44 8. – Dingo 2 – Niemcy......................................................................... 52 9. – Gefas – Niemcy ............................................................................ 58 10. – Germaz G10 – Polska .................................................................. 67 11. – Golan – Izrael / Stany Zjednoczone................................................ 73 12. – Kirpi – Izrael / Turcja.................................................................... 78 13. – Mastiff 2 – Stany Zjednoczone / Wielka Brytania ............................ 81 14. – MaxxPro – Stany Zjednoczone...................................................... 87 15. – MPV-I – Indie / Republika Południowej Afryki ................................. 94 16. – Navigator – Izrael / Turcja ........................................................... 97 17. – Oshkosh M-ATV – Stany Zjednoczone........................................... 100 18. – Ranger – Wielka Brytania / Polska ................................................. 108 19. – RG-31 – Republika Południowej Afryki............................................ 114 20. – RG-33 – Stany Zjednoczone .......................................................... 121 21. – RG-35 – Republika Południowej Afryki............................................ 128 22. – RG Protector – Republika Południowej Afryki................................. 133 23. – Ridgback – Stany Zjednoczone / Wielka Brytania............................ 138 24. – Sherpa Medium MRAP – Francja................................................. 143 25. – Springbuck Six – Republika Południowej Afryki............................. 146 26. – Survivor II – Austria.................................................................... 150 27. – Wolfhound TSV – Stany Zjednoczone / Wielka Brytania.................. 154 28. – AMZ Żubr – Polska....................................................................... 157 Słowniczek .......................................................................................... 163 Klasy odporności wg STANAG 4569 ................................................... 165 _______________________________________________________________________ 2 ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak Wstęp Kołowe pojazdy minoodporne i chroniące przed zasadzkami (MRAP – Mine Resistant Ambush Protected) to najmłodsze wozy bojowe jakie pojawiły się w ar- senałach armii zachodnich, ale pierwsze pojazdy minoodporne powsta ły ju ż na pocz. lat 70. XX w. na potrzeby sił zbrojnych RPA. Po raz pierwszy na problem ochrony za łóg pojazdów ko łowych przed pu- łapkami minowymi i minami ustawianymi w rozproszeniu zwrócono uwagę podczas akcji pokojowej ONZ w Kambodży. Późniejsze operacje pokojowe na terenach byłej Jugosławii oraz działalność proislamskiej partyzantki w Kaszmirze z wykorzystaniem licznych pułapek minowych spowodowało wzrost zainteresowania tego typu pojaz- dami i zwróciły uwagę na południowoafrykańskie konstrukcje. Gwałtowny renesans tych konstrukcji, jaki nastąpił na pocz. XXI w., wi ąże się z nową, wysoce skuteczną taktyką, jaką zaczęli stosować bojownicy islamscy i terroryści w Iraku i Afganistanie. Skupili się oni na atakach na pojazdy wojsk koali- cji antyterrorystycznej z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybucho- wych (IEDs – Improvised Explosive Devices) przygotowywanych w domowych warsztatach. Nowy oręż okazał si ę zaskakująco skuteczny, a żołnierze koalicji zupełnie nieprzygotowani na taki rozwój sytuacji – przeważająca większość pojazdów koło- wych armii USA w Iraku nie była opancerzona. Jako doraźne remedium Pentagon szybko uruchomił program VHA (Vehicle Hardening Program) i do ko ńca 2004 r. wszystkie samochody ameryka ńskiego kontyngentu w Iraku otrzyma ły rozmaite zestawy opancerzenia. Jednocze śnie w USA ogłoszono program budowy nowego typu pojazdu, który byłby konstrukcyjnie odporny na wybuchy min i solidnie zabezpieczony przed ostrzałem z ciężkiej broni maszynowej, a nawet z granatników. Pojawienie się ładunków improwizowanych spowodowało, że grupy saper- skie EOD (Explosive Ordnance Disposal Team) do zadań oczyszczania dróg (Route Clereance), począwszy od drugiej po łowy 2003 r., zacz ęły otrzymywać pierwsze pojazdy minoodporne – były to lekkie RG–31 produkcji BAE Systems LS South Afri- ca i ciężkie Buffalo produkowane przez Force Protection Industries. Oba samocho- dy wywodziły si ę z konstrukcji po łudniowoafrykańskich – Mamby i Casspira. Rok ______________________________________________________________________________ 3 ____________________________________________________________ MRAP – samochody minoodporne później w Iraku pojawi ł się kolejny produkt Force Protection Industries – Cougar. Pod koniec roku 2007 Amerykanie mieli w Iraku ok. 650 samochodów MRAP. Dopancerzenie pakietami Frag Kit 4/5 i MAK (Marine Armor Kit) aut HMM- WV spowodowało ich przeci ążenie do granic wytrzyma łości konstrukcji, co wp ły- nęło bardzo negatywnie na parametry eksploatacyjne jak i zmniejszyło żywotność techniczną. Dlatego w lutym 2007 r. dowództwo USMC, jako pierwsze, zdecydo- wało się zastąpić wszystkie użytkowane w Iraku HMMWV pojazdami klasy MRAP. Miesiąc pó źniej śladem USMC posz ły dowództwa pozosta łych rodzajów si ł zbroj- nych. W maju 2007 r. sekretarz obrony USA, Robert Gates, przyzna ł programowi MRAP najwyższy priorytet z przewidywanymi wieloletnimi funduszami na poziomie 25 mld USD. W krótkim czasie ruszyła lawinowa produkcja nowego sprzętu, często konstruowanego ad hoc i niepozbawionego wad, a pojazdy MRAP stały się najbar- dziej poszukiwanym komponentem wyposażenia sił ekspedycyjnych w Afganistanie i Iraku – w lutym 2009 r. Pentagon szacował zapotrzebowanie na pojazdy minood- porne na 16238 egz. Od uruchomienia programu MRAP do końca roku finansowego 2010 amery- kański Kongres wyasygnował 34,95 mld USD na wszystkie wersje tych wozów. W marcu 2010 r. Pentagon przesunął dodatkowo 3,9 mld dolarów z funduszu operacji ekspedycyjnych (Overseas Contingency Operations) na dostawy MRAP-ów, a Kon- gres zatwierdził dodatkowo 1,2 mld USD na kolejne zamówienia. W roku fiskalnym 2011 Pentagon wnioskował już o 3,4 mld USD na kolejne zakupy samochodów mi- noodpornych. Dużą odporność nowych konstrukcji na wybuchy min zapewnia wyprofilo- wanie ich den na kształt rozpłaszczonej litery V bez wnęk i komór, co rozprasza im- pet sprężonych gazów powybuchowych na boki od kabiny. Drugą cechą charakte- rystyczną jest wykonanie kabiny w formie skorupowej (monolitycznej) kapsu ły pancernej, tzw. cytadeli, która pochłania impet eksplozji oraz nadwozie umieszczo- ne wysoko nad ziemią. Charakterystyczne są też opancerzone fotele mocowane do ścian i stropów, niwelujące pionowe przyspieszenia, z 5-punktową uprzężą i ochro- ną dla stóp. Niektóre z pojazdów MRAP maj ą możliwość nakładania dodatkowego pancerza modułowego na czas wykonywania wyjątkowo niebezpiecznych zadań. _______________________________________________________________________ 4 ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak Nowe pojazdy chronią życie żołnierzy o wiele lepiej niż sprzęt dotychczaso- wy (według dowódcy Marine Corps, gen. Jamesa T. Conwaya, MRAP daje załodze trzykrotnie wi ększe szanse prze życia wybuchu ni ż maksymalnie dopancerzony HMMWV), ale w trakcie eksploatacji okazało się, że są one prawie nieprzydatne w walkach miejskich i poza drogami utwardzonymi. Z powodu gabarytów i dużej ma- sy mają problemy z poruszaniem się wąskimi uliczkami, z zawracaniem wśród do- mów, z przejazdem przez groble, z pokonywaniem wzniesień. Pojawiło się też no- we zagrożenie, do tej pory nieznane – w miejsce zwykłych ładunków IEDs pojawiły się ładunki EFPs (Explosively Formed Projectiles), czyli pułapki z pociskami formo- wanymi wybuchowo, działające na takiej samej zasadzie jak ppanc. g łowice ku- mulacyjne. W Iraku najwięcej wypadków śmiertelnych wśród załóg pojazdów miało miejsce po użyciu tej broni. Według Joint Improvised Explosive Device Defeat Or- ganization (JIEDDO), powołanej przez Pentagon, ilo ść ataków z wykorzystaniem bomb przydrożnych w Afganistanie przez 12 miesi ęcy, od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., zwiększyła się o 22 , a ich efektywno ść wzrosła o 45 . Przez pierwsze półrocze 2010 r. odnotowano tam 648 efektywnych ataków za pomoc ą improwizowanych urządzeń wybuchowych, w wyniku których zginęło 182 żołnierzy sił koalicyjnych, a rannych zostało 1303 żołnierzy. Pociskom EFP nie stawią oporu nawet najci ęższe MRAP-y kat. III, chroni ą przed nimi tylko najnowocze śniejsze pancerze czołgowe. Innym poważnym zagrożeniem są ręczne granatniki przeciwpancerne RPG z najgroźniejszym z nich – RPG-30. Jego konstrukcja wykorzystuje luki wspó łcze- snych systemów ochrony aktywnej, a granat RPG-30 przebija jednorodny pancerz stalowy o grubości ponad 60 cm lub żelbetonową ścianę o grubości ponad 150 cm. Dla osłony MRAP-ów przed atakami z użyciem RPG na pojazdach zacz ęto monto- wać ażurowe osłony. Brytyjczycy na swoich samochodach mocują osłony z prętów stalowych, a Amerykanie lżejsze o połowę aluminiowe osłony LROD. Natomiast dla ochrony przed EFP pojazdy dodatkowo wyposa żono w pakiety bocznego opance- rzenia. Te modyfikacje jeszcze bardziej pogorszyły właściwości mobilne MRAP-ów. Ruszyły więc prace nad pojazdami nowej generacji – M-ATV (MRAP All Terrain Ve- hicle), które byłyby pozbawione wad dotychczasowego sprzętu. ______________________________________________________________________________ 5 ____________________________________________________________ MRAP – samochody minoodporne M-ATV są mniejsze, lżejsze i bardziej zwrotne, a mimo to oferują taką samą ochronę, jak ich pot ężniejsi bracia, i mo żliwość wykonywania zada ń tradycyjnie przypisywanych mniejszym HMMWV. Konstrukcja pojazdu wraz z niezależnym za- wieszeniem pozwalają na łatwe przemieszczanie się po skalistym i pustynnym te- renie z prędkością, z którą nie mógł się przemieszczać Humvee, nawet jeśli dotyczy to stromych wzniesień. Dzięki swoim cechom M-ATV będą wykorzystywane na te- renach górskich do zadań patrolowych, rozpoznania, wymuszania bezpieczeństwa, ochrony konwojów, dowodzenia i nadzoru oraz bezpośredniego wsparcia ogniowe- go. Pierwotny plan przewidywał wydanie do 3,3 mld dolarów na 5244 egz. M-ATV. W roku 2011 zamówienie wzrosło do ponad 8800 egz. o wartości 4,47 mld USD. Pojazdy MRAP występują w trzech kategoriach, różniących się przeznacze- niem, masą i rozmiarami. Kategoria I obejmuje pojazdy najlżejsze, o masie do 17 ton, określane mianem MRUV (Mine Resistant Utility Vehicle): Caiman, RG 31, RG 33, Cougar H 4×4 oraz MaxxPro. Samochody tej kategorii są przewidywane głów- nie do operowania w terenie miejskim. Posiadają napęd 4×4, mogą pomieścić 6-7 osób i są odporne na wybuch 7 kg TNT (odpowiednik eksplozji standardowej rosyj- skiej miny ppanc. TM-57) pod kadłubem i 14 kg TNT pod kołem. Pojazdy kategorii II, określane jako JERRV (Joint EOD Rapid Response Vehicle), o masie 17-23 ton, są przeznaczone do wykonywania różnorakich zadań, np. eskortowania konwojów, przewozu żołnierzy i zaopatrzenia, ewakuacji medycznej, operacji usuwania mate- riałów wybuchowych i zabezpieczenia technicznego. Pojazdy tej kategorii posiadają napęd 6×6, przewożą 10-12 osób i odporne są na eksplozję 14 kg TNT pod kadłu- bem i 21 kg TNT pod kołem. Kategoria II obejmuje wozy: Cougar HE 6×6, RG 33L 6×6, RG 31E i MaxxPro XL. Kategoria III obejmuje najcięższe pojazdy, tzw. MPCV (Mine Protected Clerance Vehicle), używane przede wszystkim do usuwania min i improwizowanych urządzeń wybuchowych i mieszcz ące w swoim wn ętrzu do 13 żołnierzy. Jedynym reprezentantem tej kategorii jest Buffalo o odporności przeciw- minowej na poziomie 21 kg TNT pod kadłubem i pod kołem. Oczywiście nie jest to podział sztywny, a po wejściu do linii M-ATV granice kryteriów uległy jeszcze więk- szemu zatarciu. Podział ten może też zaniknąć z innej przyczyny – pojawienie si ę nowej generacji lekko opancerzonych samochodów patrolowych LPPV o zbliżonych właściwościach balistycznych i minoodpornych do wozów MRAP kat. I, a nawet kat. _______________________________________________________________________ 6 ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak II, mo że wyprzeć klasyczne MRAP-y z rynku, o czym świadczą rozwi ązania pre- zentowane na wystawach AUSA, Eurosatory i MSPO. Wozy MRAP i M-ATV s ą konstrukcyjnie odporne na niszczycielskie efekty eksplozji min i ładunków wybuchowych, natomiast w samochodach LPPV zwi ęk- szoną minoodporno ść uzyskano przez dodanie lekkiego pancerza i elementów wzmacniających już istniejące wyposażenie (szyby, dach, deflektor, fotele). Ponie- waż działania takie, w niektórych przypadkach, istotnie podnoszą bezpieczeństwo załóg, w książce przedstawiono kilka tego typu aut charakteryzujących się mino- i kuloodpornością na poziomie co najmniej Level 3 wg normy NATO STANAG 4569 (przy wyborze pierwszeństwo miała odporność przeciwminowa). Największym producentem samochodów MRAP są Stany Zjednoczone, co wynika z ich potencjału militarnego jak i skali zaangażowania w działania zbrojne w Afganistanie i Iraku. Samochody MRAP produkowane są też w innych pa ństwach NATO: we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Konstrukcje takie powstają też w Australii i Republice Po łudniowej Afryki, która by ła prekursorem w stosowaniu tego typu sprzętu na polu walki. W Polsce, mimo dużego wkładu militarnego i za- angażowania w działania zbrojne w Afganistanie, samochody MRAP nie są wytwa- rzane (lekkie konstrukcje typu Dzik i Tur to jednak inna klasa pojazdów) i nasi żoł- nierze muszą korzystać ze sprz ętu po życzonego od sojuszników (Cougar 4×4 i MaxxPro Dash). Przed kilku laty w Polsce prowadzono prace nad projektem Borsuk, pod którym to kryptonimem krył się rodzimy pojazd minoodporny o masie 14 ton. Te- mat odżył w Kielcach na wystawie MSPO 2010, gdzie pokazano brytyjski wóz Ran- ger 6×6 PPV (Protected Personel Vehicle), czyli Opancerzony System Pojazdowy... Borsuk. Twórcą Rangera jest Universal Engineering, a jego współpartnerem w dal- szym rozwoju wozu i produkcji mają być Wojskowe Zakłady Mechaniczne z Siemia- nowic Śląskich. Brytyjsko-polski MRAP w wersji podstawowej oferuje ochron ę na poziomie 4+(!) według STANAG 4569. Wystawiony Ranger/Borsuk wyposażony był już w elementy sieciocentrycznego systemu dowodzenia Jaśmin bydgoskiej spółki Teldat. Jest więc nadzieja, że już niedługo do grona znacz ących graczy na rynku pojazdów minoodpornych dołączy też Polska. ______________________________________________________________________________ 7 ____________________________________________________________ MRAP – samochody minoodporne Aravis APC opancerzony transporter osobowy, Francja Nowa rodzina uniwersalnych pojazdów Aravis APC (Armoured Personnel Carrier) zosta ła opracowana przez Nexter Systems wchodz ący w sk ład Nexter Group (dawniej Giat Industries), z w łasnej inicjatywy firmy, po wyci ągnięciu wniosków z obecnych konfliktów asymetrycznych oraz przeanalizowaniu doświad- czeń z eksploatacji ci ężkich pojazdów w Afganistanie. Prace rozwojowe nad Aravisem rozpoczęto w 2006 r., a zaraz po zako ńczeniu prób trakcyjnych pierw- szy egzemplarz samochodu pokazany zosta ł publicznie w Pary żu na targach Eu- rosatory w czerwcu 2008 r. W sierpniu tego samego roku pojazd odby ł testy te- renowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podczas których w ci ągu czterech dni przebył ponad 1700 km po drogach, pustyniach i w terenie górskim w tem- peraturze otoczenia powyżej 50°C. Na początku 2009 r. prace nad wozem zostały zakończone i Aravis w wersji standardowej pokazano podczas konferencji nt. obronności i wystawy sprzętu wojskowego IDEX w lutym 2009 r. w ZEA. Najnowsza konstrukcja firmy Nexter nale ży do licznego grona pojazdów MRAP, jednak wyróżnia się wysokim poziomem ochrony przy stosunkowo niskiej masie. Nexter Systems promuje Aravisa jako najbardziej chroniony pojazd w swojej kategorii, zdolny do stawienia czo ła niebezpieczeństwu wtedy, gdy inne wozy MRAP nie s ą już zdolne do przeciwstawienia si ę rosnącemu zagrożeniu ze strony improwizowanych ładunków wybuchowych, min i pocisków balistycznych o dużej energii kinetycznej. Użytkownicy 16 kwietnia 2009 r., a wi ęc nieca ły rok od premiery, francuska agencja ds. uzbrojenia DGA (Délégation Générale pour l Armement) zamówi ła 15 wozów Aravis dla Armee de Terre (Wojska L ądowe). Zamówienie by ło częścią wartego _______________________________________________________________________ [Spis treści] 8 [Spis treści] ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak Prace nad Aravisem rozpocz ęto w 2006 r., a pierwszy egzemplarz samochodu pokazany został publicznie już dwa lata później w Paryżu na targach Eurosatory. Na pocz ątku 2009 r. ostatecznie zako ńczono prace nad wozem i Aravis w wersji standardowej pokazano podczas konferencji nt. obronności i wystawy sprzętu wojskowego IDEX w lutym 2009 r. w ZEA, fot. Nexter 2,4 mld euro ekonomicznego planu stymulacyjnego francuskiej gospodarki w do- bie kryzysu gospodarczego. Pierwsze cztery wozy mia ły zosta ć dostarczone do końca 2009 roku, pozosta łych jedenaście w pierwszym kwartale 2010 r., ale do- stawy rozpocz ęły si ę z opó źnieniem: pierwszy Aravis zosta ł przekazany DGA w styczniu 2010 r. a ostatni w kwietniu. Pojazdy przystosowano do wykonywania zadań rozpoznawczych wzd łuż szlaków komunikacyjnych, na których wyst ępuje zagrożenie minowe. 15 zamówionych pojazdów trafiło do jednostek saperskich w Afganistanie dla zapewnienia osłony wozom Buffalo i samobie żnym trałom Souvim wykonują- cych zadania wykrywania i niszczenia improwizowanych ładunków wybuchowych. ______________________________________________________________________________ [Spis treści] 9 [Spis treści] ____________________________________________________________ MRAP – samochody minoodporne Francuskie Aravisy przystosowane zosta ły do transportu siedmioosobowego ze- społu i wyposa żono je w zdalnie sterowane modu ły uzbrojenia Kongsberg Pro- tector z karabinem maszynowym kal. 12,7 mm i kamerami. Ochrona Według informacji Nexter Systems Aravis ma najwy ższy poziom ochrony ze wszystkich pojazdów zbudowanych na podwoziu U-5000 i zosta ł zaprojekto- wany już od pocz ątku z my ślą o wysokim poziomie zabezpieczenia przed impro- wizowanymi ładunkami wybuchowymi. Kierownictwo Nextera oznacza poziom ochrony Aravisa jako „4-4-4-4”, co jest odniesieniem do norm NATO STANAG i oznacza 4. poziom ochrony przed amunicj ą ma łokalibrową do kal. 14,5 mm, przed minami, przed od łamkami pocisków artyleryjskich do kal. 155 mm i przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Firma opatentowała zastosowany w poje ździe sposób opancerzenia o na- zwie Safepro. Opatentowane rozwi ązanie zawiera modu ły pochłaniające energi ę eksplozji min i niefragmentujące okna. Ochronę balistyczną, zabezpieczenie przed wybuchami pocisków artyleryjskich i przed wybuchami min zapewnia cytadela załogi Safepro wyłożona od wewnątrz wykładziną przeciwodłamkową i obudowa- na nak ładanym opancerzeniem modu łowym, co pozwoli ło uzyska ć balistyczne zabezpieczenie przewyższające poziom 4. wed ług STANAG 4569. Dodatkowe za- bezpieczenie przed minami stanowi V-kształtna płyta denna, moduły pochłaniają- ce energi ę wybuchu min i siedzenia niweluj ące przyspieszenia pionowe. Zabez- pieczenie otrzymane dzięki tym elementom przekracza poziom 4A/4B. Aravis z powodzeniem przeszed ł próby odporno ści na atak z wykorzysta- niem prowizorycznych ładunków wybuchowych zawierających 50 kg trotylu, które detonowano w odległości 5 m od pojazdu. Na zabezpieczenie przed IED sk ładają się odporne na wybuchy i odłamki boczne powierzchnie samochodu i odporne na energię wybuchu drzwi. W czasie testów z eksplozj ą 50 kg TNT drzwi nie odnio- sły większych uszkodzeń. _______________________________________________________________________ [Spis treści] 10 [Spis treści] ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak Aravis APC powstał na bazie sprawdzonego podwozia samochodu U-5000 Unimog. Fran - cuski MRAP może pomieścić do ośmiu żołnierzy z oporządzeniem lub do sześciu żołnierzy z oporządzeniem we w pe łni chronionej przestrzeni o pojemno ści 8 m³. Aravis z powo - dzeniem przeszedł próby odporno ści na atak z wykorzystaniem prowizorycznych ładun- ków wybuchowych zawieraj ących 50 kg trotylu detonowanych w odleg łości 5 m od po - jazdu, fot. Nexter Konstrukcja Aravis APC powstał na bazie sprawdzonego podwozia samochodu U-5000 Unimog z dwuosiowym układem jezdnym i dwuosiowym napędem, które cechuje wysoki poziom mobilno ści terenowej i dla którego dost ępne jest wsparcie tech- niczne na całym świecie dzięki globalnej sieci serwisowej Mercedes-Benz. Samo- chód posiada centraln ą instalacj ę pompowania kó ł i wk ładki balistyczne w opo- nach. Pojazd może przewozić do ośmiu osób w komfortowych warunkach: posia- da du żą wewn ętrzną przestrze ń, generuje niski poziom ha łasu i wibracji i jest wyposażony w klimatyzacj ę. Dysponuj ąc pojemno ścią użytkową 9,5 m ³ Aravis może pomieścić do ośmiu żołnierzy z oporządzeniem lub te ż do sze ściu żołnierzy z oporządzeniem we w pełni chronionej przestrzeni o pojemności 8 m³. ______________________________________________________________________________ [Spis treści] 11 [Spis treści] ____________________________________________________________ MRAP – samochody minoodporne Aravis jest przedstawiany jako pojazd wielozadaniowy zdolny do wykony- wania szerokiego zakresu zada ń i misji bojowych, w tym: patrolowania terenu, inspekcji posterunków, eskortowania konwojów, ochrony tras. Ju ż na etapie projektowania przewidziano mo żliwość zmiany konfiguracji kabiny w warunkach polowych przy wykorzystaniu gotowych elementów, dzi ęki czemu mo żna Aravisa łatwo przekszta łcić w wóz dowodzenia, rozpoznania artyleryjskiego lub pojazd ewakuacji medycznej dla dwóch rannych przewo żonych na noszach. W roli wozu dowodzenia samochód może być wyposażony w system zarz ądzania polem walki zgodny z wymaganiem u żytkownika – np. SIR (System d Information Régim- entaire) używany przez francuskie siły zbrojne, Nexter Finders C2, Nexter SIT-V1 lub General Dynamics Bowman. Aravis może być transportowany na pok ładach samolotów A400M, C-130 Hercules i C-17 Globemaster. Uzbrojenie Francuski MRAP mo że by ć wyposa żony w zdalnie obs ługiwane systemy uzbrojenia, które pozwalaj ą żołnierzom przeprowadzi ć bezpiecznie zadanie z wnętrza chronionego pojazdu, bez wystawiania si ę na ostrza ł podczas ręcznego obsługiwania sprz ętu strzeleckiego w wie życzce. Podczas pokazu Eurosatory w 2008 r. pojazd zosta ł pokazany ze zdalnie sterowanym modu łem Kongsberg RCWS wyposażonym w karabin maszynowy Selex kal. 12,7 mm. Nexter opracował zestaw ARX 20 do zdalnej obs ługi stanowiska ogniowe- go, który mo że być dostosowany dla dowolnej ko łowej opancerzonej platformy bojowej. ARX 20 jest kompaktowym zestawem o masie 270 kg, przeznaczonym ężem jest szczególnie do operacji na terenie miejskim, a jego podstawowym or działko Nexter M621 kal. 20 mm, dysponuj ące ostrzałem w azymucie 360° i k ą- tem podniesienia 60°, o zasi ęgu ognia skutecznego do 2 km. Opcjonalne wypo- sażenie zawiera karabin maszynowy kal. 7,62 mm ze standardowym pojemnikiem amunicyjnym na 100 szt. nabojów i wyrzutnie granatów dymnych. _______________________________________________________________________ [Spis treści] 12 [Spis treści] ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak ARX 20 jest wyposa żony w stabilizowan ą żyroskopowo podstaw ę, co umożliwia prowadzenie ognia podczas jazdy, oraz w dwie kamery dzienne i jedn ą nocną dla ca łodobowych operacji. Obraz z kamer przekazywany jest na ekran telewizyjny, a operator obs ługuje or ęż z wn ętrza wozu dr ążkiem sterowniczym. ARX 20 mo że by ć zintegrowany z zestawem akustycznym Pilar, dostarczonym przez francuską firmę 0.1 dB-Metravib, pozwalającym wykrywać miejsca lokaliza- cji broni lekkiej i stanowiska strzelców wyborowych. Francuski MRAP może być wyposażony w zdalnie obsługiwane systemy uzbrojenia jak np. Kongsberg RCWS z karabinem maszynowym Selex kal. 12,7 mm. Tak uzbrojony samo - chód wystawiono na Eurosatory w 2008 r. Również francuskie Aravisy w Afganistanie wy- posażono w zsmu Kongsberg Protector z karabinem maszynowym kal. 12,7 mm, fot. Nexter Napęd Pojazd jest nap ędzany czterocylindrowym silnikiem wysokopr ężnym Mer- cedes-Benz OM 924 o mocy 163 kW (218 KM) z automatyczn ą skrzynią biegów. Układ jezdny 4×4 mo że zosta ć skonfigurowany jako 4×2 do jazdy po drodze. Pojazd rozwija prędkość do 100 km/h i ma zasięg 750 km. ______________________________________________________________________________ [Spis treści] 13 [Spis treści] ____________________________________________________________ MRAP – samochody minoodporne Dane taktyczno-techniczne: Aravis APC Konfiguracja jezdna: 4×2, 4×4 Transport osobowy: 2+6 Poziom ochrony: przeciwminowy – 4, balistyczny – 4 Wymiary: długość – 6,0 m; szerokość – 2,5 m; wysokość – 2,5 m Masa bojowa: 12,5 t Napęd: wysokoprężny silnik Mercedes-Benz OM 924 o mocy 163 kW (218 KM), czterocy- lindrowy, automatyczna skrzynia biegów 4L4 Osiągi: prędkość – 100 km/h; zasięg – 750 km Dzielność terenowa: podjazd – 60 ; przechył boczny 30 ; bród bez przygotowania – 1,0 m; ścianka pionowa – 0,5 m _______________________________________________________________________ [Spis treści] 14 [Spis treści] ____________________________________________________________ Wiesław B. Pietrzak Buffalo MPCV ciężki pojazd saperski, Stany Zjednoczone Ciężka platforma Buffalo MPCV (Mine Protected Clearance Vehicle) jest opancerzonym, wyspecjalizowanym pojazdem z uk ładem jezdnym 6×6, zapro- jektowanym głównie na potrzeby oczyszczania szlaków komunikacyjnych z min lądowych, improwizowanych ładunków wybuchowych, bomb domowej produkcji. Ten najpotężniejszy z wozów MRAP jest sklasyfikowany jako pojazd MRAP Cate- gory III i jest on, jak na razie, jedynym przedstawicielem tej kategorii. Buffalo MPCV jest produkowany przez Force Protection Inc., nale ży do wytwarzanej przez tę spółkę rodziny pojazdów Cougar i pierwotnie wyst ępował pod oznacze- niem Cougar HEV (Hardened Engineer Vehicle). W 2003 roku pierwszych 9 egz. Buffalo trafiło do Iraku. W tym samym roku pierwszy Buffalo znalazł się na wypo- sażeniu US Army Corps of Engineers w Afganistanie. Użytkownicy W 2003 roku dostawy Buffalo z Force Protection Inc. rozpocz ęły si ę ospale, powoduj ąc spore napi ęcia finansowe dla producenta. Jednak do ko ńca 2006 r. ameryka ńskie Siły Lądowe i Korpus Piechoty Morskiej zamówi ły łącznie 137 egz. Buffalo. W listopadzie 2008 roku dowództwo US Army z łożyło zamówienie o war- tości 15,5 mln USD na 16 egz. Buffalo A2 do oczyszczania dróg z terminem do- stawy wszystkich wozów do końca roku 2009. 28 wrze śnia 2009 r. Force Protec- tion i dowództwo amerykańskich Wojsk Pancernych i Samochodowych (TACOM – Tank-Automotive and Armaments Command) podpisały umowę o wartości prawie 53 mln USD na dostaw ę 48 pojazdów saperskich Buffalo MPCV. Termin realizacji kontraktu wyznaczono na koniec września 2010 roku. ______________________________________________________________________________ [Spis treści] 15 [Spis treści] ____________________________________________________________ MRAP – samochody minoodporne Na mocy kolejnej umowy z TACOM firma Force Protection zobowiązała się dostarczyć do końca czerwca 2011 r. 60 egz. Buffalo armii amerykańskiej. Rozpo- częcie montażu przewidziano na IV kwarta ł 2010 r. Dzi ęki ostatniemu zamówie- niu ilość wyprodukowanych pojazdów zwiększyła się do ok. 350 egz. Doskonała widoczność na boki z wn ętrza kabiny Buffalo pozwala na precyzyjne manipu - lowanie zmechanizowanym ramieniem nawet w przypadku uszkodzenia kamery. Saperzy z 2. Combat Engineer Battalion stanowi ą obsługę wozów przydzielonych do 3. Battalion, 8. Marine Regiment stanowi ącego naziemny bojowy element Special Purpose Marine Air Ground Task Force – Afghanistan (SPMAGTF-A). Żołnierze tej jednostki zajmują się likwi- dacją zagrożeń oraz treningiem i szkoleniem afgańskiej policji, fot. U.S. Army Buffalo MPCV użytkowany jest nie tylko przez siły zbrojne z USA. W lutym 2008 r. cztery pojazdy zosta ły zamówione przez włoskie Ministerstwo Obrony. W skład pakietu zamówienia wesz ły te ż cz ęści zamienne i wsparcie techniczne w polu. W lipcu tego samego roku pi ła armia francuska. Kontrakt o wartości 3,5 mln USD zrealizowano w listopadzie 2008 r. 14 pojazdów Buffalo dostarczono na zamówienie MoD Wielkiej Brytanii w pa ździerniku 2009 r. w ramach zmian wprowadzonych do umowy z Marine Corps Systems Command. ęć egz. Buffalo zamówi _______________________________________________________________________ [Spis treści] 16 [Spis treści]
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MRAP - samochody minoodporne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: