Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 003984 21521824 na godz. na dobę w sumie
MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II - książka
MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II - książka
Autor: , , , , Liczba stron: 1272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0545-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook (-70%), audiobook).

Poznaj możliwości zastosowania pakietu MS Office

Pakiet Microsoft Office to jedno z podstawowych narzędzi informatycznych wykorzystywanych we współczesnych firmach. Znany i rozwijany od lat zestaw aplikacji biurowych zyskał ogromne grono użytkowników. Chyba trudno dziś wyobrazić sobie działanie biura bez możliwości przygotowania pisma w Wordzie, zestawienia wydatków w Excelu czy też prezentacji produktów w programie Power Point. Jednak MS Office oferuje znacznie więcej, niż tylko możliwość tworzenia zwykłych dokumentów tekstowych i prezentacji oraz przeprowadzania prostych obliczeń.

Dzięki książce 'MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I' poznasz jedną z aplikacji wchodzących w skład pakietu -- arkusz kalkulacyjny Excel. Dowiesz się, jak za pomocą Excela przygotować faktury VAT, oferty, dowody sprzedaży i inne dokumenty przydatne w przedsiębiorstwie. Nauczysz się korzystać z funkcji i formuł oraz przeprowadzać obliczenia matematyczne. Przeczytasz o narzędziach, za pomocą których można wykonywać analizy statystyczne, tworzyć wykresy i zabezpieczać elementy arkusza przed przypadkowymi zmianami.

Czytając książkę 'MS Office 2003 PL w biznesie. Tom II' nauczysz się wykorzystywać aplikacje wchodzące w skład tego pakietu do wykonywania różnych zadań związanych z Twoją pracą. Dowiesz się, jak profesjonalnie przygotować oferty, umowy i korespondencję seryjną, tworzyć prezentacje multimedialne i gromadzić dane w bazie Access a także, jak stworzyć profesjonalną wizytówkę, która pomoże Ci zaistnieć w świecie biznesu. Poznasz sposoby zarządzania pocztą elektroniczną, kontaktami i zadaniami za pomocą MS Outlook oraz dowiesz się, jak wykorzystać zaawansowane możliwości pakietu MS Office do zautomatyzowania najczęściej powtarzanych czynności.

Usprawnij swoją pracę wykorzystując do tego
nowoczesne narzędzia informatyczne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I i II Autorzy: Sergiusz Flanczewski, Bartosz Gajda, Maria Sokó³, Aleksandra Tomaszewska-Adamarek, Roland Zimek ISBN: 83-246-0545-2 Format: B5, stron: 1300 (650+650) Poznaj mo¿liwoœci zastosowania pakietu MS Office Pakiet Microsoft Office to jedno z podstawowych narzêdzi informatycznych wykorzystywanych we wspó³czesnych firmach. Znany i rozwijany od lat zestaw aplikacji biurowych zyska³ ogromne grono u¿ytkowników. Chyba trudno dziœ wyobraziæ sobie dzia³anie biura bez mo¿liwoœci przygotowania pisma w Wordzie, zestawienia wydatków w Excelu czy te¿ prezentacji produktów w programie Power Point. Jednak MS Office oferuje znacznie wiêcej, ni¿ tylko mo¿liwoœæ tworzenia zwyk³ych dokumentów tekstowych i prezentacji oraz przeprowadzania prostych obliczeñ. Dziêki ksi¹¿ce „MS Office 2003 PL w biznesie. Tom I” poznasz jedn¹ z aplikacji wchodz¹cych w sk³ad pakietu — arkusz kalkulacyjny Excel. Dowiesz siê, jak za pomoc¹ Excela przygotowaæ faktury VAT, oferty, dowody sprzeda¿y i inne dokumenty przydatne w przedsiêbiorstwie. Nauczysz siê korzystaæ z funkcji i formu³ oraz przeprowadzaæ obliczenia matematyczne. Przeczytasz o narzêdziach, za pomoc¹ których mo¿na wykonywaæ analizy statystyczne, tworzyæ wykresy i zabezpieczaæ elementy arkusza przed przypadkowymi zmianami. (cid:129) Oferty cenowe i dowody sprzeda¿y (cid:129) Rachunki i faktury VAT (cid:129) Obliczanie odsetek (cid:129) Tworzenie kalendarzy (cid:129) Analiza danych za pomoc¹ modu³u Solver (cid:129) Rejestrowanie i uruchamianie makropoleceñ (cid:129) Tabele przestawne i wykresy przestawne (cid:129) Prognozowanie (cid:129) Ochrona danych Czytaj¹c ksi¹¿kê „MS Office 2003 PL w biznesie. Tom II” nauczysz siê wykorzystywaæ aplikacje wchodz¹ce w sk³ad tego pakietu do wykonywania ró¿nych zadañ zwi¹zanych z Twoj¹ prac¹. Dowiesz siê, jak profesjonalnie przygotowaæ oferty, umowy i korespondencjê seryjn¹, tworzyæ prezentacje multimedialne i gromadziæ dane w bazie Access a tak¿e, jak stworzyæ profesjonaln¹ wizytówkê, która pomo¿e Ci zaistnieæ w œwiecie biznesu. Poznasz sposoby zarz¹dzania poczt¹ elektroniczn¹, kontaktami i zadaniami za pomoc¹ MS Outlook oraz dowiesz siê, jak wykorzystaæ zaawansowane mo¿liwoœci pakietu MS Office do zautomatyzowania najczêœciej powtarzanych czynnoœci. (cid:129) Projektowanie dokumentów przeznaczonych do druku (cid:129) Korespondencja seryjna (cid:129) System dokumentacji kadrowej (cid:129) Tworzenie prezentacji (cid:129) Wstawianie elementów graficznych i dŸwiêkowych do slajdów (cid:129) Obs³uga poczty elektronicznej (cid:129) Zarz¹dzanie zadaniami i planowanie spotkañ za pomoc¹ MS Outlook (cid:129) Wyszukiwanie i edycja danych w bazie Usprawnij swoj¹ pracê wykorzystuj¹c do tego nowoczesne narzêdzia informatyczne spis treści Wstęp ...................................................................................................................... 16 CZĘŚĆ I EXCEL Rozdział 1. Oferta cenowa — wersja 1. Zakres zagadnień ...................................................................................................... 18 Przeznaczenie i budowa skoroszytu .......................................................................... 19 Obsługa arkusza ....................................................................................................... 19 Konstrukcja arkusza .................................................................................................. 22 Uwagi końcowe ........................................................................................................ 27 Modyfikacja arkusza ............................................................................................ 27 Wydruk oferty ..................................................................................................... 27 Rozdział 2. Oferta cenowa — wersja 2. Zakres zagadnień ...................................................................................................... 30 Przeznaczenie i budowa skoroszytu .......................................................................... 31 Obsługa arkusza ....................................................................................................... 31 Konstrukcja części obliczeniowej arkusza .................................................................. 33 Konstrukcja części graficznej arkusza ......................................................................... 36 Uwagi końcowe ........................................................................................................ 45 Wydruk oferty ..................................................................................................... 45 Rozdział 3. Zmiany zapisu wartości liczbowej na zapis słowny Zakres zagadnień ...................................................................................................... 46 Przeznaczenie i budowa skoroszytu .......................................................................... 47 Obsługa skoroszytu ................................................................................................... 48 Arkusz1 — konstrukcja ............................................................................................. 50 Arkusz Słowo — konstrukcja ..................................................................................... 51 Uwagi końcowe ........................................................................................................ 54 Wykorzystanie arkusza Słowo w innym skoroszycie.............................................. 54 Zamiana wielu wartości liczbowych na słowne w jednym arkuszu ........................ 54  Rozdział 4. Dowód sprzedaży — ogólny Zakres zagadnień ...................................................................................................... 56 Przeznaczenie i budowa skoroszytu .......................................................................... 57 Obsługa skoroszytu ................................................................................................... 58 Arkusz Ustawienia .................................................................................................... 59 Obszar miejsca i daty wystawienia dowodu sprzedaży (arkusz Ustawienia) .......... 60 Obszar numeru dowodu sprzedaży (arkusz Ustawienia) ....................................... 61 Arkusz ND ................................................................................................................ 63 Generowanie kolejnego numeru .......................................................................... 65 Arkusz Baza .............................................................................................................. 66 Obszar listy oferowanych artykułów (arkusz Baza) ................................................ 68 Przygotowanie bazy towarowej (materiałowej) ............................................................. 68 Obszar wyboru towarów ..................................................................................... 70 Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) ........................................................... 71 Arkusz Dowód .......................................................................................................... 73 Obszar sterujący (arkusz Dowód) ......................................................................... 74 Obszar wydruku (arkusz Dowód) ......................................................................... 75 Przygotowanie dowodu sprzedaży ....................................................................... 76 Rozdział 5. Dowody kupna i sprzedaży dewiz Zakres zagadnień ...................................................................................................... 78 Przeznaczenie i budowa skoroszytu .......................................................................... 79 Obsługa arkusza ....................................................................................................... 81 Arkusz Ustawienia .................................................................................................... 82 Obszar miejsca i daty wystawienia dowodu kupna i (lub) sprzedaży (arkusz Ustawienia) .................................................................... 83 Obszar numeru Dowodu kupna i (lub) sprzedaży (arkusz Ustawienia) .................. 84 Arkusz ND ................................................................................................................ 86 Generowanie kolejnego numeru porządkowego .................................................. 88 Arkusz Baza .............................................................................................................. 89 Obszar listy walut oferowanych do sprzedaży i skupowanych (arkusz Baza) ......... 90 Obszar wyboru walut (arkusz Baza)...................................................................... 92 Wybór pozycji z listy walut arkusza Baza ...................................................................... 93 Arkusz Dowód .......................................................................................................... 95 Obszar sterujący (arkusz Dowód) ......................................................................... 95 Obszar wydruku (arkusz Dowód) ......................................................................... 98 Przygotowanie dowodu sprzedaży ..................................................................... 100 Arkusz Cennik — wydruk ....................................................................................... 101  Rozdział 6. Dowód dostawy Zakres zagadnień .................................................................................................... 104 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................................ 105 Obsługa skoroszytu ................................................................................................. 107 Arkusz Ustawienia .................................................................................................. 108 Obszar danych teleadresowych firmy (arkusz Ustawienia) .................................. 109 Obszar miejsca i daty wystawienia dowodu dostawy (arkusz Ustawienia) ........... 110 Obszar numeru dowodu dostawy (arkusz Ustawienia) ....................................... 111 Obszar określający sposób płatności (arkusz Ustawienia) .................................... 113 Arkusz ND .............................................................................................................. 114 Generowanie kolejnego numeru porządkowego ................................................ 116 Arkusz Odbiorcy ..................................................................................................... 118 Wybór odbiorcy dostawy z bazy kontrahentów .................................................. 119 Arkusz Towary ........................................................................................................ 120 Obszar listy oferowanych towarów (arkusz Towary) ............................................ 121 Przygotowanie bazy towarowej (materiałowej) ........................................................... 122 Obszar wyboru towarów (arkusz Towary) ........................................................... 124 Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) ......................................................... 125 Arkusz Dowód ........................................................................................................ 127 Obszar sterujący (arkusz Dowód) ....................................................................... 128 Obszar wydruku (arkusz Dowód) ....................................................................... 129 Przygotowanie dowodu sprzedaży ..................................................................... 132 Arkusz Słownie ....................................................................................................... 133 Rozdział 7. Rachunek zwykły Zakres zagadnień .................................................................................................... 134 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................................ 135 Obsługa skoroszytu ................................................................................................. 137 Arkusz Ustawienia .................................................................................................. 138 Obszar danych teleadresowych sprzedawcy (arkusz Ustawienia) ........................ 139 Obszar miejsca i daty wystawienia rachunku (arkusz Ustawienia) ....................... 140 Obszar określający sposób płatności (arkusz Ustawienia) .................................... 141 Obszar numeru rachunku (arkusz Ustawienia) ................................................... 142 Arkusz NR .............................................................................................................. 144 Generowanie kolejnego numeru porządkowego ................................................ 146 Arkusz Baza ............................................................................................................ 147 Obszar listy oferowanych towarów (arkusz Baza) ............................................... 149 Przygotowanie bazy towarowej (materiałowej) ................................................... 149 Obszar wyboru towarów (arkusz Baza) .............................................................. 151 Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) ................................................ 152 Arkusz Rachunek ................................................................................................... 155 Obszar sterujący (arkusz Rachunek) ................................................................... 155 Obszar wydruku (arkusz Rachunek) ................................................................... 157 Przygotowanie dowodu sprzedaży ..................................................................... 159 Arkusz Słownie ....................................................................................................... 160 s p i s t r e ś c i  Rozdział 8. Rachunek za usługi Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................................ 163 Obsługa skoroszytu ................................................................................................. 164 Arkusz Ustawienia .................................................................................................. 166 Obszar danych teleadresowych sprzedawcy usług (arkusz Ustawienia) ............... 167 Obszar miejsca i daty wystawienia rachunku za usługi (arkusz Ustawienia) ......... 168 Obszar określający sposób płatności rachunku za usługi (arkusz Ustawienia) ...... 169 Obszar numeru ogólnego rachunku za usługi (arkusz Ustawienia) ...................... 170 Arkusz NR .............................................................................................................. 172 Generowanie kolejnego numeru porządkowego ................................................ 174 Arkusz Baza ............................................................................................................ 176 Obszar listy oferowanych usług (arkusz Baza) ..................................................... 177 Przygotowanie bazy oferowanych usług ...................................................................... 177 Obszar wyboru oferowanych usług (arkusz Baza) ............................................... 180 Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) ......................................................... 181 Arkusz Rachunek .................................................................................................... 183 Obszar sterujący (arkusz Rachunek) ................................................................... 184 Obszar wydruku (arkusz Rachunek) ................................................................... 185 Przygotowanie rachunku za usługi ..................................................................... 188 Arkusz Słownie ....................................................................................................... 188 Rozdział 9. Zamówienia Zakres zagadnień .................................................................................................... 190 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................................ 191 Obsługa skoroszytu ................................................................................................. 194 Arkusz Ustawienia .................................................................................................. 195 Obszar danych teleadresowych zamawiającego, odbiorcy i płatnika zamówienia (arkusz Ustawienia) ......................................................... 196 Obszar daty zamówienia (arkusz Ustawienia) ..................................................... 199 Obszar określający sposób płatności zamówienia (arkusz Ustawienia) ................ 200 Obszar numeru i symbolu zamówienia (arkusz Ustawienia) ............................... 201 Arkusz Numer ......................................................................................................... 202 Generowanie kolejnego numeru porządkowego ................................................ 204 Arkusz Sprzedawca ................................................................................................. 206 Wybór odbiorcy dostawy z bazy kontrahentów .................................................. 207 Arkusz Towary ........................................................................................................ 208 Obszar listy zamawianych towarów (arkusz Towary) ........................................... 210 Przygotowanie bazy zamawianych towarów ............................................................... 210 Obszar wyboru towarów (arkusz Towary) ........................................................... 212 Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) ......................................................... 213 Arkusz Druk ............................................................................................................ 216 Obszar sterujący (arkusz Rachunek) ................................................................... 216 Obszar wydruku zamówienia (arkusz Druk) ....................................................... 217 Przygotowanie zamówienia ........................................................................................ 220  Rozdział 10. Faktura VAT Zakres zagadnień .................................................................................................... 222 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................................ 223 Obsługa skoroszytu ................................................................................................. 225 Arkusz Ustawienia .................................................................................................. 226 Obszar danych teleadresowych wystawiającego fakturę (arkusz Ustawienia) ...... 227 Obszar miejsca i daty wystawienia faktury (arkusz Ustawienia) ........................... 229 Obszar daty sprzedaży (arkusz Ustawienia) ........................................................ 230 Obszar terminu i sposobu płatności (arkusz Ustawienia) ..................................... 231 Obszar numeru faktury (arkusz Ustawienia) ....................................................... 232 Arkusz NF ............................................................................................................... 234 Generowanie kolejnego numeru porządkowego ................................................ 236 Arkusz Odbiorcy ..................................................................................................... 238 Wybór klienta z bazy kontrahentów ................................................................... 240 Arkusz Towary ........................................................................................................ 241 Obszar listy zamawianych towarów (arkusz Towary) ........................................... 242 Przygotowanie bazy towarowej (materiałowej) ........................................................... 242 Obszar wyboru towarów (arkusz Towary) ........................................................... 244 Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) ......................................................... 245 Arkusz Faktura ........................................................................................................ 248 Obszar sterujący (arkusz Faktura) ....................................................................... 249 Obszar wydruku faktury ..................................................................................... 250 Sekcja nagłówkowa obszaru wydruku ......................................................................... 250 Sekcja specyfikacji ilościowo-wartościowej ................................................................. 252 Sekcja podsumowań .................................................................................................. 254 Przygotowanie faktury ....................................................................................... 257 Arkusz Słownie ....................................................................................................... 257 Uwagi końcowe ...................................................................................................... 259 Rozdział 11. Odsetki — wersja 1. Zakres zagadnień .................................................................................................... 260 Przeznaczenie i budowa arkusza ............................................................................. 261 Obsługa arkusza ..................................................................................................... 263 Usuwanie wszystkich nieaktualnych wartości z kolumn C i D ............................. 264 Wprowadzenie kwot podstawy naliczeń odsetek do obszaru D3 – D368 i własnych stóp procentowych w obszarze C3 – C368 ....................................... 266 Korekta kwot podstawy naliczeń w przypadku gdy zadłużenie zostanie częściowo spłacone .............................................................................. 267 Obsługa arkusza przy dwuletnim (lub większym) okresie naliczania odsetek z wykorzystaniem wielu plików lub arkuszy ....................................................... 267 Obsługa arkusza przy dwuletnim (lub większym) okresie naliczania odsetek z wykorzystaniem jednego arkusza .................................................................... 271 Konstrukcja arkusza ................................................................................................ 273 s p i s t r e ś c i  Rozdział 12. Odsetki — wersja 2. Zakres zagadnień .................................................................................................... 276 Przeznaczenie i konstrukcja arkusza ........................................................................ 277 Obsługa arkusza ..................................................................................................... 279 Określenie okresu naliczeń odsetek oraz kwoty bazowej.................................... 281 Określenie liczby dni w latach zawierających okres, dla którego dokonujemy naliczeń ...................................................................... 282 Określenie stóp procentowych odsetek .............................................................. 283 Wprowadzanie kwot i dat ewentualnych częściowych spłat zadłużenia .............. 285 Konstrukcja arkusza ................................................................................................ 288 Rozdział 13. Odsetki ustawowe Zakres zagadnień .................................................................................................... 292 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................................ 293 Obsługa skoroszytu ................................................................................................. 294 Arkusz Tabela .......................................................................................................... 295 Obszar informacji o wysokości stóp procentowych odsetek ustawowych oraz terminach ich obowiązywania .................................................................... 296 Aktualizacja obszaru informacji o wysokości stóp procentowych odsetek ustawowych oraz terminach ich obowiązywania — procedura postępowania .................297 Obszar specyfikacji dziennej odsetek ustawowych arkusza Tabela .............................. 299 Arkusz Start............................................................................................................. 302 Praktyczne używanie arkusza — procedura postępowania ................................. 307 Arkusze Roboczy (1), Roboczy (2), Roboczy (3) .................................................. 308 Rozdział 14. Kalendarze Zakres zagadnień .................................................................................................... 314 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................................ 315 Obsługa skoroszytu ................................................................................................. 316 Arkusz (kalendarz) 3M ............................................................................................ 317 Obszar kalendarza ............................................................................................. 318 Obszar miesiąca bieżącego ......................................................................................... 318 Obszary miesiąca poprzedniego i następnego ............................................................. 322 Obszar przechowywania informacji o datach dni świątecznych .......................... 324 Arkusz (kalendarz) 12M .......................................................................................... 326 Obszar kalendarza ............................................................................................. 327 Obszar informacji o liczbie sobót i niedziel ........................................................ 330 Obszar przechowywania informacji o datach dni świątecznych .......................... 331 Arkusz (kalendarz) Uni ............................................................................................ 332 Obszar kalendarza ............................................................................................. 333 Obszar przechowywania informacji o datach dni świątecznych .......................... 336 Obszar pomocniczy ........................................................................................... 337 Używanie autofiltru do filtrowania dat według zadanych kryteriów .................... 338 Używanie autofiltru do wyświetlenia wszystkich dni świątecznych w roku .................. 338 Używanie autofiltru do wyświetlenia wszystkich dni świątecznych niebędących sobotami lub niedzielami po 1 czerwca ................................................. 339 10 Arkusze 3M-wielkanoc, 12M-wielkanoc, Uni-wielkanoc .................................... 343 Algorytm Gaussa......................................................................................................... 344 Realizacja algorytmu Gaussa w arkuszu ...................................................................... 345 Rozdział 15. Ewidencja obecności Zakres zagadnień .................................................................................................... 346 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................................ 347 Obsługa arkusza ..................................................................................................... 349 Wstępne przygotowanie kartoteki (arkusza) ........................................................ 349 Aktualizacja arkusza w okresie prowadzenie ewidencji obecności ...................... 350 Konstrukcja arkusza ................................................................................................ 351 Obszar kartoteki ................................................................................................ 351 Obszar podsumowań ......................................................................................... 354 Rozdział 16. Ewidencja czasu pracy Zakres zagadnień .................................................................................................... 356 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................................ 357 Obsługa skoroszytu ................................................................................................. 358 Obsługa arkuszy stanowiących karty pracy ......................................................... 359 Konstrukcja skoroszytu ............................................................................................ 362 Arkusze 01, 02...12 ........................................................................................... 362 Arkusz Rok ........................................................................................................ 364 Rozdział 17. Rozliczenie paliwa Zakres zagadnień .................................................................................................... 366 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................................ 367 Obsługa skoroszytu ................................................................................................. 367 Obsługa arkuszy ewidencji paliwa dla poszczególnych pojazdów ....................... 368 Konstrukcja skoroszytu ............................................................................................ 370 Konstrukcja arkusza pojazd-1, pojazd-2, pojazd-3, pojazd-4 i pojazd-5 ............. 370 Konstrukcja arkusza zbiorczo ............................................................................. 374 Rozdział 18. Rejestr zobowiązań finansowych Zakres zagadnień .................................................................................................... 378 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................................ 379 Obsługa skoroszytu ................................................................................................. 379 Arkusz Ust ......................................................................................................... 380 Arkusz Rok ........................................................................................................ 382 Arkusze miesięczne — 01, 02, 03…12 .............................................................. 384 Obszar I ..................................................................................................................... 384 Obszar II .................................................................................................................... 386 Obszar III ................................................................................................................... 387 Inne funkcje arkuszy miesięcznych — 01, 02, 03…12 ....................................... 389 Zadanie 1. .................................................................................................................. 389 Zadanie 2. .................................................................................................................. 391 s p i s t r e ś c i 11 Rozdział 19. Rejestr należności finansowych Zakres zagadnień .................................................................................................... 394 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ........................................................................ 395 Obsługa skoroszytu ................................................................................................. 395 Arkusz Rejestr ......................................................................................................... 396 Obszar I ............................................................................................................ 396 Obszar II ........................................................................................................... 398 Obszar III .......................................................................................................... 399 Obszar IV .......................................................................................................... 401 Obsługa funkcji filtrowania w celu naliczania odsetek ........................................ 403 Rozdział 20. Wykresy — graficzna prezentacja danych Konstrukcja wykresu ............................................................................................... 406 Rozdział 21. Narzędzia analizy danych Raport sprzedaży według województw ................................................................... 422 Funkcja Szukanie wyniku ........................................................................................ 424 Narzędzie Solver ..................................................................................................... 426 Scenariusze ............................................................................................................. 430 Tworzenie raportu podsumowania scenariuszy ................................................... 433 Tabele danych ........................................................................................................ 434 Tworzenie tabeli danych z jedną zmienną .......................................................... 435 Tworzenie tabeli danych z dwoma zmiennymi ................................................... 436 Rozdział 22. Praca z makrami Rejestrowanie makra .............................................................................................. 438 Umieszczanie logo i adresu firmy w nagłówku arkusza ............................................ 440 Automatyczne formatowanie komórek arkusza ....................................................... 443 Przypisanie makra do przycisku paska narzędzi ....................................................... 447 Rozdział 23. Obsługa raportów tabeli przestawnej i wykresu przestawnego Tworzenie raportów tabeli przestawnej ................................................................... 452 Funkcje podsumowania w raportach tabeli przestawnej .......................................... 458 Tworzenie wykresu przestawnego ........................................................................... 465 Rozdział 24. Audyt i ochrona danych Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych ................................................ 468 Śledzenie zmian ..................................................................................................... 472 Ochrona danych ..................................................................................................... 476 Ochrona całego skoroszytu ................................................................................ 480 Rozdział 25. Sortowanie i filtrowanie danych Sortowanie ............................................................................................................. 483 Filtrowanie .............................................................................................................. 486 Funkcja Autofiltr ................................................................................................ 486 Znajdowanie wartości najmniejszych i największych .......................................... 488 Filtry niestandardowe ......................................................................................... 490 Sumowanie............................................................................................................. 492 12 Rozdział 26. Śledzenie trendów i prognozowanie Regresja prosta........................................................................................................ 495 Prognozowanie ....................................................................................................... 500 Przedłużanie linii trendu z podaniem prognozowanych danych ......................... 502 Obliczanie regresji dla danych prognozowanych ................................................ 505 Dodatek A Przegląd najczęściej stosowanych funkcji Struktura funkcji ..................................................................................................... 510 Argument funkcji ............................................................................................... 512 Nazwa funkcji.................................................................................................... 513 Funkcje zagnieżdżone ........................................................................................ 513 Wprowadzanie funkcji ............................................................................................ 514 Funkcja SUMA ........................................................................................................ 515 Składnia ............................................................................................................ 515 Funkcja SUMY WARUNKOWEJ .............................................................................. 517 Składnia ............................................................................................................ 517 Funkcja SUMY POŚREDNIEJ ................................................................................... 518 Składnia ............................................................................................................ 518 Funkcja ILOCZYNU ................................................................................................ 520 Składnia ............................................................................................................ 520 Funkcja ORAZ ........................................................................................................ 522 Składnia ............................................................................................................ 522 Funkcja LUB ........................................................................................................... 523 Składnia ............................................................................................................ 523 Funkcja JEŻELI ........................................................................................................ 524 Składnia ............................................................................................................ 524 Funkcja ŚREDNIA ................................................................................................... 525 Składnia ............................................................................................................ 525 Funkcja MAX .......................................................................................................... 526 Składnia ............................................................................................................ 526 Funkcja ILE.LICZB ................................................................................................... 527 Składnia ............................................................................................................ 527 Funkcja ILE.NIEPUSTYCH ....................................................................................... 528 Składnia ............................................................................................................ 528 Funkcja LICZ.JEŻELI ................................................................................................ 529 Składnia ............................................................................................................ 529 Funkcja LICZBA.CAŁKOWITA ................................................................................. 530 Składnia ............................................................................................................ 530 Funkcja ZAOKR ...................................................................................................... 530 Składnia ............................................................................................................ 530 Funkcja MOD ......................................................................................................... 531 Składnia ............................................................................................................ 531 Funkcja DATA ......................................................................................................... 531 Składnia ............................................................................................................ 531 s p i s t r e ś c i 13 Funkcja DZIEŃ ....................................................................................................... 532 Składnia ............................................................................................................ 532 Funkcja MIESIĄC .................................................................................................... 533 Składnia ............................................................................................................ 533 Funkcja ROK........................................................................................................... 533 Składnia ............................................................................................................ 533 Funkcja DZIEŃ.TYG ................................................................................................ 533 Składnia ............................................................................................................ 533 Funkcje TERAZ i DZIŚ ............................................................................................. 534 Składnia ............................................................................................................ 534 Funkcja DŁ ............................................................................................................. 535 Składnia ............................................................................................................ 535 Funkcja TEKST ........................................................................................................ 536 Składnia ............................................................................................................ 536 Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY .......................................................................................... 536 Składnia ............................................................................................................ 536 Funkcja ZNAK ........................................................................................................ 537 Składnia ............................................................................................................ 537 Funkcja WIERSZ ..................................................................................................... 537 Składnia ............................................................................................................ 537 Funkcja PORÓWNAJ .............................................................................................. 538 Składnia ............................................................................................................ 538 Funkcje LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE ................................................................... 538 Składnia ............................................................................................................ 538 Funkcja FRAGMENT.TEKSTU .................................................................................. 539 Składnia ............................................................................................................ 539 Funkcja ZASTĄP ..................................................................................................... 540 Składnia ............................................................................................................ 540 Funkcja SZUKAJ.TEKST ........................................................................................... 541 Składnia ............................................................................................................ 541 Funkcja WARTOŚĆ ................................................................................................. 542 Składnia ............................................................................................................ 542 Funkcja INDEKS ...................................................................................................... 542 Składnia ............................................................................................................ 542 Funkcja PODAJ.POZYCJĘ ........................................................................................ 544 Składnia ............................................................................................................ 544 Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ............................................................................. 546 Składnia ............................................................................................................ 546 14 Dodatek B Przegląd najczęściej stosowanych opcji i ustawień programu Struktura dokumentu .............................................................................................. 548 Formuły ............................................................................................................. 549 Formatowanie danych ............................................................................................ 549 Obramowanie i cieniowanie .............................................................................. 549 Formaty liczbowe .............................................................................................. 551 Formatowanie miejsc dziesiętnych, odstępów i kolorów ............................................. 552 Waluty ....................................................................................................................... 553 Daty i czas ................................................................................................................. 553 Tekst i dane ....................................................................................................... 554 Formatowanie warunkowe ................................................................................ 554 Przenoszenie arkuszy .............................................................................................. 556 Blokowanie okienek ............................................................................................... 556 Usuwanie podziału okna ................................................................................... 557 Ochrona skoroszytów i arkuszy ............................................................................... 557 Ochrona elementów arkusza ............................................................................. 557 Blokowanie komórek arkusza ............................................................................ 559 Autofiltr .................................................................................................................. 560 Usuwanie filtrów ............................................................................................... 562 Obiekty graficzne ................................................................................................... 562 Obiekty WordArt ............................................................................................... 563 Autokształty ....................................................................................................... 563 Kopiowanie ....................................................................................................... 564 Drukowanie ............................................................................................................ 565 Przygotowanie do drukowania ........................................................................... 565 Podziały stron .................................................................................................... 567 Drukowanie części danych ................................................................................ 567 Skorowidz ....................................................................................................... 570 SKRóCONy SPIS TREŚCI TOmu II Część II Word Część III PowerPoint Część IV Outlook Część V Access s p i s t r e ś c i 1 SPIS TREŚCI Wstęp ...................................................................................................................... 18 CZĘŚĆ II WORD Rozdział 1. Wizytówki Dokument dane do wizytówki.doc ........................................................................... 24 Dokument wizytówka.doc ........................................................................................ 27 Tworzenie szablonu wizytówki ............................................................................. 27 Krok 1. Przygotowanie tabeli szablonu .......................................................................... 27 Krok 2. Otwieranie źródła danych korespondencji seryjnej ........................................... 28 Krok 3. Wstawianie pól korespondencji seryjnej do tabeli ............................................. 30 Krok 4. Tworzenie zakładki z szablonu .......................................................................... 33 Krok 5. Tworzenie hiperłącza ........................................................................................ 34 Tworzenie matrycy wizytówki .............................................................................. 35 Krok 1. Wstawianie pola tekstowego............................................................................. 35 Krok 2. Wstawienie odwołania do zakładki ................................................................... 36 Krok 3. Elementy grafi czne wizytówki ........................................................................... 37 Krok 4. Budowa pełnej matrycy .................................................................................... 42 Rozdział 2. Zaproszenia i kartki okolicznościowe Plik dane do zaproszenia.doc .................................................................................... 45 Plik zaproszenie.doc ................................................................................................. 46 Budowa strony wewnętrznej zaproszenia ............................................................. 46 Podział strony na części ................................................................................................ 46 Wstawienie znaku wodnego — jednoelementowego — jako tła zaproszenia ................ 48 Wstawienie znaku wodnego — wieloelementowego — jako tła zaproszenia................. 50 Wstawienie pól tekstowych .......................................................................................... 54 Budowa strony zewnętrznej zaproszenia .............................................................. 58 Wstawianie obiektów WordArt ..................................................................................... 59 Wstawianie obrazu ....................................................................................................... 62 Obsługa dokumentu ............................................................................................ 63 5 Plik kartka.doc .......................................................................................................... 63 Budowa dokumentu ............................................................................................ 63 Rozdział 3. Identyfi katory i tabliczki informacyjne — grafi ka i inicjały w korespondencji Identyfi katory — przeznaczenie dokumentu ............................................................. 68 Plik dane do indentyfi katora.doc — budowa i obsługa dokumentu ...................... 69 Plik identyfi kator.doc — budowa i obsługa dokumentu ........................................ 75 Przygotowanie tabeli dla pojedynczego identyfi katora .................................................. 76 Wstawienie pól bazy danych ........................................................................................ 77 Przygotowanie strony identyfi katorów do wydruku ....................................................... 80 Obsługa dokumentu ..................................................................................................... 81 Budowa tabeli dla wersji 2. i 3. .................................................................................... 81 Tabliczki informacyjne — przeznaczenie dokumentu ................................................ 84 Dokument dane do tabliczek.doc ........................................................................ 85 Dokument tabliczka.doc — budowa i obsługa ..................................................... 86 Budowa pojedynczej tabliczki ...................................................................................... 86 Budowa strony dokumentu tabliczka ............................................................................ 91 Obsługa dokumentu ..................................................................................................... 92 Rozdział 4. Oferta Plik dane do oferty.doc ............................................................................................. 95 Plik oferta.doc .......................................................................................................... 98 Budowa dokumentu ............................................................................................ 98 Budowa nagłówka dokumentu oferta.doc ..................................................................... 98 Zmiana napisu na obiekt typu WordArt ........................................................................ 99 Budowa tabeli do prezentacji pojedynczego artykułu ................................................. 102 Budowa pola do prezentacji nowej ceny .................................................................... 105 Przygotowanie całej strony oferty ............................................................................... 106 Wstawianie obiektów grafi cznych — autokształtów ............................................ 107 Obsługa dokumentu .......................................................................................... 111 Rozdział 5. Ankiety Dokument ankieta elektroniczna.doc ...................................................................... 115 Informacje ogólne .............................................................................................. 115 Budowa dokumentu .......................................................................................... 117 Budowa tabel ............................................................................................................. 117 Wstawianie i konstrukcja pól formularz typu lista rozwijana ........................................ 118 Wstawianie i konstrukcja pól formularza typu pole wyboru ......................................... 120 Obsługa dokumentu .......................................................................................... 121 Zapisywanie danych z ankiet ............................................................................. 122 Scalanie danych z ankiety .................................................................................. 124 Przygotowanie wydruku zbiorczego ................................................................... 125 Dokument ankieta ręczna.doc ................................................................................ 127 6 Rozdział 6. Korespondencja poufna Dokument rozdzielnik pism.doc ............................................................................. 132 Budowa nagłówka strony dokumentu rozdzielnik pism.doc ............................... 133 Dokument poufne.doc ........................................................................................... 134 Budowa nagłówka i stopki dokumentu poufne.doc ............................................ 135 Wstawienie tekstu stałego do nagłówka i stopki dokumentu ........................................ 135 Wstawienie grafi ki do nagłówka strony ....................................................................... 136 Wstawianie liczby stron dokumentu i numeru strony do nagłówka .............................. 138 Wstawianie pól korespondencji seryjnej do nagłówka i stopki ..................................... 139 Budowa pola tekstowego ................................................................................... 141 Zabezpieczenia dokumentu .................................................................................... 144 Zabezpieczenia przed otwarciem i modyfi kacją systemu .................................... 145 Ochrona przed kopiowaniem części lub całości tekstu ....................................... 148 Szyfrowanie dokumentu .................................................................................... 149 Rozdział 7. System obsługi pism wychodzących Plik menu.doc ........................................................................................................ 154 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu .................................................... 154 Budowa tabeli menu ................................................................................................. 156 Obsługa dokumentu menu.doc ......................................................................... 159 Pliki baz danych...................................................................................................... 160 Dokument dane do menu.doc ........................................................................... 160 Budowa i obsługa dokumentu .................................................................................... 160 Wstawienie ikon do menu .......................................................................................... 162 Ustawienie na ikonach połączeń do plików systemu obsługi pism ............................... 162 Wstawianie nazw podmenu (hiperłączy) ..................................................................... 163 Wstawianie obiektów grafi cznych ............................................................................... 164 Skoroszyt Baza danych.xls .................................................................................. 166 Budowa i obsługa skoroszytu ...................................................................................... 166 Ustawienie hiperłącza na kolumnie E arkusza pobrane ............................................... 171 Procedura identyfi kacji ............................................................................................... 172 Plik dokument.doc — papier fi rmowy ..................................................................... 174 Przeznaczenie, obsługa i budowa dokumentu .................................................... 174 Budowa nagłówka papieru fi rmowego ............................................................... 176 Zmiana tekstów na obiekty typu WordArt ................................................................... 177 Wstawienie obiektu grafi cznego do nagłówka ............................................................. 181 Budowa stopek papieru fi rmowego .................................................................... 183 Budowa stopki pierwszej strony dokumentu ............................................................... 183 Budowa stopki drugiej strony dokumentu ................................................................... 184 Wstawienie pól bazy danych do dokumentu ...................................................... 186 Pole treści dokumentu ....................................................................................... 189 Obsługa dokumentu .......................................................................................... 192 S p i s t r e ś c i 7 Plik rejestr pism.doc ................................................................................................ 193 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu .................................................... 193 Budowa nagłówka rejestru ................................................................................. 194 Wstawienie pól danych do dokumentu rejestr pism.doc..................................... 195 Wstawianie pola programu Word ............................................................................... 197 Obsługa dokumentu .......................................................................................... 197 Plik koperta.doc ...................................................................................................... 198 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu .................................................... 198 Budowa części grafi cznej koperty ............................................................................... 199 Budowa części adresowej koperty .............................................................................. 199 Wstawianie pól danych do dokumentu koperta.doc ........................................... 201 Obsługa dokumentu wydruku kopert ................................................................. 203 Plik poczta.doc ....................................................................................................... 203 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu .................................................... 203 Budowa nagłówka strony Książki opłaty pocztowej ............................................ 204 Wstawianie pól danych do dokumentu poczta.doc ............................................ 206 Wstawianie pola programu Word ............................................................................... 207 Obsługa dokumentu poczta.doc ........................................................................ 207 Rozdział 8. System dokumentacji zatrudnienia Plik menu_zatrudnienie.doc ................................................................................... 212 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu .................................................... 212 Budowa nagłówka dokumentu menu_zatrudnienie.doc.............................................. 213 Budowa tabeli menu .................................................................................................. 215 Wstawienie ikon menu ............................................................................................... 218 Ustawienie połączeń do plików systemu obsługi pism ................................................. 220 Baza danych systemu .............................................................................................. 221 Budowa i obsługa skoroszytu ............................................................................. 221 Ustawienie hiperłączy na wybranych kolumnach i arkuszach ...................................... 229 Procedura wyboru ............................................................................................. 230 Plik umowa o pracę.doc ......................................................................................... 234 Budowa dokumentu .......................................................................................... 234 Budowa tabel umowy ................................................................................................ 235 Wstawienie pola tekstowego Regon ............................................................................ 236 Wstawienie pola tekstowego dotyczącego miejsca i daty utworzenia dokumentu ........ 237 Wstawi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: