Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 002743 22443611 na godz. na dobę w sumie
MS Project 2000. Ćwiczenia praktyczne - książka
MS Project 2000. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-975-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms project
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Program Microsoft Project 2000 jest jednym z najczęściej używanych programów służących do tworzenia harmonogramów projektów. Dzięki jego możliwościom łatwo i szybko stworzysz plan przedsięwzięcia, dodasz czynności i określisz czas ich trwania. Ponadto będziesz mógł definiować zasoby (ludzi, sprzęt czy maszyny), które posłużą do wykonania zaplanowanych działań. Microsoft Project pomoże Ci z sukcesem zrealizować nawet najbardziej złożone projekty, w których trzeba zaplanować i skoordynować działania wielu osób.

Książka jest serią praktycznych ćwiczeń, pokazujących, krok po kroku, tworzenie harmonogramu dużego projektu w Microsoft Project.

Omawia między innymi:

Jeśli powierzono Ci złożone zadanie, wymagające skoordynowania pracy wielu osób i starannego planowania, ta książka pomoże Ci zakończyć je sukcesem.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl MS Project 2000. Æwiczenia praktyczne Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 83-7197-975-4 Format: B5, stron: 114 Program Microsoft Project 2000 jest jednym z najczêġciej u¿ywanych programów s³u¿¹cych do tworzenia harmonogramów projektów. Dziêki jego mo¿liwoġciom ³atwo i szybko stworzysz plan przedsiêwziêcia, dodasz czynnoġci i okreġlisz czas ich trwania. Ponadto bêdziesz móg³ definiowaæ zasoby (ludzi, sprzêt czy maszyny), które pos³u¿¹ do wykonania zaplanowanych dzia³añ. Microsoft Project pomo¿e Ci z sukcesem zrealizowaæ nawet najbardziej z³o¿one projekty, w których trzeba zaplanowaæ i skoordynowaæ dzia³ania wielu osób. Ksi¹¿ka jest seri¹ praktycznych æwiczeñ, pokazuj¹cych, krok po kroku, tworzenie harmonogramu du¿ego projektu w Microsoft Project. Omawia miêdzy innymi: • Tworzenie nowego projektu i definiowania jego w³aġciwoġci • Wprowadzanie zadañ • Definiowanie zasobów • Przydzielanie zasobów do zadañ • Korzystanie z kalendarza • Wydobywanie informacji o projekcie, metody wyliczania kosztów • Tworzenie diagramów i ġcie¿ek krytycznych • Wprowadzanie danych rzeczywistych • Wymianê informacji: import/eksport oraz korzystanie z danych zawartych w innych projektach Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... ....................................5 Rozdział 1. Rozpoczynamy pracę z MS Project 2000 ...................................................z....................................7 Uruchamianie programu MS Project ...................................................e.........................7 Tworzenie nowego projektu...................................................e.......................................8 Definiowanie właściwości projektu ...................................................e.........................10 Rozdział 2. Wprowadzanie zadań, czyli elementy składowe projektu .................................................11 Wprowadzanie zadań ...................................................e...............................................11 Wprowadzanie zadań cyklicznych ...................................................e...........................14 Wprowadzanie zadań sumarycznych ...................................................e.......................15 Edycja informacji o zadaniu...................................................e.....................................18 Wstawianie i usuwanie zadań ...................................................e..................................19 Łączenie zadań ...................................................e...................................................e......20 Typy połączeń ...................................................e...................................................e.......23 Zwłoka...................................................e...................................................e...................24 Typy ograniczeń ...................................................e...................................................e....26 Zapisywanie projektu ...................................................e...............................................29 Rozdział 3. Definiowanie zasobów...................................................z......................................................................31 Wprowadzanie zasobów...................................................e...........................................31 Ustalanie dostępności zasobów...................................................e................................33 Zmienność kosztów zasobów w czasie ...................................................e....................35 Tabele stawek kosztów...................................................e.............................................36 Rozdział 4. Zadania a zasoby...................................................z................................................................................. 39 Przydzielanie zasobów do zadań...................................................e..............................39 Przydzielanie dodatkowych zasobów ...................................................e......................41 Rozdział 5. Kalendarze ...................................................z...................................................z.... ...................................... 45 Tworzenie kalendarza ...................................................e..............................................45 Przypisywanie kalendarza do projektu...................................................e.....................46 4 MS Project 2000. Ćwiczenia praktyczne Przypisywanie kalendarza do zasobów ...................................................e....................47 Modyfikacja kalendarza projektu...................................................e.............................47 Modyfikacja kalendarza zasobów ...................................................e............................49 Przypisywanie kalendarza do zadania...................................................e......................51 Opcje kalendarza ...................................................e...................................................e...52 Rozdział 6. Przeglądanie informacji o projekcie ...................................................z....................................... 55 Ogólne informacje o projekcie...................................................e.................................55 Informacje o kosztach zadań ...................................................e....................................56 Informacje o kosztach zasobów ...................................................e...............................59 Diagram sieciowy i ścieżka krytyczna ...................................................e.....................60 Liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i zużycie zasobów typu Materiał...................................................e............................61 Filtry ...................................................e...................................................e......................65 Grupowanie zasobów i zadań...................................................e...................................66 Obciążenie zasobów ...................................................e.................................................67 Rozwiązywanie problemów z nadmierną alokacją zasobów ......................................72 Tworzenie planu bazowego...................................................e......................................76 Rozdział 7. Dane rzeczywiste ...................................................z..................................................................................77 Wprowadzanie dat rzeczywistych...................................................e............................77 Wprowadzanie kosztów rzeczywistych ...................................................e...................83 Odczytywanie odchyleń terminów...................................................e...........................87 Odczytywanie odchyleń kosztów...................................................e.............................89 Przedstawianie planu i wykonania na wykresie...................................................e.......90 Tworzenie nowych raportów...................................................e....................................93 Rozdział 8. Wymiana informacji ...................................................z........................................................................101 Zapisywanie projektu w formacie *.html...................................................e...............101 Eksportowanie danych do programu MS Excel ...................................................e........103 Korzystanie z informacji o zasobach zapisanych w innym projekcie ......................106 Łączenie zadań z zadaniami z innego projektu...................................................e......110 Rozdział 9. Kończenie pracy z programem MS Project ...................................................z..........................113 Rozdział 5. Kalendarze Przy tworzeniu zadań określałeś, ile czasu będą one trwały. Wtedy nie zastanawiałeś się, w jakich dniach i godzinach będą one wykonywane. Nie myślałeś także, czy soboty są dniami pracującymi, czy wolnymi. W bieżącym rozdziale zajmiemy się kalendarzami, które zawierają powyższe parametry. W MS Project możesz definiować trzy rodzaje kalen- darzy: projektu, zadania i zasobu. Tworzenie kalendarza Definiując informacje o projekcie, podałeś, że ma on rozpocząć się 1 stycznia 2003 roku. Zapewne zdajesz sobie sprawę, że nikt w ten dzień nie będzie pracował. Ponadto firma ustaliła, że jedna sobota w miesiącu będzie pracującan. Ćwiczenie 5.1. Utwórz nowy kalendarz. Aby utworzyć nowy kalendarz: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. W menu Widok wybierz polecenie Wykres Gantta. W menu Narzędzia wybierz Zmień czas pracy. Upewnij się, że w polu Dla wybrana jest opcja Standardowy (Kalendarz projektu). Wciśnij lewy przycisk myszy na poleceniu Nowy. W polu Nazwa wpisz (KTOQY[. Zaznacz Utwórz kopię kalendarza z opcją Standardowy (patrz rysunek 5.1). Ponownie potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK. 46 Rysunek 5.1. Tworzenie nowego kalendarza MS Project 2000. Ćwiczenia praktyczne 8. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK. Przypisywanie kalendarza do projektu W ćwiczeniu 5.1 stworzyłeś i zmodyfikowałeś kalendarz o nazwie Firmowy. Nie oznacza to, że ten kalendarz obowiązuje w projekcie. Będzie on obowiązywał w projekcie dopiero wtedy, jeżeli przypiszesz go do projektu. Ćwiczenie 5.2. Przypisz kalendarz Firmowy do projektu. Aby przypisać kalendarz Firmowy do projektu: 1. 2. 3. W menu Projekt wybierz Informacje o projekcie. W polu Kalendarz z listy rozwijanej wybierz Firmowy. Porównaj rezultat ćwiczenia z tym, co przedstawia rysunnek 5.2. Nie przejmuj się, jeżeli Data bieżąca jest u Ciebie inna niż ta na rysunku 5.2 — przecieuż możesz wykonywać to ćwiczenie innego dnia niż autor tej ksuiążki. Rysunek 5.2. Przypisywanie kalendarza o nazwie Firmowy do projektu 4. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK. Pamiętaj, że same stworzenie kalendarza nie wystarczuy. Należy go też przypisać do projektu, tak jak zostało to przedstawione w ćwiczeniu 5.2. Rozdział 5. (cid:1) Kalendarze 47 Przypisywanie kalendarza do zasobów Przypisałeś kalendarz do projektu. Definiując zasoby typu Praca, podałeś, że pracują one według kalendarza Standardowego. Jeżeli kalendarz projektu i zasobu różnią się, to pierw- szeństwo ma kalendarz zasobu. Dlatego konieczne jest przypisanie do zasobów kalendarza Firmowy. Ćwiczenie 5.3. Przypisz do zasobu Prezes kalendarz Firmowy. Aby przypisać do zasobu Prezes kalendarz Firmowy: 1. W menu Widok wybierz Arkusz zasobów. 2. Odnajdź w wierszu z zasobem Prezes komórkę leżącą w kolumnie Kalendarz bazowy. 3. 4. Kliknij na napisie Standardowy. Z listy rozwijanej wybierz Firmowy. Ćwiczenie 5.4. Przypisz do wszystkich pozostałych zasobów kalendarz Fiirmowy. Aby przypisać do wszystkich pozostałych zasobów kalendarz Firmowy, zapoznaj się ze wskazówkami podanymi w ćwiczeniu 5.3. Pamiętaj, że kalendarz możesz przypisywać tylko do zausobów typu Praca. Modyfikacja kalendarza projektu W ćwiczeniu 5.1 utworzyłeś kalendarz, który jest kopią kalendarza standardowego, dlatego konieczna będzie jego modyfikacja. Ćwiczenie 5.5. Zdefiniuj datę 1 stycznia 2003 r. jako dzień wolny. Zmodyfikuj godziny pracy w pozostałe dni. Aby zdefiniować 1 stycznia 2003 r. jako dzień wolny i zmodyfikować godziny pracy w po- zostałe dni: 1. 2. 3. W menu Widok wybierz Wykres Gantta. W menu Narzędzia wybierz Zmień czas pracy. W polu Wybrane daty znajdź dzień 1 stycznia 2003 i kliknij na nim lewym przyciskiem myszy. 48 MS Project 2000. Ćwiczenia praktyczne 4. W polu Ustaw wybrane daty na zaznacz opcję Czas wolny. Jeżeli klikniesz na konkretnej dacie (np. 1 stycznia 2u003) i zmienisz ustawienia w polu Ustaw wybrane daty na, to zmiana będzie dotyczyła tylko tego jednego dnia. 5. 6. 7. 8. 9. Wciśnij lewy przycisk myszy na symbolu Pn. Nie puszczając lewego przycisku myszy, przesuń kursor nna symbol Pt. Puść lewy przycisk myszy. W polu Ustaw wybrane daty na: zaznacz opcję: Niestandardowy czas pracy. W polu Do zamiast wartości  wpisz . 10. Kliknij lewym przyciskiem myszy na wartości  i skasuj ją za pomocą klawisza Delete bądź Backspace. Kliknij lewym przyciskiem myszy na wartości  i skasuj ją za pomocą klawisza Delete bądź Backspace. Porównaj rezultat ćwiczenia z tym, co przedstawia rysunnek 5.3. 11. 12. Rysunek 5.3. Zmienianie czasu pracy 13. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK. Jeżeli klikniesz na symbolu dnia tygodnia (np. Pn) lub zaznaczysz kilka symboli dnia tygodnia i zmienisz ustawienia w polu Ustaw wybrane daty na:, to zmiany te będą dotyczyły wszystkich poniedziałków, wtorków bądź innych wskazanych dni tygodnia uw projekcie. Ćwiczenie 5.6. Ustaw sobotę 18 stycznia 2003 roku jako dzień pracujący. Aby ustawić sobotę 18 stycznia 2003 roku jako dzień pracunjący: 1. 2. 3. W menu Narzędzia wybierz Zmień czas pracy. W polu Wybrane daty znajdź i wskaż datę 18 stycznia 2003 roku. W polu Ustaw wybrane daty na wybierz Niestandardowy czas pracy. Rozdział 5. (cid:1) Kalendarze 49 4. 5. 6. 7. W polu Do zamiast wartości  wpisz . Kliknij lewym przyciskiem myszy na wartości  i skasuj ją za pomocą klawisza Delete bądź Backspace. Kliknij lewym przyciskiem myszy na wartości  i skasuj ją za pomocą klawisza Delete bądź Backspace. Porównaj rezultat ćwiczenia z tym, co przedstawia rysunnek 5.4. Rysunek 5.4. Sobota 18 stycznia 2003 roku jest dniem pracującym 8. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK. Impreza integracyjna ma się odbyć 1 lutego 2003 roku. Ten dzień to sobota. Według kalendarza firmowego jest to dzień wolny od pracy. Jednak osoby obsługujące tę im- prezę będą musiały w tym czasie pracować. Należy tę okoliczność uwzględnić w kalen- darzu. Ćwiczenie 5.7. Ustaw datę 1 lutego 2003 r. jako dzień pracujący. Pomagając sobie wskazówkami podanymi w ćwiczeniach 5.5 i 5.6, ustaw datę 1 lutego 2003 roku jako dzień pracujący. Ustal, że wszelkie prace będą wykonywane w godzinach od 16:00 do 00:00, gdyż właśnie w tym czasie będzie odbywała się impreza firmowa. Po- równaj swój rezultat z tym, co przedstawia rysunek 5.5. Rysunek 5.5. Impreza integracyjna będzie się odbywała 1 lutego 2003 roku w godzinach od 16:00 do 00:00 Modyfikacja kalendarza zasobów W poprzednim podrozdziale przypisałeś do zasobów kalendarz Firmowy. Teraz dowiesz się, jak zmienić kalendarz indywidualnie dla każdego nzasobu. Prezes firmy zdecydował, że będzie pracował we wszystkie soboty w stycznia 2003 roku. Fakt ten należy uwzględnić w harmonogramie. 50 Ćwiczenie 5.8. MS Project 2000. Ćwiczenia praktyczne Zmodyfikuj kalendarz dla zasobu Prezes. Aby zmodyfikować kalendarz dla zasobu Prezes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. W menu Narzędzia wybierz Zmień czas pracy. W polu Dla wybierz Prezes. Kliknij lewym przyciskiem myszy na dacie 4 stycznia 2003. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, kliknij lewym przyciskiem myszy na datach 11 stycznia 2003 oraz 25 stycznia 2003. Puść klawisz Ctrl. W polu Ustaw wybrane daty na wybierz Niestandardowy czas pracy. W polu Do zamiast wartości  wpisz . Kliknij lewym przyciskiem myszy na wartości  i skasuj ją za pomocą klawisza Delete bądź Backspace. Kliknij lewym przyciskiem myszy na wartości  i skasuj ją za pomocą klawisza Delete bądź Backspace. Porównaj wynik ćwiczenia z tym, co przedstawia rysunekn 5.6. Rysunek 5.6. Prezes pracuje we wszystkie soboty stycznia 2003 roku 10. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK. Jeżeli po modyfikacji kalendarza zasobu dokonasz zmian w kalendarzu na podstawie, którego ten kalendarz zasobu był stworzony, to zmiana ta będzuie miała wpływa na kalendarz zasobu. Na przykład, jeżeli podane by zostało w kalendarzu Firmowy, że dzień 5 stycznia 2003 (niedziela) jest dniem pracującym, to także dla Prezesa, ten dzień byłby pracujący, — mimo, że w powyższym ćwiczeniu został zmodyfikowany kalendaruz, według którego Prezes pracuje. Stanie się tak jednak tylko wtedy, jeżeli dana informaucja przed zmianą była identyczna w obu kalendarzach. Jeżeli były one inne, to kalendarz zasobuu nie zostanie zmieniony. Rozdział 5. (cid:1) Kalendarze 51 Przypisywanie kalendarza do zadania Przypisując kalendarz do zadania definiujesz, w jakich dniach i godzinach dane zadanie jest wykonywane. Pamiętaj, że wcześniej stworzyłeś jnuż kalendarze projektu i zasobów. Jeżeli w Kalendarzu zadania oraz w Kalendarzu projektu podałeś inne dni i godziny, w których firma pracuje, to ustawienia z Kalendarza zadania są ważniejsze. Jeżeli kalen- darze zadania i zasobów pracujących nad danym zadaniem się różnią, to zadanie będzie wykonywane tylko w te dni, które zostały podane jako pracujące zarówno w kalendarzu zadania, jak i zasobu. Specjalnie na potrzeby projektu zdefiniowałeś kalendarz Firmowy, który jest jednocześnie kalendarzem projektu i zasobów. Kierownictwo zadecydowało, że wszystkie czynności, które będą wykonywane po zakończeniu czynności sumarycznej Impreza integracyjna, muszą być wykonywane według kalendarza Standardowego. Ćwiczenie 5.9. Do zadania Czynności porządkowe przypisz kalendarz Stiandardowy. Aby do zadania Czynności porządkowe przypisać kalendarz Standardowy: 1. 2. 3. 4. 5. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na nazwie znadania Czynności porządkowe. Kliknij lewym przyciskiem myszy na zakładce Zaawansowane. W polu Kalendarz wybierz z listy rozwijanej Firmowy. Zaznacz pole Harmonogram ignoruje kalendarz zasobów. Porównaj rezultat z tym, co przedstawia rysunek 5.7. Rysunek 5.7. Do zadania Czynności porządkowe został przypisany kalendarz Standardowy 6. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK. 52 MS Project 2000. Ćwiczenia praktyczne Pole Harmonogram ignoruje kalendarz zasobów zaznaczyłeś po to, aby zadania były wykonywane w tych godzinach, które przewiduje Kalendarz zadania (Kalendarze zasobów, które pracują w tym zadaniu, nie mają teraz żadnego znuaczenia). Gdybyś tego nie zrobił, zadanie zostałoby wykonane tylko i wyłącznie w tych dniach i goudzinach, które zostały uznane za pracujące w obu kalendarzach — zasobu i zadania. Ćwiczenie 5.10. Do zadań 23 – 25 przypisz kalendarz Standardowy. Aby przypisać do zadań 23 – 25 kalendarz Standardowy, wykorzystaj wskazówki podane w ćwiczeniu 5.8. Pamiętaj, żeby zaznaczyć opcję Harmonogram ignoruje kalendarz za- sobów. Po wykonaniu ćwiczenia 5.10 porównaj rezultat z tym, co przedstawiam rysunek 5.8. Rysunek 5.8. Zadania, do których przypisałeś kalendarz, są w specjalny sposób zaznaczone w widoku Wykres Gantta Opcje kalendarza Przy wprowadzaniu czasów trwania zadań podawałeś je w godzinach, dniach i tygodniach. MS Project potrzebuje informacji, na podstawie których będzie przeliczał dni na godziny czy tygodnie na dni. Jeżeli podasz osobie postronnej informacje, że zdanie będzie wykonywane przez jeden tydzień, to jedna osoba może, pomyśleć, że zadanie będzie trwało 5 dni, (bo dla niej ty- dzień roboczy, a inna, że będzie ono trwało 6 dni (bo dla niej tydzień roboczy trwa 6, ponieważ osoba ta pracuje niedziele). Konieczne więc będzie zdefiniowanie opcji ka- lendarza, czyli podanie informacji w jaki sposób przeliczać tygodnie na dni, czy godziny. Ćwiczenie 5.11. Zmień opcję kalendarza. Aby zmienić opcję kalendarza: 1. 2. 3. 4. W menu Narzędzia wybierz Opcje. Kliknij lewym przyciskiem myszy na zakładce Kalendarz. Wypełnij wszystkie pola tak, jak pokazano na rysunku n5.9. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK. Rozdział 5. (cid:1) Kalendarze 53 Rysunek 5.9. Opcje kalendarza Przykładowo, po zdefiniowaniu parametrów w taki sposób, jak to zostało podane w ćwi- czeniu 5.11, MS Project będzie dokonywał następujących przeliczeńn: (cid:1) zadanie trwające 2 miesiące będzie trwało 44 dni lub 3n52 godziny, (cid:1) zadanie trwające 1 tydzień będzie trwało 5 dni lub 41 ngodzin, (cid:1) zadanie trwające 1 dzień będzie trwało 8 godzin.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Project 2000. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: