Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00171 002706 22445887 na godz. na dobę w sumie
MS Project 2002. Zarządzanie projektami - książka
MS Project 2002. Zarządzanie projektami - książka
Autor: Liczba stron: 424
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-057-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms project
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wspomaganie planowania zadań
i zarządzania przedsiębiorstwem

Microsoft Project 2002 to kolejna już wersja popularnego programu do zarządzania przedsięwzięciami. Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną za utworzenie harmonogramu przedsięwzięcia, oszacowanie jego kosztów, zarządzanie zasobami ludzkimi i sprzętowymi lub jeśli chcesz porównywać plan z jego wykonaniem - ten program ułatwi Ci pracę.

Podręcznik łączy teorię z praktyką. Opisano w nim teoretyczne podstawy poszczególnych narzędzi dostępnych w MS Project 2002. Część praktyczna następująca po wyjaśnieniach teoretycznych umożliwia wykorzystanie nabytych wiadomości. Ma ona formę ćwiczeń. Dzięki ich wykonaniu nabędziesz umiejętności, które później z całą pewnością będą przydatne w pracy.

Omówiono: Książka ta zawiera wiele cennych informacji zarówno dla tych użytkowników rozpoczynających pracę z aplikacją MS Project, jak i dla tych, którzy mają doświadczenie z tą i poprzednimi wersjami programu. W przypadku, gdyby niektóre ćwiczenia sprawiały jednak problem, na płycie CD zawarte są filmy instruktażowe zapisane w formacie wmv. Zawierają one zapis wideo niektórych czynności opisanych w treści ćwiczeń.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl MS Project 2002. Zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 83-7361-057-X Format: B5, stron: oko³o 424 Zawiera CD-ROM Microsoft Project 2002 to kolejna ju¿ wersja popularnego programu do zarz¹dzania przedsiêwziêciami. Je¿eli jesteġ osob¹ odpowiedzialn¹ za utworzenie harmonogramu przedsiêwziêcia, oszacowanie jego kosztów, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi i sprzêtowymi lub jeġli chcesz porównywaæ plan z jego wykonaniem — ten program u³atwi Ci pracê. Podrêcznik ³¹czy teoriê z praktyk¹. Opisano w nim teoretyczne podstawy poszczególnych narzêdzi dostêpnych w MS Project 2002. Czêġæ praktyczna nastêpuj¹ca po wyjaġnieniach teoretycznych umo¿liwia wykorzystanie nabytych wiadomoġci. Ma ona formê æwiczeñ. Dziêki ich wykonaniu nabêdziesz umiejêtnoġci, które póĥniej z ca³¹ pewnoġci¹ bêd¹ przydatne w pracy. Omówiono: • Interfejs programu MS Project i sposoby wyġwietlania danych za pomoc¹ widoków • Zarz¹dzanie zadaniami i zasobami • Przydzielanie zasobów do zadañ • Kalendarze — ustalanie czasu pracy i dni wolnych • Tworzenie bud¿etu projektu i analiza przep³ywów gotówkowych • Rozwi¹zywanie problemów z nadmiernym obci¹¿eniem zasobów i optymalizacja projektu • Analizy odchyleñ terminów, kosztów oraz pracy • Tworzenie raportów • Wymianê informacji pomiêdzy MS Project i innymi aplikacjami • Wspomaganie planowania zadañ i zarz¹dzania przedsiêwziêciami Ksi¹¿ka ta zawiera wiele cennych informacji zarówno dla tych u¿ytkowników rozpoczynaj¹cych pracê z aplikacj¹ MS Project, jak i dla tych, którzy maj¹ doġwiadczenie z t¹ i poprzednimi wersjami programu. W przypadku, gdyby niektóre æwiczenia sprawia³y jednak problem, na p³ycie CD zawarte s¹ filmy instrukta¿owe zapisane w formacie wmv. Zawieraj¹ one zapis wideo niektórych czynnoġci opisanych w treġci æwiczeñ. Spis treści Wstęp ...................................................z.......................................... 11 Rozdział 1. Rozpoczynanie pracy z MS Project ...................................................z 19 Uruchamianie programu MS Project...................................................e..............................19 Interfejs użytkownika...................................................e...................................................e..21 Pasek Menu...................................................e...................................................e...........21 Pasek narzędzi Standardowy i Formatowanie ...................................................e.........23 Przewodnik po programie Project...................................................e............................24 Widoki i pasek widoków...................................................e................................................26 Widoki wykresu ...................................................e...................................................e....26 Widoki arkusza ...................................................e...................................................e.....27 Widoki formularza ...................................................e...................................................e28 Widoki zadań i zasobów ...................................................e..........................................29 Zmiana wyświetlanego widoku. Widoki złożone...................................................e....30 Pasek widoków ...................................................e...................................................e.....32 Rozdział 2. Początek tworzenia projektu ...................................................z......... 35 Tworzenie nowego projektu...................................................e...........................................35 Tworzenie projektu na podstawie szablonu...................................................e.............36 Tworzenie projektu od podstaw...................................................e...............................36 Definiowanie właściwości projektu ...................................................e...............................37 Definiowanie projektu...................................................e...................................................e.38 Zapisywanie projektu ...................................................e...................................................e..46 Ochrona projektu hasłem ...................................................e...............................................48 Otwieranie zapisanego projektu ...................................................e.....................................51 Wyszukiwanie zapisanego pliku projektu...................................................e......................52 Znoszenie ochrony hasłem ...................................................e.............................................54 Rozdział 3. Zarządzanie zadaniami ...................................................z.................. 55 Wprowadzanie zadań ...................................................e...................................................e..56 Zadania typu punkt kontrolny...................................................e..................................56 Zadania zwykłe ...................................................e...................................................e.....57 Czasy trwania zadań ...................................................e................................................58 Szacowanie czasów trwania...................................................e.....................................61 Dodawanie nowych zadań...................................................e..............................................64 Usuwanie niechcianych zadań ...................................................e.......................................67 Zmienianie zdefiniowanych zadań...................................................e.................................69 6 MS Project 2002. Zarządzanie projektami Dzielenie zadań ...................................................e...................................................e...........71 Łączenie, przenoszenie, zmienianie czasu trwania podzielonego zadania .......................72 Zadania sumaryczne...................................................e...................................................e....73 Tworzenie zadań sumarycznych ...................................................e..............................74 Likwidowanie zadań sumarycznych ...................................................e........................77 Zadania podrzędne będące jednocześnie zadaniami sumarycznymi ..........................78 Wyświetlanie zadań sumarycznych i konspektu projektu ..........................................80 Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań — łączenie zadań.....................................83 Łączenie zadań w widoku Wykres Gantta...................................................e...............83 Inne sposoby łączenia zadań...................................................e....................................86 Rozłączanie zadań ...................................................e...................................................e.......90 Typy relacji ...................................................e...................................................e.................90 Zakończenie — Rozpoczęcie...................................................e...................................90 Rozpoczęcie — Rozpoczęcie...................................................e...................................91 Zakończenie — Zakończenie...................................................e...................................91 Rozpoczęcie — Zakończenie...................................................e...................................92 Definiowanie i zmienianie relacji ...................................................e..................................92 Wyprzedzenie lub zwłoka ...................................................e..............................................95 Typy ograniczeń...................................................e...................................................e........101 Termin ostateczny ...................................................e...................................................e.....105 Zakładka Uwagi ...................................................e...................................................e........107 Wstawianie hiperłączy ...................................................e.................................................109 Zadania cykliczne...................................................e...................................................e......111 Rozdział 4. Zarządzanie zasobami ...................................................z................. 115 Definiowanie zasobów ...................................................e.................................................115 Robocizna i sprzęt — zasoby typu Praca ...................................................e.....................117 Zasoby materiałowe — zasoby typu Materiał...................................................e..............122 Dostępność zasobów w czasie — uwzględnianie urlopów i przeglądów technicznych ...................................................e........................................124 Zmienność stawek zasobów w czasie ...................................................e..........................127 Zmienność stawek zasobów w zależności od wykonywanych czynności ......................129 Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach ...................................................e.....131 Rozdział 5. Przydzielanie zasobów do zadań ...................................................z.. 133 Przydzielanie pojedynczych i różnych zasobów do jednego zadania .............................133 Przydzielanie wielu jednostek zasobu do zadania...................................................e........140 Przydzielania różnych ilości zasobów do różnych zadań ...............................................142 Pracochłonność zadań ...................................................e..................................................145 Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów............................................150 Typy zadań ...................................................e...................................................e................152 Zadania o stałej pracy ...................................................e............................................152 Zadania o stałej liczbie jednostek ...................................................e..........................153 Zadania o stałym czasie trwania ...................................................e............................153 Planowanie zadań według nakładu pracy ...................................................e..............154 Definiowanie typów zadań i opcji według nakładu pracy ........................................154 Przydzielanie dodatkowych i zamienianie zasobów ...................................................e....156 Stosowanie tabel stawek kosztów ...................................................e................................161 Rozdział 6. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze.......................... 163 Informacje ogólne o kalendarzach ...................................................e...............................163 Tworzenie i modyfikacja kalendarza ...................................................e...........................165 Kalendarz projektu ...................................................e...................................................e....169 Kalendarz zasobu ...................................................e...................................................e......170 Kalendarz zadania ...................................................e...................................................e.....172 Spis treści 7 Opcje kalendarza ...................................................e...................................................e.......173 Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu ...................................................e............................................175 Rozdział 7. Koszty projektu...................................................z........................... 177 Typy kosztów ...................................................e...................................................e............177 Koszty stałe i koszty zadań ...................................................e..........................................178 Koszty zasobów...................................................e...................................................e.........181 Rozkład kosztów w czasie...................................................e............................................182 Skala czasu...................................................e...................................................e..........182 Informacje o kosztach w widoku Obciążenie zadaniami..........................................186 Informacje o kosztach w widoku Obciążenie zasobów ............................................187 Budżet projektu ...................................................e...................................................e.........188 Przepływy gotówkowe ...................................................e.................................................190 Ogólne informacje o kosztach — statystyka projektu ...................................................e.191 Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów i optymalizacja projektu ...................................................z.............. 193 Identyfikowanie przeciążonych zasobów...................................................e.....................194 Arkusz zasobów i informacje o maksymalnym wykorzystaniu zasobów ................194 Widok Obciążenie zasobów...................................................e...................................196 Widok Alokacja zasobów i pasek narzędzi Zarządzanie zasobami..........................197 Widok Wykres zasobów ...................................................e........................................199 Skracanie czasu trwania projektu — ścieżka krytyczna .................................................200 Rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów — zasoby przeciążone.......................204 Zamiana przydzielonych zasobów...................................................e.........................204 Definiowanie pracy w nadgodzinach...................................................e.....................206 Zatrudnianie nowych pracowników i oddelegowanie pracowneików do projektu...................................................e...................................................e........208 Przekazanie zadań podwykonawcy...................................................e........................209 Zmiana czasu pracy nad zadaniem ...................................................e........................211 Bilansowanie zasobów...................................................e...........................................213 Rozkład pracy zasobów ...................................................e.........................................218 Rozdział 9. Śledzenie wartości rzeczywistych — informacje o realizacji projektu.. 221 Plan bazowy ...................................................e...................................................e..............221 Co to jest plan bazowy...................................................e...........................................222 Tworzenie planu bazowego ...................................................e...................................222 Plan bazowy na wykresie Gantta ...................................................e...........................225 Usuwanie planu bazowego ...................................................e....................................226 Przeglądanie planu bazowego...................................................e................................227 Kopiowanie planu bazowego...................................................e.................................227 Plany pośrednie — do czego służą...................................................e...............................228 Wprowadzanie danych rzeczywistych ...................................................e.........................228 Wprowadzanie danych rzeczywistych na poziomie projektu...................................229 Wprowadzanie danych rzeczywistych o datach na poziomie zadania i zasobu .......231 Linie postępu...................................................e...................................................e.......235 Rzeczywiste koszty ...................................................e...................................................e...238 Uwzględnianie wydłużonych terminów płatności w projekcie.......................................240 Rozdział 10. Analiza odchyleń...................................................z......................... 243 Dlaczego analizować odchylenia? ...................................................e...............................243 Odchylenia terminów ...................................................e...................................................e244 Odchylenia kosztów ...................................................e...................................................e..248 Odchylenia kosztów dla zadań...................................................e...............................249 Odchylenia kosztów dla zasobów...................................................e..........................252 Odchylenia pracy...................................................e...................................................e.......254 8 MS Project 2002. Zarządzanie projektami Rozdział 11. Omówienie widoków ...................................................z................... 257 Rzutowanie pasków...................................................e...................................................e...257 Kalendarz ...................................................e...................................................e..................258 Opisowy diagram sieciowy ...................................................e..........................................259 Wykres Gantta — szczegóły ...................................................e........................................260 Wykres Gantta...................................................e...................................................e...........261 Wykres Gantta — bilansowanie...................................................e...................................262 Wykres Gantta z wieloma planami bazowymi...................................................e.............263 Diagram sieciowy...................................................e...................................................e......264 Diagram relacji...................................................e...................................................e..........266 Wprowadzanie zadań ...................................................e...................................................e266 Arkusz zadań ...................................................e...................................................e.............267 Wykres Gantta — śledzenie...................................................e.........................................268 Alokacja zasobów ...................................................e...................................................e.....269 Wykres zasobów ...................................................e...................................................e.......270 Arkusz zasobów ...................................................e...................................................e........271 Obciążenie zasobów...................................................e...................................................e..272 Obciążenie zadaniami ...................................................e..................................................273 Formularz zasobu ...................................................e...................................................e......274 Formularz nazwy zasobu...................................................e..............................................275 Formularz szczegółów zadań ...................................................e.......................................276 Formularz zadania ...................................................e...................................................e.....277 Formularz nazwy zadania...................................................e.............................................278 Rozdział 12. Raporty ...................................................z...................................... 279 Grupy raportów ...................................................e...................................................e.........279 Raporty z grupy Omówienie ...................................................e........................................280 Podsumowanie projektu...................................................e.........................................280 Zadania najwyższego poziomu ...................................................e..............................281 Zadania krytyczne...................................................e..................................................282 Punkty kontrolne...................................................e...................................................e.282 Dni robocze...................................................e...................................................e.........282 Raporty z grupy Działania bieżące...................................................e...............................283 Zadania nierozpoczęte ...................................................e...........................................283 Zadania rozpoczynające się ...................................................e...................................284 Zadania w trakcie wykonywania ...................................................e...........................285 Zadania wykonane ...................................................e.................................................285 Zadania nierozpoczęte o czasie...................................................e..............................287 Zadania z poślizgiem ...................................................e.............................................287 Raporty z grupy Koszty...................................................e................................................288 Przepływ gotówki ...................................................e..................................................288 Budżet ...................................................e...................................................e.................289 Zadania ponadbudżetowe...................................................e.......................................290 Zasoby ponadbudżetowe...................................................e........................................291 Wartość wypracowana ...................................................e...........................................291 Raporty z grupy Przydziały...................................................e..........................................292 Kto wykonuje co ...................................................e...................................................e.292 Kto wykonuje co i kiedy ...................................................e........................................293 Zadania do wykonania ...................................................e...........................................294 Zasoby z nadmierną alokacją...................................................e.................................295 Raporty z grupy Obciążenie pracą ...................................................e...............................296 Obciążenie zadaniami ...................................................e............................................296 Obciążenie zasobów...................................................e...............................................296 Raporty z grupy Niestandardowe...................................................e.................................297 Spis treści 9 Rozdział 13. Dostosowywanie programu do potrzeb użytkownika ........................ 299 Pokazywanie informacji tylko o wybranych zasobach i zadaniach — filtry ..................300 Autofiltry...................................................e...................................................e.............300 Stosowanie filtrów ...................................................e.................................................303 Tworzenie i edytowanie filtrów ...................................................e.............................304 Tworzenie i edycja grup...................................................e...............................................308 Wybieranie danych do wyświetlania — tabele ...................................................e............312 Tabele...................................................e...................................................e..................312 Tworzenie i edycja tabel ...................................................e........................................313 Tworzenie i edycja widoków ...................................................e.......................................316 Tworzenie i edycja raportów...................................................e........................................317 Definiowanie właściwości zakładki Sortowanie ...................................................e...317 Definiowanie właściwości zakładki Szczegóły ...................................................e.....319 Określanie właściwości zakładki Definicja ...................................................e...........321 Raport Kalendarz miesięczny ...................................................e................................324 Przycisk Tekst...................................................e...................................................e.....325 Pola niestandardowe...................................................e...................................................e..328 Typy pól ...................................................e...................................................e..............329 Wybieranie wartości ze zdefiniowanej przez użytkownika listy rozwijanej ............330 Definiowanie formuł (wzorów) do wyliczania wartości ..........................................332 Wyświetlanie zdefiniowanych przez użytkownika wskaźników graficznych..........335 Drukowanie i ustawienie wydruku...................................................e...............................338 Organizator...................................................e...................................................e................338 Rozdział 14. Wymiana informacji pomiędzy MS Project a innymi aplikacjami ....... 341 Przekazywanie danych do innych aplikacji — eksport...................................................e341 Programy do przeglądania eksportowanych danych — typy plików eksportowanych...................................................e..........................341 Definiowanie, które dane mają zostać wyeksportowane — mapy eksportu ............342 Pobieranie danych z innych aplikacji — import ...................................................e..........348 Zapisywanie danych w pliku graficznym...................................................e.....................351 Rozdział 15. Wymiana danych pomiędzy projektami............................................ 355 Korzystanie z tych samych zasobów w wielu projektach — pula zasobów ...................355 Co to jest pula zasobów. Tworzenie puli. ...................................................e..............355 Korzystanie z zasobów dostępnych w puli ...................................................e............356 Dokonywanie zmian w puli i pliku współużytkującym............................................357 Przerywanie łącza między pulą zasobów i plikiem współużytkującym ...................359 Łączenie zadań z różnych projektów. Wstawiania jednego projektu do innego ............362 Rozdział 16. Praca zespołowa nad projektem ...................................................z.. 365 Sposoby współpracy grupowej...................................................e.....................................366 Wymiana i przeglądanie danych o projekcie za pomocą streon WWW — Project Serwer i Project Web Access ...................................................e.....................369 Publikowanie projektu i zmian w projekcie...................................................e...........369 Żądanie informacji o postępach prac i aktualizacja informacji o postępach prac ....371 Uprawnienia w programie Project Web Access ...................................................e....372 Strona główna Project Web Access ...................................................e.......................378 Strona Zadania ...................................................e...................................................e....381 Strona Projekty ...................................................e...................................................e..385 Strona Zasoby ...................................................e...................................................e.....387 Strona Raporty o stanie...................................................e..........................................388 Strona Aktualizacje...................................................e................................................391 Strona Dokumenty ...................................................e.................................................392 10 MS Project 2002. Zarządzanie projektami Strona Zagadnienia ...................................................e................................................393 Strona Administrator...................................................e..............................................394 Wymiana danych o projekcie za pomocą poczty elektronicznej ....................................400 Rozdział 17. Informacje dodatkowe i specyfikacja techniczna............................. 403 Porównanie wersji ...................................................e...................................................e.....403 Nowości w MS Project 2002 Standard i Professional...................................................e..405 Instrukcje typu krok po kroku...................................................e................................405 Planowanie i śledzenie zadań...................................................e.................................405 Przeglądanie informacji o projekcie ...................................................e......................406 Integracja z innymi produktami oraz eksport i import danych .................................406 Zarządzanie projektem wymagającym współpracy ..................................................406 Współpraca członków zespołu...................................................e...............................407 Zarządzanie dokumentami i zagadnieniami...................................................e...........407 Administrowanie projektem wymagającym współpracy..........................................407 Dostosowywanie programu Microsoft Project i programeu Microsoft Project Server ...................................................e.....................................408 Zarządzanie zasobami organizacji ...................................................e.........................408 Dostosowywanie organizacji ...................................................e.................................408 Wymagania...................................................e...................................................e................409 Specyfikacje programu MS Project...................................................e..............................411 Skorowidz...................................................z................................... 413 Rozdział 6. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze Ten rozdział ma na celu wyjaśnienie problematyki kalendarzy. Opisane zostaną różne typy kalendarzy i zostaną wyjaśnione związki pomiędazy nimi. Z tego rozdziału dowiesz się:   jak definiować dni wolne od pracy za pomocą kalendarazy, jak modyfikować już istniejące kalendarze, jak tworzyć kalendarze niestandardowe, co to jest kalendarz zasobu, kalendarz zadania i praojektu, a także jak one wzajemnie oddziaływają na siebie, co się stanie, gdy zostaną zmienione opcje kalendarzaa. Informacje ogólne o kalendarzach W MS Project można wyróżnić kalendarz projektu (bazowy), zasobu i zadania. Każdy z kalendarzy określa dni i godziny, w jakich projekt bądź zadanie jest wykonywane lub dni i godziny, w jakich zasób może pracować. Każdy z utworzonych projektów musi mieć przypisany kalendarz projektu. Domyślnie, wszystkie zasoby pracują w dniach i godzinach podanych w kalendarzu projektu. Zadania również są wykonywane w tym samym czasie. Niezwykle ważne jest zrozumienie, w jaki sposób te kalendarze współdziałają ze sobą. Załóżmy, że zadanie Analiza założeń projektu jest wykonywane przez zasób Konsul- tant i ma trwać 5 dni. Poszczególne kalendarze zawierają następujące inforamacje: 164 MS Project 2002. Zarządzanie projektami  Kalendarz projektu — dni robocze: są to dni od wtorku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, Kalendarz zasobu Konsultant — dni robocze: są to poniedziałek, środa, czwartek i piątek, w godzinach od 8:00 do 16:00, Kalendarz zadania Analiza założeń projektu — dni robocze: są to poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, w godzinach od 8:00 do 16:00. Jeżeli kalendarz projektu nie zostanie zmieniony, będzie wykorzystywany również przez zasób Konsultant i uwzględniony w zadaniu, to dane pięciodniowe zadanie będzie wykonywane tylko i wyłącznie według kalendarza projektu, czyli od wtorku do piątku i jeszcze w kolejny wtorek (musi trwać pięać dni). Jeżeli kalendarz projektu nie będzie zmieniony, do zadania nie będzie przypisany żaden specyficzny kalendarz a zasób będzie pracował według właściwego dla siebie kalendarza, innego niż kalendarz projektu, to zadanie będzie wykonywane tylko i wyłącznie w te dni, które uwzględnia kalendarz zasobu. Oznacza to, że zadanie będzie wykonywane w ponie- działek, środę, czwartek, piątek i kolejny poniedziałek. Zadanie nie będzie wykonywane we wtorek, bo nie przewiduje tego kalendarz zasobu. Zadanie będzie wykonywane w poniedziałek, mimo że kalendarz projektu tego nie przewiduje. Kalendarz zasobu jest ważniejszy niż kalendarz projektu. Jeżeli istnieją pomiędzy nimi jakiekolwiek niezgodności, to kalendarz zasobu zawsze będzie miał pierwszeństwo. Jeżeli kalendarz projektu nie będzie zmieniony, zasób będzie pracował według właści- wego dla niego kalendarza a do zadania będą przypisane specyficzne dni, w które może być ono wykonywane, to zadanie będzie wykonywane w te dni, które są uznane za pracujące, zarówno przez kalendarz zasobu, jak i zadania. W omawianym przypadku są to: poniedziałek, czwartek, piątek i kolejny poniedziałek i czwartek (w sumie pięć dni). Zadanie nie będzie wykonywane we wtorek, bo nie przewiduje tego kalendarz zasobu. Zadanie nie będzie wykonywane w środę, bo nie przewiduje tego kalendarz zadania. Będzie natomiast wykonywane w poniedziałek, chociaż według kalendarza projektu jest to dzień wolny, gdyż kalendarze zadania i zasobu są ważniejsze niż kalen- darz projektu a według nich poniedziałek jest dniem apracującym. Jeżeli kalendarz zadania i zasobu są różne, zadanie będzie wykonywane w te dni, któ- re są uznane za robocze w każdym z tych kalendarzy. Kalendarz projektu nie będzie miał w tej sytuacji żadnego znaczenia. Jeżeli jednak nie będzie żadnych dni wspólnych, MS Project pokaże komunikat ostrzegający (patrz rysunesk 6.1 i rysunek 6.2). Rysunek 6.1. Komunikat o braku wspólnych godzin pracy Rozdział 6. ♦ Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze 165 Rysunek 6.2. Informacja o braku wspólnych godzin pracy Jeżeli kalendarze zasobu i zadania są różne i jeśli chcesz, aby zadanie było wyko- nywane tylko i wyłącznie według kalendarza zadania, możesz spowodować, aby MS Project ignorował kalendarz zasobu. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie lewym przyci- skiem myszy nazwę wybranego zadania w widoku Wykres Gantta, przejdź do zakładki Zaawansowane i zaznacz opcję Harmonogram ignoruje kalendarz zasobów (patrz rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Ignorowanie kalendarza zasobów Standardowo dostępne są trzy kalendarze: 24 godzinny — zgodnie z zawartymi w nim informacjami projekt możae być wykonywany przez 24 godziny dziennie, w dowolny dzień atygodnia. Nie są w nim uwzględnione żadne dni wolne od pracy, Standardowy — zgodnie z zawartymi w nim informacjami projekt możae być wykonywany przez 8 godzin dziennie, w godzinach od 9:00 dao 18:00 z godzinną przerwą od 13:00 do 19:00, od poniedziałku do piąatku. Kalendarz nie uwzględnia dni wolnych typu Boże Narodzenie bądź Noawy Rok, Zmiana nocna — zgodnie z zawartymi w nim informacjami projekt możae być wykonywany przez 8 godzin dziennie, w godzinach od 23:00 dao 8:00, z godzinną przerwą od 3:00 do 4:00. Kalendarz nie uwzględniaa dni wolnych typu Boże Narodzenie bądź Nowy Rok. Każdy z podanych powyżej kalendarzy może być dowolnie modyfikowany. MS Project pozwala także na tworzenie własnych kalendarzy. Tworzenie i modyfikacja kalendarza Oprócz podanych w poprzednim podrozdziale kalendarzy można tworzyć swoje własne. Rozwiązanie to będzie często stosowane, jeżeli wspomniane godziny pracy nie pasują do godzin pracy naszej firmy. Nowy kalendarz może być tworzony od podstaw lub jako skopiowana wersja już ist- niejącego kalendarza. Tworzenie kalendarza w oparciu na już istniejącym kalendarzu będzie szczególnie przydatne, jeżeli jeden z już dostępnych kalendarzy jest w miarę 166 MS Project 2002. Zarządzanie projektami podobny do kalendarza, który ma zostać utworzony. Kopiując już istniejący kalendarz i modyfikując kopię możemy zaoszczędzić dużo pracy i wysiłku. Jeżeli tworzony kalen- darz nie będzie miał zbyt wiele wspólnego z już istniejącymi kalendarzami, należy zbudować kalendarz od podstaw. Tworzenie nowego kalendarza jest możliwe po wybraniu z menu Narzędzia polecenia Zmień czas pracy…. W oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy dostępny jest przy- cisk Nowy…, który pozwala utworzyć nowy kalendarz. Po wybraniu tego przycisku należy nadać nazwę nowemu kalendarzowi i zdecydować, czy ma być on tworzony jako kopia już istniejącego, czy jako zupełnie nowy kalendarz. Kolejnym krokiem jest określenie godzin i dni, w których może odbywać się praca nad projektem. Potwierdze- nie ustawień odbywa się poprzez wybranie przycisku aOK. W dowolnej chwili jest możliwe zmodyfikowanie już istniejącego kalendarza. Możliwe jest to również po wybraniu z menu Narzędzia polecenia Zmień czas pracy…. W oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy konieczne jest wskazanie kalendarza, który ma być modyfikowany. Odbywa się to poprzez wybranie z listy rozwijanej w polu Dla: nazwy kalendarza. Podczas tworzenia lub modyfikacji kalendarza jest możliwe wskazywanie pojedyn- czych dni, które mają być wolne od pracy (np. Nowy Rok), zmienianie godzin pracy dla wybranych dni (np. 24 grudnia pracujemy tylko do 14:00). Możliwe jest także zde- finiowanie specyficznych godzin pracy dla wybranych dni tygodnia (np. wszystkich piątków w całym projekcie) lub ustalenie określonych dni tygodnia jako wolne (np. wszystkie soboty i niedziele to dni wolne). Jeżeli w oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy zaznaczymy konkretną datę poprzez jej kliknięcie, to zmiana będzie dotyczyła tylko tej daty — np. 24 grudnia 2003 (patrz rysunek 6.4). Dodatkowo w sekcji Ustaw wybrane daty na: możemy wybrać jedno z poleceń: Rysunek 6.4. Zmienianie czasu pracy dla pojedynczych dni Użyj domyślnych — w tym przypadku zasób będzie pracował (lub projekat będzie wykonywany) w tych godzinach, jakie zostały zdeafiniowane jako pracujące dla całego projektu, Rozdział 6. ♦ Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze 167 Czas wolny — w tym przypadku dzień ten będzie dniem wolnym od apracy, Niestandardowy czas pracy — w tym przypadku w polach Od: i Do: możliwe jest wprowadzenie niestandardowych godzin pracy (w prazypadku przedstawionym na rysunku 6.4 są to godziny od 8:00 do 14a:00). Aby łatwiej zidentyfikować dni, w których godziny pracy są niestandardowe, każdy dzień, w którym godziny pracy są inne niż standardowe jest zaznaczony podkre- śleniem. Zaznaczając dni, w których chcesz zmodyfikować godziny pracy możesz użyć przy- cisku Ctrl. Jeżeli go wciśniesz i nie puszczając go będziesz klikał kolejne daty, to wszystkie kliknięte daty zostaną zaznaczone. Po zwolnieniu przycisku Ctrl i zmo- dyfikowaniu godzin pracy wszystkie zmiany, które zostały dokonane będą uwzględ- nione we wszystkich zaznaczonych zadaniach. Aby dokonać modyfikacji godzin pracy nie dla wybranych pojedynczych dni, ale dla wskazanych dni tygodnia (np. wszystkich piątków w projekcie), musisz zaznaczyć tytuły kolumn symbolizujących dni tygodnia (patrz rysaunek 6.5). Rysunek 6.5. Zmienianie czasu pracy dla wybranych dni tygodnia W naszym przypadku wszystkie piątki w projekcie będą miały niestandardowy czas pracy (praca będzie kończyła się o 17:00 zamiast o 18:00). Jeżeli jakiś konkretny dzień roku zostanie uznany za dzień o niestandardowych godzinach pracy (np. w poniedziałek, 1 grudnia 2003 będzsiemy pracować do godziny 15:00) i następnie wprowadzimy informacje, że we wszystkie poniedziałki pracu- jemy do godziny 20:00, to MS Project uzna indywidualne ustawienia dla danego dnia za ważniejsze i w dniu 1 grudnia 2003 praca zakońcszy się o 15:00. Ćwiczenie 6.1. Utwórz nowy kalendarz dla zasobu Prawnik. 168 MS Project 2002. Zarządzanie projektami Jeżeli nie ukończyłeś prawidłowo poprzedniego ćwiczenia, to do wykonania tego ćwiczenia potrzebny będzie plik 5_11.mpp zapisany w katalogu Pliki_cwiczeniowe Rozdzial 5 na płycie CD dostarczonej z tą książką. Otwórz ten plik i wykonaj poniż- sze ćwiczenie. W przypadku problemów z tym zagadnieniem pomocne będą wskazówki zawarte w filmie instruktażowym, zapisanym w pliku Tworzenie nowego kalendarza.wmv w katalogu Filmy_instruktazoweRozdzial 6, znajdującym się na płycie CD, dostar- czonej z tą książką. Prawnik, który będzie uczestniczył w naszym projekcie nie jest pracownikiem etato- wym firmy. Przychodzi i wykonuje dla nas prace tylko w dniach od poniedziałku do środy, w godzinach od 9:00 do 15:00. Należy utworzyć dla niego nowy kalendarz na podstawie kalendarza standardowego. Aby utworzyć nowy kalendarz dla zasobu Prawnik, należy: 1. Z menu Okno wybrać polecenie Usuń podział. 2. Z menu Narzędzia wybrać Zmień czas pracy…. 3. W oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy wybrać przycisk Nowy…. 4. W oknie dialogowym Tworzenie nowego kalendarza bazowego w polu Nazwa: wpisać -CNGPFCT2TCYPKMC i zaznaczyć opcję Utwórz kopię kalendarza: Standardowy (patrz rysunek 6.6). Rysunek 6.6. Kopiowanie kalendarza standardowego 5. Potwierdzić ustawienia przyciskiem OK. 6. Wcisnąć lewy przycisk myszy na tytule kolumny Pn i nie puszczając go przeciągnąć do tytułu Śr. 7. Zwolnić lewy przycisk myszy. 8. W polu Ustaw wybrane daty na: zaznaczyć opcję Niestandardowy czas pracy. 9. W pierwszy wierszu, w kolumnie Od: pozostawić 9:00, w kolumnie Do wpisać . 10. 11. 12. 13. 14. Skasować wpisy w kolejnym wierszu (zarówno w kolumniea Od:, jak i Do:) za pomocą przycisków Delete bądź Backspace. Wcisnąć lewy przycisk myszy na tytule kolumny Cz i nie puszczając go przeciągnąć do tytułu Pt. Zwolnić lewy przycisk myszy. W polu Ustaw wybrane daty na: zaznaczyć opcję Czas wolny. Porównać wynik ćwiczenia z tym, co przedstawia rysuneak 6.7. Rozdział 6. ♦ Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze 169 Rysunek 6.7. Kalendarz Prawnika 15. Potwierdź ustawienia przyciskiem OK. W katalogu Pliki_cwiczenioweRozdzial 6 na płycie CD dostarczonej z tą książką znajduje się plik 6_1.mpp, zawierający wynik tego ćwiczenia. Jeżeli dany kalendarz ma być później przypisany tylko do jednego zasobu, zamiast tworzenia nowego kalendarza właściwszym może okazać się modyfikowanie kalen- darza tylko i wyłącznie danego zasobu. Jeżeli jednak te zmiany będziemy chcieli przypisać do kilku zadań lub zasobów, lepiej jest utwsorzyć osobny kalendarz. W oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy możesz zbudować kalendarz projektu, zasobu bądź zadania. W momencie tworzenia kalendarza nie ma to znaczenia, jaki to ma być typ kalendarza, gdyż kalendarz staje się kalendarzem projektu dopiero po przypisaniu go do projektu, kalendarzem zadania po przypisaniu go do zadania a zasobu — po przypisaniu go do zasobu. Oznacza to, że zbudowany w ćwiczeniu 6.1 Kalendarz prawnika nie jest ani kalendarzem projektu, ani zasobu, ani zadania, gdyż jeszcze nie został do niczego przypisany. Kalendarz projektu Kalendarz projektu zawiera ogólne informacje o tym, kiedy (w jakich dniach i godzi- nach) projekt może być wykonywany. Każdy projekt musi mieć przypisany kalendarz. Na samym początku pracy z MS Project dostępne są trzy opisane wcześniej kalenda- rze: Standardowy, 24 godziny i Zmiana nocna. Można jeden z nich przypisać do pro- jektu wybierając przycisk Zadania w Przewodniku po programie Project i kliknięciu polecenia Definiowanie ogólnych godzin pracy. W kolejnych krokach kreatora defi- niuje się ogólne godziny pracy. Ten sposób tworzenia kalendarza projektu został opi- sany w rozdziale 2. Początek tworzenia projektu. 170 MS Project 2002. Zarządzanie projektami Aby przypisać kalendarz do projektu, możemy także posłużyć się oknem dialogowym Informacje o projekcie. Aby pokazać okno dialogowe Informacje o projekcie, należy z menu Projekt wybrać polecenie Informacje o projekcie. Następnie w pozycji Kalen- darz można wybrać z listy rozwijanej jeden z dostępnych kalendarzy (patrz rysunek 6.8). Rysunek 6.8. Przypisywanie kalendarza do projektu W przypadku problemów z tym zagadnieniem pomocne będą wskazówki zawarte w filmie instruktażowym, zapisanym w pliku Przypisywanie kalendarza do projek- tu.wmv w katalogu Filmy_instruktazoweRozdzial 6, znajdującym się na płycie CD, dostarczonej z tą książką. W każdym projekcie może istnieć kilka kalendarzy, jednak dany kalendarz staje się kalendarzem projektu dopiero po przypisaniu go do danego projektu w oknie dia- logowym Informacje o projekcie bądź po wybraniu polecenia Definiowanie ogólnych godzin pracy z menu, dostępnego po wciśnięciu przycisku Zadania na pasku Prze- wodnik po programie MS Project. Po modyfikacji kalendarza projektu MS Project sam dokona takich zmian w harmo- nogramie, aby zadania były wykonywane według tego kaleandarza. Kalendarz zasobu Kalendarz zasobu określa, kiedy (w jakich dniach i godzinach) dany zasób może pra- cować. Każdy zasób typu Praca musi mieć przypisany kalendarz. Domyślnie do zasobu przypisany jest taki sam kalendarz jak do projektu. Kalendarz zasobu można jednak dowolnie modyfikować. Kalendarz zasobu ma zawsze pierwszeństwo nad kalendarzem projektu. Wygodnym sposobem na przypisanie kalendarza do zasobu jest przejście do widoku Arkusz zasobów i wybranie z listy rozwijanej w kolumnie Kalendarz bazowy kalendarza właściwego dla danego zasobu. Z jednego kalendarza może korzystać kilka zasobów. Jeżeli dokonamy modyfikacji danego kalendarza (po wybraniu z menu Narzędzia polecenia Zmień czas pracy… i wskazaniu kalendarza, który chcemy zmienić w pozycji Dla:) to zmiany te będą skutkowały dla wszystkich zasobów, które będą korzystały z tego kalendarza. Możemy także wprowadzić zmiany czasu pracy tylko i wyłącznie dla jednego zasobu, mimo że używa on kalendarza, z którego korzystają inne zasoby. Aby tak się stało, należy w poleceniu Zmień czas pracy… z menu Narzędzia wskazać w polu dla nazwę intere- sującego nas zasobu. Rozdział 6. ♦ Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze 171 Ćwiczenie 6.2. Przypisz do zasobu Prawnik kalendarz Kalendarz Prawnika. Jeżeli nie ukończyłeś prawidłowo poprzedniego ćwiczenia, to do wykonania tego ćwiczenia potrzebny będzie plik 6_1.mpp zapisany w katalogu Pliki_cwiczeniowe Rozdzial 6 na płycie CD dostarczonej z tą książką. Otwórz ten plik i wykonaj poniż- sze ćwiczenie. W przypadku problemów z tym zagadnieniem pomocne będą wskazówki zawarte w filmie instruktażowym, zapisanym w pliku Przypisywanie kalendarza do zasobu.wmv w katalogu Filmy_instruktazoweRozdzial 6, znajdującym się na płycie CD, dostar- czonej z tą książką. W poprzednim ćwiczeniu został utworzony nowy kalendarz. Według tego kalendarza ma pracować zasób o nazwie Prawnik. Aby przypisać do zasobu Prawnik kalendarz Kalendarz Prawnika, należy: 1. Z menu Widok wybrać polecenie Arkusz zasobów. 2. Odnaleźć na liście zasobów zasób Prawnik. 3. W kolumnie Kalendarz bazowy, w wierszu z zasobem Prawnik wybrać z listy rozwijanej Kalendarz Prawnika. W katalogu Pliki_cwiczenioweRozdzial 6 na płycie CD dostarczonej z tą książką znajduje się plik 6_2.mpp, zawierający wynik tego ćwiczenia. Ćwiczenie 6.3. Zmodyfikuj kalendarz dla zasobu Prezes. Jeżeli nie ukończyłeś prawidłowo poprzedniego ćwiczenia, to do wykonania tego ćwiczenia potrzebny będzie plik 6_2.mpp zapisany w katalogu Pliki_cwiczeniowe Rozdzial 6 na płycie CD dostarczonej z tą książką. Otwórz ten plik i wykonaj poniż- sze ćwiczenie. W przypadku problemów z tym zagadnieniem pomocne będą wskazówki zawarte w filmie instruktażowym, zapisanym w pliku Modyfikowanie kalendarza zasobu.wmv w katalogu Filmy_instruktazoweRozdzial 6, znajdującym się na płycie CD, dostar- czonej z tą książką. Zasób Prezes pracuje w godzinach przewidzianych w kalendarzu standardowym. Dodatkowo pracuje on także we wszystkie soboty w roku, w godzinach od 9:00 do 14:00. Należy zmodyfikować dla Prezesa kalendarz, nie modyfikując kalendarza standardowego dla innych zasobów. Aby zmodyfikować kalendarz dla zasobu Prezes, należy. 172 MS Project 2002. Zarządzanie projektami 1. Z menu Narzędzia wybrać polecenie Zmień czas pracy…. 2. W oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy, w polu Dla wybrać Prezes. 3. Kliknąć nagłówek So. 4. W sekcji Ustaw wybrane daty na zaznaczyć opcję Niestandardowy czas pracy. 5. W pierwszym wierszu, w kolumnie Do: należy skasować wpis 13:00 i wprowadzić . 6. W kolejnym wierszy wykasować wpisy w kolumnach Od: i Do:. 7. Porównać wynik z tym, co przedstawia rysunek 6.9. Rysunek 6.9. Przypisywanie kalendarza do projektu 8. Potwierdzić ustawienia przyciskiem OK. W katalogu Pliki_cwiczenioweRozdzial 6 na płycie CD dostarczonej z tą książką znajduje się plik 6_3.mpp, zawierający wynik tego ćwiczenia. Kalendarz zadania Kalendarz zadania określa, kiedy dane zadanie może być wykonywane. Domyślnie, do żadnego zadania nie jest bezpośrednio przypisany żaden kalendarz. Zadania wykonywane są wtedy według kalendarza projektu. W tej sytuacji, jeżeli do zadania są przypisane zasoby, mające inny kalendarz niż kalendarz projektu, to zadanie jest wykonywane według kalendarza zasobu. Dopiero po przydzieleniu kalendarza wprost do zadania dany kalendarz staje się kalendarzem zadania. Wtedy zadanie odbywa się w godzinach, które są uznane za pracujące, zarówno w kalendarzu zasobu, jak i zadania. Można także ustalić, że kalendarz zasobu jest ignorowany a pierwsazeństwo ma kalendarz zadania. Rozdział 6. ♦ Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze 173 Aby przypisać do zadania konkretny kalendarz, należy kliknąć dwukrotnie nazwę zadania, do którego chcemy przypisać kalendarz i przejść do zakładki Zaawansowane, gdzie w polu Kalendarz wybieramy odpowiednią nazwę kalendarza. Dodatkowo możemy jeszcze zaznaczyć opcję Harmonogram ignoruje opcje zasobów (patrz rysunek 6.10). Rysunek 6.10. Kalendarz zadania Opcje kalendarza Opcje kalendarza określają, w jaki sposób MS Project przelicza miesiące na tygodnie, dni, godziny lub minuty. Aby móc zdefiniować opcje kalendarza, należy z menu Narzę- dzie wybrać polecenie Opcje i przejść do zakładki Kalendarz. Opcje dostępne w zakładce Kalendarz przedstawia rysunek 6.11. Rysunek 6.11. Opcje kalendarza Opcja Tydzień rozpoczyna się w: służy do definiowanie dnia tygodnia, który będzie uznany za początkowy dzień tygodnia. Ustawienia wybrane w tym polu nie mają zna- czenia dla samego przebiegu projektu, jednak są wykorzystywane podczas wyświetlania list z kalendarzami. Domyślne ustawienia opcji Tydzień rozpoczyna się w: zależne są od Ustawień regionalnych danego komputera. Aby łatwiej zobaczyć znaczenie tej opcji, porównaj ryasunki 6.12 i 6.13. Zarówno rysunek 6.12, jak i 6.13 przedstawia kalendarz, który jest dostępny przy definiowaniu daty ograniczenia. W sytuacji przedstawionej na rysunku 6.12 wybrana była opcja Tydzień zaczyna się w: Poniedziałek, dlatego pierwsza kolumna w kalendarzu 174 MS Project 2002. Zarządzanie projektami Rysunek 6.12. Tydzień zaczyna się w poniedziałek Rysunek 6.13. Tydzień zaczyna się we wtorek zawiera poniedziałki. W sytuacji przedstawionej na rysunku 6.13 zaznaczona była opcja Tydzień rozpoczyna się w: Wtorek, dlatego pierwsza kolumna w kalendarzu zawiera wtorki. Opcja Tydzień zaczyna się w: odnosi się do wszystkich kalendarzy, które można wyświe- tlać w oknie dialogowym Informacje o zadaniu, Informacje o zasobie i Informacje o projekcie. Opcja Rok finansowy rozpoczyna się w miesiącu: pozwala na określenie, kiedy rozpo- czyna się rok rozliczeniowy. Znaczenie tej opcji prześledźmy na przykładzie rysunków 6.14 i 6.15. Każdy z nich przedstawia skalę czasu, która jest widoczna np. w widoku Wykres Gantta. Na rysunku 6.14 została zaznaczona opcja Rok finansowy zaczyna się w miesiącu Styczeń. Dlatego na przełomie grudnia i stycznia zmienia się również nume- racja lat. Rysunek 6.14. Rok finansowy rozpoczyna się w styczniu Rysunek 6.15. Rok finansowy rozpoczyna się w kwietniu Na rysunku 6.15 zaznaczona została opcja Rok finansowy zaczyna się w miesiącu Kwiecień, dlatego na przełomie marca i kwietnia zmienia się numeracja lat (czyli rok finansowy 2004 trwa do 31 marca 2005). Opcja Domyślne godziny rozpoczęcia: opisuje, o której godzinie powinno rozpocząć się zadanie zaplanowane na konkretny dzień. Jeżeli z zależności wynika, że zadanie ma się rozpocząć o innej godzinie niż godzina podana w polu Domyślne godziny rozpoczę- cia:, to zadanie rozpocznie się w godzinach wynikających z zależności. Zatem jeżeli przy ustawieniach podanych na rysunku 6.11 wprowadzimy zadanie i nadamy mu ogra- niczenie Musi rozpocząć się 1 kwietnia 2003, to zadanie to rozpocznie się w tym dniu o godzinie 9:00. Jeżeli jednak takie ograniczenie nie zostanie nałożone, to zadanie roz- pocznie się o takiej godzinie, jaka wynika z terminu zakończenia zadań poprzedzających. Rozdział 6. ♦ Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze 175 Opcja Domyślne godziny zakończenia: opisuje, o której godzinie powinno zakończyć się zadanie zaplanowane na konkretny dzień. Jeżeli z zależności wynika, że zadanie ma się zakończyć o innej godzinie niż godzina podana w polu Domyślne godziny zakończe- nia:, to zadanie rozpocznie się w godzinach wynikających z planu. Zatem jeżeli przy ustawieniach podanych na rysunku 6.11 wprowadzimy zadanie i nadamy mu ograni- czenie Musi zakończyć się 1 kwietnia 2003, zadanie to zakończy się w tym dniu o godzi- nie 18:00. Jeżeli jednak takie ograniczenie nie zostanie nałożone, zadanie zakończy się o takiej godzinie, jaka wynika z terminu zakończenia zadań poprzedzających i czasu trwania tego zadania. Parametr Godzin dziennie: informuje aplikację, w jaki sposób należy dokonywać przeli- czeń z godzin na dni i odwrotnie. Przykładowo, jeżeli w polu Godzin dziennie: zostanie wprowadzona wartość 8, to zadanie trwające 4 godziny i zadanie trwające 0,5 dnia będzie trwało tyle samo czasu. Parametr Godzin tygodniowo: informuje aplikację, w jaki sposób należy dokonywać przeliczeń godzin na tygodnie i odwrotnie. Przykładowo, jeżeli w pozycji Godzin tygo- dniowo: wpiszemy 40 godzin, zadanie trwające 20 godzin i trwające 0,5 tygodnia będzie trwało tyle samo. Dodatkowo, jeżeli w polu Godzin dziennie: wpiszemy 8 godzin, to zadanie trwające 2,5 dnia również będzie trwało 0,5 tygodnia (2,5 dnia to inaczej 20 godzin). Zauważ, że zgodnie z podanym powyżej przykładem zadanie trwające 2 tygodnie i zadanie trwające 14 dni nie trwa tyle samo (2 tygodnie to inaczej 80 godzin, 14 dni to inaczej 112 godzin). W świetle tych ustawień 2 tysgodnie to inaczej 10 dni! Parametr Dni w miesiącu: informuje aplikację, w jaki sposób należy dokonywać przeli- czeń miesięcy na dni i odwrotnie. Przykładowo, jeżeli w pozycji Dni w miesiącu wpiszemy 20, to zadania trwające 10 dni i 0,5 miesiąca będą trwałya tyle samo czasu. Dla przykładu, według ustawień z rysunku 6.11 zadanie trwające 240 godzin trwa inaczej 30 dni (240 godzin/8 godzin dziennie) lub inaczej 6 tygodni (240 godzin/40 godzin tygodniowo) albo jeszcze inaczej 1,5 miesiąca (30 adni/20 dni miesięcznie). Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu Kalendarze (projektu, zasobu, zadania) i opcje kalendarzy zawierają czasami sprzeczne (lub błędne) na pozór dane. Nie należy jednak tych danych bezpośrednio łączyć i wprost porównywać ze sobą. Ważne jest, żeby zrozumieć, że zdefiniowane opcje kalendarza są bezpośrednio odpowiedzialne za sposób przeliczania dni na godziny lub miesiące i określają, jak należy traktować wartość wpisaną w kolumnie Czas trwania, natomiast kalendarze określają konkretne godziny i dni, w których zadanie ma być wykonywane. 176 MS Project 2002. Zarządzanie projektami Przykładowo, jeżeli w kalendarzu zasobu ustawimy niestandardowe godziny pracy i określimy, ze zasób pracuje od godziny 8:00 do 14:00 bez przerwy (6 godzin), od poniedziałku do piątku a w opcjach kalendarza zdefiniujemy, że dzień trwa 8 godzin, to po przydzieleniu temu zasobowi zadania o czasie trwania 1 dnia, będzie ono wyko- nywane przez 1 dzień i dwie godziny (musi przepracować 8 godzin, będzie pracować pierwszego dnia od 8:00 do 14:00 — 6 godzin i następnego dniaa od 8:00 do 10:00). Podobnie, jeżeli zdefiniujemy dla danego zasobu niestandardowe godziny pracy, codzien- nie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 a w opcjach kalendarza zdefiniujemy, że dzień trwa 8 godzin, to po przydzieleniu temu zasobowi zadania o czasie trwania jednego dnia zadanie będzie wykonywane przez niecały jeden dzień (musi przepracować 8 godzin, rozpocznie pracę nad tym zadaniem o 8:00 a zakończy o 16:00. W ten sposób zostanie mu jeszcze czas do godziny 18:00).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Project 2002. Zarządzanie projektami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: