Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 002479 22775154 na godz. na dobę w sumie
MS Project 2003. Zarządzanie projektami. Edycja limitowana - książka
MS Project 2003. Zarządzanie projektami. Edycja limitowana - książka
Autor: Liczba stron: 520
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0453-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms project
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj nowoczesne narzędzie pracy kierownika projektów

Zarządzanie projektami to dziedzina wiedzy, która w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija i zyskuje na znaczeniu. W firmach na całym świecie stosuje się je do usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. Zarządzanie projektami, podobnie jak niemal wszystkie dziedziny nauki, stało się również poważnym wyzwaniem dla twórców oprogramowania. Na rynku dostępnych jest kilka pakietów wspomagających zarządzanie projektami, wśród których ogromną popularność zyskał MS Project. Jego wersje Standard i Professional w pełni odpowiadają potrzebom firm różnej wielkości.

Książka 'MS Project 2003. Zarządzanie projektami' to podręcznik, dzięki któremu poznasz zasady pracy z tą aplikacją. Opisuje jej interfejs użytkownika, narzędzia i polecenia menu. Przedstawia sposoby definiowania projektu, harmonogramowania oraz zarządzania zasobami i zadaniami. Czytając ją, dowiesz się, jak wprowadzać dane dotyczące faktycznej realizacji projektu, generować wykresy i raporty oraz wymieniać dane z MS Project z innymi aplikacjami.

MS Project nie podejmie za Ciebie decyzji,
ale na pewno bardzo wspomoże Twoją pracę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl MS Project 2003. Zarz¹dzanie projektami. Edycja limitowana Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 83-246-0453-7 Format: B5, stron: 520 Poznaj nowoczesne narzêdzie pracy kierownika projektów (cid:129) Zdefiniuj projekt (cid:129) Zarz¹dzaj zadaniami i zasobami (cid:129) Wygeneruj raporty Zarz¹dzanie projektami to dziedzina wiedzy, która w ostatnich latach bardzo dynamicznie siê rozwija i zyskuje na znaczeniu. W firmach na ca³ym œwiecie stosuje siê je do usprawnienia dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Zarz¹dzanie projektami, podobnie jak niemal wszystkie dziedziny nauki, sta³o siê równie¿ powa¿nym wyzwaniem dla twórców oprogramowania. Na rynku dostêpnych jest kilka pakietów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie projektami, wœród których ogromn¹ popularnoœæ zyska³ MS Project. Jego wersje Standard i Professional w pe³ni odpowiadaj¹ potrzebom firm ró¿nej wielkoœci. Ksi¹¿ka „MS Project 2003. Zarz¹dzanie projektami” to podrêcznik, dziêki któremu poznasz zasady pracy z t¹ aplikacj¹. Opisuje jej interfejs u¿ytkownika, narzêdzia i polecenia menu. Przedstawia sposoby definiowania projektu, harmonogramowania oraz zarz¹dzania zasobami i zadaniami. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak wprowadzaæ dane dotycz¹ce faktycznej realizacji projektu, generowaæ wykresy i raporty oraz wymieniaæ dane z MS Project z innymi aplikacjami. (cid:129) Interfejs u¿ytkownika i paski narzêdzi (cid:129) Definiowanie projektu i jego w³aœciwoœci (cid:129) Wprowadzanie nowych zadañ (cid:129) Zarz¹dzanie zasobami (cid:129) Tworzenie kalendarza projektu (cid:129) Optymalizacja zadañ projektowych (cid:129) Generowanie raportów (cid:129) Dostosowywanie programu do w³asnych potrzeb (cid:129) Praca zespo³owa nad projektem (cid:129) Korzystanie z narzêdzi Project Server oraz Project Web Access MS Project nie podejmie za Ciebie decyzji, ale na pewno bardzo wspomo¿e Twoj¹ pracê Spis treści Wstęp ............................................................................................ 11 Rozdział 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2003 ...................... 17 Uruchamianie programu Microsoft Office Project ......................................................... 18 Interfejs użytkownika ..................................................................................................... 18 Pasek Menu .............................................................................................................. 19 Pasek narzędzi Standardowy i Formatowanie .......................................................... 21 Przewodnik po programie Project ............................................................................ 22 Widoki i pasek widoków ................................................................................................ 28 Widoki wykresu ....................................................................................................... 29 Widoki arkusza ........................................................................................................ 30 Widoki formularza ................................................................................................... 31 Widoki zadań i zasobów .......................................................................................... 31 Zmiana wyświetlanego widoku. Widoki złożone ..................................................... 33 Pasek widoków ........................................................................................................ 35 Dodatkowe paski narzędzi .............................................................................................. 36 Pasek narzędzi Analiza ............................................................................................ 36 Pasek narzędzi Współpraca ...................................................................................... 37 Pasek narzędzi Porównanie wersji projektu ............................................................. 39 Pasek narzędzi Formularze niestandardowe ............................................................. 39 Pasek narzędzi Narzędzie uaktualniania baz danych ................................................ 40 Pasek narzędzi Rysunek ........................................................................................... 40 Pasek narzędzi Konwerter waluty euro .................................................................... 41 Pasek Formatowanie ................................................................................................ 42 Pasek narzędzi Diagram sieciowy ............................................................................ 43 Pasek narzędzi Analiza PERT .................................................................................. 44 Pasek narzędzi Zarządzanie zasobami ...................................................................... 45 Standardowy pasek narzędzi .................................................................................... 46 Pasek narzędzi Śledzenie ......................................................................................... 48 Pasek narzędzi Visual Basic ..................................................................................... 49 Pasek narzędzi Sieć Web ......................................................................................... 50 Rozdział 2. Początek tworzenia projektu ........................................................... 51 Tworzenie nowego projektu ........................................................................................... 51 Tworzenie projektu na podstawie szablonu .............................................................. 52 Tworzenie projektu od podstaw ............................................................................... 53 Definiowanie właściwości projektu ................................................................................ 54 Definiowanie projektu .................................................................................................... 55 4 MS Project 2003. Zarządzanie projektami Zapisywanie projektu ..................................................................................................... 62 Zapisywanie obszaru roboczego ..................................................................................... 65 Tworzenie szablonów projektów .................................................................................... 65 Ochrona projektu hasłem ................................................................................................ 66 Otwieranie zapisanego projektu ..................................................................................... 69 Wyszukiwanie zapisanego pliku projektu ...................................................................... 71 Znoszenie ochrony hasłem ............................................................................................. 72 Rozdział 3. Zarządzanie zadaniami .................................................................... 75 Wprowadzanie zadań ..................................................................................................... 76 Zadania typu punkt kontrolny .................................................................................. 76 Zadania zwykłe ........................................................................................................ 77 Czasy trwania zadań ................................................................................................. 78 Szacowanie czasów trwania ..................................................................................... 81 Dodawanie nowych zadań .............................................................................................. 83 Usuwanie niechcianych zadań ........................................................................................ 87 Zmienianie zdefiniowanych zadań ................................................................................. 89 Dzielenie zadań .............................................................................................................. 91 Łączenie, przenoszenie, zmienianie czasu trwania podzielonego zadania ...................... 93 Zadania sumaryczne ....................................................................................................... 94 Tworzenie zadań sumarycznych .............................................................................. 95 Likwidowanie zadań sumarycznych ........................................................................ 98 Zadania podrzędne będące jednocześnie zadaniami sumarycznymi ........................ 99 Wyświetlanie zadań sumarycznych i konspektu projektu ...................................... 101 Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań — łączenie zadań ................................. 104 Łączenie zadań w widoku Wykres Gantta ............................................................. 104 Inne sposoby łączenia zadań .................................................................................. 107 Rozłączanie zadań ........................................................................................................ 111 Typy relacji .................................................................................................................. 111 Zakończenie — Rozpoczęcie ................................................................................. 111 Rozpoczęcie — Rozpoczęcie ................................................................................. 112 Zakończenie — Zakończenie ................................................................................. 112 Rozpoczęcie — Zakończenie ................................................................................. 113 Definiowanie i zmienianie relacji ................................................................................. 113 Wyprzedzenie lub zwłoka ............................................................................................ 117 Typy ograniczeń ........................................................................................................... 123 Termin ostateczny ........................................................................................................ 127 Zakładka Uwagi ........................................................................................................... 128 Wstawianie hiperłączy ................................................................................................. 130 Zadania cykliczne ......................................................................................................... 132 Kody Struktury Podziału Pracy (SPP) .......................................................................... 135 Rozdział 4. Zarządzanie zasobami ................................................................... 139 Definiowanie zasobów ................................................................................................. 139 Robocizna i sprzęt — zasoby typu Praca ........................................................................ 142 Zasoby materiałowe — zasoby typu Materiał .............................................................. 146 Zasoby rodzajowe ........................................................................................................ 148 Dostępność zasobów w czasie — uwzględnianie urlopów i przeglądów technicznych ....150 Zmienność stawek zasobów w czasie ........................................................................... 153 Zmienność stawek zasobów w zależności od wykonywanych czynności .................... 155 Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach ...................................................... 157 Typy rezerwacji ............................................................................................................ 157 Struktura Podziału Zasobów (SPZ) .............................................................................. 158 Definiowanie umiejętności zasobów ............................................................................ 163 Spis treści 5 Rozdział 5. Przydzielanie zasobów do zadań .................................................... 167 Przydzielanie pojedynczych i różnych zasobów do jednego zadania ........................... 168 Przydzielanie wielu jednostek zasobu do zadania ........................................................ 174 Przydzielanie różnych ilości zasobów do różnych zadań ............................................. 177 Pracochłonność zadań .................................................................................................. 180 Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów ......................................... 185 Typy zadań ................................................................................................................... 186 Zadania o stałej pracy ............................................................................................. 187 Zadania o stałej liczbie jednostek ........................................................................... 187 Zadania o stałym czasie trwania ............................................................................. 188 Planowanie zadań według nakładu pracy ............................................................... 189 Definiowanie typów zadań i opcji według nakładu pracy ...................................... 189 Przydzielanie dodatkowych i zamienianie zasobów ..................................................... 191 Stosowanie tabel stawek kosztów ................................................................................. 196 Rozdział 6. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze .......................... 199 Informacje ogólne o kalendarzach ................................................................................ 199 Tworzenie i modyfikacja kalendarza ............................................................................ 202 Kalendarz projektu ....................................................................................................... 206 Kalendarz zasobu ......................................................................................................... 207 Kalendarz zadania ........................................................................................................ 209 Opcje kalendarza .......................................................................................................... 209 Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu .. 212 Rozdział 7. Koszty projektu ............................................................................ 213 Typy kosztów ............................................................................................................... 213 Koszty stałe i koszty zadań ........................................................................................... 214 Koszty zasobów ............................................................................................................ 217 Rozkład kosztów w czasie ............................................................................................ 218 Skala czasu ............................................................................................................. 218 Informacje o kosztach w widoku Obciążenie zadaniami ........................................ 222 Informacje o kosztach w widoku Obciążenie zasobów .......................................... 223 Budżet projektu ............................................................................................................ 225 Przepływy gotówkowe ................................................................................................. 225 Konwerter waluty euro i waluty niestandardowe ......................................................... 227 Ogólne informacje o kosztach — statystyka projektu .................................................. 232 Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów i optymalizacja projektu ................................................................ 233 Identyfikowanie przeciążonych zasobów ........................................................................ 234 Arkusz zasobów i informacje o maksymalnym wykorzystaniu zasobów ............... 234 Widok Obciążenie zasobów ................................................................................... 235 Widok Alokacja zasobów i pasek narzędzi Zarządzanie zasobami ........................ 237 Widok Wykres zasobów ........................................................................................ 239 Skracanie czasu trwania projektu — ścieżka krytyczna ............................................... 240 Rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów — zasoby przeciążone ..................... 244 Zamiana przydzielonych zasobów ......................................................................... 244 Kreator podstawiania zasobów ............................................................................... 246 Definiowanie pracy w nadgodzinach ..................................................................... 249 Zatrudnianie nowych pracowników i oddelegowanie pracowników do projektu ... 251 Przekazanie zadań podwykonawcy ........................................................................ 252 Zmiana czasu pracy nad zadaniem ......................................................................... 254 Bilansowanie zasobów ........................................................................................... 256 Rozkład pracy zasobów .......................................................................................... 261 6 MS Project 2003. Zarządzanie projektami Rozdział 9. Śledzenie wartości rzeczywistych — informacje o realizacji projektu ................................................. 263 Plan bazowy ................................................................................................................. 263 Co to jest plan bazowy ........................................................................................... 264 Tworzenie planu bazowego .................................................................................... 264 Plan bazowy na wykresie Gantta ............................................................................ 267 Usuwanie planu bazowego ..................................................................................... 268 Przeglądanie planu bazowego ................................................................................ 269 Kopiowanie planu bazowego ................................................................................. 269 Plany pośrednie — do czego służą ............................................................................... 270 Wprowadzanie danych rzeczywistych .......................................................................... 271 Wprowadzanie danych rzeczywistych na poziomie projektu ................................. 271 Wprowadzanie danych rzeczywistych o datach na poziomie zadania i zasobu ...... 273 Linie postępu .......................................................................................................... 278 Rzeczywiste koszty ...................................................................................................... 281 Uwzględnianie wydłużonych terminów płatności w projekcie .................................... 282 Rozdział 10. Analiza odchyleń ........................................................................... 285 Dlaczego analizować odchylenia? ................................................................................ 285 Odchylenia terminów ................................................................................................... 286 Odchylenia kosztów ..................................................................................................... 290 Odchylenia kosztów dla zadań ............................................................................... 291 Odchylenia kosztów dla zasobów .......................................................................... 294 Odchylenia pracy .......................................................................................................... 296 Porównywanie wersji projektu ............................................................................... 298 Rozdział 11. Omówienie widoków ..................................................................... 303 Rzutowanie pasków ...................................................................................................... 303 Kalendarz ..................................................................................................................... 304 Opisowy diagram sieciowy .......................................................................................... 305 Wykres Gantta — szczegóły ........................................................................................ 306 Wykres Gantta .............................................................................................................. 308 Wykres Gantta — bilansowanie ................................................................................... 309 Wykres Gantta z wieloma planami bazowymi ............................................................. 310 Diagram sieciowy ......................................................................................................... 311 Diagram relacji ............................................................................................................. 313 Wprowadzanie zadań ................................................................................................... 313 Arkusz zadań ................................................................................................................ 314 Wykres Gantta — śledzenie ......................................................................................... 315 Alokacja zasobów ........................................................................................................ 316 Wykres zasobów .......................................................................................................... 317 Arkusz zasobów ........................................................................................................... 318 Obciążenie zasobów ..................................................................................................... 319 Obciążenie zadaniami ................................................................................................... 321 Formularz zasobu ......................................................................................................... 322 Formularz nazwy zasobu .............................................................................................. 323 Formularz szczegółów zadań ....................................................................................... 323 Formularz zadania ........................................................................................................ 324 Formularz nazwy zadania ............................................................................................. 325 Rozdział 12. Raporty ........................................................................................ 327 Grupy raportów ............................................................................................................ 327 Raporty z grupy Omówienie ........................................................................................ 328 Podsumowanie projektu ......................................................................................... 328 Zadania najwyższego poziomu .............................................................................. 329 Spis treści 7 Zadania krytyczne .................................................................................................. 330 Punkty kontrolne .................................................................................................... 331 Dni robocze ............................................................................................................ 331 Raporty z grupy Działania bieżące ............................................................................... 332 Zadania nierozpoczęte ............................................................................................ 332 Zadania rozpoczynające się .................................................................................... 332 Zadania w trakcie wykonywania ............................................................................ 334 Zadania wykonane ................................................................................................. 334 Zadania nierozpoczęte o czasie .............................................................................. 335 Zadania z poślizgiem .............................................................................................. 337 Raporty z grupy Koszty ................................................................................................ 338 Przepływ gotówki .................................................................................................. 338 Budżet .................................................................................................................... 339 Zadania ponadbudżetowe ....................................................................................... 339 Zasoby ponadbudżetowe ........................................................................................ 340 Wartość wypracowana ........................................................................................... 341 Raporty z grupy Przydziały .......................................................................................... 342 Kto wykonuje co .................................................................................................... 342 Kto wykonuje co i kiedy ........................................................................................ 343 Zadania do wykonania ........................................................................................... 344 Zasoby z nadmierną alokacją ................................................................................. 345 Raporty z grupy Obciążenie pracą ................................................................................ 346 Obciążenie zadaniami ............................................................................................ 346 Obciążenie zasobów ............................................................................................... 347 Raporty z grupy Niestandardowe ................................................................................. 348 Rozdział 13. Dostosowywanie programu do potrzeb użytkownika ....................... 349 Pokazywanie informacji tylko o wybranych zasobach i zadaniach — filtry ................ 350 Autofiltry ............................................................................................................... 350 Stosowanie filtrów ................................................................................................. 353 Tworzenie i edytowanie filtrów ............................................................................. 354 Tworzenie i edycja grup ............................................................................................... 358 Wybieranie danych do wyświetlania — tabele ............................................................. 363 Tabele ..................................................................................................................... 363 Tworzenie i edycja tabel ........................................................................................ 363 Tworzenie i edycja widoków ........................................................................................ 366 Tworzenie i edycja raportów ........................................................................................ 368 Definiowanie właściwości zakładki Sortowanie .................................................... 368 Definiowanie właściwości zakładki Szczegóły ...................................................... 370 Określanie właściwości zakładki Definicja ............................................................ 372 Raport Kalendarz miesięczny ................................................................................. 375 Przycisk Tekst ........................................................................................................ 376 Pola niestandardowe ..................................................................................................... 380 Typy pól ................................................................................................................. 380 Wybieranie wartości ze zdefiniowanej przez użytkownika listy rozwijanej .......... 381 Definiowanie formuł (wzorów) do wyliczania wartości ........................................ 383 Wyświetlanie zdefiniowanych przez użytkownika wskaźników graficznych ........ 387 Drukowanie i ustawienie wydruku ............................................................................... 389 Tworzenie i stosowanie formularzy ............................................................................. 390 Tworzenie własnych pasków narzędzi ......................................................................... 393 Organizator ................................................................................................................... 395 8 MS Project 2003. Zarządzanie projektami Rozdział 14. Wymiana informacji pomiędzy Microsoft Office Project 2003 a innymi aplikacjami ..................................................................... 399 Przekazywanie danych do innych aplikacji — eksport ................................................ 400 Programy do przeglądania eksportowanych danych — typy plików eksportowanych .......................................................................... 400 Definiowanie, które dane mają zostać wyeksportowane — mapy eksportu ........... 401 Pobieranie danych z innych aplikacji — import ........................................................... 406 Zapisywanie danych w pliku graficznym ....................................................................... 409 Integracja z Microsoft Office System ........................................................................... 412 Analiza danych okresowych w programie Microsoft Excel ................................... 412 Kreator kopiowanie obrazów do pakietu Office ..................................................... 414 Kreator wykresu struktury SPP programu Visio .................................................... 417 Kreator tworzenie raportów XML .......................................................................... 420 Rozdział 15. Wymiana danych pomiędzy projektami ........................................... 421 Korzystanie z tych samych zasobów w wielu projektach — pula zasobów ................. 421 Co to jest pula zasobów. Tworzenie puli ................................................................ 421 Korzystanie z zasobów dostępnych w puli ............................................................. 422 Dokonywanie zmian w puli i pliku współużytkującym .......................................... 423 Przerywanie łącza między pulą zasobów i plikiem współużytkującym ................. 425 Łączenie zadań z różnych projektów. Wstawianie jednego projektu do innego ............ 428 Rozdział 16. Praca zespołowa nad projektem .................................................... 433 Sposoby współpracy grupowej ..................................................................................... 434 Wymiana i przeglądanie danych o projekcie za pomocą stron WWW — Project Server i Project Web Access ...................................................................... 437 Publikowanie projektu i zmian w projekcie ........................................................... 438 Żądanie informacji o postępach prac i aktualizacja informacji o postępach prac ... 439 Uprawnienia w programie Project Web Access ..................................................... 441 Strona główna Project Web Access ........................................................................ 447 Strona Zadania ....................................................................................................... 453 Strona Projekty ..................................................................................................... 456 Strona Zasoby ........................................................................................................ 459 Strona Raporty o stanie .......................................................................................... 460 Strona Aktualizacje ................................................................................................ 463 Strona Dokumenty ................................................................................................. 464 Strona Ryzyko ........................................................................................................ 466 Strona Problemy ..................................................................................................... 469 Strona Administrator .............................................................................................. 470 Rozdział 17. Informacje dodatkowe i specyfikacja techniczna ............................ 477 Nowe funkcje ............................................................................................................... 478 Microsoft Office Project 2003 ................................................................................ 478 Microsoft Office Project Server 2003 .................................................................... 479 Microsoft Office Project Web Access 2003 ........................................................... 480 Dodatkowe nowe funkcje ....................................................................................... 481 Wymagania .................................................................................................................. 481 Formaty plików obsługiwane przez Microsoft Office Project 2003 ............................. 481 Specyfikacje programu MS Project 2003 ..................................................................... 483 Opis wskaźników stosowanych w Microsoft Office Project 2003 ............................... 483 Skróty klawiaturowe ..................................................................................................... 483 Spis treści 9 Rozdział 18. Kilka słów o zarządzaniu projektami i nie tylko .............................. 491 Project Management (PM) — zarządzanie przedsięwzięciami ..................................... 491 Trójkąt projektu ............................................................................................................ 493 Certyfikat Microsoft Office Specialist (MOS) dla Microsoft Project ........................... 493 Certyfikat IPMA ........................................................................................................... 494 Jak zwiększyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania przedsięwzięciami ....................... 495 Stowarzyszenie Project Management Polska ............................................................... 495 Rozdział 19. Dodatkowe zasoby ........................................................................ 497 Zasoby w języku polskim ............................................................................................. 497 Strony internetowe Microsoft Office Project 2003 ................................................ 497 Wersja testowa programu Microsoft Office Project 2003 ...................................... 497 Porady dotyczące korzystania z Microsoft Office Project 2003 ............................. 497 Pomoc pakietu Microsoft Office: Microsoft Office Project 2003 .......................... 497 Zasoby w języku angielskim ........................................................................................ 498 Project Server 2003 Technical Library — Microsoft Office Project Server 2003 Online Books (Resource Kit) ............................................................................... 498 Microsoft Office Project Server 2003 Resource Kit ............................................... 498 Project Server Deployment Resources ................................................................... 499 Dodatkowe narzędzia dla Microsoft Project Server 2003 ...................................... 499 Project 2003 Software Development Kit (SDK) .................................................... 500 Skorowidz .................................................................................... 501 Rozdział 6. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze Ten rozdział ma na celu wyjaśnienie problematyki kalendarzy. Opisane zostaną różne typy kalendarzy i zostaną określone związki pomiędzy nimi. Dzięki lekturze tego rozdziału dowiesz się: (cid:141) jak definiować dni wolne od pracy za pomocą kalendarzy, (cid:141) jak modyfikować już istniejące kalendarze, (cid:141) jak tworzyć kalendarze niestandardowe, (cid:141) co to jest kalendarz zasobu, kalendarz zadania i projektu, a także jak one wzajemnie oddziałuwają na siebie, (cid:141) co się stanie, gdy zostaną zmienione opcje kalendarza. Informacje ogólne o kalendarzach W MS Project można wyróżnić kalendarz projektu (bazowy), zasobu i zadania. Każdy z kalendarzy określa dni i godziny, w jakich projekt bądź zadanie jest wykonywane, lub dni i godziny, w jakich zasób może pracować. Każdy z utworzonych projektów musi mieć przypisany kalendarz projektu. Domyślnie wszystkie zasoby pracują w dniach i godzinach podanych w kalendarzu projektu. Zadania również są wykonywane w tym samym czasie. Niezwykle ważne jest zrozumienie, w jaki sposób kalendarze współdziałają ze sobą. Załóżmy, że zadanie Analiza założeń projektu jest wykonywane przez zasób Konsul- tant i ma trwać 5 dni. Poszczególne kalendarze zawierają następujące informacje: 200 MS Project 2003. Zarządzanie projektami (cid:141) Kalendarz projektu — dni robocze: są to dni od wtorku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00; (cid:141) Kalendarz zasobu Konsultant — dni robocze: są to poniedziałek, środa, czwartek i piątek, w godzinach od 8:00 do 16:00; (cid:141) Kalendarz zadania Analiza założeń projektu — dni robocze: są to poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, w godzinach od 8:00 do 16:00. Jeżeli kalendarz projektu nie zostanie zmieniony, będzie wykorzystywany również przez zasób Konsultant i uwzględniony w zadaniu, to dane pięciodniowe zadanie będzie wykonywane tylko i wyłącznie według kalendarza projektu, czyli od wtorku do piątku i jeszcze w kolejny wtorek (musi trwać pięć dni). Jeżeli kalendarz projektu nie będzie zmieniony, do zadania nie zostanie przypisany ża- den specyficzny kalendarz, a zasób będzie pracował według właściwego dla siebie kalen- darza, innego niż kalendarz projektu, to zadanie będzie wykonywane tylko i wyłącznie w te dni, które uwzględnia kalendarz zasobu. Oznacza to, że zadanie będzie realizowane w poniedziałek, środę, czwartek, piątek i kolejny poniedziałek. Zadanie nie będzie wy- konywane we wtorek, bo nie przewiduje tego kalendarz zasobu. Zadanie będzie reali- zowane w poniedziałek, mimo że kalendarz projektu tego nie uwzględnia. Kalendarz zasobu jest ważniejszy niż kalendarz projektu. Jeżeli istnieją pomiędzy nimi jakiekolwiek niezgodności, to kalendarz zasobu zawsze będzie miał pierwszeństwo. Jeżeli kalendarz projektu nie zostanie zmieniony, zasób będzie pracował według wła- ściwego dla niego kalendarza, a do zadania będą przypisane specyficzne dni, w które może być ono wykonywane, to zadanie będzie realizowane w te dni, które są uzna- ne za robocze, zarówno przez kalendarz zasobu, jak i zadania. W omawianym przy- padku są to: poniedziałek, czwartek, piątek i kolejny poniedziałek i czwartek (w sumie pięć dni). Zadanie nie będzie wykonywane we wtorek, bo nie przewiduje tego ka- lendarz zasobu. Zadanie nie będzie realizowane w środę, gdyż nie przewiduje tego kalendarz zadania. Będzie natomiast wykonywane w poniedziałek, chociaż według kalendarza projektu jest to dzień wolny. Kalendarze zadania i zasobu są bowiem waż- niejsze niż kalendarz projektu, a według nich poniedziałek jest dniem roboczym. Jeżeli kalendarze zadania i zasobu są różne, zadanie będzie wykonywane w te dni, które są uznane za robocze w każdym z tych kalendarzy. Kalendarz projektu nie bę- dzie miał w tej sytuacji żadnego znaczenia. Jeżeli jednak nie będzie żadnych dni wspólnych, MS Project pokaże komunikat ostrzegający (zob. rysunek 6.1 i rysu- nek 6.2). Jeżeli kalendarze zasobu i zadania są różne i jeśli chcesz, aby zadanie było wyko- nywane tylko i wyłącznie według kalendarza zadania, możesz spowodować, aby MS Project ignorował kalendarz zasobu. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie lewym przyci- skiem myszy nazwę wybranego zadania w widoku Wykres Gantta, przejdź do zakładki Zaawansowane i zaznacz opcję Harmonogram ignoruje kalendarz zasobów (zob. rysunek 6.3). Rozdział 6. ♦ Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze 201 Rysunek 6.1. Komunikat o braku wspólnych godzin pracy Rysunek 6.2. Informacja o braku wspólnych godzin pracy Rysunek 6.3. Ignorowanie kalendarza zasobów Standardowo dostępne są trzy kalendarze: (cid:141) 24 godzinny — zgodnie z zawartymi w nim informacjami projekt może być wykonywany przez 24 godziny dziennie, w dowolny dzień tygodnia. Nie są w nim uwzględnione żadne dni wolne od pracy; (cid:141) Standardowy — zgodnie z zawartymi w nim informacjami projekt może być wykonywany przez 8 godzin dziennie, w godzinach od 9:00 do 18:00, z godzinną przerwą od 13:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku. Kalendarz nie uwzględnia dni wolnych, takich jak Boże Narodzenie bądź Nowy Rok; (cid:141) Zmiana nocna — zgodnie z zawartymi w nim informacjami projekt może być wykonywany przez 8 godzin dziennie, w godzinach od 23:00 do 8:00, z godzinną przerwą od 3:00 do 4:00. Kalendarz nie uwzględnia dni wolnych, takich jak Boże Narodzenie bądź Nowy Rok. Każdy z podanych powyżej kalendarzy może być dowolnie modyfikowany. MS Project pozwala także na tworzenie własnych kalendarzy. 202 MS Project 2003. Zarządzanie projektami Tworzenie i modyfikacja kalendarza Oprócz podanych w poprzednim podrozdziale kalendarzy można tworzyć własne. Roz- wiązanie to będzie często stosowane, jeżeli wspomniane godziny pracy nie pasują do godzin pracy naszej firmy. Nowy kalendarz może być tworzony od podstaw lub jako skopiowana wersja już ist- niejącego kalendarza. Tworzenie kalendarza na podstawie już istniejącego będzie szcze- gólnie przydatne, jeżeli jeden z już dostępnych kalendarzy jest dość podobny do ka- lendarza, który ma zostać utworzony. Kopiując już istniejący kalendarz i modyfikując kopię możemy zaoszczędzić dużo pracy i wysiłku. Jeżeli tworzony kalendarz nie będzie miał zbyt wiele wspólnego z już istniejącymi kalendarzami, należy zbudować kalen- darz od podstaw. Tworzenie nowego kalendarza jest możliwe po wybraniu z menu Narzędzia polecenia Zmień czas pracy…. W oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy dostępny jest przy- cisk Nowy…, który pozwala utworzyć nowy kalendarz. Po wybraniu tego przycisku należy nadać nazwę nowemu kalendarzowi i zdecydować, czy ma być on tworzony jako kopia już istniejącego, czy jako zupełnie nowy kalendarz. Kolejnym krokiem jest określenie godzin i dni, w których może trwać praca nad projektem. Potwierdzenie ustawień odbywa się poprzez wybranie przycisku OK. W dowolnej chwili jest możliwe zmodyfikowanie już istniejącego kalendarza. Możliwe jest to również po wybraniu z menu Narzędzia polecenia Zmień czas pracy…. W oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy konieczne jest wskazanie kalendarza, który ma być modyfikowany. Odbywa się to poprzez wybór z listy rozwijanej w polu Dla: nazwy kalendarza. Podczas tworzenia lub modyfikacji kalendarza jest możliwe wskazywanie pojedyn- czych dni, które mają być wolne od pracy (np. Nowy Rok), zmienianie godzin pracy dla wybranych dni (np. 24 grudnia pracujemy tylko do 14:00). Możliwe jest także zde- finiowanie specyficznych godzin pracy dla wybranych dni tygodnia (np. wszystkich piątków w całym projekcie) lub ustalenie określonych dni tygodnia jako wolnych (np. wszystkie soboty i niedziele to dni wolne). Jeżeli w oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy zaznaczymy konkretną datę poprzez jej kliknięcie, to zmiana będzie dotyczyła tylko tej daty — np. 24 grudnia 2003 (zob. rysunek 6.4). Dodatkowo w sekcji Ustaw wybrane daty na: możemy wybrać jedno z poleceń: (cid:141) Użyj domyślnych — w tym przypadku zasób będzie pracował (lub projekt będzie wykonywany) w tych godzinach, jakie zostały zdefiniowane jako robocze dla całego projektu; (cid:141) Czas wolny — w tym przypadku dzień ten będzie wolny od pracy; (cid:141) Niestandardowy czas pracy — w tym przypadku w polach Od: i Do: możliwe jest wprowadzenie niestandardowych godzin pracy (w przypadku przedstawionym na rysunku 6.4 — od 8:00 do 14:00). Rozdział 6. ♦ Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze 203 Rysunek 6.4. Zmienianie czasu pracy dla pojedynczych dni Aby łatwiej zidentyfikować dni, w których godziny pracy są niestandardowe, każdy dzień, w którym godziny pracy są inne niż standardowe, jest zaznaczony podkre- śleniem. Zaznaczając dni, w których chcesz zmodyfikować godziny pracy, możesz użyć przy- cisku Ctrl. Jeżeli go wciśniesz i nie zwalniając go będziesz klikał kolejne daty, to one wszystkie zostaną zaznaczone. Po zwolnieniu przycisku Ctrl i zmodyfikowaniu godzin pracy wszystkie zmiany, które zostały dokonane, będą uwzględnione we wszystkich zaznaczonych zadaniach. Aby dokonać modyfikacji godzin pracy nie dla wybranych pojedynczych dni, ale dla wskazanych dni tygodnia (np. wszystkich piątków w projekcie), musisz zaznaczyć tytuły kolumn symbolizujących dni tygodnia (zob. rysunek 6.5). Rysunek 6.5. Zmienianie czasu pracy dla wybranych dni tygodnia W naszym przypadku wszystkie piątki w projekcie będą miały niestandardowy czas pracy (będzie się ona kończyła się o 17:00 zamiast o 18:00). 204 MS Project 2003. Zarządzanie projektami Jeżeli jakiś konkretny dzień roku zostanie uznany za dzień o niestandardowych go- dzinach pracy (np. w poniedziałek, 1 grudnia 2003 będziemy pracować do godziny 15:00) i następnie wprowadzimy informację, że we wszystkie poniedziałki pracujemy do godziny 20:00, to MS Project uzna indywidualne ustawienia dla danego dnia za ważniejsze i w dniu 1 grudnia 2003 praca zakończy się o 15:00. Ćwiczenie 6.1. Utwórz nowy kalendarz dla zasobu Prawnik. Jeżeli nie ukończyłeś prawidłowo poprzedniego ćwiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny będzie plik 5_11.mpp, który wraz z innymi materiałami dotyczącymi książki udostępniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/msp23e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poniższe ćwiczenie. Prawnik, który będzie uczestniczył w naszym projekcie, nie jest pracownikiem etato- wym firmy. Wykonuje dla nas prace tylko w dniach od poniedziałku do środy, w go- dzinach od 9:00 do 15:00. Należy utworzyć dla niego nowy kalendarz na podstawie kalendarza standardowego. Aby utworzyć nowy kalendarz dla zasobu Prawnik, należy: 1. Z menu Okno wybrać polecenie Usuń podział. 2. Z menu Narzędzia wybrać Zmień czas pracy…. 3. W oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy wybrać przycisk Nowy…. 4. W oknie dialogowym Tworzenie nowego kalendarza bazowego w polu Nazwa: wpisać Kalendarz Prawnika i zaznaczyć opcję Utwórz kopię kalendarza: Standardowy (zob. rysunek 6.6). Rysunek 6.6. Kopiowanie kalendarza standardowego 5. Potwierdzić ustawienia przyciskiem OK. 6. Wcisnąć lewy przycisk myszy na tytule kolumny Pn i nie zwalniając go przeciągnąć do tytułu Śr. 7. Zwolnić lewy przycisk myszy. 8. W polu Ustaw wybrane daty na: zaznaczyć opcję Niestandardowy czas pracy. 9. W pierwszy wierszu, w kolumnie Od: pozostawić 9:00, w kolumnie Do wpisać 15:00. Rozdział 6. ♦ Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze 205 10. Skasować wpisy w kolejnym wierszu (zarówno w kolumnie Od:, jak i Do:) za pomocą przycisków Delete bądź Backspace. 11. Wcisnąć lewy przycisk myszy na tytule kolumny Cz i nie puszczając go przeciągnąć do tytułu Pt. 12. Zwolnić lewy przycisk myszy. 13. W polu Ustaw wybrane daty na: zaznaczyć opcję Czas wolny. 14. Porównać wynik ćwiczenia z tym, co przedstawia rysunek 6.7. Rysunek 6.7. Kalendarz Prawnika 15. Potwierdź ustawienia przyciskiem OK. Plik 6_1.mpp, zawierający wynik tego ćwiczenia, jest udostępniony wraz z innymi ma- teriałami dotyczącymi książki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/msp23e.zip. Jeżeli dany kalendarz ma być później przypisany tylko do jednego zasobu, zamiast tworzenia nowego kalendarza właściwsze może okazać się modyfikowanie kalenda- rza tylko i wyłącznie danego zasobu. Jeżeli jednak te zmiany będziemy chcieli przy- pisać do kilku zadań lub zasobów, lepiej jest utworzyć osobny kalendarz. W oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy możesz zbudować kalendarz projektu, zasobu bądź zadania. W momencie tworzenia kalendarza jest bez znaczenia, jaki to ma być jego typ. Kalendarz staje się bowiem kalendarzem projektu dopiero po przypisaniu go do projektu, kalendarzem zadania po przypisaniu go do zadania, a zaso- bu — po przypisaniu go do zasobu. Oznacza to, że zbudowany w ćwiczeniu 6.1 Kalen- darz prawnika nie jest ani kalendarzem projektu, ani zasobu, ani zadania, gdyż jesz- cze nie został do niczego przypisany. 206 MS Project 2003. Zarządzanie projektami Kalendarz projektu Kalendarz projektu zawiera ogólne informacje o tym, kiedy (w jakich dniach i godzi- nach) projekt może być wykonywany. Każdy projekt musi mieć przypisany kalendarz. Na samym początku pracy z MS Project dostępne są trzy opisane wcześniej kalenda- rze: Standardowy, 24 godziny i Zmiana nocna. Można jeden z nich przypisać do pro- jektu wybierając przycisk Zadania w Przewodniku po programie Project i kliknięciu polecenia Definiowanie ogólnych godzin pracy. W kolejnych krokach kreatora defi- niuje się ogólne godziny pracy. Ten sposób tworzenia kalendarza projektu został opi- sany w rozdziale 2. Początek tworzenia projektu. W celu przypisania kalendarza do projektu możemy także posłużyć się oknem dialo- gowym Informacje o projekcie. Aby pokazać okno dialogowe Informacje o projekcie, należy z menu Projekt wybrać polecenie Informacje o projekcie. Następnie w pozycji Kalendarz można wybrać z listy rozwijanej jeden z dostępnych kalendarzy (zob. ry- sunek 6.8). Rysunek 6.8. Przypisywanie kalendarza do projektu W każdym projekcie może istnieć kilka kalendarzy, jednak dany kalendarz staje się kalendarzem projektu dopiero po przypisaniu go do danego projektu w oknie dia- logowym Informacje o projekcie bądź po wybraniu polecenia Definiowanie ogólnych godzin pracy z menu, dostępnego po wciśnięciu przycisku Zadania na pasku Prze- wodnik po programie MS Project. Po modyfikacji kalendarza projektu MS Project sam dokona takich zmian w harmo- nogramie, aby zadania były wykonywane według tego kalendarza. Rozdział 6. ♦ Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze 207 Kalendarz zasobu Kalendarz zasobu określa, kiedy (w jakich dniach i godzinach) dany zasób może pra- cować. Każdy zasób typu Praca musi mieć przypisany kalendarz. Domyślnie do zasobu przypisany jest taki sam kalendarz jak do projektu. Kalendarz zasobu można jednak dowolnie modyfikować. Kalendarz zasobu ma zawsze pierwszeństwo przed kalenda- rzem projektu. Wygodnym sposobem na przypisanie kalendarza do zasobu jest przejście do widoku Arkusz zasobów i wybranie z listy rozwijanej w kolumnie Kalendarz bazowy kalendarza właściwego dla danego zasobu. Z jednego kalendarza może korzystać kilka zasobów. Jeżeli dokonamy modyfikacji danego kalendarza (po wybraniu z menu Narzędzia polecenia Zmień czas pracy… i wskazaniu kalendarza, który chcemy zmienić w pozycji Dla:), to zmiany te będą skutkowały dla wszystkich zasobów, które będą korzystały z tego kalendarza. Możemy także wprowadzić zmiany czasu pracy tylko i wyłącznie dla jednego zasobu, mimo że używa on kalendarza, z którego korzystają inne zasoby. Aby tak się stało, należy w poleceniu Zmień czas pracy… z menu Narzędzia wskazać w polu Dla nazwę inte- resującego nas zasobu. Ćwiczenie 6.2. Przypisz do zasobu Prawnik kalendarz Kalendarz Prawnika. Jeżeli nie ukończyłeś prawidłowo poprzedniego ćwiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny będzie plik 6_1.mpp, który wraz z innymi materiałami dotyczącymi książki udostępniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/msp23e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poniższe ćwiczenie. W poprzednim ćwiczeniu został utworzony nowy kalendarz. Według tego kalendarza ma pracować zasób o nazwie Prawnik. Aby przypisać do zasobu Prawnik kalendarz Kalendarz Prawnika, należy: 1. Z menu Widok wybrać polecenie Arkusz zasobów. 2. Odnaleźć na liście zasobów zasób Prawnik. 3. W kolumnie Kalendarz bazowy, w wierszu z zasobem Prawnik wybrać z listy rozwijanej Kalendarz Prawnika. Plik 6_2.mpp, zawierający wynik tego ćwiczenia, jest udostępniony wraz z innymi ma- teriałami dotyczącymi książki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/msp23e.zip. 208 MS Project 2003. Zarządzanie projektami Ćwiczenie 6.3. Zmodyfikuj kalendarz dla zasobu Prezes. Jeżeli nie ukończyłeś prawidłowo poprzedniego ćwiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny będzie plik 6_2.mpp, który wraz z innymi materiałami dotyczącymi książki udostępniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/msp23e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poniższe ćwiczenie. Zasób Prezes pracuje w godzinach przewidzianych w kalendarzu standardowym. Dodatkowo pracuje on także we wszystkie soboty w roku, w godzinach od 9:00 do 14:00. Należy zmodyfikować dla Prezesa kalendarz, nie zmieniając kalendarza standar- dowego dla innych zasobów. Aby zmodyfikować kalendarz dla zasobu Prezes, należy. 1. Z menu Narzędzia wybrać polecenie Zmień czas pracy…. 2. W oknie dialogowym Zmienianie czasu pracy, w polu Dla wybrać Prezes. 3. Kliknąć nagłówek So. 4. W sekcji Ustaw wybrane daty na zaznaczyć opcję Niestandardowy czas pracy. 5. W pierwszym wierszu, w kolumnie Do: należy skasować wpis 13:00 i wprowadzić 14:00. 6. W kolejnym wierszy wykasować wpisy w kolumnach Od: i Do:. 7. Porównać wynik z tym, co przedstawia rysunek 6.9. Rysunek 6.9. Przypisywanie kalendarza do projektu 8. Potwierdzić ustawienia przyciskiem OK. Plik 6_3.mpp, zawierający wynik tego ćwiczenia, jest udostępniony wraz z innymi ma- teriałami dotyczącymi książki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/msp23e.zip. Rozdział 6. ♦ Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze 209 Kalendarz zadania Kalendarz zadania określa, kiedy dane zadanie może być wykonywane. Domyślnie, do żadnego zadania nie jest bezpośrednio przypisany żaden kalendarz. Zadania wykonywane są wtedy według kalendarza projektu. W tej sytuacji, jeżeli do zadania są przypisane zasoby mające inny kalendarz niż kalendarz projektu, to zadanie jest wykonywane według kalendarza zasobu. Dopiero po przydzieleniu kalendarza wprost do zadania dany kalendarz staje się kalendarzem zadania. Wtedy zadanie jest realizowane w go- dzinach, które są uznane za robocze, zarówno w kalendarzu zasobu, jak i zadania. Moż- na także ustalić, że kalendarz zasobu jest ignorowany, a pierwszeństwo ma kalendarz zadania. Aby przypisać do zadania konkretny kalendarz, należy kliknąć dwukrotnie nazwę zadania, do którego chcemy przypisać kalendarz, i przejść do zakładki Zaawansowane, gdzie w polu Kalendarz wybieramy odpowiednią nazwę kalendarza. Dodatkowo możemy jeszcze zaznaczyć opcję Harmonogram ignoruje opcje zasobów (zob. rysunek 6.10). Rysunek 6.10. Kalendarz zadania Opcje kalendarza Opcje kalendarza określają, w jaki sposób MS Project przelicza miesiące na tygodnie, dni, godziny lub minuty. Aby zdefiniować opcje kalendarza, należy z menu Narzędzie wybrać polecenie Opcje i przejść do zakładki Kalendarz. Opcje dostępne w zakładce Kalendarz przedstawia rysunek 6.11. Opcja Tydzień rozpoczyna się w: służy do definiowanie dnia tygodnia, który będzie uznany za początkowy dzień tygodnia. Ustawienia wybrane w tym polu nie mają zna- czenia dla samego przebiegu projektu, są jednak wykorzystywane podczas wyświetlania list z kalendarzami. Domyślne ustawienia opcji Tydzień rozpoczyna się w: zależne są od Ustawień regionalnych danego komputera. Aby łatwiej uzmysłowić sobie znaczenie tej opcji, porównaj rysunki 6.12 i 6.13. Zarówno rysunek 6.12, jak i 6.13 przedstawia kalendarz, który jest dostępny przy definiowaniu daty ograniczenia. W sytuacji przedstawionej na rysunku 6.12 wybrana była opcja Tydzień zaczyna się w: Poniedziałek, dlatego pierwsza kolumna w kalendarzu zawiera poniedziałki. W sytuacji przedstawionej na rysunku 6.13 zaznaczona była opcja Tydzień rozpoczyna się w: Wtorek, dlatego pierwsza kolumna w kalendarzu zawiera wtorki. 210 Rysunek 6.11. Opcje kalendarza MS Project 2003. Zarządzanie projektami Rysunek 6.12. Tydzień zaczyna się w poniedziałek Rysunek 6.13. Tydzień zaczyna się we wtorek Opcja Tydzień zaczyna się w: odnosi się do wszystkich kalendarzy, które można wyświe- tlać w oknie dialogowym Informacje o zadaniu, Informacje o zasobie i Informacje o projekcie. Opcja Rok finansowy rozpoczyna się w miesiącu: pozwala na określenie, kiedy rozpo- czyna się rok rozliczeniowy. Znaczenie tej opcji prześledźmy na przykładzie rysun- ków 6.14 i 6.15. Każdy z nich przedstawia skalę czasu, która jest dostępna np. w wi- doku Wykres Gantta. Na rysunku 6.14 została zaznaczona opcja Rok finansowy zaczyna się w miesiącu Styczeń. Dlatego na przełomie grudnia i stycznia zmienia się również numeracja lat. Rozdział 6. ♦ Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze 211 Rysunek 6.14. Rok finansowy rozpoczyna się w styczniu Rysunek 6.15. Rok finansowy rozpoczyna się w kwietniu Na rysunku 6.15 zaznaczona została opcja Rok finansowy zaczyna się w miesiącu Kwiecień, dlatego na przełomie marca i kwietnia zmienia się numeracja lat (czyli rok finansowy 2004 trwa do 31 marca 2005). Opcja Domyślne godziny rozpoczęcia: opisuje, o której godzinie powinno rozpocząć się zadanie zaplanowane na konkretny dzień. Jeżeli z zależności wynika, że zadanie ma się rozpocząć o innej godzinie niż godzina podana w polu Domyślne godziny rozpoczę- cia:, to zadanie rozpocznie się w godzinach wynikających z zależności. Jeżeli zatem przy ustawieniach podanych na rysunku 6.11 wprowadzimy zadanie i nadamy mu ogra- niczenie Musi rozpocząć się 1 kwietnia 2003, to zadanie to rozpocznie się w tym dniu o godzinie 9:00. Jeżeli jednak takie ograniczenie nie zostanie nałożone, zadanie roz- pocznie się o takiej godzinie, jaka wynika z terminu zakończenia zadań poprzedzających. Opcja Domyślne godziny zakończenia: opisuje, o której godzinie powinno zakończyć się zadanie zaplanowane na konkretny dzień. Jeżeli z zależności wynika, że zadanie ma się zakończyć o innej godzinie niż godzina podana w polu Domyślne godziny zakończe- nia:, to zadanie rozpocznie się w godzinach wynikających z planu. Jeżeli zatem przy ustawieniach podanych na rysunku 6.11 wprowadzimy zadanie i nadamy mu ogra- niczenie Musi zakończyć się 1 kwietnia 2003, zadanie to zakończy się w tym dniu o go- dzinie 18:00. Jeżeli jednak takie ograniczenie nie zostanie nałożone, zadanie zakończy się o takiej godzinie, jaka wynika z terminu zakończenia zadań poprzedzających i czasu trwania tego zadania. Parametr Godzin dziennie: informuje aplikację, w jaki sposób należy dokonywać prze- liczeń z godzin na dni i odwrotnie. Jeżeli na przykład w polu Godzin dziennie: zostanie wprowadzona wartość 8, to zadanie trwające 4 godziny i zadanie trwające 0,5 dnia zajmie tyle samo czasu. Parametr Godzin tygodniowo: informuje aplikację, w jaki sposób należy dokonywać przeliczeń godzin na tygodnie i odwrotnie. Jeżeli na przykład w pozycji Godzin ty- godniowo: wpiszemy 40 godzin, zadanie trwające 20 godzin i trwające 0,5 tygodnia zajmie tyle samo czasu. Ponadto jeżeli w polu Godzin dziennie: wpiszemy 8 godzin, to zadanie trwające 2,5 dnia również będzie trwało 0,5 tygodnia (2,5 dnia to inaczej 20 godzin). Zauważ, że zgodnie z podanym powyżej przykładem zadanie trwające 2 tygodnie i zadanie trwające 14 dni nie zajmuje tyle samo czasu (2 tygodnie to inaczej 80 godzin, 14 dni to inaczej 112 godzin). W świetle tych ustawień 2 tygodnie to inaczej 10 dni! 212 MS Project 2003. Zarządzanie projektami Parametr Dni w miesiącu: informuje aplikację, w jaki sposób należy dokonywać przeli- czeń miesięcy na dni i odwrotnie. Jeżeli na przykład w pozycji Dni w miesiącu wpisze- my 20, to zadania trwające 10 dni i 0,5 miesiąca zajmą tyle samo czasu. Dla przykładu, według ustawień z rysunku 6.11 zadanie trwające 240 godzin trwa inaczej 30 dni (240 godzin/8 godzin dziennie) lub inaczej 6 tygodni (240 godzin/ 40 godzin tygodniowo) albo jeszcze inaczej 1,5 miesiąca (30 dni/20 dni miesięcznie). Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu Kalendarze (projektu, zasobu, zadania) i opcje kalendarzy zawierają czasami sprzeczne (lub błędne) na pozór dane. Nie należy jednak tych danych bezpośrednio łączyć i wprost porównywać ze sobą. Warto zrozumieć, że zdefiniowane opcje kalendarza są bezpo- średnio odpowiedzialne za sposób przeliczania dni na godziny lub miesiące i okre- ślają, jak należy traktować wartość wpisaną w kolumnie Czas trwania, natomiast kalen- darze określają konkretne godziny i dni, w których zadanie ma być wykonywane. Jeżeli na przykład w kalendarzu zasobu ustawimy niestandardowe godziny pracy i określimy, że zasób pracuje od godziny 8:00 do 14:00 bez przerwy (6 godzin), od poniedziałku do piątku, a w opcjach kalendarza zdefiniujemy, że dzień trwa 8 godzin, to po przydzieleniu temu zasobowi zadania o czasie trwania 1 dnia będzie ono wyko- nywane przez 1 dzień i dwie godziny (musi przepracować 8 godzin, będzie pracować pierwszego dnia od 8:00 do 14:00 — 6 godzin i następnego dnia od 8:00 do 10:00). Podobnie, jeżeli zdefiniujemy dla danego zasobu niestandardowe godziny pracy, codzien- nie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00, a w opcjach kalendarza zdefiniujemy, że dzień trwa 8 godzin, to po przydzieleniu temu zasobowi zadania o czasie trwania jednego dnia zadanie będzie wykonywane przez niecały jeden dzień (musi przepracować 8 godzin, rozpocznie pracę nad tym zadaniem o 8:00, a zakończy o 16:00. W ten spo- sób zostanie mu jeszcze czas do godziny 18:00).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Project 2003. Zarządzanie projektami. Edycja limitowana
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: