Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 003870 24090458 na godz. na dobę w sumie
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów - książka
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów - książka
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3067-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> zarządzanie projektami it
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Planowanie i zarządzanie projektem oraz portfelem projektów

Właściwie zastosowane narzędzia do zarządzania projektem zapewnią Ci sukces! Wykonać pracę na czas i zgodnie z zatwierdzonym budżetem oraz spełnić wymagania jakościowe to wyzwania dla każdego kierownika projektu. Niezależnie od tego, czy prowadzisz projekty, kierując się własnym doświadczeniem, czy stosujesz metodykę PRINCE lub postępujesz według wytycznych PMI, potrzebujesz wsparcia, dzięki któremu zawsze będziesz mógł podejmować właściwe decyzje. Wsparcie to zapewnia Ci aplikacja Microsoft Project 2010 Standard - narzędzie niezbędne w pracy każdego kierownika projektu.

Miarą sukcesu firmy, w której pracujesz - obojętne, czy działasz w branży informatycznej, budowlanej, finansowej, czy też organizujesz koncerty i wydarzenia artystyczne - jest liczba prowadzonych projektów. Efektywniejsze i skuteczniejsze zarządzanie portfelem projektów będzie możliwe, gdy wykorzystasz pakiet Enterprise Project Management (w skład którego wchodzą rozwiązania Microsoft Project Server 2010, Microsoft SharePoint 2010, Microsoft Project 2010 Professional oraz Project Web Access).

Książka ta jest skierowana do osób, które chcą efektywnie zarządzać projektami i portfelami projektów. Zawarte w niej wskazówki oraz informacje na temat właściwego stosowania narzędzi wspierających zarządzanie projektami pomogą menedżerom portfeli i zasobów, kierownikom programów i projektów oraz samym ich uczestnikom na każdym etapie pracy. Dziesięcioletnie doświadczenie autora w stosowaniu opisywanych rozwiązań zapewnia rzetelną ocenę ich możliwości i bardzo praktyczne podejście do tematu.

Poznaj w praktyce narzędzia firmy Microsoft do zarządzania projektem i portfelem projektów.Najważniejsze różnice z poprzednim wydaniem

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-3067-7 Format: 158×235, stron: 504 Planowanie i zarządzanie projektem oraz portfelem projektów • Opracowywanie i kontrola budżetu oraz zasobów • Zarządzanie dokumentacją i ryzykiem związanym z projektem Właściwie zastosowane narzędzia do zarządzania projektem zapewnią Ci sukces! Wykonać pracę na czas i zgodnie z zatwierdzonym budżetem oraz spełnić wymagania jakościowe to wyzwania dla każdego kierownika projektu. Niezależnie od tego, czy prowadzisz projekty, kierując się własnym doświadczeniem, czy stosujesz metodykę PRINCE lub postępujesz według wytycznych PMI, potrzebujesz wsparcia, dzięki któremu zawsze będziesz mógł podejmować właściwe decyzje. Wsparcie to zapewnia Ci aplikacja Microsoft Project 2010 Standard – narzędzie niezbędne w pracy każdego kierownika projektu. Miarą sukcesu firmy, w której pracujesz – obojętne, czy działasz w branży informatycznej, budowlanej, finansowej, czy też organizujesz koncerty i wydarzenia artystyczne – jest liczba prowadzonych projektów. Efektywniejsze i skuteczniejsze zarządzanie portfelem projektów będzie możliwe, gdy wykorzystasz pakiet Enterprise Project Management (w skład którego wchodzą rozwiązania Microsoft Project Server 2010, Microsoft SharePoint 2010, Microsoft Project 2010 Professional oraz Project Web Access). Książka ta jest skierowana do osób, które chcą efektywnie zarządzać projektami i portfelami projektów. Zawarte w niej wskazówki oraz informacje na temat właściwego stosowania narzędzi wspierających zarządzanie projektami pomogą menedżerom portfeli i zasobów, kierownikom programów i projektów oraz samym ich uczestnikom na każdym etapie pracy. Dziesięcioletnie doświadczenie autora w stosowaniu opisywanych rozwiązań zapewnia rzetelną ocenę ich możliwości i bardzo praktyczne podejście do tematu. • Inicjalizacja projektu • Budowanie portfela projektów i zarządzanie nim • Planowanie budżetu projektu • Tworzenie harmonogramu projektu • Odpowiednie dobieranie zasobów do projektu • Zarządzanie zasobami • Zarządzanie ryzykiem i potencjalnymi problemami • Zarządzanie dokumentacją projektową • Kontrolowanie budżetu i analiza odchyleń • Tworzenie raportów z przebiegu projektu • Wymiana danych pomiędzy projektami i aplikacjami Poznaj w praktyce narzędzia firmy Microsoft do zarządzania projektem i portfelem projektów Spis treĈci Wstöp ............................................................................................ 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Project 2010 ................................ 21 Uruchamianie programu Microsoft Project .................................................................... 22 Nowy interfejs uĪytkownika ........................................................................................... 23 Pasek narzĊdzi Szybki dostĊp ................................................................................... 24 Dostosowywanie wstąĪki i kart ................................................................................ 25 Widoki ............................................................................................................................ 27 Widoki wykresu ....................................................................................................... 27 Widoki arkusza ......................................................................................................... 28 Widoki formularza ................................................................................................... 29 Widoki zadaĔ i zasobów ........................................................................................... 30 Zmiana wyĞwietlanego widoku. Widok záoĪony ...................................................... 31 Omówienie kart i sekcji kart ........................................................................................... 33 Karta Zadania ........................................................................................................... 33 Karta Zasób .............................................................................................................. 38 Karta Projekt ............................................................................................................ 39 Karta Widok ............................................................................................................. 41 Karta Deweloper ...................................................................................................... 44 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu ........................................................... 47 Tworzenie nowego projektu ........................................................................................... 48 Tworzenie projektu na podstawie szablonu .............................................................. 48 Tworzenie projektu od podstaw ............................................................................... 49 Definiowanie wáaĞciwoĞci projektu ................................................................................ 51 Definiowanie projektu .................................................................................................... 52 Dostosowywanie godzin pracy w projekcie .................................................................... 55 Zapisywanie projektu ..................................................................................................... 61 Tworzenie szablonów projektów .................................................................................... 64 Nowy projekt z listy programu SharePoint ..................................................................... 65 Ochrona projektu hasáem ................................................................................................ 66 Otwieranie zapisanego projektu ...................................................................................... 69 Znoszenie ochrony hasáem ............................................................................................. 71 Wyszukiwanie plików .................................................................................................... 72 Usuwanie poufnych informacji z pliku ........................................................................... 72 4 MS Project 2010 i MS Project Server 2010 Rozdziaä 3. Zarzñdzanie zadaniami .................................................................... 75 Wprowadzanie zadaĔ ...................................................................................................... 76 Planowanie „od góry do doáu” oraz „z doáu do góry” ..................................................... 77 Planowanie automatyczne i planowanie rĊczne .............................................................. 77 Zadania sumaryczne ....................................................................................................... 79 Wprowadzanie zadaĔ sumarycznych ........................................................................ 80 WyĞwietlanie zadaĔ sumarycznych i konspektu projektu ........................................ 81 Zadania typu „punkt kontrolny” ..................................................................................... 83 Zadania zwykáe ............................................................................................................... 85 Czasy trwania zadaĔ ................................................................................................. 87 Szacowanie czasów trwania ..................................................................................... 90 Dodawanie nowych zadaĔ .............................................................................................. 91 Usuwanie niechcianych zadaĔ ........................................................................................ 94 Zmienianie zdefiniowanych zadaĔ ................................................................................. 96 Dzielenie zadaĔ .............................................................................................................. 97 àączenie, przenoszenie i zmienianie czasu trwania podzielonego zadania ..................... 98 Tworzenie zadaĔ sumarycznych ............................................................................... 99 Likwidowanie zadaĔ sumarycznych ....................................................................... 103 Zadania podrzĊdne bĊdące jednoczeĞnie zadaniami sumarycznymi ....................... 103 Wyznaczanie kolejnoĞci wykonywania zadaĔ — áączenie zadaĔ ................................. 104 àączenie zadaĔ w widoku Wykres Gantta .............................................................. 105 Inne sposoby áączenia zadaĔ .................................................................................. 109 Rozáączanie zadaĔ ........................................................................................................ 114 Typy relacji ................................................................................................................... 114 ZakoĔczenie-rozpoczĊcie ....................................................................................... 114 RozpoczĊcie-rozpoczĊcie ....................................................................................... 115 ZakoĔczenie-zakoĔczenie ...................................................................................... 115 RozpoczĊcie-zakoĔczenie ...................................................................................... 116 Definiowanie i zmienianie relacji ................................................................................. 116 Wyprzedzenie lub zwáoka ............................................................................................. 119 Typy ograniczeĔ ........................................................................................................... 127 Termin ostateczny ........................................................................................................ 132 Zakáadka Uwagi ............................................................................................................ 133 Wstawianie hiperáączy .................................................................................................. 135 Zadania cykliczne ......................................................................................................... 137 Zadania planowane rĊcznie ........................................................................................... 140 Zadanie nieaktywne ...................................................................................................... 141 Kody struktury podziaáu pracy (SPP — WBS) ............................................................. 142 Inspektor zadaĔ ............................................................................................................. 145 WyróĪnianie zmian ....................................................................................................... 147 Cofanie wielu operacji .................................................................................................. 148 OĞ czasu ........................................................................................................................ 148 Rozdziaä 4. Zarzñdzanie zasobami .................................................................. 151 Definiowanie zasobów ................................................................................................. 151 Robocizna i sprzĊt — zasoby typu Praca ...................................................................... 155 Zasoby materiaáowe — zasoby typu Materiaá .............................................................. 155 Zasoby kosztowe — zasoby typu Koszt ....................................................................... 156 Zasoby ogólne .............................................................................................................. 156 Zasoby budĪetowe ........................................................................................................ 157 Typy rezerwacji ............................................................................................................ 160 Wprowadzanie zasobów ............................................................................................... 160 DostĊpnoĞü zasobów w czasie — uwzglĊdnianie urlopów i przeglądów technicznych ...... 165 Spis treĈci 5 ZmiennoĞü stawek zasobów w czasie ........................................................................... 168 ZmiennoĞü stawek zasobów w zaleĪnoĞci od wykonywanych zadaĔ ........................... 170 Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach ...................................................... 170 Rozdziaä 5. Przydzielanie zasobów do zadaþ .................................................... 173 PracocháonnoĞü zadaĔ ................................................................................................... 174 Obliczanie kosztów zadaĔ na podstawie kosztów zasobów .......................................... 177 Typy zadaĔ ................................................................................................................... 179 Zadania o staáej pracy ............................................................................................. 179 Zadania o staáej liczbie jednostek ........................................................................... 180 Zadania o staáym czasie trwania ............................................................................. 181 Planowanie zadaĔ wedáug nakáadu pracy ............................................................... 181 Definiowanie typów zadaĔ i opcji Wg nakáadu pracy ............................................ 182 Przydzielanie pojedynczych i róĪnych zasobów do jednego zadania ........................... 182 Przydzielanie róĪnych iloĞci zasobów do róĪnych zadaĔ ............................................. 186 Przydzielanie zasobów kosztowych .............................................................................. 188 Przydzielanie dodatkowych zasobów ........................................................................... 190 Zamienianie zasobów ................................................................................................... 192 Stosowanie tabel stawek kosztów ................................................................................. 193 Przydzielanie zasobów budĪetowych ........................................................................... 194 Rozdziaä 6. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze ........................ 197 Informacje ogólne o kalendarzach ................................................................................ 197 Tworzenie i modyfikacja kalendarza ............................................................................ 200 Definiowanie Ğwiąt, dni wolnych od pracy i dni z niestandardowym czasem pracy ..... 201 Definiowanie tygodnia roboczego .......................................................................... 203 Kalendarz projektu ....................................................................................................... 204 Kalendarz zasobu .......................................................................................................... 205 Kalendarz zadania ........................................................................................................ 206 Opcje kalendarza .......................................................................................................... 206 ZaleĪnoĞü pomiĊdzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu ....... 209 Typy kalendarzy ............................................................................................................ 209 Rozdziaä 7. Koszty projektu ............................................................................ 211 Typy kosztów ............................................................................................................... 211 Koszty staáe i koszty zadaĔ ........................................................................................... 212 Koszty zasobów ............................................................................................................ 215 Rozkáad kosztów w czasie ............................................................................................ 216 Skala czasu ............................................................................................................. 216 Informacje o kosztach w widoku ObciąĪenie zadaniami ........................................ 220 Informacje o kosztach w widoku ObciąĪenie zasobów .......................................... 221 BudĪet projektu ............................................................................................................ 223 Przepáywy gotówkowe ................................................................................................. 224 Ogólne informacje o kosztach — statystyka projektu .................................................. 224 Analiza danych o kosztach w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel ....................... 225 Rozdziaä 8. Optymalizacja projektu i rozwiñzywanie problemów z nadmiernym obciñĔeniem zasobów ............................................. 227 Skracanie czasu trwania projektu — ĞcieĪka krytyczna ............................................... 228 Identyfikowanie przeciąĪonych zasobów ..................................................................... 232 Arkusz zasobów i informacje o maksymalnym wykorzystaniu zasobów ............... 232 Identyfikacja czasu i zadaĔ, w których zasoby są przeciąĪone ............................... 233 Rozwiązywanie konfliktów przydziaáu zasobów — zasoby przeciąĪone ..................... 236 Zamiana przydzielonych zasobów .......................................................................... 236 Kreator podstawiania zasobów ............................................................................... 237 6 MS Project 2010 i MS Project Server 2010 Definiowanie pracy w nadgodzinach ..................................................................... 239 Zatrudnianie nowych pracowników i delegowanie pracowników do projektu ....... 241 Przekazanie zadaĔ podwykonawcy ........................................................................ 242 Zmiana czasu pracy nad zadaniem ......................................................................... 242 Bilansowanie zasobów i przenoszenie zadaĔ na termin, gdy są dostĊpne zasoby ........ 242 Rozkáad pracy zasobów .......................................................................................... 247 Rozdziaä 9. Wprowadzanie i Ĉledzenie wartoĈci rzeczywistych — informacje o realizacji projektu ................................................. 251 Plan bazowy ................................................................................................................. 251 Co to jest plan bazowy? .......................................................................................... 252 Tworzenie planu bazowego .................................................................................... 252 Plan bazowy na wykresie Gantta ............................................................................ 255 Aktualizowanie planu bazowego ............................................................................ 256 Usuwanie planu bazowego ..................................................................................... 256 Przeglądanie planu bazowego ................................................................................ 257 Kopiowanie planu bazowego — tworzenie migawek projektu .............................. 257 Do czego sáuĪą plany poĞrednie? .................................................................................. 258 Przeniesienie daty rozpoczĊcia projektu ....................................................................... 259 Przeniesienie daty rozpoczĊcia wybranych zadaĔ ........................................................ 259 Wprowadzanie danych rzeczywistych .......................................................................... 260 Wprowadzanie danych rzeczywistych na poziomie projektu ................................. 260 Wprowadzanie danych rzeczywistych o datach na poziomie zadania i zasobu ...... 263 Linie postĊpu .......................................................................................................... 268 Koszty rzeczywiste ....................................................................................................... 270 Rozdziaä 10. Analiza odchyleþ .......................................................................... 273 Dlaczego analizowaü odchylenia? ................................................................................ 273 Odchylenia terminów ................................................................................................... 274 Odchylenia kosztów ..................................................................................................... 279 Odchylenia kosztów dla zadaĔ ............................................................................... 279 Odchylenia kosztów dla zasobów ........................................................................... 282 Odchylenia pracy .......................................................................................................... 284 Porównywanie wersji projektu ............................................................................... 286 Rozdziaä 11. Dostosowywanie programu do potrzeb uĔytkownika ....................... 287 Pokazywanie informacji tylko o wybranych zasobach i zadaniach — filtry ................. 288 Autofiltry ................................................................................................................ 288 Stosowanie filtrów .................................................................................................. 291 Tworzenie i edytowanie filtrów .............................................................................. 292 Tworzenie i edytowanie grup ....................................................................................... 296 Wybieranie danych do wyĞwietlania — tabele ............................................................. 301 Tabele ..................................................................................................................... 301 Tworzenie i edytowanie tabel ................................................................................. 301 Tworzenie i edytowanie widoków ................................................................................ 304 Tworzenie i edytowanie raportów ................................................................................ 306 Definiowanie wáaĞciwoĞci zakáadki Sortowanie .................................................... 306 Definiowanie wáaĞciwoĞci zakáadki Szczegóáy ...................................................... 308 OkreĞlanie wáaĞciwoĞci zakáadki Definicja ............................................................ 310 Raport Kalendarz miesiĊczny ................................................................................. 313 Przycisk Tekst ........................................................................................................ 314 Pola niestandardowe ..................................................................................................... 317 Typy pól ................................................................................................................. 318 Wybieranie wartoĞci ze zdefiniowanej przez uĪytkownika listy rozwijanej ........... 319 Definiowanie formuá (wzorów) do wyliczania wartoĞci ......................................... 321 WyĞwietlanie zdefiniowanych przez uĪytkownika wskaĨników graficznych ........ 324 Spis treĈci 7 Ustawianie wydruku i drukowanie ............................................................................... 327 Organizator ................................................................................................................... 330 Tworzenie wáasnych raportów wizualnych ................................................................... 332 Rozdziaä 12. Wymiana informacji pomiödzy Microsoft Office Project 2010 a innymi aplikacjami ..................................................................... 339 Przekazywanie danych do innych aplikacji — eksport ................................................. 340 Programy do przeglądania eksportowanych danych — typy eksportowanych plików ..... 340 Definiowanie, które dane mają zostaü wyeksportowane — mapy eksportu ........... 341 Pobieranie danych z innych aplikacji — import ........................................................... 346 Zapisywanie danych raportu wizualnego ...................................................................... 349 Zapisywanie danych w formacie Microsoft Access ...................................................... 352 Rozdziaä 13. Wymiana danych pomiödzy projektami .......................................... 353 Korzystanie z tych samych zasobów w wielu projektach — pula zasobów .................. 353 Co to jest pula zasobów? Tworzenie puli ............................................................... 353 Korzystanie z zasobów dostĊpnych w puli ............................................................. 354 Dokonywanie zmian w puli i pliku wspóáuĪytkującym .......................................... 355 Przerywanie áącza miĊdzy pulą zasobów i plikiem wspóáuĪytkującym .................. 357 àączenie zadaĔ z róĪnych projektów. Wstawianie jednego projektu do innego ............. 360 Rozdziaä 14. Enterprise Project Management (EPM) i Microsoft Project Server 2010 — wprowadzenie ......................... 363 WstĊp, czyli co daje Microsoft Project Server 2010 ..................................................... 364 Enterprise Project Management (EPM) i Project Portfolio Management (PPM) .......... 364 Microsoft Project Server 2010 ................................................................................ 365 Microsoft Project 2010 Professional ...................................................................... 368 Microsoft Project Web Access 2010 ...................................................................... 369 Podáączanie Microsoft Project 2010 Professional do Microsoft Project Server 2010 ........ 369 Import istniejących projektów do Project Server 2010 ................................................. 371 Import zasobów do Project Server 2010 ....................................................................... 374 Rozdziaä 15. Microsoft Project Server 2010 — budowanie portfela projektów ........ 377 Definiowanie czynników strategii ................................................................................. 378 Priorytetyzacja czynników strategii .............................................................................. 380 Przygotowanie do analizy portfela ............................................................................... 383 Wykonywanie analizy portfela — optymalny wybór projektów .................................. 385 Ocena korzyĞci páynących z realizowanych projektów .......................................... 385 Ocena priorytetów projektów ................................................................................. 386 Analiza i modelowanie portfela — optymalny wybór projektów ........................... 387 Rozdziaä 16. Microsoft Project Server 2010 dla kierownika projektu i programu ....... 391 Zgáaszanie inicjatyw do realizacji. ĝcieĪka akceptacji i oceny inicjatyw ...................... 392 Zgáaszanie inicjatywy ............................................................................................. 393 Przeglądanie statusu akceptacji inicjatywy ............................................................ 394 Wprowadzanie dodatkowych informacji na temat zgáaszanej inicjatywy. Przechodzenie do kolejnych etapów akceptacji ................................................... 395 Zatwierdzanie inicjatyw w poszczególnych etapach .............................................. 397 Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu projektu .................................................. 398 Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu z wykorzystaniem Project Web App ....... 399 Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu z wykorzystaniem Microsoft Project 2010 Professional ............................................ 401 Budowanie zaleĪnoĞci pomiĊdzy projektami ................................................................ 403 Wykorzystanie projektów gáównych do budowania relacji pomiĊdzy projektami ......... 404 Budowanie relacji pomiĊdzy zadaniami w róĪnych projektach bez wykorzystania projektów gáównych .............................................................. 406 8 MS Project 2010 i MS Project Server 2010 Budowanie relacji pomiĊdzy projektami poprzez definiowanie elementów dostarczanych ................................................. 407 Otwieranie, zapisywanie i publikowanie projektu ........................................................ 411 Budowanie zespoáu z zasobów przedsiĊbiorstwa ......................................................... 413 Budowanie planu zasobów ........................................................................................... 417 Zarządzanie raportami o stanie ..................................................................................... 419 Tworzenie Īądania raportu o stanie ........................................................................ 419 ĝledzenie odpowiedzi na raport o stanie ................................................................ 420 Zarządzanie aktualizacjami .......................................................................................... 422 Akceptacja aktualizacji ........................................................................................... 422 ĝledzenie historii akceptacji ................................................................................... 423 Definiowanie alertów ................................................................................................... 424 Definiowanie alertów dla siebie ............................................................................. 424 Definiowanie alertów dla swoich zasobów ............................................................ 424 Rozdziaä 17. Microsoft Office Project Server 2010 dla uczestników projektów ....... 427 Przeglądanie przydziaáów ............................................................................................. 428 Przeglądanie informacji o przydzielonych zadaniach ................................................... 429 Aktualizowanie zadaĔ ................................................................................................... 430 Zgáaszanie nowych zadaĔ ............................................................................................. 433 Dodawanie siebie do istniejącego zadania .................................................................... 434 Zadania zespoáowe ....................................................................................................... 435 Delegowanie zadaĔ do innych osób .............................................................................. 436 Zarządzanie grafikami .................................................................................................. 437 Przeglądanie i raportowanie prac w grafiku ........................................................... 437 ZastĊpstwa w raportowaniu czasu pracy — peánomocnicy .................................... 440 Raportowanie czasu administracyjnego i czasu wolnego ....................................... 442 Odpowiedzi na Īądanie raportu o stanie ....................................................................... 442 Odpowiedzi na zamówiony raport o stanie ............................................................. 442 Tworzenie niezamawianego raportu o stanie .......................................................... 443 Przesyáanie dokumentacji projektowej ......................................................................... 444 Zgáaszanie ryzyka ......................................................................................................... 446 Zgáaszanie problemów .................................................................................................. 448 Sprawdzanie problemów, czynników ryzyka i dokumentów projektu .......................... 449 Rozdziaä 18. Microsoft Project Server 2010 z perspektywy menedĔera portfela projektów i zasobów ................. 453 Zarządzanie portfelem projektów i nie tylko ................................................................ 453 Centrum projektów ....................................................................................................... 454 Centrum zasobów ......................................................................................................... 457 WyĞwietlanie przydziaáów zasobów ...................................................................... 458 WyĞwietlanie dostĊpnoĞci zasobów ....................................................................... 459 Analizy biznesowe ........................................................................................................ 461 Widoki OLAP i Excel Services .............................................................................. 461 Raporty Reporting Services .................................................................................... 463 Pulpity menedĪerskie ............................................................................................. 464 Rozdziaä 19. Microsoft Project Server 2010 — administrowanie merytoryczne ....... 465 Zarządzanie grafikami ................................................................................................... 466 Tworzenie grafików ............................................................................................... 466 Ustawienia grafików .............................................................................................. 468 Dodawanie kategorii czasu administracyjnego ............................................................. 469 Tworzenie zespoáów ..................................................................................................... 471 Niestandardowe pola .................................................................................................... 474 Kalendarze organizacji ................................................................................................. 474 Spis treĈci 9 Wymuszanie zaewidencjonowania ............................................................................... 475 Okresy obrachunkowe .................................................................................................. 477 Tworzenie widoków ..................................................................................................... 478 Tworzenie uĪytkowników i zasobów ............................................................................ 481 Rozdziaä 20. Co jeszcze warto wiedzieè ............................................................ 485 Kilka sáów o zarządzaniu projektami i nie tylko ........................................................... 485 Project Management (PM) — zarządzanie przedsiĊwziĊciami .............................. 485 Trójkąt projektu ...................................................................................................... 487 ZdobądĨ certyfikaty potwierdzające wiedzĊ ................................................................. 487 Certyfikaty Microsoft dotyczące rozwiązania EPM ............................................... 487 Certyfikat International Project Management Association (IPMA) ....................... 488 Jak pogáĊbiü swoją wiedzĊ z zakresu zarządzania przedsiĊwziĊciami .......................... 488 Project Management Institute (PMI) ...................................................................... 489 PMFORUM ............................................................................................................ 489 Project Management Body of Knowledge (PMBoK) ............................................. 489 Dodatkowe zasoby ........................................................................................................ 489 Microsoft Project Server 2010 Product Guide ........................................................ 490 Project Server 2010 Resource Kit .......................................................................... 490 Skorowidz .................................................................................... 491 Rozdziaä 7. Koszty projektu Niniejszy rozdziaá jest poĞwiĊcony tematyce kosztów projektu. Przeanalizowano tu róĪne sposoby definiowania i przedstawiania kosztów oraz zaprezentowano wskazówki doty- czące tworzenia budĪetu projektu. DziĊki lekturze tego rozdziaáu dowiesz siĊ:  jakie typy kosztów moĪna uwzglĊdniaü w Microsoft Project 2010,  jak przedstawiaü koszty z punktu widzenia zadaĔ i zasobów,  w jaki sposób analizowaü rozkáad kosztów w czasie,  jak Microsoft Project 2010 tworzy budĪet projektu,  jak moĪna przedstawiü przepáywy gotówkowe dla projektu,  jak przeglądaü statystyki projektu. Typy kosztów W kaĪdym przedsiĊwziĊciu koszty moĪna podzieliü na koszty zmienne i koszty staáe. Te pierwsze zaleĪą od wielu czynników, takich jak stawki godzinowe poszczególnych zasobów, czas trwania zadaĔ, iloĞü wykorzystywanych zasobów itp. Te drugie są w zasa- dzie od tych czynników niezaleĪne, czyli są kosztami staáymi. Przykáadowym kosz- tem staáym jest koszt zakupu komputera na potrzeby projektu. W tym przypadku cena komputera jest staáa i nie zaleĪy od czasu trwania projektu, w jakim jest on wykorzy- stywany. Innym kosztem staáym moĪe byü koszt administracyjnej obsáugi budowy (ksiĊgowoĞü, kadry itp.). Jest on w zasadzie staáy, bez wzglĊdu na np. wielkoĞü czy czas trwania budowy. Koszt zmienny moĪe zaleĪeü m.in. od czasu trwania zadania. JeĪeli na przykáad ustaliliĞmy dla Ğlusarza stawkĊ za godzinĊ, to im dáuĪej bĊdzie on pracowaá, tym wiĊcej musimy mu zapáaciü. Koszt caákowity zadania jest sumą kosztu zmiennego i kosztu staáego danego zadania. 212 MS Project 2010 i MS Project Server 2010 W Microsoft Project 2010 koszty zmienne projektu są wyliczane na podstawie czasu trwa- nia zadaĔ i stawek zasobów (w tym równieĪ zasobów kosztowych). Koszty staáe muszą natomiast zostaü przypisane przez menedĪera do konkretnych zadaĔ. Microsoft Project 2010 moĪe róĪnie przedstawiaü koszty projektu, biorąc jako punkt odniesienia zadania lub zasoby. W tym pierwszym przypadku są zaprezentowane koszty poszczególnych zadaĔ — czyli dla kaĪdego zadania zliczane są koszty wszystkich przy- dzielonych do niego zasobów. MoĪna áatwo tutaj okreĞliü, ile kosztuje przewiezienie towaru z GdaĔska do Zakopanego lub wdroĪenie systemu informatycznego. W drugim przypadku przedstawione są caákowite koszty zasobów, wynikające z wykorzystania da- nych zasobów we wszystkich zadaniach. MoĪna zatem okreĞliü np. koszt wykorzystania zasobu o nazwie Informatyk w caáym projekcie. Koszty staäe i koszty zadaþ Koszty staáe są ustalane przez uĪytkownika indywidualnie dla kaĪdego zadania. UĪyt- kownik moĪe przypisaü koszty staáe zarówno do zadaĔ sumarycznych, jak i podrzĊdnych. Koszty zmienne i caákowite zadania sumarycznego są sumą kosztów zmiennych i caáko- witych zadaĔ podrzĊdnych. Koszty staáe zadania sumarycznego nie są sumą kosztów staáych zadaĔ podrzĊdnych. Koszt caákowity zadania sumarycznego jest sumą kosztów caákowitych zadaĔ podrzĊdnych i kosztu staáego danego zadania sumarycznego. RozwaĪmy sytuacjĊ przedstawioną na rysunku 7.1. Rysunek 7.1. Koszt staáy zadania sumarycznego Zadanie sumaryczne Analiza ofert skáada siĊ z trzech zadaĔ podrzĊdnych. Z kaĪdym za- daniem podrzĊdnym jest związany koszt zmienny. Wynika on z czasów trwania poszcze- gólnych zadaĔ i przydzielonych do nich stawek zasobów. Tylko jedno zadanie podrzĊdne — Opracowanie zestawienia z wyników ankiet — ma przypisany koszt staáy. Koszt staáy zadania sumarycznego Analiza ofert wynosi 100 zá i nie zostaá wyliczony na podstawie kosztów staáych zadaĔ podrzĊdnych, tylko bezpoĞrednio zdefiniowany przez kierownika projektu. Koszt caákowity (kolumna Koszt) zadania sumarycznego jest sumą kosztów caákowitych zadaĔ podrzĊdnych (654 zá) i kosztu staáego zadania sumarycznego (100 zá), co w rezultacie daje kwotĊ 754 zá. W analogiczny sposób jest wyliczany koszt caákowity jakiegokolwiek zadania sumarycznego. Koszty staáe i caákowite zadaĔ mogą byü przedstawione w widoku Wykres Gantta. Poka- zanie kosztów staáych jest moĪliwe poprzez wyĞwietlenie tabeli Koszt (aby to zrobiü, naleĪy po wyĞwietleniu widoku Wykres Gantta wybraü z karty Widok polecenie Tabela, a nastĊpnie Koszt) lub poprzez wstawienie dwóch kolumn (Koszt staáy i Koszt). Rozdziaä 7. i Koszty projektu 213 Definiowanie kosztów staáych odbywa siĊ przez wprowadzenie w tej kolumnie Īą- danych wartoĞci. MoĪliwa jest takĪe modyfikacja przez kierownika projektu wartoĞci kosztu caákowitego. W przypadku zdefiniowania przez kierownika projektu kosztu caákowitego Microsoft Project 2010 automatycznie wyliczy koszt staáy. Koszt staáy bĊdzie wtedy róĪnicą kosztu caákowitego i kosztu zmiennego danego zadania. JeĪeli na przykáad koszty zmienne danego zadania wynoszą 1000 zá, a uĪytkownik w kolumnie Koszt caákowity wpisze koszt 1500 zá, to Microsoft Project 2010 uzna, Īe dodatkowa kwota 500 zá jest kosztem staáym i umieĞci tĊ wartoĞü w kolumnie Koszt staáy. Nie jest moĔliwe edytowanie kosztu caäkowitego zadania sumarycznego. ChociaĔ w tabeli Koszt istnieje kolumna o tytule Koszt caäkowity, to widniejñce w niej wartoĈci pochodzñ z pola o nazwie Koszt. Aby siö o tym przekonaè, naleĔy kliknñè prawym przyciskiem myszy nazwö kolumny Koszt caäkowity i wybraè polecenie Usta- wienie pola. Powinno pojawiè siö okno dialogowe takie jak na rysunku 7.2. W tym kon- tekĈcie terminy Koszt i Koszt caäkowity oznaczajñ dokäadnie to samo. Rysunek 7.2. Kolumna Koszt caákowity çwiczenie 7.1. Przypisz koszty staáe do wybranych zadaĔ. JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny bödzie plik 5_7.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie. Informacje o kosztach staáych wybranych zadaĔ przedstawia tabela 7.1. Tabela 7.1 zawiera zarówno koszty staäe, jak i caäkowite wybranych zadaþ. Porównaj swoje informacje o kosztach caäkowitych z informacjami z powyĔszej tabeli po ukoþ- czeniu tego èwiczenia. Dopiero po wprowadzeniu wszystkich kosztów staäych wyniki bödñ zgodne z powyĔszñ tabelñ. 214 MS Project 2010 i MS Project Server 2010 Tabela 7.1. Koszty staáe i caákowite poszczególnych zadaĔ Id. Nazwa zadania 3 4 7 Opracowanie i rozesáanie ankiet Opracowanie zestawienia z wyników ankiet Przygotowanie treĞci zapytania ofertowego i rozesáanie zapytaĔ do potencjalnych wykonawców Udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców Podpisanie umowy Odbiór zezwoleĔ Odbiór budynku Stworzenie planu przeprowadzki Pakowanie i demontaĪ Zaáadunek i transport Rozpakowanie i ustawianie wyposaĪania 8 11 15 30 33 38 39 45 Koszt staäy 50,00 zá 50,00 zá 200,00 zá Koszt caäkowity 314,00 zá 290,00 zá 7280,00 zá 100,00 zá 300,00 zá 100,00 zá 200,00 zá 200,00 zá 200,00 zá 100,00 zá 100,00 zá 1924,00 zá 1580,00 zá 160,00 zá 2904,00 zá 1952,00 zá 1 096,00 zá 548,00 zá 996,00 zá Aby przypisaü koszty staáe do wybranych zadaĔ, naleĪy: 1. Z karty Widok wybraü polecenie Wykres Gantta. 2. W menu Widok wybraü polecenie Tabela, a nastĊpnie Koszt. 3. Kliknąü w kolumnie Koszt staáy, w wierszu z zadaniem Opracowanie i rozesáanie ankiet. 4. Wpisaü wartoĞü 50 i potwierdziü klawiszem Enter. 5. Zastosowaü analogiczne procedury i przypisaü koszty staáe do pozostaáych zadaĔ, wprowadzając wartoĞci podane w tabeli 7.1. Plik 7_1.mpp, zawierajñcy wynik tego èwiczenia, jest udostöpniony wraz z innymi ma- teriaäami dotyczñcymi ksiñĔki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. Po wyĞwietleniu tabeli Koszty widoczna jest kolumna Naliczanie kosztu staáego. MoĪna w niej umieĞciü wartoĞci: Rozp., Proporcjonalnie, Na koĔcu. OkreĞlają one, w jaki sposób powinien byü naliczany koszt staáy. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytu- acji, kiedy bĊdziemy sprawdzali rozáoĪenie kosztów w zadanych przedziaáach czasowych lub przygotowywali przelew z páatnoĞciami przypadającymi na okreĞlony tydzieĔ. Nali- czanie na początku zadania (Rozp.) oznacza, Īe caáy koszt staáy dla danego zadania zosta- nie zapisany jako koszt, który zaistniaá w dniu rozpoczĊcia tego zadania. JeĪeli zada- nie rozpoczĊáo siĊ na przykáad 1 marca 2012 i zakoĔczyáo siĊ 30 czerwca, i przypisany zostaá do niego koszt staáy 2000 zá, to wyĞwietlając widok o wydatkach w poszczegól- nych dniach, bĊdzie moĪna zobaczyü, Īe koszt ten przypada na 1 marca 2012. Naliczanie Rozdziaä 7. i Koszty projektu 215 na koĔcu zadania oznacza, Īe caáy koszt staáy dla danego zadania zostanie zapisany jako koszt, który zaistniaá w dniu jego zakoĔczenia. JeĪeli zadanie rozpoczĊáo siĊ na przy- káad 1 marca 2012 i zakoĔczyáo siĊ 30 czerwca, i przypisany zostaá do niego koszt staáy 2000 zá, to wyĞwietlając widok o wydatkach w poszczególnych dniach, bĊdzie moĪna zobaczyü, Īe koszt ten przypada na 30 czerwca 2012. W przypadku wyboru opcji Propor- cjonalnie koszt kaĪdego dnia trwania zadania bĊdzie wynikaá z rozáoĪenia kosztu staáego danego zadania na caáy czas jego trwania. JeĪeli zadanie rozpoczĊáo siĊ 1 marca 2012 i zakoĔczyáo siĊ 30 czerwca, i przypisany zostaá do niego koszt staáy 2000 zá, to wyĞwietlając widok o wydatkach w poszczególnych dniach, bĊdzie moĪna zobaczyü, Īe koszt ten jest równomiernie rozáoĪony na wszystkie dni robocze od 1 marca 2012 do 30 czerwca 2012. Przedstawiając tabelĊ Koszty w widoku Wykres Gantta, pokazujemy wysokoĞü kosztów wykonania poszczególnych zadaĔ. Koszty zasobów KaĪdy zasób pracujący w projekcie ma okreĞlone stawki. W miarĊ wykonywania kolej- nych prac są generowane kolejne koszty związane z wykorzystaniem okreĞlonych zasobów. W widoku Arkusz zasobów moĪemy zapoznaü siĊ z informacjami o kosztach caákowitych, wynikających z uĪywania dostĊpnych zasobów. Informacje te są dostĊpne w tabeli Koszty, która bĊdzie wyĞwietlona po wybraniu z karty Widok polecenia Tabela, a nastĊpnie Koszty. çwiczenie 7.2. WyĞwietl informacje o kosztach caákowitych, wynikających z wykorzystywania poszcze- gólnych zasobów. JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny bödzie plik 7_2.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie. Aby wyĞwietliü informacje o kosztach caákowitych, wynikających z wykorzystywania poszczególnych zasobów, naleĪy: 1. Z karty Widok wybraü w sekcji Widoki zasobów polecenie Arkusz zasobów. 2. Z karty Widok wybraü polecenie Tabela, a nastĊpnie Koszt. Plik 7_2.mpp, zawierajñcy wynik tego èwiczenia, jest udostöpniony wraz z innymi ma- teriaäami dotyczñcymi ksiñĔki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. 216 MS Project 2010 i MS Project Server 2010 Rezultat tego üwiczenia przedstawia rysunek 7.3. Rysunek 7.3. Informacje o kosztach poszczególnych zasobów Informacje o kosztach związanych z danymi zasobami są przedstawione w kolumnie Koszt. Pozostaáe kolumny są omówione w kolejnych rozdziaáach. Rozkäad kosztów w czasie Widoki ObciąĪenie zasobów i ObciąĪenie zadaniami pozwalają na przedstawienie informacji o rozáoĪeniu kosztów w czasie. W ten sposób dowiemy siĊ, jak wysokie koszty wystąpią w poszczególnych dniach, tygodniach, miesiącach lub innych jednostkach czasu. Widoki te przedstawiają zasoby i zadania. W widoku ObciąĪenie zasobów pokaza- no zasoby i zadania, do których są one przydzielone. W widoku ObciąĪenie zadaniami podano zadania i przydzielone do nich zasoby. Skala czasu W widokach Wykres Gantta, ObciąĪenie zadaniami i ObciąĪenie zasobów dane mogą byü prezentowane w róĪnych skalach czasu, tzn. mogą obejmowaü róĪne przedziaáy czasowe. Przykáadowo na rysunku 7.4 widzimy skalĊ czasu w podziale na dni tygodnia. GdybyĞmy w tej skali chcieli oglądaü informacje o kosztach, to dowiedzielibyĞmy siĊ, jakie koszty poniesiemy w poszczególnych dniach. Gdyby skala ta byáa przedstawiona w podziale na tygodnie, to moglibyĞmy zobaczyü, jakie koszty byáyby poniesione w poszczególnych tygodniach. Rysunek 7.4. Skala czasu Rozdziaä 7. i Koszty projektu 217 DokáadnoĞü skali czasu moĪemy ustalaü za pomocą ikon PowiĊksz i Pomniejsz (ry- sunek 7.5), widocznych w prawym dolnym rogu ekranu. Rysunek 7.5. Ikony PowiĊksz i Pomniejsz Skala czasu skáada siĊ z trzech warstw, które mogą byü pokazane lub ukryte. Na war- stwach skali czasu mogą byü wyĞwietlane lata, póárocza, kwartaáy, miesiące, dekady, tygodnie, dni, godziny i minuty. Na warstwie niĪszej mogą byü wyĞwietlane okresy nie dáuĪsze niĪ na warstwie wyĪszej. JeĪeli na przykáad warstwa Ğrodkowa przedstawia tygo- dnie, to warstwa dolna moĪe prezentowaü tygodnie, dni, godziny i minuty, ale nie moĪe obrazowaü miesiĊcy. DomyĞlnie na górnej warstwie są wyĞwietlane miesiące, na Ğrodkowej równieĪ miesiące, a na dolnej dni. DokáadnoĞü skali czasu moĪemy takĪe ustalaü w oknie dialogowym Skala czasu. Aby wywoáaü okno dialogowe Skala czasu, naleĪy na karcie Widok wybraü w sekcji po- wiĊkszenie polecenie Skala czasu, a nastĊpnie ponownie Skala czasu… (rysunek 7.6). Rysunek 7.6. Skala czasu Skalö czasu naleĔy ustalaè osobno dla kaĔdego widoku, gdyĔ kaĔdy widok osobno za- pamiötuje to ustawienie. WäaĈciwoĈci skali czasu moĔna definiowaè tylko w widokach, w których jest ona widoczna. Nie moĔna tego robiè np. w widoku Diagram sieciowy, gdyĔ skala czasu w nim nie wystöpuje. Okno dialogowe Skala czasu skáada siĊ z czterech zakáadek: Warstwa górna, Warstwa Ğrodkowa, Warstwa dolna i Czas wolny. Zanim bĊdziemy mogli definiowaü wáaĞciwoĞci poszczególnych zakáadek, trzeba zadecydowaü, które warstwy mają byü widoczne. MoĪe byü widoczna jedna (Ğrodkowa), dwie (Ğrodkowa i dolna) lub trzy warstwy (górna, Ğrod- kowa i dolna). JeĪeli wybierzemy opcjĊ, która nie pokazuje górnej warstwy, to nie bĊdziemy mogli definiowaü wartoĞci w zakáadce Warstwa górna. Podobnie, jeĪeli nie bĊdzie poka- zana warstwa dolna, nie bĊdziemy mogli definiowaü wartoĞci w zakáadce Warstwa dolna. Przykáadowy widok zakáadki Warstwa Ğrodkowa przedstawia rysunek 7.7. 218 MS Project 2010 i MS Project Server 2010 Rysunek 7.7. Zakáadka Warstwa Ğrodkowa Na zakáadkach Warstwa górna, Warstwa Ğrodkowa lub Warstwa dolna musimy podaü nastĊpujące parametry:  Jednostki — okreĞla, w jakich przedziaáach czasowych mają byü przedstawiane dane. MoĪna tu wybraü lata, póárocza, kwartaáy, miesiące, dekady, tygodnie, dni, godziny i minuty.  Liczba — okreĞla liczbĊ jednostek, jaka skáada siĊ na dany przedziaá. JeĪeli na przykáad w pozycji Jednostki wybrano Tygodnie, a w pozycji Liczba wpisano 2, to przedziaá czasowy bĊdzie obejmowaá dwa tygodnie.  Etykiety — okreĞla sposób pokazywania daty na danej warstwie.  Odcinki poĞrednie — okreĞla, czy na danej skali mają byü widoczne linie rozdzielające poszczególne przedziaáy czasu.  Wyrównanie — okreĞla, jak mają byü wyrównane daty opisujące daną warstwĊ.  Separator skali — okreĞla, czy pomiĊdzy warstwami ma byü widoczna linia podziaáu.  Rozmiar — okreĞla, ile przedziaáów czasu ma siĊ mieĞciü na wykresie. Definiując parametry zawarte na zakáadce Czas wolny, okreĞlamy, w jaki sposób Microsoft Project 2010 ma wyróĪniaü dni wolne od pracy. çwiczenie 7.3. Zdefiniuj parametry skali czasu dla widoku ObciąĪenie zadaniami. JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny bödzie plik 7_2.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie. Rozdziaä 7. i Koszty projektu 219 W widoku ObciąĪenie zadaniami mają byü widoczne dwie warstwy: Ğrodkowa i dolna. W warstwie Ğrodkowej mają byü widoczne poszczególne tygodnie, a w warstwie dolnej — dni. W ten sposób na skali czasu zobaczymy informacje o wybranych parametrach w ukáadzie dziennym. Aby zdefiniowaü parametry Skali czasu dla widoku ObciąĪenie zadaniami, naleĪy: 1. Z karty Widok wybraü polecenie ObciąĪenie zadaniami. 2. Z karty Widok wybraü w sekcji PowiĊkszenie polecenie Skala czasu, a nastĊpnie ponownie Skala czasu. 3. PrzejĞü do zakáadki Warstwa Ğrodkowa. 4. W polu PokaĪ wybraü opcjĊ Dwie warstwy (Ğrodkowa, dolna). 5. Zdefiniowaü pozostaáe parametry, jak przedstawia rysunek 7.8. Rysunek 7.8. Zakáadka Warstwa Ğrodkowa W polu Etykieta moĔesz widzieè innñ datö niĔ 2009 stycznia 26. Nie jest to jednak istotne. NajwaĔniejsze, Ĕeby najpierw byä zapisany rok w formacie czterocyfrowym, a potem peäna nazwa miesiñca i dzieþ. 6. PrzejĞü do zakáadki Warstwa dolna i wpisaü w niej parametry zgodnie z informacjami podanymi na rysunku 7.9. 7. PrzejĞü do zakáadki Czas wolny i zdefiniowaü wszystkie parametry zgodnie z informacjami podanymi na rysunku 7.10. 8. Potwierdziü ustawienia przyciskiem OK. Plik 7_3.mpp, zawierajñcy wynik tego èwiczenia, jest udostöpniony wraz z innymi ma- teriaäami dotyczñcymi ksiñĔki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. Po wykonaniu tego üwiczenia skala czasu powinna wyglądaü tak jak na rysunku 7.11. MS Project 2010 i MS Project Server 2010 220 Rysunek 7.9. Zakáadka Warstwa dolna Rysunek 7.10. Zakáadka Czas wolny Rysunek 7.11. Zdefiniowana skala czasu Informacje o kosztach w widoku ObciñĔenie zadaniami Widok ObciąĪenie zadaniami pozwala na uzyskanie informacji o kosztach poszczegól- nych zadaĔ. Jest to moĪliwe dziĊki kolumnie Koszt dostĊpnej w tym widoku. Ponadto w prawej czĊĞci ekranu moĪna przeĞledziü, jak rozkáadają siĊ koszty zadaĔ na poszcze- gólne miesiące, tygodnie, dni lub inne jednostki czasu, w zaleĪnoĞci od tego, jak zostaáy ustalone parametry skali czasu. MoĪemy nie tylko Ğledziü koszty danych zadaĔ, ale rów- nieĪ zobaczyü koszty w rozbiciu na zasoby wykonujące te zadania. Aby moĪliwe byáo przeĞledzenie kosztów w podziale na okreĞlone jednostki czasu, naleĪy pokazaü w prawej czĊĞci widoku wiersz Koszt dla kaĪdego zadania i wykonujące- go je zasobu. Rozdziaä 7. i Koszty projektu çwiczenie 7.4. 221 PokaĪ informacje o kosztach zadaĔ w rozbiciu na poszczególne dni. JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny bödzie plik 7_3.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie. Aby pokazaü koszty zadaĔ rozáoĪone na poszczególne dni, naleĪy: 1. Z karty Widok wybraü nazwĊ widoku ObciąĪenie zadaniami. 2. Kliknąü prawym przyciskiem myszy kolumnĊ Szczegóáy pod tytuáem nagáówka, a nastĊpnie zaznaczyü opcjĊ Koszt. 3. Kliknąü prawym przyciskiem myszy kolumnĊ Szczegóáy pod tytuáem nagáówka, a nastĊpnie usunąü zaznaczenie opcji Praca. 4. PrzejĞü do karty Widok i w sekcji Skala czasu wybraü Dni. Plik 7_4.mpp, zawierajñcy wynik tego èwiczenia, jest udostöpniony wraz z innymi ma- teriaäami dotyczñcymi ksiñĔki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. Wynik tego üwiczenia przedstawia rysunek 7.12. Rysunek 7.12. Koszty zadaĔ w rozbiciu na dni Informacje o kosztach w widoku ObciñĔenie zasobów Widok ObciąĪenie zasobów pozwala na przedstawienie kosztów związanych z okreĞlo- nymi zasobami, jeĪeli widoczna jest tabela Koszt. UmoĪliwia takĪe przeĞledzenie rozkáadu tych kosztów w czasie. Podobnie jak w przypadku widoku ObciąĪenie zadaniami, istotne jest okreĞlenie opcji skali czasu, gdyĪ w ten sposób zdoáamy ustaliü, czy koszty związane z pracą danych zasobów bĊdą prezentowane w ukáadzie miesiĊcznym, tygodniowym, dziennym, czy innym. 222 MS Project 2010 i MS Project Server 2010 çwiczenie 7.5. PokaĪ informacje o kosztach zasobów w rozbiciu na poszczególne dni. JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny bödzie plik 7_4.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie. Aby pokazaü informacje o kosztach zasobów w rozbiciu na poszczególne dni, naleĪy: 1. Z karty Widok wybraü polecenie ObciąĪenie zasobów. 2. Z karty Widok wybraü polecenie Tabela, a nastĊpnie Koszt. 3. JeĪeli nie bĊdzie widoczna kolumna Koszt, naleĪy ją odsáoniü. 4. Kliknąü prawym przyciskiem myszy kolumnĊ Szczegóáy pod tytuáem nagáówka, a nastĊpnie zaznaczyü opcjĊ Koszt. 5. Kliknąü prawym przyciskiem myszy kolumnĊ Szczegóáy pod tytuáem nagáówka, a nastĊpnie usunąü zaznaczenie opcji Praca. 6. PrzejĞü do karty Widok i w sekcji Skala czasu wybraü Dni. Plik 7_5.mpp, zawierajñcy wynik tego èwiczenia, jest udostöpniony wraz z innymi ma- teriaäami dotyczñcymi ksiñĔki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. Wynik tego üwiczenia przedstawia rysunek 7.13. Rysunek 7.13. Koszty zasobów w rozbiciu na dni Rozdziaä 7. i Koszty projektu 223 BudĔet projektu Microsoft Project 2010 automatycznie tworzy budĪet projektu na podstawie wprowadzo- nych danych. BudĪet projektu jest jednym z wielu raportów dostĊpnych w programie. Raport BudĪet przedstawia informacje o kosztach staáych i caákowitych poszczególnych zadaĔ. Zadania są uszeregowane w budĪecie malejąco, wedáug Kosztu caákowitego. çwiczenie 7.6. Przedstaw budĪet projektu. JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny bödzie plik 7_5.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie. Aby przedstawiü budĪet projektu, naleĪy: 1. Z karty Projekt wybraü polecenie Raporty. 2. Kliknąü grupĊ Koszty… i potwierdziü przyciskiem Wybierz. 3. Kliknąü raport BudĪet i wybraü polecenie Wybierz. 4. Porównaü wynik tej czĊĞci üwiczenia z tym, co przedstawia rysunek 7.14. Rysunek 7.14. BudĪet projektu 224 MS Project 2010 i MS Project Server 2010 KaĔdy raport moĔna wydrukowaè. O tym, jak drukowaè raport i ustalaè opcje drukowa- nia, dowiesz siö z kolejnych rozdziaäów. Zawarte w nich bödñ takĔe uĔyteczne informa- cje o zarzñdzaniu raportami. Przepäywy gotówkowe Raport o nazwie Przepáywy gotówkowe sáuĪy do przedstawienia w ukáadzie tabelarycznym informacji o kosztach poszczególnych zadaĔ. Koszty te domyĞlnie są prezentowane z po- dziaáem na tygodnie. Zsumowane są takĪe wartoĞci wszystkich kosztów w ramach danego tygodnia i wszystkich kosztów dla wybranych zadaĔ. W raporcie Przepáywy gotówkowe domyĞlnie przedstawione są informacje o kosztach wszystkich zadaĔ. çwiczenie 7.7. Przedstaw przepáywy gotówkowe dla projektu. JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny bödzie plik 7_6.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie. Aby przedstawiü przepáywy gotówkowe dla projektu, naleĪy: 1. Z karty Projekty wybraü polecenie Raporty…. 2. Kliknąü grupĊ Koszty… i potwierdziü wybór przyciskiem Wybierz. 3. Kliknąü raport Przepáyw gotówki i wybraü polecenie Wybierz. Porównaj wynik tej czĊĞci üwiczenia z tym, co przedstawia rysunek 7.15. Ogólne informacje o kosztach — statystyka projektu Microsoft Project 2010 dla kaĪdego projektu prowadzi zestawienie ogólnych informacji o projekcie, pozwalających na pobieĪne zapoznanie siĊ z nim. Zestawienie to umoĪ- liwia poznanie miĊdzy innymi kosztów projektu i liczby godzin pracy, jakie naleĪy prze- znaczyü na jego ukoĔczenie. Aby przedstawiü takie statystyczne informacje, naleĪy z karty Projekt wybraü polecenie Informacje o projekcie. W oknie dialogowym Informacje o projekcie trzeba wybraü przycisk Statystyka…. Przykáadowe dane statystyczne o projek- cie są przedstawione na rysunku 7.16. Rozdziaä 7. i Koszty projektu 225 Rysunek 7.15. Przepáywy gotówki Rysunek 7.16. Statystyka projektu Analiza danych o kosztach w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel W przypadku koniecznoĞci generowania ad hoc róĪnorodnych raportów kosztowych moĪ- liwe jest automatycznie przeniesienie danych o kosztach do arkusza kalkulacyjnego Micro- soft Excel w celu dalszej analizy za pomocą narzĊdzi dostĊpnych w tej aplikacji. Microsoft Project 2010 posiada kilka predefiniowanych raportów (zestawów danych), które mogą byü automatycznie przeniesione do arkusza kalkulacyjnego i w nim dalej analizowane. 226 MS Project 2010 i MS Project Server 2010 çwiczenie 7.8. PrzenieĞ informacje o kosztach do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego potrzebny bödzie plik 7_7.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro21e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie. Aby przenieĞü informacje o kosztach do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, naleĪy: 1. Z karty Projekty wybraü polecenie Raporty wizualne. 2. PrzejĞü do zakáadki Wszystkie. 3. Wskazaü nazwĊ raportu Raport Przepáyw gotówki. 4. Wybraü przycisk WyĞwietl. 5. Poczekaü, aĪ dane zostaną przeniesione do arkusza Microsoft Excel, który powinien automatycznie siĊ otworzyü. Porównaj wynik tej czĊĞci üwiczenia z tym, co przedstawia rysunek 7.17. Rysunek 7.17. Raport Przepáyw gotówki Pliki 7_7.mpp oraz 7_7.xslx, zawierajñce wynik tego èwiczenia, sñ udostöpnione wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/ pro21e.zip. Skorowidz .bak, 68 .csv, 346 .cub, 349 .mdb, 346, 352 .mpd, 346 .mpp, 62, 68, 346 .mpx, 346 .txt, 346 .xls, 346 .xml, 346 13 miesiĊcy, 478 A administrator merytoryczny, 465 Adres e-mail, 136 aktualizacja, 422 planu bazowego, 256 zadaĔ, 432 Aktualizowanie zadaĔ, 263 Aktualizuj pracĊ jako wykonaną do, 261 alert, 424 alokacje nadmierne, 243 Analiza biznesowa, 461 Analizowanie kosztów, 387 Analizy portfela, 387 AniĞka Cezary, 17 Arkusz zadaĔ, 28 zasobów, 28 atrybut niestandardowy, 319 autofiltr, 288, 290 niestandardowy, 289 automatyczne planowanie, 77 aktuali
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: