Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 002750 22443621 na godz. na dobę w sumie
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów - ebook/pdf
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 496
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0609-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms project
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013!

Microsoft Project jest najpopularniejszym i najbardziej rozbudowanym programem wspomagającym zarządzanie projektami. Aplikacja oferuje wydajne narzędzia do tworzenia harmonogramów, budżetów i raportów oraz umożliwia sprawne kontrolowanie przebiegu, zasobów, terminów i finansów różnego rodzaju przedsięwzięć, a jej integracja z elementami pakietu Microsoft Office znacznie ułatwia codzienną pracę kadry zarządzającej. Możliwości oprogramowania są rozszerzane z każdą kolejną wersją; nie inaczej jest w przypadku edycji 2013, która oprócz nowego interfejsu użytkownika zapewnia między innymi dodatkowe raporty, nowe funkcje komunikacyjne oraz możliwość śledzenia ścieżek zadań.

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów to książka, która kompleksowo opisuje możliwości programu oraz oferowane przez niego narzędzia, uzupełniając wiedzę czytelnika o informacje związane z metodyką prowadzenia przedsięwzięć. Układ podręcznika odzwierciedla specyfikę pracy kierowników projektów, krok po kroku przedstawiając zadania, które mają oni do wykonania, a także najbardziej efektywne metody prowadzące do założonych celów. Książka prezentuje nowe możliwości i zmieniony interfejs użytkownika rozwiązań należących do rodziny Microsoft Project 2013 oraz praktyczne wskazówki ułatwiające opanowanie poszczególnych narzędzi i poleceń.

Poznaj możliwości najbardziej rozbudowanego narzędzia do zarządzania projektami!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Recenzent: Tomasz Parys Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/pro13e Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Kody źródłowe wybranych przykładów dostępne są pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro13e.zip ISBN: 978-83-246-7291-2 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Wst(cid:246)p ............................................................................................ 11 Rozdzia(cid:228) 1. Zanim rozpoczniesz zarz(cid:241)dzanie projektem za pomoc(cid:241) aplikacji Microsoft Project 2013 .................................................................. 23 Uruchamianie programu Microsoft Project .................................................................... 24 Interfejs u(cid:298)ytkownika ..................................................................................................... 24 Pasek narz(cid:266)dzi Szybki dost(cid:266)p ................................................................................... 26 Dostosowywanie wst(cid:261)(cid:298)ki i kart ................................................................................ 27 Widoki ............................................................................................................................ 29 Widoki wykresu ....................................................................................................... 30 Widoki arkusza ......................................................................................................... 30 Widoki formularza ................................................................................................... 31 Widoki zada(cid:276) i zasobów ........................................................................................... 33 Zmiana wy(cid:286)wietlanego widoku. Widok z(cid:225)o(cid:298)ony ...................................................... 34 Omówienie kart i sekcji kart ........................................................................................... 36 Karta Zadanie ........................................................................................................... 36 Karta Zasób .............................................................................................................. 40 Karta Raport ............................................................................................................. 42 Karta Projekt ............................................................................................................ 44 Karta Widok ............................................................................................................. 46 Karta Deweloper ...................................................................................................... 48 Rozdzia(cid:228) 2. Pocz(cid:241)tek tworzenia projektu ........................................................... 51 Tworzenie nowego projektu ........................................................................................... 52 Tworzenie projektu od podstaw ............................................................................... 52 Tworzenie projektu na podstawie szablonu .............................................................. 54 Tworzenie projektu na podstawie zada(cid:276) z listy programu SharePoint ..................... 54 Definiowanie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci projektu ................................................................................ 56 Definiowanie projektu .................................................................................................... 57 Zapisywanie projektu ..................................................................................................... 61 Tworzenie szablonów projektów .................................................................................... 63 Ochrona projektu has(cid:225)em ................................................................................................ 65 Otwieranie zapisanego projektu ...................................................................................... 68 Wy(cid:225)(cid:261)czanie ochrony has(cid:225)em ........................................................................................... 69 Wyszukiwanie plików .................................................................................................... 70 Usuwanie poufnych informacji z pliku ........................................................................... 70 Kup książkęPoleć książkę 4 MS Project 2013 i MS Project Server 2013 Rozdzia(cid:228) 3. Ustalanie czasu pracy i dni wolnych — kalendarze .......................... 73 Informacje ogólne o kalendarzach .................................................................................. 73 Standardowe kalendarze dost(cid:266)pne z Microsoft Project ................................................... 76 Dostosowywanie godzin pracy w projekcie .................................................................... 77 Tworzenie i modyfikowanie kalendarza ......................................................................... 83 Definiowanie (cid:286)wi(cid:261)t, dni wolnych od pracy i dni z niestandardowym czasem pracy ..... 84 Definiowanie tygodnia roboczego ............................................................................ 85 Kalendarz projektu ......................................................................................................... 88 Kalendarz zasobu ............................................................................................................ 89 Kalendarz zadania .......................................................................................................... 89 Opcje kalendarza ............................................................................................................ 90 Zale(cid:298)no(cid:286)(cid:252) pomi(cid:266)dzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu ..... 92 Typy kalendarzy ............................................................................................................. 92 Rozdzia(cid:228) 4. Zarz(cid:241)dzanie zakresem projektu — praca z zadaniami ....................... 95 Definiowanie zakresu projektu — wprowadzanie zada(cid:276) ................................................ 96 Budowanie WBS — planowanie „od góry do do(cid:225)u” oraz „z do(cid:225)u do góry” ................... 97 Planowanie automatyczne i planowanie r(cid:266)czne .............................................................. 98 Definiowanie faz projektu (g(cid:225)ówne w(cid:266)z(cid:225)y WBS) — zadania sumaryczne ................... 100 Wprowadzanie zada(cid:276) sumarycznych ...................................................................... 100 Wy(cid:286)wietlanie zada(cid:276) sumarycznych i konspektu projektu ...................................... 102 Zadania typu „punkt kontrolny” ................................................................................... 105 Zadania zwyk(cid:225)e ............................................................................................................. 107 Czasy trwania zada(cid:276) ............................................................................................... 108 Szacowanie czasów trwania ................................................................................... 111 Dodawanie kolejnych zada(cid:276) ......................................................................................... 114 Usuwanie niechcianych zada(cid:276) ...................................................................................... 117 Zmienianie zdefiniowanych zada(cid:276) ............................................................................... 119 Dzielenie zada(cid:276) ............................................................................................................ 120 (cid:224)(cid:261)czenie, przenoszenie i zmienianie czasu trwania podzielonego zadania ................... 121 Tworzenie zada(cid:276) sumarycznych ............................................................................. 122 Likwidowanie zada(cid:276) sumarycznych ....................................................................... 126 Zadania podrz(cid:266)dne b(cid:266)d(cid:261)ce jednocze(cid:286)nie zadaniami sumarycznymi ....................... 126 Wyznaczanie kolejno(cid:286)ci wykonywania zada(cid:276) — (cid:225)(cid:261)czenie zada(cid:276) ................................. 127 (cid:224)(cid:261)czenie zada(cid:276) w widoku Wykres Gantta .............................................................. 127 Inne sposoby (cid:225)(cid:261)czenia zada(cid:276) .................................................................................. 132 Roz(cid:225)(cid:261)czanie zada(cid:276) ........................................................................................................ 136 Typy relacji ................................................................................................................... 136 Zako(cid:276)czenie-rozpocz(cid:266)cie ....................................................................................... 137 Rozpocz(cid:266)cie-rozpocz(cid:266)cie ....................................................................................... 137 Zako(cid:276)czenie-zako(cid:276)czenie ...................................................................................... 138 Rozpocz(cid:266)cie-zako(cid:276)czenie ...................................................................................... 138 Definiowanie i zmienianie relacji ................................................................................. 138 Wyprzedzenie lub zw(cid:225)oka ............................................................................................. 142 Typy ogranicze(cid:276) ........................................................................................................... 149 Termin ostateczny ........................................................................................................ 153 Zak(cid:225)adka Uwagi ............................................................................................................ 154 Wstawianie hiper(cid:225)(cid:261)czy .................................................................................................. 156 Zadania cykliczne ......................................................................................................... 158 Zadania planowane r(cid:266)cznie ........................................................................................... 161 Zadania nieaktywne ...................................................................................................... 163 Kody struktury podzia(cid:225)u pracy (SPP — WBS) ............................................................. 164 Inspektor zada(cid:276) ............................................................................................................. 167 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:264)ci 5 Wyró(cid:298)nianie zmian ....................................................................................................... 168 Cofanie wielu operacji .................................................................................................. 169 O(cid:286) czasu ........................................................................................................................ 170 O czym warto pami(cid:266)ta(cid:252), tworz(cid:261)c harmonogram projektu w Microsoft Project 2013. Lista kontrolna ........................................................................................................... 172 Rozdzia(cid:228) 5. Zarz(cid:241)dzanie zasobami .................................................................. 173 Definiowanie zasobów ................................................................................................. 173 Robocizna i sprz(cid:266)t — zasoby typu Praca ...................................................................... 177 Zasoby materia(cid:225)owe — zasoby typu Materia(cid:225) .............................................................. 178 Zasoby kosztowe — zasoby typu Koszt ....................................................................... 178 Zasoby ogólne .............................................................................................................. 179 Zasoby bud(cid:298)etowe ........................................................................................................ 180 Typy rezerwacji ............................................................................................................ 182 Wprowadzanie zasobów ............................................................................................... 183 Dost(cid:266)pno(cid:286)(cid:252) zasobów w czasie — uwzgl(cid:266)dnianie urlopów i przegl(cid:261)dów technicznych ..... 188 Zmienno(cid:286)(cid:252) stawek zasobów w czasie ........................................................................... 191 Zmienno(cid:286)(cid:252) stawek zasobów w zale(cid:298)no(cid:286)ci od wykonywanych zada(cid:276) ........................... 193 Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach ...................................................... 193 Rozdzia(cid:228) 6. Przydzielanie zasobów do zada(cid:254) .................................................... 195 Pracoch(cid:225)onno(cid:286)(cid:252) zada(cid:276) ................................................................................................... 196 Obliczanie kosztów zada(cid:276) na podstawie kosztów zasobów .......................................... 200 Typy zada(cid:276) ................................................................................................................... 201 Zadania o sta(cid:225)ej pracy ............................................................................................. 202 Zadania o sta(cid:225)ej liczbie jednostek ........................................................................... 203 Zadania o sta(cid:225)ym czasie trwania ............................................................................. 203 Planowanie zada(cid:276) wed(cid:225)ug nak(cid:225)adu pracy ............................................................... 204 Definiowanie typów zada(cid:276) i opcji Wg nak(cid:225)adu pracy ............................................ 205 Przydzielanie pojedynczych i ró(cid:298)nych zasobów do jednego zadania ........................... 206 Przydzielanie ró(cid:298)nych ilo(cid:286)ci zasobów do ró(cid:298)nych zada(cid:276) ............................................. 209 Przydzielanie zasobów kosztowych .............................................................................. 211 Przydzielanie dodatkowych zasobów ........................................................................... 214 Zamienianie zasobów ................................................................................................... 215 Stosowanie tabel stawek kosztów ................................................................................. 217 Przydzielanie zasobów bud(cid:298)etowych ........................................................................... 218 Rozdzia(cid:228) 7. Optymalizacja projektu i rozwi(cid:241)zywanie problemów z nadmiernym obci(cid:241)(cid:276)eniem zasobów ............................................. 221 Skracanie czasu trwania projektu i analiza (cid:286)cie(cid:298)ki krytycznej ...................................... 222 Najwcze(cid:286)niejsze i najpó(cid:296)niejsze daty rozpocz(cid:266)cia i zako(cid:276)czenia zada(cid:276) ...................... 226 Identyfikowanie przeci(cid:261)(cid:298)onych zasobów ..................................................................... 227 Arkusz zasobów i informacje o maksymalnym wykorzystaniu zasobów ............... 228 Identyfikowanie czasu i zada(cid:276), w których zasoby s(cid:261) przeci(cid:261)(cid:298)one .......................... 230 Rozwi(cid:261)zywanie konfliktów przydzia(cid:225)u zasobów — zasoby przeci(cid:261)(cid:298)one ..................... 233 Zamiana przydzielonych zasobów .......................................................................... 233 Definiowanie pracy w nadgodzinach ..................................................................... 233 Zatrudnianie nowych pracowników i delegowanie pracowników do projektu ....... 236 Przekazanie zada(cid:276) podwykonawcy ........................................................................ 236 Zmiana czasu pracy nad zadaniem ......................................................................... 236 Bilansowanie zasobów i przenoszenie zada(cid:276) na termin, w którym s(cid:261) dost(cid:266)pne zasoby ............................................................................... 236 Rozk(cid:225)ad pracy zasobów .......................................................................................... 242 Kup książkęPoleć książkę 6 MS Project 2013 i MS Project Server 2013 Rozdzia(cid:228) 8. Koszty projektu ............................................................................ 245 Szacowanie kosztów ..................................................................................................... 245 Typy kosztów ............................................................................................................... 246 Koszty zada(cid:276) — sta(cid:225)e, zmienne i ca(cid:225)kowite ................................................................. 247 Koszty zasobów ............................................................................................................ 249 Rozk(cid:225)ad kosztów w czasie ............................................................................................ 250 Skala czasu — prezentacja kosztów w uk(cid:225)adzie miesi(cid:266)cznym, tygodniowym itp. .......... 251 Informacje o kosztach w widoku Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami ........................................ 255 Informacje o kosztach w widoku U(cid:298)ycie zasobu .................................................... 256 Ogólne informacje o kosztach — statystyka projektu .................................................. 257 Przep(cid:225)ywy gotówkowe — analiza danych o kosztach w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel ................................................................ 257 Weryfikacja kosztów i bud(cid:298)etu projektu ...................................................................... 258 Rozdzia(cid:228) 9. Wprowadzanie i (cid:264)ledzenie warto(cid:264)ci rzeczywistych — informacje o realizacji projektu ................................................. 261 Plan bazowy ................................................................................................................. 261 Co to jest plan bazowy? .......................................................................................... 262 Tworzenie planu bazowego .................................................................................... 262 Plan bazowy na wykresie Gantta ............................................................................ 265 Aktualizowanie planu bazowego ............................................................................ 266 Usuwanie planu bazowego ..................................................................................... 267 Przegl(cid:261)danie planu bazowego ................................................................................ 267 Kopiowanie planu bazowego — tworzenie migawek projektu .............................. 268 Do czego s(cid:225)u(cid:298)(cid:261) plany po(cid:286)rednie? .................................................................................. 268 Przeniesienie daty rozpocz(cid:266)cia projektu ....................................................................... 269 Przeniesienie daty rozpocz(cid:266)cia wybranych zada(cid:276) ........................................................ 270 Wprowadzanie danych rzeczywistych .......................................................................... 270 Wprowadzanie danych rzeczywistych na poziomie projektu ................................. 271 Wprowadzanie danych rzeczywistych o datach na poziomie zadania i zasobu ...... 272 Linie post(cid:266)pu .......................................................................................................... 277 Koszty rzeczywiste ....................................................................................................... 280 Rozdzia(cid:228) 10. Analiza odchyle(cid:254) i warto(cid:264)ci wypracowanej .................................... 283 Dlaczego analizowa(cid:252) odchylenia? ................................................................................ 283 Odchylenia terminów ................................................................................................... 284 Odchylenia kosztów ..................................................................................................... 287 Odchylenia kosztów dla zada(cid:276) ............................................................................... 287 Odchylenia kosztów dla zasobów ........................................................................... 290 Odchylenia pracy .......................................................................................................... 291 Porównywanie wersji projektu ............................................................................... 293 Warto(cid:286)(cid:252) wypracowana (Earned Value) ........................................................................ 294 Rozdzia(cid:228) 11. Wymiana danych pomi(cid:246)dzy projektami. Pula zasobów .................... 299 Korzystanie z tych samych zasobów w wielu projektach — pula zasobów .................. 300 Co to jest pula zasobów? Tworzenie puli ............................................................... 300 Korzystanie z zasobów dost(cid:266)pnych w puli ............................................................. 300 Dokonywanie zmian w puli i pliku wspó(cid:225)u(cid:298)ytkuj(cid:261)cym .......................................... 302 Przerywanie (cid:225)(cid:261)cza mi(cid:266)dzy pul(cid:261) zasobów a plikiem wspó(cid:225)u(cid:298)ytkuj(cid:261)cym ................. 303 (cid:224)(cid:261)czenie zada(cid:276) z ró(cid:298)nych projektów. Wstawianie jednego projektu do innego ............. 306 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:264)ci 7 Rozdzia(cid:228) 12. Wymiana informacji pomi(cid:246)dzy Microsoft Office Project 2013 a innymi aplikacjami ..................................................................... 311 Przekazywanie danych do innych aplikacji — eksport ................................................. 312 Programy do przegl(cid:261)dania eksportowanych danych — typy eksportowanych plików ..... 312 Definiowanie, które dane maj(cid:261) zosta(cid:252) wyeksportowane — mapy eksportu ........... 312 Pobieranie danych z innych aplikacji — import ........................................................... 318 Zapisywanie danych raportu wizualnego ...................................................................... 321 Zapisywanie danych w formacie Microsoft Access ...................................................... 324 Rozdzia(cid:228) 13. Analiza projektu ........................................................................... 325 Omówienie dost(cid:266)pnych raportów i korzystanie z nich ................................................. 325 Pulpity nawigacyjne ............................................................................................... 326 Zasoby .................................................................................................................... 327 Koszty .................................................................................................................... 327 W toku .................................................................................................................... 329 Tworzenie w(cid:225)asnych raportów ...................................................................................... 331 Rozdzia(cid:228) 14. Dostosowywanie programu do potrzeb u(cid:276)ytkownika ....................... 333 Pokazywanie informacji tylko o wybranych zasobach i zadaniach — filtry ................. 334 Autofiltry ................................................................................................................ 334 Stosowanie filtrów .................................................................................................. 337 Tworzenie i edytowanie filtrów .............................................................................. 338 Tworzenie i edytowanie grup ....................................................................................... 342 Wybieranie danych do wy(cid:286)wietlania — tabele ............................................................. 347 Tabele ..................................................................................................................... 347 Tworzenie i edytowanie tabel ................................................................................. 347 Tworzenie i edytowanie widoków ................................................................................ 351 Pola niestandardowe ..................................................................................................... 352 Typy pól ................................................................................................................. 353 Wybieranie warto(cid:286)ci ze zdefiniowanej przez u(cid:298)ytkownika listy rozwijanej ........... 354 Definiowanie formu(cid:225) (wzorów) do wyliczania warto(cid:286)ci ......................................... 355 Wy(cid:286)wietlanie zdefiniowanych przez u(cid:298)ytkownika wska(cid:296)ników graficznych ........ 359 Ustawianie wydruku i drukowanie ............................................................................... 361 Organizator ................................................................................................................... 364 Tworzenie w(cid:225)asnych raportów wizualnych ................................................................... 366 Rozdzia(cid:228) 15. Project Portfolio Management i Microsoft Project Server 2013 oraz Project Online — wprowadzenie ............................................. 373 Wst(cid:266)p, czyli co daje Microsoft Project Server 2013 i Project Online ........................... 374 Project Portfolio Management (PPM) i Enterprise Project Management (EPM) ............ 374 Microsoft Project Server 2013 (lub Project Online) ............................................... 375 Microsoft Project 2013 Professional ...................................................................... 378 Microsoft Project Web Access 2013 ...................................................................... 378 Pod(cid:225)(cid:261)czanie Microsoft Project 2013 Professional do Microsoft Project Server 2013 ... 378 Import istniej(cid:261)cych projektów do Project Server 2013 ................................................. 380 Import zasobów do Project Server 2013 ....................................................................... 383 Rozdzia(cid:228) 16. Microsoft Project Server 2013 — zarz(cid:241)dzanie inicjatywami i budowanie portfela projektów ........... 385 O wyborze projektów, które powinny by(cid:252) realizowane, i o budowaniu portfela .......... 386 Definiowanie czynników strategii ................................................................................ 386 Priorytetyzacja czynników strategii .............................................................................. 388 Przygotowanie do analizy portfela ............................................................................... 393 Kup książkęPoleć książkę 8 MS Project 2013 i MS Project Server 2013 Wykonywanie analizy portfela — optymalny wybór projektów .................................. 395 Ocena korzy(cid:286)ci p(cid:225)yn(cid:261)cych z realizowanych projektów .......................................... 396 Ocena priorytetów projektów ................................................................................. 396 Analiza i modelowanie portfela — optymalny wybór projektów ........................... 397 Wspó(cid:225)zale(cid:298)no(cid:286)ci a analiza i modelowanie portfela ................................................ 400 Rozdzia(cid:228) 17. Microsoft Project Server 2013 dla kierownika projektu i programu ..... 401 Zg(cid:225)aszanie inicjatyw do oceny i realizacji .................................................................... 402 Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu projektu .................................................. 403 Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu z wykorzystaniem Project Web App ...... 403 Tworzenie i modyfikowanie harmonogramu zapisanego na serwerze Microsoft Project Server 2013 z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Project 2013 Professional ......................................................... 405 Budowanie zale(cid:298)no(cid:286)ci pomi(cid:266)dzy projektami ................................................................ 408 Wykorzystanie projektów g(cid:225)ównych do budowania relacji pomi(cid:266)dzy projektami ...........409 Budowanie relacji pomi(cid:266)dzy zadaniami w ró(cid:298)nych projektach bez wykorzystania projektów g(cid:225)ównych .............................................................. 411 Budowanie relacji pomi(cid:266)dzy projektami poprzez definiowanie elementów dostarczanych .................................................................................... 413 Otwieranie, zapisywanie i publikowanie projektu ........................................................ 417 Budowanie zespo(cid:225)u z zasobów przedsi(cid:266)biorstwa ......................................................... 419 Budowanie planu zasobów ........................................................................................... 423 Zarz(cid:261)dzanie raportami o stanie ..................................................................................... 424 Tworzenie (cid:298)(cid:261)dania raportu o stanie ........................................................................ 424 (cid:285)ledzenie odpowiedzi na raport o stanie ................................................................ 425 Zarz(cid:261)dzanie aktualizacjami .......................................................................................... 426 Akceptacja aktualizacji ........................................................................................... 426 (cid:285)ledzenie historii akceptacji ................................................................................... 428 Definiowanie alertów ................................................................................................... 429 Definiowanie alertów dla siebie ............................................................................. 429 Definiowanie alertów dla swoich zasobów ............................................................ 430 Rozdzia(cid:228) 18. Microsoft Project Server 2013 dla uczestników projektów ........... 433 Przegl(cid:261)danie przydzia(cid:225)ów ............................................................................................. 434 Przegl(cid:261)danie informacji o przydzielonych zadaniach ................................................... 435 Aktualizowanie zada(cid:276) ................................................................................................... 436 Zg(cid:225)aszanie nowych zada(cid:276) ............................................................................................. 439 Dodawanie siebie do istniej(cid:261)cego zadania .................................................................... 440 Zadania zespo(cid:225)owe ....................................................................................................... 441 Delegowanie zada(cid:276) do innych osób .............................................................................. 442 Zarz(cid:261)dzanie grafikami .................................................................................................. 444 Przegl(cid:261)danie i raportowanie prac w grafiku ........................................................... 444 Zast(cid:266)pstwa w raportowaniu czasu pracy — pe(cid:225)nomocnicy .................................... 446 Raportowanie czasu administracyjnego i czasu wolnego ....................................... 448 Odpowiedzi na (cid:298)(cid:261)danie raportu o stanie ....................................................................... 449 Odpowiedzi na zamówiony raport o stanie ............................................................. 449 Tworzenie niezamawianego raportu o stanie .......................................................... 450 Przesy(cid:225)anie dokumentacji projektowej ......................................................................... 450 Zg(cid:225)aszanie ryzyka ......................................................................................................... 453 Zg(cid:225)aszanie problemów .................................................................................................. 454 Sprawdzanie problemów, czynników ryzyka i dokumentów projektu .......................... 456 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:264)ci 9 Rozdzia(cid:228) 19. Microsoft Project Server 2013 z perspektywy mened(cid:276)era portfela projektów i zasobów ................. 459 Zarz(cid:261)dzanie portfelem projektów i nie tylko ................................................................ 459 Strona Projekty ............................................................................................................. 460 Zasoby .......................................................................................................................... 462 Wy(cid:286)wietlanie przydzia(cid:225)ów zasobów ...................................................................... 464 Wy(cid:286)wietlanie dost(cid:266)pno(cid:286)ci zasobów ....................................................................... 465 Analizy biznesowe ........................................................................................................ 466 Widoki OData i Excel Services .............................................................................. 467 Raporty Reporting Services .................................................................................... 469 Pulpity mened(cid:298)erskie ............................................................................................. 470 Rozdzia(cid:228) 20. Microsoft Project Server 2013 — administrowanie merytoryczne ... 471 Zarz(cid:261)dzanie grafikami .................................................................................................. 472 Tworzenie grafików ............................................................................................... 472 Ustawienia grafików .............................................................................................. 473 Dodawanie kategorii czasu administracyjnego ............................................................. 476 Tworzenie zespo(cid:225)ów ..................................................................................................... 477 Niestandardowe pola .................................................................................................... 479 Kalendarze organizacji ................................................................................................. 481 Wymuszanie zaewidencjonowania ............................................................................... 482 Okresy obrachunkowe .................................................................................................. 483 Tworzenie widoków ..................................................................................................... 484 Tworzenie u(cid:298)ytkowników i zasobów ............................................................................ 487 Skorowidz .................................................................................... 491 Kup książkęPoleć książkę 10 MS Project 2013 i MS Project Server 2013 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. Koszty projektu Ten rozdzia(cid:225) jest po(cid:286)wi(cid:266)cony tematyce kosztów projektu. Przeanalizowano tu ró(cid:298)ne spo- soby definiowania i przedstawiania kosztów oraz zaprezentowano wskazówki dotycz(cid:261)ce tworzenia bud(cid:298)etu projektu. Dzi(cid:266)ki lekturze tego rozdzia(cid:225)u dowiesz si(cid:266): (cid:141) jak mo(cid:298)na przedstawi(cid:252) przep(cid:225)ywy gotówkowe dla projektu i na jakiej podstawie s(cid:261) one prezentowane; (cid:141) w jaki sposób analizowa(cid:252) rozk(cid:225)ad kosztów w czasie; (cid:141) jakie typy kosztów mo(cid:298)na uwzgl(cid:266)dnia(cid:252) w Microsoft Project 2013; (cid:141) jak przedstawia(cid:252) koszty z punktu widzenia zada(cid:276) i zasobów; (cid:141) jak przegl(cid:261)da(cid:252) statystyki projektu, w szczególno(cid:286)ci te dotycz(cid:261)ce kosztów. Szacowanie kosztów Koszty zmienne projektu s(cid:261) wyliczane na podstawie czasu trwania zada(cid:276) i stawek zasobów (w tym równie(cid:298) zasobów kosztowych). Oznacza to, (cid:298)e dok(cid:225)adno(cid:286)(cid:252) szacowa(cid:276) kosztów zasobów i ilo(cid:286)ci potrzebnych zasobów oraz czasów trwania zada(cid:276) wp(cid:225)ywa na dok(cid:225)adno(cid:286)(cid:252) szacowa(cid:276) kosztów ca(cid:225)ego projektu. Koszty sta(cid:225)e nie s(cid:261) wyliczane automatycznie przez aplikacj(cid:266) Microsoft Project i musz(cid:261) zosta(cid:252) przypisane przez mened(cid:298)era do konkretnych zada(cid:276). Przy szacowaniu kosztów projektu mo(cid:298)na stosowa(cid:252) techniki cz(cid:266)(cid:286)ciowe podobne do tych wykorzystywanych do szacowania czasu trwania projektu, np.: (cid:141) Oceny parametryczne — te oceny bazuj(cid:261) na wcze(cid:286)niej stworzonym algorytmie (ró(cid:298)nym, dla ró(cid:298)nych zada(cid:276)) pozwalajacym na wyliczenie kosztu, który b(cid:266)dzie zale(cid:298)ny od innych parametrów (np. koszt malowania budynku b(cid:266)dzie zale(cid:298)a(cid:225) od wielko(cid:286)ci powierzchni — podanej w metrach kwadratowych — jak(cid:261) nale(cid:298)y Kup książkęPoleć książkę 246 MS Project 2013 i MS Project Server 2013 pomalowa(cid:252), oraz liczby malarzy, przy za(cid:225)o(cid:298)eniu, (cid:298)e wiadomo, ile zajmuje jednemu malarzowi pokrycie powierzchni 1 m2). Ta metoda jest standardowo stosowana w aplikacji Microsoft Project do wyliczania kosztów zada(cid:276). (cid:141) Oceny eksperckie — osoby posiadajace odpowiednie do(cid:286)wiadczenie oraz wiedz(cid:266) wyniesione z innych projektów mog(cid:261) dokona(cid:252) oceny i weryfikacji kosztów poszczególnych zada(cid:276) i poda(cid:252) je kierownikowi projektu lub osobie oddelegowanej do wykonania wycen projektu. Te oceny wymagaj(cid:261) du(cid:298)ej wiedzy specjalistycznej. (cid:141) Oceny na podstawie analogii — te oceny opieraj(cid:261) si(cid:266) na informacjach z innych projektów, w których zosta(cid:225)y wykonane te same lub podobne zadania. Te oceny s(cid:261) obarczone du(cid:298)ym ryzykiem co do jako(cid:286)ci szacowa(cid:276), (cid:141) Decyzje i oceny grupowe — te oceny bazuj(cid:261) na opiniach wielu osób (opiniach zebranych np. za pomoc(cid:261) tzw. technik delfickich, burzy mózgów itp.), które to s(cid:261)dy nast(cid:266)pnie poddaje si(cid:266) odpowiedniej analizie w celu wy(cid:225)onienia ostatecznego rezultatu. (cid:141) Analiza rezerw (buforów), jakie powinny zosta(cid:252) uwzgl(cid:266)dnione przy szacowaniach — ta technika pozwala na uwzglednienie kosztów, które s(cid:261) pozornie nieprzewidywalne. Zazwyczaja bufor wyliczany jest jako warto(cid:286)(cid:252) procentowa kosztów mo(cid:298)liwych do precyzyjnego oszacowania. (cid:141) Szacowanie kosztów jako(cid:286)ci i zapewnienia jako(cid:286)ci — koszty jako(cid:286)ci i zapewnienia jako(cid:286)ci powinny by(cid:252) uwzgl(cid:266)dnione w projekcie w sposób zgodny z zasadami danej organizacji i zasadami wyznaczonymi przez kierownika projektu Typy kosztów W ka(cid:298)dym przedsi(cid:266)wzi(cid:266)ciu mo(cid:298)na podzieli(cid:252) koszty na koszty zmienne i koszty sta(cid:225)e. Te pierwsze zale(cid:298)(cid:261) od wielu czynników, takich jak: stawki godzinowe poszczególnych zaso- bów, czas trwania zada(cid:276), liczba wykorzystywanych zasobów itp. Te drugie s(cid:261) w zasadzie od tych czynników niezale(cid:298)ne. Przyk(cid:225)adowym kosztem sta(cid:225)ym jest koszt zakupu komputera na potrzeby projektu. W tym przypadku cena komputera jest sta(cid:225)a i nie zale(cid:298)y od czasu trwania projektu ani od liczby godzin wykorzystywania komputera. Innym kosztem sta(cid:225)ym mo(cid:298)e by(cid:252) koszt administracyjnej obs(cid:225)ugi budowy (ksi(cid:266)gowo(cid:286)(cid:252), kadry itp.). Jest on w zasadzie sta(cid:225)y, bez wzgl(cid:266)du na np. wielko(cid:286)(cid:252) czy czas trwania budowy. Koszt zmienny mo(cid:298)e zale(cid:298)e(cid:252) m.in. od czasu trwania zadania. Je(cid:298)eli np. ustalisz dla (cid:286)lusarza stawk(cid:266) za godzin(cid:266), to im d(cid:225)u(cid:298)ej b(cid:266)dzie on pracowa(cid:225), tym wi(cid:266)cej b(cid:266)dziesz musia(cid:225) mu zap(cid:225)aci(cid:252). Koszt ca(cid:225)kowity zadania jest sum(cid:261) kosztu zmiennego i kosztu sta(cid:225)ego danego zadania. W Microsoft Project 2013 koszty zmienne projektu s(cid:261) wyliczane na podstawie czasu trwania zada(cid:276) i stawek zasobów (w tym równie(cid:298) zasobów kosztowych). Koszty sta(cid:225)e musz(cid:261) nato- miast zosta(cid:252) przypisane przez mened(cid:298)era do konkretnych zada(cid:276). Microsoft Project 2013 mo(cid:298)e ró(cid:298)nie przedstawia(cid:252) koszty projektu, bior(cid:261)c jako punkt odniesienia zadania lub zasoby. W tym pierwszym przypadku s(cid:261) zaprezentowane koszty poszczególnych zada(cid:276) — czyli dla ka(cid:298)dego zadania zliczane s(cid:261) koszty wszystkich przy- dzielonych do niego zasobów. Mo(cid:298)na tutaj (cid:225)atwo okre(cid:286)li(cid:252), ile kosztuje przewiezienie Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Koszty projektu 247 towaru z Gda(cid:276)ska do Zakopanego lub wdro(cid:298)enie systemu informatycznego. W drugim przypadku przedstawione s(cid:261) ca(cid:225)kowite koszty zasobów wynikaj(cid:261)ce z wykorzystania danych zasobów we wszystkich zadaniach. Mo(cid:298)na zatem okre(cid:286)li(cid:252) np. koszt wykorzystania zaso- bu o nazwie Informatyk w ca(cid:225)ym projekcie. Koszty zada(cid:254) — sta(cid:228)e, zmienne i ca(cid:228)kowite Koszty sta(cid:225)e s(cid:261) ustalane przez u(cid:298)ytkownika indywidualnie dla ka(cid:298)dego zadania. U(cid:298)ytkownik mo(cid:298)e przypisa(cid:252) koszty sta(cid:225)e zarówno do zada(cid:276) sumarycznych, jak i podrz(cid:266)dnych. Koszty zmienne i ca(cid:225)kowite zadania sumarycznego s(cid:261) sum(cid:261) kosztów zmiennych i ca(cid:225)kowitych za- da(cid:276) podrz(cid:266)dnych. Koszty sta(cid:225)e zadania sumarycznego nie s(cid:261) sum(cid:261) kosztów sta(cid:225)ych zada(cid:276) podrz(cid:266)dnych. Koszt ca(cid:225)kowity zadania sumarycznego jest sum(cid:261) kosztów ca(cid:225)kowitych zada(cid:276) podrz(cid:266)dnych i kosztu sta(cid:225)ego danego zadania sumarycznego. Proponuj(cid:266) rozwa(cid:298)y(cid:252) sytuacj(cid:266) przedstawion(cid:261) na rysunku 8.1. Rysunek 8.1. Koszt sta(cid:225)y zadania sumarycznego Zadanie sumaryczne Analiza ofert sk(cid:225)ada si(cid:266) z trzech zada(cid:276) podrz(cid:266)dnych. Z ka(cid:298)dym za- daniem podrz(cid:266)dnym jest zwi(cid:261)zany koszt zmienny. Wynika to z czasów trwania poszcze- gólnych zada(cid:276) i przydzielonych do nich stawek zasobów. Tylko jedno zadanie podrz(cid:266)dne — Opracowanie zestawienia z wyników ankiet — ma przypisany koszt sta(cid:225)y. Koszt sta(cid:225)y zadania sumarycznego Analiza ofert wynosi 100 z(cid:225) i nie zosta(cid:225) wyliczony na podstawie kosztów sta(cid:225)ych zada(cid:276) podrz(cid:266)dnych, tylko bezpo(cid:286)rednio zdefiniowany przez kierownika projektu. Koszt ca(cid:225)kowity (kolumna Koszt) zadania sumarycznego jest sum(cid:261) kosztów ca(cid:225)kowitych zada(cid:276) podrz(cid:266)dnych (1110 z(cid:225)) i kosztu sta(cid:225)ego zadania sumarycznego (100 z(cid:225)), co w rezultacie daje kwot(cid:266) 1210 z(cid:225). W analogiczny sposób jest wyliczany koszt ca(cid:225)ko- wity jakiegokolwiek zadania sumarycznego. Koszty sta(cid:225)e i ca(cid:225)kowite zada(cid:276) mog(cid:261) by(cid:252) przedstawione w widoku Wykres Gantta. Poka- zanie kosztów sta(cid:225)ych jest mo(cid:298)liwe poprzez wy(cid:286)wietlenie tabeli Koszt (aby to zrobi(cid:252), nale(cid:298)y po wy(cid:286)wietleniu widoku Wykres Gantta wybra(cid:252) z karty Widok polecenie Tabela, a nast(cid:266)pnie Koszt) lub poprzez wstawienie dwóch kolumn (Koszt sta(cid:225)y i Koszt). Defi- niowanie kosztów sta(cid:225)ych odbywa si(cid:266) przez wprowadzenie w tej kolumnie (cid:298)(cid:261)da- nych warto(cid:286)ci. Mo(cid:298)liwa jest tak(cid:298)e modyfikacja przez kierownika projektu warto(cid:286)ci kosztu ca(cid:225)kowitego. W przypadku zdefiniowania przez kierownika projektu kosztu ca(cid:225)kowitego Microsoft Project 2013 automatycznie wyliczy koszt sta(cid:225)y. Koszt sta(cid:225)y b(cid:266)dzie wtedy ró(cid:298)nic(cid:261) kosztu Kup książkęPoleć książkę 248 MS Project 2013 i MS Project Server 2013 ca(cid:225)kowitego i kosztu zmiennego danego zadania. Je(cid:298)eli np. koszty zmienne danego zadania wynosz(cid:261) 1000 z(cid:225), a u(cid:298)ytkownik w kolumnie Koszt ca(cid:225)kowity wpisze koszt 1500 z(cid:273), Micro- soft Project 2013 uzna, (cid:298)e dodatkowa kwota 500 z(cid:225) jest kosztem sta(cid:225)ym, i umie(cid:286)ci t(cid:266) war- to(cid:286)(cid:252) w kolumnie Koszt sta(cid:225)y. (cid:231)wiczenie 8.1. Przypisz koszty sta(cid:225)e do wybranych zada(cid:276). Je(cid:276)eli nie uko(cid:254)czy(cid:228)e(cid:264) prawid(cid:228)owo poprzedniego (cid:232)wiczenia, do wykonania tego potrzeb- ny b(cid:246)dzie plik 7_7.mpp, który wraz z innymi materia(cid:228)ami dotycz(cid:241)cymi ksi(cid:241)(cid:276)ki udo- st(cid:246)pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro13e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni(cid:276)sze (cid:232)wiczenie. Informacje o kosztach sta(cid:225)ych wybranych zada(cid:276) przedstawia tabela 8.1. Tabela 8.1 zawiera zarówno koszty sta(cid:228)e, jak i ca(cid:228)kowite wybranych zada(cid:254). Porównaj swoje informacje o kosztach ca(cid:228)kowitych z informacjami z powy(cid:276)szej tabeli po uko(cid:254)- czeniu tego (cid:232)wiczenia. Dopiero po wprowadzeniu wszystkich kosztów sta(cid:228)ych wyniki b(cid:246)d(cid:241) zgodne z powy(cid:276)sz(cid:241) tabel(cid:241). Tabela 8.1. Koszty sta(cid:225)e i ca(cid:225)kowite poszczególnych zada(cid:276) Opracowanie i rozes(cid:225)anie ankiet. Opracowanie zestawienia z wyników ankiet. Przygotowanie tre(cid:286)ci zapytania ofertowego i rozes(cid:225)anie zapyta(cid:276) do potencjalnych wykonawców. Udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców. Podpisanie umowy. Koszt sta(cid:228)y 100,00 z(cid:225) 150,00 z(cid:225) 350,00 z(cid:225) 150,00 z(cid:225) 600,00 z(cid:225) 300,00 z(cid:225) 1500,00 z(cid:225) 350,00 z(cid:225) 500,00 z(cid:225) 200,00 z(cid:225) 300,00 z(cid:225) Id. Nazwa zadania 3 4 7 8 11 15 Odbiór zezwole(cid:276). 30 Odbiór budynku. 33 38 39 45 Stworzenie planu przeprowadzki. Pakowanie i demonta(cid:298). Za(cid:225)adunek i transport. Rozpakowanie i ustawianie wyposa(cid:298)enia. Aby przypisa(cid:252) koszty sta(cid:225)e do wybranych zada(cid:276), nale(cid:298)y: 1. Z karty Widok wybra(cid:252) polecenie Wykres Gantta. 2. W menu Widok wybra(cid:252) polecenie Tabele, a nast(cid:266)pnie Koszt. 3. Klikn(cid:261)(cid:252) w kolumnie Koszt sta(cid:225)y, w wierszu z zadaniem Opracowanie i rozes(cid:225)anie ankiet. 4. Wpisa(cid:252) warto(cid:286)(cid:252) 100 i potwierdzi(cid:252) klawiszem Enter. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Koszty projektu 249 5. Zastosowa(cid:252) analogiczne procedury i przypisa(cid:252) koszty sta(cid:225)e do pozosta(cid:225)ych zada(cid:276), wprowadzaj(cid:261)c warto(cid:286)ci podane w tabeli 8.1. Plik 8_1.mpp zawieraj(cid:241)cy wynik tego (cid:232)wiczenia jest udost(cid:246)pniony wraz z innymi mate- ria(cid:228)ami dotycz(cid:241)cymi ksi(cid:241)(cid:276)ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro13e.zip. Po wy(cid:286)wietleniu tabeli Koszty widoczna jest kolumna Naliczanie kosztu sta(cid:225)ego. Mo(cid:298)na w niej umie(cid:286)ci(cid:252) warto(cid:286)ci: Rozp., Proporcjonalnie, Na ko(cid:276)cu. Okre(cid:286)laj(cid:261) one, w jaki sposób powinien by(cid:252) naliczany koszt sta(cid:225)y. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytuacji, kiedy b(cid:266)dziesz sprawdza(cid:225) roz(cid:225)o(cid:298)enie kosztów w zadanych przedzia(cid:225)ach czasowych lub przy- gotowywa(cid:225) przelew z p(cid:225)atno(cid:286)ciami przypadaj(cid:261)cymi na okre(cid:286)lony tydzie(cid:276). Naliczanie na pocz(cid:261)tku zadania (Rozp.) oznacza, (cid:298)e ca(cid:225)y koszt sta(cid:225)y dla danego zadania zostanie zapisany jako koszt, który zaistnia(cid:225) w dniu rozpocz(cid:266)cia tego zadania. Je(cid:298)eli zadanie rozpocz(cid:266)(cid:225)o si(cid:266) np. 1 marca 2016 r. i zako(cid:276)czy(cid:225)o si(cid:266) 30 czerwca oraz przypisany zosta(cid:225) do niego koszt sta(cid:225)y 2000 z(cid:225), to przy wy(cid:286)wietlaniu widoku o wydatkach w poszczególnych dniach b(cid:266)dzie mo(cid:298)na zobaczy(cid:252), (cid:298)e ten koszt przypada na 1 marca 2016 r. Naliczanie na ko(cid:276)cu zadania oznacza, (cid:298)e ca(cid:225)y koszt sta(cid:225)y dla danego zadania zostanie zapisany jako koszt, który zaistnia(cid:225) w dniu zako(cid:276)czenia zadania. Je(cid:298)eli zadanie rozpocz(cid:266)(cid:225)o si(cid:266) np. 1 marca 2016 r. i zako(cid:276)czy(cid:225)o si(cid:266) 30 czerwca oraz przypisany zosta(cid:225) do niego koszt sta(cid:225)y 2000 z(cid:225), to przy wy(cid:286)wietlaniu widoku o wydatkach w poszczególnych dniach b(cid:266)dzie mo(cid:298)na zobaczy(cid:252), (cid:298)e koszt ten przypada na 30 czerwca 2016 r. W przypadku wyboru opcji Proporcjonalnie koszt ka(cid:298)dego dnia trwania zadania b(cid:266)dzie wynika(cid:225) z roz(cid:225)o(cid:298)enia kosztu sta(cid:225)ego danego za- dania na ca(cid:225)y czas jego trwania. Je(cid:298)eli zadanie rozpocz(cid:266)(cid:225)o si(cid:266) 1 marca 2016 r. i zako(cid:276)czy(cid:225)o si(cid:266) 30 czerwca oraz przypisany zosta(cid:225) do niego koszt sta(cid:225)y 2000 z(cid:225), to przy wy(cid:286)wietlaniu widoku o wydatkach w poszczególnych dniach b(cid:266)dzie mo(cid:298)na zobaczy(cid:252), (cid:298)e ten koszt jest równomiernie roz(cid:225)o(cid:298)ony na wszystkie dni robocze od 1 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Przedstawiaj(cid:261)c tabel(cid:266) Koszty w widoku Wykres Gantta, pokazujesz wysoko(cid:286)(cid:252) kosztów wykonania poszczególnych zada(cid:276). Koszty zasobów Ka(cid:298)dy zasób pracuj(cid:261)cy w projekcie ma okre(cid:286)lone stawki. W miar(cid:266) wykonywania kolejnych prac generowane s(cid:261) kolejne koszty zwi(cid:261)zane z wykorzystaniem okre(cid:286)lonych zasobów. W widoku Arkusz zasobów mo(cid:298)na zapozna(cid:252) si(cid:266) z informacjami o kosztach ca(cid:225)kowitych wynikaj(cid:261)cych z u(cid:298)ywania dost(cid:266)pnych zasobów. Te informacje s(cid:261) dost(cid:266)pne w tabeli Koszty, która b(cid:266)dzie wy(cid:286)wietlona po wybraniu z karty Widok polecenia Tabela, a nast(cid:266)pnie Koszty. (cid:231)wiczenie 8.2. Wy(cid:286)wietl informacje o kosztach ca(cid:225)kowitych wynikaj(cid:261)cych z wykorzystywania poszcze- gólnych zasobów. Kup książkęPoleć książkę 250 MS Project 2013 i MS Project Server 2013 Je(cid:276)eli nie uko(cid:254)czy(cid:228)e(cid:264) prawid(cid:228)owo poprzedniego (cid:232)wiczenia, do wykonania tego potrzebny b(cid:246)dzie plik 8_1.mpp, który wraz z innymi materia(cid:228)ami dotycz(cid:241)cymi ksi(cid:241)(cid:276)ki udost(cid:246)pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro13e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni(cid:276)sze (cid:232)wiczenie. Aby wy(cid:286)wietli(cid:252) informacje o kosztach ca(cid:225)kowitych wynikaj(cid:261)cych z wykorzystywania po- szczególnych zasobów, nale(cid:298)y: 1. Z karty Widok wybra(cid:252) w sekcji Widoki zasobów polecenie Arkusz zasobów. 2. Z karty Widok wybra(cid:252) polecenie Tabele, a nast(cid:266)pnie Koszt. Plik 8_2.mpp zawieraj(cid:241)cy wynik tego (cid:232)wiczenia jest udost(cid:246)pniony wraz z innymi mate- ria(cid:228)ami dotycz(cid:241)cymi ksi(cid:241)(cid:276)ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro13e.zip. Rezultat tego (cid:252)wiczenia przedstawia rysunek 8.2. Rysunek 8.2. Informacje o kosztach poszczególnych zasobów Informacje o kosztach zwi(cid:261)zanych z danymi zasobami s(cid:261) przedstawione w kolumnie Koszt. Pozosta(cid:225)e kolumny s(cid:261) omówione w kolejnych rozdzia(cid:225)ach. Rozk(cid:228)ad kosztów w czasie Widoki Obci(cid:261)(cid:298)enie zasobów i Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami pozwalaj(cid:261) na przedstawienie informacji o roz(cid:225)o(cid:298)eniu kosztów w czasie. W ten sposób mo(cid:298)na si(cid:266) dowiedzie(cid:252), jak wyso- kie koszty wyst(cid:261)pi(cid:261) w poszczególnych dniach, tygodniach, miesi(cid:261)cach lub innych jed- nostkach czasu. Te widoki przedstawiaj(cid:261) zasoby i zadania. W widoku Obci(cid:261)(cid:298)enie zasobów pokazano zasoby i zadania, do których s(cid:261) one przydzielone. W widoku Obci(cid:261)(cid:298)enie zada- niami podano zadania i przydzielone do nich zasoby. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Koszty projektu 251 Skala czasu — prezentacja kosztów w uk(cid:228)adzie miesi(cid:246)cznym, tygodniowym itp. W widokach Wykres Gantta, Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami i U(cid:298)ycie zasobów dane mog(cid:261) by(cid:252) pre- zentowane w ró(cid:298)nych skalach czasu, tzn. mog(cid:261) obejmowa(cid:252) ró(cid:298)ne przedzia(cid:225)y czasowe. Przyk(cid:225)adowo na rysunku 8.3 wida(cid:252) skal(cid:266) czasu w podziale na dni tygodnia. Gdyby chcie(cid:252) w tej skali ogl(cid:261)da(cid:252) informacje o kosztach, to mo(cid:298)na si(cid:266) dowiedzie(cid:252), jakie koszty zostan(cid:261) poniesione w poszczególnych dniach. Gdyby ta skala by(cid:225)a przedstawiona w podziale na tygodnie, mo(cid:298)na by zobaczy(cid:252), jakie koszty by(cid:225)yby poniesione w poszczególnych ty- godniach. Rysunek 8.3. Skala czasu Dok(cid:225)adno(cid:286)(cid:252) skali czasu mo(cid:298)na ustala(cid:252) za pomoc(cid:261) ikon Powi(cid:266)ksz i Pomniejsz (rysu- nek 8.4), widocznych w prawym dolnym rogu ekranu. Rysunek 8.4. Ikony Powi(cid:266)ksz i Pomniejsz Skala czasu sk(cid:225)ada si(cid:266) z trzech warstw, które mog(cid:261) by(cid:252) pokazane lub ukryte. Na warstwach skali czasu mog(cid:261) by(cid:252) wy(cid:286)wietlane lata, pó(cid:225)rocza, kwarta(cid:225)y, miesi(cid:261)ce, dekady, tygodnie, dni, godziny i minuty. Przy czym na warstwie ni(cid:298)szej mog(cid:261) by(cid:252) wy(cid:286)wietlane okresy nie d(cid:225)u(cid:298)sze ni(cid:298) na warstwie wy(cid:298)szej. Je(cid:298)eli np. warstwa (cid:286)rodkowa przedstawia tygodnie, war- stwa dolna mo(cid:298)e prezentowa(cid:252) tygodnie, dni, godziny i minuty, ale nie mo(cid:298)e obrazowa(cid:252) miesi(cid:266)cy. Domy(cid:286)lnie na górnej warstwie s(cid:261) wy(cid:286)wietlane miesi(cid:261)ce, na (cid:286)rodkowej równie(cid:298) miesi(cid:261)ce, a na dolnej dni. Dok(cid:225)adno(cid:286)(cid:252) skali czasu mo(cid:298)na tak(cid:298)e ustala(cid:252) w oknie dialogowym Skala czasu. Aby wy- wo(cid:225)a(cid:252) okno dialogowe Skala czasu, nale(cid:298)y na karcie Widok wybra(cid:252) w sekcji powi(cid:266)kszenie polecenie Skala czasu, a nast(cid:266)pnie ponownie Skala czasu… (rysunek 8.5). Rysunek 8.5. Skala czasu Kup książkęPoleć książkę 252 MS Project 2013 i MS Project Server 2013 Skal(cid:246) czasu nale(cid:276)y ustala(cid:232) osobno dla ka(cid:276)dego widoku, gdy(cid:276) ka(cid:276)dy widok osobno za- pami(cid:246)tuje to ustawienie. W(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci skali czasu mo(cid:276)na definiowa(cid:232) tylko w widokach, w których jest ona widoczna. Nie mo(cid:276)na tego robi(cid:232) np. w widoku Diagram sieciowy, gdy(cid:276) skala czasu w nim nie wyst(cid:246)puje. Okno dialogowe Skala czasu sk(cid:225)ada si(cid:266) z czterech zak(cid:225)adek: Warstwa górna, Warstwa (cid:286)rodkowa, Warstwa dolna i Czas wolny. Zanim b(cid:266)dzie mo(cid:298)na definiowa(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci po- szczególnych zak(cid:225)adek, trzeba zadecydowa(cid:252), które warstwy maj(cid:261) by(cid:252) widoczne. Mo(cid:298)e by(cid:252) widoczna jedna ((cid:286)rodkowa), dwie ((cid:286)rodkowa i dolna) lub trzy warstwy (górna, (cid:286)rodkowa i dolna). Je(cid:298)eli wybierzesz opcj(cid:266), która nie pokazuje górnej warstwy, nie b(cid:266)dziesz móg(cid:225) de- finiowa(cid:252) warto(cid:286)ci w zak(cid:225)adce Warstwa górna. Podobnie: je(cid:298)eli nie b(cid:266)dzie pokazana war- stwa dolna, nie b(cid:266)dziesz móg(cid:225) definiowa(cid:252) warto(cid:286)ci w zak(cid:225)adce Warstwa dolna. Przyk(cid:225)adowy widok zak(cid:225)adki Warstwa (cid:286)rodkowa przedstawia rysunek 8.6. Rysunek 8.6. Zak(cid:225)adka Warstwa (cid:286)rodkowa Na zak(cid:225)adkach Warstwa górna, Warstwa (cid:286)rodkowa lub Warstwa dolna trzeba poda(cid:252) nast(cid:266)puj(cid:261)ce parametry: (cid:141) Jednostki — okre(cid:286)la, w jakich przedzia(cid:225)ach czasowych maj(cid:261) by(cid:252) przedstawiane dane. Mo(cid:298)na tu wybra(cid:252): lata, pó(cid:225)rocza, kwarta(cid:225)y, miesi(cid:261)ce, dekady, tygodnie, dni, godziny i minuty. (cid:141) Liczba — okre(cid:286)la liczb(cid:266) jednostek w danym przedziale. Je(cid:298)eli np. w pozycji Jednostki wybrano Tygodnie, a w pozycji Liczba wpisano 2, przedzia(cid:225) czasowy b(cid:266)dzie obejmowa(cid:225) 2 tygodnie. (cid:141) Etykiety — okre(cid:286)la sposób pokazywania daty na danej warstwie. (cid:141) Odcinki po(cid:286)rednie — okre(cid:286)la, czy na danej skali maj(cid:261) by(cid:252) widoczne linie rozdzielaj(cid:261)ce poszczególne przedzia(cid:225)y czasu. (cid:141) Wyrównanie — okre(cid:286)la, jak maj(cid:261) by(cid:252) wyrównane daty opisuj(cid:261)ce dan(cid:261) warstw(cid:266). (cid:141) Separator skali — okre(cid:286)la, czy pomi(cid:266)dzy warstwami ma by(cid:252) widoczna linia podzia(cid:225)u. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Koszty projektu 253 (cid:141) Rozmiar — okre(cid:286)la, ile przedzia(cid:225)ów czasu ma si(cid:266) mie(cid:286)ci(cid:252) na wykresie. Definiuj(cid:261)c parametry zawarte na zak(cid:225)adce Czas wolny, okre(cid:286)la si(cid:266), w jaki sposób Microsoft Project 2013 ma wyró(cid:298)nia(cid:252) dni wolne od pracy. (cid:231)wiczenie 8.3. Zdefiniuj parametry skali czasu dla widoku Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami. Je(cid:276)eli nie uko(cid:254)czy(cid:228)e(cid:264) prawid(cid:228)owo poprzedniego (cid:232)wiczenia, do wykonania tego potrzebny b(cid:246)dzie plik 8_2.mpp, który wraz z innymi materia(cid:228)ami dotycz(cid:241)cymi ksi(cid:241)(cid:276)ki udo- st(cid:246)pniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro13e.zip. Otwórz ten plik i wykonaj poni(cid:276)sze (cid:232)wiczenie. W widoku Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami powinny by(cid:252) widoczne dwie warstwy: (cid:286)rodkowa i dolna. W warstwie (cid:286)rodkowej maj(cid:261) by(cid:252) widoczne poszczególne tygodnie, a w warstwie dolnej dni. W ten sposób na skali czasu widoczne b(cid:266)d(cid:261) informacje o wybranych parametrach w uk(cid:225)adzie dziennym. Aby zdefiniowa(cid:252) parametry Skali czasu dla widoku Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami, nale(cid:298)y: 1. Z karty Widok wybra(cid:252) polecenie Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami. 2. Z karty Widok wybra(cid:252) w sekcji Powi(cid:266)kszenie polecenie Skala czasu, a nast(cid:266)pnie ponownie Skala czasu. 3. Przej(cid:286)(cid:252) do zak(cid:225)adki Warstwa (cid:286)rodkowa. 4. W polu Poka(cid:298) wybra(cid:252) opcj(cid:266) Dwie warstwy ((cid:286)rodkowa, dolna). 5. Zdefiniowa(cid:252) pozosta(cid:225)e parametry, jak przedstawia rysunek 8.7. Rysunek 8.7. Zak(cid:225)adka Warstwa (cid:286)rodkowa W polu Etykieta mo(cid:276)esz widzie(cid:232) inn(cid:241) dat(cid:246) ni(cid:276) 2009 stycznia 26. Nie jest to jednak istotne. Najwa(cid:276)niejsze, (cid:276)eby najpierw by(cid:228) zapisany rok w formacie czterocyfrowym, a potem pe(cid:228)na nazwa miesi(cid:241)ca i dzie(cid:254). Kup książkęPoleć książkę 254 MS Project 2013 i MS Project Server 2013 6. Przej(cid:286)(cid:252) do zak(cid:225)adki Warstwa dolna i wpisa(cid:252) w niej parametry zgodnie z informacjami podanymi na rysunku 8.8. Rysunek 8.8. Zak(cid:225)adka Warstwa dolna 7. Przej(cid:286)(cid:252) do zak(cid:225)adki Czas wolny i zdefiniowa(cid:252) wszystkie parametry zgodnie z informacjami podanymi na rysunku 8.9. Rysunek 8.9. Zak(cid:225)adka Czas wolny 8. Potwierdzi(cid:252) ustawienia przyciskiem OK. Plik 8_3.mpp zawieraj(cid:241)cy wynik tego (cid:232)wiczenia jest udost(cid:246)pniony wraz z innymi mate- ria(cid:228)ami dotycz(cid:241)cymi ksi(cid:241)(cid:276)ki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pro13e.zip. Po wykonaniu tego (cid:252)wiczenia skala czasu powinna wygl(cid:261)da(cid:252) tak jak na rysunku 8.10. Rysunek 8.10. Zdefiniowana skala czasu Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Koszty projektu 255 Informacje o kosztach w widoku Obci(cid:241)(cid:276)enie zadaniami Widok Obci(cid:261)(cid:298)enie zadaniami pozwala na uzyskanie informacji o kosztach poszczegól- nych zada(cid:276). Jest to mo(cid:298)liwe dzi(cid:266)ki kolumnie Koszt dost(cid:266)pnej w tym widoku. Ponadto w prawej cz(cid:266)(cid:286)ci ekranu mo(cid:298)na prze(cid:286)ledzi(cid:252), jak rozk(cid:225)adaj(cid:261) si(cid:266) koszty zada(cid:276) na poszcze- gólne miesi(cid:261)ce, tygodnie, dni lub inne jednostki czasu — w zale(cid:298)no(cid:286)ci od tego, jak zo- sta(cid:225)y ustalone parametry skali czasu. Mo(cid:298)na nie tylko (cid:286)ledzi(cid:252) koszty danych zada(cid:276), ale równie(cid:298) zobaczy(cid:252) koszty w rozbiciu na zasoby wykonuj(cid:261)ce te zadania. Aby mo(cid:298)liwe by(cid:225)o prze(cid:286)ledzenie kosztów w podziale na okre(cid:286)lone jednostki czasu, nale(cid:298)y pokaza(cid:252) w prawej cz(cid:266)(cid:286)ci widoku wiersz Koszt dla ka(cid:298)dego zadania i wykonuj(cid:261)ce- go je zaso
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: