Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00286 018864 20460845 na godz. na dobę w sumie
MS SQL Server 2000 dla każdego - książka
MS SQL Server 2000 dla każdego - książka
Autor: , Liczba stron: 712
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-410-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Poznawanie technik i pojęć z naszą książką sprawi, że błyskawicznie staniesz się ekspertem w wykorzystaniu Microsoft SQL Server 2000. A zatem -- wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce! W książce tej znajdziesz, co konieczne do skonfigurowania i efektywnej pracy z Microsoft SQL Serverem 2000. Podręcznik zawiera wszelkie potrzebne informacje, poczynając od podstawowych, a kończąc na bardzo zaawansowanych; spróbuj zatem opanować podstawy działania platformy Microsoft SQL Server 2000 oraz poznaj jego wszystkie, najważniejsze możliwości. Przeanalizuj praktyczne przykłady, dzięki którym nauczysz się efektywnie korzystać z najnowszych narzędzi Microsoft SQL Servera 2000. Zapoznaj się z poradami ekspertów w dziedzinie wdrażania SQL Server 2000 w środowiskach korporacyjnych.

Książka została napisana w taki sposób, by sprostać oczekiwaniom większości czytelników pragnących szybko i efektywnie poznać SQL Server 2000. Możesz po kolei czytać rozdziały oraz analizować podane w nich, szczegółowo wyjaśnione przykłady, możesz także wybrać tylko te rozdziały, które Cię interesują. A zatem:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DOIDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI SQL Server 2000 dla ka¿dego KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Teach Yourself Microsoft SQL Server Autorzy: Richard Waymire, Rick Sawtell T‡umaczenie: Jowita Gmytryk, Jacek Mozdyniewicz Tytu‡ orygina‡u: 2000 in 21 Days ISBN: 83-7197-410-8 No(cid:156)nik: CD Seria: dla ka¿dego Liczba stron: (oko‡o) 850 Poznawanie technik i pojŒ(cid:230) z nasz„ ksi„¿k„ sprawi, ¿e b‡yskawicznie staniesz siŒ ekspertem w wykorzystaniu Microsoft SQL Server 2000. A zatem -- wykorzystaj swoj„ wiedzŒ w praktyce! W ksi„¿ce tej znajdziesz, co konieczne do skonfigurowania i(cid:160) efektywnej pracy z Microsoft SQL Serverem 2000. PodrŒcznik zawiera wszelkie potrzebne informacje, poczynaj„c od podstawowych, a koæcz„c na bardzo zaawansowanych; spr(cid:243)buj zatem opanowa(cid:230) podstawy dzia‡ania platformy Microsoft SQL Server 2000 oraz poznaj jego wszystkie, najwa¿niejsze mo¿liwo(cid:156)ci. Przeanalizuj praktyczne przyk‡ady, dziŒki kt(cid:243)rym nauczysz siŒ efektywnie korzysta(cid:230) z najnowszych narzŒdzi Microsoft SQL Servera 2000. Zapoznaj siŒ z poradami ekspert(cid:243)w w dziedzinie wdra¿ania SQL Server 2000 w (cid:156)rodowiskach korporacyjnych. Ksi„¿ka zosta‡a napisana w taki spos(cid:243)b, by sprosta(cid:230) oczekiwaniom wiŒkszo(cid:156)ci czytelnik(cid:243)w pragn„cych szybko i efektywnie pozna(cid:230) SQL Server 2000. Mo¿esz po kolei czyta(cid:230) rozdzia‡y oraz analizowa(cid:230) podane w nich, szczeg(cid:243)‡owo wyja(cid:156)nione przyk‡ady, mo¿esz tak¿e wybra(cid:230) tylko te rozdzia‡y, kt(cid:243)re CiŒ interesuj„. A zatem: Dowiedz siŒ, jak w pe‡ni wykorzysta(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci nowych narzŒdzi Microsoft SQL Server 2000 s‡u¿„cych do zarz„dzania danymi. Rozszerz swoje umiejŒtno(cid:156)ci projektowania baz danych, tworz„c tabele, procedury zachowane, widoki oraz inne obiekty baz danych. Poznaj jŒzyk T-SQL, kt(cid:243)rego elastyczno(cid:156)(cid:230) i ‡atwo(cid:156)(cid:230) wielokrotnego u¿ycia kodu da Ci mo¿liwo(cid:156)ci, kt(cid:243)rymi nie dysponuj„ kreatory oraz graficzne narzŒdzia projektowania. Poznaj i wykorzystaj nowe narzŒdzia Microsoft SQL Server 2000 (cid:150) Analysis Services oraz technologie English Query. Dowiedz siŒ, jak publikowa(cid:230) dane w Internecie przy wykorzystaniu jŒzyka XML. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl O Autorach ...................................................h...................................15 Wstp ...................................................h..........................................17 O tej książce ...................................................ż...................................................ż................18 Dla kogo jest ta książka? ...................................................ż................................................20 Rozdział 1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych Rozdział 2. i Microsoft SQL Server 2000 ...................................................h.........21 SQL Server to jest to!...................................................ż...................................................ż..21 Historia SQL Servera ...................................................ż...................................................ż..22 Co to jest baza danych? ...................................................ż..................................................23 Obiekty relacyjnej bazy danych...................................................ż...............................24 Projektowanie relacyjnych baz danych ...................................................ż..........................25 Rozmowa z klientem...................................................ż................................................26 Grupowanie obiektów ...................................................ż..............................................27 Normalizacja danych ...................................................ż...............................................28 Tworzenie bazy danych i tabel ...................................................ż................................29 SQL Server i model klient-serwer...................................................ż..................................29 Instalacja Microsoft SQL Server 2000...............................................31 Jakie rodzaje serwerów SQL są dostępne? ...................................................ż....................31 Standard Edition...................................................ż...................................................ż....32 Enterprise Edition ...................................................ż...................................................ż.32 Personal Edition ...................................................ż...................................................ż....32 Developer Edition ...................................................ż...................................................ż.33 Evaluation Edition ...................................................ż...................................................ż33 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (MSDE) ..............................................33 Wymagania serwera SQL...................................................ż...............................................33 Opcje programowe i sprzętowe ...................................................ż...............................33 Instalacja SQL Servera 2000...................................................ż..........................................37 Rozpoczęcie procesu instalacji ...................................................ż................................37 Warunki wstępne systemu operacyjnego...................................................ż.................38 Instalacja SQL Servera 2000 (120-dniowa wersja Evaluation Edition ) ....................38 Instalacja innych, opcjonalnych składników SQL Servera ...............................................55 Microsoft SQL Server Analysis Services ...................................................ż................55 Microsoft English Query...................................................ż..........................................55 Po instalacji: co zyskałeś? ...................................................ż..............................................56 Usługi SQL Servera ...................................................ż.................................................56 Foldery instalacyjne ...................................................ż.................................................57 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!Spis treści.doc 1 2 MS SQL Server 2000 dla kardego Wpisy w rejestrach systemu Windows ...................................................ż....................58 Domyślne bazy danych SQL Servera ...................................................ż......................60 Domyślne identyfikatory (ID) logowania do serwera SQL ........................................61 Kopie jawnie nazwane kontra kopie domyślne...................................................ż..............62 Kopia domyślna ...................................................ż...................................................ż....62 Kopia jawnie nazwana ...................................................ż.............................................63 Składniki wspólne ...................................................ż...................................................ż.63 Instalacja kopii jawnie nazwanej ...................................................ż.............................63 Uaktualnienie z wcześniejszej wersji SQL Servera ...................................................ż.......64 Uaktualnienie z wersji SQL Server 6.5...................................................ż....................64 Rozwiązywanie problemów z instalacją ...................................................ż........................65 sqlstp.log ...................................................ż...................................................ż...............65 Pliki z rozszerzeniem *.OUT ...................................................ż...................................65 Dziennik błędów SQL Servera ...................................................ż................................65 Dziennik zdarzeń aplikacji Windows NT/2000 ...................................................ż.......66 Usuwanie serwera SQL...................................................ż..................................................66 Rozdział 3. Narzdzia SQL Servera 2000 i jego usługi .........................................67 Grupa programowa Microsoft SQL Server...................................................ż....................67 Plik readme.txt ...................................................ż...................................................ż......68 Books Online ...................................................ż...................................................ż........68 Service Manager ...................................................ż...................................................ż...73 Narzędzie Client Network...................................................ż........................................76 Narzędzie Server Network ...................................................ż.......................................80 Query Analyzer ...................................................ż...................................................ż.....82 Enterprise Manager ...................................................ż..................................................92 Import and Export Data ...................................................ż...........................................97 Configure SQL XML Support in IIS ...................................................ż.......................97 Profiler ...................................................ż...................................................ż..................97 Grupa programowa Microsoft SQL Server — Switch...................................................ż...98 SQL Server Version Upgrade Wizard ...................................................ż.....................98 Microsoft SQL Server 6.x Switch...................................................ż............................98 Uninstal SQL Server 6.x ...................................................ż..........................................99 Inne narzędzia-usługi SQL Servera...................................................ż................................99 Narzędzia związane z połączeniami ...................................................ż........................99 Narzędzia diagnostyczne i konserwacyjne serwera ..................................................104 BCP — jedyny w swojej klasie ...................................................ż.............................110 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi ........111 Tworzenie bazy danych...................................................ż................................................112 Zbieranie informacji o bazie danych ...................................................ż............................118 Ustawianie opcji bazy danych...................................................ż......................................120 Zmiana rozmiaru bazy danych ...................................................ż.....................................124 Rozszerzenie bazy danych ...................................................ż.....................................125 Zmniejszanie bazy danych ...................................................ż.....................................128 Zmiana nazwy bazy danych ...................................................ż.........................................131 Grupy plików bazy danych ...................................................ż..........................................132 Usuwanie bazy danych...................................................ż.................................................135 Rozdział 5. Ustawienia zabezpiecze2 logowania i urytkownika ..........................139 Model bezpiecznego dostępu do SQL Servera ...................................................ż............139 Uwierzytelnianie Windows...................................................ż....................................140 Uwierzytelnianie logowania do SQL Servera...................................................ż........142 Nazwa użytkownika bazy danych SQL Servera ...................................................ż....142 Prawa dostępu ...................................................ż...................................................ż.....142 2 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!Spis treści.doc Spis trelci 3 Tryby zabezpieczeń SQL Servera (z uwzględnieniem logowania) ................................142 Mixed Mode...................................................ż...................................................ż........143 Windows Authentication Mode ...................................................ż.............................148 Ustawienia Security Mode ...................................................ż.....................................154 Konta logowania — zarządzanie graficzne ...................................................ż...........155 Użytkownicy bazy danych ...................................................ż...........................................158 Dodawanie użytkownika do bazy danych...................................................ż..............158 Nazwa użytkownika — Guest ...................................................ż...............................161 Dodawanie aliasu ...................................................ż...................................................ż162 Zmiana właściciela bazy danych ...................................................ż...........................163 Role ...................................................ż...................................................ż...........................164 Rola Public...................................................ż...................................................ż..........164 Role o zasięgu serwera...................................................ż...........................................164 Role bazy danych ...................................................ż...................................................ż166 Role aplikacji...................................................ż...................................................ż.............171 Rozdział 6. Ustawianie uprawnie2 bazy danych .................................................175 Potrzeba używania uprawnień...................................................ż......................................175 Implementacja uprawnień w bazie danych ...................................................ż..................176 Typy uprawnień ...................................................ż...................................................ż..177 Pierwszeństwo uprawnień...................................................ż......................................177 Specjalne uprawnienia SQL Servera...................................................ż............................177 Role stałe i związane z nimi uprawnienia...................................................ż..............178 sa ...................................................ż...................................................ż.........................181 Ustalone role bazy danych ...................................................ż.....................................181 Właściciel bazy danych (dbo) ...................................................ż................................184 Uprawnienia właściciela obiektów bazy danych (dboo) ..........................................185 Uprawnienia użytkownika ...................................................ż.....................................187 Rola public ...................................................ż...................................................ż..........187 Instrukcje uprawnień ...................................................ż...................................................ż.188 Uprawnienie CREATE DATABASE ...................................................ż....................189 Uprawnienia CREATE TABLE, VIEW FUNCTION, PROCEDURE, DEFAULT i RULE...................................................ż.............................................189 Uprawnienie polecenia BACKUP DATABASE i BACKUP LOG .........................189 Przydzielanie uprawnień polecenia...................................................ż........................190 Administracja uprawnieniami polecenia za pomocą SQL Server Enterprise Managera...................................................ż.....192 Uprawnienia obiektu ...................................................ż...................................................ż.193 Przyznawanie uprawnień obiektu ...................................................ż..........................194 Uprawnienia dotyczące widoków, procedur składowych i funkcji.................................199 Uprawnienia do widoków ...................................................ż......................................200 Uprawnienia do procedur składowych...................................................ż...................201 Uprawnienia do funkcji zdefiniowanych przez użytkownika...................................201 Łańcuchy własności ...................................................ż...................................................ż..202 Łańcuch pojedynczego właściciela...................................................ż........................202 Przerwane łańcuchy własności ...................................................ż..............................202 Projektowanie strategii uprawnień ...................................................ż...............................204 Najlepsze działania ...................................................ż................................................204 Wskazówki „należy... nie należy...” ...................................................ż......................204 Generacja skryptów bezpieczeństwa ...................................................ż.....................206 Rozdział 7. Tworzenie kopii bezpiecze2stwa baz danych....................................209 Ochrona danych za pomocą lustrzanego odbicia, dupleksowania i paskowania ............210 RAID...................................................ż...................................................ż...................211 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!Spis treści.doc 3 4 MS SQL Server 2000 dla kardego Sposób działania kopii bezpieczeństwa ...................................................ż.......................214 Typy kopii bezpieczeństwa...................................................ż....................................215 Transakcje i punkty kontrolne ...................................................ż...............................216 Inne strategie tworzenia kopii bezpieczeństwa...................................................ż......217 Terminologia związana z kopiami bezpieczeństwa ...................................................ż.....217 Rozważania dotyczące tworzenia kopii bezpieczeństwa ................................................218 Kto odpowiada za archiwizację danych? ...................................................ż...............218 Jak będzie sprawdzana poprawność utworzonych kopii bezpieczeństwa?...............218 Które bazy danych należy archiwizować? ...................................................ż.............219 Gdzie będą przechowywane kopie bezpieczeństwa?................................................219 Jak często należy tworzyć kopie bezpieczeństwa baz danych? ................................220 Jak długo należy przechowywać kopie bezpieczeństwa? .........................................220 Ile czasu zajmuje odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa?..............................220 Czy mam plan odzyskiwania danych po awarii? ...................................................ż...220 Wybór taśm ...................................................ż...................................................ż.........222 Tworzenie kopii bezpieczeństwa baz użytkownika ...................................................ż.....222 Modele odtwarzania baz danych i kopie bezpieczeństwa.........................................223 Tworzenie kopii bezpieczeństwa systemowych baz danych...........................................225 Baza danych master ...................................................ż...............................................225 Baza danych MSDB...................................................ż...............................................226 Baza danych model ...................................................ż................................................226 Baza danych tempdb ...................................................ż..............................................227 Dystrybucyjna baza danych ...................................................ż...................................227 Przygotowanie do implementacji archiwizacji ...................................................ż............227 Tworzenie narzędzia archiwizacyjnego ...................................................ż.................227 Sprawdzanie spójności bazy danych...................................................ż......................232 Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych ...................................................ż............235 Opcje nośnika archiwizacyjnego ...................................................ż...........................236 Polecenie BACKUP DATABASE dla całej bazy danych ..........................................237 Polecenie BACKUP:DATABASE dla plików i grup plików...................................241 Polecenie BACKUP LOG...................................................ż......................................242 Tworzenie kopii bezpieczeństwa z użyciem SQL Server Enterprise Managera ......244 Rozdział 8. Odtwarzanie baz danych ...................................................h..............249 Odtwarzanie bazy danych ...................................................ż............................................249 Odzyskiwanie automatyczne ...................................................ż.................................250 Odzyskiwanie ręczne ...................................................ż.............................................253 Scenariusze odtwarzania ...................................................ż..............................................271 Odtwarzanie po utracie dysku...................................................ż................................271 Odtwarzanie po utracie bazy danych master ...................................................ż.........273 Rozdział 9. Typy danych i tworzenie tabel...................................................h......277 Tabele ...................................................ż...................................................ż........................277 Kolumny...................................................ż...................................................ż....................278 Identyfikatory SQL Servera ...................................................ż.........................................278 Typy danych...................................................ż...................................................ż........280 Wartość NULL...................................................ż...................................................ż....281 Sposób kodowania ...................................................ż.................................................281 Zmienne tekstowe ...................................................ż...................................................ż.....281 Dane binarne ...................................................ż...................................................ż.............282 Liczby całkowite ...................................................ż...................................................ż.......283 Przybliżone i dokładne liczbowe typy danych ...................................................ż.............284 Typy danych liczbowych przybliżonych ...................................................ż...............284 Dokładne typy danych liczbowych ...................................................ż........................285 4 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!Spis treści.doc Spis trelci 5 Specjalne typy danych...................................................ż..................................................286 bit ...................................................ż...................................................ż........................286 text i image...................................................ż...................................................ż..........287 RowGUID ...................................................ż...................................................ż...........287 sql_variant...................................................ż...................................................ż...........288 table...................................................ż...................................................ż.....................289 Typy danych daty i czasu ...................................................ż.............................................289 Waluta ...................................................ż...................................................ż.......................291 Typ danych automatycznie wzrastający rowversion (timestamp) ..................................292 Praca z ANSI i Unicode ...................................................ż...............................................292 Tworzenie typów danych zdefiniowanych przez użytkownika ......................................293 Kolumny wyliczeniowe...................................................ż................................................295 Tworzenie tabel ...................................................ż...................................................ż.........296 Używanie wyrażenia CREATE TABLE ...................................................ż...............296 Tworzenie tabel za pomocą SQL Server Enterprise Managera ................................297 Usuwanie tabel...................................................ż...................................................ż....298 Rozdział 10. Pobieranie danych za pomoc wyrarenia SELECT ............................301 Proste polecenia SELECT ...................................................ż............................................301 Zmiana nagłówków kolumn ...................................................ż..................................303 Używanie literałów ...................................................ż................................................305 Manipulacja danymi ...................................................ż...................................................ż..305 Operatory arytmetyczne...................................................ż.........................................305 Funkcje matematyczne...................................................ż...........................................307 Funkcje ciągu znaków...................................................ż............................................308 Funkcje daty...................................................ż...................................................ż........310 Funkcje systemowe ...................................................ż...................................................ż...312 Konwersja danych ...................................................ż...................................................ż.....312 Wybór wierszy ...................................................ż...................................................ż..........315 Operatory porównania ...................................................ż...........................................315 Zakresy...................................................ż...................................................ż................316 Listy ...................................................ż...................................................ż....................317 Łańcuchy znaków ...................................................ż..................................................318 Nieznane wartości ...................................................ż..................................................319 Stosowanie złożonych kryteriów do pobierania wierszy..........................................320 Eliminacja nadmiarowych informacji ...................................................ż..........................322 Sortowanie danych za pomocą klauzuli ORDER BY ...................................................ż..323 Przegląd zagadnień...................................................ż...................................................ż....324 Funkcje agregujące...................................................ż...................................................ż....325 GROUP BY i HAVING...................................................ż.........................................327 COMPUTE i COMPUTE BY...................................................ż................................328 Super aggregates (ROLLUP i CUBE) ...................................................ż.........................330 Korelacja danych...................................................ż...................................................ż.......333 Implementacja złączeń...................................................ż...........................................333 Złączenia wewnętrzne (inner joins) ...................................................ż.......................334 Złączenia naturalne (natural joins)...................................................ż.........................334 Złączenia skośne lub nieograniczone (cross lub unrestricted joins) .........................335 Złączenia zewnętrzne (outer join)...................................................ż..........................337 Złączenia własne (self join) ...................................................ż...................................338 Podzapytania ...................................................ż...................................................ż.............339 Stosowanie podzapytań...................................................ż..........................................339 Typy podzapytań...................................................ż...................................................ż.340 Podzapytania skorelowane...................................................ż.....................................341 SELECT INTO...................................................ż...................................................ż..........342 Operator UNION...................................................ż...................................................ż.......344 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!Spis treści.doc 5 6 MS SQL Server 2000 dla kardego Rozdział 11. Modyfikacja danych ...................................................h....................347 Rejestracja transakcji...................................................ż...................................................ż.347 Wpisywanie danych ...................................................ż...................................................ż..348 Polecenie INSERT VALUES ...................................................ż................................350 Wartości domyślne...................................................ż.................................................352 Wpisywanie danych za pomocą polecenia SELECT................................................352 Korzystanie z procedur składowych do wpisywania danych....................................354 Usuwanie danych ...................................................ż...................................................ż......355 Usuwanie danych za pomocą tabeli przeglądowej (lookup).....................................356 Używanie TRUNCATE TABLE ...................................................ż...........................357 Aktualizacja danych ...................................................ż...................................................ż..358 Polecenie UPDATE ...................................................ż...............................................359 Wykonywanie polecenia UPDATE z wykorzystaniem tabeli przeglądowej ...........360 Rozdział 12. Rozszerzenia jzyka Transact-SQL...................................................h363 Pliki wsadowe (batches)...................................................ż...............................................363 Skrypty ...................................................ż...................................................ż......................364 Transakcje ...................................................ż...................................................ż.................365 Typy transakcji...................................................ż...................................................ż....366 Transakcje rozproszone ...................................................ż.........................................375 Elementy języka kontroli przepływu...................................................ż............................377 Blok BEGIN...END ...................................................ż...............................................377 Polecenie PRINT ...................................................ż...................................................ż378 Blok IF...ELSE...................................................ż...................................................ż....378 Wyrażenia CASE ...................................................ż...................................................ż380 Polecenie WHILE ...................................................ż..................................................384 Blokowanie...................................................ż...................................................ż................385 Typy blokad ...................................................ż...................................................ż........386 Kontrola blokowania...................................................ż..............................................387 Obserwacja blokad...................................................ż.................................................388 Rozdział 13. Indeksowanie w celu poprawy wydajnolci.......................................395 Dlaczego używać indeksów? ...................................................ż.......................................395 Struktury indeksu ...................................................ż...................................................ż396 Opcje indeksu...................................................ż...................................................ż......398 Indeksy SQL Servera ...................................................ż...................................................ż401 Opcje fillfactor i pad_index ...................................................ż...................................403 Opcja DROP_EXISTING...................................................ż......................................405 Opcja STATISTICS_NORECOMPUTE...................................................ż...............406 Opcja SORT_IN_TEMPDB ...................................................ż..................................406 Opcja IGNORE_DUP_KEY...................................................ż..................................406 Korzystanie z indeksu ...................................................ż..................................................407 Kiedy indeks będzie używany?...................................................ż..............................407 Jak sprawdzić, czy indeks jest używany? ...................................................ż..............408 Omijanie działań optymalizatora ...................................................ż...........................413 Pielęgnacja indeksu ...................................................ż...................................................ż...415 Statystyki...................................................ż...................................................ż.............415 Polecenie DBCC UPDATEUSAGE ...................................................ż......................418 Polecenie DBCC SHOWCONTIG ...................................................ż........................418 Polecenie DBCC DBREINDEX ...................................................ż............................420 Polecenie DBCC INDEXDEFRAG...................................................ż.......................421 Widoki indeksowane...................................................ż..............................................422 Zarządzanie indeksami za pomocą SQL Server Enterprise Managera ...........................424 6 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!Spis treści.doc Spis trelci 7 Wybór indeksu ...................................................ż...................................................ż..........427 Wybór indeksu zgrupowanego ...................................................ż..............................428 Wybór indeksu niezgrupowanego...................................................ż..........................429 SQL Server Index Tunning Wizard ...................................................ż.......................429 Indeksowanie pełnotekstowe...................................................ż........................................430 Rozdział 14. Zapewnienie integralnolci danych ..................................................435 Jak zapewnić integralność danych?...................................................ż..............................435 Typy integralności...................................................ż...................................................ż.....436 Integralność dziedziny ...................................................ż...........................................436 Integralność referencyjna...................................................ż.......................................436 Integralność encji ...................................................ż...................................................ż437 Tradycyjne metody integralności ...................................................ż.................................437 Typy danych zdefiniowane przez użytkownika...................................................ż.....437 Wartości domyślne...................................................ż.................................................440 Reguły ...................................................ż...................................................ż.................445 Zapewnienie poprawności danych za pomocą więzów ANSI i mechanizmów integralności deklaratywnej ...................................................ż............448 Właściwość IDENTITY...................................................ż.........................................448 Więzy ANSI...................................................ż...................................................ż........453 Usuwanie więzów ...................................................ż..................................................462 Zapewnienie poprawności danych za pomocą SQL Server Enterprise Managera..........463 Opóźnianie stosowania więzów ...................................................ż.............................468 Wyłączanie więzów ...................................................ż...............................................469 Rozdział 15. Tworzenie widoków, procedur wyzwalanych, procedur składowych i funkcji ...................................................h.....471 Tworzenie widoków i operacje na nich...................................................ż........................472 Tworzenie widoków...................................................ż...............................................473 Pobieranie informacji o widokach ...................................................ż.........................476 Typy widoków ...................................................ż...................................................ż....477 Modyfikacja danych w widokach ...................................................ż..........................479 Zmienianie widoków ...................................................ż.............................................479 Usuwanie widoków...................................................ż................................................480 Procedury składowe ...................................................ż...................................................ż..480 Tworzenie procedur składowych ...................................................ż...........................482 Pobieranie informacji o procedurach składowych ...................................................ż.483 Tworzenie grup procedur ...................................................ż.......................................484 Używanie parametrów w procedurach składowych .................................................485 Opcja WITH RECOMPILE ...................................................ż...................................487 Automatyczne uruchamianie procedur składowych podczas uruchomienia SQL Servera...................................................ż...................488 Opcja WITH ENCRYPTION ...................................................ż................................488 Zdalne procedury składowe ...................................................ż...................................488 Procedury wyzwalane (triggers)...................................................ż...................................489 Tabele inserted i deleted ...................................................ż........................................490 Tworzenie procedur wyzwalanych za pomocą polecenia CREATE TRIGGER......490 Wymuszanie integralności danych za pomocą procedur wyzwalanych ...................493 Procedury wyzwalane typu INSTEAD OF...................................................ż............497 Pobieranie informacji o procedurach wyzwalanych .................................................497 Funkcje zdefiniowane przez użytkownika ...................................................ż...................498 Funkcje skalarne ...................................................ż...................................................ż.499 Funkcje tabelowe o wartości inline...................................................ż........................500 Funkcje tabelowe o wartościach multistatement ...................................................ż...501 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!Spis treści.doc 7 8 MS SQL Server 2000 dla kardego Rozdział 16. Metodologie projektowania replikacji..............................................503 Czym jest replikacja? ...................................................ż...................................................ż503 Współczynniki rozproszonych danych...................................................ż.........................504 Metodologie dystrybucji ...................................................ż..............................................505 Replikacja łączona ...................................................ż.................................................505 Replikacja migawkowa (snapshot) ...................................................ż........................507 Replikacja transakcyjna ...................................................ż.........................................508 Subskrypcje możliwe do uaktualniania ...................................................ż.................509 Replikacja migawkowa z uaktualnianiem subskrybentów .......................................511 Replikacja transakcyjna z uaktualnianiem subskrybentów.......................................512 Transakcje rozproszone ...................................................ż.........................................512 Metafora wydawca-subskrybent ...................................................ż..................................513 Artykuły ...................................................ż...................................................ż..............513 Publikacje...................................................ż...................................................ż............515 Jak działa replikacja? ...................................................ż...................................................ż517 Jak działa replikacja łączona? ...................................................ż................................518 Wewnętrzne procesy replikacji migawkowej ...................................................ż........520 Wewnętrzne procesy replikacji transakcyjnej ...................................................ż.......521 Wewnętrzne procesy uaktualniania kolejkowanego .................................................522 Scenariusze replikacji...................................................ż...................................................ż523 Publikator centralny ...................................................ż...............................................523 Publikator centralny ze zdalnym dystrybutorem ...................................................ż...524 Republikator...................................................ż...................................................ż........524 Centralny subskrybent ...................................................ż...........................................525 Wiele publikatorów i subskrybentów ...................................................ż....................526 Transformacja publikowanych danych ...................................................ż..................527 Publikowanie baz danych SQL Servera w Internecie ...................................................ż..527 Publikowanie poprzez VPN ...................................................ż...................................528 Publikowanie przez Microsoft Proxy Server ...................................................ż.........528 Publikowanie przez File Transfer Protocol (FTP) ...................................................ż.528 Zalecane działania ...................................................ż...................................................ż.....529 Replikacja w środowisku heterogenicznym ...................................................ż.................529 Publikowanie danych do baz danych innych niż SQL Server 2000 .........................530 Publikowanie danych innych SZBD na SQL Server 2000 .......................................530 Rozdział 17. Implementacja metod replikacji...................................................h...533 Kwestie zabezpieczeń ...................................................ż..................................................534 Konfiguracja serwerów ...................................................ż................................................535 Instalacja replikacji ...................................................ż...................................................ż...536 Instalacja serwera dystrybucji...................................................ż................................536 Tworzenie publikacji ...................................................ż.............................................543 Tworzenie subskrypcji ...................................................ż...........................................548 Synchronizacja ręczna ...................................................ż...........................................553 Weryfikacja synchronizacji początkowej ...................................................ż..............554 Testowanie replikacji ...................................................ż.............................................554 Rozważania dotyczące replikacji ...................................................ż.................................556 Publikowanie...................................................ż...................................................ż.......556 Subskrybent...................................................ż...................................................ż.........557 Wydajność...................................................ż...................................................ż...........557 Zarządzanie replikacją...................................................ż..................................................558 Używanie monitora replikacji...................................................ż................................558 Zarządzenie serwerem dystrybucji ...................................................ż........................561 Skrypty replikacji...................................................ż...................................................ż564 Monitor wydajności i replikacja ...................................................ż............................567 8 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!Spis treści.doc Spis trelci 9 Używanie procedur składowych ...................................................ż............................568 Rozważania dotyczące administracji ...................................................ż.....................569 Rozwiązywanie problemów...................................................ż...................................570 Odtwarzanie replikacji ...................................................ż...........................................571 Rozdział 18. Planowanie zada2 przy pomocy SQL Server Agenta..........................573 Dlaczego automatyzować SQL Server? ...................................................ż.......................573 Które narzędzie wybrać do planowania?...................................................ż.........................574 Usługa harmonogramu Windows 2000 ...................................................ż.................574 Usługa SQL Server Agent ...................................................ż.....................................575 Integracja z SQLMail ...................................................ż...................................................ż582 Konfiguracja profilu Microsoft Outlook Messaging ................................................582 Konfiguracja SQL Mail dla SQL Servera...................................................ż..............587 Konfiguracja SQL Mail do używania z SQL Server Agentem.................................588 Wysyłanie poczty elektronicznej z SQL Servera ...................................................ż.........588 Planowanie zadań ...................................................ż...................................................ż......590 Tworzenie nowego zadania...................................................ż....................................590 Konfiguracja kroków zadania ...................................................ż................................591 Planowanie zadania...................................................ż................................................593 Powiadamianie o zadaniach ...................................................ż...................................596 Ustawianie opcji zadań systemowych ...................................................ż...................596 Zadania Multiservera ...................................................ż.............................................597 Ustawianie komunikatów i operatorów...................................................ż........................598 Konfiguracja operatorów ...................................................ż.......................................598 Tworzenie komunikatów ...................................................ż.......................................599 Ustawianie opcji komunikatów systemowych...................................................ż.......602 Zalety integracji Monitora wydajności ...................................................ż........................603 Korzystanie z kreatora Database Maintenance Plan ...................................................ż....604 Rozdział 19. Migracja danych pomidzy serwerami baz danych ...........................611 Przesuwanie danych przy pomocy metody backup-and-restore .....................................612 Używanie BCP do ładowania danych ...................................................ż..........................613 Uprawnienia BCP ...................................................ż..................................................614 Używanie programu BCP ...................................................ż......................................614 Tryb macierzysty (native) a tryb znakowy ...................................................ż............618 Pliki formatu ...................................................ż...................................................ż.......619 Rozmiary zadań wsadowych...................................................ż..................................621 Szybki BCP ...................................................ż...................................................ż.........621 Polecenie BULK INSERT ...................................................ż...........................................623 Data Transformation Services ...................................................ż......................................625 Pakiety transformacji danych (DTP) ...................................................ż.....................626 Eksport danych za pomocą DTS Import and Export Wizards ..................................630 Rozdział 20. Podstawy i narzdzia monitorowania wydajnolci .............................637 Dobór i dostrajanie sprzętu komputerowego ...................................................ż...............638 Pamięć operacyjna ...................................................ż.................................................638 Procesor...................................................ż...................................................ż...............638 Sieć komputerowa...................................................ż..................................................639 Dyski ...................................................ż...................................................ż...................639 Parametry konfiguracji systemu Windows 2000 ...................................................ż.........641 Liczniki monitora wydajności systemu Windows 2000 .................................................642 Pamięć...................................................ż...................................................ż.................643 Procesor...................................................ż...................................................ż...............643 Sieć...................................................ż...................................................ż......................643 Dysk ...................................................ż...................................................ż....................643 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!Spis treści.doc 9 10 MS SQL Server 2000 dla kardego Konfigurowanie systemu SQL Server...................................................ż..........................644 Opcje konfiguracyjne procesora ...................................................ż............................646 Opcje konfiguracyjne pamięci ...................................................ż...............................648 Opcje wejścia-wyjścia ...................................................ż...........................................650 Opcje zapytań i indeksów ...................................................ż......................................650 Monitorowanie wydajności systemu SQL Server ...................................................ż........651 Liczniki wydajności systemu SQL Server ...................................................ż.............651 Monitorowanie wydajności za pomocą systemowych procedur składowanych.......653 Okno bieżącej aktywności programu SQL Server Enterprise Manager .........................654 Korzystanie z programu SQL Server Profiler...................................................ż........655 Kreator dostrajania indeksów — Index Tuning Wizard .................................................663 Rozdział 21. XML i SQL Server ...................................................h........................667 Czym jest XML? ...................................................ż...................................................ż.......667 Dostęp do SQL Servera za pośrednictwem serwera internetowych usług informacyjnych...................................................ż........................669 Katalogi wirtualne i SQL Server...................................................ż............................670 Korzystanie z zasobów systemu SQL Server za pośrednictwem adresów URL ......676 Odczyt i zapis XML w systemie SQL Server ...................................................ż..............683 Prawidłowe instrukcje SELECT ...................................................ż............................684 Stosowanie klauzuli FOR XML...................................................ż.............................684 Skorowidz ...................................................h...................................689 10 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!Spis treści.doc Rozdział 4. W rozdziale 3. „Narzędzia SQL Servera 2000 i jego usługi” zostały omówione różnorod- ne narzędzia, dostarczane wraz z SQL Serverem 2000, np. SQL Server Enterprise Man- ager, narzędzie z Microsoft Management Console (MMC). W tym rozdziale zostaną wykorzystane narzędzia SQL Server Enterprise Manager i SQL Server Query Analyzer. Rozdział ten pokazuje, jak tworzyć bazę danych, zmieniać ją i usuwać. Po utworzeniu baza danych jest przechowywana w co najmniej dwóch osobnych plikach. Jeden z nich zawiera dane, tabele systemowe i inne obiekty bazy danych, drugi — dziennik transak- cji. W SQL Serverze 2000 można określić przyrost bazy danych przez ustalenie para- metrów przyrostu pliku bazy danych lub dziennika transakcji. Również w tym rozdziale zostaną omówione podstawy używania grup plików. Ogól- nie grupa plików pozwala na jednoznaczne wskazanie, w którym pliku bazy danych umieszczone zostaną obiekty takie, jak tabele i indeksy. Grupy plików mogą ułatwić pielęgnację bazy danych, np. przez zezwolenie na tworzenie kopii bezpieczeństwa jedynie grupy plików, a nie całej bazy danych. Grupy plików mają zalety zarówno jeśli chodzi o administrację, jak i o pielęgnację bazy danych, a także potencjalnie po- prawiają wydajność większych kopii baz SQL Servera. W tym rozdziale zostaną również omówione różne opcje konfiguracji bazy danych oraz ich wpływ na bazę. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 111 112 MS SQL Server 2000 dla kardego Tworzenie bazy danych Aby utworzyć bazę danych w SQL Serverze, można skorzystać z: Database Creation Wizard, SQL Server Enterprise Managera, wyrażenia $$#. Kiedy powstaje nowa baza danych, naprawdę tworzona jest kopia bazy danych 3./. Należy pamiętać, że wszystkie parametry bazy danych 3./, włączając w to opcje, któ- re zostały ustawione przez użytkownika, pojawią się w każdej nowo utworzonej bazie danych. Po utworzeniu bazy danych przez przekopiowanie bazy 3./ ta nowa wypeł- nia dodatkową przestrzeń pustym miejscem („rozszerza się” do żądanego rozmiaru). W bazie danych muszą być pliki do fizycznego przechowywania danych na dysku. Po utworzeniu bazy danych powinno się określić co najmniej jeden plik do przechowy- wania danych i tabel systemowych oraz osobny plik do przechowywania dziennika transakcji. Baza danych i dziennik transakcji mogą obejmować wiele plików, jak po- kazano na rysunku 4.1. Baza danych $6+./ w tym przykładzie ma trzy pliki danych i jeden plik na dziennik transakcji. Rysunek 4.1. Baza danych i dziennik transakcji mogą zajmować kilka plików Utworzone pliki bazy danych nie mogą być współdzielone z inną bazą danych lub dziennikiem transakcji. W tej części zostanie omówione polecenie $$#i znaczenie każdego z je- go parametrów. Po zrozumieniu działania tego polecenia będziesz mógł zobaczyć, jak utworzyć bazę danych za pomocą SQL Server Enterprise Managera. Składnia polece- nia $$# wygląda następująco: $$#.+8+,+7/)2+/  (cid:19)31-+)2+/(cid:15) 47-+)2+/ (cid:23)#7/ (cid:23)#+)7/ $ (cid:23) $163;8)2-6//28# (cid:23) 2 (cid:19)31-+)2+/(cid:23) 47-+)2+/ 112 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 113 (cid:23)#7/ $ (cid:23)#+)7/ $ (cid:23) $163;8)2-6//28# (cid:23) 2 (cid:23)$-3+832)2+/  $$ W przypadku SQL Servera 2000 jedynym parametrem, jaki należy określić, jest logicz- na nazwa bazy danych (). Chociaż tworzenie bazy danych tym sposobem w SQL Serverze 2000 jest możliwe, nie jest jednak zalecane. Jeśli mimo to użytkownik skłania się ku wypróbowaniu tej metody, powinien określić koniecznie następujące parame- try: logiczną nazwę bazy danych, nazwę pliku danych i jego rozmiar oraz nazwę pliku dziennika transakcji i jego rozmiar. Następująca lista opisuje dostępne parametry po- lecenia $$#:   .+8+,+7/)2+/ odnosi się do bazy danych jako całości.  określa, do których grup plików przynależy baza danych. Domyślną grupą plików jest 6+6. Grupy plików zostaną omówione później. określa nazwę logiczną, która będzie używana w SQL Serverze do odnoszenia się do fizycznego pliku bazy danych na dysku. jest to ścieżka i nazwa pliku, określająca lokalizację danych nae dysku twardym. Wymagany jest lokalny dysk twardy. # określa, jak duży powinien być plik bazy danych. Wartość ta może być wyrażona w megabajtach lub kilobajtach. Domyślnym rozmiareme jest wielkość pliku 3./. Aby określić jednostkę (megabajt lub kilobajt), należy dołączyć sufiks lub do parametru rozmiaru. Przykładowo, utworzy plik o wielkości 10 megabajtów. Megabajty mogą być urywane tylko do okrellenia pełnych liczb. Aby utworzyć 2,5 megabajtową baz danych, nalery uryć kilobajtów, czylpi 2 560 KB.   # określa maksymalny rozmiar, do którego baza danych może sieę rozrastać. Jeżeli nie zostanie on określony i włączony jest eautomatyczny wzrost, baza danych może rozrastać się, aż zajmie cały dysk etwardy. Parametr ten jest również wyrażony w megabajtach lub kilobajtaech.  $ określa wartość przyrostu, używanego do automatycznego powiększania pliku bazy danych. Parametr ten może być wyrażony w megabajtach, kilobajtach lub jako procent rozmiaru pliku w czaesie powiększania go. Jeśli nie jest on określony, domyślnie przyjmeuje się 1 MB. Parametr  $ nie może przekroczyć wartości parametru #. opisuje, gdzie położone są pliki dziennika transakcji i jaki ejest ich rozmiar. $,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

MS SQL Server 2000 dla każdego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: