Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01157 032026 24168165 na godz. na dobę w sumie
Mac OS X Leopard. Ćwiczenia praktyczne - książka
Mac OS X Leopard. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1946-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> mac os
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj zalety systemu operacyjnego Mac OS X Leopard

Mac OS X Leopard to stabilny i jeszcze wygodniejszy następca dotychczasowego Tygrysa. Aktualna wersja systemu została wyposażona w ponad 300 nowych funkcji, w tym między innymi pełną 64-bitowość z możliwością uruchamiania programów 32-bitowych, obsługę najnowszych procesorów wielordzeniowych Intela, rozszerzone możliwości kontroli rodzicielskiej. Dołożono także program do przywracania usuniętych plików -- Time Machine -- oraz szereg efektownych ulepszeń interfejsu, takich jak nowe możliwości Docka i Biurka czy funkcja szybkiego podglądu. Ponadto Mac OS X Leopard jest pierwszym systemem, który oferuje możliwość korzystania z polskiego interfejsu użytkownika!

Książka 'Mac OS X Leopard. Ćwiczenia praktyczne' przeznaczona jest dla początkujących użytkowników polskiej wersji językowej systemu Mac OS X 10.5 Leopard. Jednak sporo nowych, ciekawych informacji o tym systemie znajdą w niej również osoby używające jego starszych wersji. Korzystając z tego podręcznika i wykonując kolejne ćwiczenia, bogato ilustrowane zrzutami ekranowymi, nauczysz się używać skrótów klawiaturowych, korzystać z okien Findera oraz tworzyć katalogi i archiwa. Dowiesz się, jak dodawać i usuwać elementy Docka, korzystać z Internetu za pomocą przeglądarki Safari, a także konfigurować konta poczty elektronicznej.

Nie taki Leopard dziki, jak go malują!!!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mac OS X Leopard. ˘wiczenia praktyczne Autor: £ukasz Suma ISBN: 978-83-246-1946-7 Poznaj zalety systemu operacyjnego Mac OS X Leopard (cid:149) Poznaj podstawy obs‡ugi systemu (cid:149) Naucz siŒ korzysta(cid:230) z wbudowanych narzŒdzi (cid:149) Rozkoszuj siŒ koci„ elegancj„ nowego Leoparda Mac OS X Leopard to stabilny i jeszcze wygodniejszy nastŒpca dotychczasowego Tygrysa. Aktualna wersja systemu zosta‡a wyposa¿ona w ponad 300 nowych funkcji, w tym miŒdzy innymi pe‡n„ 64-bitowo(cid:156)(cid:230) z mo¿liwo(cid:156)ci„ uruchamiania program(cid:243)w 32-bitowych, obs‡ugŒ najnowszych procesor(cid:243)w wielordzeniowych Intela, rozszerzone mo¿liwo(cid:156)ci kontroli rodzicielskiej. Do‡o¿ono tak¿e program do przywracania usuniŒtych plik(cid:243)w (cid:151) Time Machine (cid:151) oraz szereg efektownych ulepszeæ interfejsu, takich jak nowe mo¿liwo(cid:156)ci Docka i Biurka czy funkcja szybkiego podgl„du. Ponadto Mac OS X Leopard jest pierwszym systemem, kt(cid:243)ry oferuje mo¿liwo(cid:156)(cid:230) korzystania z polskiego interfejsu u¿ytkownika! Ksi„¿ka (cid:132)Mac OS X Leopard. ˘wiczenia praktyczne(cid:148) przeznaczona jest dla pocz„tkuj„cych u¿ytkownik(cid:243)w polskiej wersji jŒzykowej systemu Mac OS X 10.5 Leopard. Jednak sporo nowych, ciekawych informacji o tym systemie znajd„ w niej r(cid:243)wnie¿ osoby u¿ywaj„ce jego starszych wersji. Korzystaj„c z tego podrŒcznika i wykonuj„c kolejne (cid:230)wiczenia, bogato ilustrowane zrzutami ekranowymi, nauczysz siŒ u¿ywa(cid:230) skr(cid:243)t(cid:243)w klawiaturowych, korzysta(cid:230) z okien Findera oraz tworzy(cid:230) katalogi i archiwa. Dowiesz siŒ, jak dodawa(cid:230) i usuwa(cid:230) elementy Docka, korzysta(cid:230) z Internetu za pomoc„ przegl„darki Safari, a tak¿e konfigurowa(cid:230) konta poczty elektronicznej. (cid:149) Elementy interfejsu u¿ytkownika (cid:149) Menu programu i skr(cid:243)ty klawiaturowe (cid:149) Korzystanie z okien Findera (cid:149) Dostosowywanie okien Findera (cid:149) Zarz„dzanie katalogami i plikami (cid:149) Korzystanie z narzŒdzia Time Machine (cid:149) Korzystanie z Docka (cid:149) Program Mail (cid:149) Korzystanie z WWW za pomoc„ Safari Nie taki Leopard dziki, jak go maluj„!!! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treĂci WstÚp Czym to siÚ je? Dlaczego Mac? Co nowego w Leopardzie? Polacy nie gÚsi... Dla kogo przeznaczone sÈ Êwiczenia? Co znajdziesz w tej ksiÈĝce? Co nowego w ksiÈĝce? Jak korzystaÊ z Êwiczeñ? Rozdziaï 1. Podstawowe elementy interfejsu uĝytkownika 1.1. Co widaÊ na ekranie? 1.2. Ikony 1.3. Biurko 1.4. Pasek menu 1.5. Pasek Docka 1.6. Okna Rozdziaï 2. Uĝywanie myszy, menu i skrótów klawiszowych 2.1. Dziaïania zwiÈzane z myszÈ 2.2. Menu programu i skróty klawiszowe Rozdziaï 3. Korzystanie z okien Findera 3.1. Elementy i podstawowe dziaïania na oknach 3.2. Widoki okien Findera 3.3. Dostosowywanie wyglÈdu okien Findera 5 6 6 6 7 8 8 9 9 11 12 13 13 14 15 15 19 20 28 33 33 40 54 4 Rozdziaï 4. Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne ZarzÈdzanie katalogami i plikami 4.1. Tworzenie katalogów 4.2. Kopiowanie, przenoszenie oraz zmiana nazw katalogów i plików 4.3. Usuwanie plików i katalogów oraz korzystanie z Kosza 4.4. Tworzenie i uĝywanie skrótów 4.5. Tworzenie i rozpakowywanie archiwów 4.6. Korzystanie z narzÚdzia Time Machine Rozdziaï 5. Korzystanie z Docka 5.1. Ikony widoczne w Docku 5.2. Dodawanie i usuwanie elementów Docka 5.3. Dostosowywanie wyglÈdu i dziaïania Docka Rozdziaï 6. Uruchamianie, uĝywanie i wyïÈczanie programów 6.1. RozpoczÚcie pracy w programie 6.2. Korzystanie z programu 6.3. Zakoñczenie pracy w programie Rozdziaï 7. Korzystanie z WWW za pomocÈ Safari 7.1. Elementy przeglÈdarki internetowej i dziaïania podstawowe 7.2. Bardziej zaawansowane moĝliwoĂci Safari Rozdziaï 8. Uĝywanie programu Mail 8.1. Konfigurowanie konta poczty elektronicznej 8.2. Elementy programu Mail i odbieranie poczty 8.3. Tworzenie i wysyïanie poczty 67 68 70 76 80 82 85 91 91 96 99 103 105 109 117 125 126 135 147 148 152 158 5 Korzystanie z Docka W tym rozdziale przeÊwiczysz dziaïania zwiÈzane z uĝywa- niem Docka oraz poznasz metody dostosowywania zachowania tego narzÚdzia do swoich indywidualnych wymagañ. Dowiesz siÚ równieĝ, w jaki sposób naleĝy interpretowaÊ informacje wizualne, które system operacyjny przekazuje Ci za poĂrednictwem paska Docka. Dock, jak juĝ wspomniaïem w rozdziale 1., to poziomy pasek zawie- rajÈcy zbiór ikon najczÚĂciej uĝywanych programów, znajdujÈcy siÚ zwykle w dolnej czÚĂci Twojego ekranu. Umoĝliwia on wygodne i szyb- kie uruchamianie programów oraz stanowi niejako tablicÚ kontrolnÈ, informujÈcÈ CiÚ o dziaïajÈcych w danej chwili w systemie narzÚdziach i pozwalajÈcÈ na sterowanie ich pracÈ. W systemie Leopard Dock zy- skaï zupeïnie nowy, duĝo atrakcyjniejszy wyglÈd, a ponadto kilka nowych moĝliwoĂci, wĂród których najwaĝniejsze dotyczÈ moĝliwo- Ăci pokazywania katalogów w postaci stosów. 5.1. Ikony widoczne w Docku Przedstawiony na umieszczonym poniĝszej rysunku 5.1 pasek Docka skïada siÚ z dwóch nieco odmiennych czÚĂci. Granica miÚdzy nimi jest wyznaczona przerywanÈ liniÈ podziaïu. Na lewo od niej znaj- dujÈ siÚ ikony stanowiÈce skróty programów, które moĝesz szybko uruchomiÊ, oraz ikony programów juĝ dziaïajÈcych. W prawej czÚĂci Docka znajduje siÚ Kosz i skróty katalogów. Umieszczane sÈ tam rów- nieĝ miniaturki wszystkich zwiniÚtych aktualnie okien. Uruchomienie 92 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.1. Pasek Docka lub przywoïanie juĝ dziaïajÈcych programów jest realizowane przez zwykïe klikniÚcie wybranej ikony widocznej po lewej stronie linii po- dziaïu. Podobnie jest z otwieraniem katalogów oraz przywoïywaniem okien, których miniaturki znajdujÈ siÚ w prawej czÚĂci paska Docka. Nie martw siÚ, jeĂli Twój Dock wyglÈda nieco inaczej. Jak wkrótce siÚ przekonasz, narzÚdzie to moĝna w duĝej mierze dostosowywaÊ do swoich potrzeb, a widoczne na nim ikony mogÈ byÊ dodawane i usuwane wedle uznania uĝytkownika systemu. Po uruchomieniu dowolnego programu, którego ikona znajduje siÚ na pasku Docka, zauwaĝysz symbol niewielkiej, bïÚkitnej kropki, który ma informowaÊ, ĝe program juĝ dziaïa. Zauwaĝysz teĝ, ĝe kropka jest zawsze widoczna pod ikonÈ Findera, poniewaĝ program ten jest uru- chamiany wraz z systemem operacyjnym. Co wiÚcej, programu Fin- der nie da siÚ w ĝaden sposób wyïÈczyÊ. Na rysunku 5.1 widaÊ na przykïad, ĝe w systemie dziaïajÈ trzy programy: Finder, Safari oraz Grab. Uruchomieniu kaĝdego programu, którego ikona nie znajduje siÚ w Docku, towarzyszy pojawienie siÚ jej na koñcu lewej czÚĂci paska, tuĝ przy linii oddzielajÈcej. OczywiĂcie, pod ikonÈ tÈ widoczny jest równieĝ symbol kropki. Przywoïanie dowolnego programu oznaczo- nego w ten sposób moĝna zrealizowaÊ przez klikniÚcie jego ikony widocznej na pasku Docka. m W I C Z E N I E 5.1 WyĂwietlanie nazw programów, których skróty znajdujÈ siÚ w Docku Aby poznaÊ nazwy programów, które sÈ reprezentowane przez ikony umieszczone w Docku, przeprowadě nastÚpujÈce dziaïania: 1. UmieĂÊ wskaěnik myszy nad pierwszÈ ikonÈ widocznÈ na pasku. Tuĝ nad wskazywanÈ ikonÈ pojawi siÚ nazwa odpowiedniego programu, tak jak zostaïo to przedstawione na rysunku 5.2. 2. Przesuñ wskaěnik myszy, aby wyĂwietliÊ nazwy wszystkich aplikacji, których skróty znajdujÈ siÚ w Twoim Docku. Rozdziaï 5. • Korzystanie z Docka 93 Rysunek 5.2. Nazwa programu wskazywanego przez skrót w Docku m W I C Z E N I E 5.2 Uruchamianie programu, którego ikona widoczna jest na pasku Docka Aby uruchomiÊ dowolny program, którego skrót zostaï umieszczony w Docku, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Wybierz program, który ma zostaÊ uruchomiony; w naszym Êwiczeniu bÚdzie to program Safari. Kliknij jego ikonÚ widocznÈ w Docku. Ikona skrótu zacznie radoĂnie podskakiwaÊ w Docku, co jest dla Ciebie informacjÈ, ĝe program rozpoczyna swojÈ pracÚ. NastÚpnie na ekranie pojawi siÚ okno programu, którym w naszym przypadku jest przeglÈdarka internetowa Safari. TowarzyszyÊ temu bÚdzie wyĂwietlenie w pasku menu pozycji odpowiednich dla tego programu, tak jak zostaïo to przedstawione na rysunku 5.3. Wspomniany efekt podskakiwania ikony w Docku moĝe równieĝ wystÈpiÊ w przypadku dziaïajÈcego programu. Aplikacja bÚdzie w ten sposób informowaïa CiÚ o koniecznoĂci podjÚcia pewnej decyzji lub wystÈpieniu jakiegoĂ problemu. 2. Skorzystaj z przycisku minimalizacji, widocznego w lewym górnym naroĝniku okna przeglÈdarki. NaciĂniÚcie tego przycisku powoduje zwiniÚcie okna i umieszczenie jego miniatury w prawej czÚĂci Docka, tak jak zostaïo to przedstawione na zamieszczonym poniĝej rysunku 5.4. 3. Aby przywoïaÊ okno, kliknij jego miniaturkÚ widocznÈ w prawej czÚĂci paska Docka. Okno zostanie ponownie powiÚkszone i stanie siÚ aktywne. 4. Zamknij okno programu Safari, korzystajÈc z przycisku Zamknij, umieszczonego w lewym górnym naroĝniku okna. 94 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne Rysunek 5.3. Uruchomiona przeglÈdarka Safari Rysunek 5.4. Miniaturka okna w pasku Docka Zauwaĝysz z pewnoĂciÈ, ĝe mimo zamkniÚcia okna programu pod jego ikonÈ w Docku nadal widoczna jest bïÚkitna kropka. Oznacza to, ĝe Safari jest wciÈĝ aktywne i w dowolnej chwili moĝesz kliknÈÊ skrót programu, aby go uaktywniÊ. Wówczas w na ekranie pojawi siÚ nowe okno oraz menu programu w górnej czÚĂci monitora. Nie bÚdzie juĝ temu towarzyszyÊ podskakiwanie ikony skrótu, poniewaĝ odpowiedni program dziaïa przez caïy czas w tle. m W I C Z E N I E 5.3 Korzystanie ze stosów umieszczonych w Docku W nowej wersji systemu Mac OS X pojawiïy siÚ stosy, które umoĝli- wiajÈ szybkie przechodzenie do zawartoĂci róĝnych katalogów. Stan- dardowo w Docku znajdujÈ siÚ stosy katalogów Dokumenty oraz Po- brane rzeczy. Aby z nich skorzystaÊ, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: Rozdziaï 5. • Korzystanie z Docka 95 1. W lewej czÚĂci Docka odszukaj skrót do katalogu, którego zawartoĂÊ chcesz zobaczyÊ. 2. Kliknij odpowiedni symbol, a na ekranie pojawi siÚ wachlarz ikon, tak jak zostaïo to pokazane na rysunku 5.5. Rysunek 5.5. Efekt klikniÚcia ikony stosu 3. Wybierz interesujÈcy CiÚ element, klikajÈc jego symbol w wachlarzu, lub jeĂli chcesz ujrzeÊ zawartoĂÊ stosu w oknie Findera, kliknij okrÈgïÈ, oznaczonÈ symbolem strzaïki kontrolkÚ Otwórz w Finderze. Spowoduje to wyĂwietlenie wybranego katalogu w oknie Findera lub uruchomienie odpowiedniego programu i wyĂwietlenie zawartoĂci wskazanego dokumentu. JeĂli ponownie klikniesz skrót stosu w Docku lub dowolny punkt naleĝÈcy do biurka, wachlarz zostanie zwiniÚty bez podejmowania ĝadnej dodatkowej akcji. MoĝliwoĂci oferowane przez stosy nie ograniczajÈ siÚ jedynie do otwierania plików i katalogów, poniewaĝ równie ïatwo moĝna teĝ dodawaÊ i usuwaÊ z nich elementy. DostÚpnych jest takĝe szereg opcji sterujÈcych dziaïaniem i sposobem wyĂwietlania zawartoĂci stosów. Ustawienia te sÈ dostÚpne w menu kontekstowym stosu, które moĝna wyĂwietliÊ, przytrzymujÈc klawisz Control i klikajÈc odpowiedni symbol w Docku. 96 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne 5.2. Dodawanie i usuwanie elementów Docka System Mac OS X oferuje duĝÈ dozÚ swobody w kwestii wyboru ikon, które majÈ byÊ widoczne na pasku Docka. W praktyce oznacza to, ĝe prawie wszystkie elementy znajdujÈce siÚ standardowo w Docku mo- ĝesz z niego usunÈÊ, moĝesz teĝ wprowadziÊ tam wïasne skróty. Masz równieĝ moĝliwoĂÊ zmiany kolejnoĂci ikon wyĂwietlanych na pasku. Dziaïania te sÈ niezwykle proste do wykonania i nie wymagajÈ zbyt duĝo czasu. m W I C Z E N I E 5.4 Umieszczanie skrótu programu w Docku Aby umieĂciÊ w Docku ikonÚ dowolnego programu, powinieneĂ wy- konaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Kliknij widocznÈ w Docku ikonÚ Findera, aby otworzyÊ okno. 2. KorzystajÈc z paska bocznego, przejdě do katalogu Programy. 3. Odszukaj w tym katalogu ikonÚ odpowiedniego programu. W naszym przykïadzie niech bÚdzie to program TextEdit. JeĂli masz problem z odnalezieniem go, naciĂnij po prostu klawisz litery T. Spowoduje to podĂwietlenie ikony pierwszego elementu, którego nazwa rozpoczyna siÚ tÈ literÈ. Tak siÚ skïada, ĝe w tym przypadku bÚdzie to wïaĂnie skrót uruchamiajÈcy program TextEdit. 4. NaciĂnij ikonÚ TextEdit i przeciÈgnij jÈ do lewej czÚĂci Docka. Gdy wskaěnik myszy znajdzie siÚ nad Dockiem, elementy widoczne na pasku rozsunÈ siÚ w taki sposób, aby zrobiÊ miejsce dla nowego skrótu, tak jak zostaïo to przedstawione na rysunku 5.6. Ustaw wskaěnik tam, gdzie ma siÚ znaleěÊ ikona. 5. Zwolnij przycisk myszy. Spowoduje to upuszczenie ikony na pasek Docka i umieszczenie jej tam na staïe. Moĝesz teraz swobodnie korzystaÊ z nowego skrótu w celu uruchamiania programu TextEdit, dokïadnie tak, jak w przypadku ikon standardowo wystÚpujÈcych na pasku. PamiÚtaj, ĝe skróty programów moĝesz umieszczaÊ tylko w lewej czÚĂci Docka. Rozdziaï 5. • Korzystanie z Docka 97 Rysunek 5.6. PrzeciÈganie elementu do Docka Nie musisz martwiÊ siÚ o to, ĝe program przeciÈgniÚty do paska Docka zniknie z Twojego katalogu Programy. W czasie opisanej tu operacji automatycznie tworzony jest skrót, i to wïaĂnie on pojawia siÚ w Docku, nie zaĂ oryginalny plik programu. m W I C Z E N I E 5.5 Przemieszczanie ikony programu w obrÚbie Docka Aby przesunÈÊ skrót programu w obszarze Docka, wykonaj nastÚpu- jÈce operacje: 1. NaciĂnij wybranÈ ikonÚ widocznÈ w Docku. W naszym przypadku bÚdzie to dodany w poprzednim Êwiczeniu skrót programu TextEdit. 2. PrzeciÈgnij element w dowolne miejsce w obrÚbie paska. Pozostaïe ikony znajdujÈce siÚ w Docku zostanÈ odpowiednio rozsuniÚte, tak jak miaïo to miejsce w przypadku dodawania skrótu do paska. 3. UpuĂÊ ikonÚ w wybranym miejscu, zwalniajÈc przycisk myszy. Spowoduje to trwaïe przemieszczenie skrótu. 98 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne m W I C Z E N I E 5.6 Usuwanie skrótu programu z Docka Aby pozbyÊ siÚ nieuĝywanej ikony z paska Docka, powinieneĂ prze- prowadziÊ nastÚpujÈce dziaïania: 1. NaciĂnij odpowiedni skrót i przeciÈgnij go poza obszar Docka. Po opuszczeniu obszaru Docka przy ikonie pojawi siÚ niewielki symbol chmurki, oznaczajÈcy, ĝe upuszczenie skrótu bÚdzie równoznaczne z jego usuniÚciem. Ikona w trakcie usuwania zostaïa przedstawiona na rysunku 5.7. Rysunek 5.7. Usuwanie skrótu programu z Docka 2. UpuĂÊ ikonÚ na biurko lub na dowolne okno widoczne na Twoim ekranie. Element zostanie usuniÚty z Docka, czego wizualnym potwierdzeniem bÚdzie pojawienie siÚ na ekranie szybko ulatniajÈcej siÚ chmurki. PamiÚtaj przy tym, ĝe usuwany jest jedynie skrót programu, nie zaĂ sama aplikacja. W prawej czÚĂci paska Docka — oprócz wspomnianych w rozdziale 4. minimalizowanych okien — moĝna teĝ umieĂciÊ skróty do najczÚĂciej uĝywanych stron WWW, plików oraz katalogów, które sÈ wyĂwietlane w postaci stosów. Sposoby dodawania i usuwania tych elementów sÈ dokïadnie takie same, jak metody wykorzystywane w zarzÈdzaniu skrótami programów znajdujÈcych siÚ w prawej czÚĂci Docka. Rozdziaï 5. • Korzystanie z Docka 99 5.3. Dostosowywanie wyglÈdu i dziaïania Docka Dock jest elementem, który moĝesz w duĝym stopniu konfigurowaÊ. Oprócz dodawania i usuwania poszczególnych elementów paska masz teĝ wpïyw na jego rozmiar i miejsce, w którym siÚ znajduje, sposób prezentowania Docka na ekranie oraz sposób wyĂwietlania widocznych na nim ikon. Pasek Docka moĝesz zaleĝnie od swoich potrzeb odpowiednio zwiÚk- szaÊ i zmniejszaÊ, a zmiana ta jest bardzo prostÈ operacjÈ, o czym siÚ wkrótce przekonasz. Mac OS X oferuje Ci równieĝ ciekawe udogod- nienie, polegajÈce na chwilowym powiÚkszaniu ikon znajdujÈcych siÚ w Docku w momencie umieszczenia nad nimi wskaěnika myszy. Dock jest standardowo wyĂwietlany w dolnej czÚĂci ekranu i ma po- staÊ poziomego paska. Moĝesz jednak zmieniÊ jego poïoĝenie i umie- ĂciÊ go przy prawej lub przy lewej krawÚdzi ekranu, sprawiajÈc jed- noczeĂnie, ĝe ikony bÚdÈ uïoĝone na pasku pionowo, a nie poziomo. Moĝliwe jest równieĝ automatyczne ukrywanie paska w celu po- wiÚkszenia przestrzeni roboczej biurka. m W I C Z E N I E 5.7 Zmiana rozmiaru Docka Aby powiÚkszyÊ lub pomniejszyÊ pasek Docka, przeprowadě nastÚ- pujÈce dziaïania: 1. Ustaw wskaěnik myszy nad liniÈ oddzielajÈcÈ czÚĂci Docka. Wskaěnik powinien zmieniÊ siÚ w kursor, skïadajÈcy siÚ z poziomej linii i dwukierunkowej strzaïki wskazujÈcej w górÚ i w dóï. 2. NaciĂnij przycisk myszy i — przytrzymujÈc go — przesuñ wskaěnik w górÚ, aby powiÚkszyÊ pasek Docka, lub w dóï, aby go pomniejszyÊ. 3. Gdy Dock osiÈgnie odpowiedni rozmiar, zwolnij przycisk myszy. 100 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne m W I C Z E N I E 5.8 PowiÚkszanie ikon widocznych w Docku Dock pozwala na ustawienie powiÚkszania ikon w momencie umiesz- czenia nad nimi wskaěnika myszy. Efekt dziaïania tej funkcji zostaï pokazany na rysunku 5.8. Aby móc skorzystaÊ z tej moĝliwoĂci, na- leĝy wybraÊ odpowiednie ustawienie, uĝywajÈc menu Jabïko. Rysunek 5.8. PowiÚkszanie elementów Docka Aby wïÈczyÊ funkcjÚ powiÚkszania skrótów umieszczonych na pasku Docka, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Kliknij symbol jabïka, widoczny w lewym górnym naroĝniku ekranu na pasku menu. 2. KorzystajÈc z wyĂwietlonego menu, przejdě do pozycji Dock i z podmenu wybierz polecenie WïÈcz powiÚkszanie. Aby wyïÈczyÊ funkcjÚ powiÚkszania ikon, ponownie przeprowadě powyĝsze operacje, tym razem wybierajÈc jednak polecenie WyïÈcz powiÚkszanie. Stopieñ powiÚkszania elementów moĝesz okreĂliÊ, korzystajÈc z preferencji Docka. DostÚpne tam opcje pozwalajÈ równieĝ na dostosowanie innych zwiÈzanych z nim ustawieñ. m W I C Z E N I E 5.9 Zmiana poïoĝenia Docka Wbrew pozorom pasek nie musi znajdowaÊ siÚ w dolnej czÚĂci ekranu. Aby przenieĂÊ Dock w inne miejsce, przeprowadě nastÚpujÈce dziaïania: 1. Kliknij symbol jabïka, widoczny w lewym górnym naroĝniku ekranu na pasku menu. 2. KorzystajÈc z wyĂwietlonego menu, przejdě do pozycji Dock i z podmenu wybierz polecenie UmieĂÊ po lewej, jeĂli chcesz, aby pasek pojawiï siÚ przy lewej krawÚdzi ekranu, lub UmieĂÊ Rozdziaï 5. • Korzystanie z Docka 101 po prawej, jeĝeli masz zamiar umieĂciÊ go przy prawej krawÚdzi. Pionowy pasek Docka, wyĂwietlany przy lewej krawÚdzi ekranu, zostaï przedstawiony na rysunku 5.9. Rysunek 5.9. Pasek Docka, umieszczony przy lewej krawÚdzi ekranu Aby przywróciÊ wyĂwietlanie Docka w dolnej czÚĂci ekranu, powtórz powyĝsze dziaïania, wybierajÈc z menu pozycjÚ UmieĂÊ na dole. m W I C Z E N I E 5.10 Automatyczne ukrywanie Docka Aby sprawiÊ, by pasek Docka znikaï z ekranu, gdy nie jest Ci potrzebny, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci: 1. Kliknij symbol jabïka, widoczny w lewym górnym naroĝniku ekranu na pasku menu. 2. KorzystajÈc z wyĂwietlonego menu, przejdě do pozycji Dock i z podmenu wybierz polecenie WïÈcz ukrywanie. Wybranie tej opcji spowoduje, ĝe Dock zostanie usuniÚty z ekranu i bÚdzie 102 Mac OS X Leopard • mwiczenia praktyczne wyĂwietlany za kaĝdym razem, gdy umieĂcisz wskaěnik myszy przy odpowiedniej krawÚdzi biurka. Aby przywróciÊ staïe wyĂwietlanie Docka, powtórz powyĝsze dziaïania, tym razem wybierajÈc z menu pozycjÚ WyïÈcz ukrywanie. Wszystkie wymienione powyĝej ustawienia wyglÈdu paska Docka mogÈ byÊ równieĝ okreĂlane z poziomu menu kontekstowego, które moĝna wyĂwietliÊ, przytrzymujÈc klawisz Control i klikajÈc liniÚ podziaïu Docka. Dodatkowe opcje sÈ równieĝ dostÚpne w odpowiednim oknie ustawieñ, które wywoïuje siÚ za pomocÈ polecenia Preferencje Docka, znajdujÈcego siÚ w podmenu Dock menu Jabïko.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mac OS X Leopard. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: