Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00481 013538 21067747 na godz. na dobę w sumie
Macromedia FreeHand MX. Oficjalny podręcznik - książka
Macromedia FreeHand MX. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-532-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Macromedia FreeHand MX 2004 to aplikacja służąca do tworzenia ilustracji wektorowych. Łączy w sobie uniwersalność narzędzia wektorowego z łatwością obsługi znaną z innych produktów firmy Macromedia. Narzędzia, w jakie jest wyposażona, pozwalają na przygotowanie szkicu publikacji, dodanie elementów tekstowych i graficznych oraz pracę z dokumentami zawierającymi wiele stron, nawet o różnych rozmiarach. Umożliwia dodanie do strony elementów interaktywnych i animacji wektorowych, które potem można wykorzystać w programach Flash, Fireworks i Director. Gotową pracę można wydrukować na drukarce, przygotować do druku na profesjonalnej maszynie drukarskiej lub opublikować w postaci dokumentu PDF lub strony WWW.

'Macromedia FreeHand MX 2004. Oficjalny podręcznik' to zbiór ćwiczeń i przykładów przygotowanych pod nadzorem pracowników pomocy technicznej i instruktorów z działu szkoleń. Wykonując ćwiczenia zawarte w 10 lekcjach, poznasz wszystkie możliwości programu FreeHand w zakresie przygotowywania ilustracji wektorowych i publikacji zawierających tekst i grafikę oraz eksportowania ich do plików w różnych formatach.

Najbardziej efektywnym sposobem nauki jest wykonywanie konkretnych zadań. Wykorzystaj polecany przez firmę Macromedia podręcznik i poznaj program FreeHand.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Macromedia FreeHand MX. Oficjalny podrêcznik Autor: Patti Schulze T³umaczenie: Aleksandra Tomaszewska ISBN: 83-7361-532-6 Tytu³ orygina³u: Macromedia FreeHand MX: Training from the Source Format: B5, stron: 332 Macromedia FreeHand MX 2004 to aplikacja s³u¿¹ca do tworzenia ilustracji wektorowych. £¹czy w sobie uniwersalnoġæ narzêdzia wektorowego z ³atwoġci¹ obs³ugi znan¹ z innych produktów firmy Macromedia. Narzêdzia, w jakie jest wyposa¿ona, pozwalaj¹ na przygotowanie szkicu publikacji, dodanie elementów tekstowych i graficznych oraz pracê z dokumentami zawieraj¹cymi wiele stron, nawet o ró¿nych rozmiarach. Umo¿liwia dodanie do strony elementów interaktywnych i animacji wektorowych, które potem mo¿na wykorzystaæ w programach Flash, Fireworks i Director. Gotow¹ pracê mo¿na wydrukowaæ na drukarce, przygotowaæ do druku na profesjonalnej maszynie drukarskiej lub opublikowaæ w postaci dokumentu PDF lub strony WWW. „Macromedia FreeHand MX 2004. Oficjalny podrêcznik” to zbiór æwiczeñ i przyk³adów przygotowanych pod nadzorem pracowników pomocy technicznej i instruktorów z dzia³u szkoleñ. Wykonuj¹c æwiczenia zawarte w 10 lekcjach, poznasz wszystkie mo¿liwoġci programu FreeHand w zakresie przygotowywania ilustracji wektorowych i publikacji zawieraj¹cych tekst i grafikê oraz eksportowania ich do plików w ró¿nych formatach. • Korzystanie z podstawowych narzêdzi graficznych • Konfigurowanie strony i umieszczanie na niej tekstu • Przekszta³canie obiektów • Stosowanie kolorów, wype³nieñ i stylów • Praca z warstwami • Tworzenie z³o¿onych kszta³tów za pomoc¹ ġcie¿ek wektorowych • Efekty specjalne • Symbole i pêdzle • Tworzenie animacji wektorowych i stron WWW Najbardziej efektywnym sposobem nauki jest wykonywanie konkretnych zadañ. Wykorzystaj polecany przez firmê Macromedia podrêcznik i poznaj program FreeHand. X Spis treści Wstęp ...................................................k...................................................k.................... ...................................................k............................. 7 Lekcja 1. Podstawy programu FreeHand ...................................................k............................................................................ 13 Poznajemy interfejs programu ................................................... .............................................................................. 14 Panel narzędzi programu FreeHand ................................................... .................................................................... 14 Ruchome i stałe grupy paneli ................................................... ................................................................................ 15 Tworzenie nowego dokumentu................................................... ............................................................................. 17 Wyświetlanie linijki ................................................... ................................................... ............................................. 18 Rysowanie aparatu ................................................... ................................................... ...............................................20 Praca z narzędziem Rectangle (prostokąt) ................................................... ........................................................... 21 Korzystanie z panelu Object (obiekt)................................................... ...................................................................24 Doklejanie obiektów................................................... ................................................... ............................................26 Zmiana powiększenia widoku................................................... ...............................................................................29 Korzystanie z narzędzia Line (linia) ................................................... ..................................................................... 31 Kopiowanie obiektu ................................................... ................................................... ............................................ 32 Korzystanie z narzędzia Polygon (wielobok) ................................................... ...................................................... 34 Korzystanie z narzędzia Knife (nóż) ................................................... .................................................................... 36 Przenoszenie prowadnic................................................... ................................................... ...................................... 39 Zaokrąglanie wierzchołków................................................... ................................................... ................................ 41 Grupowanie elementów ................................................... ................................................... ...................................... 43 Lekcja 2. Tworzenie stron i tekstu...................................................k.......................................................................................... 45 Tworzenie domyślnego szablonu dokumentu................................................... ....................................................46 Zmiana rozmiaru strony................................................... ................................................... .....................................49 Wstawianie stron ................................................... ................................................... ..................................................50 Importowanie grafiki................................................... ................................................... ........................................... 55 Praca z narzędziem Text (tekst) ................................................... ............................................................................. 56 Formatowanie tekstu ................................................... ................................................... ...........................................59 Kerning i kerning zakresowy ................................................... ................................................................................. 63 Wstawianie znaku firmowego ................................................... ............................................................................... 65 Przesunięcie względem linii bazowej................................................... .................................................................... 66 Lekcja 3. Kolory, gradienty i style ...................................................k......................................................................................... 69 Zastosowanie polecenia Split (podziel) i Join (połącz) ................................................... ...................................... 71 Tworzenie odbicia lustrzanego.................................................. ...............................................................................75 Skalowanie obiektów ................................................... ................................................... ...........................................77 Praca z panelem Reflect (odbicie) oraz narzędziem Mirror (odbicie lustrzane) ...............................................79 Korzystanie z panelu Color mixer (paleta kolorów) ................................................... ..........................................82 Korzystanie z panelu Swatches (próbki) ................................................... ..............................................................84 Korzystanie z panelu Tints (odcienie)................................................... ..................................................................85 Przypisywanie wypełnienia gradientowego ................................................... .........................................................88 Korzystanie z panelu Styles (style) ................................................... ........................................................................ 91 Tworzenie kodu kreskowego ................................................... ................................................... ..............................94 Praca z narzędziem Subselect (wybór) ................................................... ..................................................................96 Korzystanie z narzędzia Arc (krzywa) ................................................... ..................................................................98 Obracanie obiektów................................................... ................................................... .............................................99 Lekcja 4. Warstwy ...................................................k...................................................k........ ...................................................k.........103 Korzystanie z poleceń porządkowania................................................... ............................................................... 104 Korzystanie z panelu Layers ................................................... ................................................................................ 106 Wyrównywanie obiektów................................................... ................................................... .................................. 109 Korzystanie z narzędzia 3D Rotation (obrót w przestrzeni trójwymiarowej) ..................................................114 Zmiana koloru warstwy................................................... ................................................... ......................................116 Lekcja 5. Punkty i ścieżki...................................................k.....................................................................................................k.....119 Praca z narzędziem Bezigon ................................................... .................................................................................121 Korzystanie z poleceń łączenia................................................... ............................................................................ 124 Dodawanie kolorów PANTONE® ................................................... ................................................... .................. 128 Zmiana typu podglądu................................................... ................................................... ...................................... 130 Rysowanie linii przerywanych................................................... ............................................................................. 132 Wstawianie kolejnych prowadnic ................................................... ....................................................................... 133 Korzystanie z narzędzia Pen ................................................... ................................................................................ 135 Dodawanie łączników................................................... ................................................... ........................................ 137 Sterowanie uchwytami kontrolnymi................................................... .................................................................. 139 Ukrywanie i wyświetlanie uchwytów ................................................... ...................................................................141 Rysunek rowerzysty................................................... ................................................... ............................................ 143 Eksportowanie bibliotek kolorów ................................................... ...................................................................... 146 Praca z narzędziem Freeform (swobodne przekształcenie) ................................................... ............................. 148 Praca z narzędziem Pencil (ołówek)................................................... .....................................................................151 Połączenie obiektów rowerzysty i roweru ................................................... .......................................................... 153 4 MACROMEDIA FREEHAND MX Oficjalny podręcznik Lekcja 6. Efekty specjalne ...................................................k.....................................................................................................k...155 Efekt soczewki................................................... ................................................... ..................................................... 156 Rysowanie lupy................................................... ................................................... ................................................... 157 Nakładanie tekstu na ścieżkę ................................................... ............................................................................... 165 Konwersja tekstu na grafikę ................................................... ..................................................................................171 Korzystanie ze złożonych ścieżek ................................................... ....................................................................... 173 Wklejanie obiektu wewnątrz ścieżki ................................................... ................................................................... 175 Praca z narzędziem Extrude (efekt głębi) ................................................... ........................................................... 177 Zmiana profilu efektu głębi................................................... ..................................................................................181 Korzystanie z efektu obwiedni ................................................... ............................................................................ 185 Przypisywanie efektów aktywnych................................................... ...................................................................... 189 Lekcja 7. Układ strony...................................................k...................................................k... ...................................................k......195 Wyrównywanie tekstu względem strony ................................................... ............................................................ 197 Importowanie tekstu................................................... ................................................... .......................................... 198 Tworzenie bloków tekstowych z podziałem na kolumny ................................................... ...............................203 Korzystanie z narzędzia Text Editor (edytor tekstu)................................................... ........................................206 Sprawdzanie pisowni ................................................... ................................................... .........................................207 Oblewanie grafiki tekstem ................................................... ................................................... ................................209 Definiowanie rozdzielczości efektów rastrowych................................................... ............................................. 212 Style tekstowe ................................................... ................................................... ...................................................... 214 Edycja stylów tekstowych ................................................... ................................................... .................................. 216 Eksportowanie pliku w formacie PDF ................................................... ............................................................... 218 Sprawdzanie łączy ................................................... ................................................... .............................................. 221 Przygotowanie do publikacji ................................................... ...............................................................................223 Drukowanie dokumentu................................................... ................................................... ...................................225 Lekcja 8. Symbole, pędzle i końcówki...................................................k...............................................................................231 Tworzenie symboli................................................... ................................................... ............................................. 233 Edycja symbolu ................................................... ................................................... ..................................................238 Korzystanie z narzędzia Roughen (pogrubienie) ................................................... .............................................240 Tworzenie efektu cieniowania z wykorzystaniem przejść pomiędzy kolorami...............................................243 Nakładanie gradientu konturowego................................................... ...................................................................247 Korzystanie z funkcji pędzla................................................... ................................................................................249 Tworzenie pędzla................................................... ................................................... ................................................254 Edycja pędzla ................................................... ................................................... ......................................................257 Tworzenie dodatkowych symboli ................................................... .......................................................................260 Zastosowanie końcówki graficznej ................................................... .....................................................................264 Eksportowanie symboli................................................... ................................................... .....................................267 SPIS TREŚCI 5 Lekcja 9. Tworzenie animacji i filmów ...................................................k..............................................................................269 Przypisywanie skrótów klawiaturowych ................................................... ............................................................ 271 Rysowanie przysłony ................................................... ................................................... .........................................274 Tworzenie przejścia dla potrzeb animacji................................................... ..........................................................277 Rozmieszczanie obiektów na warstwach ................................................... ...........................................................280 Odwracanie animacji................................................... ................................................... .........................................283 Eksportowanie filmu ................................................... ................................................... .........................................284 Łączenie przejścia ze ścieżką ................................................... ................................................................................287 Animowanie tekstu ................................................... ................................................... ............................................290 Tworzenie stron głównych................................................... ................................................... ................................ 291 Korzystanie z narzędzia Action ................................................... ..........................................................................296 Edycja strony głównej................................................... ................................................... ........................................298 Tworzenie drugiej strony głównej................................................... .......................................................................300 Tworzenie ścieżki prowadnicy do strony głównej ................................................... ............................................302 Edycja grafiki w programie Macromedia Fireworks ................................................... ........................................ 303 Edycja filmu Macromedia Flash w programie FreeHand ................................................... ............................... 306 Tworzenie filmów za pomocą programu Macromedia Flash................................................... ......................... 310 Lekcja 10. Tworzenie stron WWW...................................................k.......................................................................................313 Praca z narzędziem Connector (łącznik) ................................................... ........................................................... 315 Zmiana definicji stylu połączenia................................................... ....................................................................... 321 Tworzenie notki PDF................................................... ................................................... ......................................... 323 Wklejanie zdjęcia wewnątrz ścieżki................................................... ..................................................................... 325 Tworzenie łączy URL................................................... ................................................... .........................................328 Eksportowanie w formacie HTML ................................................... .....................................................................329 Skorowidz ...................................................k...................................................k................ ...................................................k..................333 6 MACROMEDIA FREEHAND MX Oficjalny podręcznik 4 Warstwy Wkrótce się przekonasz, że im bardziej złożone rysunki, tym trudniej je uporządkować i sterować poszczególnymi elementami na stronie. W takiej sytuacji pomocne okazują się warstwy. Warstwy (ang. layers) to przezroczyste plansze, na których umieszczasz obiekty. Warstwy mogą być wyświe- tlone lub ukryte, co wiąże się z tym, że znajdujące się na nich obiekty będą widoczne lub nie. Mo- żesz przemieszczać warstwy w hierarchii, co będzie wpływało na zmianę nakładania się na siebie obiektów w obrębie strony. Załóżmy na przykład, że rysujesz złożoną mapę okolicy. Mapa zawiera informacje na temat ulic i autostrad, rzek, torów kolejowych oraz opisy. Gdy koncentrujesz się na rysowaniu ulic, nie chcesz być rozpraszany przez rzeki i tory kolejowe. Jeśli umieścisz ulice i autostrady, rzeki, tory kolejowe oraz opisy na osobnych warstwach, możesz w prosty sposób ukrywać i pokazywać warstwy podczas pracy nad poszczególnymi elementami mapy. W tej lekcji dodasz kilka warstw do dokumentu zawierającego rysunek kasetki z filmem. Następnie narysujesz fragment taśmy filmowej i za pomocą narzędzia 3D Rotation (obrót w przestrzeni trój- wymiarowej) zmienisz jej perspektywę. Treść lekcji Po tej lekcji będziesz potrafił: (cid:1) umieszczać obiekty nad i pod innymi obiektami; (cid:1) dodawać warstwy i umieszczać na nich obiekty; (cid:1) zmieniać kolejność warstw; (cid:1) ukrywać, pokazywać i blokować warstwy; (cid:1) wyrównywać i rozprowadzać obiekty; (cid:1) obracać obiekty w trójwymiarowej przestrzeni; (cid:1) zmieniać kolor warstwy. Czas trwania Lekcja zajmie około 2 godzin. Materiały do lekcji Pliki multimedialne: Brak Pliki startowe: Lekcja04Startfilm_canister_start.fh11 Gotowy projekt: Lekcja03Completedfilm_canister.fh11 Korzystanie z poleceń porządkowania Z pewnością zauważyłeś, że każdy obiekt, który dotychczas narysowałeś, był zawsze umieszczany nad obiektem, który został narysowany wcześniej. Nie definiowałeś żadnych warstw, ale układałeś obiekty jeden na drugim podczas ich rysowania. Wszystkie obiekty, które dotychczas narysowałeś, zostały umieszczone na domyślnej warstwie — warstwie Foreground (pierwszy plan). Jeśli postępowa- łeś krok po kroku zgodnie z podanymi instrukcjami, rysowałeś obiekty w prawidłowej kolejności i mogłeś nie zwrócić uwagi na kolejność nakładania obiektów. Aby przekonać się, jaki wpływ ma kolejność nakładania obiektów na wygląd strony, użyjesz pole- ceń Arrange (uporządkuj) w celu umieszczenia pewnych obiektów przed lub za innymi obiektami. Polecenia programu FreeHand służące do umieszczenia obiektu z przodu lub przesunięcia go 104 MACROMEDIA FREEHAND MX Oficjalny podręcznik do tyłu działają analogicznie do odpowiadających im poleceń w innych programach graficznych. Jeśli problematyka ta jest Ci znajoma, możesz przejść do kolejnego podrozdziału, „Korzystanie z panelu Layers”. 1. Otwórz plik film_canister.fh11, jeśli nie jest otwarty. Wybierz jeden z dwóch elementów (wypełnionych gradientem) znajdujących się z lewej strony kasetki z filmem. Możesz również skorzystać z pliku film_canister_start.fh11 znajdującego się w folderze Start wewnątrz folderu Lekcja04, jeśli nie zapisałeś pliku utworzonego w poprzedniej lekcji. Teraz wykonasz pewne ćwiczenia z wykorzystaniem poleceń Arrange. 2. Wybierz z menu polecenie Modify/Arrange/Send to Back (modyfikuj/porządkuj/wyślij do tyłu). Element zostanie umieszczony za czarnym obiektem. Jest ukryty w całości, z wyjątkiem niebieskiego obrysu, który wskazuje, że obiekt jest zaznaczony. Pozostaw obiekt zaznaczony. 3. Wybierz z menu polecenie Modify/Arrange/Bring to Front (modyfikuj/porządkuj/ przesuń do przodu). Element zostanie przywrócony na swoje pierwotne miejsce, z przodu rysunku. Chociaż nie musiałeś zmieniać kolejności rozmieszczenia tych obiektów, może się zdarzyć, że będziesz chciał umieścić jakiś obiekt nad lub pod innym obiektem. Pamiętaj, że obiekty wypełnione kolorem zasłaniają obiekty znajdujące się pod nimi. W kolejnych lekcjach dowiesz się, jak sprawić, by obiekt stał się przeźroczysty. Gdy sprawisz, że obiekt stanie się przezroczysty, stopień przejrzystości określa, w jakim stopniu obiekty znajdujące się za nim będą widoczne. Na razie wystarczy Ci informacja, że obiekty wypełnione kolorem są nieprzezroczyste. Jeśli usunąłeś zaznaczenie obiektu, zanim przywróciłeś go na pierwszy plan, przekonasz się, że po- nowne zaznaczenie tego obiektu może okazać się trudne. Najprostszym rozwiązaniem w tym wy- padku będzie zaznaczenie czarnego fragmentu kasetki z filmem i umieszczenie go z tyłu. Spowoduje to, że mniejszy element ponownie znajdzie się na pierwszym planie. LEKCJA 4. Warstwy 105 Polecenia Arrange pozwalają nie tylko przenosić obiekty na sam przód lub całkowicie do tyłu, ale również pozwalają zmieniać ich kolejność, przenosząc obiekty o jeden poziom w dół lub w górę w hierarchii obiektów. Z lewej strony kasetki z filmem znajdują się tylko dwa poziomy obiektów, więc użycie polecenia Send Backward (umieść niżej) zadziała tak samo jak użycie polecenia Send to Back. Jeśli chcesz poeksperymentować z poleceniami służącymi do ustalania kolejności obiektów w hierarchii, z lewej strony kasetki z filmem narysuj wypełniony kolorem prostokąt i umieść go w taki sposób, aby jego fragment znalazł się poza obszarem kasetki z filmem. Dzięki temu będzie on cały czas częściowo widoczny podczas przesuwania go wyżej lub niżej w hierarchii. Korzystanie z panelu Layers Polecenia Arrange, które przetestowałeś w poprzednim podrozdziale, sterują położeniem obiektów na pojedynczej warstwie. Za pomocą panelu Layers możesz dodać osobne warstwy dla poszcze- gólnych obiektów i zmieniać hierarchię tych warstw. Zwróć szczególną uwagę na różnicę pomię- dzy kolejnością obiektów na warstwie a kolejnością warstw na rysunku — jeśli rysunek znajduje się na górnej warstwie i przeniesiesz go do tyłu, będzie ostatnim obiektem na tej warstwie, ale nadal będzie się znajdował wyżej niż najwyższy obiekt kolejnej warstwy. FreeHand oferuje trzy podstawowe warstwy: Foreground, Guides (prowadnice) i Background (tło). Mo- żesz dołożyć do rysunku wiele warstw pierwszego planu i wiele warstw tła. Warstwa Foreground to warstwa, na której umieszczane są obiekty. Warstwa Guides zawiera wszystkie prowadnice wykorzy- stywane do wyrównywania elementów w dokumencie. Jednym z zastosowań warstwy Background jest możliwość utworzenia znaku wodnego. W tej roli możesz użyć np. znaku firmowego lub gra- fiki, która ma stanowić główny element rysunku. Obiekty na warstwie tła są wyszarzane do 50 pro- cent swojego pierwotnego koloru, dzięki czemu łatwiej Ci będzie z nich korzystać. W lekcji 5., „Punkty i ścieżki”, umieścisz grafikę na warstwie tła i użyjesz jej jako szablonu dla swojego rysunku. Panel Layers jest podzielony na dwie sekcje: górna sekcja zawiera warstwy pierwszego planu; a sekcja dolna — warstwy tła. Każda warstwa (z wyjątkiem warstwy Guides) znajdująca się ponad linią po- działu w panelu Layers to warstwa drukowana. Każda warstwa znajdująca się poniżej linii podziału to warstwa tła, która nie jest drukowana. W kolejnym podrozdziale będziesz dodawać warstwy do dokumentu i umieszczać na nich obiekty. 1. Otwórz plik film_canister.fh11, jeśli nie jest otwarty. 106 MACROMEDIA FREEHAND MX Oficjalny podręcznik Możesz również skorzystać z pliku film_canister_start.fh11 znajdującego się w folderze Start folderu Lekcja04, jeśli nie zapisałeś pliku utworzonego w poprzedniej lekcji. 2. Zaznacz blok tekstowy znajdujący się na kasetce z filmem. Zwróć uwagę na zawartość panelu Layers. Warstwa Foreground jest podświetlona, co wskazuje, że zaznaczony obiekt znajduje się na tej warstwie. 3. Z menu Options panelu Layers wybierz opcję New. Nowa warstwa, o nazwie Layer-1, zostanie umieszczona na górnym poziomie panelu Layers. 4. Na panelu Layers zaznacz warstwę Layer-1. Zaznaczony blok tekstowy zostanie przeniesiony na wskazaną warstwę. Takie działanie jest domyślne, ale możesz je zmienić w ustawieniach programu. Jeśli opisane po- wyżej czynności nie dadzą spodziewanego rezultatu, przejdź do sekcji Panel okna dialogowego Pre- ferences i sprawdź, czy zaznaczone jest pole wyboru przy opcji powodującej przeniesienie zaznaczo- nego obiektu na wskazaną warstwę po kliknięciu nazwy tej warstwy. 5. Dwukrotnie kliknij nazwę Layer-1, aby zaznaczyć tę warstwę, a następnie wpisz text. Naciśnij klawisz Enter (w systemie Windows) lub Return (w systemie Macintosh), aby zmienić nazwę warstwy. Naciśnij klawisz Tab, aby usunąć zaznaczenie bloku tekstowego. Obiekt na warstwę można przenieść w bardzo prosty sposób. Wystarczy zaznaczyć obiekt lub obiekty, a następnie wskazać nazwę warstwy na panelu Layers. Niestety, równie łatwo jest przenieść obiekty na niewłaściwą warstwę. Musisz pamiętać, że każdy obiekt, który jest zaznaczony podczas wskazywania nazwy warstwy, zostanie na tę warstwę przeniesiony. Jeśli zmieniasz nazwę warstwy lub chcesz ją przesunąć, naciśnij wcześniej klawisz Tab, aby usunąć zaznaczenie wszystkich ewentualnie zaznaczonych obiektów. Jeśli zauważysz, że nieustannie przenosisz obiekty na niewłaściwe warstwy, usuń zaznaczenie opcji definiującej, że kliknięcie nazwy warstwy powoduje przeniesienie zaznaczonego obiektu na wska- zaną warstwę (opcja ta znajduje się w sekcji Panel okna dialogowego Preferences). LEKCJA 4. Warstwy 107 Jeśli rysujesz nowy obiekt i chcesz, aby został umieszczony na konkretnej warstwie, usuń zaznaczenie wszystkich obiektów, wybierz warstwę i utwórz na niej obiekt. Zostanie on umieszczony na wskazanej warstwie. Jeśli później uznasz, że chcesz przenieść obiekt na inną warstwę, zaznacz obiekt, a następnie zaznacz nową warstwę (obiekt powinien być cały czas zaznaczony). W panelu Layer widoczna jest mała ikona pióra umieszczona z prawej strony nazwy warstwy tekstowej, którą właśnie utworzyłeś. Ikona wskazuje warstwę aktywną. Nowo tworzone obiekty są zawsze umieszczane na warstwie aktywnej. Niebieski pasek podświetlenia nazwy warstwy nie oznacza, że warstwa jest aktywna, chyba że występuje w połączeniu z ikoną pióra. Zaznacz żółty obiekt znajdujący się na stronie. Na panelu Layers nazwa warstwy zostanie podświetlona za po- mocą niebieskiego paska, ale ikona pióra nadal pozostanie obok warstwy tekstowej. Gdybyś teraz narysował nowy obiekt na stronie, zostanie on umieszczony na warstwie tekstowej. 6. Utwórz nową warstwę i nazwij ją bar code, następnie przenieś kod kreskowy na nową warstwę. Teraz, oprócz warstwy Guides, w górnej części panelu znajdują się trzy warstwy pierwszego planu. 7. Kliknij ikonę kłódki znajdującą się z lewej strony nazwy warstwy zawierającej kod kreskowy. Gdy warstwa jest zablokowana, nie możesz zaznaczyć obiektów znajdujących się na niej. Nie możesz również przenieść obiektu na warstwę, która jest zablokowana. Gdy pracujesz nad złożonymi rysunkami, zablokowanie warstwy, na której w danej chwili nie pracujesz, jest bardzo wygodne. Dzięki temu nie możesz w nieodwracalny sposób omyłkowo usunąć lub przenieść zawartości tej warstwy. Nadal możesz jednak zmienić kolejność tej warstwy w hierarchii. Aby szybko zablokować lub odblokować warstwę, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl (w systemie Windows) lub Option (w systemie Macintosh) i kliknij ikonę kłódki znajdującą się z lewej strony nazwy warstwy. 108 MACROMEDIA FREEHAND MX Oficjalny podręcznik 8. Kliknij zaznaczenie znajdujące się z lewej strony nazwy warstwy zawierającej kod kreskowy, aby ukryć tę warstwę; następnie kliknij miejsce, w którym znajdowało się zaznaczenie, aby ponownie wyświetlić warstwę. Gdy zaznaczenie nie jest widoczne, blok tekstowy, wraz z innymi obiektami znajdującymi się na tej warstwie, jest ukryty. Tekst nie został usunięty; jest po prostu niewidoczny. Kliknij ponownie w tym samym miejscu, a zaznaczenie pojawi się ponownie, podobnie jak i cała warstwa. Wyświetlanie i ukrywanie warstw jest kolejnym sposobem ułatwienia pracy nad złożonymi rysunkami. Zastanów się nad podanym na początku przykładem mapy. Masz na niej ulice i nazwy ulic. Być może próbujesz zmodyfikować przebieg ulicy, ale nazwa ulicy Ci w tym przeszkadza i zamiast zaznaczać samą ulicę, ciągle zaznaczasz jej nazwę. Gdybyś umieścił cały tekst na osobnej warstwie, wystarczyłoby ukryć warstwę zawierającą opisy i mógłbyś skupić się na samych ulicach. Aby szybko ukryć lub wyświetlić wszystkie warstwy, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl (w systemie Windows) lub Option (w systemie Macintosh) i kliknij zaznaczenie (lub obszar, w którym powinno się znajdować) z lewej strony nazwy dowolnej warstwy. Aby zaznaczyć wszystkie obiekty znajdujące się na warstwie, przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt (w systemie Windows) lub Option (w systemie Mac OS) i kliknij nazwę warstwy na panelu Layers. 9. Zapisz plik. Wyrównywanie obiektów W kolejnym ćwiczeniu narysujesz fragment taśmy filmowej, aby dodać go do tworzonego rysunku. Poznałeś już funkcje, które umożliwią Ci dokończenie pracy nad kolejnymi ćwiczeniami tej lekcji — poniższe zadania pozwolą Ci przećwiczyć posiadane umiejętności. Fragment taśmy filmowej składa się z dużych prostokątów odpowiadających poszczególnym klatkom filmu oraz z dwóch rzędów małych prostokątów z zaokrąglonymi wierzchołkami umieszczonych po bokach taśmy filmowej, które to prostokąty odpowiadają perforacji taśmy filmowej. Aby uprościć zarządzanie paskiem taśmy filmowej, utworzysz dla niego osobną warstwę (patrz pierwszy rysunek na następ- nej stronie). LEKCJA 4. Warstwy 109 1. Utwórz nową warstwę i nazwij ją „film”. Przeciągnij ją poniżej warstwy Foreground. Chcemy uzyskać złudzenie, że kasetka z filmem stoi na pasku taśmy filmowej, dlatego warstwa z taśmą filmową musi się znajdować poniżej innych warstw. Przez cały czas, gdy warstwa ta będzie zaznaczona, nowe obiekty będą umieszczane na tej warstwie. 2. Narysuj długi, wąski prostokąt. Szerokość prostokąta powinna w przybliżeniu odpowiadać szerokości kasetki z filmem, a jego wysokość powinna być dwa razy większa niż wysokość kasetki z filmem. Wypełnij prostokąt czarnym kolorem. Możesz odsunąć prostokąt od rysunku kasetki z filmem, aby łatwiej Ci było nad nim pracować. Prostokąt będzie bazą rysowanego fragmentu taśmy filmowej. 3. Wewnątrz prostokąta narysuj mniejszy prostokąt, który będzie odpowiadał pojedynczej ramce filmu. Wypełnij prostokąt 30 odcieniem szarości. Ramka musi być wyśrodkowana na taśmie i umieszczona blisko górnej krawędzi prostokąta. W kolejnym posunięciu wyrównasz ramkę w obrębie taśmy filmowej. Po obu stronach ramki musi pozostać miejsce na prostokąty odpowiadające perforacji taśmy, dlatego rysując ramkę, dopilnuj, aby nie była zbyt szeroka. 4. Zaznacz obydwa prostokąty. Wybierz z menu polecenie Modify/Align/Center Vertical (modyfikuj/wyrównaj/centrowanie pionowe). Mały szary prostokąt zostanie wyśrodkowany względem prostokąta reprezentującego taśmę filmową. 110 MACROMEDIA FREEHAND MX Oficjalny podręcznik 5. Narysuj mały prostokąt odpowiadający perforacji taśmy filmowej. Wypełnij kształt białym kolorem, a w wierzchołkach zastosuj zaokrąglenie o wartości 1 punktu. Przesuń prostokąt na lewą stronę taśmy filmowej. Pamiętaj, że do zaokrąglenia wierzchołka możesz użyć panelu Object. Zaznacz obiekt Rectangle na liście w panelu, a następnie wpisz wartość 1 w polu tekstowym Corner (wierzchołek). 6. Wykonaj kopię prostokąta za pomocą metody Alt — przeciągnij lub Option — przeciągnij, trzymając wciśnięty klawisz Shift podczas przeciągania kopii, aby była wyśrodkowana w taki sam sposób jak oryginał. Umieść kopię obiektu tuż poniżej pierwszego prostokąta. Z menu wybierz polecenie Edit/Duplicate (edycja/duplikat), aby wykonać kolejną kopię. Powtarzaj polecenie, aż prostokąty wypełnią lewą stronę paska taśmy filmowej. Liczba prostokątów będzie uzależniona od ich rozmiaru. Ich ilość jest tutaj jednak sprawą kluczową. Bardziej interesuje nas uzyskanie efektu perforacji taśmy filmowej. Po zakończeniu wykonywania kopii z pewnością okaże się, że nie są one równo rozmieszczone na taśmie filmowej. Mogą znajdować się w równej odległości od siebie, ale ich odległość od górnej i dolnej krawędzi taśmy filmowej może być różna. W dalszej części ćwiczenia użyjemy panelu Align do rozmieszczenia obiektów w równych odstępach. Jednak zanim to zrobisz, musisz rozmieścić górne i dolne perforacje na taśmie filmowej. LEKCJA 4. Warstwy 111 7. Użyj klawiszy strzałek do przesunięcia ostatniego prostokąta w taki sposób, aby jego odległość od dolnej krawędzi filmu była taka sama jak odległość górnego prostokąta od górnej krawędzi filmu. 8. Zaznacz wszystkie prostokąty odpowiadające perforacji taśmy filmowej. Istnieje wiele sposobów zaznaczenia tylko tych prostokątów. Możesz użyć dowolnej z wcześniej przedstawionych metod. Jednym ze sposobów jest użycie prostokąta selekcji i rozciągnięcie go wokół wszystkich elementów. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich prostokątów perforacji, samej taśmy filmowej oraz szarej ramki. Następnie, trzymając wciśnięty klawisz Shift, kliknij ramkę filmu oraz taśmę filmową, aby usunąć zaznaczenie tych obiektów, pozostawiając zaznaczone jedynie prostokąty perforacji filmu. 9. Wybierz z menu polecenie Window/Align. Polecenia z panelu Align wyrównują zaznaczone obiekty, biorąc pod uwagę ich krawędzie lub środki, lub też rozmieszczają je w stałej odległości od siebie. W punkcie 4. mogłeś równie dobrze zamiast menu Modify użyć panelu Align. Panel Align zawiera dwa menu rozwijane odnoszące się do opcji poziomych i pionowych oraz panel podglądu prezentujący trzy prostokąty odpowiadające wybranym opcjom wyrównywania. 10. Z menu rozwijanego Horizontal (poziome) wybierz opcję Distribute Centers (rozmieść środki). Kliknij przycisk Apply (zastosuj) (w systemie Windows) lub Align (wyrównaj) (w systemie Mac OS). Odległości prostokątów od siebie zostaną wyrównane. Gdy wybierzesz opcję wyrównywania z menu rozwijanego, w panelu podglądu pojawi się jeszcze jeden prostokąt. 112 MACROMEDIA FREEHAND MX Oficjalny podręcznik 11. Podczas gdy prostokąty perforacji filmu są nadal zaznaczone, kliknij i przeciągnij z wciśniętym klawiszem Alt lub Option, aby wykonać kopię i przeciągnąć ją na prawą stronę taśmy filmowej. Użyj tej metody do wstawienia kolejnych klatek taśmy filmowej. Jeśli ramki nie są wyrównane w taki sposób, jak tego oczekiwałeś, możesz użyć panelu Align do rozmieszczenia ich w równych odstępach od siebie. 12. Zapisz plik. Panel podglądu panelu Align może również służyć do szybkiego wyrównywania zaznaczonych obiektów. Na przykład, jeśli chcesz, aby obiekty były wyrównywane względem swoich lewych kra- wędzi, możesz kliknąć w dowolnym punkcie wewnątrz lewego wieloboku w panelu Align. Zoba- czysz, że prostokąty podglądu w panelu zostaną przysunięte do lewej krawędzi. Możesz kliknąć dowolny z granicznych wieloboków lub dowolny z wewnętrznych prostokątów, aby zmienić sposób wyrównywania obiektów. LEKCJA 4. Warstwy 113 Korzystanie z narzędzia 3D Rotation (obrót w przestrzeni trójwymiarowej) Narzędzie 3D Rotation umożliwia obracanie dwuwymiarowych obiektów w przestrzeni trójwymia- rowej. W poprzednim ćwiczeniu ukończyłeś tworzenie fragmentu taśmy filmowej. Aby uzyskać efekt głębi rysunku, użyjesz narzędzia 3D Rotation do obrócenia fragmentu taśmy do tyłu w prze- strzeni trójwymiarowej. Uzyskany obiekt będzie szerszy u dołu i węższy u góry. Eksperymentowanie z narzędziem 3D Rotation pozwala uzyskiwać interesujące efekty, ale wadą tego narzędzia jest możliwość wprowadzenia na rysunku nienaturalnych zniekształceń. Nawet cofnię- cie wykonanych modyfikacji o kilka posunięć może być niewystarczające, aby przywrócić rysunek do pierwotnego stanu. Podczas pracy z tym narzędziem dobrym zwyczajem jest umieszczenie ko- pii rysunku na obszarze roboczym. Dzięki temu zawsze będziesz mógł powrócić do pierwotnej wersji rysunki, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 1. Zaznacz wszystkie elementy wchodzące w skład fragmentu taśmy filmowej i zgrupuj je. Wykonaj kopię paska taśmy filmowej i przenieś ją na obszar roboczy. Jak zapewne pamiętasz, do grupowania obiektów służy polecenie Modify/Group. Dzięki zgrupowaniu elementów wchodzących w skład taśmy filmowej łatwiej można nimi zarządzać. W kolejnym punkcie ćwiczenia zastosujesz narzędzie 3D Rotation na wszystkich obiektach wchodzących w skład grupy. Kopii paska taśmy filmowej użyjesz jedynie wtedy, gdy zechcesz powrócić do stanu pierwotnego. 2. Wybierz z menu polecenie Window/Toolbars/Xtra Tools. Dwukrotnie kliknij narzędzie 3D Rotation, a następnie wybierz opcję Expert (zaawansowany). Okno dialogowe 3D Rotation pozwala wybierać pomiędzy trybem Easy (prosty) i Expert (zaawansowany). Tryb Expert umożliwia dostęp do dodatkowych opcji odpowiedzialnych za obrót. 3. Z menu rozwijanego Rotate From (obrót względem) wybierz opcję Center of Selection (środek selekcji), przeciągnij pasek Distance (odległość) do wartości 374, a z listy rozwijanej Project From (w stronę) wybierz opcję Mouse Click (kliknięcie myszą). 114 MACROMEDIA FREEHAND MX Oficjalny podręcznik Menu rozwijane Rotate From zawiera cztery opcje: (cid:1) Mouse Click (kliknięcie myszą) — obraca obiekt względem punktu, który klikniesz wskaźnikiem myszy. (cid:1) Center of Selection (środek selekcji) — obraca obiekt względem jego środka. (cid:1) Center of Gravity (środek ciężkości) — obraca obiekt względem wizualnego środka obiektu. (cid:1) Origin (podstawa) — obraca obiekt względem lewego dolnego wierzchołka obiektu. Wprowadzona wartość Distance (odległość) określa stopień odchylenia punktu, względem którego wykonywany jest obrót. Mniejsze wartości odległości dają w efekcie większy stopień odchylenia rotacji. W trybie Expert możesz również wybrać punkt projekcji z menu rozwijanego Project From (w stronę): (cid:1) Mouse Click (kliknięcie myszą) — projekcja kieruje się w stronę punktu kliknięcia myszą. (cid:1) Center of Selection (środek selekcji) — punkt projekcji znajduje się za wybranym obiektem. (cid:1) Center of Gravity (środek ciężkości) — punkt projekcji znajduje się za wizualnym środkiem wskazanego obiektu. (cid:1) Origin (podstawa) — punkt projekcji znajduje się za lewym dolnym wierzchołkiem obiektu. (cid:1) X/Y Coordinates (współrzędne X/Y) — projekcja jest obliczana względem podanych współrzędnych X i Y. Domyślnie są uwzględniane wartości będące ostatnio zapamiętanymi współrzędnymi wskaźnika myszy. 4. Umieść wskaźnik myszy u góry paska taśmy filmowej. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i powoli ciągnij wskaźnik myszy w górę. Podczas przeciągania wskaźnika myszy pojawi się podgląd efekt uzyskanego po obróceniu fragmentu taśmy filmowej. Przytrzymanie klawisza Shift powoduje ograniczenie zakresu obrotu. Zanim zwolnisz przycisk myszy, możesz zwolnić klawisz Shift i poeksperymentować, przesuwając wskaźnik myszy w lewo lub w prawo. Chcemy uzyskać efekt perspektywy. Przeciąganie wskaźnika myszy w górę daje efekt obracania taśmy filmowej do tyłu. Z kolei prze- ciąganie wskaźnika myszy w dół daje efekt obracania fragmentu taśmy filmowej do przodu. Prze- ciągnięcie wskaźnika myszy w lewo daje efekt obrotu w lewo i analogicznie — przeciągnięcie wskaźnika myszy w prawo daje efekt obrotu w prawo. Za każdym razem, gdy zwolnisz przycisk myszy i ponownie zaczniesz przeciągać wskaźnik myszy, obracany będzie obiekt uzyskany jako wynik poprzedniego obrotu, a nie obiekt początkowy. Jeśli chcesz zacząć pracę od początku, możesz wybrać z menu polecenie Edit/Undo (edycja/cofnij) lub użyć kopii obiektu umieszczonej wcześniej na obszarze roboczym (patrz pierwszy rysunek na następnej stronie). LEKCJA 4. Warstwy 115 5. Włącz narzędzie Pointer i umieść fragment taśmy filmowej poniżej rysunku kasetki z filmem, tak aby kasetka wydawała się ustawiona na taśmie filmowej. Jeśli taśma filmowa jest zbyt szeroka lub zbyt wąska, kliknij ją dwukrotnie, aby wyświetlić uchwyty transformacji i użyj tych uchwytów do przeskalowania taśmy. Ponieważ pasek taśmy filmowej znajduje się na osobnej warstwie, która jest umieszczona poniżej wszystkich obiektów na stronie, możesz przesunąć pasek taśmy filmowej w taki sposób, aby dawał złudzenie, że znajduje się poniżej kasetki z filmem. 6. Zapisz plik. Zmiana koloru warstwy Prawdopodobnie zauważyłeś, że obok każdej warstwy na panelu Layers znajduje się niebieska ikona koloru. Kolor ikony odpowiada kolorowi, którym oznaczane są zaznaczone punkty i ścieżki ele- mentów na tej warstwie. Gdy zaznaczysz obiekt na rysunku, możesz szybko sprawdzić w panelu Layers, na której warstwie obiekt ten się znajduje. Ale jeśli rysunek jest bardziej złożony, możesz mieć trudności z ustaleniem, które obiekty znajdują się na której warstwie. Aby ułatwić Ci ustale- nie, które obiekty znajdują się na tej samej warstwie, możesz zmienić kolor kluczowych warstw. Wtedy wystarczy, że zaznaczysz obiekt i sprawdzisz, której warstwie odpowiada widoczny kolor podświetlenia. 116 MACROMEDIA FREEHAND MX Oficjalny podręcznik W kolejnych punktach ćwiczenia wybierzesz kolor z biblioteki kolorów i użyjesz tego koloru jako koloru warstwy zawierającej fragment taśmy filmowej. 1. Z menu Options panelu Swatches wybierz opcję Crayon (kredka). Być może będziesz musiał przewinąć listę opcji w menu, aby znaleźć biblioteki kolorów. Lista zawiera kilka bibliotek kolorów, których możesz użyć w swoich rysunkach. Kolory PANTONE® są wykorzystywane do druku, a kolory bezpieczne dla sieci WWW są wykorzystywane podczas tworzenia grafik na potrzeby stron WWW. Biblioteka kolorów Crayon zawiera kolory, które pewnie będą Ci przypominały dzieciństwo. 2. Z listy próbek kolorów wybierz kolor Burnt Sienna i kliknij przycisk OK. Kolor zostanie dodany do panelu Swatches. 3. Przeciągnij ikonę koloru Burnt Sienna z panelu Swatches i upuść ją na ikonę koloru znajdującą się obok nazwy warstwy zawierającej fragment taśmy filmowej w panelu Layers. Kolor warstwy ulegnie zmianie. Aby zobaczyć, w jaki sposób kolor warstwy uległ zmianie, zaznacz fragment taśmy filmowej na stronie. Wokół prostokąta otaczającego obiekt powinny pojawić się brązowe uchwyty. Zaznacz kasetkę z filmem, a okaże się, że uchwyty transformacji mają kolor niebieski, ponieważ znajduje się ona na osobnej warstwie oznaczonej kolorem niebieskim. 4. Zapisz plik. LEKCJA 4. Warstwy 117 Podsumowanie Po tej lekcji potrafisz: (cid:1) za pomocą poleceń Arrange umieszczać obiekty nad i pod innymi obiektami; (cid:1) dodawać warstwy za pomocą panelu Layers i przenosić obiekty na te warstwy; (cid:1) blokować i ukrywać warstwy, zarządzając obiektami znajdującymi się na tych warstwach; (cid:1) za pomocą opcji z panelu Align wyrównywać i rozmieszczać obiekty; (cid:1) za pomocą narzędzia 3D Rotation przekształcać obiekty w przestrzeni trójwymiarowej; (cid:1) zmieniać kolor warstwy. 118 MACROMEDIA FREEHAND MX Oficjalny podręcznik
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Macromedia FreeHand MX. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: