Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00083 010071 20261702 na godz. na dobę w sumie
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 11/2012 (194) - ebook/pdf
Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 11/2012 (194) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W listopadowym numerze „Magazynu Literackim KSIĄŻKI” tradycyjnie prezentujemy książki historyczne. Przeglądu najciekawszych tytułów dokonuje Piotr Dobrołęcki: W tym roku, jak było też w kilku ostatnich latach, jest to zadanie bardzo wdzięczne, gdyż po okresie posuchy gatunek ten wyraźnie rozkwita, a czytelnicy, w każdym razie znacząca ich grupa, preferują ten rodzaj lektury. Można nawet postawić tezę, że momentem przełomowym były pierwsze publikacje książek Normana Daviesa, brytyjskiego naukowca, który z ironią, ale i z podziwem nazywany jest najwybitniejszym historykiem polskim. Niemałą rolę w popularyzacji książki historycznej wśród szerszego grona odbiorców odegrali sami wydawcy, widząc jednocześnie w tej grupie tytułów duży potencjał rynkowy. Wykreowali przy tym polskich autorów, którzy nie widząc nic wstydliwego w sposobie pisania o historii, jaki zaprezentował Norman Davies, podjęli się tematów trudnych, ale przez to ciekawych i w interesującej formie przybliżyli je polskiemu czytelnikowi. Możemy wymienić tu dwa charakterystyczne przykłady. Jednym jest pisarstwo Tadeusza A. Kisielewskiego, niestrudzonego odkrywcy nowych faktów dotyczących katastrofy gibraltarskiej i zbrodni katyńskiej, który zaistniał dzięki poznańskiemu Rebisowi, a drugim — cykl książek Sławomira Kopera, autora kilkunastu już popularnych książek o historii, ocenianych różnie, ale bardzo poczytnych.

 

Zapraszamy do lektury wywiadu z Anną Smółką-Gnauck, autorką książki „Między wolnością a pokojem. Zarys historii Ruchu »Wolność i Pokój«” (IPN). Zacznę do tego, jak szukałam pomysłu na prace magisterską, bo to jest geneza tej książki. Wpierw marzyłam o starożytności, miałam świetnych profesorów, na pierwszym roku studiów na Uniwersytecie Warszawskim byłam studentką prof. Włodzimierza Lengauera, potem chodziłam na jego znakomite seminarium poświęcone religii starożytnych Greków. Z drugiej strony życie mnie wciągało, upadł komunizm i dla takiej młodzieży jak ja świat stanął otworem. Jeszcze nie magister, a już dyrektor – tak się zaczęła moja praca w Unii Wydawców Prasy. Na fali entuzjazmu udałam się do prof. Lengauera, przyjął mnie, jak zwykle przemiło, a ja wypaliłam, że chciałabym pisać u niego pracę magisterską. Znał mnie w miarę dobrze, więc się uśmiechnął i zastosował jeden z dowcipniejszych sposobów odmówienia swojej studentce, orzekając: „To nie jest na pani temperament”. Potem rozwinął całą gamę warunków niemożliwych do spełnienia, na czele z biegłą znajomością greki, której oczywiście nie znałam. Łacinę może znałam nie tak źle, ale potrzebna była greka, bo chciałam pisać o Grecji. Musiałam zatem szukać innego pomysłu na życie… Przerzuciłam się w drugą skrajność i pomyślałam, że zajmę się czymś, o czym nikt wcześniej nie pisał, czyli historią Ruchu „Wolność i Pokój”

Książki miesiąca
„Całun Jezusa Nazarejczyka” Barbary Frale oraz „Strachy i Lachy” Andrzeja Nowaka, „Listy” Johna Lennona oraz „Sacrum Profanum” Krzysztofa Azarewicza, Piotra Weltrowskiego i Adama Nergala Darskiego

Proponujemy także:
Wydarzenia, Bestsellery z Komentarzem Krzysztofa Masłonia, Na-molny książkowiec (felieton Tadeusza Lewandowskiego), Koszyk z książkami, Między wierszami, Felieton Marka Ławrynowicza
oraz recenzje

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Syd Barrett umarł bogaty, a Pink Floyd mieli swoją Yōko Ono. Teraz wiem to i znacznie więcej. Opowieść bez cenzury. – PIOTR METZ Nr 11/2012 (194) • listopad 2012 Cena 9,99 zł (23 VAT) • ISSN 2083-7747 • Indeks 334464 P i n k Fl o y d d MARK BLAKE PRĘDZEJ ŚWINIE PRĘDZEJ ŚWINIE PRĘDZEJ ŚWINIE PRĘDZEJ ŚWINIE ZACZNĄ LATAĆ Prawdziwa historia Pink Floyd Spis treści Numer 11 (194) Redaktor naczelny: Piotr Dobrołęcki Z-ca red. naczelnego: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretarz redakcji: Krzysztof Masłoń Zespół: Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman, Paweł Waszczyk Stale współpracują: Janusz Drzewucki, Joanna Habiera, Jarosław Górski, Piotr Kitrasiewicz, Bogdan Klukowski, Tadeusz Lewandowski, Marek Ławrynowicz, Lech Mergler, Wanda Morawiecka, Tomasz Nowak, Urszula Pawlik, Bożena Rytel, Grzegorz Sowula, Michał Zając, Tomasz Zapert Reklama: Ewa Tenderenda-Ożóg Sekretariat: Kamila Bauman Kolportaż: Elżbieta Habiera Prenumerata: Ewa Zając Adres redakcji: 00-048 Warszawa, Mazowiecka 6/8 pok. 416, tel.: 828 36 31, tel./fax (22) 827 93 50 Internet: www.rynek-ksiazki.pl, e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl facebook.com/magazynliteracki http://issuu.com/magazynliteracki Łamanie: Tatsu tatsu@tatsu.pl Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 Prezes zarządu: Łukasz Gołębiewski Prenumerata: 1) Redakcja: tel. (22) 827 93 50, fax (22) 828 36 31 www.rynek-ksiazki.pl/sklep/czasopisma 2) RUCH S.A. (kraj): www.ruch.pol.pl 3) Garmond Press Kraków: www.garmond.com.pl 4) Kolporter S.A.: www.kolporter.com.pl W numerze Dobre dni książki historycznej W listopadowym numerze „Magazynu Literackim KSIĄŻKI” tradycyjnie prezentuje- my książki historyczne. Przeglądu najciekawszych tytułów dokonuje Piotr Dobrołęc- ki: W tym roku, jak było też w kilku ostatnich latach, jest to zadanie bardzo wdzięcz- ne, gdyż po okresie posuchy gatunek ten wyraźnie rozkwita, a czytelnicy, w każdym  razie znacząca ich grupa, preferują ten rodzaj lektury. Można nawet postawić tezę, że  momentem przełomowym były pierwsze publikacje książek Normana Daviesa, bry- tyjskiego naukowca, który z ironią, ale i z podziwem nazywany jest najwybitniejszym  historykiem polskim. Niemałą rolę w popularyzacji książki historycznej wśród szersze- go grona odbiorców odegrali sami wydawcy, widząc jednocześnie w tej grupie tytułów  duży potencjał rynkowy. Wykreowali przy tym polskich autorów, którzy nie widząc nic  wstydliwego w sposobie pisania o historii, jaki zaprezentował Norman Davies, pod- jęli się tematów trudnych, ale przez to ciekawych i w interesującej formie przybliżyli  je polskiemu czytelnikowi. Możemy wymienić tu dwa charakterystyczne przykłady.  Jednym jest pisarstwo Tadeusza A. Kisielewskiego, niestrudzonego odkrywcy nowych  faktów dotyczących katastrofy gibraltarskiej i zbrodni katyńskiej, który zaistniał dzięki  poznańskiemu Rebisowi, a drugim — cykl książek Sławomira Kopera, autora kilkuna- stu już popularnych książek o historii, ocenianych różnie, ale bardzo poczytnych, zaś  jego wydawcą i współtwórcą sukcesu jest Bellona     18 – 23 Gotowi na więzienie Zapraszamy do lektury wywiadu z Anną Smółką-Gnauck,  autorką książki „Między wolnością a pokojem. Zarys hi- storii Ruchu »Wolność i Pokój«” (IPN). Zacznę do tego, jak  szukałam pomysłu na prace magisterską, bo to jest geneza tej  książki. Wpierw marzyłam o starożytności, miałam świetnych  profesorów, na pierwszym roku studiów na Uniwersytecie  Warszawskim byłam studentką prof. Włodzimierza Lengau- era, potem chodziłam na jego znakomite seminarium poświę- cone religii starożytnych Greków. Z drugiej strony życie mnie  wciągało, upadł komunizm i dla takiej młodzieży jak ja świat  stanął otworem. Jeszcze nie magister, a już dyrektor – tak się  zaczęła moja praca w Unii Wydawców Prasy. Na fali entuzjazmu udałam się do prof.  Lengauera, przyjął mnie, jak zwykle przemiło, a ja wypaliłam, że chciałabym pisać  u niego pracę magisterską. Znał mnie w miarę dobrze, więc się uśmiechnął i zastoso- wał jeden z dowcipniejszych sposobów odmówienia swojej studentce, orzekając: „To  nie jest na pani temperament”. Potem rozwinął całą gamę warunków niemożliwych  do spełnienia, na czele z biegłą znajomością greki, której oczywiście nie znałam. Ła- cinę może znałam nie tak źle, ale potrzebna była greka, bo chciałam pisać o Grecji.  Musiałam zatem szukać innego pomysłu na życie… Przerzuciłam się w drugą skraj- ność i pomyślałam, że zajmę się czymś, o czym nikt wcześniej nie pisał, czyli historią  Ruchu „Wolność i Pokój”     24 – 25 Książki miesiąca „Całun Jezusa Nazarejczyka” Barbary Frale oraz „Strachy  i Lachy” Andrzeja Nowaka   „Listy”  Johna  Lennona  oraz  „Sacrum  Profanum”  Krzysztofa Azarewicza, Piotra Weltrowskiego i Ada- ma Nergala Darskiego     30   33 Proponujemy także  6 – 12 • Bestsellery  Wydarzenia  Koszyk z książkami  wicza   36 • Recenzje   28 • Między wierszami   14 – 16 • Na-molny książkowiec   27  29 • Felieton Marka Ławryno-  34 – 52 2 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i s t o p a d 2 0 1 2 Nasze patronaty i nowości Nasze patronaty i nowości Nowości wydawnicze Polecamy inne nasze czasopisma: Biblioteka Analiz – dwutygodnik, roczna prenu- merata 900 zł. Notes Wydawniczy – miesięcznik, roczna pre- numerata 170 zł. Wiadomości Księgarskie – kwartalnik, roczna pre- numerata 36 zł. Wyspa – kwartalnik, roczna prenumerata 40 zł. Andrzej Skrzypczak „Ruch wydawniczy we Lwo- wie w latach 1929-1939” – książka dr Andrzeja Skrzypczaka przedstawia znaczenie Lwowa w hi- storii i kulturze Polski w tym jej aspekcie, który tyczy bogatego dorobku wydawniczego miasta, nie tylko w zakresie piśmiennictwa polskiego, ale też tych narodów, które tworzyły wspólną Rze- czypospolitą do czasów drugiej wojny światowej. Głównym zadaniem rozprawy jest przedstawie- nie ruchu wydawniczego Lwowa w okresie mię- dzywojennym, jako fragmentu dziejów rynku książki w Polsce. Czytelnik znajdzie tu także cha- rakterystykę czołowych firm wydawniczych, dru- karskich i księgarskich miasta w którego herbie za- mieszczona jest dewiza „Semper fidelis” (Zawsze wierny). Cena 25 zł. Przemysław Narbutowicz „Sprzedać książ- kę po okładce” – jak sprzedać książkę? Moż- na zacząć od sprzedaży czytelnikowi jej okładki. O tym właśnie traktuje publikacja Przemysława Narbutowicza. „Sprzedać książkę po okładce” stanowi jedyne dostępne na polskim rynku stu- dium narzędzi wykorzystywanych w bezpośred- niej prezentacji książki skierowanej do czytelni- ka i sposobów wywierania wpływu na klientów księgarń. Cena 39 zł. „Gdzie jest czytelnik?” – nowy esej Łukasza Gołę biewskiego, w którym autor wnika w in- ternetową rzeczywistość, bada fenomen por- tali społecznościowych oraz ich wpływ na czy- telnictwo. Rozważa możliwe scenariusze roz- woju czytelnictwa w przyszłości, określa rolę księgarni i bibliotek. Cena 29 zł. „Rynek książki w Polsce 2012” – kompendium wiedzy o rynku wydawniczo-księgarskim. Analiza zmian, prognozy rozwoju poszczególnych segmen- tów rynku, szczegółowo omówione największe wydawnictwa, hurtownie i sieci księgarskie, cha- rakterystyki firm, informacje o obrotach, sprze- daży książek, zatrudnieniu itp. Edycja pięciotomo- wa – „Wydawnictwa”, „Dystrybucja”, „Poligrafia”, „Papier” oraz „Who is Who”. Cena tomu I – 80 zł, tomu II – 70 zł, tomu III – 50 zł, tomu IV – 55 zł, tomu V – 65 zł. Patronaty Miejsca objęte patronatem 1. Klub Księgarza 2. Salony Biblioteki Narodowej: • Salon Pisarzy i Salon Wydawców • Piotr Stróżyński Kokon wytrzeźwień – IX 2012 • Zbuntowani – X 2012 Książki objęte patronatem (w ciągu 4 ostatnich miesięcy) 1. Jirafa Roja: 2. Egmont: 3. Fabryka Słów: • Zofia Stanecka Basia i dentysta – IX 2012 • Zofia Stanecka Basia i telefon – IX 2012 • Eva Völler Magiczna gondola – IX 2012 • Marissa Meyer Saga Księżycowa. Cinder – IX 2012 • Dee Shulmann Gorączka – X 2012 • Ewa Karwan-Jastrzębska Wyjątkowi – X 2012 • Mark Hodder Zdumiewająca sprawa Nakręcanego Człowieka – VIII 2012 4. Bukowy Las: 5. Aetos: VIII 2012 • Kathleen MacMahon Tak to się kończy – X 2012 • Nick Vujicic Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń – 6. MG: • Agata Tuszyńska Tyrmandowie. Romans amerykański – IX 2012 7. Replika: końca – IX 2012 • Patrick Lapeyre Życie jest krótkie, a pożądanie nie ma • Aida Amer Rantis – X 2012 8. Amea: 9. Buchmann: 10. Lambook: 11. Smak Słowa: • Ryszard Kalisz, Krzysztof Kotowski Z prawa na lewo. Alfabet Kalisza – X 2012 • Sabiha al-Khemir Błękitny Manuskrypt – X 2012 • Hanna Fedorowicz Doznać cudu? Opowieść Trudy Rosenberg – X 2012 12. Zielona Sowa: • Marie Lu Legenda. Rebeliant – X 2012 Konkursy Nagroda im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów – dla tłu- maczy literatury naukowej. Nagroda im. Jerzego Skowronka – dla autorów i wydaw- ców książek historycznych. Nagroda im. Karla Dedeciusa – dla polskich tłumaczy litera- tury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Nagroda Donga – celem konkursu jest promocja najbardziej wartościowych książek dla dzieci. Nagroda Literacka m.st. Warszawy. Ogólnopolski Konkurs Rymkiewiczowski. Targi książki w 2012 roku Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Mło- dzieży, Poznań 3-5 II 17. Targi Edukacyjne EDUKACJA, Kielce 28-30 III XVIII Targi Wydawców Katolickich, Warszawa 20-22 IV 3. Warszawskie Targi Książki, Warszawa 10-13 V VIII Kiermasz Wydawców Katolickich, Katowice 1-2 VI Targi Książki Historycznej, Kraków, 13-15 IX 16. Targi Książki w Krakowie, 25-28 X XXI Targi Książki Historycznej, Warszawa, 29 XI-2XII II Salon Ciekawej Książki, Łódź, 7-9 XII 44 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i s t o p a d 2 0 1 2 Wydarzenia Nagroda Wisławy Szymborskiej Międzynarodowa Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej wręczana co roku we wrześniu w Krakowie będzie wynosiła 200 tys. zł. Otrzyma ją autor wierszy wydanych po polsku – w oryginale lub przekładzie. Po raz pierwszy zostanie wręczona w 2013 roku, prawdopodobnie 28 września. Mogą być do niej zgłoszone tomy poetyckie, które ukazały się w minionym roku po polsku lub w przekła- dzie na język polski. Pięć nominacji do nagrody będzie ogłaszane w maju. Spośród nich kapituła wybierze zwycięską książkę. Jeśli laureatem zo- stanie autor obcojęzyczny, nagrodę w wysoko- ści 50 tys. zł otrzyma także tłumacz. Kandydatów do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej do 31 stycznia mogą zgłaszać wydawnictwa, przedstawiciele insty- tucji kultury, media o charakterze literackim, członkowie kapituły oraz inne osoby. (pw) Partnerzy od e-podręczników Ośrodek Rozwoju Edukacji poinformował o zakończeniu naboru na partnerów pro- jektu systemowego pod nazwą „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”. Wyłoniono czterech partnerów merytorycznych, których zadaniem będzie opracowanie treści e-podręcznika do po- szczególnych grup przedmiotów oraz partnera technologicznego, który odpowiedzialny będzie za jego techniczną konstrukcję. Partnerami pro- jektu zostały następujące instytucje: Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, będą- ce pionem Instytutu Chemii Bioorganicznej Pol- skiej Akademii Nauk – partner technologiczny; Grupa Edukacyjna S.A. – partner merytorycz- ny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; Uni- wersytet Wrocławski – partner merytoryczny w zakresie przedmiotów humanistycznych; Uni- wersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – partner merytoryczny w zakresie przedmiotów przy- rodniczych; Politechnika Łódzka – partner me- rytoryczny w zakresie matematyki i przedmio- tów informatycznych. (pw) Literacki Debiut Roku Ruszyła druga edycja konkursu „Literacki De biut Roku” organizowa- nego przez Wydawnictwo Novae Res pod honorowym patronatem Mini- sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs zainicjowany został w celu promowa- nia polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyło- nienie w danym roku kalendarzowym najlep- szej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej. – Literacki Debiut Roku jest inicjatywą, dzięki której odnajdujemy i promujemy uta- lentowanych rodzimych debiutantów, których twórczość ma za zadanie odświeżyć polski ry- nek literacki – mówi Wojciech Gustowski, re- daktor naczelny Wydawnictwa Novae Res. Na 16. Targi Książki w Krakowie WKRęCaNie W CzyTaNie P odczas tegorocznej edycji krakowskiej imprezy swoją ofertę wydawniczą zaprezentowało 562 wystawców. Przez cztery dni Targi odwiedziło blisko 34 tys. osób, któ- re mogły liczyć m.in. na spotkania z niemal 500 autorami. W ich grupie znaleźli się najpopularniejsi twórcy literac- cy ostatnich lat, a wśród nich m.in. laureat Nagrody Nike 2012 Marek Bieńczyk, Joanna Chmielewska, Janusz Gło- wacki, Katarzyna Grochola, Małgorzata Kalicińska, Marek Krajewski, Ewa Lipska, Dorota Masłowska, Andrzej Sta- siuk, Andrzej Pipilpiuk, Magdalena Tulli, Rafał Kosik. i K w i f o . t g r a T e w o k a r Na atrakcyjny program złożyło się niemalże 800 go- dzin spotkań, warsztatów, dyskusji, paneli, pogadanek, seminariów. Akredytowało się 300 dziennikarzy, którzy mówili i pisali o targach. Zarówno przed inauguracją wy- stawienniczej imprezy, jak i w jej trakcie, rekordy popu- larności bił fanpage Targów Książki na Facebooku, który „lubi” już ponad 10 tys. internautów. Jednym z ważniejszych i najbardziej efektownych sposobów promowania czytelnictwa była akcja „wkręcania w czytanie” znanych osób odwiedzających targi. W tym wyjątkowym wy- darzeniu udział wzięło kilkuset uczestników targów oraz wielu znanych autorów – pisarzy (m.in. Grzegorz Kasdepke, Rafał Kosik, Andrzej Pilipiuk, Martin Pollack, Michał Rusinek, Janusz L. Wiśniewski, Torny Lindgren), aktorów (Jan Nowicki), dziennikarzy (Beata Gawryluk, Kry- styna Mazurówna, Ewa Wachowicz, Wojciech Zawioła), podróżników (Beata Pawlikowska, Martyna Wojciechowska – na zdjęciu), muzyków (Adam Nergal Darski, Urszula Dudziak), sportowców (Andrea Anastasi, Mariusz Czerkawski, Andrzej Iwan, Krzysztof Hołowczyc), a także reżyserów i celebrytów. Kolejne, 17. już Targi Książki w Krakowie zaplanowano w terminie 24-27 października 2013 roku. Według zapowiedzi ich organizatorów, będzie to ostatnia edycja w starej lokaliza- cji przy ul. Centralnej. W 2014 rok targi zawitają już do nowoczesnego Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. (pw) laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyj- ne nagrody: I miejsce – tytuł „Literacki Debiut Roku”, statuetka, laptop, eleganckie pióro, opu- blikowanie zwycięskiego utworu drukiem, jego dystrybucja oraz promocja przez Wydawnic- two Novae Res, II miejsce – dyplom, elektro- niczny czytnik książek, pióro, zestaw 10 eg- zemplarzy książek, III miejsce – dyplom, pióro, zestaw 10 egzemplarzy książek. Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor powieści lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając do 15 grudnia 2012 roku jej wersję elektroniczną (zapisaną w formacie doc lub rtf na płycie CD lub DVD), na adres: Wydawnic- two Novae Res, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem: Literacki Debiut Roku. In- formacji związanych z konkursem udziela se- kretariat wydawnictwa Novae Res pod adre- sem ldr@novaeres.pl. Oficjalna strona konkur- su: www.literackidebiutroku.pl. Patronat nad konkursem sprawuje „Maga- zyn Literacki KSIĄŻKI”. (pw) Koalicja UPC i WSz PWN Zinicjatywy UPC Polska, powstał bezpłat- ny Internet Starter oraz scenariusze lek- cji informatyki dla szkół podstawowych i gim- nazjów, które UPC i Wydawnictwo Szkolne PWN udostępniły nauczycielom. Projekt ma na celu uwrażliwienie młode- go pokolenia na problem braku umiejętności posługiwania się komputerem oraz interne- tem przez osoby starsze, jak również pokaza- nie dzieciom i młodzieży, w jaki sposób mogą się dzielić wiedzą na temat nowych technologii z rodzicami czy dziadkami. By przygotować dla kogoś bliskiego Internet Starter, dzieci powinny najpierw ustalić, czym ta osoba się interesuje, co lubi, jakie narzędzia dostępne w internecie będą dla niej ułatwieniem w codziennym ży- ciu. Następnie powinny odnaleźć w sieci naj- bardziej wartościowe strony, które okażą się odpowiedzią na te potrzeby i sprawią, że surfo- wanie w sieci stanie się dla rodziców czy dziad- ków przyjemnością. (pw) 100 e-booków Rebisu W połowie września minęło pół roku od premiery naszych pierw- szych e-booków. Wte- dy DW Rebis zapowia- dał wydanie w 2012 roku stu pozycji w wersji elek- tronicznej. Już wówczas wszystko wskazywało na to, że zamkniemy ten rok ze znacznie większą liczbą tytułów w tej for- mie wydania. Miło więc nam poinformować, że ukazał się nasz setny tytuł w wersji elektro- nicznej. Jest nim jeden z największych hitów w historii Rebisu, ‘Jedz, módl się, kochaj’ Eli- zabeth Gilbert, którego w wersji tradycyjnej sprzedało się w Polsce do tej pory ponad 340 tys. egz. – czytamy w komunikacie poznań- 6 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i s t o p a d 2 0 1 2 Wydarzenia skiej oficyny. Do końca tego roku w ofercie Re- bisu pojawi się jeszcze kilkanaście e-booków. Z dziewięciu nowości, które zostaną wydane jeszcze w tym roku w wersji tradycyjnej, jed- na z nich, „Sejf” Tomasz Sekielskiego, miała już swoją e-bookową prapremierę 24 październi- ka, a pięć innych ukaże się jednocześnie w wer- sji elektronicznej. Będą to m.in. „Za grzechy ojca” Jeffreya Archera oraz „Mossad” Micha- ela Bar-Zohara. „W przyszłym roku planujemy poszerzyć ofertę naszych e-booków o kolejne 150-200 pozycji, których podstawą będą pre- miery wydawane równocześnie z wersją tra- dycyjną” – zapowiada Rebis. (pw)   Allegro z księgarnią e-booków Grupa Allegro udostępniła serwis, w któ- rym oferuje prawie 4000 e-booków (no- wości i bestsellery ostatnich lat) – wszystkie za- bezpieczone w technologii watermark. W serwisie ebooki.allegro.pl można lo- gować się za pomocą danych swojego kon- ta z głównego portalu Allegro.pl. Jednocze- śnie witryna została udostępniona w formie aplikacji mobilnej na system Android, w któ- rej działa opcja płatności w modelu postpaid: użytkownik może pobrać książkę, a należność za nią zostanie dopisana do bilansu jego konta Allegro. E-booki dysponują opcją synchroniza- cji danych na wszystkich urządzeniach, łącznie z zaznaczeniem strony, na której użytkownik przerwał czytanie. (pw)   Kontrola finansowa  w Ossolineum Na przełomie października i listopada za- kończył się proces wykupienia przez resort kultury znaku i nazwy Wydawnictwa Ossolineum. Co to w praktyce oznacza dla wrocławskiej oficyny? „Znak wydawnictwa został uwolniony od wszelkich zagrożeń. Spłacone zobowią- zania oznaczają uratowanie ważnego elemen- tu dziedzictwa narodowego. Odzyskaliśmy też pełne prawa do wszystkich serii wydawni- czych” – zadeklarował w jednym z prasowych wywiadów minister kultury Bogdan Zdrojew- ski. Zdradził również, że łączne zobowiązania oficyny przekraczały wcześniej wymienianą kwotę 1,8 mln zł i wyniosły ostatecznie po- nad 2,5 mln zł. „Smutne jest to, iż sytuacja powtarza się po raz kolejny. Mam wrażenie istnienia błędnych mechanizmów związanych z samą aktywno- ścią wydawnictwa i nieskutecznego nadzoru ze strony właściciela, którym jest Fundacja Zakła- du Narodowego im. Ossolińskich. Z tego też powodu podjąłem decyzję o niezbędnej w tej materii kontroli finansowej w Ossolineum” – za- Międzynarodowy Festiwal W ŁOdZi WsZystKO O KOMiKsie P onad 7 tys. uczestników przyciągnął do ropie impreza branżowa obsadzona jest niezwykle mocno przez polską czołówkę twórców, ale także artystów z różnych zakątków świata: USA, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Por- tugalii czy Serbii. Z tegorocznych wymienić można choćby znanych również z ilustracji na okładkach płyt Dave’a McKeana (komiksy z Neilem Gaimanem) i Simona Bisleya (serie Lobo, Sędzia Dredd, Slaine) albo utytułowanego scenarzystę Briana Azzarello. Festiwalowi towarzy- szy ponad 20 wystaw, w tym, tradycyjnie, doroczny międzynarodowy projekt „City Stories”, którego współtwórcami byli tym razem artyści z Ukrainy. Specjalnym blokiem programowym uhonorowano także obchodzący 30-lecie istnienia magazyn „Fantastyka/Nowa Fantastyka”, któremu przyznano także Doktorat Humoris Causa, czyli Nagrodę im. Papcia Chmiela za „trzydzieści lat promowania na swoich łamach polskich twórców komiksowych”. Sensacją okazały się wypuszczone właśnie na rynek figurki postaci z komiksów i kre- skówek. Niezwykle profesjonalnie opracowane wzbudziły zachwyt fanów, którzy czekali na coś takiego niekiedy i po czterdzieści lat. Łódzki festiwal jest imprezą bardzo profesjonalną, z bogatym programem, rozbudowa- nym kiermaszem/giełdą. Z imprezy wyłącznie dla pasjonatów i kolekcjonerów przekształcił się w szeroko tematyczne forum spotkań, wymiany myśli, dyskusji o kondycji bieżącej i przyszłości komiksu w Polsce. Tym bardziej pewnym niepokojem napawa wieść, iż od przyszłego roku, po ponad dwudziestu latach w ŁDK-u, festiwal czeka zmiana siedziby. Cóż, niektórym podobnym imprezom przenosiny w nowocześniejsze, przestronne miejsce wyszły na dobre. Pozosta- je wierzyć, ze Stowarzyszenie „Contur”, organizator festiwalu także wykorzysta swą szansę, a uczestników żądnych nowych „opowieści obrazkowych” będzie jeszcze więcej. (ton) Łodzi 23. Międzynarodowy Festiwal Ko- miksu i Gier, a więc znów więcej niż rok wcze- śniej. Nagrodę dla najlepszego albumu pol- skiego 2011/2012 otrzymał „Czasem” Grze- gorza Janusza i Marcina Podolca (Kultura Gnie- wu), a dla wydawcy roku Centrala z Poznania. Grand Prix w konkursie na krótką formę ko- miksową powędrowało w ręce Pawła Piechni- ka za scenariusz i grafikę komiksu „Link”. Od lat ta najważniejsza w centralnej Eu- f o t . ł S a w o m i r J a r m u s z deklarował szef resortu kultury. Jaka przyszłość czeka wydawnictwo? „W dniu dzisiejszym mogę powiedzieć jedynie, iż resort pracuje jednocze- śnie nad projektami dotyczącymi Państwowego Instytutu Wydawniczego, Wydawnictwa Mu- zycznego i dorobku Polskich Nagrań. Sytuacja każdego podmiotu jest inna, także od strony for- malnej. Najważniejsze dla mnie jest uchronie- nie dorobku instytucji od zagrożeń związanych z ich rozproszeniem, przejęciem określonych serii przez instytucje myślące wyłącznie kate- goriami komercyjnymi lub zaprzepaszczeniem wartościowych z punktu widzenia kultury okre- ślonych tytułów. Jesteśmy blisko pomyślnego fi- nału rozmów, muszę mieć jednak pewność, że efekt rozstrzygnięć będzie trwały” – zapewnia minister Zdrojewski. (pw)   Narodowy Zasób Biblioteczny W połowie października odbyło się kolej- ne posiedzenie Rady do spraw Narodo- wego Zasobu Bibliotecznego, na którym oma- wiano nowe rozporządzenie ministra kultury w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego i jego praktyczne konsekwencje. Ponieważ dotychczas obowiązujące prze- pisy nie pozwalały na określenie narodowego zasobu bibliotecznego w poszczególnych bi- bliotekach, konieczne jest aplikowanie przez nie o wpisanie na listę wraz z określeniem, któ- re zbiory zostają włączone do NZB. W no- wym rozporządzeniu zaliczono do nich od razu jedynie Bibliotekę Narodową i Bibliote- kę Jagiellońską, których zbiór archiwalny pod- lega wieczystemu przechowywaniu. Aby uła- twić bibliotekom chcącym aplikować składanie i przygotowanie wniosków, Rada postanowiła powołać zespół do spraw opracowania proce- dur wynikających z realizacji rozporządzenia w sprawie narodowego zasobu biblioteczne- go. Jego prace powinny zakończyć się w mar- cu 2013 roku. (pw) Wielki Kaliber dla Zygmunta Miłoszewskiego P odczas październiko- wego wrocławskiego Międzynarodowego Fe- stiwalu Kryminału wrę- czono Nagrody Wielkiego Kalibru. Nagrodę Głów- ną – 25 tys. zł – otrzymał Zygmunt Miłoszewski za powieść „Ziarno prawdy” (W.A.B.). To już drugie ta- kie wyróżnienie dla pisarza, który w 2008 roku odebrał je za książkę „Uwikłanie”. W tym roku po raz pierwszy w czteroletniej historii festi- walu przyznano również nagrodę publiczności. Wielki Kaliber Czytelników otrzymał debiutant Jakub Szamałek, autor książki „Kiedy Atena od- wraca wzrok” (Muza). Jak co roku podczas Festiwalu przyznano także nagrodę honorową. tym razem trafiła ona do dwóch zagranicznych pisarek – Anne Holt i Kathy Reichs. (pw) 8 b i b l i o t e k a a n a l i z p r z e d s t a w i a • k s i ą ż k i • l i s t o p a d 2 0 1 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Magazyn Literacki KSIĄŻKI - nr 11/2012 (194)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: