Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00211 005292 21754242 na godz. na dobę w sumie
Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej. Założenia – doświadczenia - rezultaty - ebook/pdf
Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej. Założenia – doświadczenia - rezultaty - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 122
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-233-8128-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka jest drugą publikacją prezentującą rezultaty badań prowadzonych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ w ramach projektu INTER GET UP, którego celem było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez stymulację procesu tworzenia nowych oraz poprawę efektywności już istniejących małych i średnich firm, a także pogłębienie współpracy regionalnej w ramach UE. Na treść pracy składają się: opis współczesnych relacji rynkowych i czynników je kształtujących, obszerna analiza profilu i potrzeb informacyjnych polskiego przedsiębiorcy, a także ocena efektywności podejmowanych przez niego działań.

Działania IDiKS w ramach tego projektu składały się z dwóch etapów. Pierwszy zakładał zorganizowanie warsztatów szkoleniowych, dzięki którym przedsiębiorcy będą zdobywać niezbędną wiedzę na temat tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw w warunkach polskiego członkostwa w UE. Etap drugi obejmował analizę skuteczności przeprowadzonych warsztatów w kontekście doboru właściwych treści szkoleniowych, jak i opracowanie modelu skutecznych działań polskich małych oraz średnich podmiotów gospodarczych na rynku unijnym na podstawie analizy działań przedsiębiorców z regionu małopolski.

Książka prezentuje rezultaty właśnie tego etapu działań. na jej treść składają się: opis współczesnych relacji rynkowych i czynników je kształtujących, obszerna analiza profilu i potrzeb informacyjnych współczesnego polskiego przedsiębiorcy, a także ocena efektywności podejmowanych przez niego działań po włączeniu Polski do Unii Europejskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

8 Spis ilustracji i tabel Tabela 10. Rozkład wskazań w zakresie deklarowanego przez kandydatów do szkoleń Inter get up charakteru własności planowanej dzia- łalności gospodarczej..................................................................... Tabela 11. Motywacja do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Inter get up – rozkład odpowiedzi W udzielonych przez uczestników warsztatów szkoleniowych ....................................... Tabela 12. Motywacja do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Inter get up – rozkład odpowiedzi udzielanych przez uczestników warsztatów ................................................................ Tabela 13. Ewolucja programu szkoleń organizowanych w ramach projektu Inter get up ..................................................................................... Tabela 14. Liczba wskazań dotyczących oczekiwań informacyjnych kandy- datów do szkoleń organizowanych w ramach projektu Inter get up Tabela 15. Cechy kandydatów-autorów wskazań dotyczących zainteresowań konkretnymi modułami szkolenia organizowanego w ramach pro- jektu Inter get up............................................................................. Tabela 16. Liczba wskazań dotyczących zainteresowań konkretnymi modu- łami szkolenia wyrażanych przez kandydatów do szkoleń orga- nizowanych w ramach projektu Inter get up.................................. Tabela 17. Struktura kandydatów-autorów wskazań dotycząca zaintereso- wań konkretnymi modułami szkolenia organizowanego w ra- mach projektu Inter get up ............................................................. Tabela 18. Liczba ankiet uzyskanych w odniesieniu do poszczególnych dni i edycji szkoleń organizowanych w ramach projektu Inter get up. Tabela 19. Procentowy rozkład ocen wyrażanych w ankietach ewaluacyj- nych na temat warsztatów organizowanych w ramach projektu Inter get up ..................................................................................... Rysunek 1. Schemat działań i celów monitoringu prowadzonego w ramach projektu Inter get up....................................................................... Tabela 20. Liczba uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu Inter get up, od których otrzymano informację zwrotną na temat ich bieżącej sytuacji ....................................................................... Tabela 21. Rezultaty III etapu monitoringu prowadzonego w ramach pro- jektu Inter get up – liczba uczestników posiadających i nieposia- dających własnej firmy .................................................................. 43 44 45 49 57 60 61 62 66 70 75 77 78 WSTĘP Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej każdy polski przedsiębiorca stał się podmiotem gospodarczym funkcjonującym w ramach i w warunkach wspólnego rynku europejskiego. Polskie członkostwo we Wspólnotach Euro- pejskich stało się zatem zarówno wielką szansą, jak i ogromnym wyzwaniem dla naszych rodzimych przedsiębiorców. Z jednej strony, umożliwiło im bo- wiem dostęp do 495 milionów europejskich konsumentów, z drugiej jednak oznaczało konieczność sprostania konkurencji na jednolitym rynku wewnętrz- nym UE oraz dostosowania się do wymogów prawnych, których obecność polscy przedsiębiorcy zmuszeni są od tej pory uwzględniać także w wymiarze lokalnym swojej działalności. Polskie członkostwo w Unii Europejskiej to także cały szereg programów i inicjatyw pomocowych, które poprzez wsparcie finansowe z funduszy unijnych stwarzają możliwość rozwoju gospodarczego wszystkim tym, którzy z owej po- mocy chcą i potrafią skorzystać. W latach 2004–2006 z tego tytułu UE zaoferowa- ła Polsce środki w wysokości 13 mld euro. Z tej oferty korzystać mogły m.in. polskie przedsiębiorstwa, samorządy lokalne i instytucje naukowe. Jednym z pro- jektów, który stanowi przykład programu finansowanego ze środków Europej- skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach INTERREG III C1, był projekt INTER GET UP, realizowany w Instytucie Dziennikarstwa i Komuni- kacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od kwietnia 2005 do czerwca 2007 roku. INTER GET UP jest projektem międzynarodowym, w którym uczestniczyło dwunastu partnerów z dziewięciu państw (Niemiec, Austrii, Włoch, Słowacji, Polski, Bułgarii, Ukrainy, Białorusi i Norwegii). Reprezentowali oni wiele instytu- cji samorządowych, regionalnych i krajowych, a także agencji wspierających rozwój regionalny. W gronie partnerów projektu znalazło się również kilka placó- wek uniwersyteckich. Celem działań było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez stymulację procesu tworzenia nowych oraz poprawę efektywności już istniejących małych i średnich firm, a także pogłębienie współpracy regionalnej w ramach UE. 1 Program INTERREG III C jest inicjatywą wspólnotową, finansowaną ze środków Europej- skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w celu wspierania współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej, zarówno w zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. Więcej informacji na temat programu odnaleźć można na stronie www.interreg.gov.pl 10 Wstęp Działania Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu INTER GET UP składały się z dwóch etapów. Pierwszy zakładał uruchomienie warsztatów szkoleniowych, których celem było umożliwienie obecnym i przyszłym przedsiębiorcom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych informacji w zakresie zakładania i rozwoju mikroprzedsię- biorstw w warunkach polskiego członkostwa w UE. Etap drugi działań podejmowanych w IDiKS UJ w ramach projektu INTER GET UP obejmował analizę skuteczności przeprowadzonych warsztatów w kon- tekście doboru właściwych treści szkoleniowych, jak i opracowanie modelu skutecznych działań polskich małych i średnich podmiotów gospodarczych na rynku unijnym na podstawie oceny działań przedsiębiorców z regionu Mało- polski. *** Efekty działań zrealizowanych przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ w odniesieniu do pierwszego etapu projektu, a także zakres mery- toryczny i obszary współpracy wszystkich partnerów zostały w sposób bardzo szczegółowy opisane w publikacji, która jako pierwsza prezentowała zakres i rezultaty projektu. Praca ta, zatytułowana PROMOCJA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W UE. Szanse – wizerunek – korzyści, która ukazała się niedawno pod redakcją naukową Agnieszki Hess nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezentuje praktyczne wiadomości dotyczące zakładania, funkcjonowania, a także promowania małych oraz średnich firm na rynku krajowym i rynkach państw członkowskich UE. Niniejsza książka w za- mierzeniu stanowić ma uzupełnienie pierwszej. Zawiera bowiem podsumowanie rezultatów prac w zakresie drugiego etapu działań prowadzonych w IDiKS UJ w ramach projektu INTER GET UP oraz prezentuje model skutecznego funk- cjonowania polskiego przedsiębiorcy na rynku po włączeniu Polski do Unii Europejskiej. Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich, autorstwa Teresy Sasińskiej-Klas, kierownika projektu INTER GET UP, realizowanego w IDiKS UJ, prezentuje analizę współczesnych relacji rynkowych, jakości dzisiejszego rynku i czynników wpływających na to, w jaki sposób będzie się on rozwijał w przyszłości. W tym rozdziale Autorka rozważa również wszystkie argumenty za i przeciw, które wiążą się z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, a które to rozwiązanie może już wkrótce stać się dominującą formą aktywności zawodowej na rynku. Rozdziały drugi i trzeci, których autorką jest Agnieszka Szymańska, koordy- nator monitoringu w ramach projektu INTER GET UP w IDiKS UJ, powstały na Wstęp 11 podstawie wyników wielowymiarowego monitoringu, którym objęto 133 absol- wentów szkoleń, wyłonionych z grupy 164 uczestników warsztatów szkolenio- wych, zorganizowanych przez IDiKS UJ w ramach prowadzonego projektu. Treść tych rozdziałów opiera się zatem na analizie wyników uzyskanych w trak- cie 133 wywiadów wstępnych, 676 ankiet ewaluacyjnych (dotyczących oceny poszczególnych dni szkoleń oraz podsumowujących każdą z edycji warsztatów jako całość) oraz 124 e-mailowych ankiet monitoringowych/wywiadów telefo- nicznych, rozesłanych/przeprowadzonych jedno- lub dwukrotnie w okresie 3, 6, 6 i 9 lub 6 i 12 miesięcy po zakończeniu szkoleń w celu zdiagnozowania bieżą- cej sytuacji absolwentów warsztatów. Wśród celów szczegółowych badań, prowadzonych w Instytucie Dziennikar- stwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach monito- ringu, oprócz analizy skuteczności przeprowadzonych warsztatów w kontekście doboru właściwych treści szkoleniowych znalazło się także kilka innych zadań. Po pierwsze, zamierzeniem badań było również określenie profilu dzisiejszego przedsiębiorcy (a także osoby zamierzającej nim zostać), funkcjonującego w sek- torze MSP na rynku małopolskim po wejściu Polski do struktur unijnych. Po drugie, cel badań stanowiła identyfikacja jego potrzeb informacyjnych, tak aby możliwe stało się skuteczne ich zaspokojenie w trakcie warsztatów, a także po- znanie lęków i obaw, które trapią go w związku z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą, oraz barier, według jego oceny, mogących utrudnić mu osiągnięcie gospodarczego sukcesu. Ostatnim, trzecim etapem badań była weryfikacja przydatności prezentowanego w trakcie szkolenia pakietu informa- cyjnego w warunkach rzeczywistości rynkowej, a także określenie stopnia reali- zacji zamierzeń, jak również skuteczności działań rynkowych podejmowanych przez absolwentów szkoleń. Wszystkie te etapy badań prowadzić miały zaś do opracowania modelu sku- tecznych działań polskich małych i średnich podmiotów gospodarczych na ryn- ku unijnym na podstawie analizy działań przedsiębiorców z regionu Małopolski. Model ten, autorstwa Teresy Sasińskiej-Klas, przedstawiony został w rozdziale czwartym, zawierającym podsumowanie badań prowadzonych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ w ramach projektu INTER GET UP i wskazującym wiele prawidłowości, które w ich rezultacie udało się wy- prowadzić i ustalić. Na końcu książki znajduje się także aneks, zawierający kwestionariusz pytań wywiadu wstępnego oraz przykłady formularzy ankiet ewaluacyjnych i monito- ringowych, które wykorzystywano w trakcie badań. Autorki wyrażają serdeczne podziękowania wszystkim tym uczestnikom szkoleń, którzy wykazując ogromne zrozumienie dla badawczego charakteru 12 Wstęp projektu, niezwykle cierpliwie i sumiennie wypełniali kolejne ankiety bądź odpowiadali na pytania, poddając się w ten sposób wielu kolejnym etapom badań. Bez ich udziału powstanie niniejszej książki nie byłoby możliwe. Do podziękowań dołączamy życzenia powodzenia i wielu dalszych sukcesów rynkowych! Teresa Sasińska-Klas Agnieszka Szymańska Kraków, 30 czerwca 2007 r. Teresa Sasińska-Klas WŁASNA FIRMA: LUKSUS CZY KONIECZNOŚĆ? ROZDZIAŁ I Najnowsze trendy i tendencje występujące w warunkach globalnie rozwija- jącej się gospodarki pokazują, że uruchomienie własnego biznesu, założenie małej lub średniego rozmiaru firmy stało się w ostatnich kilkunastu latach wy- soce atrakcyjnym wyzwaniem, a zarazem ogromną szansą realizacji ambicji zawodowych przez ludzi młodych i wykształconych. A jak to wygląda w na- szym kraju? Czy te globalne trendy przeniknęły do krajów, które określamy jako „młode” demokracje, posiadające raptem kilkunastoletnie doświadczenia w za- kresie funkcjonowania gospodarki rynkowej? Przyjrzyjmy się temu, jak ów proces przebiega w warunkach naszych. Wprowadzenie mechanizmów gospodarki rynkowej w konsekwencji pogłę- biającej się i odczuwalnej dla przeciętnego obywatela nieefektywności gospo- darki planowej, a następnie instalowanie nowego ładu ekonomicznego w Polsce począwszy od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wyzwoliło – na nie- spotykaną, ale też i nieprzewidywalną w pełni skalę – rozwój przedsiębiorczo- ści. Powstające w ostatnich kilkunastu latach w naszym kraju małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stały się znaczącym, ale też i wyrazistym elementem procesu transformacji rynkowej oraz aktywnym podmiotem gospodarczym, przyspieszającym zmiany strukturalne i przekształcenia własnościowe w pol- skiej przestrzeni gospodarczej. 1. Przedsiębiorczość – różne ujęcia definicyjne Co rozumiemy przez pojęcie przedsiębiorczości? Na gruncie nauk ekono- micznych definiuje się przedsiębiorczość jako swoistą formę pracy. To także czynnik procesu produkcji, obok tradycyjnie występujących, takich jak: praca, ziemia i kapitał. Podkreśla się, że wymaga ona od osoby określanej przedsię- biorcą posiadania pewnych istotnych cech, takich jak: umiejętność rozpoznania szeroko rozumianych potrzeb społecznych i możliwości w zakresie ich realizacji występujących w otoczeniu oraz gotowość do podjęcia ryzyka. Wskazuje się na dwa istotne wymiary przedsiębiorczości takie, iż jest to: 1. „proces: (akt tworzenia i budowania czegoś nowego, nowego przedsiębior- stwa). Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany 14 Teresa Sasińska-Klas w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu ge- nerowania korzyści na rynku (…), 2. zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczość wyróżnia się: – dynamizmem, aktywnością, – skłonnością do podejmowania ryzyka, – umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków, – postrzeganiem ich szans i ich wykorzystaniem oraz – Inni autorzy, jak na przykład Genowefa Sobczyk z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zajmująca się od lat problematyką przedsiębior- czości, zwracają uwagę na podobne aspekty przedsiębiorczości, gdy piszą, że: innowacyjnością”2. „...przedsiębiorczość traktowana szeroko to cecha osobowości, skłonność do przejawiania ducha inicjatywy i zaradności oraz proces podejmowania wszechstronnych działań zwią- zanych z przystosowywaniem się do reguł i wymogów gospodarki rynkowej”3. W węższym znaczeniu przedsiębiorca oznacza osobę będącą właścicielem małego przedsiębiorstwa i osobę samozatrudniającą się. W tym znaczeniu przedsiębiorcą jest osoba, która „...nie tylko podejmuje samodzielną działalność gospodarczą nastawioną na zysk, ale wprowadza innowacje, elastycznie i skutecznie działa. Źródłem pomysłów na utworzenie własnego przedsiębiorstwa są impulsy płynące z rynku, na które reaguje przedsiębiorca i które wykorzystuje w jego działalności”4. P.F. Drucker natomiast zwraca uwagę na nieco inne kwestie związane z przed- siębiorczością, a mianowicie kreowanie nowych przedsięwzięć gospodarczych na podstawie innowacji bądź ich twórczej adaptacji. Drucker podkreśla to, że współcześnie działania podejmowane przez przedsiębiorcę mają na celu dopro- wadzenie – za pomocą dostępnych zasobów i metod – do takiej zmiany rzeczy- wistości, która w konsekwencji przyczynia się do podniesienia ich wartości5. Dzisiaj już nikt nie wyobraża sobie sytuacji, że takich małych i średnich firm mogłoby nie być na rynku. A jeszcze nie tak dawno działalność małych, a – sporadycznie – średniej wielkości firm prywatnych stanowiła bardziej element osobliwości w modelu gospodarki planowej, opartej na dominującej przewadze 2 Hasło „przedsiębiorczość” cytuję za http://pl.wikipedia, zmodyfikowane 21 czerwca 2007 r. Hasło pobrane 28 czerwca 2007 r. 3 G. Sobczyk, Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwer- sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s.18. 4 J. Targalski (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999, s. 47. 5 P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 30–37. Własna firma: luksus czy konieczność? 15 własności państwa na rynku, Polska natomiast należała do tych krajów regionu Europy Wschodniej, w których takie specyficzne rozwiązania strukturalne, or- ganizacyjne i własnościowe istniały. Jednakże małe i średnie firmy funkcjono- wały w ograniczonym zakresie i znajdowały się pod dość rygorystyczną kontro- lą państwa. Liczba przedsiębiorstw prywatnych była niezbyt wielka, skala ich działalności – raczej skromna niż bogata, a kategorię przedsiębiorców – w od- czuciu opinii publicznej – odbierano jako grupę ludzi wyróżniających się swoją zamożnością, która budziła bardziej niechęć i zazdrość niż przychylność i uzna- nie wśród tych, którzy pracowali w sektorze gospodarki państwowej. Aktualnie po tym okresie pozostały tylko wspomnienia, a duch przedsiębior- czości na szeroką skalę się rozwija, należy wręcz stwierdzić, że dominuje na polskim rynku. Po kilkunastu latach funkcjonowania gospodarki opartej na me- chanizmach rynkowych, doświadczeń nabytych w tym zakresie oraz otwarcia na globalne, regionalne, a także lokalne wyzwania w zakresie rozwoju społeczno- -gospodarczego należy stwierdzić, że nie tylko dynamicznie rozwinęła się w Polsce lat dziewięćdziesiątych XX wieku i w obecnej dekadzie przedsiębior- czość, ale – co warte odnotowania – wykształciła się już silna konkurencja we- wnątrz tego sektora. A zatem obecnie ten etap rozwoju przedsiębiorczości w ramach polskiego rynku należy uznać za zaawansowany i podlegający dal- szym przekształceniom, podobnym do zmian dokonujących się w krajach o dłu- gotrwałych doświadczeniach w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na dynamikę przedsiębiorczości, a także – obserwowane, coraz bardziej rosnące – zainteresowanie obywateli zakładaniem własnych firm i wprowadzaniem ich na europejski rynek jest nasze członkostwo w strukturach Unii Europejskiej. Polska od 1 maja 2004 roku jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, co oznacza, że polscy przedsię- biorcy od kilku lat współkreują zmieniającą się – w wyniku poszerzenia Unii – formułę przedsiębiorczości, uwzględniającą wyzwania globalne, możliwości i ograniczenia kontynentalne, regionalne oraz lokalne6. Uznaje się, że rozsze- rzenie Unii Europejskiej o nowe państwa stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń XXI wieku. W realizacji tego wyzwania uczestniczą aktywnie przedsiębiorcy z krajów, które weszły w ostatnich latach do struktur Unii Eu- ropejskiej. Wkraczając – początkowo dość nieśmiało i raczej ostrożnie niż ryzykownie – na rynek kontynentalny, już po zaledwie kilku latach wnoszą istotny wkład w jego rozwój. W ostatnich dwudziestu pięciu latach XX wieku małe i średnie przedsiębior- stwa rozwijały się dynamicznie w wielu regionach świata. Podobna sytuacja 6 Zob. praca: P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz (red.), Małe i średnie przedsiębior- stwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005. 16 Teresa Sasińska-Klas występowała na kontynencie europejskim. Dzisiaj zakres zmian w funkcjonowa- niu małych i średnich firm jest bardzo głęboki. Równolegle obserwujemy, że dy- stanse i różnice w przygotowaniu do stworzenia takich firm oraz doświadczeniu nabywanym „na skróty” słabną, a miejscami wręcz się zacierają. Firmy powstają w krajach Europy Środkowo-Wschodniej „jak grzyby po deszczu” i coraz bardziej upodabniają się do tych, które działają w „starych” krajach unijnych. Funkcjonowanie małych i średnich firm, a – równolegle – w ich otoczeniu międzynarodowych korporacji stwarza nową sytuację, zwłaszcza w zakresie konkurencji na rynku, który jest dzisiaj jednocześnie globalny, jak i lokalny. Glokalizacja (globalizacja + lokalność) jest faktem społecznym, procesem nie- odwracalnym, który zmienia formułę przedsiębiorczości, poszerzając ją w wy- miarze geograficznym. Czyni to proces rozwoju przedsiębiorczości otwartym, ale także wewnętrznie się zmieniającym. Globalizacja, zdaniem Anthony’ego Giddensa – brytyjskiego socjologa i doradcy politycznego w gabinecie premiera Tony’ego Blaira, to proces tworzenia jednolitego rynku światowego, bez żad- nych narodowych, regionalnych barier i ograniczeń7. Pytanie, jakie aktualnie zasadne jest zadać, dotyczy tego, co zrobić, w jakim pójść kierunku, by pod- trzymać potencjał rozwojowy małych i średnich firm działających na rynku, jak funkcjonować w zmieniającym się otoczeniu i jak osiągnąć przewagę konkuren- cyjną na rynku zarówno globalnym, jak i lokalnym, która stanowi warunek utrzymania firmy średniego bądź małego rozmiaru na coraz bardziej wymagają- cym rynku konsumenckim? Przyszłość małej i średniej przedsiębiorczości – co łatwo można zaobserwo- wać – związana jest z narastającą silną konkurencją na rynku. Obserwujemy, że w ostatnich kilkunastu latach powstaje w Polsce coraz więcej firm, powiększa się ich udział na rynku produkcji i usług, w tym na rynku pracy, tworzą się w związku z tym różnego rodzaju mechanizmy rywalizacyjne, zmienia się oto- czenie i jego oczekiwania oraz wymagania. Jest inaczej, niż było dotąd, co nie znaczy, że wszystko jest łatwiej osiągalne i że tak będzie w przyszłości. Co zatem wpływa obecnie na konkurencyjność firmy o małym lub średnim rozmiarze na rynku? Przede wszystkim liczą się umiejętności i innowacyjność, pomysłowość, umiejętność wejścia w niszę rynkową i zajęcia w niej trwałego miejsca, aktywność firmy i jej zasoby, a w szerszym wymiarze – co ma istotny walor wspomagający – wzrost gospodarczy kraju, stanowiący znaczący i obie- cujący impuls do działania dla sektora małej oraz średniej przedsiębiorczości. Do tego niezbędne są bardziej nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania syste- mowe, zwłaszcza o charakterze prawnym, finansowym oraz informacyjnym. Czy są to bariery niemożliwe do pokonania, czy też należy spojrzeć na przy- szłość małej i średniej przedsiębiorczości z wyraźnym optymizmem? Jakie są 7 A. Giddens, Global Economy and Political Governance, Forum, EFMD, 00/2,2000. Własna firma: luksus czy konieczność? 17 szanse realizacji tak zwanej opcji przedsiębiorczej na tle innych rozwiązań funkcjonujących na rynku pracy? Blisko sto lat temu Joseph Schumpeter w pracy Teoria rozwoju gospodarczego, która ukazała się drukiem w roku 1911, pisał o kluczowej roli przedsiębiorców w procesie rozwoju gospodarczego. Wskazywał na ich nową rolę w rozwoju, polegającą na „kreatywnej destrukcji istniejących struktur przemysłowych przez przedsiębiorców-innowatorów, którzy wprowadzali nowe produkty i procesy technologiczne, burząc tym samym istniejący układ sił na rynku”8. Od tej pory upłynęło wiele czasu, a rola przedsiębiorcy-innowatora uległa daleko idącemu rozszerzeniu. Idea małej i średniej przedsiębiorczości przechodziła fazy wzlotów i spadków zainteresowania w ciągu tych ponad stu lat rozwoju gospodarki rynko- wej, by odrodzić się ze zwiększoną siłą w pierwszych latach wieku XXI. Co wpłynęło na te zmiany pod koniec XX i na początku XXI wieku? 2. Źródła zmian w przedsiębiorczości – współcześnie9 a. Zmiany technologiczne Źródła zmian należy upatrywać, przede wszystkim, w rozwoju technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, które przyczyniły się do tego, że pro- dukcja oraz dystrybucja wytworzonych produktów została wsparta nowocze- snym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, wspomagającym proces wpro- wadzania produktu na rynek i jego rozpoznawalność. Okazało się to możliwe do wykonania nie tylko na poziomie wielkich przedsiębiorstw, ale także firm o nie- wielkim wymiarze działalności funkcjonujących na rynku. Zmiany w sferze technologicznej, takie jak rozpowszechnienie Internetu i wykorzystywanie na coraz większą skalę jego możliwości (np. w zakresie reklamy wytworzonych produktów, promocji firmy, nawiązywania kontaktów biznesowych, wymiany informacji i poszerzania komunikacji, prowadzenia e-biznesu, itp.) okazały się dostępne nie tylko na poziomie wielkiej firmy, ale także przyjazne i wysoce przydatne dla sektora małej i średniej przedsiębiorczości. b. Nowe rozwiązania organizacyjne Od drugiej połowy XX wieku odnotowuje się, że rozwinęła się jakościowo nowa odmiana całościowej koncepcji prowadzenia biznesu. Na określenie tego procesu używa się terminu: franchising (w jęz. polskim: franczyza). Co oznacza 8 Cyt. za J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydaw- nictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 17. 9 Pisze na ten temat bardziej szczegółowo J. Cieślik, Przedsiębiorczość..., s. 17–25.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej. Założenia – doświadczenia - rezultaty
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: