Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00331 005958 20304135 na godz. na dobę w sumie
Malowanie palcami. Analiza diagnostyczna. Cz. 1 - ebook/pdf
Malowanie palcami. Analiza diagnostyczna. Cz. 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2530-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Projekt działań badawczych, opisany w publikacji Malowanie palcami. Analiza diagnostyczna wynika z wieloletnich zainteresowań autorki diagnostyką psychopedagogiczną, terapią i arteterapią, a zwłaszcza takimi technikami terapii, które wykorzystują środki artystyczne do wyrażania odczuć i przeżyć osób w nich uczestniczących. Publikacja jest monografią dotyczącą twórczości plastycznej osób dorosłych, może wzbogacić listę publikacji naukowych z tego zakresu. Stanowi uzupełnienie literatury podejmującej temat metody malowania dziesięcioma palcami. Cele badań dotyczyły aspektów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i pragmatycznych.

W pierwszej części publikacji przedstawiono wyniki analiz diagnostycznych przeprowadzonych na grupie 413 osób – studentów Uniwersytetu Śląskiego, kierunku pedagogika, uczących się stacjonarnie i niestacjonarnie. Badania dotyczyły szeregu zmiennych związanych z osobą twórcy (introwersja, ekstrawersja, zaburzenia emocjonalne, przeżycia) oraz aktywnością twórczą (czas startu, nastawienie, opór, werbalizacja). Analizie podlegały także wytwory plastyczne uczestników zajęć malowania dziesięcioma palcami (kompozycja, kolorystyka, tematyka, realizm, abstrakcja, symbolika, technika malowania). W pracy opisano funkcje metody malowania dziesięcioma palcami. Zamieszczono także wyniki badań dotyczących doboru repertuaru muzycznego do celów terapeutycznych. Opracowanie łączy w sobie elementy diagnozy i terapii, muzyki i plastyki, twórczości i arteterapii, edukacji i psychoterapii, teorii i praktyki, wiedzy i umiejętności dzieci oraz dorosłych, pedagogów, wychowawców i nauczycieli.

Wersja elektroniczna nie zawiera płyty CD

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cena 28 zł (+ VAT) Grażyna Szafraniec Malowanie palcami Analiza diagnostyczna Część 1 G r a ż y n a S z a i f r a n e c l M a o w a n e i l p a c a m i . A n a l i z a i d a g n o s t y c z n a . C z ę ś ć 1 ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-530-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012 Malowanie palcami Analiza diagnostyczna Część 1 NR 2955 Grażyna Szafraniec Malowanie palcami Analiza diagnostyczna Część 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012 Redaktor serii: Pedagogika Anna Nowak Recenzent Hanna Krauze-Sikorska Redaktor: Aleksandra Gaździcka Komputerowe opracowanie okładki i redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korektor: Mirosława Żłobińska Skład i łamanie: Edward Wilk Copyright © 2012 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2060-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-530-8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 12,0. Ark. wyd. 13,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 28 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1 Malowanie dziesięcioma palcami — wprowadzenie . . 1.1. Możliwości zastosowania metody w diagnozie i terapii 1.2. Doświadczenia w pracy ze studentami pedagogiki . . . . Rozdział 2 Metodologia badań własnych . . . . . Rozdział 3 Wyniki badań. Korelacje między zmiennymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4 Tabele z danymi z arkuszy diagnostycznych i ankiet osobowych . Rozdział 5 Muzyka do malowania palcami Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aneksy . . . . . . . . . Przepis na przygotowanie farb . Arkusz obserwacyjny uczestnika zajęć Finger Painting Fotografie z przebiegu zajęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . Summary . . Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11 11 24 41 48 106 150 176 181 181 182 184 187 191 191 5 Wstęp Oddaję w Państwa ręce publikację, w której można odnaleźć obraz osoby pedagoga w pracach plastycznych oraz w tym, co wyrażają. Studenci pedago- i nauczyciele podczas doświadczania metody malowania dziesięcioma giki palcami (Finger Painting) pokazali swoje możliwości ekspresji, zdolności twórcze, umiejętności plastyczne, ujawnili także własne problemy emocjonalne i osobiste przeżycia. Anonimowość wypowiedzi uniemożliwia tutaj jakąkol- wiek identyfikację uczestników. W pierwszym tomie przedstawiono 413 prac wraz z ich analizą diagno- styczną. W przygotowaniu znajduje się część druga, z taką samą liczbą fotogra- fii prac plastycznych. Warto zaprezentować efekty warsztatów prowadzonych metodą malowania dziesięcioma palcami, gdyż zainteresowanie problematyką terapii psychopedagogicznej nie słabnie. Znacznie zwiększyła się także w ostat- nim czasie liczba publikacji z dziedziny terapii przez sztukę. W tym zakresie od dawna brakowało pracy poświęconej w całości metodzie malowania dziesię- cioma palcami. Zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, jakie prowadziłam dla studentów, miały stworzyć okazję do osobistego doświadczenia wielu metod terapeutycz- nych. Stały się także znakomitą szansą poznania tej grupy ludzi, w wieku 20—50 lat, którzy wybrali studia pedagogiczne i pracę w zawodzie pedagoga. Wśród autorów prac plastycznych znajdziemy pedagogów specjalności socjal- no-opiekuńczej, wczesnoszkolnej, resocjalizacji i zdrowia. Publikacja ta może stanowić analizę niekierowanej twórczości plastycznej młodzieży i dorosłych. Pozwala dokonać analizy tematycznej, technicznej, kolorystycznej, językowej, diagnostycznej grupowej bądź indywidualnej. Ze względów oczywistych liczba danych diagnostycznych przeważa nad dowodami na skuteczność terapeutyczną metody. Prace plastyczne zapisano na płycie CD. Na dołączonej płycie znaj- 7 dują się również dokładne protokoły diagnostyczne dołączone do każdej z 413 prezentowanych prac. Zapraszam Państwa do lektury pierwszej części publikacji, mając nadzieję, iż analizy tutaj przedstawione przyczynią się w istotny sposób do poszerzenia wiedzy o tej niezwykłej w moim odczuciu metodzie pracy. Skłonią do autore- fleksji i większej staranności w doborze metod terapeutycznych. W końcowej części książki chcę podzielić się przemyśleniami wynikającymi z wieloletniego prowadzenia zajęć tą metodą. Rozwianiu wątpliwości dotyczących wykorzysta- nia w pracy z osobami dorosłymi metody stworzonej dla dzieci z pewnością pomoże zapoznanie się z indywidualnymi wypowiedziami uczestników. Ich wnioski, ocena wybranej muzyki, bogactwo odczuć utwierdziły mnie w przeko- naniu, że warto ukazać Państwu efekty podjętych badań. Ogromne podziękowania kieruję do Pani Profesor dr hab. Hanny Krauze-Si- korskiej z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za wiele cennych uwag zamieszczonych w recenzji tej książki. Jak zaznaczyła Szanowna Pani Recenzent, mimo wielu doświadczeń w zakresie te- rapeutycznego wpływu twórczości plastycznej oraz podkreślania istoty relacji zachodzących między procesem twórczym a zdrowiem psychicznym jednostki nie udało się dotychczas stworzyć zwartego, teoretycznie ugruntowanego mode- lu psychoterapii kreatywnej. Psychoterapia ta opiera się na różnych koncepcjach psychologicznych, które można wyprowadzić z psychoanalizy, teorii uczenia się oraz filozofii egzystencjalnej i terapii humanistycznej. Powstaje więc wiele kie- runków eklektycznych. Użyteczność analiz diagnostycznych jest proporcjonalna do zgromadzonej wiedzy i doświadczenia diagnosty. Wytwór plastyczny jest formą niepowta- rzalnej interpretacji świata zewnętrznego i osobistych doświadczeń autora. Z diagnostycznego i terapeutycznego punktu widzenia dostarcza bardzo wielu istotnych informacji. Nie bez znaczenia jest również osobowość klinicysty i te- rapeuty, współuczestniczącego w procesie tworzenia oraz interakcja między nim i osobą poddającą się terapii. Kreacja artystyczna pobudza jednostkę do rzutowania uczuć i postaw na wytwory twórczości, wyrażania niepokoju i pro- blemu. Artystyczna wartość wytworu czy rozwijanie zdolności plastycznych nie mają w tym przypadku aż tak dużego znaczenia. Analiza pracy pozwala na wy- korzystanie zebranych w ten sposób informacji w procesie wspomagania rozwo- ju czy terapii jednostki. „Terapeuta, który wykorzystuje środki ekspresji wnosi do związku terapeutycznego swoje osobiste poglądy i interpretacje. Zapewnia to szczególny kontekst dla tworzenia hipotez, które są potrzebne do badania kwestii emocjonalnych lub odkrywania cech rozwojowych”1. 1 G. J e z i e r s k a: Diagnozowanie i interpretacja „dzieł sztuki” powstałych w procesie warsztatów arteterapeutycznych. „Arteterapia” 2008, nr 1, s. 8. 8 Moim zamysłem nie było uporządkowanie terminologii związanej z tak od- miennymi podejściami do celów terapii, kierunków psychoterapii i założeń tera- pii przez sztukę — na ten temat piszę w swoich artykułach. Zamiast przeglądu koncepcji i rozstrzygnięć terminologicznych prezentuję część wyników prze- prowadzonych badań, zwłaszcza diagnostycznych. Mam nadzieję, że przygoto- wywana do druku druga część publikacji pozwoli mi na pełniejsze ukazanie możliwości stosowania metody malowania dziesięcioma palcami, przede wszystkim w kontekście terapeutycznym. Grażyna Szafraniec Finger painting — a diagnostic analysis. Part I S u m m a r y The scheme of research procedures, described in Finger painting — a diagnostic analysis, de- rives from the author’s interests in psycho-pedagogic diagnosis, therapy and art therapy for many years, especially such therapy techniques that make use of artistic means in order to express feelings and individual experiences of people taking part in such actions. The publication is a monograph concerning plastic works of adults and can enrich the list of academic publications in this field. It constitutes a supplement, especially within the scope of painting when using 10 fingers. The aims of the studies were related to academic, educational, cognitive and pragmatic aspects. The first part of the book presents the results of diagnostic analyses conducted on the group of 413 people. They were the intramural and extramural pedagogy students of the University of Silesia. The studies concerned a series of variables connected with the person of the artist (introversion, extroversion, emotional disorders, experiences), artistic activeness (the onset time, attitude, resi- stance, verbalization). The analysis also covered the plastic works of the participants of classes focused on painting when using 10 fingers (composition, colours, topic, realism, abstraction, sym- bolism, technique of painting). The functions of finger painting were described. Also, the rese- arch findings concerning the choice of a music repertoire for therapeutic purposes were presented. The work combines the elements of diagnosis and therapy, music and plastic arts, arti- stic work and art therapy, education and psychotherapy, theory and practice, knowledge and skills, children and adults, pedagogues, tutors and teachers. Grażyna Szafraniec Peinture à doigts — analyse diagnostique. Partie I R é s u m é Le projet des recherches, décrit dans la publication Peinture à doigts — analyse diagno- stique, résulte des intérêts pluriannuels de l’auteur par le diagnostic psychopédagogique, par la thérapie et l’artethérapie ; surtout par les techniques thérapeutiques qui emploient des moyens artistiques pour exprimer les émotions et des expériences individuelles des personnes participant dans ces activités. La publication est une monographie concernant la création plastique des personnes adultes et elle peut enrichir la littérature scientifique de ce domaine. Elle complète spécialement la méthode de peinture à dix doigts. Les objectifs de recherches concernent des aspects scientifiques, éducatifs, cognitifs et pragmatiques. Dans la première partie de la publication l’auteur présente les résultats des analyses diagno- stiques menées auprès d’un groupe de 413 personnes. C’étaient les étudiants de l’Université de Silésie en pédagogique des études en externe et des études traditionnelles. Les recherches ont porté sur un ensemble de variables liées avec la personne de l’artiste (l’introversion, l’extra- version, les troubles affectifs, les expériences), avec l’activité créatrice (le moment du début, l’attitude, la résistance, la verbalisation). Les ouvrages artistiques des participants des travaux de peinture à dix doigts ont été également analysés (la composition, les couleurs, la thématique, le réalisme, l’abstraction, la symbolique, la technique de peinture). L’auteur décrit les fonctions de peinture à doigts, elle présente aussi les résultats de recherches sur le choix du répertoire musique pour la thérapie. La publication unit les éléments de diagnostic et de thérapie, de musique et d’art, de création et d’artethérapie, d’éducation et de psychothérapie, de théorie et de pratique, de savoir et de connaissances, d’enfants et d’adultes, de pédagogues, d’éducateurs et d’enseignants. Zawartość płyty CD: tabele z danymi z arkuszy diagnostycznych i ankiet oso- bowych, prace plastyczne analizowane w książce, fotografie z przebiegu zajęć. Cena 28 zł (+ VAT) Grażyna Szafraniec Malowanie palcami Analiza diagnostyczna Część 1 G r a ż y n a S z a i f r a n e c l M a o w a n e i l p a c a m i . A n a l i z a i d a g n o s t y c z n a . C z ę ś ć 1 ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-530-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Malowanie palcami. Analiza diagnostyczna. Cz. 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: