Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 010836 22974683 na godz. na dobę w sumie
Mały słownik techniczny angielsko-polski i polsko-angielski - ebook/pdf
Mały słownik techniczny angielsko-polski i polsko-angielski - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-01-18592-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik zawiera ok. 20 000 haseł
w każdej części, w tym:
- podstawowe terminy techniczne i naukowe
- słownictwo z dziedzin szybko rozwijających się
- wybrane zwroty i wyrażenia ułatwiające tłumaczenie tekstów technicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

mały słownik techniczny ANGIELSKO-POLSKI i POLSKO-ANGIELSKI Słownik zawiera ok. 20 000 haseł w każdej części, w tym: •podstawowe terminy techniczne i naukowe •słownictwo z dziedzin szybko rozwijających się • wybrane zwroty i wyrażenia ułatwiające tłumaczenie tekstów technicznych ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== m a ł y s ł o w n i k t e c h n i c z n y A N G I E L S K O - P O L S K I i P O L S K O - A N G I E L S K I mały słownik techniczny ANGIELSKO- -POLSKI i POLSKO- -ANGIELSKI Wydawnictwo WNT mały słownik techniczny ANGIELSKO- -POLSKI i POLSKO- -ANGIELSKI ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== X ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== mały słownik techniczny ANGIELSKO- -POLSKI i POLSKO- -ANGIELSKI Wydanie piąte poprawione i uzupełnione Wydawnictwo WNT ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Redaktorzy naukowi: Teresa Jaworska i Ewa Romkowska Redaktor techniczny: Anna Szeląg Projekt okładki i stron tytułowych: Przemysław Spiechowski Wydawca: Adam Filutowski Współpraca reklamowa: reklama@pwn.pl Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możeszudostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki Copyright © by Wydawnictwo WNT Warszawa 2010, 2012 Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2016 ISBN 978-83-01-18592-3 Wydanie V – 1 dodruk (PWN) Warszawa 2016 Wydawnictwo Naukowe PWN SA 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 tel. 22 69 54 321, faks 22 69 54 288 infolinia 801 33 33 88 e-mail: pwn@pwn.com.pl www.pwn.pl Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== V Od redakcji Mały słownik techniczny angielsko-polski i polsko-angielski zawiera ok. 20 000 haseł w każ- dej części, stanowiących wybór terminów z różnych gałęzi techniki i przemysłu. Opracowany na podstawie dużych słowników naukowo-technicznych WNT, został poprawiony i uzupełnio- ny o terminologię dziedzin szybko rozwijających się, takich jak informatyka i telekomunikacja. W słowniku zamieszczono również wiele podstawowych terminów naukowych. Podano zwro- ty i wyrażenia zaczerpnięte z literatury technicznej i naukowej, a także wybrane terminy wielo- wyrazowe ilustrujące sposoby tworzenia złożeń. Słownik przeznaczony jest przede wszystkim dla osób posługujących się angielską terminologią specjalistyczną na poziomie średnio zaawan- sowanym, w tym zwłaszcza uczniów i nauczycieli języka angielskiego. Angielskie hasła wyjściowe zamieszczono w układzie ściśle alfabetycznym, natomiast polskie według kolejności wyrazów. Powtarzające się wyrazy polskich haseł wyjściowych zastąpiono znakiem ~. Człony terminów złożonych lub wyrazów, które mogą być pominięte, podano w nawiasach bez zmiany kroju pisma, np. ciężar cząsteczkowy (względny), (relative) mo- lecular mass, geometric(al). Traktowanie części terminu ujętej w nawiasy jako opuszczalnej nie dotyczy nazw związków chemicznych, np. siarczan(IV), sulfate(IV). Hasła wyjściowe podane są czcionką pogrubioną. Objaśnienia i dopowiedzenia, jak rów- nież kwalifi katory dziedzinowe i gramatyczne wydrukowano kursywą. Odpowiedniki będące synonimami są oddzielone przecinkiem, odpowiedniki bliskoznaczne – średnikiem. Odpo- wiedniki dotyczące różnych znaczeń terminu wyjściowego oznaczono cyframi arabskimi. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Introductory note VI The Shorter English-Polish and Polish-English Technological Dictionary contains about 20 000 entries in each part selected from various branches of technology and industry. Based on the texts of the great WNT dictionaries of science and technology, it has been revised and up- dated with the terminology of rapidly developing fi elds such as computer science and telecom- munications. The dictionary includes many basic scientifi c terms. It provides expressions and phrases derived from technical and scientifi c literature and gives example compound terms to illustrate the way in which they are combined. The dictionary is designed for learners and users of specialized vocabulary at intermediate and upper-intermediate levels, particularly students and teachers of English. English headwords are arranged alphabetically in the strict letter-by-letter order whereas Polish ones follow in the word-by-word order. Repeating elements of Polish headwords are replaced with the sign ~. Parts of a compound or word, which can be omitted, are put in brackets with no change of type, e.g. ciężar cząsteczkowy (względny), (relative) molecular mass, geometric(al). The omission of a bracketed part of a term does not apply to chemical compounds, e.g. siarczan(IV), sulfate(IV). Entry headwords are printed in bold type. Explanations, notes, fi eld and grammatical la- bels are printed in italics. Commas separate exact equivalents of a headword and semicolons separate closely-related meanings. Different senses of a headword are marked with Arabic numerals. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== VII Skróty Abbreviations a adv aero. akust. anat. arch. astr. astron. aut. bhp bot. bud. ceram. chem. chłodn. cukr. drewn. drog. ek. el. elakust. biochem. – biochemia/biochemistry biol. biur. – przymiotnik/adjective – przysłówek/adverb – aeromechanika/aeromechanics – akustyka/acoustics – anatomia/anatomy – architektura/architecture – astronomia/astronomy – astronautyka/astronautics – automatyka/automation – bezpieczeństwo i higiena pracy/ – /industrial safety – biologia/biology – sprzęt biurowy/offi ce equip- – ment – botanika/botany – budownictwo/building – ceramika/ceramics – chemia/chemistry – chłodnictwo/refrigeration – przemysł cukrowniczy/sugar in- – dustry – drewno, obróbka drewna/ – /wood, woodworking – drogownictwo/highway engin- – eering – ekonomia/economics – elektryka, elektrotechnika/elec- – tricity, electrical engineering – elektroakustyka/electroacous- – tics elchem. – elektrochemia/electrochemis- – try elektron. – elektronika/electronics f – rodzaj żeński/feminine farb. – barwniki, pigmenty, farbiarst- – wo/dyes and pigments, dyeing – przemysł fermentacyjny/fer- – mentation industry – fi zyka/physics fi z. fi zchem. – fi zykochemia/physical chemis- ferm. – try – fotografi a/photography fot. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== GB genet. geod. geofi z. geogr. geol. gleb. górn. gum. hutn. hydr. inf. inż. jedn. kin. klim. kol. – termin brytyjski/British usage – genetyka/genetics – geodezja/geodesy – geofi zyka/geophysics – geografi a/geography – geologia/geology – gleboznawstwo/soil science – górnictwo/mining – przemysł gumowy/rubber – industry – hutnictwo/metallurgy – hydraulika/hydraulics – informatyka/computer – science – inżynieria lądowa i wodna/civil – engineering – jednostka miary/unit of meas- – urement – kinematografi a/cinematog- – raphy – klimatyzacja/air conditioning – kolejnictwo/railway engineer- – ing – kotły parowe/steam boilers – krystalografi a/crystallography – leśnictwo/forestry – lotnictwo/aviation – rodzaj męski/masculine – maszyny/machines – matematyka/mathematics – mechanika/mechanics kotł. kryst. leśn. lotn. m masz. mat. mech. mech.pł. – mechanika płynów/fl uid me- med. met. meteo. metrol. min. mot. n narz. – chanics – medycyna/medicine – metaloznawstwo, metalografi a/ – physical metallurgy, metallogra- – phy – meteorologia/meteorology – metrologia/metrology – mineralogia/mineralogy – motoryzacja/motorization – rodzaj nijaki/neuter – narzędzia/tools nawig. nukl. obr.ciepl. – obróbka cieplna/heat treat- – nawigacja/navigation – nukleonika/nucleonics obr.plast. – obróbka plastyczna/plastic – ment – working obr.skraw. – obróbka skrawaniem/machin- – ing ocean. – oceanografi a/oceanography ochr.środ. – ochrona środowiska/environ- VIII – inżynieria sanitarna/sanitary – engineering – silniki/engines – liczba pojedyncza/singular – przemysł skórzany/leather – industry – spawalnictwo/welding – przemysł spożywczy/food – industry – statystyczne sterowanie ja- – kością/statistical quality control – statystyka/statistics – przemysł szklarski/glass-making – telekomunikacja/telecommuni- – cations – termodynamika/thermodynam- – ics – transport/transport – telewizja/television – przemysł tworzyw sztucznych/ – /plastics industry – termin amerykański/American – usage – czasownik/verb – wiertnictwo/drilling – włókiennictwo/textile industry – technika wojskowa/military – technology – wytrzymałość materiałów/ – /strength of materials – wzbogacanie kopalin/mineral – dressing – zegarmistrzostwo/horology – zobacz/see – zoologia/zoology – zootechnika/zootechny – żegluga, żeglarstwo/navigation, – sailing san. siln. sing skór. spaw. spoż. ssj statyst. szkl. tel. term. transp. TV tw.szt. US v wiertn. włók. wojsk. wytrz. wzbog. zeg. zob. zool. zoot. żegl. papiern. – przemysł papierniczy/paper- – ment protection – odlewnictwo/foundry prac- – tice – budowa okrętów/shipbuild- – ing – optyka/optics – organizacja i zarządzanie/or- – ganization and management – paliwa i smary/fuels and lubri- – cants – making industry – pestycydy/pesticides – liczba mnoga/plural – przemysł poligrafi czny/printing – industry – powłoki ochronne/protective – coating – termin prawniczy/law – radiotechnika, radiolokacja/ – /radio engineering, radioloca- – tion – radiologia/radiology – technika rakietowa/rocketry – rolnictwo/agriculture – rybołówstwo/fi shery – rysunek techniczny/technical – drawing odl. okr. opt. org. paliw. pest. pl poligr. powł. praw. rad. radiol. rak. roln. ryb. rys. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== czêœæ ANGIELSKO- POLSKA ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== X ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 A A abampere jedn. biot, Bi: 1 Bi = 10 A abandon v opuścić, porzucić abate v 1. zmniejszać; osłabiać 2. stępiać (krawędź) abatement 1. zmniejszenie; osłabienie 2. drewn. wióry, strużyny 3. ek. opust; ulga A-battery rad. bateria żarzenia abbreviated a skrócony (adresowanie, nazwa) aberration fi z. aberracja ability zdolność ablation geol. ablacja ablative a ablacyjny abnormal a nienormalny, nieprawidłowy aboard adv na pokładzie; na statku above crossing drog. skrzyżowanie wielo- poziomowe above sea level nad poziomem morza abradant zob. abrasive abrasion ścieranie; zużycie ścierne abrasive ścierniwo, materiał ścierny abrasive brick osełka, kamień ścierny abrasive cleaning oczyszczanie strumienio- wo-ścierne abrasive compound pasta polerska abrasive disk ściernica, tarcza ścierna abrasive paper papier ścierny abrasive saw piła tarciowa, piła bezzębna abrasive wear zużycie przez ścieranie, ścieranie (się) abridge v mat. skracać, upraszczać ABS = anti-lock braking system mot. ABS (hamulcowy układ przeciwpoślizgowy) abscissa (pl abscissas or abscissae) mat. odcięta absence nieobecność absolute address inf. adres bezwzględny, adres komputera, adres rzeczywisty, adres maszynowy absolute code inf. kod komputera, kod wewnętrzny absolute error błąd bezwzględny ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== absolute height wysokość bezwzględna, wzniesienie nad poziomem morza absolute magnitude 1. astr. wielkość ab- solutna (gwiazdy) 2. mat. wartość bez- względna, moduł (liczby) absolute point mat. punkt w nieskończo- absolute pressure fi z. ciśnienie bezwzględ- ności ne bezwzględna moduł (liczby) absolute temperature fi z. temperatura absolute value mat. wartość bezwzględna, absolute velocity fi z. prędkość bezwzględ- absolute viscosity mech.pł. lepkość dyna- absolute zero fi z. zero bezwzględne (tem- absorb v absorbować, pochłaniać, wchła- na miczna peratury) niać absorbability nasiąkliwość absorbance fi zchem. absorbancja, wartość absorbate fi zchem. absorbat, substancja absorpcji absorbowana absorbed dose radiol. dawka pochłonięta, dawka absorbowana absorbed power moc pobierana absorbent fi zchem. absorbent, substancja absorbująca, substancja pochłaniająca absorber 1. amortyzator; tłumik (drgań) 2. chem. absorber, aparat absorpcyjny absorbing power zdolność absorpcyjna, absorpcyjność absorption absorpcja, pochłanianie absorption analysis fi zchem. analiza ab- absorption band fi zchem. pasmo absorp- absorption column zob. absorption tower absorption refrigerator chłodziarka ab- sorpcyjna cyjne sorpcyjna absorption 2 absorption spectrum fi zchem. widmo access 1. dostęp; dojazd; dojście 2. inf. accelerating tube nukl. rura akceleracyjna, rura przyspieszająca (się) acceleration 1. mech. przyspieszenie 2. el. accumulated dose radiol. dawka sumarycz- absorpcyjne cyjna absorption tower chem. kolumna absorp- absorption unit jedn. sabin (jednostka chłonności akustycznej) absorptivity fi zchem. absorpcyjność abstract abstrakt, analiza dokumentacyjna; streszczenie; wyciąg abstract card inf. karta dokumentacyjna abstraction 1. oddzielanie; usuwanie 2. mat. abstrakcja abutment oparcie; występ oporowy AC, ac, a.c. = alternating current el. prąd przemienny; prąd zmienny academic degree stopień naukowy accelerate v przyspieszać; rozpędzać się accelerated motion mech. ruch przyspie- accelerating electrode elektron. elektroda szony przyspieszająca rozruch acceleration fi eld mech. pole przyspieszeń acceleration of gravity mech. przyspiesze- nie ziemskie, przyspieszenie grawitacyjne accelerator 1. nukl. akcelerator, przyspie- szacz (cząstek) 2. chem. substancja przy- spieszająca, przyspieszacz (np. wulkani- zacji) 3. el. urządzenie rozruchowe accelerator (pedal) mot. przyspiesznik, pedał przyspieszenia accelerator pump siln. pompa przyspiesza- jąca (gaźnika) accelerometer przyspieszeniomierz accept v 1. przyjmować; odbierać (towar) 2. akceptować; zgadzać się acceptable level of pollution dopuszczalny stopień zanieczyszczenia acceptable quality level ssj akceptowany poziom jakości; jakość dopuszczalna acceptance przyjęcie; odbiór acceptance inspection ssj kontrola od- biorcza acceptance sampling ssj kontrola odbior- cza wyrywkowa acceptor chem. akceptor acceptor (centre) elektron. akceptor, cen- trum akceptorowe A ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== dostęp access code inf. kod dostępu access door właz; drzwiczki kontrolne accessible a dostępny; osiągalny accessories pl przybory; wyposażenie dodatkowe, akcesoria; osprzęt accessory a pomocniczy; dodatkowy access path inf. ścieżka dostępu (do pliku) access road droga dojazdowa access time inf. czas dostępu accident wypadek accidental error błąd przypadkowy acclimatization aklimatyzacja accommodation 1. przystosowanie; do- stosowanie 2. pomieszczenie 3. opt. akomodacja account 1. ek. rachunek, konto 2. raport, sprawozdanie accountancy księgowość accountant księgowy accumulate v akumulować; gromadzić na, dawka nagromadzona accumulation akumulacja; nagromadzenie; accumulator 1. akumulator, zasobnik 2. inf. accumulator (battery) bateria akumula- gromadzenie akumulator torowa accumulator plate el. płyta akumulatorowa accumulator register inf. akumulator accuracy dokładność; ścisłość accurate a dokładny; ścisły acetate 1. chem. octan 2. tw.szt. włókno acetic acid chem. kwas octowy, kwas eta- acetifi cation spoż. octowanie acetone chem. aceton, propanon, keton octanowe nowy metylowy acetyl chem. acetyl (grupa) acetylation chem. acetylowanie acetylcellulose chem. acetyloceluloza, octan celulozy acetylene chem. acetylen, etyn acetylene generator spaw. wytwornica acetylene hydrocarbon chem. węglowodór acetylenowa acetylenowy, alkin 3 active acetylene lamp lampa acetylenowa, lampa karbidowa acetylene welding spawanie acetylenowe acetylenogen chem. węglik wapnia, karbid a.c. generator el. prądnica prądu prze- acoustic fi lter fi ltr akustyczny acoustic generator generator małej często- tliwości, generator akustyczny acoustic memory inf. pamięć akustyczna acoustic power moc akustyczna (źródła A miennego achromat zob. achromatic lens achromatic lens opt. achromat, obiektyw achromatyczny acid chem. kwas acid a 1. kwaśny 2. kwasowy acid anhydride chem. bezwodnik kwasowy acid-base indicator chem. wskaźnik pH, wskaźnik alkacymetryczny acid Bessemer process hutn. proces bese- merowski (wytapiania stali) acid brittleness met. kruchość wodorowa, korozja wodorowa acid carbonate chem. wodorowęglan acid-forming a chem. kwasotwórczy acidic a chem. 1. kwasowy 2. kwasotwór- czy acid(ic) group chem. grupa kwasowa acidic oxide chem. tlenek kwasowy acidifi cation 1. chem. zakwaszanie 2. spoż. acidimeter chem. kwasomierz; aerometr kwaśnienie akumulatorowy acidimetry chem. acydymetria acidity chem. kwasowość; kwaśność acid number chem. liczba kwasowa acidolysis chem. acydoliza, hydroliza kwa- sowa tenowski kwaśny acidproof a kwasoodporny acid radical chem. reszta kwasowa acid rain ochr.środ. kwaśny deszcz acid reaction chem. odczyn kwaśny acid-resistant a kwasoodporny acid-soluble a rozpuszczalny w kwasach acidulant spoż. środek zakwaszający (kon- serwujący) acid value chem. liczba kwasowa acknowledgement potwierdzenie acorn nut masz. nakrętka kołpakowa, nakrętka kapturkowa acoustic(al) a akustyczny acoustic baffl e odgroda, ekran akustyczny acoustic fatigue wytrz. zmęczenie aku- styczne dźwięku) acoustic radiator źródło dźwięku acoustic resonator rezonator akustyczny acoustics akustyka acoustic spectrum widmo akustyczne acoustic velocity prędkość dźwięku acoustic wave fala akustyczna acoustoelectronics akustoelektronika acoustooptics akustooptyka acquisition 1. nabycie 2. nabytek 3. (w ra- diolokacji – wykrycie obiektu i ustalenie jego współrzędnych) acre jedn. akr, ac: 1 ac ≈ 4046 m2 acreage powierzchnia wyrażona w akrach acrylic a chem. akrylowy act dokument; ustawa; akt prawny act v działać actinic radiation fi z. promieniowanie aktyniczne, promieniowanie działające fotochemicznie actinides pl chem. aktynowce (Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr) actinide series zob. actinides actinium chem. aktyn, Ac actinium (decay) series fi z. szereg urano- aktynowy (promieniotwórczy) actinium emanation chem. emanacja actinon zob. actinium emanation actinouranium chem. aktynouran, AcU action 1. działanie, akcja; oddziaływanie 2. mechanizm activated carbon chem. węgiel aktywny activated molecule chem. cząsteczka aktywowana activated sludge san. osad czynny activation aktywacja; aktywowanie; pobu- activator chem. aktywator, środek akty- active a aktywny, czynny; fi z. promienio- twórczy, radioaktywny active carbon zob. activated carbon active core nukl. strefa czynna, rdzeń (re- dzanie wujący aktora) acid open-hearth furnace hutn. piec mar- aktynowa, aktynon, An ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== active 4 actual effi ciency sprawność ogólna, spraw- rejestr adresu (pamięci) active fi le inf. plik otwarty, plik dostępny active material 1. nukl. substancja promie- niotwórcza, materiał promieniotwórczy 2. el. masa czynna (akumulatora) active molecule zob. activated molecule active power el. moc czynna active power relay el. przekaźnik czynno- mocowy dostępne active window inf. okno otwarte, okno activity 1. aktywność; działalność 2. fi z. aktywność (promieniotwórcza) 3. chem. aktywność activity level fi z. poziom aktywności actual a rzeczywisty, faktyczny actual address inf. 1. adres bezwzględny 2. adres rzeczywisty kątny kliczny gunowa ność całkowita actual gas gaz rzeczywisty, gaz niedosko- nały dzać actuate v uruchamiać, poruszać; el. pobu- actuator 1. urządzenie uruchamiające 2. aut. serwomotor, siłownik; organ wykonawczy acute angle mat. kąt ostry acute(-angled) triangle mat. trójkąt ostro- acyclic a 1. mat. acykliczny 2. chem. acy- acyclic generator el. prądnica jednakobie- acyclic hydrocarbons pl chem. węglowo- dory acykliczne, węglowodory łańcucho- we, węglowodory alifatyczne adaptation przystosowanie, adaptacja adapter 1. łącznik; element pośredniczący 2. złączka (rurowa) zwężkowa, króciec redukcyjny add v 1. dodawać; dolewać 2. mat. doda- wać kowy added metal spaw. spoiwo, metal dodat- addend mat. składnik sumy addendum masz. wysokość głowy zęba adder 1. biur. sumator, maszyna sumująca adder-subtracter inf. układ sumująco-odej- (koła zębatego) 2. inf. sumator mujący addition 1. mat. dodawanie 2. dodatek; domieszka 3. chem. addycja, przyłą- czenie additional a dodatkowy additional training dokształcanie addition reaction chem. reakcja przyłą- additive dodatek additive colour process addytywne mie- szanie barw address adres addressable memory inf. pamięć adreso- czenia walna address fi eld inf. pole adresu addressing mode inf. tryb adresowania address part inf. część adresowa (rozkazu) address register inf. rejestr adresowy, address word inf. słowo adresowe adequate a odpowiedni, adekwatny adhere v przylegać, przywierać adhesion fi z. przyleganie, adhezja adhesive klej; spoiwo, lepiszcze adhesive a lepki; przyczepny adhesive bonding klejenie adhesive force fi z. siła adhezyjna, siła przylegania adhesive tape 1. taśma podgumowana, taśma lepka; fot. lasotaśma 2. plaster lepki, przylepiec adhesive weight ciężar przyczepności, ciężar adhezyjny (pojazdu) adiabate fi z. adiabata, krzywa adiaba- tyczna adiabatic change zob. adiabatic process adiabatic curve zob. adiabate adiabatic process przemiana adiabatycz- na, proces adiabatyczny (bez wymiany ciepła) adit górn. sztolnia adjacent a sąsiedni; przyległy adjacent angles pl mat. kąty przyległe adjacent rock geol. skała towarzysząca, skała otaczająca adjoined a mat. dołączony adjoint a mat. sprzężony adjugate zob. adjoint adjust v nastawiać; regulować; uzgadniać adjustable a nastawny adjustable gauge metrol. sprawdzian na- stawny A ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== A 5 aeronautical administration administracja; zarządzanie; wieszony adjustable inductor el. zmiennik induk- adjustable resistor el. rezystor nastawny, cyjności reostat adjustable spanner masz. klucz nastawny adjusting knob gałka nastawcza adjusting magnet magnes kompensacyjny adjustment 1. nastawienie; dopasowanie; regulacja 2. regulator adjustment screw śruba nastawcza, śruba regulacyjna zarząd; kierownictwo admissible error błąd dopuszczalny admission siln. 1. zasilanie 2. wlot; dopływ admission stroke siln. suw ssania admission valve zawór wlotowy admittance el. admitancja, przewodność pozorna, przewodność zespolona admixture domieszka, przymieszka ADP = automatic data processing inf. au- tomatyczne przetwarzanie danych, APD adsorb v adsorbować adsorbate fi zchem. adsorbat, adsorptyw, substancja adsorbowana adsorbent fi zchem. adsorbent, substancja adsorbująca adsorber adsorber, aparat adsorpcyjny adsorption fi zchem. adsorpcja, sorpcja powierzchniowa adsorption analysis fi zchem. analiza ad- sorpcyjna adulterate v zafałszować, podrobić (przez dodanie niewłaściwej substancji) advance 1. posuwanie się naprzód; postęp 2. wyprzedzenie 3. ek. zaliczka; zadatek advance angle siln. kąt wyprzedzenia za- adviser doradca, konsultant adze narz. topór ciesielski adze v ciosać aerated concrete beton napowietrzony; gazobeton aeration 1. napowietrzanie 2. odl. spulch- nianie (masy formierskiej) aerator 1. aerator, aparat do napowietrza- nia; roln. aerator 2. odl. spulchniarka aerial rad. antena, zob.też antenna aerial a powietrzny; napowietrzny; pod- aerial cable el. kabel nadziemny aerial cable railway kolej linowa napo- aerial photography fotografi a lotnicza, aerial spraying lotn. opryskiwanie z po- aerial view widok z powietrza, widok wietrzna aerofotografi a wietrza z lotu ptaka aerobatics lotn. akrobacja lotnicza aerobes pl biol. aerobionty, aeroby, tle- nowce aerobic fermentation fermentacja tlenowa aerodrome lotnisko aeroduster samolot do opylania aerodynamic(al) a aerodynamiczny aerodynamic centre środek aerodyna- miczny aerodynamic drag opór aerodynamiczny aerodynamic force siła aerodynamiczna, reakcja aerodynamiczna aerodynamic lift siła nośna aerodynamics aerodynamika aerodyne lotn. aerodyna aeroelasticity aeroelastyczność, aerosprę- płonu wawczy szony advanced calculus mat. rachunek różnicz- kowy i całkowy advanced gallery górn. chodnik przygoto- aero-engine silnik lotniczy aerofoil GB aero. płat aerofoil profi le profi l lotniczy, profi l płata żystość nośnego advanced ignition siln. zapłon przyspie- advance sale ek. przedsprzedaż advance velocity prędkość postępowa, prędkość w ruchu postępowym advancing working górn. wybieranie w kie- runku od szybu do granic advantage 1. przewaga 2. korzyść, zaleta advertisement ogłoszenie; reklama aerofoil shape zob. aerofoil profi le aerogel chem. aerożel aerogenerator el. prądnica napędzana silnikiem wiatrowym aerology aerologia aeromechanics aeromechanika aeromedicine medycyna lotnicza aeromotor silnik lotniczy aeronautical engineering technika lotnicza ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== aeronautics 6 agglomerate 1. aglomerat; skupienie 2. hutn. spiek, ruda spieczona agglomeration 1. scalanie; zbrylanie 2. hutn. spiekanie, aglomeracja agglutination 1. aglutynacja, zlepianie się 2. zlepek aggregate 1. zespół, skupienie 2. min. agre- gat, skupienie 3. inf. agregat 4. kruszywo aggregate scales waga porcjowa aggregate value łączna wartość aging zob. ageing agitate v 1. mieszać; bełtać 2. fi z. wzbu- dzać, pobudzać agitator 1. mieszadło 2. mieszalnik agreement ek. umowa, porozumienie agricultural a rolniczy; rolny agricultural chemistry agrochemia, chemia rolnicza rolnictwa agricultural engineering mechanizacja agricultural meteorology agrometeorologia agricultural science agrotechnika agriculture rolnictwo agrimotor 1. ciągnik rolniczy 2. silnik rol- niczy moc agronomy agronomia aid 1. pomoc 2. środek pomocniczy, po- aided a wspomagany aileron lotn. lotka aim cel air powietrze air v wietrzyć air-arc cutting spaw. cięcie łukowo-tleno- we, cięcie łukowo-gazowe air bag mot. poduszka powietrzna air bearing masz. łożysko powietrzne air blast 1. dmuch (w piecu) 2. podmuch powietrza air blower dmuchawa powietrzna airborne a (przystosowany do transportu powietrznego lub znajdujący się na po- kładzie lecącego samolotu) airborne solids pl cząstki stałe unoszące się w powietrzu ageing of catalyst chem. zmęczenie katali- air box hutn.,odl. skrzynia powietrzna, zatora, starzenie się katalizatora agency ek. agencja; przedstawicielstwo agent 1. czynnik; środek 2. ek. agent; przedstawiciel 3. inf. agent (program) 4. inf. komputer pośredniczący skrzynia dmuchowa air brake lotn. hamulec aerodynamiczny airbrick bud. pustak wentylacyjny air bridge lotn. wysuwany pomost dla pasażerów aeronautics lotnictwo, aeronautyka aeroplane samolot aerosol 1. aerozol; preparat aerozolowy 2. gazozol aerospace przestrzeń powietrzna aerospace industry przemysł lotniczy aerospace vehicle statek latający powietrz- i astronautyczny no-kosmiczny aerostat lotn. aerostat aerostatics aerostatyka aerostation 1. zob. aerostatics 2. lotnictwo balonowe, baloniarstwo aerotrain pociąg na poduszce powietrznej A family chem. grupa główna (układu okre- sowego pierwiastków) affi ne geometry geometria afi niczna affi nity 1. fi z.,chem. powinowactwo; po- krewieństwo 2. mat. powinowactwo affi x v zamocować; przymocować afl oat a pływający; unoszący się na wodzie afterburning lotn. dopalanie aftercooling dochładzanie aftercrop roln. poplon aftercure gum. dowulkanizacja after-effect zjawisko wtórne; działanie następcze afterglow 1. elektron. poświata (ekranu luminescencyjnego) 2. meteo. zorza wieczorna after-heat el.,nukl. ciepło powyłączeniowe after-machining obróbka wykańczająca after-payment ek. dopłata after-run chem. pogon after-sound akust. pogłos after-treatment 1. obróbka następcza 2. spaw. obróbka (cieplna) po spawaniu 3. włók. utrwalanie wybarwienia age 1. wiek 2. chem. czas przebywania (elementów płynu w reaktorze) age determination nukl. oznaczanie wieku, datowanie (metodą izotopową) ageing 1. obr.ciepl. starzenie 2. włók. utrwalanie wybarwień 3. biol. starzenie się A ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== air conveyor 1. przenośnik pneumatyczny air heating 1. ogrzewanie powietrzne air-brush narz. pistolet natryskowy; poligr. aerograf air bubble pęcherzyk powietrzny airbus lotn. aerobus air chuck obr.skraw. uchwyt pneumatyczny air clamp zacisk pneumatyczny air classifi er klasyfi kator pneumatyczny, wialnik klasyfi kacyjny; kotł. separator powietrzny air cock kurek odpowietrzający air compressor sprężarka powietrzna air-conditioned a klimatyzowany air conditioner klimatyzator, urządzenie klimatyzacyjne air conditioning klimatyzacja air conduit przewód powietrzny; górn. lutnia wentylacyjna 2. poczta pneumatyczna air-cooled a chłodzony powietrzem air cooling 1. chłodzenie powietrza 2. obr. ciepl. chłodzenie w powietrzu 3. siln. chłodzenie powietrzne aircraft (pl aircraft) samolot; statek po- wietrzny aircraft carrier okr. lotniskowiec aircraft fuel paliwo lotnicze aircrew załoga statku powietrznego air cushion 1. poduszka powietrzna, po- duszka pneumatyczna (amortyzująca lub dociskowa) 2. lotn. poduszka powietrzna air cushion vehicle lotn. poduszkowiec, statek na poduszce powietrznej air cycle term. obieg powietrzny airdraulic a pneumatyczno-hydrauliczny air-dried a wysuszony na powietrzu; po- wietrznosuchy air-drill świder pneumatyczny air-dry zob. air-dried air-duct kanał powietrzny; górn. lutnia air escape odpowietrznik air extractor 1. wyciąg powietrzny; wen- tylator dachowy (w pojazdach) 2. klim. wentylator wyciągowy airfi eld lotn. lotnisko air fi lter fi ltr powietrza airfl ow przepływ powietrza, strumień po- wietrza ne airframe 1. lotn. płatowiec 2. kadłub poci- sku rakietowego air-free a pozbawiony powietrza, odpowie- trzony; bezpowietrzny air-fuel mixture siln. mieszanka powietrz- no-paliwowa air furnace 1. hutn. piec płomienny, pło- mieniak 2. piec o ciągu naturalnym air grate bud. kratka wentylacyjna air gun masz. pistolet natryskowy air hammer 1. obr.plast. młot powietrzny 2. młotek pneumatyczny air hardening obr.ciepl. hartowanie w po- wietrzu wietrza czych 2. ogrzewanie powietrza air hoist dźwignik pneumatyczny air intake 1. chwyt powietrza 2. wlot po- airlift transp. most powietrzny; lotnicza operacja transportowa airline linia lotnicza airliner samolot komunikacyjny linii lotni- air lock 1. korek powietrzny (w przewo- dzie) 2. śluza powietrzna airmail poczta lotnicza air-operated a pneumatyczny airplane US samolot air pollution ochr.środ. zanieczyszczenie powietrza airport port lotniczy air port wylot kanału powietrznego air pressure ciśnienie atmosferyczne airproof a nie przepuszczający powietrza; szczelny, hermetyczny air pump masz. pompa próżniowa air-release 1. odpowietrzenie 2. odpo- airscrew lotn. śmigło airscrew blade lotn. łopata śmigła, ramię śmigła nia airscrew propulsion lotn. napęd śmigłowy air separator oddzielacz powietrzny, wial- air shaft 1. bud. kanał wentylacyjny piono- wy 2. górn. szyb wentylacyjny airship lotn. sterowiec 7 airship airfoil US aero. płat, zob.też aerofoil air force lotnictwo wojskowe, siły powietrz- A air-entrained concrete beton napowie- wietrznik wentylacyjna trzony ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== airspace 8 air turbine 1. turbina powietrzna 2. turbina szczękowy airspace lotn. przestrzeń powietrzna airspeed prędkość lotu air spring masz. element sprężysty pneu- matyczny, amortyzator pneumatyczny air taxi taksówka powietrzna air terminal dworzec lotniczy (miejski) air thawing rozmrażanie powietrzem airtight a nie przepuszczający powietrza; szczelny; hermetyczny wiatrowa air valve zawór powietrzny air washer płuczka powietrza airway 1. lotn. trasa lotnicza 2. górn. chod- nik wentylacyjny airworthy a lotn. zdatny do lotu alarm 1. alarm; sygnał alarmowy 2. urzą- dzenie alarmowe alarm clock budzik albumen białko (jaja) albumin biochem. albumina (białko pros- alcohol chem. 1. alkohol 2. alkohol etylo- te) wy, etanol alcoholize v chem. 1. zadawać alkoholem 2. przeprowadzać w alkohol 3. rektyfi ko- wać (alkohol) alcoholometer alkoholomierz aldehyde chem. aldehyd alert alarm; alert alga (pl algae or algas) biol. alga, glon algebra algebra algebraic(al) a algebraiczny algebraic equation równanie algebraiczne algorism zob. algorithm algorithm mat. algorytm algorithmic language inf. język algoryt- alkali-resistant a odporny na działanie alkaliów, ługoodporny alkali-soluble a rozpuszczalny w alkaliach alkaloid chem. alkaloid alkane chem. alkan, węglowodór łańcucho- wy nasycony, węglowodór parafi nowy alligator (maszyna lub narzędzie o szczęko- wej konstrukcji organu roboczego) alligator clip el. zacisk szczękowy; uchwyt all-metal a całkowicie metalowy allocation przydział allotrope chem. odmiana alotropowa allotropy chem. alotropia allowable a dopuszczalny allowance 1. naddatek (materiału) 2. po- prawka 3. masz. luz 4. ek. przydział 5. ek. zniżka, rabat alloy met. stop alloy(-forming) element składnik stopowy alloying power zdolność stopotwórcza alloy junction elektron. złącze stopowe alloy steel stal stopowa all-purpose a uniwersalny all rights reserved wszelkie prawa zastrze- żone, wszystkie prawa zastrzeżone alluvial a geol. aluwialny, napływowy, all-wave receiver rad. odbiornik wieloza- all-welded a całkowicie spawany all-wheel drive mot. napęd na wszystkie naniesiony kresowy koła almucantar astr. almukantar, równoleżnik wysokości, koło wysokości alpha activity zob. alpha radioactivity alpha counter fi z. licznik cząstek alfa, alfametr wo-cyfrowy miczny kliczny alicyclic compound chem. związek alicy- alpha(nu)meric a alfanumeryczny, litero- alidade metrol. alidada align v ustawiać w linii; osiować; opt. justo- wać; rad. zestrajać, regulować aligning bar masz. trzpień ustawczy, pilot alimentation wyżywienie; odżywianie aliphatic a chem. alifatyczny, łańcuchowy aliphatic hydrocarbon chem. węglowodór łańcuchowy, węglowodór alifatyczny alkalies pl chem. alkalia alkaline reaction chem. odczyn alkaliczny alkalinity chem. alkaliczność, zasadowość alpha particle fi z. cząstka alfa alpha radioactivity fi z. promieniotwórczość alfa, (radio)aktywność alfa alteration zmiana; przemiana alternate angles pl mat. kąty naprzemian- ległe alternate fuel paliwo zastępcze alternate sources of energy alternatywne alternating current el. prąd przemienny; źródła energii prąd zmienny A ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 9 analogous alternating-current motor el. silnik prądu ammonia carburizing obr.ciepl. cyjanowa- A altitude circle astr. almukantar, równoleż- 1 A · h = 3600 C przemiennego alternation 1. półokres (zjawiska okreso- wego) 2. mat. alternatywa (logiczna) 3. zmienność alternative design wariant projektu alternative energy energia alternatywna alternator el. prądnica prądu przemienne- go, alternator altimeter lotn. wysokościomierz altitude wysokość; wzniesienie; mat. wy- sokość nik wysokości, koło wysokości altometer geod. teodolit ALU = arithmetic-logic unit inf. arytmo- metr, jednostka arytmetyczno-logiczna alum chem. ałun alumina zob. aluminium oxide aluminate chem. glinian aluminium 1. chem. glin, Al 2. met. alu- minium aluminium coating 1. powłoka aluminiowa 2. powł. aluminiowanie aluminium foil folia aluminiowa aluminium oxide chem. tlenek glinu aluminothermy met. aluminotermia aluminum US zob. aluminium amalgam met. amalgamat, ortęć amalgamation 1. met. amalgamowanie, amalgamacja 2. ek. fuzja; połączenie amber bursztyn ambient air powietrze otoczenia ambient energy sources pl łagodne źródła energii, źródła energii otaczające Ziemię (energia pływów, fal, wiatru, Słońca) ambient insensitive a niewrażliwy na czynniki zewnętrzne ambient temperature temperatura oto- czenia towia americium chem. ameryk, Am amicron chem. amikron, cząstka amikro- skopowa amide chem. 1. amid 2. amidek amidine chem. amidyna amine chem. amina amino acid chem. aminokwas ammeter el. amperomierz ammonia chem. amoniak, azan nie gazowe ammonium chem. amon ammunition amunicja amorphous a bezpostaciowy, amorfi czny amortization ek. amortyzacja amount ilość; suma; kwota amount of substance fi z. liczność materii, ilość materii amperage el. prąd w amperach ampere jedn. amper, A ampere-hour jedn. amperogodzina, A · h: ampere-second jedn. amperosekunda, A · s: 1 A · s = 1 C ampere-turn jedn. amperozwój (jednostka elektromagnetyczna w systemie CGS) amperometric titration chem. miareczko- wanie amperometryczne amperometry chem. amperometria amphibian 1. lotn. amfi bia, samolot wod- nolądowy 2. mot. amfi bia amphion zob. amphoteric ion amphiprotic zob. amphoteric amphoteric a chem. amfoteryczny amphoteric ion chem. jon amfoteryczny, jon obojnaczy, jon dwubiegunowy, am- fi jon amplidyne el. amplidyna amplifi cation zwiększenie; el. wzmocnie- amplifi cation factor el.,aut. współczynnik nie wzmocnienia amplifi er el. wzmacniacz; tel. wzmacniak amplify v zwiększać; el. wzmacniać amplitude mat.,fi z. amplituda amp(o)ule ampułka amyl chem. amyl, pentyl (grupa) amylum chem. skrobia, krochmal anachromatic lens opt. obiektyw anachro- anaerobes pl biol. beztlenowce, anaeroby, anaerobionty anaglyph 1. arch. anaglif 2. opt. anaglif analog aut. analog analog computer inf. komputer analo- gowy analog-digital computer inf. komputer analogowo-cyfrowy, komputer hybry- dowy analogous a analogiczny ambulance mot. ambulans, karetka pogo- matyczny, anachromat ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== analog-to-digital 10 analog-to-digital conversion inf. przetwa- rzanie analogowo-cyfrowe, konwersja analogowo-cyfrowa analog-to-digital converter inf. konwerter analogowo-cyfrowy, przetwornik analo- gowo-cyfrowy, przetwornik a/c analogue aut. analog analogy analogia, podobieństwo analyse v analizować; badać analyser analizator (aparat) analysis (pl analyses) analiza; badanie analyst 1. chem. analityk 2. inf. analityk analytic(al) a analityczny; obliczeniowy analytical balance waga analityczna analytical chemistry chemia analityczna analytically pure czysty do analizy analytic geometry geometria analityczna anaphoresis fi z. anaforeza anastigmat (lens) opt. obiektyw anastyg- matyczny, anastygmat anatomy anatomia anchor 1. kotwica 2. inż. kotew anchor v 1. żegl. rzucać kotwicę 2. kotwić; anchor bolt śruba fundamentowa, śruba angle of relief obr.skraw. kąt przyłożenia angle gauge 1. metrol. płytka kątowa 2. bud. kątownik murarski angle gear przekładnia zębata wichrowata angle iron kątowniki stalowe angle lever dźwignia kątowa angle of advance siln. kąt wyprzedzenia angle of approach 1. masz. kąt wejścia łuku przyporu (w przekładni zębatej) 2. mot. kąt natarcia, kąt wejścia 3. lotn. kąt podejścia angle of attack aero. kąt natarcia angle of contact 1. masz. kąt opasania (w przekładni cięgnowej) 2. obr.plast. kąt chwytu (przy walcowaniu) 3. fi z. kąt przylegania, kąt zetknięcia; kąt brzegowy angle of incidence 1. fi z. kąt padania (pro- mieni) 2. zob. angle of attack angle of intersection kąt przecięcia angle of obliquity masz. kąt przyporu (w przekładni zębatej) angle of refl ection fi z. kąt odbicia (pro- angle of refraction fi z. kąt załamania (pro- mieni) mieni) (narzędzia) angle of rotation mech. kąt obrotu angle of slope kąt pochylenia zbocza angle of thread masz. kąt zarysu gwintu angle of view opt. kąt widzenia angle parking mot. parkowanie ukośne angle post bud. słup narożny (np. ogro- dzenia) angle section kątownik angle steel kątowniki stalowe angström jedn. angstrem, Å: 1 Å = 10–10 m angular a 1. mat. kątowy 2. mat. okrężny, kołowy 3. kanciasty, graniasty angular acceleration przyspieszenie ką- towe angular distance odległość kątowa angular frequency fi z. częstotliwość kąto- wa, pulsacja angular height wysokość kątowa angular lag opóźnienie kątowe angular momentum mech. kręt, moment pędu, moment ilości ruchu angular motion mech. ruch obrotowy angular speed zob. angular velocity angular thread gwint trójkątny angular velocity prędkość kątowa mocować kotwowa anchor clamp el. uchwyt odciągowy anchor support inż. słup odporowy ancillary a pomocniczy AND inf. funktor I AND element inf. element I AND gate inf. bramka I, bramka iloczynu AND operation inf. iloczyn logiczny, ko- logicznego niunkcja anechoic chamber akust. komora bezecho- wa, komora akustyczna pochłaniająca anemometer anemometr; wiatromierz aneroid aneroid, barometr aneroidalny angle 1. mat. kąt 2. kątownik 3. haczyk rybacki angle bar zob. angle 2. angle bearing masz. łożysko poprzeczno- -wzdłużne, łożysko skośne angle bisector mat. dwusieczna kąta angle brace bud. zastrzał angle bracket nawias ostry angled a ustawiony pod kątem angle distance odległość kątowa angledozer spycharka skośna angle fi le pilnik trójkątny A ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 11 antineutron A anisotropic a anizotropowy, różnokierun- anticlockwise a przeciwny do kierunku anhydride chem. bezwodnik anhydrous a chem. bezwodny aniline chem. anilina, aminobenzen animal farm gospodarstwo hodowlane, ferma hodowlana animal foods pl spoż. produkty żywnościo- we pochodzenia zwierzęcego animal husbandry zootechnika animated cartoon kin. fi lm rysunkowy animation kin. animacja anion chem. anion, jon ujemny anion exchanger chem. wymieniacz anio- nów, anionit kowy prężanie anisotropy fi z. anizotropia annealing obr.ciepl. wyżarzanie; szkl. od- annealing furnace obr.ciepl. piec do wyża- rzania, żarzak; szkl. odprężarka annex(e) 1. załącznik 2. bud. przybudów- ka, dobudówka annihilation fi z. anihilacja annual a roczny; doroczny; bot. jednoroczny annual growth bot. przyrost roczny annual return ek. dochód roczny annual set rocznik (czasopism itp.) annular a pierścieniowy annulus (pl annuli) mat. pierścień anode el. anoda, elektroda dodatnia anode battery rad. bateria anodowa, ano- dówka anode copper miedź anodowa anode current elektron. prąd anodowy anode effi ciency 1. elektron. sprawność przetwarzania 2. elchem. wydajność anodowa anode solution elchem. ciecz anodowa, anolit anode voltage napięcie anodowe anodic a anodowy anodic oxidation zob. anodizing anodizing elchem. anod(yz)owanie, eloksa- lowanie, utlenianie anodowe anolyte elchem. anolit, ciecz anodowa anomaly anomalia, nieprawidłowość answering machine tel. automat zgłosze- niowy, automatyczna sekretarka antechamber 1. komora wstępna, komora wstępnego spalania (w silnikach wysoko- prężnych) 2. bud. przedpokój antenna (pl antennae or antennas) rad. antena, zob. też aerial antenna array układ antenowy antenna (down)lead rad. odprowadzenie anteny anthracite min. antracyt antiaircraft a przeciwlotniczy antibiotic antybiotyk anticatalyst chem. katalizator ujemny, anticipate v przewidywać; uprzedzać anticipating control aut. sterowanie wy- inhibitor przedzające ruchu wskazówek zegara anticorrosion protection ochrona przeciw- korozyjna anticorrosive a przeciwkorozyjny, zabez- pieczający przed korozją anticyclone meteo. wyż (baryczny), obszar wysokiego ciśnienia antidetonant siln. antydetonator, środek przeciwstukowy antidote odtrutka antielectron fi z. elektron dodatni, antyelek- tron, pozyton antielectrostatic agent środek anty(elektro) statyczny, antystatyk antiferromagnetic substance fi z. antyfer- romagnetyk, ciało antyferromagnetycz- ne antiferromagnetism fi z. antyferromagne- tyzm antifreeze (additive) chem. substancja za- pobiegająca zamarzaniu, antyfryz antifriction a przeciwcierny antifriction alloy stop łożyskowy antigen biol. antygen anti-icer lotn. 1. urządzenie zapobiegające oblodzeniu 2. środek przeciwoblodze- niowy antijamming a elektron. przeciwzakłóce- niowy antiknock (agent) siln. antydetonator, środek przeciwstukowy antilogarithm mat. antylogarytm antimatter fi z. antymateria antimer chem. enancjomer, antymer (izo- mer optyczny) antimony chem. antymon, Sb antineutron fi z. antyneutron ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== antioxidant 12 antioxidant chem. przeciwutleniacz, anty- apparent resistance el. impedancja, opór pozorny, opór zespolony appendant drawing rysunek dodatkowy, rysunek pomocniczy appendix (appendices or appendixes) dodatek (w książce); załącznik; aneks appliance przyrząd, urządzenie applicable a odpowiedni; dający się zasto- sować application 1. zastosowanie 2. podanie; zgłoszenie; wniosek application software inf. oprogramowanie użytkowe applicator el. wzbudnik (grzejny) applied chemistry chemia stosowana applied force mech. siła czynna applied power moc dostarczona, moc doprowadzona applied research badania stosowane applied science nauka stosowana applied voltage napięcie doprowadzone apply v zastosować apply a coating nakładać powłokę apply a force przyłożyć siłę apply a load obciążyć apply voltage doprowadzić napięcie appraisal ek. ocena, wycena; taksacja apprentice uczeń (w rzemiośle); czeladnik approach 1. zbliżanie; zbliżenie 2. dostęp, podejście approach v zbliżać się approach contact masz. wzębianie approach to land lotn. podchodzić do lądowania approach zero dążyć do zera approve v zatwierdzać; aprobować approximate a przybliżony approximation przybliżenie; mat. aproksy- macja, przybliżenie apron 1. fartuch; osłona 2. lotn. płyta lotni- skowa 3. obr.skraw. skrzynka suportowa (tokarki) aquaculture roln. kultura wodna, hydro- ponika aqualung akwalung aquaplane akwaplan aqua regia chem. woda królewska aqueous a chem. wodny aqueous adhesive klej wodny aqueous rock geol. skała wodonośna aqueous solution roztwór wodny utleniacz antiparticle fi z. antycząstka antiproton fi z. antyproton antiroll bar mot. stabilizator poprzeczny antirust a przeciwrdzewny antiseptic a antyseptyczny, bakteriobójczy antislip a przeciwślizgowy antistat(ic agent) środek anty(elektro)sta - tyczny, antystatyk antisymmetric a mat. antysymetryczny antisymmetry antysymetria antitank a wojsk. przeciwpancerny, prze- ciwczołgowy antitrigonometric functions pl mat. od- wrotne funkcje trygonometryczne antivibration a przciwdrganiowy antivibrator tłumik drgań anvil obr.plast. kowadło; kowadełko anvil face obr.plast. gładź kowadła anvil tool obr.plast. matryca dolna apartment apartament; mieszkanie apartment block zob. apartment building apartment building blok mieszkalny; dom czynszowy aperiodic a aperiodyczny, nieokresowy aperture 1. otwór, szczelina 2. opt. apertura aperture number fot. jasność obiektywu apex (pl apexes or apices) 1. mat. wierz- chołek, punkt najwyższy względem pewnej linii lub płaszczyzny 2. górn. wychodnia (pokładu) apex angle mat. kąt wierzchołkowy aphelion astr. afelium, punkt odsłoneczny apiary roln. pasieka apical a wierzchołkowy apiculture pszczelarstwo; pszczelnictwo aplanat(ic lens) opt. aplanat, obiektyw aplanatyczny apochromat(ic lens) opt. apochromat, obiektyw apochromatyczny apogee astr. apogeum apothecary balance waga aptekarska, waga apparatus aparat; przyrząd; urządzenie; apparent a 1. dostrzegalny; widoczny techniczna aparatura 2. pozorny apparent error błąd pozorny apparent failure uszkodzenie widoczne; wada łatwa do wykrycia A ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 13 arithmometer A aquiculture roln. kultura wodna, hydro- ponika aquiferous layer geol. warstwa wodonośna Arabic numerals pl cyfry arabskie arable land ziemia orna, grunty orne arbitration 1. arbitraż, postępowanie rozjemcze 2. inf. arbitraż, przyznanie dostępu arbor obr.skraw. trzpień; oprawka (do narzędzi) arc 1. mat. łuk 2. el. łuk arc cosecant mat. arcus cosecans arc cosine mat. arcus cosinus arc cotangent mat. arcus cotangens arc cutting cięcie łukowe (łukiem elektrycz- arc discharge el. wyładowanie łukowe arc furnace el. piec łukowy arch 1. arch. łuk, łęk 2. sklepienie 3. mech. nym) łuk archaeology archeologia archetype pierwowzór; prototyp; archetyp Archimedean principle fi z. prawo Archi- Archimedean screw hydr. śruba Archime- Archimedean spiral mat. spirala Archime- Archimedes’ principle zob. Archimedean medesa desa desa principle technika budowlana architecture architektura arch pressure ciśnienie sklepieniowe (w me chanice gruntów) arcing el. wyładowanie łukowe arcing distance el. droga przeskoku arc interruption el. gaszenie łuku, przerwa- nie łuku nym arc lamp el. lampa łukowa arc machining obróbka łukiem elektrycz- arc measure miara łukowa arc of action zob. arc of contact 1. arc of approach masz. łuk wejściowy przy- poru, łuk nachodzący przyporu (w prze- kładni zębatej) arc of contact 1. masz. łuk przyporu, łuk zazębienia (w przekładni zębatej) 2. masz. łuk opasania (w przekładni cięgnowej) 3. obr.plast. łuk styku (przy walcowaniu) arc of recess masz. łuk zejścia przyporu, łuk schodzący przyporu (w przekładni zębatej) arcogene welding spawanie łukowo-tle- nowe arc radiation furnace el. piec łukowy pro- mieniujący, piec łukowy o nagrzewaniu pośrednim arc resistance furnace el. piec łukowo- -oporowy, piec łukowy o nagrzewaniu bezpośrednim arc secant mat. arcus secans arc sine mat. arcus sinus arc spot welding spawanie punktowe arc spraying metalizacja łukowa arc suppression el. gaszenie łuku, przerwa- arc tangent mat. arcus tangens arc welding spawanie łukowe arc welding generator prądnica spawal- arc welding plant spawarka łukowa, spa- nie łuku nicza walnica are jedn. ar, a: 1 a = 100 m2 area 1. obszar 2. mat. pole area contact masz. styk powierzchniowy area element element powierzchniowy, element pola area integrator planimetr area search inf. przeszukiwanie obszaru arene chem. aren, węglowodór aroma- tyczny areometer areometr, gęstościomierz argon chem. argon, Ar argument mat. argument (funkcji), zmienna niezależna argument of a complex number mat. argument liczby zespolonej arid a suchy; wyschnięty (o glebie) arithmetic arytmetyka arithmetic(al) a arytmetyczny arithmetic average średnia arytmetyczna arithmetic instruction inf. rozkaz arytme- tyczny arithmetic(-logic) unit inf. arytmometr, jednostka arytmetyczno-logiczna arithmetic mean średnia arytmetyczna arithmetic progression ciąg arytmetyczny, postęp arytmetyczny arithmometer arytmometr architectural engineering budownictwo; (np. pamięci) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== arm 14 arm 1. anat. ramię 2. el. gałąź (sieci) articulated joint masz. przegub, połączenie 3. wojsk. broń armament uzbrojenie; broń armament industry przemysł zbrojeniowy armature el. 1. twornik (maszyny elektrycz- nej) 2. zwora (magnesu) arm mixer mieszadło łapowe arm of a force fi z. ramię siły arm of an angle mat. ramię kąta arm of a river odnoga rzeki armour 1. pancerz; opancerzenie; płyta pancerna 2. broń pancerna armoured car samochód pancerny armoured cable el. kabel opancerzony armoured concrete żelbet, beton zbrojony armoured glass szkło zbrojone armour-piercing a przeciwpancerny armour plate płyta pancerna; blacha pan- cerna arm ratio stosunek ramion dźwigni arms pl broń army wojsko; armia aromatic a aromatyczny aromatic compound chem. związek aro- matyczny aromatization chem. aromatyzacja arrangement układ; rozmieszczenie; upo- rządkowanie; ustawienie array 1. układ; szyk 2. mat. tablica 3. inf. tablica arrest v zatrzymywać; unieruchamiać; wyłączać (wagę) arrival przybycie; przyjazd; przylot arrow rys. strzałka arrow engine silnik trzyrzędowy (o układzie cylindrów W) arrow-head rys. grot strzałki, ostrze strzałki arsenic chem. arsen, As arsenic trioxide zob. arsenic(III) oxide arsenic(III) oxide chem. tlenek arsenu(III), tritlenek diarsenu, arszenik arsenopyrite min. arsenopiryt, piryt arseno- wy, mispikiel art poligr. materiał ilustracyjny arterial road droga główna; ulica przelo- artery 1. arteria (komunikacyjna) 2. anat. towa tętnica artesian well studnia artezyjska articulate v masz. łączyć przegubowo articulated bus autobus przegubowy przegubowe articulated trailer mot. naczepa articulation 1. masz. przegub, połączenie przegubowe 2. tel. wyrazistość, zrozu- miałość 3. anat. staw artifi cial a sztuczny artifi cial fi bre sztuczne włókno artifi cial horn sztuczny róg, galalit artifi cial intelligence sztuczna inteli- gencja artifi cial leather sztuczna skóra, dermatoid artifi cial limb med. proteza (kończyny) artifi cial marble bud. stiuk artifi cial person praw. osoba prawna artifi cial resins pl żywice syntetyczne artifi cial satellite sztuczny satelita artillery artyleria artisan rzemieślnik artwork 1. poligr. materiał ilustracyjny 2. elektron. (obraz topografi i elementów układu scalonego) asbestos azbest asbestos cement cement azbestowy asbestos cloth tkanina azbestowa asbestosis med. azbestoza, pylica azbe- stowa ascend v wznosić się ascending a mat. rosnący, wstępujący aseptic a aseptyczny, jałowy ash popiół ashlar bud. 1. kamień ciosany, cios 2. mur z kamienia ciosanego ash pan popielnik askew adv skośnie asphalt asfalt asphaltic concrete beton asfaltowy, asfal- asphalting asfaltowanie (jezdni) aspheric lens opt. soczewka asferyczna aspiration 1. zasysanie, wsysanie 2. wdy- aspirator chem. aspirator, zasysacz, wsy- tobeton chanie sacz assay chem. oznaczanie assay balance waga probiercza assemble v montować, składać assembler 1. monter, ślusarz na montażu 2. asembler (język adresów symbolicz- nych) 3. inf. asembler (translator języka adresów symbolicznych) A ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== astrophysics astrofi zyka asymmetric(al) a asymetryczny asymmetry asymetria asymptote mat. asymptota asymptotic(al) a mat. asymptotyczny asynchronous a asynchroniczny asynchronous machine el. maszyna asyn- chroniczna at an angle of... pod kątem... at a speed of... z prędkością... at a uniform rate równomiernie, ze stałą at constant pressure pod stałym ciśnie- prędkością niem stałych obrotach temperaturze at constant speed przy stałej prędkości; na at elevated temperature w podwyższonej at full speed masz. na pełnych obrotach at heat w temperaturze odpowiedniej do athodyd lotn. silnik (odrzutowy) strumie- atidal a ocean. bezpływowy at idling speed masz. na małych obrotach ATM = automated teller machine ban- obróbki niowy komat atmometer atmometr, ewaporometr atmosphere 1. atmosfera (np. ziemska) 2. jedn. atmosfera fi zyczna, atmosfera normalna, atm: 1 atm = 101 325 Pa atmospheric a atmosferyczny atmospheric composition skład chemiczny atmosfery atmosferyczne mosferę atmospheric entry astron. wejście w at- atmospheric moisture wilgotność powietrza atmospheric pressure ciśnienie atmosfe- ryczne, ciśnienie barometryczne atmospherics pl rad. atmosferyki, zakłóce- nia atmosferyczne, trzaski atmosferyczne at normal temperature and pressure w normalnych warunkach (temperatury i ciśnienia) atom fi z. atom atomic a atomowy atomic bond chem. wiązanie atomowe, wiązanie homeopolarne, wiązanie ko- walencyjne assumption przypuszczenie; założenie; atmospheric discharge wyładowanie 15 atomic A assembly 1. masz. zespół; zestaw 2. mon- assembly v inf. tłumaczyć język symbo- taż, składanie liczny assembly belt taśma montażowa assembly language zob. assembler 2 assembly line linia montażowa assembly program zob. assembler 3 assembly room montownia, hala monta- żowa assembly shop zob. assembly room assembly stand stanowisko montażowe assessment ek. ocena; wycena assets pl ek. aktywa assign v przyporządkować; przypisać; przeznaczać (coś na jakiś cel) assignment inf. przypisanie; przyporząd- kowanie assimilation przyswajanie, asymilacja assistant pomocnik, asystent assistant manager zastępca dyrektora assisted take-off lotn. start wspomagany association 1. fi zchem. asocjacja 2. towa- rzystwo; stowarzyszenie; ek. zjedno- czenie 3. astr. asocjacja (gwiazd) 4. biol. asocjacja, zespół associative law for multiplication mat. prawo łączności mnożenia associative memory inf. pamięć asocjacyj- na, pamięć skojarzeniowa associator inf. urządzenie kojarzące (ele- menty podobne) assortment 1. sortowanie, segregowanie 2. sortyment 3. asortyment mat. założenie assurance ubezpieczenie astatic a fi z. astatyczny astatine chem. astat, At astigmatism opt. astygmatyzm astrionics astronika, elektronika astronau- tyczna astronaut astronauta, kosmonauta astronautics astronautyka, kosmonautyka astronavigation astronawigacja, nawigacja astronomiczna astronics zob. astrionics astronomical observatory obserwatorium astronomiczne astronomical year rok zwrotnikowy astronomy astronomia ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== atomic 16 atomic charge fi zchem. ładunek atomu atomic clock zegar atomowy atomic core rdzeń atomowy, zrąb atomowy atomic electron shell powłoka (elektrono- wa) atomu atomic energy energia jądrowa atomic energy reactor reaktor energetycz- ny, reaktor mocy atomic frequency standard atomowy wzorzec częstotliwości atomic fuel paliwo jądrowe atomic-hydrogen welding spawanie ato- mowe, spawanie atomowo-wodorowe atomic mass masa atomowa (względna) atomic mass unit atomowa jednostka masy, ajm, u: 1u = 1,6605655(86) · 10–27 kg atomic nucleus jądro atomowe atomic number liczba atomowa, liczba porządkowa (pierwiastka) atomic physics fi zyka atomowa atomic pile zob. atomic reactor atomic power energia jądrowa atomic power plant elektrownia jądrowa, EJ atomic reactor reaktor jądrowy atomics atomistyka atomic shell powłoka (elektronowa) atomu atomic spectrum widmo atomowe atomic structure budowa atomu atomic time czas atomowy atomic waste odpady atomowe, odpady radioaktywne atomic weapon broń jądrowa atomic weight chem. masa atomowa (względna) atomistics atomistyka atomize v rozpylać atomizer atomizer, rozpylacz at random wyrywkowo at right angle pod kątem prostym at sea level na poziomie morza attach v zamocować; przyłączyć attachment 1. zamocowanie; przyłączenie; nasadka 2. urządzenie, część składowa wyposażenia maszyny attain a speed osiągnąć szybkość attain equilibrium osiągnąć równowagę attendant pracownik nadzorujący; dy- attendant phenomenon zjawisko uboczne attenuate v łagodzić; osłabiać; rozcieńczać; niowy żurny tłumić attenuation fi z. tłumienie; osłabienie; tłumienność attenuator tłumik (nastawny) at the intake na wlocie at the outlet na wylocie attitude położenie; orientacja (w przestrzeni) atto- atto- (przedrostek w układzie dziesięt- nym, krotność 10–18) attraction fi z. przyciąganie attribute atrybut, cecha (jakościowa, nie- mierzalna) (się) attrition zużycie przez ścieranie, ścieranie auction ek. licytacja, aukcja; przetarg audible a akust. słyszalny audio a dźwiękowy; foniczny, audio audio cassette kaseta magnetofonowa (kompaktowa) audio-frequency częstotliwość akustyczna, częstotliwość słyszalna; rad. mała czę- stotliwość audiometry akust. audiometria audio-visual a audiowizualny, słuchowo- -wzrokowy audit 1. inf. kontrola danych źródłowych 2. nukl. kontrola rewizyjna 3. ek. audyt augend mat. składnik sumy auger 1. drewn. wiertło kręte 2. świder śrubowy, świder spiralny 3. masz. prze- nośnik śrubowy augment v zwiększać (się) austempering obr.ciepl. hartowanie izoter- miczne (z przemianą izotermiczną) austenite met. austenit austenitic steel stal austenityczna authority 1. prawo; uprawnienie; upoważ- nienie 2. moc prawna authorize v upełnomocnić; nadać upraw- nienia, autoryzować authorized agent przedstawiciel pełno- mocny bezpieczny galny authorized explosive materiał wybuchowy authorized weight metrol. odważnik le- auto-abstract inf. analiza maszynowa, automatyczna analiza treści autoclave chem. autoklaw, reaktor ciśnie- autocode inf. autokod, język autokodowy, język automatycznego programowania A ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 17 axis autodecomposition chem. rozpad samo- automaton (pl automata or automatons) A automatic coding inf. kodowanie automa- pozycji rzutny autoferry okr. prom samochodowy autogenous a samoczynny autoignition siln. samozapłon autoload inf. ładowanie automatyczne automata theory teoria automatów automate v automatyzować automated machine line automatyczna linia obrabiarek automated teller machine bankomat automated welding spawanie automa- tyczne automatic 1. obr.skraw. (automat lub pół- automat tokarski) 2. wojsk. broń auto- matyczna automatic a automatyczny; samoczynny automatic abstract inf. analiza maszynowa, automatyczna analiza treści automatic control sterowanie automatycz- ne; regulacja automatyczna automatic cut-out wyłącznik samo- automatic data processing inf. automa- tyczne przetwarzanie danych, APD automatic exchange tel. centrala automa- tyczne czynny tyczna automatic feeder 1. zasilacz samoczynny; poligr. samonakładacz 2. zoot. automat żywieniowy automatic gain control rad. automatyczna regulacja wzmocnienia, ARW automatic lathe obr.skraw. automat tokar- ski, tokarka automatyczna automatic machine automat; obrabiarka automatyczna automatic pilot lotn. pilot automatyczny, autopilot; okr. sternik automatyczny, automat sterujący, autopilot automatic programming inf. programowa- nie automatyczne automatics automatyka (nauka) automatic stoker kotł. ruszt mechaniczny automatic teller (machine) bankomat automatic translation inf. tłumaczenie automation 1. automatyzacja 2. działanie maszynowe automatyczne automatization zob. automation 1. automize v automatyzować automobile US samochód (osobowy) automotive industry przemysł motoryza- automat cyjny automotive vehicle pojazd samochodowy autopilot lotn. pilot automatyczny, autopi- lot; okr. automat sterujący, sternik auto- matyczny, autopilot autoplotter inf. ploter, pisak x-y autopolling inf. samoczynne zbieranie danych autorotation aero. autorotacja, samoobrót autosetting a samonastawny auxiliaries pl urządzenia pomocnicze auxiliary a pomocniczy auxiliary store inf. pamięć pomocnicza available a rozporządzalny, będący w dys- available power moc rozporządzalna available reserves pl geol. zasoby ogólne avalanche 1. geol. lawina; osypisko 2. fi z. lawina avalanche diode elektron. dioda lawinowa average mat. (wartość) średnia average v 1. mat. obliczać przeciętną 2. mat. uśredniać 3. wynosić przeciętnie average life nukl. średni czas życia average value mat. (wartość) średnia average velocity prędkość średnia aviation lotnictwo aviation fuel paliwo lotnicze Avogadro’s number chem. liczba Avoga- dra, stała Avogadra A-waste nukl. odpady promieniotwórcze awl szydło ax US zob. axe axe siekiera; topór axes zob. axis axial a osiowy axial bearing łożysko wzdłużne, łożysko oporowe axial fi eld fi z. pole o symetrii osiowej axial fl ow mech.pł. przepływ osiowy axial load obciążenie osiowe, obciążenie wzdłużne axial pitch masz. podziałka osiowa axial symmetry mat. symetria osiowa axiom mat. aksjomat, pewnik axis (pl axes) mat. oś ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== axis 18 axis of abscissae mat. oś odciętych axis of earth geod. oś ziemska axis of ordinates mat. oś rzędnych axis of revolution zob. axi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mały słownik techniczny angielsko-polski i polsko-angielski
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: