Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 002981 21513761 na godz. na dobę w sumie
Mambo. Tworzenie, edycja i zarządzanie stroną. Niebieski podręcznik - książka
Mambo. Tworzenie, edycja i zarządzanie stroną. Niebieski podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 332
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0998-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> mambo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przystępny podręcznik dla użytkowników

Zaawansowane systemy zarządzania treścią (CMS), takie jak Mambo, pozwalają tworzyć rozbudowane i łatwe w zarządzaniu witryny internetowe nawet osobom, które nie znają języków programowania używanych w aplikacjach sieciowych. Mambo umożliwia między innymi błyskawiczne budowanie stron internetowych za pomocą edytora wizualnego, sprawne zarządzanie kontami użytkowników czy kontrolowanie wyglądu serwisu przy użyciu prostych szablonów. Ponadto w internecie dostępnych jest wiele bezpłatnych rozszerzeń, które pozwalają rozbudować witrynę o sklep internetowy czy fora, a także dodać wiele innych ciekawych funkcji, zwiększających funkcjonalność serwisu.

Książka 'Mambo. Tworzenie, edycja i zarządzanie stroną' pomoże Ci szybko poznać możliwości jednego z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią. Dzięki niej dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować Mambo, przygotowywać łatwe w edycji serwisy i zapewniać atrakcyjny styl witryny przy użyciu arkuszy CSS. Nauczysz się zarządzać kontami użytkowników, instalować dodatkowe narzędzia w celu rozszerzenia możliwości witryny czy dodawać boty oferujące wartościowe usługi.

Poznaj system Mambo i zostań administratorem
własnej rozbudowanej witryny internetowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mambo. Tworzenie, edycja i zarz„dzanie stron„. Niebieski podrŒcznik Autor: Ric Shreves T‡umaczenie: £ukasz Suma ISBN: 978-83-246-0998-7 Tytu‡ orygina‡u: Mambo: Your visual blueprint for building and maintaining Web sites with the Mambo Open Source CMS Format: B5, stron: 344 PrzystŒpny podrŒcznik dla u¿ytkownik(cid:243)w (cid:149) Chcesz szybko tworzy(cid:230) rozbudowane witryny internetowe? (cid:149) Chcesz wygodnie zarz„dza(cid:230) u¿ytkownikami w‡asnych serwis(cid:243)w WWW? (cid:149) Chcesz m(cid:243)c ‡atwo dodawa(cid:230) nowe informacje do witryny? Zaawansowane systemy zarz„dzania tre(cid:156)ci„ (CMS), takie jak Mambo, pozwalaj„ tworzy(cid:230) rozbudowane i ‡atwe w zarz„dzaniu witryny internetowe nawet osobom, kt(cid:243)re nie znaj„ jŒzyk(cid:243)w programowania u¿ywanych w aplikacjach sieciowych. Mambo umo¿liwia miŒdzy innymi b‡yskawiczne budowanie stron internetowych za pomoc„ edytora wizualnego, sprawne zarz„dzanie kontami u¿ytkownik(cid:243)w czy kontrolowanie wygl„du serwisu przy u¿yciu prostych szablon(cid:243)w. Ponadto w internecie dostŒpnych jest wiele bezp‡atnych rozszerzeæ, kt(cid:243)re pozwalaj„ rozbudowa(cid:230) witrynŒ o sklep internetowy czy fora, a tak¿e doda(cid:230) wiele innych ciekawych funkcji, zwiŒkszaj„cych funkcjonalno(cid:156)(cid:230) serwisu. Ksi„¿ka (cid:132)Mambo. Tworzenie, edycja i zarz„dzanie stron„(cid:148) pomo¿e Ci szybko pozna(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci jednego z najpopularniejszych system(cid:243)w zarz„dzania tre(cid:156)ci„. DziŒki niej dowiesz siŒ, jak zainstalowa(cid:230) i skonfigurowa(cid:230) Mambo, przygotowywa(cid:230) ‡atwe w edycji serwisy i zapewnia(cid:230) atrakcyjny styl witryny przy u¿yciu arkuszy CSS. Nauczysz siŒ zarz„dza(cid:230) kontami u¿ytkownik(cid:243)w, instalowa(cid:230) dodatkowe narzŒdzia w celu rozszerzenia mo¿liwo(cid:156)ci witryny czy dodawa(cid:230) boty oferuj„ce warto(cid:156)ciowe us‡ugi. (cid:149) Instalowanie i konfigurowanie Mambo (cid:149) Przygotowywanie i korzystanie z szablon(cid:243)w (cid:149) Zarz„dzanie kontami u¿ytkownik(cid:243)w serwisu (cid:149) Porz„dkowanie zawarto(cid:156)ci za pomoc„ sekcji i kategorii (cid:149) Zarz„dzanie tre(cid:156)ci„ witryny (cid:149) Zarz„dzanie menu (cid:149) Dodawanie funkcjonalno(cid:156)ci przy u¿yciu komponent(cid:243)w, modu‡(cid:243)w i bot(cid:243)w (cid:149) Zarz„dzanie serwisami bazuj„cymi na Mambo Poznaj system Mambo i zostaæ administratorem w‡asnej rozbudowanej witryny internetowej. Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Jak używać tej książki ........................................................xii Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu Mambo ........................ 2 Dlaczego powinieneś skorzystać z Mambo? ..................................................................................... 2 Znaczenie podstawowych pojęć związanych z Mambo ................................................................ 4 Dostęp do systemu administracyjnego ............................................................................................... 6 Wprowadzenie do interfejsu administracyjnego ............................................................................. 7 Zmiana widocznych zakładek ............................................................................................................... 8 Przełączanie pomiędzy trybem uproszczonym i zaawansowanym ........................................... 9 Przeglądanie plików pomocy ...............................................................................................................10 Przeglądanie informacji na temat systemu .....................................................................................11 Przełączanie serwisu w tryb offline ..................................................................................................12 Włączanie uprawnień do zapisywania plików ...............................................................................13 Odpowiednie narzędzia pracy .............................................................................................................14 Zanim rozpoczniesz pracę ....................................................................................................................15 Rozdział 2. Konfigurowanie systemu Mambo ..........................16 Wprowadzenie do narzędzia Konfiguracja serwisu ..................................................................... 16 Zmiana nazwy serwisu ..........................................................................................................................17 Zmiana ikony serwisu ............................................................................................................................18 Wybór edytora WYSIWYG .................................................................................................................20 Zmiana czasu, języka i ustawień regionalnych serwisu ..............................................................21 Konfiguracja sposobu wyświetlania artykułów .............................................................................22 Włączanie odnośników przekierowujących z tekstu wprowadzającego ................................23 Włączanie możliwości oceniania artykułów ..................................................................................24 Wyświetlanie informacji o autorze ...................................................................................................25 Wyświetlanie informacji na temat czasu publikacji artykułów ................................................26 Uruchamianie funkcji związanych z tworzeniem plików PDF, drukowaniem i wysyłaniem maili ................................................................................................27 Konfigurowanie opcji związanych z poruszaniem się po treści ...............................................28 Konfigurowanie opcji związanych z bazą danych.........................................................................29 Znaczenie opcji związanych z serwerem .........................................................................................30 Tworzenie metadanych związanych z serwisem ...........................................................................31 Konfigurowanie opcji związanych z pocztą elektroniczną .........................................................32 Włączanie obsługi pamięci podręcznej ............................................................................................33 Włączanie statystyk serwisu ...............................................................................................................34 Poprawianie wydajności działania mechanizmów wyszukiwania ...........................................35 iv mambo_00.indd 4 2007-11-19 17:19:40 Rozdział 3. Zarządzanie szablonami w systemie Mambo ...........36 Znaczenie szablonów systemu Mambo ............................................................................................36 Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania szablonami .......................................38 Zmiana standardowego szablonu serwisu ........................................................................................39 Automatyczne instalowanie nowego szablonu ...............................................................................40 Ręczne instalowanie nowego szablonu .............................................................................................42 Używanie wielu różnych szablonów .................................................................................................44 Usuwanie szablonu .................................................................................................................................46 Edytowanie szablonu ..............................................................................................................................47 Edytowanie pliku CSS związanego z szablonem ..........................................................................48 Wskazówki i rozwiązania pomocne w pracy z plikami CSS systemu Mambo ....................49 Rozdział 4. Zarządzanie użytkownikami serwisu w systemie Mambo ............................................ 50 Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania użytkownikami ..............................50 Znaczenie grup użytkowników systemu Mambo ..........................................................................51 Dodawanie nowego użytkownika .......................................................................................................52 Zmiana szczegółów związanych z istniejącym użytkownikiem ..............................................54 Łączenie formularza kontaktowego z kontem użytkownika .......................................................55 Określanie praw użytkownika .............................................................................................................56 Blokowanie użytkownika ......................................................................................................................57 Wymuszanie wylogowania użytkownika .........................................................................................58 Usuwanie konta użytkownika ..............................................................................................................59 Zarządzanie zawartością serwisu z poziomu strony frontowej .................................................60 Włączanie i konfigurowanie rejestrowania użytkowników ........................................................62 Rozdział 5. Tworzenie sekcji i kategorii oraz zarządzanie nimi ........................................64 Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania sekcjami ...........................................64 Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania kategoriami .....................................65 Hierarchie treści systemu Mambo .....................................................................................................66 Tworzenie sekcji artykułów .................................................................................................................68 Tworzenie kategorii artykułów ...........................................................................................................69 Publikowanie sekcji ................................................................................................................................70 Publikowanie kategorii ..........................................................................................................................71 Zaprzestanie publikowania sekcji .......................................................................................................72 Zaprzestanie publikowania kategorii .................................................................................................73 Edytowanie istniejącej sekcji ...............................................................................................................74 mambo_00.indd 5 v 2007-11-19 17:19:40 Spis treści Edytowanie istniejącej kategorii .........................................................................................................75 Przenoszenie kategorii ...........................................................................................................................76 Duplikowanie sekcji ...............................................................................................................................77 Duplikowanie kategorii..........................................................................................................................78 Usuwanie sekcji .......................................................................................................................................79 Usuwanie kategorii .................................................................................................................................80 Ograniczanie dostępu do sekcji lub kategorii ................................................................................81 Rozdział 6. Tworzenie treści serwisu i zarządzanie nią ........... 82 Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania artykułami .......................................82 Wprowadzenie do narzędzia pozwalającego na edycję artykułów ..........................................83 Tworzenie artykułu ................................................................................................................................84 Przeglądanie efektów pracy .................................................................................................................85 Znaczenie podstawowych parametrów artykułu ...........................................................................86 Przypisywanie artykułu do głównej strony serwisu ....................................................................88 Wprowadzenie do narzędzia Menadżer strony startowej ...........................................................89 Zarządzanie wyglądem głównej strony serwisu ...........................................................................90 Dodawanie i edytowanie tekstu za pomocą edytora MOStlyCE .............................................92 Dodawanie i edytowanie tekstu bez korzystania z edytora WYSIWYG ...............................93 Przewodnik po edytorze wizualnym MOStlyCE .........................................................................94 Tworzenie artykułu typu własna treść .............................................................................................96 Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania artykułami własnymi ...................98 Publikowanie artykułu ...........................................................................................................................99 Zaprzestanie publikowania artykułu .............................................................................................. 100 Kontrolowanie sposobu wyświetlania treści ............................................................................... 101 Łączenie artykułu z pozycją menu ................................................................................................. 102 Definiowanie metadanych związanych z artykułem ................................................................. 103 Ustawianie daty rozpoczęcia i zakończenia publikowania artykułu ..................................... 104 Określanie informacji dotyczących publikacji artykułu .......................................................... 105 Tworzenie artykułów wielostronicowych .................................................................................... 106 Ograniczanie dostępu do artykułu ................................................................................................. 107 Przenoszenie artykułu ........................................................................................................................ 108 Duplikowanie artykułu ....................................................................................................................... 109 Przenoszenie artykułu do kosza .......................................................................................................110 Odzyskiwanie artykułu umieszczonego w koszu........................................................................111 Trwałe usuwanie artykułu .................................................................................................................112 Korzystanie z archiwów treści ..........................................................................................................113 Archiwizowanie artykułu ...................................................................................................................114 Odtwarzanie artykułu z archiwum ..................................................................................................115 vi mambo_00.indd 6 2007-11-19 17:19:40 Rozdział 7. Korzystanie z plików mediów i obrazów graficznych w systemie Mambo ............116 Podstawowe informacje na temat narzędzia służącego do zarządzania mediami .............116 Wczytywanie mediów..........................................................................................................................117 Usuwanie mediów ................................................................................................................................118 Pobieranie łącza do pliku ....................................................................................................................119 Wstawianie obrazu za pomocą funkcji MOSimage ................................................................... 120 Ręczne wstawianie obrazu ................................................................................................................ 122 Wstawianie pliku do artykułu .......................................................................................................... 124 Rozdział 8. Zaawansowane techniki tworzenia artykułów ......126 Tworzenie strony głównej bez użycia Menadżera strony startowej .................................... 126 Tworzenie serwisu o układzie bloga .............................................................................................. 128 Tworzenie strony zaawansowanego wyszukiwania ....................................................................130 Wyświetlanie aktualnej daty i godziny ..........................................................................................131 Wyświetlanie treści za pomocą narzędzia Wrapper ..................................................................132 Używanie modułów do osadzania treści i łączy ..........................................................................134 Zarządzanie skomplikowanymi hierarchiami treści ...................................................................136 Zarządzanie treścią z poziomu frontowej części serwisu ..........................................................138 Tworzenie artykułów z poziomu frontowej części serwisu .....................................................139 Edytowanie artykułów z poziomu frontowej części serwisu .................................................. 140 Publikowanie artykułów z poziomu frontowej części serwisu ............................................... 141 Rozdział 9. Sposoby korzystania z menu ..............................142 Wprowadzenie do narzędzi pozwalających na zarządzanie pozycjami menu................... 142 Znaczenie standardowych menu systemu Mambo .................................................................... 144 Zarządzanie istniejącym menu ........................................................................................................ 146 Zmiana kolejności pozycji menu ..................................................................................................... 147 Tworzenie nowego menu ................................................................................................................... 148 Dodawanie pozycji do menu ............................................................................................................ 150 Wprowadzenie do formatów pozycji menu ................................................................................. 152 Znaczenie parametrów pozycji menu ............................................................................................ 154 Publikowanie pozycji menu .............................................................................................................. 156 Zaprzestanie publikowania pozycji menu ..................................................................................... 157 Duplikowanie pozycji menu ............................................................................................................. 158 Przenoszenie pozycji menu ............................................................................................................... 159 Kontrolowanie formatu spisu treści .................................................................................................160 Tworzenie wielopoziomowego menu ..............................................................................................161 mambo_00.indd 7 vii 2007-11-19 17:19:40 Spis treści Używanie obrazków w menu ............................................................................................................162 Tworzenie menu użytkownika ..........................................................................................................164 Usuwanie menu .....................................................................................................................................166 Przenoszenie pozycji menu do kosza ..............................................................................................167 Przywracanie pozycji menu z kosza ................................................................................................168 Permanentne usuwanie pozycji menu ............................................................................................ 170 Rozdział 10. Metody korzystania z komponentów .................172 Znaczenie komponentów rdzeniowych .......................................................................................... 172 Automatyczne instalowanie komponentu ..................................................................................... 174 Ręczne instalowanie komponentu ................................................................................................... 176 Odinstalowywanie komponentu ....................................................................................................... 178 Tworzenie klientów kampanii reklamowych i zarządzanie nimi .......................................... 179 Tworzenie bannerów i zarządzanie nimi .......................................................................................180 Wysyłanie korespondencji seryjnej do użytkowników serwisu .............................................182 Zarządzanie kategoriami kontaktów ...............................................................................................183 Zarządzanie elementami kontaktów ................................................................................................184 Tworzenie sondy ...................................................................................................................................186 Konfigurowanie edytora MOStlyCE ..............................................................................................187 Korzystanie z komponentu MOStlyDBAdmin DB Tools ........................................................188 Zarządzanie kategoriami nagłówków RSS ...................................................................................190 Zarządzanie nagłówkami RSS ..........................................................................................................191 Udostępnianie zawartości witryny w formie nagłówków RSS ..............................................192 Zarządzanie kategoriami łączy sieciowych ...................................................................................194 Zarządzanie łączami sieciowymi .....................................................................................................195 Rozdział 11. Podstawowe informacje na temat modułów serwisu ...........................................196 Znaczenie modułów rdzenia systemu Mambo ............................................................................196 Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania modułami serwisu ..................... 200 Publikowanie modułu ......................................................................................................................... 201 Zmiana pozycji modułu ..................................................................................................................... 202 Zmiana kolejności modułów ............................................................................................................ 203 Przypisywanie modułu do strony ................................................................................................... 204 Ograniczanie dostępu do modułu ................................................................................................... 205 Automatyczne instalowanie modułu .............................................................................................. 206 Kopiowanie istniejącego modułu .................................................................................................... 208 Odszukiwanie znaczników pozycji modułu ................................................................................ 209 Konfigurowanie modułu Bannery .................................................................................................. 210 viii mambo_00.indd 8 2007-11-19 17:19:40 Konfigurowanie modułu Szukaj .......................................................................................................211 Konfigurowanie modułu menu ........................................................................................................ 212 Znaczenie parametrów modułu menu ............................................................................................213 Konfigurowanie modułu Logowanie .............................................................................................. 214 Konfigurowanie modułu Nagłówki RSS ...................................................................................... 215 Konfigurowanie modułu Statystyka................................................................................................216 Konfigurowanie modułu Zmień szablon ...................................................................................... 217 Konfigurowanie modułu Archiwum ...............................................................................................218 Konfigurowanie modułu Sekcje .......................................................................................................219 Konfigurowanie modułu Powiązane artykuły ............................................................................. 220 Konfigurowanie modułu Wrapper .................................................................................................. 221 Konfigurowanie modułu W skrócie ............................................................................................... 222 Konfigurowanie modułu Sonda ....................................................................................................... 223 Konfigurowanie modułu Gościmy ................................................................................................. 224 Konfigurowanie modułu Losowy obraz ........................................................................................ 225 Konfigurowanie modułu Nowości .................................................................................................. 226 Konfigurowanie modułu Latest content (najnowsze treści) ................................................... 227 Konfigurowanie modułu Popularne ................................................................................................ 228 Usuwanie modułu ................................................................................................................................ 229 Rozdział 12. Zaawansowane metody korzystania z modułów .................................. 230 Ręczne instalowanie modułu ............................................................................................................ 230 Znaczenie rdzeniowych modułów administratora ..................................................................... 232 Usuwanie modułu administratora .................................................................................................. 234 Włączanie lub wyłączanie publikowania modułu administratora ........................................ 236 Zmiana pozycji modułu administratora ........................................................................................ 237 Kopiowanie modułu administratora ............................................................................................... 238 Podstawowe wiadomości o tworzeniu własnego modułu ........................................................ 239 Modyfikowanie istniejącego modułu ............................................................................................. 240 Tworzenie modułów przeznaczonych do wyświetlania treści .............................................. 242 Tworzenie modułów przeznaczonych do wyświetlania treści RSS .................................... 244 Formatowanie modułu za pomocą mechanizmu CSS .............................................................. 246 Korzystanie z wielu instancji modułu ........................................................................................... 248 Rozdział 13. Sposoby używania botów ............................... 250 Znaczenie botów rdzeniowych......................................................................................................... 250 Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania botami ............................................ 252 Publikowanie bota ................................................................................................................................ 253 mambo_00.indd 9 ix 2007-11-19 17:19:40 Spis treści Automatyczne instalowanie nowego bota ..................................................................................... 254 Ręczne instalowanie nowego bota ................................................................................................... 256 Odinstalowywanie bota ...................................................................................................................... 258 Konfigurowanie narzędzia MOSimage ......................................................................................... 259 Konfigurowanie narzędzia służącego do ukrywania adresów poczty elektronicznej ..... 260 Konfigurowanie narzędzia służącego do ładowania pozycji modułów ............................... 261 Konfigurowanie narzędzia służącego do wstawiania znaczników stron ............................ 262 Rozdział 14. Zarządzanie serwisem Mambo .........................264 Tworzenie kopii zapasowej serwisu działającego w oparciu o system Mambo ................ 264 Przywracanie bazy danych systemu Mambo .............................................................................. 266 Wykonywanie zapytań na bazie danych systemu Mambo ...................................................... 267 Dostosowywanie wartości ustawień związanych z wydajnością systemu ......................... 268 Zmiana szablonu administratora ..................................................................................................... 269 Automatyczne instalowanie nowego szablonu administratora ............................................... 270 Ręczne instalowanie nowego szablonu administratora ............................................................. 272 Współpraca wielu administratorów systemu ............................................................................... 274 Wprowadzenie do narzędzia służącego do zarządzania wiadomościami administracyjnymi ......................................................................................... 275 Konfigurowanie funkcji przekazywania wiadomości administracyjnych .......................... 276 Wysyłanie wiadomości administracyjnych.................................................................................. 277 Przeglądanie wiadomości administracyjnych ............................................................................. 278 Odblokowywanie elementów serwisu ............................................................................................ 279 Edytowanie pliku wersji językowej ................................................................................................. 280 Instalowanie drugiego systemu Mambo w tej samej domenie ............................................... 282 Rozdział 15. Rozszerzanie serwisu Mambo ..........................284 Wyszukiwanie nowych komponentów, modułów i botów ....................................................... 284 Wyświetlanie reklam Google AdSense ......................................................................................... 285 Dodawanie własnego menu za pomocą narzędzia TransMenu ............................................. 286 Instalowanie pakietu językowego .................................................................................................... 288 Zapewnianie możliwości dodawania komentarzy do zawartości serwisu .......................... 290 Konfigurowanie komponentu Mamboboard Forum .................................................................. 292 Konfigurowanie komponentu Remository służącego do zarządzania plikami .................. 294 Tworzenie treści w wielu wersjach językowych za pomocą narzędzia Mambel Fish..... 296 Konfigurowanie komponentu Pony Gallery ................................................................................. 300 x mambo_00.indd 10 2007-11-19 17:19:40 Dodatek A: Instalowanie systemu Mambo ............................ 302 Podstawowe informacje na temat instalacji Mambo ................................................................. 302 Ręczne instalowanie środowiska Mambo w systemach Linux .............................................. 304 Dodatek B: Licencja systemu Mambo .................................. 308 Dodatek C: Konfigurowanie edytora WYSIWYG MOStlyCE ......312 Skorowidz ......................................................................314 mambo_00.indd 11 xi 2007-11-19 17:19:40 Dlaczego powinieneś skorzystać z Mambo? Rozprowadzany na zasadzie otwartego kodu (ang. Open Source) system do zarządzania treścią (ang. Content Managment System — CMS) o nazwie Mambo to działające na serwerze narzędzie, które umożliwia proste tworzenie i kontrolowanie znacznie rozbudowanych i bardzo funkcjonalnych stron inter­ netowych. Mambo oferuje w tej dziedzinie naprawdę duże możliwości, pozostając przy tym programem nie­ zwykle łatwym w obsłudze, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w przypadku profesjonalnych projektantów serwisów WWW, jak i zwykłych hobby­ stów oraz przeciętnych użytkowników pragnących za­ istnieć w internecie. Mambo nie jest obecnie jedynym narzędziem przeznaczonym do zarządzania zawartością portali WWW dostępnym w sieci za darmo na zasadzie Open Source. Jednak mimo istnienia sporej liczby kon­ kurencyjnych programów, to właśnie Mambo zostało pobrane już ponad pięć milionów razy i jest stosowane do tworzenia i zarządzania zawartością wieluset tysięcy stron funkcjonujących w internecie. System Mambo jest rozprowadzany w postaci poje­ dynczego archiwum plików, które należy zainstalo­ wać na serwerze stron WWW. Wymagania techniczne stawiane serwerowi przez program nie należą do zbyt wygórowanych, dzięki czemu system Mambo można w praktyce zainstalować bez większych problemów na większości hostów WWW dostępnych w internecie. Po rozpakowaniu na serwerze pliku archiwum Mambo zainstalowanie systemu nie powinno sprawić żadnego kłopotu, zwłaszcza że cały proces instalacji wykonuje się za pomocą prostego w obsłudze interfejsu kreato­ ra. Całkowity czas trwania instalacji może się różnić, jednak ogólnie rzecz biorąc, od momentu pobrania pliku archiwum do uruchomienia w pełni funkcjonal­ nego serwisu WWW wyposażonego w bogaty system administracyjny nie powinno upłynąć więcej niż dwa­ dzieścia minut. Wszelkie wymagania techniczne oraz bardziej szczegółowy opis procesu instalacji Mambo znajdziesz w dodatku A. Na niezwykłą popularność systemu zasadniczy wpływ ma pięć podstawowych czynników, które opisane zostały w dalszej części ni­ niejszego podrozdziału. Zarządzanie treścią Siła Mambo tkwi w możliwościach systemu związanych z za­ rządzaniem treścią. Narzędzie to oferuje bowiem funkcje two­ rzenia, edytowania i układania treści należących do różnych rodzajów i formatów, a wszystko to tylko i wyłącznie za pomo­ cą zwykłej przeglądarki internetowej. System administracyjny pozwala na korzystanie z narzędzi ułatwiających zarządzanie zawartością stron WWW, a wśród nich prostego edytora wi­ zualnego (ang. What You See Is What You Get — dostajesz to, co widzisz; w skrócie WYSIWYG). Edytor WYSIWYG umożliwia edycję i formatowanie tekstu bez konieczności używania czy nawet rozumienia kodu HTML. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli po­ trafisz korzystać z edytora tekstowego Word firmy Microsoft w celu tworzenia i formatowania dokumentów tekstowych, bez problemu powinieneś też poradzić sobie z edytorem WY­ SIWYG oferowanym przez system Mambo, gdyż zarówno sam interfejs, jak i wygląd oraz działanie poszczególnych narzędzi i kontrolek są w tych programach bardzo podobne. System zarządzania treścią Mambo oferuje również dostęp do narzędzi pozwalających na grupowanie odpowiednich treści w sekcje i kategorie na stronach oraz tworzenie właściwych połączeń między nimi. Struktura nawigacji może doskonale od­ zwierciedlać stosowane hierarchie zawartości, jednak można ją również oddzielić od schematów organizacyjnych użytych dla treści. Elastyczność w tworzeniu różnorakich struktur nawiga­ cyjnych stanowi klucz pozwalający na zarządzanie stronami in­ ternetowymi, na których udostępniane są znaczne ilości treści. Pozycje menu i podmenu umożliwiają prezentację treści prze­ znaczonych dla użytkowników na różne sposoby, a ponadto w systemie administracyjnym możliwe jest uporządkowanie zawartości portalu za pomocą takiego schematu, który znacz­ nie ułatwia pracę administratorom serwisu WWW. Mambo pozwala również na tworzenie hierarchii działania, w których użytkownicy należący do jednej klasy mają upraw­ nienia do zamieszczania tekstów w serwisie, użytkownicy z in­ nej mogą je edytować, a użytkownicy z jeszcze innej klasy są w stanie je publikować. Tego typu kontrola przepływu pracy jest koniecznością w przypadku wielkich portali czy też stron korporacyjnych, a także serwisów, które w procesie tworzenia zawartości wymagają pewnych mechanizmów związanych z wprowadzaniem korekt i zatwierdzaniem zmian. System Mambo umożliwia zarządzanie treściami tek sto wymi opracowanymi w wielu językach, a także zawartością w po­ staci obrazów graficznych czy pli ków. Zakres oferowanych przez program możliwości pozwala na stosowanie Mambo do tworzenia i kontrolowania zarówno publicznych czy komer­ cyjnych stron internetowych, jak i witryn przeznaczonych dla prywatnych sieci intranetowych bądź też zwykłych, osobistych stron WWW oraz wszystkich rodzajów serwisów, jakie mogą należeć do jakiejkolwiek z grup pośrednich. Jeśli chcesz poznać więcej informacji na temat oferowanych przez system Mambo możliwości w zakresie zarządzania treścią, przeczytaj rozdzia­ ły od 5. do 8. 2 mambo_01-05.indd 2 2007-11-12 17:58:57 . R o z d z i a ł 1 W p r o w a d z e n i e d o s y s t e m u M a m b o Elastyczność systemu Zarządzanie kontami użytkówników Interfejs administracyjny systemu Mambo oferuje dostęp do wszystkich narzędzi niezbędnych do zarządzania użyt­ kownikami i ich przywilejami dostępu do serwisu. Hierarchie grup użytkowników Mambo są co prawda ograniczone do dość niewielkiej liczby poziomów, jednak pozwalają na ko­ rzystanie z wielu klas administratorów oraz opracowanie elastycznych mechanizmów kontroli działań związanych z treścią, które okazują się wystarczające w przypadku większości zastosowań. System oferuje w tej kwestii ela­ styczność odpowiednią zarówno dla niewielkich stron, jak i w pełni funkcjonalnych portali aktywnych społeczności internetowych. Więcej informacji na temat sposobów zarządzania kontami użytkowników w systemie Mambo znajdziesz w rozdziale 4. Kontrolowanie wyglądu i sposobu działania strony zbudo­ wanej w oparciu o system Mambo odbywa się za pomo­ cą stosowania odpowiednich plików szablonów. Nie jest tu wymagana znajomość arkanów ani nawet poprawnej składni PHP w celu opracowywania własnych czy też wprowadzania zmian w istniejących szablonach. Szablony Mambo zapisywane są w formie standardowych plików PHP, w których odpowiedzialny za formatowanie jest kod HTML i CSS. Elastyczność i łatwość korzystania z systemu szablonów ma kluczowe znaczenie dla popularności syste­ mu Mambo, ponieważ pozwala projektantom na tworzenie serwisów bardzo nietypowych i w znacznym stopniu do­ stosowanych do indywidualnych wymagań użytkowników. Kod bazowy samego systemu Mambo jest również nie­ zwykle tolerancyjny w stosunku do modyfikacji wprowa­ dzanych przez użytkowników. Wielu aktualnych twórców Mambo zaczynało swoją przygodę z systemem od pobrania i zainstalowania pakietu, a następnie eksperymentowania i odkrywania, co właściwie da się zrobić z poszczególnymi plikami. Naprawdę trudno jest uszkodzić stronę działającą w oparciu o Mambo, a jeszcze trudniej całkowicie ją znisz­ czyć. Jeśli jednak uda Ci się tego dokonać, zawsze masz możliwość prostego odtworzenia jej z kopii zapasowej lub przeinstalowania odpowiednich plików jądra systemu. Możliwości rozszerzania Darmowe oprogramowanie Open Source System Mambo jest darmowym programem rozprowadza­ nym na zasadach GNU GPL (ang. General Public Licence — powszechna licencja publiczna). GPL zapewnia ochronę kodu źródłowego i gwarantuje, że Mambo pozostanie dar­ mowe i otwarte również w przyszłości. Licencja ta umożli­ wia również swobodne i bezpłatne używanie programu do tworzenia i prowadzenia dowolnego typu stron interneto­ wych. Programiści i projektanci witryn mogą także dowol­ nie zmieniać i rozprowadzać kod Mambo, pod warunkiem że stosują się oni do ograniczeń narzucanych przez GPL. Mimo że system Mambo jest projektem o kodzie otwar­ tym, stoi za nim pewna organizacja znana pod nazwą Mambo Fundation. Struktura tej organizacji jest podobna do tych, które wspierają rozwój innych wielkich projek­ tów Open Source, takich jak Mozilla i Eclipse. Niekomer­ cyjna organizacja Mambo Fundation powstała w sierpniu 2005 roku w celu ochrony marki Mambo oraz unowo­ cześniania i promowania systemu Mambo. Jej istnienie zapewnia użytkownikom programu korzystanie z ciągle rozwijanego kodu, którego tworzenie jest kontrolowane przez grupę wyspecjalizowanych profesjonalistów. Licen­ cja zawierająca zasady korzystania z systemu Mambo zo­ stała zamieszczona w dodatku B. System Mambo został udostępniony światu Open Source w kwietniu 2001 roku. W kolejnych latach program rozrastał się zarówno pod względem stopnia swojego skomplikowa­ nia, jak i możliwości oraz skali. W dodatku wielu ludzi two­ rzyło w tym czasie różnego rodzaju rozszerzenia Mambo. Dzięki temu obecnie system można wzbogacić o szereg komponentów, modułów oraz szablonów opracowanych przez niezależnych twórców oprogramowania. Korzystając z nich, można w znacznym stopniu dostosować działanie i wygląd programu Mambo, a co najważniejsze może się to odbyć bez konieczności wprowadzania jakiegokolwiek własnego kodu. W sieci można bowiem znaleźć narzędzia do zarządzania katalogami, tworzenia sklepów interne­ towych i forów, systemy zarządzania plikami, różnorakie narzędzia multimedialne i całą masę innego rodzaju rozsze­ rzeń należących do rozmaitych kategorii. Wiele z tych na­ rzędzi udostępnianych jest za darmo, inne z kolei są włas­ nością ich twórców i korzystanie z nich wymaga uiszczenia pewnej drobnej opłaty. Program Mambo został zaprojektowany w taki sposób, aby pozwalać na automatyczne instalowanie i integrowanie rozszerzeń pochodzących od niezależnych producentów oprogramowania. System oferuje możliwość korzystania z automatycznych instalatorów pozwalających na proste dodawanie rozszerzeń, botów, modułów czy szablonów oraz pozwala na późniejsze zarządzanie nimi z poziomu interfejsu administracyjnego Mambo. Różne sposoby roz­ szerzania strony działającej w oparciu o mechanizm Mam­ bo zostały szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach tej książki. mambo_01-05.indd 3 3 2007-11-12 17:58:57 Znaczenie podstawowych pojęć związanych z Mambo P odobnie jak każdy wielki system informatyczny, również Mambo ma swój własny słownik pojęć czy też zestaw słów i zwrotów, które mają szcze­ gólne znaczenie, gdy są używane w kontekście systemu Mambo. W porównaniu z innymi dużymi programa­ mi Mambo nie przytłacza masą akronimów i specja­ listycznej terminologii, niemniej jednak powinieneś się zaznajomić z pewnymi pojęciami specyficznymi dla tego systemu. Zamieszczony poniżej zestaw terminów powinien pomóc Ci zrozumieć podstawowe określenia i różnice w ich znaczeniu. Strona główna kontra strona frontowa Sekcje kontra kategorie Mówiąc o stronie frontowej (ang. front page) witryny WWW, ludzie mają zwykle na myśli pierwszą, wejściową stronę witryny internetowej lub stronę główną. W przypadku Mambo, gdy ktoś mówi o stronie frontowej w systemie, myśli o specjalnym narzędziu nazywanym menadżerem strony frontowej (ang. Frontpage Manager), który w polskiej wer­ sji systemu Mambo ukryty jest pod pozycją Menadżer strony startowej (w starszej wersji programu nosi on nazwę Strona główna). Oferowane przez system Mambo narzędzie Menadżer stro­ ny startowej pozwala na zarządzanie artykułami znajdu­ jącymi się na domowej stronie serwisu WWW. Korzystając z niego, można w prosty sposób opublikować lub zatrzy­ mać publikację dowolnych elementów na stronie głównej lub zmienić ich kolejność, a nawet zmodyfikować format składników widocznych na stronie domowej. Ważną spra­ wą, o której należy tu wspomnieć, jest to, że w przypadku niektórych witryn WWW Menadżer strony startowej może w rzeczywistości nie kontrolować zawartości strony głównej; korzystanie z tego narzędzia nie jest bowiem koniecznością. W standardowej konfiguracji Menadżer strony startowej jest używany do sterowania treścią strony domowej, jednak pro­ jektanci decydują się czasem na pominięcie go i opracowanie innego rodzaju strony głównej, a więc takiej, która korzysta z innych materiałów i komponentów niż te udostępniane przez narzędzie Menadżer strony startowej. Sekcje i kategorie są dwoma kluczowymi grupami organiza­ cyjnymi związanymi ze sposobem uporządkowania zawarto­ ści witryny WWW. Sekcje należą do najwyższego poziomu organizacyjnego. Kategorie należą do sekcji, a artykuły (nazywane również elementami treści) należą do kategorii. Wszystkie kategorie muszą należeć do jakichś sekcji, podob­ nie jak sekcje muszą zawierać jakieś kategorie, gdyż w prze­ ciwnym przypadku nie są w stanie przechowywać żadnych elementów danych. Bezpośrednio po utworzeniu sekcja jest zupełnie pusta. Stan ten można zmienić, tworząc od­ powiednie kategorie i przypisując je do sekcji. Podobnie jest z kategoriami — na początku są one puste i pozostają puste, dopóki nie utworzysz jakichś artykułów i nie przypiszesz ich do wybranych kategorii. Hierarchia tworzona przez sekcje, kategorie i artykuły jest standardową strukturą danych w systemie Mambo. Użyt­ kownicy pragnący korzystać tylko z dwupoziomowej hie­ rarchii lub też hierarchii zupełnie płaskiej w dalszym ciągu są zmuszeni do tworzenia odpowiednich sekcji i kategorii. Naj­ częściej można sobie z tym poradzić, tworząc jedną sekcję zawierającą wszystkie kategorie lub tworząc osobne sekcje, z których każda przechowuje pojedynczą kategorię posiada­ jącą tę samą nazwę co ona. Jedynym sposobem pominięcia standardowej hierarchii na­ rzucanej przez system Mambo jest użycie artykułów typu własna treść, czyli tak zwanych artykułów statycznych, które stanowią strony istniejące niezależnie, poza standar­ dową strukturą sekcji i kategorii. Więcej informacji na temat sekcji i kategorii znajdziesz w rozdziale 5 Artykuły kontra własne treści Strony WWW, które tworzysz, używając edytora treści, mogą przyjmować postać artykułów (czyli elementów treści) oraz własnych treści (czyli tak zwanych statycznych elementów treści). Elementy te w żaden sposób nie różnią się w sposobie ich opracowywania, nie ma też różnic w naturze zawartości obu typów stron. Prawdziwa różnica polega tutaj bowiem tylko na sposobie ich powiązania z innymi treściami oraz hierarchią treści stosowaną w systemie Mambo. Artykuły są stronami należącymi do kategorii. Jak już wspomi­ nałem nieco wcześniej, kategorie wchodzą z kolei w skład sekcji. Dlatego z definicji artykuł jest stroną treści należącą do odpo­ wiedniej kategorii i sekcji. Element treści wchodzi zatem w skład grupy artykułów należących do tej samej kategorii i może rów­ nież tworzyć większe grupy stron należących do jednej sekcji. Relacje występujące w tej hierarchii są z góry ustalone. Własne treści są dla odmiany indywidualnymi stronami, które nie są w żaden formalny sposób powiązane z określoną kate­ gorią i sekcją ani nawet z jakąkolwiek inną stroną. Statyczne elementy treści istnieją samodzielnie, niezależnie od hierarchii zawartości serwisu WWW. Dzięki temu treści takie są niejako przeznaczone do tworzenia indywidualnych stron witryny, róż­ niących się w jakiś sposób od pozostałych stron wchodzących w jej skład, lub też do publikowania takich stron, które nie mu­ szą należeć do żadnej kategorii ani sekcji. Z tego powodu ty­ powy sposób użycia własnych treści polega na tworzeniu stron funkcjonujących niezależnie od struktury właściwej zawartości serwisu. Dobrymi przykładami mogą tu być strony określające strategię prywatności serwisu lub warunki korzystania z niego. Statyczne elementy treści są również często stosowane w przy­ padku niewielkich witryn internetowych wykorzystujących pła­ skie hierarchie informacji. 4 mambo_01-05.indd 4 2007-11-12 17:58:57 . R o z d z i a ł 1 W p r o w a d z e n i e d o s y s t e m u M a m b o Komponent „Nagłówki RSS” kontra moduł „W skrócie” Pomimo dużego podobieństwa nazw tych dodatków w ory­ gi nalnej wersji językowej systemu — ang. Newsfeed i News­ flash — te dwa różne elementy nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. Kanał RSS jest często używany na stro­ nach rozmaitych blogów i stron z nowinkami jako wygodne narzędzie pozwalające na dystrybucję ich zawartości. Admi­ nistrator strony może powołać do życia źródło RSS czerpiące dane z zawartości strony, a użytkownicy mogą zarejestrować się w tym źródle, aby automatycznie otrzymywać nowe treści za pomocą odpowiedniego czytnika informacji RSS. System Mambo oferuje zarówno możliwość pobierania i przeglądania nowinek RSS, jak również zamiany treści umieszczonych na Twojej stronie w wiadomości RSS, które mogą być odbierane przez innych użytkowników internetu. Komponent Nagłówki RSS (ang. Newsfeed) pozwala na zarządzanie odbieranymi wiadomościami z kanałów tego typu. Narzędzie to zostało szczegółowo opisane w rozdziale 10. W odróżnieniu od tego komponentu moduł W skrócie (ang. Newsflash) pozwala na wyświetlanie treści w określonym formacie. Sposób wyświetlania tej zawartości można dosto­ sować do własnych wymagań, a zastosowanie standardowej konfiguracji powoduje pokazanie krótkiego fragmentu treści wybranej losowo z jednej spośród kategorii zawartości. Za każ­ dym razem, gdy strona zawierająca moduł W skrócie zostaje przeładowana, wyświetla on inny element treści. Więcej infor­ macji na temat tego modułu znajdziesz w rozdziale 11. Komponenty kontra moduły i boty Ogólnie rzecz biorąc, możesz rozszerzyć funkcjonalność sy­ stemu Mambo poprzez instalację komponentu, modułu lub bota i pozwolenie temu elementowi na wykonywanie swoich działań. W przypadku bardziej skomplikowanych możliwości system może również wykorzystywać kombinację tych jed­ nostek funkcjonalnych. Zrozumienie szczegółowych różnic pomiędzy tymi elementami jest raczej kwestią technicznej dokładności niż wiedzy niezbędnej przeciętnemu użytkowni­ Komponenty Komponent oferuje pewną ważniejszą, większą funkcjo­ nalność, taką jak na przykład możliwość obsługi forum lub systemu zarządzania plikami. Efekt działania komponentu widoczny jest zazwyczaj w głównym obszarze treści strony, dużo rzadziej zaś w paskach kolumn bocznych. Zarządza­ nie komponentami realizowane jest poprzez pozycje menu Komponenty. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 10. Moduły Moduły występują w trzech zasadniczych odmianach. Mają postać aplikacji, których zadaniem jest zapewnianie kompo­ nentom pomocy w realizowaniu właściwych im zadań, by­ wają niewielkimi, niezależnymi jednostkami funkcjonalnymi lub też stanowią proste narzędzia pozwalające na wyświet­ lanie treści w skróconej formie. Moduły pojawiają się zwy­ kle na stronach w postaci kolumn bocznych lub w postaci pasków widocznych na samej górze bądź na samym dole stron internetowych. Moduły zostały szczegółowo opisane w rozdziałach 11. i 12. kowi. Z tego też powodu do momentu, w którym nie okaże się to z jakiegoś powodu istotne, nie ma absolutnie żadne­ go znaczenia, czy określona funkcja jest realizowana przez komponent, moduł czy też zupełnie inny element. Sytuację pogarsza jeszcze to, że rozróżnienie pomiędzy tymi obiekta­ mi związane jest raczej z ich formą niż z pełnioną przez nie funkcją. Boty Boty mają zupełnie odmienną naturę. Są zintegrowane z ser­ wisem w niewidoczny z zewnątrz sposób i z tego powodu nie są wyświetlane na stronach ani dla użytkowników, ani dla administratorów. Oferują cenne usługi dzięki wyposaża­ niu stron w działające w tle funkcje, przy czym strony trak­ towane są tu jako pewna całość. Działanie elementów tego typu można najlepiej scharakteryzować za pomocą przy­ kładów. Jednym z nich może być oferowany przez Mambo edytor WYSIWYG, który działa w oparciu o bota. Obiekt taki jest również odpowiedzialny za obsługę w serwisie przyja­ znych dla mechanizmów wyszukiwania adresów URL. Boty są szczegółowo opisane w rozdziale 13. mambo_01-05.indd 5 5 2007-11-12 17:58:58 systemu Mambo, poproś tę osobę o informacje na te­ mat odpowiedniej nazwy użytkownika i hasła dostępu. Adres URL strony administracyjnej systemu jest za­ wsze taki sam dla każdego serwisu działającego w opar­ ciu o mechanizm Mambo. Standardowo składa się on z nazwy domeny, następującego po niej znaku ukoś­ nika (/) i słowa administrator. Zatem jeśli Twoja strona umieszczona jest pod adresem http://www.mojastrona. com, jej panel administracyjny jest dostępny pod adre­ sem http://www.mojastrona.com/administrator. Zwróć uwagę, że mimo to, iż Mambo zabezpiecza dostęp do interfejsu administratora za pomocą ha­ sła, poszczególni użytkownicy powinni sami zadbać o poprawność swoich nazw i skuteczność haseł, gdyż w gruncie rzeczy system standardowo nie ma w tej kwestii zbyt wiele do zaoferowania. Większość hake­ rów uzyskuje dostęp do serwisów za pomocą interfej­ su administracyjnego dzięki skrupulatnej obserwacji procesu logowania się użytkowników i odpowiednim zgadywaniu nazw użytkowników i ich haseł dostępu bądź też dzięki wykorzystaniu niedbałości osób, które pozwalają przeglądarkom internetowym na zapamięty­ wanie nazw użytkowników i haseł. Postaraj się uniknąć tego typu banalnych błędów, które mogą zaważyć na bezpieczeństwie Twojej witryny WWW. 1 Dostęp do systemu administracyjnego A by móc administrować swoim serwisem inter­ netowym, musisz zalogować się w systemie ad­ ministracyjnym programu Mambo. Wymaganie logowania zwiększa bezpieczeństwo systemu i pozwala na uniemożliwienie nieautoryzowanym użytkownikom wprowadzania niechcianych zmian czy uzyskiwania dostępu do prywatnych danych. Standardowo system Mambo wyposażony jest w inter­ fejs administracyjny chroniony hasłem dostępu. Jeśli zdarzyło Ci się już kiedyś korzystać z innych syste­ mów zarządzania zawartością serwisów WWW, wiesz z pewnością, że niektóre z nich wymagają od Ciebie ręcznego określenia warunków bezpiecznego dostępu dla administratorów. W odróżnieniu od nich Mambo automatycznie nakłada odpowiednie zabezpieczenia w standardowej konfiguracji systemu. W trakcie prze­ prowadzania procesu instalacji Mambo tworzy sekcję administracyjną oraz pierwszego użytkownika systemu noszącego nazwę admin. Na ostatnim etapie instalacji systemu Mambo kreator prosi Cię o podanie hasła do­ stępu dla tego użytkownika. Przy pierwszej próbie ot­ warcia panelu administracyjnego nowej instalacji pro­ gramu powinieneś skorzystać z użytkownika o nazwie admin i podać hasło wybrane przez siebie wcześniej w ostatnim kroku działania kreatora. Jeśli ktoś inny przeprowadzał proces instalowania i konfigurowania Dostęp do systemu administracyjnego 1 2 3 4 Korzystając z przeglądarki stron WWW, wpisz odpowiedni adres URL, aby przejść do strony logowania w systemie administracyjnym programu Mambo. • Jeśli zdecydowałeś się na zainstalowanie przykładowego zestawu danych, możesz w tym celu również kliknąć pozycję Administrator znajdującą się w głównym menu nawigacyjnym serwisu. W oknie przeglądarki pojawi się strona umożliwiająca zalogowanie się w panelu administracyjnym Mambo. Wpisz nazwę użytkownika. Podaj swoje hasło dostępu. Kliknij przycisk Login. 4 6 mambo_01-05.indd 6 Jeżeli podasz odpowiednią nazwę użytkownika i właściwe hasło dostępu, w oknie przeglądarki internetowej pojawi się główna strona interfejsu administracyjnego systemu Mambo. Jeśli jednak podasz niewłaściwe dane lub pomylisz się przy ich wpisywaniu, system poprosi Cię o podjęcie kolejnej próby logowania. 2 3 2007-11-12 17:58:58 . R o z d z i a ł 1 W p r o w a d z e n i e d o s y s t e m u M a m b o Wprowadzenie do interfejsu administracyjnego G łówna strona administracyjna lub też Panel ste­ rowania oferuje dostęp do najważniejszych in­ formacji związanych z serwisem oraz pozwala na szybkie skorzystanie z różnych narzędzi zarządza­ nia treścią. Panel sterowania to Twoja przestrzeń robo­ cza, do której siłą rzeczy będziesz często wracał i do oglądania której powinieneś się wkrótce przyzwycza­ ić. Aby nie tracić czasu, zaoszczędzić sporo wysiłku i zwiększyć efektywność swojej pracy, postaraj się jak najlepiej nauczyć układu strony administracyjnej i położenia jej poszczególnych elementów. Panel sterowania jest co prawda zestandaryzowany, jed­ nak widoczne na nim informacje i dostępne narzędzia mogą się znacznie różnić w zależności od uprawnień posiadanych przez aktualnego użytkownika serwisu. Użytkownicy o wyższym poziomie przywilejów, tacy jak Administrator czy Super Administrator, mają do­ stęp do większej liczby narzędzi i informacji niż użyt­ kownicy należący do którejś z niższych grup upraw­ nień. To odzwierciedlenie uprawnień w dostępie do określonych narzędzi stanowi jeden z elementów systemu zabezpieczeń programu Mambo. Więcej in­ Wprowadzenie do interfejsu administracyjnego formacji na temat grup użytkowników i posiadanych przez nich przywilejów znajdziesz w rozdziale 4. Panel sterowania oferuje również dostęp do funkcji, która pozwala na przełączanie się między uproszczo­ ną i zaawansowaną wersją interfejsu administracyjne­ go. Może się bowiem okazać, że ilość informacji wy­ świetlanych w oknie administratora będzie dla Ciebie zbyt przytłaczająca, a jeśli w dodatku dysponujesz słabym łączem sieciowym i potrzeby Twojej strony nie są zbyt wielkie, możesz nie być zainteresowany ładowaniem wszystkich tych narzędzi za każdym ra­ zem, gdy zechcesz otworzyć nową stronę. Jeżeli chcesz skorzystać z prostszego interfejsu, Mambo oferuje Ci Tryb uproszczony, w którym masz dostęp do znacznie mniejszej liczby narzędzi i informacji. Bardziej za­ awansowani użytkownicy z pewnością zechcą jednak pozostać przy widoku Tryb zaawansowany, w którym wyświetlane są wszystkie dostępne w systemie na­ rzędzia. Aby poznać szczegółowe informacje na temat możliwości przełączania panelu między tymi dwoma widokami, przejdź do podrozdziału „Przełączanie pomiędzy trybem uproszczonym i zaawansowanym”. głóWne menu naWigacyjne A Umożliwia dostęp do wszystkich funkcji oferowanych przez system administra­ cyjny programu Mambo. Pozycje są tu zgrupowane tematycznie i niektóre z nich mogą się powtarzać. Pasek lokalizacji B Wyświetla informacje na temat aktualnego położe­ nia w systemie i aktywnego w danej chwili komponentu administracyjnego. F G H B A D E C A ikony szybkiego dostęPu C Wygodna paleta zawierająca zestaw najważ­ niejszych skrótów, która pozwoli Ci na bez­ pośrednie przechodzenie do najczęściej uży­ wanych funkcji systemu administracyjnego. Wszystkie znajdujące się tutaj elementy funk­ cjonują również w systemie głównego menu nawigacyjnego. Pasek zakładek D Wyświetla różnego rodzaju informacje przy­ datne administratorowi. zdalna Pomoc E Pozwala na przejście do odpowiednich plików pomocy kontekstowej. Kliknięcie tej ikony po­ woduje otworzenie okna przeglądarki, w któ­ rym wyświetlane są odpowiednie informacje. F Wiadomości W tym miejscu wyświetlane są dane na temat liczby oczekujących na Ciebie informacji w sy­ stemie wiadomości administracyjnych. H WylogoWyWanie W tym miejscu znajduje się łącze, które­ go kliknięcie powoduje wylogowanie ad­ ministratora z systemu. Po wylogowaniu w oknie przeglądarki pojawia się główna strona Twojego serwisu. użytkoWnicy G Wyświetla informacje na temat liczby użytkowników korzystających w danej chwili z serwisu. Liczba ta jest aktualizowana podczas każdego odświeżania strony. Pomiędzy opuszczeniem witryny przez użytkownika a zmniejszeniem licznika gości w serwisie zawsze występuje pewne opóźnienie, dlatego powi­ nieneś traktować tę liczbę jako wartość przybliżoną. mambo_01-05.indd 7 7 2007-11-12 17:58:58 Zmiana widocznych zakładek A by szybko przejrzeć różne zakładki zawierają­ ce rozmaite dane i łącza, skorzystaj z kontrolki paska zakładek widocznej w interfejsie admini­ stracyjnym. Pasek ten oferuje Ci bezpośredni dostęp do informacji na temat aktywności poszczególnych użytkowników oraz używanych przez nich komponen­ tów i treści. Na pasku widocznych jest pięć różnych zakładek. Są to (kolejno) zakładki: Zalogo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mambo. Tworzenie, edycja i zarządzanie stroną. Niebieski podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: