Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 004006 21765318 na godz. na dobę w sumie
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu - książka
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu - książka
Autor: , Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1612-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> sprzedaż
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odwaga, poczucie humoru, innowacyjność i nonkonformizm - pradawny woj czy dzisiejszy kreatywny?

Flirt niekonwencjonalności z bluźnierstwem.

Wikingowie przeszli z wytwarzania kielichów z czaszek swoich wrogów do sprzedawania mebli w płaskich opakowaniach. Stworzyli cywilizację opartą na plądrowaniu i grabieżach, a potem dali nam Nagrodę Nobla oraz wódkę Absolut. Niezachwianie wierzyli w globalizację. Jeszcze mocniej w rozlew krwi. Teraz Wikingowie powrócili i zabrali się za robienie interesów.

W jaki sposób Wikingowie, mający trudności z zaludnieniem dużego miasta, dają radę wygenerować gigantyczne 3% światowego eksportu?

Dzisiejsi Wikingowie to socjaldemokraci i twórcy modelowych społeczeństw liberalnych. A jednak wciąż nie stosują się oni do reguł. Używają łagodniejszego języka, ale ciągle są sobą i mają się dobrze. Nie posiadając żadnej armii, Wikingowie nadal atakują - lepszymi pomysłami oraz nowym podejściem do marketingu, reklamy, edukacji i kultury korporacyjnej.

Ojcowizna Wikingów to różne przedsiębiorstwa sprzedające rozmaite produkty. Wszystkie one posiadają jednak wspólny mianownik. Oto on - Manifest Wikingów - niepisana, ale głęboko zakorzeniona skandynawska filozofia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Manifest Wiking(cid:243)w. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu Autor: Steve Strid, Claes AndrØasson T‡umaczenie: Monika Raulinajtys ISBN: 978-83-246-1612-1 Tytu‡ orygina‡u: The Viking Manifesto: The Scandinavian Approach to Business and Blasphemy Format: A5, stron: 184 Odwaga, poczucie humoru, innowacyjno(cid:156)(cid:230) i nonkonformizm (cid:150) pradawny woj czy dzisiejszy kreatywny? (cid:149) Wiod„ca na rynku (cid:156)wiatowym pozycja z literatury biznesowej (cid:149) Fascynuj„ce sekrety nordyckich firm i marek (cid:150) IKEA, Absolut, Nokia, Volvo, H M, LEGO (cid:149) Unikalne i ‡ami„ce wszelkie zasady skandynawskie podej(cid:156)cie do interes(cid:243)w, zarz„dzania, marketingu i PR (cid:149) Zabawne anegdoty i spostrze¿enia, niezbŒdne, by zachowa(cid:230) zdrowie psychiczne Flirt niekonwencjonalno(cid:156)ci z blu(cid:159)nierstwem Wikingowie przeszli z wytwarzania kielich(cid:243)w z czaszek swoich wrog(cid:243)w do sprzedawania mebli w p‡askich opakowaniach. Stworzyli cywilizacjŒ opart„ na pl„drowaniu i grabie¿ach, a potem dali nam NagrodŒ Nobla oraz w(cid:243)dkŒ Absolut. Niezachwianie wierzyli w globalizacjŒ. Jeszcze mocniej w rozlew krwi. Teraz Wikingowie powr(cid:243)cili i zabrali siŒ za robienie interes(cid:243)w. W jaki spos(cid:243)b Wikingowie, maj„cy trudno(cid:156)ci z zaludnieniem du¿ego miasta, daj„ radŒ wygenerowa(cid:230) gigantyczne 3 (cid:156)wiatowego eksportu? Dzisiejsi Wikingowie to socjaldemokraci i tw(cid:243)rcy modelowych spo‡eczeæstw liberalnych. A jednak wci„¿ nie stosuj„ siŒ oni do regu‡. U¿ywaj„ ‡agodniejszego jŒzyka, ale ci„gle s„ sob„ i maj„ siŒ dobrze. Nie posiadaj„c ¿adnej armii, Wikingowie nadal atakuj„ (cid:150) lepszymi pomys‡ami oraz nowym podej(cid:156)ciem do marketingu, reklamy, edukacji i kultury korporacyjnej. Ojcowizna Wiking(cid:243)w to r(cid:243)¿ne przedsiŒbiorstwa sprzedaj„ce rozmaite produkty. Wszystkie one posiadaj„ jednak wsp(cid:243)lny mianownik. Oto on (cid:150) Manifest Wiking(cid:243)w (cid:150) niepisana, ale g‡Œboko zakorzeniona skandynawska filozofia: (cid:149) wyb(cid:243)r w(cid:156)r(cid:243)d nowych oraz starych pomys‡(cid:243)w i sposob(cid:243)w na ich zaprezentowanie; (cid:149) wykorzystywanie pracy zespo‡owej, tworzenia opowie(cid:156)ci, odwagi i poczucia humoru w budowaniu marek, kreowaniu firm i podejmowaniu dzia‡aæ; (cid:149) metody biznesowe oparte na zdrowym rozs„dku, zwyk‡ej przyzwoito(cid:156)ci i atakach z zaskoczenia; (cid:149) tajemnicze si‡y tkwi„ce w r(cid:243)¿nicach kulturowych. Spis treĂci Manifest — pisemne oĂwiadczenie bÚdÈce publicznÈ deklaracjÈ intencji, zasad, motywów i poglÈdów jego autora. Wprowadzenie „Nikt nigdy nie bÚdzie kupowaï szwedzkiej wódki!” Niech zacznie siÚ bluěnierstwo 19 19 22 CZ}¥m I: MARKETING ZASADY 1 JeĂli jest coĂ, co wolaïbyĂ robiÊ, zrób to 29 2 Atakuj dobrym pomysïem 31 3 Wizjonerzy czÚsto patrzÈ wstecz 32 4 Zmiana kursu, ale nigdy zmiana przekonañ 34 5 Kilka sïów przed wyruszeniem w rejs — naucz siÚ podstaw 37 6 Zaplanuj atak 49 7 Wykorzystaj sïaboĂci na swojÈ korzyĂÊ 50 8 Wybierz jednego z boĝków 52 9 MyĂl w maïych kategoriach i dostrzegaj szerokÈ perspektywÚ 55 10 MyĂl w duĝych kategoriach i dostrzegaj maïe moĝliwoĂci 58 11 Nawet w wojnie sïów czyny przemawiajÈ gïoĂniej 61 12 Zarabiaj na cierpieniu, rozpaczy i biedzie 64 13 Zarabiaj na ludzkiej przyzwoitoĂci 66 M A N I F E S T W I K I N G Ó W 14 BÈdě pokorny i nieuprzejmy (zamiast arogancki i miïy) 15 Wybierz sobie grupÚ docelowÈ — ludzi, których lubisz, i ludzi, którzy lubiÈ Ciebie 16 Zarabiaj pieniÈdze, rozdajÈc rzeczy 17 Zacznij nowatorsko, trzymaj siÚ swoich zasad, zmieniaj siÚ 18 Wtapiaj siÚ w otoczenie przez wyróĝnianie siÚ 19 Poznaj nowÈ matematykÚ 20 DopieĂÊ produkt 21 JeĂli Twój produkt jest naprawdÚ okropny, pieniÈdze, które miaïeĂ wydaÊ na marketing, wydaj na produkt 22 Istnieje milion produktów, ale tylko dwie marki — niech obie naleĝÈ do Ciebie 23 Konkurencja jest rzeczÈ drugorzÚdnÈ 24 NarzÚdzia pozostaïy te same 25 Reklama nie dziaïa i dlaczego jest to dobre 26 Dobra historia jest warta znacznie wiÚcej niĝ kiedyĂ 27 Filozofia zen Wikingów (lub letnia moda przy 30 stopniach poniĝej zera) 28 Idě pod prÈd 29 Uĝyj edukacji jako marketingu CZ}¥m II: KULTURA KORPORACYJNA ZASADY 30 Grabieĝe, rozboje i inne wartoĂci rodzinne 31 Kaĝdy jest dowódcÈ 32 Naucz siÚ popeïniaÊ wïaĂciwe bïÚdy 33 Problemy sÈ najlepszym przyjacielem menedĝera 34 UmieĂÊ berserkerów na przedzie ïodzi 68 71 74 76 79 82 86 88 90 94 97 98 100 103 106 108 113 115 118 121 (...ale nie pozwól im sterowaÊ) 123 35 Miej przemoc przed oczami i wyeliminuj jÈ ze swego biznesu 127 36 ZapamiÚtaj: niewolnictwo jest koszmarem administracyjnym 129 14 132 136 139 142 144 146 148 151 154 157 158 162 165 167 173 175 179 180 Spis treĂci 37 Wzmocnij pozycjÚ swoich kobiet 38 Konkurencja to nonsens 39 JeĂli chcesz motywowaÊ, zapomnij o nagrodach i karach 40 Mowa jest tania, ale wciÈĝ przeceniana 41 PowróÊ do zaginionej sztuki podejmowania decyzji 42 BÈdě szczery w stosunku do innych 43 Popeïnij plagiat na plagiatorze — oryginalny pomysï wart skopiowania 44 Wsadě prawników do ostatniej ïodzi 45 Dla dobra Ăwiata uĝyj kreatywnej ksiÚgowoĂci 46 Kontrowersje sÈ Ăwietne, jeĂli masz racjÚ 47 PrzemyĂl kwestiÚ pieniÚdzy 48 Dwa podejĂcia do kryzysu — proaktywne albo pudla 49 Traktuj badania marketingowe ze szczyptÈ rezerwy 50 Nie pozostawiaj szczÚĂcia samemu sobie Dodatek. Najnowsze wieĂci z 900 roku n.e. Bibliografia O autorach Ilustracje 15 JeĂli jest coĂ, co wolaïbyĂ robiÊ, zrób to ) 1 ) JeĂli jest coĂ, co wolaïbyĂ robiÊ, zrób to „Tchórz wierzy, ĝe bÚdzie ĝyÊ wiecznie, UnikajÈc pola bitwy, Ale na stare lata nie zazna spokoju, ChoÊ wïócznie oszczÚdzÈ jego koñczyn” — z Hávamál JEST JEDNA RZECZ, którÈ ludzie zabierajÈ ze sobÈ do grobu — swoje marzenia. SzaroĂÊ codziennego ĝycia wynika w wiÚkszej czÚĂci z prostego faktu, ĝe wielu z nas wolaïoby robiÊ coĂ innego. W biznesie, w rzÈdzie, nawet w dziaïalnoĂci charytatywnej czy sztuce. ¿ycie nie jest przedstawieniem, nie jest nawet próbÈ generalnÈ. Ci, którzy grajÈ rolÚ, zamiast ĝyÊ, tracÈ wiÚcej, niĝ im siÚ wydaje. Nic znaczÈcego nie zostaïo osiÈgniÚte bez podjÚcia ryzyka. Niebo wedïug Wikingów — Valhalla — byïo nagrodÈ za odwagÚ na ziemi. W tym niebie kaĝdego dnia odbywa siÚ walki i ginie, ale jest siÚ uzdrowionym kaĝdej nocy przed wielkÈ ucztÈ przy stole bogów. Najgorszym, co mogli sobie wyobraziÊ Wikingowie, byïa ĂmierÊ ze staroĂci. Ta wiara, wzmocniona dziaïaniem Ărodków odurzajÈcych, sprawiaïa, ĝe byli nieustraszeni w walce. 29 MARKETING Wspóïczesna metoda Wikingów na robienie interesów, podobnie jak 1200 lat temu, bazuje na pewnej dozie ryzyka. W czasach Wikin- gów ryzyko oznaczaïo prawdopodobieñstwo wbicia ostrego przed- miotu w TwojÈ czaszkÚ. DziĂ najostrzejszym przedmiotem, na jaki moĝesz siÚ natknÈÊ, jest para noĝyczek przecinajÈca na póï TwojÈ kartÚ Visa. Ryzyko siÚ zmieniïo. Lecz marzenia sÈ równie wielkie, jak zawsze. Pierwszym krokiem w metodzie Wikingów jest okreĂlenie, czego naprawdÚ chcesz, i zaakceptowanie ryzyka, jakie siÚ z tym wiÈĝe. 30 Atakuj dobrym pomysïem ) 2 ) Atakuj dobrym pomysïem „Umysï wie, co leĝy blisko serca, kaĝdy jest swoim wïasnym sÚdziÈ” — z Hávamál KTO¥ KIEDY¥ POWIEDZIA’ PRZYJACIELOWI, ĝe ma wspa- niaïy pomysï, ale obawia siÚ, ĝe ktoĂ inny mógïby go skraĂÊ Przy- jaciel odparï, ĝe jeĝeli ten pomysï jest choÊ trochÚ oryginalny, bÚdzie musiaï walczyÊ ze wszystkich siï, by ktokolwiek go w ogóle zauwaĝyï. Historia peïna jest sïawnych przypadków odrzucenia. Beatlesi zo- stali odrzuceni przez sïawnego menedĝera, poniewaĝ byï on pewny, ĝe zespoïy gitarowe wychodzÈ z mody. Folwark zwierzÚcy George’a Orwella zostaï odrzucony, poniewaĝ byï antyrosyjski. Pomysï Steve’a Jobsa na komputer osobisty zostaï odrzucony przez Apple i tak dalej. Dobre pomysïy odnoszÈ sukces wbrew wszelkim przeciwnoĂciom. Dobre pomysïy majÈ niezwykïÈ moc nad ludzkimi umysïami. Jedyne, czego potrzebujÈ, to trochÚ czasu i silne boděce. Czy masz dobry pomysï? Sam powinieneĂ to wiedzieÊ. Czas coĂ z tym zrobiÊ. 31 MARKETING ) 3 ) Wizjonerzy czÚsto patrzÈ wstecz „Zwracaj uwagÚ na przeszïoĂÊ, jeĂli chcesz osiÈgnÈÊ oryginalnoĂÊ” — Einar Benediktsson (1864 – 1940), islandzki poeta i prawnik W LITERATURZE, NAUKACH ¥CIS’YCH i humanistycznych, muzyce i biznesie innowatorami sÈ czÚsto ludzie, którzy majÈ silne zwiÈzki z przeszïoĂciÈ. Wizjonerzy poĂwiÚcajÈ czÚsto tyle samo czasu na patrzenie w przyszïoĂÊ, co na patrzenie w przeszïoĂÊ. Nawet w najbardziej technologicznych dziedzinach wielkie kroki naprzód sÈ czÚsto inspirowane przeszïoĂciÈ. Ruchy ïodzi i pociÈgów inspi- rowaïy Einsteina, gdy tworzyï swojÈ teoriÚ wzglÚdnoĂci; dwóch Steve’ów z firmy Apple dziecinnie klikaïo na prymitywne ikony, podczas gdy reszta Ăwiata komputerowego angaĝowaïa siÚ w obie- cujÈcy biznes pisania biaïych ukoĂników na niebieskim ekranie. Ludzie, którzy utracili zwiÈzki z przeszïoĂciÈ, sÈ na straconej pozycji, kiedy przychodzi czas na realizowanie ich przyszïoĂci. Ludzie, którzy majÈ wizjÚ, patrzÈ we wszystkie strony. 32 Wizjonerzy czÚsto patrzÈ wstecz Czas na bardzo niedobre grzybki... Na specjalne okazje (takie jak na przykïad spalenie angielskiego klasztoru) niektórzy Wikingowie zaĝywali sproszkowanego muchomora czerwonego, grzyba narkotycznego. Muchomor czerwony (Amanita muscaria) byï uĝywany jako trutka na muchy i mógï byÊ uĝywany w rytualnych napojach. W przeciwieñstwie do latynoamerykañskich grzybków psychodelicznych (Psilocybe mexicana i Stropharia cubensis) nie zostaï dokïadnie przebadany, ale uwaĝa siÚ, ĝe powoduje halucynacje oraz zwiÚksza siïÚ i wytrzymaïoĂÊ. Grzybami z pokrewnej grupy sÈ muchomor zielonawy (A. phalloides) i muchomory mglejarki (A. bispongera, A. ocreata, A. verna i A. virosa). Po zaĝyciu pierwszego znajdziesz siÚ pod respiratorem z krwawiÈcymi jelitami, a po zaĝyciu drugiego w trumnie. Czy ktoĂ ma ochotÚ na omlet z wïasnorÚcznie zebranymi grzybkami? 33 MARKETING ) 4 ) Zmiana kursu, ale nigdy zmiana przekonañ „Z trzech firm, w których rozpoczÚcie dziaïalnoĂci byïem zaangaĝowany, ĝadna nie zarobiïa na tym, z czym weszïa na rynek. ¿adna nie odniosïaby sukcesu, gdyby kurczowo trzymaïa siÚ pierwotnego biznesplanu” — Robert Young, zaïoĝyciel firmy Red Hat KA¿DA PODRÓ¿ HISTORYCZNA czy geograficzna jest poprze- dzona podróĝÈ duchowÈ. Wikingowie uwaĝnie wybierali cel, za- nim dokonywali najazdu, i kïadli duĝy nacisk na przygotowanie duchowe. Arabscy i inni zagraniczni kronikarze byli zawsze zdu- mieni racjonalnÈ i metodycznÈ naturÈ ludzi z póïnocy, tych od wszystkich pogañskich bogów. Zaawansowana strategia, ency- klopedyczna wiedza na temat celu i fanatyczne przywiÈzanie do wspólnego celu byïy poïÈczone z elastycznoĂciÈ i umiejÚtnoĂciÈ improwizacji. Po dokïadnym planowaniu Wikingowie byli znani z caïkowitej zmiany planów juĝ na otwartych wodach. ¿ycie duchowe czïowieka wspóïczesnego utraciïo wiele jaskrawych kolorów w porównaniu z ĝyciem poganina, ale wciÈĝ sÈdzimy, ĝe zespóï przekonañ na temat tego, w co wierzymy, co czujemy i o czym marzymy, wpïywa na ksztaït rzeczywistoĂci, którÈ tworzymy dla siebie. Dla osoby odwaĝnej i kreatywnej podejĂcie jest bardziej istotne niĝ sam cel. PoĂwiÚcenie i cele wynikajÈ z siebie nawzajem. 34 Zmiana kursu, ale nigdy zmiana przekonañ Marka rozwija siÚ podobnie jak osoba. Od narodzin do peïnego ĝycia wieku Ăredniego jest dokïadnie tym samym, a jednak caïkiem innym. Osoba dorasta, popeïnia bïÚdy, zmienia siÚ, odnosi sukcesy. Oczekiwanie, ĝe osoba w wieku dwudziestu lat bÚdzie zachowywaïa siÚ tak samo, jak gdy miaïa lat piÚÊ, jest absurdalne. Równie absur- dalne jest oczekiwanie, ĝe marka pozostanie tym samym przez pierwsze piÚtnaĂcie lat swojego istnienia. W 1999 roku firma Light My Fire AB zostaïa zaïoĝona w Malmö w Szwecji przez doĂwiadczonego przedsiÚbiorcÚ i jego córkÚ. Pier- wotny pomysï na biznes polegaï na sprzedaĝy sprzÚtu do roznieca- nia ognia dla ludzi przebywajÈcych na otwartym powietrzu. Pierw- szym produktem byïo ïatwopalne drewno z Ameryki ¥rodkowej — nasycone ĝywicÈ sosnowe kïody, które paliïy siÚ dïugo i dawaïy ciepïo nawet wtedy, gdy byïy mokre. Produkowany zgodnie z nor- mami Fair Trade, przyjazny dla Ărodowiska i bardziej efektywny niĝ zwyczajne podpaïki czy nawet pïyn z zapalniczek produkt staï siÚ ucieleĂnieniem marzeñ dla rozpalajÈcych ogniska i grille. Drugim produktem firmy byï szwedzki wynalazek, FireSteel, stop magnezu, który strzelaï niezwykle gorÈcymi iskrami po zetkniÚciu z kawaïkiem stali — iskrami o temperaturze powyĝej 3000ºC. Oba produkty uĝywane razem byïy sukcesem rynkowym. „Sprzedajemy ogieñ” staïo siÚ mottem firmy i wszystkie dziaïania byïy skoncentrowane na zbudowaniu jedynej w swoim rodzaju marki opartej na inno- wacji, jakoĂci i peïnym pasji podejĂciu do turystów. Obroty rosïy powoli przez pierwsze lata, gdy firma przechodziïa przez zwyczajowe wzloty, upadki i krytyczne problemy z pïynnoĂciÈ. Przez caïy czas firma trzymaïa siÚ swojej wizji marki i samej siebie. Pasja tego przedsiÚwziÚcia pociÈgaïa zarówno jego autorów, jak i Joachima Nordwalla, projektanta wzornictwa przemysïowego po- siadajÈcego doĂwiadczenie na rynku motoryzacyjnym i wyposaĝenia domu. Wszyscy zainteresowani zaczÚli wspólnie zastanawiaÊ siÚ, jak rozwijaÊ firmÚ, i doszli do tego samego wniosku: plastik. 35 MARKETING „BÚdziemy sprzedawaÊ ogieñ... i plastik?”. Miaïo to jednak sens — ogieñ byï sprzedawany w sensie zarówno przenoĂnym, jak i dosïownym. Kolejnym produktem byï zestaw do posiïków, oparty na caïkiem nowym podejĂciu, o trójkÈtnym ksztaïcie, jaskrawo pomalowany, roztaczajÈcy wokóï siebie pozytywny przekaz skandynawskiego wzor- nictwa i stworzony caïkowicie z plastiku. Byï takĝe wyposaĝony w kilka przedmiotów pierwszej potrzeby, jak na przykïad porÚczne jednoczÚĂciowe narzÚdzie bÚdÈce jednoczeĂnie ïyĝkÈ, widelcem i noĝem — Spork. Zestaw do posiïków umocniï innowacyjny charakter marki i wpro- wadziï jÈ do domów towarowych, sklepów z artykuïami dekoracji wnÚtrz oraz innych sklepów niewyspecjalizowanych w turystyce. Produkt wzbudziï zainteresowanie mediów i sprzedaĝ produktów firmy wzrosïa. Póěniej miaïo miejsce coĂ nieoczekiwanego — zaczÚïy przychodziÊ zamówienia wyïÈcznie na Spork. W pierwszym roku obecnoĂci na rynku Light My Fire sprzedaïa ponad milion produk- tów Spork na caïym Ăwiecie. ZaczÚïy siÚ pojawiaÊ wszÚdzie, od skle- pów ze sztukÈ przemysïowÈ przez sklepy z gadĝetami po Wal-Marty. Firma przeszïa od sprzedaĝy drewna z Ameryki ¥rodkowej o sprze- daĝy szwedzkiego plastiku, a jednak wciÈĝ sprzedawaïa ogieñ. Rzut oka na kulturÚ korporacyjnÈ i marketing firmy Light My Fire nie pozostawia wÈtpliwoĂci; to wciÈĝ ta sama marka, tyle ĝe wiÚk- sza i lepsza. Podobnie jak pulchny 5-latek przeradza siÚ w wysokiego 30-letniego profesora — równieĝ pozostaje w zgodzie z samym sobÈ dziÚki zmianom. 36
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: