Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 005683 21338930 na godz. na dobę w sumie
Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 152
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-466-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-55%), audiobook).

Monografia dotyczy roli informacji oraz wiedzy rynkowej i marketingowej w zarządzaniu organizacją. Cechą współczesnego otoczenia biznesu jest niepewność i złożoność, a przedsiębiorstwa, chcąc ograniczyć wzrost ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą posiadać sprawny system pozyskiwania informacji i przekształcania ich w wiedzę. Funkcję wspierającą procesy zarządcze w organizacji pełni m.in. Market Intelligence - praktyczny program działań, umożliwiający skuteczne pozyskiwanie informacji o rynku i jego uczestnikach.

Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autorzy, opierając się na studiach literaturowych oraz wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, wyjaśniają istotę i określają rolę Market Intelligence w generowaniu użytecznej wiedzy na potrzeby wsparcia decyzji menedżerskich we współczesnych organizacjach.

Książka jest adresowana do pracowników nauki zajmujących się zarządzaniem wiedzą oraz nowymi technologiami, a także do przedstawicieli praktyki gospodarczej. Może być również wykorzystywana w dydaktyce, na różnych poziomach studiów, w ramach przybliżania problematyki dotyczącej zarządzania wiedzą, badań rynkowych i marketingowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula – Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Magdalena Sobocińska REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Monika Poradecka SKŁAD I ŁAMANIE Mateusz Poradecki KOREKTA TECHNICZNA Leonora Gralka PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/SergeyNievens Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Authors, Łódź 2018 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.08377.17.0.K Ark. druk. 9,5 ISBN 978-83-8142-465-3 e-ISBN 978-83-8142-466-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Wstęp 1. Realia współczesnego rynku jako czynnik rozwoju Market Intelligence 1.1. Złożoność otoczenia rynkowego organizacji w dobie cyfryzacji 1.2. Konsument w społeczeństwie informacyjnym 1.3. Zarządzanie informacjami w kontekście podejmowania decyzji opartych na danych – data driven decision making 1.4. Specyfika współczesnego otoczenia biznesowego przedsiębiorstw w świetle wyników badań 2. Pojęcie, cele i zadania Market Intelligence 2.1. Definicja i istota Market Intelligence 2.2. Market Intelligence a pojęcia pokrewne 2.3. Market Intelligence jako program 2.4. Market Intelligence w świetle wyników międzynarodowych badań 3. Pozyskiwanie wiedzy o rynku w praktyce rodzimych przedsiębiorstw  – wyniki badań własnych 3.1. Metodyka badania i charakterystyka próby 3.2. Upowszechnienie systemu Market Intelligence, czynniki go determinujące oraz skuteczność podejmowanych decyzji zarządczych 3.3. Organizacja, stopień zaawansowania oraz korzyści z programu Market Intelligence Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Od Redakcji 7 11 11 22 29 35 43 43 53 68 78 97 97 102 115 135 137 145 147 151 Wstęp Organizacje funkcjonują dziś w wielowymiarowym otoczeniu, w którym rów- nolegle do wzrostu złożoności rynku rosną ilość i zakres dostępnych informacji. Otoczenie to kształtują przede wszystkim dwa czynniki: rozwój technologiczny i globalizacja1. Są one powiązane, a ich stymulujące działania na proces rozwoju organizacji powinny być rozważane w ujęciu synergicznym. Rozwój technologii, szczególnie technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej, stymuluje proces glo- balizacji. Globalizacja gospodarki prowadzi z kolei do wzrostu zapotrzebowania ze strony przedsiębiorstw na nowe technologie, sprzyja więc dalszej rewolucji in- formacyjnej. Zarówno globalizacja, jak i postęp w technologiach informacyjnych są związane z wykorzystaniem informacji oraz szeroko rozumianej wiedzy. Współczesne organizacje, chcąc zyskać przewagę konkurencyjną, muszą na bie- żąco identyfikować aktualne i przewidywane zmiany zachodzące w otoczeniu ryn- kowym turbulentnym, zmiennym i złożonym, charakteryzującym się wysokim stopniem niepewności i ryzyka wpisanego w działalność przedsiębiorstwa. Nie- pewność ta, wynikająca z ograniczonej możliwości przewidywania przyszłości, stanowi cechę współczesnego otoczenia biznesu, w którym jedynym pewnym ele- mentem jest zmienność2. W takich realiach sprawne zarządzanie organizacją wy- maga umiejętności pozyskiwania, zarówno z otoczenia, jak i z zasobów znajdują- cych się wewnątrz organizacji, właściwych danych i przekształcenia ich w wiedzę, która skutecznie wesprze decyzje zarządcze. Zainteresowanie problematyką kon- cepcji i systemów wspierających procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach, tj. Bus- sines Intelligence, Competitive Intelligence czy Big Data, w środowisku naukowym pojawiło się w latach osiemdziesiątych XX wieku. Tematyka ta jest obecnie szcze- gólnie aktualna, a obserwowany niedosyt prac badawczych z tego zakresu stanowił inspirację do podjęcia i realizacji projektu badawczego, którego rezultaty stanowią podstawę źródłową niniejszej monografii. Market Intelligence, jako praktyczny program działań oraz funkcja wsparcia procesów decyzyjnych zachodzących w sferze zarządzania przedsiębiorstwem, umożliwia skuteczne pozyskanie informacji o rynku i jego uczestnikach. Badania 1 2 Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wydawnictwo Profesjo- nalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 18. H. Mruk, B. Pilarczyk, M. Sławińska, Marketing. Koncepcje – strategie – trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 8. 8 Wstęp prowadzone w skali międzynarodowej dowodzą, iż coraz więcej średnich i dużych przedsiębiorstw inwestuje w systemy Market Intelligence. Również rodzime przed- siębiorstwa coraz częściej prowadzą zorganizowane działania polegające na zbie- raniu i analizowaniu informacji służących wsparciu procesów decyzyjnych do- tyczących otoczenia biznesowego firmy, w tym głównie otoczenia rynkowego. Podstawowym celem monografii jest wyjaśnienie istoty i określenie roli Mar- ket Intelligence w generowaniu użytecznej wiedzy na potrzeby wsparcia decyzji menedżerskich współczesnych przedsiębiorstw oraz próba wskazania perspektyw i kierunków rozwoju programów wywiadu rynkowego w najbliższej przyszłości. Przyjęto także następujące cele szczegółowe: 1) identyfikację stopnia upowszechnienia funkcjonowania zorganizowanych programów pozyskiwania informacji i wiedzy o rynku wśród rodzimych przedsiębiorstw, 2) rozpoznanie czynników determinujących skłonność przedsiębiorstw do im- plementacji systemu Market Intelligence, 3) ustalenie, w jakim stopniu implementacja programu Market Intelligence wpływa na sprawność decyzyjną organizacji oraz na ile faktycznie podejmo- wane działania przekładają się na korzyści w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozważania oparto zarówno na źródłach wtórnych, jak i pierwotnych. Wyko- rzystano istniejącą, niezbyt liczną literaturę przedmiotu (krajową i zagraniczną), źródła internetowe oraz raporty międzynarodowych organizacji z przeprowadzo- nych badań. Zasadniczym źródłem informacji są jednak wyniki własnych studiów, które przeprowadzono w latach 2015–2017. Podstawowym przedmiotem badania były istniejące w przedsiębiorstwach systemy zorganizowanych, zaplanowanych, systematycznych i kompleksowych działań mających na celu pozyskiwanie na bie- żąco informacji o otoczeniu biznesowym, w tym głównie otoczeniu rynkowym organizacji, na użytek podejmowania decyzji menedżerskich. Próba badawcza, li- cząca dwieście dwa podmioty, została dobrana w sposób celowy spośród przedsię- biorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju. Badanie przeprowadzono, wy- korzystując metody wywiadu osobistego oraz ankiety e-mailowej, a narzędziem pomiaru był kwestionariusz. Całość rozważań ujętych w pracy składa się z trzech części. Pierwszy rozdział koncentruje się na opisaniu złożoności otoczenia rynkowego organizacji w dobie cyfryzacji oraz wskazaniu rosnącej roli informacji i wiedzy w kontekście podej- mowania przez przedsiębiorstwa decyzji opartych na danych. Jako istotny ele- ment otoczenia rynkowego opisano współczesnego konsumenta, zwracając uwagę na jego potrzeby oraz ewolucję zachowań nabywczych. Rozdział drugi poświęcono wyjaśnieniu pojęcia i istoty Market Intelligence, dokonując przeglądu dostępnych definicji oraz pojęć pokrewnych. Przedstawiono Wstęp 9 Market Intelligence jako program usystematyzowanych działań, a w ostatnim pod- rozdziale zaprezentowano wyniki przeglądowej analizy międzynarodowych badań dotyczących tego zagadnienia. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki wspomnianych badań empirycz- nych. Opisano metodykę badania i scharakteryzowano próbę badawczą. Podję- to próbę diagnozy stopnia upowszechnienia Market Intelligence wśród badanych przedsiębiorstw oraz uwarunkowań sprzyjających implementacji programu. Zwró- cono również uwagę na sprawność podejmowania decyzji zarządczych w badanych organizacjach. Następnie, skupiając rozważania na grupie przedsiębiorstw, które potwierdziły prowadzenie programu, omówiono sposób organizacji działań oraz korzyści osiągane w wyniku implementacji Market Intelligence. 1. Realia współczesnego rynku jako czynnik rozwoju Market Intelligence 1.1. Złożoność otoczenia rynkowego organizacji w dobie cyfryzacji Turbulentne środowisko biznesowe jest, wraz z założeniem strategicznego dopaso- wania, paradygmatem współczesnego zarządzania, a warunkiem adaptacyjności organizacji jest dostrzeganie i rozumienie zachodzących w nim zmian1. Decydu- jący wpływ na proces dostosowywania działalności firm do intensywnego roz- woju cywilizacyjnego może mieć mentalna elastyczność menedżerów, a główne wyzwanie wiąże się z wyprzedzającym te przemiany zachowaniem oraz kreatyw- nością (rozumianą jako kombinacja wiedzy i doświadczenia), służącą uzyskaniu wyniku końcowego będącego czymś więcej niż suma tego, co powszechnie zna- ne. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera swoisty „kapitał innowa- cyjny”, na który składają się: wiedza organizacyjna, obejmująca wiedzę rynkową, oraz wiedza zapewniająca adaptację do oczekiwań uczestników rynku2. Rozwój potencjału innowacyjnego organizacji na współczesnym rynku opiera się na kil- ku kluczowych czynnikach, w tym zarządzaniu wiedzą, która – tworząc kapi- tał intelektualny – przyczynia się do wzrostu wartości organizacji i kształtowania przewagi konkurencyjnej na rynku3. Kapitał ten jest niezwykle istotny we współ- czesnym otoczeniu gospodarczym przedsiębiorstw, które można porównać z dy- namicznym i ciągle zmieniającym się polem bitwy. W takim środowisku biznesu trwa walka o terytorium – udział w rynku i liczbę klientów – toczona przeciwko 1 2 3 R. Kozielski, Strategie marketingu międzynarodowego w świetle globalnych scenariuszy roz- woju do 2025 roku, „Marketing i Rynek” 2017, nr 9, s. 190. A. Styś, S. Styś, Zachowania przedsiębiorstw w procesach umiędzynarodowienia rynków, „Marketing i Rynek” 2017, nr 9, s. 393. K. Mazurek-Łopacińska, Customer Knowledge Management w pobudzaniu innowacyjności przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny” 2018, nr 5(376), s. 179. 12 Realia współczesnego rynku jako czynnik rozwoju Market Intelligence wielu wrogom – konkurencyjnym podmiotom. Zbudowanie solidnego systemu informacyjnego jest w takich warunkach niezbędne, aby skutecznie konkurować i wygrywać na biznesowym polu bitwy4. Organizacja, działając na określonym rynku, musi sprostać zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom konsumen- tów, śledzić poczynania konkurencji, reagować na wyzwania technologiczne i in- nowacje, wdrażając kompleksowe rozwiązania. Walka o pozycję, wprowadzanie nowych produktów, doskonalenie usług, organizowanie kampanii promocyjnych, szybkie reagowanie na pojawiające się szanse – to wszystko wymaga obszernej wie- dzy na temat dynamiki rynku5. Wyzwaniem dla decydentów i menedżerów jest dziś zrozumienie rynku, kon- kurowanie na nim i rozwijanie biznesu. Każda organizacja stanowi część łańcu- cha wartości, w skład którego wchodzą klienci, konkurenci i dostawcy. Zazwyczaj przedsiębiorstwo musi także współpracować z określonymi grupami interesariuszy, takimi jak instytucje rządowe czy związki handlowe. Wszyscy uczestnicy łańcucha wartości tworzą grupy wchodzące w skład branży, której dynamikę przedsiębior- stwo musi zrozumieć. Aby utrzymać strategię rozwojową, organizacja powinna śledzić zarówno bieżące, jak i przyszłe zmiany zachodzące w segmencie nabyw- ców oraz w całej branży. Istotne jest, aby w strategii działania organizacji oprócz bieżących wydarzeń uwzględniać także możliwości i zagrożenia, które mogą roz- winąć się w dalszej przyszłości6. Środowisko, w którym działają współczesne organizacje, jest złożone, a jedyną stałą jest zmiana. Technologie informacyjne przyczyniły się do rozwoju społeczeń- stwa informacyjnego, w którym zbieranie, przetwarzanie, kreowanie oraz dystry- buowanie informacji stało się codziennością. Dzięki szybkiemu rozwojowi tech- nologicznemu możliwe jest gromadzenie coraz większej ilości danych przy użyciu coraz bardziej zaawansowanych narzędzi. Informacje są przekazywane za pomocą wielu nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, a nowe technologie informatycz- ne i komunikacyjne przyczyniają się do globalizacji7. W takich realiach przedsię- biorstwa muszą reagować na zachodzące w otoczeniu gospodarczym zmiany, które dla jednych oznaczają możliwości wzrostu (np. zdobycia udziału w rynku), z dla innych nieprzyjemną niespodziankę. Są to realia nowej ery, w której koniecznością E. Crowley, Market intelligence versus marketing research, „Quirk’s. Marketing Research Re- 4 view” 2004, nr 12, s. 67. D. Pfaff, Badania rynku, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2010, s. 9. 5 6 H. Hedin, I. Hivensalo, M. Vaarnas, The Handbook of Market Intelligence, John Willey Sons Ltd, Chichester 2011, s. 5. A. Linkiewicz, M. Bartosik-Purgat, Konsument oraz proces decyzyjny w warunkach globaliza- cji, [w:] M. Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumenta. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 15. 7 Złożoność otoczenia rynkowego organizacji w dobie cyfryzacji 13 jest systematyczne zarządzanie informacją biznesową, a klucz do sukcesu stanowi nie tyle posiadanie informacji, co umiejętne wnioskowanie na bazie wielu różnych źródeł i kategorii danych8. Podstawę możliwości rozwojowych wychodzących poza najbliższą przyszłość tworzą w szczególności trendy i megatrendy występujące w makrootoczeniu ryn- kowym. Makrootoczenie stanowi zespół zewnętrznych warunków działania pod- miotów rynkowych, funkcjonujących w określonym kraju, regionie, układzie poli- tycznym, prawnym, ekonomicznym, społecznym, demograficznym. Jest to pewien zbiór zewnętrznych obiektów, sił, czynników i zjawisk, których wpływ bywa nie- bezpośredni, często odroczony w czasie i trudno mierzalny9. Skutkiem oddziały- wania elementów makrootoczenia są tak zwane megatrendy, czyli zmieniające się siły globalne określające przyszły świat, wywierające daleko idący wpływ na spo- łeczeństwo, gospodarkę, kulturę, przedsiębiorstwa oraz życie konsumentów10. Za megatrendy uznać można zjawiska pozytywne i negatywne o dużej sile i ska- li oddziaływania na środowisko człowieka i jego otoczenie (w tym na gospodar- kę, relacje społeczne, instytucje i środowisko naturalne), występujące w długim okresie, charakteryzujące się dużym prawdopodobieństwem wystąpienia11. Wy- różniają je takie cechy, jak zmienność, wzajemne nakładanie się na siebie, czyli współwystępowanie oraz jednoczesne powstawanie trendów przeciwstawnych, tj. dywergencji12. Trendy te ewolucjonizują dotychczasowe podejście do marketin- gu, zmieniają fundamentalne zasady tzw. starej ekonomii, tworzą nowe segmen- ty i szanse rynkowe i jako innowacje dysruptywne diametralnie zmieniają zasady gry rynkowej13. K. Kelly opisując dwanaście kluczowych sił, które kształtują i będą kształtowały krajobraz współczesnego biznesu, wymienia14: 8 9 A. Maciorowski, Trendy w digital marketingu. Internetowe makrorewolucje i mikroewolucje, [w:] B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska (red.), Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowoczesne koncepcje i wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 215. U. Grzega, Poziom życia ludności – determinanty i zróżnicowania, Wydawnictwo Uniwersy- tetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 35. 10 World’s Top Global Mega Trends to 2025 and Implications to Business, Society and Cultures, 30.05.2014, https://www.smeportal.sg/content/dam/smeportal/resources/Business-Intel- ligence/Trends/Global 20Mega 20Trends_Executive 20Summary_FROST 20 26 20 SULLIVAN.pdf (dostęp: 12.02.2017). 11 K. Prandecki, Rola megatrendów w przewidywaniu przyszłości, „Przyszłość. Świat – Euro- pa – Polska” 2012, nr 2, s. 79 12 J. Tkaczyk, Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, „Handel Wewnętrzny. Kon- sumpcja i Konsument – Nowe Trendy” 2012, maj – czerwiec, s. 126. 13 A. Maciorowski, Trendy w digital marketingu…, s. 214. 14 R. Kozielski, A. Olsztyński, T. Sroczyński, M. Frąk, Internet ludzi – organizacja jutra, Wydaw- nictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018, s. 39–42. 14 Realia współczesnego rynku jako czynnik rozwoju Market Intelligence 1) współczesne i przyszłe technologie, wciąż zastępowane przez coraz nowsze rozwiązania, 2) wzrost zdolności poznawczych dzięki sztucznej inteligencji, której algoryt- my będą w stanie odczytywać prawidłowości zachowań i wyborów nabyw- ców i wpływać na nie, 3) współczesny internet (określany niekiedy jako wielka kopiarka), 4) wieloekranowość (multiscreening), czyli kulturę ekranów stanowiących okna na świat, medium porozumiewania się, a także pomoce naukowe, 5) powszechny dostęp, który stanie się ważniejszy od posiadania, dzięki pięciu kluczowym siłom – dematerializacji, popytowi w czasie rzeczywistym, de- centralizacji, synergii platform oraz chmurom danych, 6) crowdsourcing, crowdfunding oraz projekty oparte na ekonomii współdziele- nia (sparing economy), które staną się powszechne (największymi i najbardziej zyskownymi biznesami w 2050 roku będą te, które znajdą sposób na efektywne wykorzystanie mądrości użytkowników i siły współdzielenia), 7) filtrowanie (filtering), które wpływać będzie na nową rzeczywistość ze wzglę- du na skalę i dynamikę pojawiania się nowych treści, 8) zdolność i umiejętności konfigurowania (remixing) zasobów, tak aby tworzyć najlepszą relację kosztów do wartości, 9) interaktywność (interacting), rozumianą jako interakcja między człowie- kiem a przedmiotami i urządzeniami, którą będzie charakteryzował bar- dziej intymny wymiar oraz pełniejszy sposób oddziaływania na większą licz- bę zmysłów, 10) zjawisko Big Data i zdolność jego wykorzystywania, 11) dostępność informacji oraz rozwój umiejętności zadawania właściwych pytań, 12) nowy początek tworzony przez wszystkie wymienione trendy – nowy sposób myślenia, życia, działania, komunikacji. Jedną z głównych konsekwencji wskazanych trendów jest transformacja cyfrowa. Kształtowany przez technologie informacyjno-komunikacyjne rozwój społeczeń- stwa informacyjnego wyraża się rosnącym udziałem osób uczestniczących w prze- twarzaniu informacji mających kluczowe znaczenie w zdobywaniu wiedzy i zaspo- kajaniu potrzeb. Stopień zaspokajania tych potrzeb zależy więc od umiejętności korzystania z technologii i przyswajania cech kultury cyfrowej związanej z nową rzeczywistością kreowaną przez media cyfrowe. Prowadzi to do pojęcia społeczeń- stwa cyfrowego, w którym większość członków uczestniczy w przetwarzaniu in- formacji dzięki wykorzystaniu narzędzi tworzonych przez nowe media15. Poziom cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa danego kraju jest zależny od zaawansowania 15 K. Mazurek-Łopacińska, Konsument w społeczeństwie cyfrowym – wymiary i porównania międzynarodowe, „Marketing i Rynek” 2017, nr 9, s. 229. Złożoność otoczenia rynkowego organizacji w dobie cyfryzacji 15 wpływu technologii informacyjnej na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, konsumentów i gospodarstw domowych w różnych obszarach i wymiarach16. Transformacja cyfrowa oznacza nie tylko wdrażanie nowych rozwiązań, ale tak- że kompleksową zmianę sposobu działania i narzędzi wykorzystywanych w orga- nizacji. Główna zmiana obejmuje wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania procesami oraz ich integrację i ukierunkowanie na klienta. W branżach takich jak telekomunikacja, finanse, bankowość czy energetyka firmy od lat inwestują w nowe technologie, ale istotne zmiany zachodzą także w tradycyjnych segmentach ryn- ku oraz w sektorze publicznym i ochrony zdrowia. Otwartość na wyzwania zwią- zane z transformacją cyfrową można zauważyć w handlu i przemyśle. Następuje płynne przesunięcie obsługi klienta z oddziałów stacjonarnych do kanałów zdal- nych, telefonicznych i internetowych17. Mnogość kanałów, duża liczba informacji i rozproszone źródła danych powodują lawinowy wzrost tzw. touchpoints, gdzie konsumenci dowiadują się o produkcie lub weryfikują informacje o produktach, markach i dostawcach18. Transformacja cyfrowa organizacji to horyzontalne przekształcenia, których wyrazem jest między innymi stosowanie nowych modeli biznesowych, poszuki- wanie nowych źródeł zysku, innowacji czy sposobów konkurowania, usprawnia- nie operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażanie nowych metod za- rządzania talentami i klientami nowych mierników skuteczności działania19. Jako najważniejsze bariery cyfrowej transformacji wskazywane są: brak doświadczenia i odpowiednich umiejętności, wewnętrzny opór pracowników oraz podziały orga- nizacyjne, ograniczony budżet i kierownictwo firmy. Inwestycja w cyfryzację jest ściśle powiązana z rozwojem biznesu i w praktyce oznacza konieczność przenie- sienia decyzji na poziom strategiczny, a tym samym zmiany w mentalności zarzą- dzających. Warunkiem rozwoju przedsiębiorstw jest bowiem przejście z gospo- darki opartej na tradycyjnym przemyśle do gospodarki cyfrowej, wytwarzającej produkty wysoko przetworzone oraz zaawansowane technologicznie20. Cyfrowa transformacja oznacza nowe podejście do  procesów, produktów oraz klienta. Według koncepcji cyfrowej transformacji środowisko digital nie jest celem, ale 16 Tamże, s. 230. 17 P. Mazurkiewicz, Coraz więcej firm chce przechodzić na cyfrowe rozwiązania, „Rzeczpospo- lita”, 19.12.2017, s. L2. 18 A. Maciorowski, Trendy w digital marketingu…, s. 224. 19 G. Mazurek, Internet rzeczy a cyfrowa transformacja – implikacje dla marketingu B2C, [w:] Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska (red.), Internet of things. Nowy paradygmat ryn- kowy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017, s. 34. 20 P. Mazurkiewicz, Do cyfryzacji trzeba się najpierw solidnie przygotować, „Rzeczpospolita”, 19.12.2017, s. L3.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: