Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00014 011043 24121662 na godz. na dobę w sumie
Marketing 3.0 - ebook/pdf
Marketing 3.0 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: MT Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7746-004-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzisiejsi konsumenci wybierają produkty i usługi, które spełniają ich głębszą potrzebę kreatywności, idealizmu i integracji ze społecznością. Czołowe firmy zrozumiały, że muszą dotrzeć do tych wysoko świadomych, wykorzystujących zdobycze technologiczne klientów i że stare zasady marketingu na nic się zdadzą. Zamiast tego muszą stworzyć produkty, usługi i kulturę korporacyjną, które będą inspirować konsumentów i odzwierciedlać ich wartości. Legendarny guru marketingu Philip Kotler wraz z Hermawanem Kartajaya i Iwanem Setiawanem określili to ostateczne zerwanie z wcześniejszymi modelami biznesowymi przejściem do Marketingu 3.0. Wyjście poza obszar, w którym skupiamy się na produkcie (Marketing 1.0) i ten, w którym koncentrujemy się na konsumencie (Marketing 2.0), oznacza holistyczne podejście do klienta jako wielowymiarowego, wyznającego wartości człowieka, który może stać się współpracującym z nami partnerem. To jest właśnie Marketing 3.0. Autorzy jasno wykładają swoje koncepcje i przytaczają przykłady, które pomogą ci we wdrożeniu praktyk Marketingu 3.0 we własnej organizacji. Konsumenci zdali sobie sprawę, że ich siła nabywcza ma globalne oddziaływanie, co wpłynęło na ich zachowanie i chęć do wymiany opinii na temat dokonanych wyborów. Marketing 3.0 wyjaśnia, jak można wykorzystać społecznościowe dyskusje, pozycjonować swoją markę jako pozytywną siłę zmieniającą świat i współpracować z konsumentami – orędownikami marki. Książka idzie jednak dalej – nie tylko porusza kwestie relacji z konsumentami, ale również omawia to, jak firma definiuje swoje wartości i staje się ich ucieleśnieniem w oczach reszty interesariuszy. Opisuje, w jaki sposób marki walczą z ubóstwem, inicjują zmiany społeczno-kulturowe i wpływają na ochronę środowiska naturalnego. Przygląda się także wpływowi opartego na wartościach marketingu na pracowników, partnerów z kanałów dystrybucyjnych i udziałowców.

O AUTORACH

Philip Kotler jest honorowym profesorem w Katedrze Marketingu Międzynarodowego w Kellogg School of Management przy Northwestern University i jednym z głównych światowych autorytetów w sprawach marketingu. Jego prace determinują działania marketingowe na całym świecie od czterdziestu lat. Studia magisterskie w zakresie ekonomii ukończył na Uniwersytecie Chicagowskim, a doktorat, również z ekonomii, obronił w Massachusetts Institute of Technology. Otrzymał szereg nagród i honorowych tytułów od szkół z wielu krajów. Kotler jest znany na całym świecie – jego książki przetłumaczono na co najmniej dwadzieścia pięć języków, a sam regularnie zabiera głos na międzynarodowych forach.

Hermawan Kartajaya jest założycielem i dyrektorem zarządzającym MarkPlus, Inc. I jednym z „50 guru, którzy kształtują przyszłość marketingu” według Chartered Institute of Marketing z Wielkiej Brytanii. Iwan Setiawan jest starszym konsultantem w MarkPlus, Inc., gdzie doradza klientom w sprawach strategii marketingowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Philip Kotler Hermawan Kartajaya Iwan Setiawan marketing 3.0 Hermawan Kartajaya Iwan Setiawan Philip Kotler marketing 3.0 Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony Człowiek! Przełożyła Dorota Gasper Tytuł oryginału: Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit Przekład: Dorota Gasper Redakcja: Anna Żółcińska Projekt okładki: studio KARANDASZ Skład: Anna Surzycka-Kucharczuk Copyright © by 2010 by Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, and Iwan Setiawan. All rights reserved. Copyright © 2010 for the Polish edition by MT Biznes Ltd. All rights reserved. Warszawa 2010 MT Biznes Sp. z o.o. 01-694 Warszawa, ul. Oksywska 32 tel./faks 22 632 64 20 www.mtbiznes.pl e-mail: info@mtbiznes.pl ISBN 978-83-7746-004-7 Z PLIKU ZOSTAŁY USUNIĘTE PUSTE STRONY. Nowej generacji marketingowców, którzy pogłębią wkład marketingu w rozwój społeczny i środowiskowy. Philip Kotler Mojemu pierwszemu wnukowi, Darrenowi Hermawanowi, kolejnemu wielkiemu specjaliście w dziedzinie marketingu. Louise za jej nieustanne wsparcie. Hermawan Kartajaya Iwan Setiawan SPIS TREŚCI PRZEDMOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 CZĘŚĆ I TRENDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ROZDZIAŁ PIERWSZY Nadchodzi Marketing 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ROZDZIAŁ DRUGI Model przyszłości dla Marketingu 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 CZĘŚĆ II STRATEGIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ROZDZIAŁ TRZECI Przekonanie do misji konsumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 7 MARKETING 3.0 ROZDZIAŁ CZWARTY Przekonanie do wartości pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . 85 ROZDZIAŁ PIĄTY Przekonanie do wartości partnerów z kanału dystrybucyjnego 103 ROZDZIAŁ SZÓSTY Przekonanie do wizji udziałowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 CZĘŚĆ III ZASTOSOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 ROZDZIAŁ SIÓDMY Transformacja społeczno-kulturowa . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 ROZDZIAŁ ÓSMY Tworzenie przedsiębiorców na rynkach wschodzących . . . . 151 ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY Dążenie do ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 ROZDZIAŁ DZIESIĄTY Poskładanie wszystkiego w całość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 INDEKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 O AUTORACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 8 PRZEDMOWA W edług Alvina Tofflera rozwój ludzkiej cywilizacji można po- dzielić na trzy fale gospodarcze. Pierwsza fala to era agrar- na, w której najważniejszym kapitałem jest ziemia pod uprawę. Mój kraj, Indonezja, posiada bez wątpienia mnóstwo tego kapitału. Dru- ga fala to era przemysłowa, która nastąpiła po rewolucji przemysło- wej w Anglii i reszcie Europy. Na tym etapie liczyły się maszyny i fa- bryki. Trzecia fala to era informacji – do odniesienia sukcesu nie- zbędny jest umysł, informacja i zaawansowana technologia. Obec- nie, kiedy ludzkość staje przed problemem globalnego ocieplenia, zbliżamy się do czwartej fali, która zorientowana jest wokół kre- atywności, kultury, dziedzictwa i środowiska naturalnego. Będąc prezydentem Indonezji, chcę zmierzać w tym kierunku. Gdy czytałem tę książkę, zauważyłem, że marketing też zmierza tą drogą. Marketing 3.0 zasadza się na zdolności specjalistów od marketingu do wyczucia ludzkich obaw i pragnień, które odnoszą się do kreatywności, kultury, dziedzictwa i środowiska. Jest to szczegól- 9 MARKETING 3.0 nie ważne dla Indonezji, która znana jest ze swojej kulturowej róż- norodności. To również kraj ceniący wartości. Duchowość zawsze była w centrum naszego życia. Przykłady prężnie rozwijających się międzynarodowych koncer- nów, które wspierają Milenijne Cele Rozwoju w walce z ubóstwem i bezrobociem w krajach rozwijających się, napawają mnie optymi- zmem. Uważam, że partnerstwo sektora publicznego i prywatnego zawsze było i jest silnym fundamentem dla wzrostu gospodarczego, szczególnie w krajach rozwijających się. Niniejsza książka jest rów- nież ogromnym wsparciem dla mojej misji przeniesienia ubogich w Indonezji z dołu piramidy gospodarczej do jej środkowego sekto- ra. Współgra również ze staraniami naszego narodu w kwestii ochrony środowiska, będącego naszym największym zasobem. Podsumowując, jestem dumny, że dwóch znanych marketingo- wych guru poświęciło energię i wysiłki, aby stworzyć książkę, która ma pomóc w przemianie świata na lepsze. Gratulacje dla Philipa Kotlera, Hermawana Kartajaya i Iwana Setiawana za napisanie tej stymulującej przemyślenia książki. Mam nadzieję, że każdy, kto ją przeczyta, poczuje zachętę do zmieniania świata wokół. Susilo Bambang Yudhoyono Prezydent Republiki Indonezji 10 WSTĘP Ś wiat przechodzi przez okres nagłych i burzliwych zmian. Nie- dawny kryzys finansowy pogłębił niestety poziom ubóstwa i bez- robocia, zjawisk, z którymi rozpoczęto walkę na całym świecie za po- mocą pakietów stymulujących, aby przywrócić pewność i wzrost go- spodarczy. Ponadto zmiany klimatyczne i wzrost zanieczyszczeń zmuszają państwa do nakładania ograniczeń na emisję dwutlenku węgla, co stanowi dodatkowe obciążenie dla firm. Co więcej, bogate kraje Zachodu rozwijają się znacznie wolniej, a siła gospodarcza przechodzi na Wschód, do krajów, które doświadczają szybkiego wzrostu. Wreszcie, technologia przesuwa się z domeny mechanicznej do cyfrowej (Internet, komputery, telefony komórkowe i media społeczno- ściowe), co ma ogromny wpływ na producentów i konsumentów. Te i inne zmiany wymagają poważnego przemyślenia założeń marketingowych. Marketing jest wyraźnie powiązany ze zjawiskami makroekonomicznymi. Za każdym razem, gdy zmienia się otoczenie makroekonomiczne, zmieniają się zachowania konsumenckie, a to 11 MARKETING 3.0 z kolei prowadzi do zmian w marketingu. Przez ostatnie sześćdzie- siąt lat marketing przeszedł od stadium koncentracji na produkcie (Marketing 1.0) do fazy koncentracji na konsumencie (Marketing 2.0). Dzisiaj obserwujemy kolejną przemianę w odpowiedzi na nową dynamikę otoczenia. Firmy poszerzają swoje pole działania i skupia- ją się nie tylko na produktach i konsumentach, ale również na spra- wach ludzkości. Marketing 3.0 to etap, w którym firmy nie stawia- ją już w centrum zainteresowania konsumenta, ale człowieka, a ren- towność równoważona jest korporacyjną odpowiedzialnością. Firmy nie postrzegamy jako samotnego, samowystarczalnego gra- cza w konkurencyjnym otoczeniu, ale jako podmiot, który współdzia- ła z siecią lojalnych partnerów – pracowników, dystrybutorów, sprze- dawców i dostawców. Jeśli firma rozważnie dobierze swoich partne- rów, jeśli ich cele będą się pokrywać z jej dążeniami, a nagrody i ko- rzyści czerpane z działalności będą motywujące i sprawiedliwie dzie- lone, to taka firma wraz ze swoją siecią współpracowników stanie się silnym konkurentem. Żeby to osiągnąć, przedsiębiorstwo musi dzie- lić się swoją misją, wizją i wartościami z członkami zespołu, aby ci mogli działać w pełnej harmonii na drodze do wspólnych celów. W niniejszej książce opisujemy, jak firma może przekonać do swojej misji, wizji i wartości poszczególnych ważnych interesariu- szy. Przedsiębiorstwo generuje zyski, kreując wysoką wartość dla swoich konsumentów i reszty otoczenia. Mamy nadzieję, że firmy będą traktować swojego konsumenta jako strategiczny punkt wyj- ścia i gotowe są patrzeć na niego przez pryzmat pełnego człowie- czeństwa, poświęcając uwagę jego ludzkim troskom i potrzebom. Książka podzielona jest na trzy główne części. Część I stanowi pod- sumowanie kluczowych trendów biznesowych, które czynią z huma- nocentryzmu marketingową konieczność i leżą u podstaw Marketingu 3.0. W części II pokazujemy, jak firma może przekonać do swojej wi- zji, misji i wartości czołowych interesariuszy – konsumentów, pracow- ników, partnerów z kanału dystrybucyjnego i udziałowców. W części III omawiamy kilka najważniejszych kwestii związanych z zastosowa- 12 WSTĘP niem Marketingu 3.0 i wyjaśniamy na przykładach rzeczywistych wdrożeń, jak może być on wykorzystany przy rozwiązywaniu świato- wych problemów dotyczących zdrowia, ubóstwa i ochrony środowi- ska. Pokazujemy, jak korporacje mogą w tym pomóc, stosując model biznesowy, który w centrum stawia jednostkę ludzką. Wreszcie, w ostatnim rozdziale streszczamy dziesięć sztandarowych idei Marke- tingu 3.0, wspierając je przykładami z działalności firm, które uwzględniły je w swoim modelu biznesowym. Geneza książki Wstępna koncepcja Marketingu 3.0 została stworzona w listopa- dzie 2005 roku przez grupę konsultantów z MarkPlus, działającej w Azji Południowo-Wschodniej firmy marketingowej, której prze- wodził Hermawan Kartajaya. Po dwóch latach współpracy nad roz- budowaniem koncepcji Philip Kotler i Hermawan Kartajaya zapre- zentowali jej szkic ideowy w czasie odbywających się w Dżakarcie obchodów czterdziestej rocznicy powstania Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Jedyny członek G-20 z Azji Połu- dniowo-Wschodniej – Indonezja – to kraj, w którym skupienie na człowieku i nacisk kładziony na duchowość pozwalają przezwyciężyć trudności związane ze zróżnicowaniem narodu. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, spędził cztery lata nauki w Indonezji, gdzie dowiedział się o humanocentryzmie Wschodu. Marketing 3.0 zrodził się i został ukształtowany na Wschodzie i czu- jemy się zaszczyceni, że Susilo Bambang Yudhoyono, prezydent Re- publiki Indonezji, zechciał napisać przedmowę do naszej książki. Iwan Setiawan, jeden z konsultantów MarkPlus, współpracował z Philipem Kotlerem w Kellogg School of Management przy North- western University – jednej z najwybitniejszych szkół biznesowych Zachodu – aby odnieść koncepcję Marketingu 3.0 do pojawienia się nowego porządku gospodarczego i narodzin świata cyfrowego. 13 CZĘŚĆ I TRENDY ROZDZIAŁ PIERWSZY Nadchodzi Marketing 3.0 Dlaczego Marketing 3.0? Z upływem lat marketing przeszedł ewolucję obejmującą trzy stadia, które nazwaliśmy Marketingiem 1.0, 2.0 i 3.0. Wiele firm nadal praktykuje Marketing 1.0, inne korzystają z wersji 2.0, a nie- które przechodzą obecnie na wersję 3.0. Oczywiście przed tymi ostatnimi roztaczać się będą najszersze możliwości. Dawno temu, w epoce przemysłowej – kiedy to nadrzędną techno- logią były maszyny przemysłowe – w marketingu chodziło o sprzedaż towarów wyprodukowanych przez fabrykę. Produkty nie odznaczały się niczym szczególnym i były przeznaczone na szeroki rynek. Celem była standaryzacja i produkcja masowa, aby zmniejszyć koszty, a przez to obniżyć ceny produktów, dzięki czemu były one dostępne dla coraz szerszego grona kupujących. Owo podejście najlepiej oddaje strategia Henry’ego Forda przy sprzedaży modelu T, kiedy to stwierdził: „Klien- ci mogą kupić ten samochód w jakimkolwiek kolorze, na jaki mają ochotę, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny”. To były czasy Mar- ketingu 1.0 lub, innymi słowy, era koncentracji na produkcie. 17 MARKETING 3.0 Marketing 2.0 zrodził się w obecnych czasach – w epoce infor- macji. Teraz, gdy kluczową rolę odgrywa technologia informacyjna, marketing nie jest już taki prosty. Konsumenci są dobrze poinfor- mowani i mogą bez problemu porównać kilka podobnych ofert. Wartość produktu definiowana jest właśnie przez nich, a ich upodo- bania są bardzo różnorodne. Marketer musi podzielić rynek na seg- menty i opracować świetny produkt, którego sprzedaż skierowana będzie na konkretny rynek. W większości firm dobrze się sprawdza w tym przypadku złota zasada: „Klient nasz pan”. Oczywiście dla klientów to dobre wieści, gdyż rynek stara się odpowiadać na ich po- trzeby. Mogą przebierać wśród wielu alternatyw. Współcześni spe- cjaliści od marketingu próbują poruszyć serce i umysł konsumenta. Niestety takie podejście, gdzie w centrum zainteresowania stoi klient, wiąże się z założeniem, że konsument jest jedynie pasywnym celem kampanii marketingowych. Takie stanowisko jest charaktery- styczne dla Marketingu 2.0 lub inaczej ery orientacji na klienta. Obecnie jesteśmy świadkami narodzin Marketingu 3.0, czy też ery nakierowania na wartości. Dla marketerów nie ma już po prostu konsumenta – jest człowiek. Ma on rozum, serce i duszę. Coraz więk- sza grupa owych klientów stara się znaleźć rozwiązanie dla swoich trosk – coś, dzięki czemu świat stałby się lepszy. W świecie, gdzie nic nie jest pewne, szukają firm, które w swojej misji, wizji i zbiorze war- tości wyrażają cele spełniające ich najgłębsze pragnienie sprawiedli- wości społecznej, ekonomicznej i środowiskowej. Nie oczekują jedy- nie tego, że produkt lub usługa spełni ich potrzeby pod względem funkcjonalnym i emocjonalnym. Teraz kiedy robią zakupy, spodzie- wają się również spełnienia duchowego. Podobnie jak jego poprzednik, Marketing 3.0 także stara się za- spokoić życzenia konsumenta. Niemniej jednak misje, wizje i war- tości wyznawane przez firmy, które zdecydowały się działać zgodnie z wersją 3.0, w znacznie większym stopniu przyczyniają się do udo- skonalenia świata, w którym żyjemy. Ich celem jest zapewnienie rozwiązań problemów społecznych. Wersja 3.0 wynosi koncepcję 18 NADCHODZI MARKETING 3.0 marketingu na poziom ludzkich aspiracji, wartości i ducha. Zgod- nie z Marketingiem 3.0 konsument to człowiek w pełnym tego sło- wa znaczeniu. To istota ludzka, której żadnych potrzeb i nadziei nie należy nigdy zaniedbywać. W taki oto sposób Marketing 3.0 uzu- pełnia marketing emocjonalny elementem ludzkiego ducha. W czasach światowego kryzysu gospodarczego Marketing 3.0 na- biera większego znaczenia w życiu konsumentów, którzy znacznie bar- dziej odczuwają skutki gwałtownych zmian i turbulencji ekonomicz- nych, społecznych i środowiskowych. Choroby stają się pandemiami, ubóstwo ciągle rośnie, a środowisko naturalne ulega stopniowej degra- dacji. Przedsiębiorstwa praktykujące Marketing 3.0 dostarczają odpo- wiedzi na zgryzoty i wlewają nadzieję w serca zatroskanych ludzi, przez co wkraczają na wyższy poziom kontaktu ze swoimi klientami. Zgodnie z zasadami Marketingu 3.0 firmy wyróżniają się na rynku dzięki wyznawanym przez siebie wartościom. W czasach ciągłych zmian wartości zapewniają silną i unikatową pozycję przedsiębiorstwa. Tabela 1.1 podsumowuje porównanie pomiędzy omówionymi trzema wersjami marketingu. Aby lepiej zrozumieć ideę Marketingu 3.0, przybliżymy teraz na- turę trzech trendów, które kształtują obecny krajobraz biznesowy. Omówimy koncepcję współuczestnictwa, paradoks globalizacji oraz erę społeczeństwa twórczego. Zwróć uwagę, jak te trzy siły zmienia- ją konsumenta, dzięki czemu nastawia się on bardziej na współpra- cę, kulturę i duchowość. Zrozumienie tej transformacji pozwoli na głębsze pojmowanie Marketingu 3.0, będącego splotem marketingu kooperacyjnego, kulturowego i duchowego. Era współuczestnictwa i marketingu kooperacyjnego Wraz z postępem technologicznym w ciągu ostatnich stu lat nadeszły spore zmiany dotykające konsumentów, rynki i marketing. 19 MARKETING 3.0 Marketing 1.0 narodził się w wyniku rozwoju technologii pro- dukcyjnej podczas rewolucji przemysłowej. Marketing 2.0 jest dzieckiem technologii informacyjnej i Internetu. Obecnie techno- logia nowej fali staje się główną siłą napędową powstania Marke- tingu 3.0. Począwszy od roku 2000 technologia informacyjna przenikała i penetrowała główne rynki, aby następnie przekształcić się w coś, co nazywamy obecnie technologią nowej fali. Technologia nowej fali pozwala na łączenie się i interaktywność jednostek i grup. Składają się na nią trzy podstawowe elementy – tanie komputery i telefony komórkowe, niskie koszty połączeń internetowych oraz otwarte oprogramowanie1. Dzięki niej jednostki mogą wyrażać siebie i współpracować z innymi. Pojawienie się technologii nowej fali za- początkowało nową erę, którą Scott McNealy, prezes Sun Microsys- tems, określa mianem ery współuczestnictwa. W erze współuczestnic- twa ludzie nie tylko konsumują wiadomości, idee i rozrywkę, ale je również tworzą. Technologia nowej fali pozwala konsumentom na stanie się prosumentami. Jednym z czynników przyczyniających się do rozwoju technolo- gii nowej fali są narodziny mediów społecznościowych. Dzielimy je na dwie szerokie kategorie. Pierwsza zawiera ekspresywne media społecz- nościowe, takie jak blogi, Twitter, YouTube, Facebook, portale, na których dzielimy się z innymi własnymi zdjęciami, i tym podobne. Druga kategoria to kooperacyjne media społecznościowe, a wśród nich wymienić można znaną wszystkim Wikipedię2. 1 Termin technologia nowej fali został zainspirowany terminem komputeryzacja pią- tej fali w: Michael V. Copeland i Om Malik, How to Ride the Fifth Wave, „Business 2.0”, lipiec 2005. 2 Z polskich stron warto wymienić na przykład www.biblionetka.pl albo www.lu- bimyczytac.pl, gdzie użytkownicy rekomendują przeczytane książki, czy chociażby podstronę Onetu na temat filmów, gdzie każdy kinoman może dodać własną recen- zję i w ten sposób współtworzyć portal – przyp. tłum. 20 NADCHODZI MARKETING 3.0 0 3 . g n i t e k r a M y c ą j a i p u k s g n i t e k r a M h c a i c ś o t r a w a n ę i s 0 2 . g n i t e k r a M 0 1 . g n i t e k r a M y n a w o t n e i r o z g n i t e k r a M y c ą j u r t n e c n o k g n i t e k r a M a t n e i l k a n e i c k u d o r p a n ę i s m y z s p e l t a i w ś ć i n y z c U o g ć a m y z r t a z i a t n e m u s n o k i a i n a w k e z c o ć i n ł e p S y t k u d o r p ć a d e z r p S l e C i l a f j e w o n a i g o l o n h c e T a n j y c a m r o f n i a i g o l o n h c e T a w o ł s y m e z r p a j c u l o w e R y d n e r t e c ą j a j y z r p S a w o h c u d i a n l a n o j c o m e , a n l a n o j c k n u F a n l a n o j c o m e i a n l a n o j c k n u F a n l a n o j c k n u F i c ś o t r a w a t r e f O a m o l e i w - z - u l e i w a c a r p ł ó p s W m y n d e j - z - n e d e j a j c a l e R a m o l e i w - z - n e d e j a j c k a s n a r T m e t n e m u s n o k z a j c k a r e t n I a w o ł s o g e t m y n ł e p w k e i w o ł z C , ł s y m u y c ą j a d a i s o p i , u n e z c a n z a h c u d i e c r e s i c ś o t r a W e n j y c a r o p r o k i a j z i w , a j s i M m e c r e s i m e m u z o r ę i s y c ą j u r e i k i c n e m u s n o k i n t n e g i l e t n I y r u t a n j e n z c y z i f i m y c ą z c y t o d u t k u d o r p i m a b e z r t o p z i c n e i l k i w o s a M ? k e n y r ą j a g e z r t s o p y m r i f k a J y m r i f i u t k u d o r p e i n a w o n o j c y z o P a w o t k u d o r p a j c a k i f y c e p S e w o g n i t e k r a m e n z c y t y W u k n y r a n ę i s e i n e i n ż ó r y W u t k u d o r p e i n a w o c a r p O a j c p e c n o k a w o z c u l K a w o g n i t e k r a m 21 0 3 . i 0 2 . , 0 1 . u g n i i t e k r a M e n a n w ó r o P . 1 . 1 a e b a T l MARKETING 3.0 Ekspresywne media społecznościowe Przyjrzyjmy się wpływowi ekspresywnych mediów społeczno- ściowych na marketing. Na początku roku 2008 Technorati, wyszu- kiwarka mediów tworzonych przez użytkowników, odnotowała trzy- naście milionów aktywnych blogów na całym świecie. Podobnie jak w przypadku grona czytelników mediów drukowanych, liczba czy- telników blogów zależy od kraju. W Japonii blogi czyta 74 procent internautów, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych – jedynie 27 procent. Pomimo że wskaźnik w USA jest niski, ponad 34 procent czytelników blogów ma wpływ na śledzone dzienniki internetowe. W wyniku tego amerykańskie blogi stymulują działania u 28 pro- cent czytelników. Seth Godin, znany specjalista marketingowy, two- rzy popularną stronę internetową, która każdego dnia prezentuje nowy pomysł mający wpływ na tysiące ludzi, którzy zdecydowali się otrzymywać jego porady. Kolejnym popularnym sposobem blogowania, a także jedną z najszybciej rosnących form mediów społecznościowych, jest Twit- ter. Od kwietnia 2008 do kwietnia 2009 roku liczba użytkowników Twittera wzrosła o 1298 procent. Strona pozwala użytkownikom na publikowanie wiadomości (tweetów) o wielkości do 140 znaków. Uważa się, że ta forma aktywności jest znacznie prostsza od zwykłe- go blogowania, ponieważ użytkownicy mogą z łatwością wysyłać wiadomości z przenośnych urządzeń, takich jak iPhone lub Black- berry. Dzięki Twitterowi użytkownicy mogą dzielić się swoimi prze- myśleniami, informować znajomych i fanów o swoich zajęciach, a na- wet o swoim nastroju. Podobno aktor Ashton Kutcher zdobył na Twitterze rekordowe jednomilionowe grono czytelnicze i tym sa- mym pobił nawet CNN. Wiele blogów i kont na Twitterze ma charakter osobisty, gdzie autorzy dzielą się opiniami i pomysłami z wybranym gronem czytel- ników. Inny rodzaj blogów i tweetów tworzony jest przez osoby, które pragną komentować wydarzenia ze świata, dzielić się poglądami 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Marketing 3.0
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: