Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 003004 22421736 na godz. na dobę w sumie
Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej - książka
Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej - książka
Autor: , Liczba stron: 40
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2356-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła podstawowa
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Numer dopuszczenia: MEN 388/1/2011


Matematyka to potęga!

Komplet podręczników i zeszytów ćwiczeń z serii 'Matematyka Europejczyka' wydawnictwa Helion pozwala uczniom zdobywać wiedzę poprzez zabawę, a nauczycielom ułatwia przekazywanie nowego materiału w interesujący i niebanalny sposób. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej stanowi doskonałe uzupełnienie tego zestawu. Jest on przeznaczony dla drugiego etapu edukacji szkolnej i opiera się na podstawie programowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej). Stanowi także bazę dla programu nauczania matematyki w gimnazjum.

Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej to materiał dydaktyczny stanowiący niezastąpione wsparcie podczas projektowania zajęć z dziećmi przez kolejne trzy lata nauki matematyki. W książce można znaleźć szczegółowe założenia programu i systemu oceniania, a także proponowane metody pracy oraz sposoby realizacji celów kształcenia i wychowawczych.

Program pomoże Państwu:

Na zestawy z serii 'Matematyka Europejczyka' składają się podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Do zestawu została dołączona wyjątkowa płyta multimedialna, zawierająca mnóstwo zadań interaktywnych, animacji, gier edukacyjnych, origami oraz ćwiczeń dodatkowych z poszczególnych działów.

Matematyka Europejczyka - to się liczy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Program nauczania przeznaczony dla II etapu edukacyjnego. Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., nr 4, poz. 17). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Joanna Łotocka Projekt okładki: Urszula Buczkowska Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?prmesp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-2356-3 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Charakterystyka programu 5 Cele kształcenia — wymagania ogólne* .................................................... 5 Cele kształcenia — wymagania szczegółowe* .......................................... 6 Cele wychowawcze nauczania matematyki ............................................. 11 Sposoby realizacji celów ............................................................................. 12 Materiał nauczania ..................................................................................... 14 Ramowy rozkład materiału 30 Klasa IV ........................................................................................................ 30 Klasa V .......................................................................................................... 30 Klasa VI ........................................................................................................ 31 Przewidywane osiągnięcia uczniów 31 Klasa IV ........................................................................................................ 31 Klasa V .......................................................................................................... 32 Klasa VI ........................................................................................................ 34 Kontrola i ocena pracy ucznia 34 4 P R O G R A M N A U C Z A N I A M A T E M A T Y K I W S Z K O L E P O D S T A W O W E J P R Z E W I D Y W A N E O S I Ą G N I Ę C I A U C Z N I Ó W 3 1 W tym: arytmetyka geometria razem Klasa VI 80 50 130 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Liczby całkowite Ułamki Praktyczne zastosowania matematyki Figury płaskie Pola trójkątów i czworokątów Bryły Elementy algebry W tym: arytmetyka geometria algebra razem 65 55 10 130 15 30 20 20 20 15 10 Przy założeniu, że w tygodniu odbywają się 4 lekcje matematyki i że rok szkolny trwa ok. 190 dni powszednich (38 tygodni), przewidywana liczba lekcji matematyki w roku szkolnym wynosi ok. 150. Przy zaplanowaniu całorocznej pracy na 130 — 140 jednostek lekcyjnych nauczyciel ma do dyspozycji ok. 10 — 20godzin, które może przeznaczyć na utrwalanie ma- teriału lub o które zmniejszy się liczba lekcji z powodu wycieczek, imprez szkolnych czy nieobecności nauczyciela. Przewidywane osiągnięcia uczniów Klasa IV Uczeń kończący klasę IV powinien umieć: ♦ wykonywać proste działania pamięciowe w zakresie 100; ♦ zapisywać liczby w dziesiątkowym systemie pozycyjnym w zakresie milionów; 3 2 P R O G R A M N A U C Z A N I A M A T E M A T Y K I W S Z K O L E P O D S T A W O W E J ♦ zapisywać liczby w systemie rzymskim w zakresie 30; ♦ porównywać liczby wielocyfrowe; ♦ dodawać i odejmować liczby wielocyfrowe; ♦ mnożyć i dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe i dwucyfrowe; ♦ stosować kolejność wykonywania działań; ♦ odczytywać informacje z tabel i diagramów; ♦ znajdować nieznane liczby występujące w działaniach; ♦ szacować wyniki działań; ♦ posługiwać się kalendarzem, zegarem i jednostkami czasu; ♦ posługiwać się jednostkami długości i masy; ♦ rozumieć i stosować pojęcie ułamka zwykłego; ♦ porównywać ułamki zwykłe o równych licznikach lub mianownikach; ♦ skracać i rozszerzać ułamki zwykłe; ♦ dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych ♦ zamieniać ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 z postaci zwykłej mianownikach; na dziesiętną i odwrotnie; ♦ stosować ułamki dziesiętne do zapisu ceny, długości i masy; ♦ rozpoznawać podstawowe figury geometryczne: punkt, prostą, półprostą, odcinek, łamaną oraz koło, okrąg, kwadrat, prostokąt; ♦ rozpoznawać i rysować proste i odcinki prostopadłe i równoległe; ♦ mierzyć długości odcinków, obliczać długości łamanych; ♦ rysować odcinki o danej długości, rysować odcinki w skali; ♦ rysować kwadraty, prostokąty, koła; ♦ wskazywać własności prostokątów i kwadratów; ♦ obliczać obwody prostokątów i kwadratów; ♦ rozpoznawać i mierzyć kąty proste, ostre i rozwarte; Klasa V Uczeń kończący klasę V powinien umieć: ♦ zapisywać i odczytywać liczby wielocyfrowe w systemie dziesiątkowym (w zakresie miliardów); ♦ wykonywać w pamięci i sposobem pisemnym dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb naturalnych; ♦ znać kolejność wykonywania działań i stosować ją w obliczeniach wartości wyrażeń arytmetycznych; P R Z E W I D Y W A N E O S I Ą G N I Ę C I A U C Z N I Ó W 3 3 ♦ szacować wyniki działań; ♦ posługiwać się kalkulatorem przy obliczaniu wartości wyrażeń arytmetycznych; ♦ tworzyć diagramy i tabele, wykorzystując wielkości dane w tekście; ♦ obliczać nieznane liczby występujące w działaniach (za pomocą działań odwrotnych); ♦ rozpoznawać liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100; ♦ rozpoznawać liczby pierwsze i złożone; ♦ rozkładać liczby naturalne dwucyfrowe na czynniki pierwsze; ♦ skracać, rozszerzać i sprowadzać do wspólnego mianownika ułamki zwykłe; ♦ przedstawiać ułamki zwykłe na osi liczbowej; ♦ dodawać i odejmować ułamki zwykłe; ♦ mnożyć i dzielić ułamki zwykłe przez liczby naturalne; ♦ obliczać wartości prostych wyrażeń zawierających ułamki zwykłe, wykorzystując prawa działań oraz zasady kolejności wykonywania działań; ♦ zamieniać ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone i odwrotnie; ♦ dodawać i odejmować (w pamięci i pisemnie) ułamki dziesiętne; ♦ mnożyć i dzielić (w pamięci i pisemnie) ułamki dziesiętne przez ♦ obliczać wartości wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe ♦ znać pojęcie , wskazywać 100 , 50 , 25 danej wielkości w sytuacjach praktycznych; ♦ rozpoznawać figury geometryczne płaskie i wskazywać ich liczby naturalne; i dziesiętne; własności; obwody i pola; ♦ mierzyć kąty i rozpoznawać ich rodzaje; ♦ stosować jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2; ♦ rysować wielokąty za pomocą linijki, ekierki i cyrkla i obliczać ich ♦ zapisywać i prawidłowo interpretować wyrażenie algebraiczne będące wzorem, według którego obliczane jest pole; ♦ stosować skalę podczas rysowania wielokątów; ♦ rozpoznawać prostopadłościany i graniastosłupy proste oraz ich siatki; ♦ obliczać pole powierzchni prostopadłościanu. 3 4 P R O G R A M N A U C Z A N I A M A T E M A T Y K I W S Z K O L E P O D S T A W O W E J Klasa VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: ♦ dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i potęgować liczby naturalne ♦ porównywać i wykonywać proste rachunki na liczbach całkowitych w pamięci i pisemnie; w pamięci; nieskończonego; i nieskończone; ♦ dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe i dziesiętne; ♦ zapisywać ułamki zwykłe w postaci rozwinięcia dziesiętnego ♦ zaokrąglać liczby naturalne oraz rozwinięcia dziesiętne skończone ♦ wykonywać nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne; ♦ zamieniać i prawidłowo stosować jednostki długości, masy, czasu; ♦ rozwiązywać zadania dotyczące prędkości, drogi i czasu; ♦ rozpoznawać podstawowe własności figur geometrycznych płaskich; ♦ posługiwać się jednostkami miary długości, pola i objętości; ♦ obliczać pola trójkątów i czworokątów; ♦ rozpoznawać graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule; ♦ obliczać objętość i pole powierzchni prostopadłościanu; ♦ odczytywać, zapisywać i interpretować proste wyrażenia algebraiczne; ♦ rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania. Kontrola i ocena pracy ucznia Jednym z elementów pracy nauczyciela jest sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów. Bez sprawdzenia, czy uczeń opanował (lub w jakim stopniu opa- nował) wiedzę, niemożliwy byłby dalszy proces nauczania. Ocena jest in- formacją o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, jego postępach i jego trudnościach — informacją skierowaną do ucznia i jego opiekunów. Po- winna motywować ucznia do pracy i dawać mu poczucie własnej wartości. Aby ocena nie zniechęcała ucznia, należy wskazać mu możliwość jej po- prawienia.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: