Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00191 005185 22957938 na godz. na dobę w sumie
Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 208
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788322635964 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Tom poświęcony jest szeroko rozumianemu zagadnieniu materiałów autentycznych i dydaktycznych oraz wspomagających ich technologii w nauczaniu języków obcych w różnych kontekstach dydaktycznych. Obejmuje zarówno rozważania teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie stosowania materiałów i mediów na lekcji języka obcego w odniesieniu do analizy potrzeb ucznia/studenta, odpowiedniego ich doboru, jak i sposobów wykorzystania. Tom adresowany jest do nauczycieli glottodydaktyków pracujących głównie na kursach lektoratowych na wyższych uczelniach.

 

Danuta Gabryś-Barker, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Języka Angielskiego, kierownik Zakładu Psycholingwistyki Stosowanej. Zainteresowania badawcze: przyswajanie języka drugiego/obcego, wielojęzyczność, słownik wewnętrzny oraz metody badawcze, głównie jakościowe, jak również badanie w działaniu. Wybrane publikacje: Aspects of multilingual storage, processing and retrieval (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005) oraz Reflectivity in pre-service teachers: a survey of theory and practice (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012). Ponadto jest autorką ponad stu publikacji w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych wydanych między innymi przez wydawnictwo Multilingual Matters (Clevedon/Philadelphia) i Springer (Berlin/Heidelberg). Jest redaktorem naczelnym kwartalnika International Journal of Multilingualism (Routledge) oraz półrocznika Theory and Practice of Second Language Acquisition (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego). Ponadto wydała 9 tomów monografii pod swoją redakcją. Jest jednym z głównych organizatorów corocznej międzynarodowej konferencji na temat przyswajania języka obcego i drugiego, rozpoznawalnego i prestiżowego wydarzenia zapoczątkowanego w latach 80-tych przez prof. Janusza Arabskiego. [czerwiec 2019\

 

Ryszard Kalamarz, absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, starszy wykładowca języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ. Jako kierownik SPNJO aktywnie działa na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia, wspierania rozwoju zawodowego lektorów, stosowania innowacyjnych rozwiązań w dydaktyce języków obcych. Autor materiałów dydaktycznych na uczelnianej platformie i publikacji poświęconych akademickiemu e-learningowi. [28.08.2018\

 

Maria Stec, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Śląskim, starszy wykładowca języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, prowadzi lektorat na wydziałach w Katowicach i Cieszynie. Aktywna w działalności naukowej z zakresu lingwistyki stosowanej, jest autorką trzydziestu czterech artykułów opublikowanych w kraju i za granicą, tłumaczką tekstów filozoficznych, prawniczych i artystycznych, recenzentem materiałów dydaktycznych dla Polskiego Ministerstwa Edukacji z zakresu nauczania języka angielskiego.

Zainteresowania badawcze: lingwistyka stosowana, w tym nauczanie dzieci, przyswajanie języków obcych, wielojęzyczność i edukacja wielokulturowa. W szczególny sposób interesuje się konstrukcją, implementacją i ewaluacją materiałów do nauczania języków obcych, a także metodologią wizualną oraz multimodalną analizą dyskursu w materiałach dydaktycznych. [28.08.2018\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Materiały i Media we współczesnej glottodydaktyce wybrane zagadnienia Materiały i Media we współczesnej glottodydaktyce wybrane zagadnienia Danuty Gabryś-Barker, Ryszarda Kalamarza, Marii Stec pod redakcją Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2018 Redaktor serii: Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ryszard Kalamarz Recenzent Jarosław Krajka spis treści Wstęp (Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz, Maria Stec) . . . . . 7 Halina Chodkiewicz Rola czytania w języku obcym i uczenia się z tekstu akademickiego w rozwijaniu wiedzy przedmiotowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Agnieszka M. Sendur Analiza potrzeb jako pierwszy krok w doborze materiałów dydaktycznych . . 27 Elżbieta Pabian, Aleksandra Serwotka Foreign Language Teacher vs. Language Norm, Usage, and Variation. A Study of Selected Academic Textbooks . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Monika Horyśniak Różnorodność pomocy dydaktycznych a motywacja do nauki języka obcego . 57 Maria Stec Multimodality of Cultural Content in ELT Materials – A Comparative Study in the Polish Contex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Dorota Pudo Rola literatury i mediów obcojęzycznych w kształtowaniu językowego Ja idealnego uczniów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ewa Półtorak Nauczanie języków obcych w dobie nowych technologii: multimedialne narzędzia dydaktyczne a proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych . . 119 Ewelina Poniedziałek Filmy krótkometrażowe w nauczaniu języka hiszpańskiego . . . . . . . 135 Agnieszka Kruszyńska Lekcje języka obcego online dla dzieci – analiza problemów, narzędzi oraz materiałów dydaktycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 6 Spis treści Beata Bury To Game or Not to Game: The Use of Gamification in Teaching Business English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Joanna Miłosz-Bartczak Academic English for Engineers – podejście zadaniowe w specjalistycznym środowisku kształcenia językowego . . . . . . . . . . . . . . . 177 Agnieszka Gadomska Teaching (Academic) Research Skills Using Technology . . . . . . . . 189 Noty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 wstęp Niniejsza monografia, pt.: Materiały i media we współczesnej glottody- daktyce. Wybrane zagadnienia, to prezentacja zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień dotyczących stosowania materiałów tradycyjnych (klasycznych) i mediów (neomediów) w glottodydaktyce. Jest to zbiór ar- tykułów poruszających różnorodne kwestie związane z: wyborem, selekcją, stosowaniem i oceną materiałów edukacyjnych, zarówno drukowanych, jak i tych elektronicznych. Jako że tom ten poświęcony jest zagadnieniom od- noszącym się do tradycyjnych materiałów dydaktycznych (tekst, podręcznik), a także i tym nowszym oraz najnowszym (technologie i media) w nauczaniu języków obcych, siłą rzeczy jest on zbiorem tekstów bardzo różnorodnych pod względem treści. Różna jest też ich forma, ponieważ ich autorami są zarówno naukowcy, jak i lektorzy języków obcych na wyższych uczelniach. Ci pierwsi są autorami rozważań teoretycznych, przeglądowych, natomiast wspomnieni lektorzy są autorami tekstów empirycznych, powstałych na bazie własnych doświadczeń glottodydaktycznych i wynikających z nich przemyśleń. Czytelnik znajdzie tu również sprawozdania z projektów glottodydaktycznych. Rozwa- żania teoretyczne nad tekstem, czyli podstawowym i najbardziej tradycyjnym materiałem dydaktycznym (i jego właściwym doborem, zgodnym z potrzebami uczącego się), stanowią punkt wyjścia do szerszej dyskusji nad ewolucją ma- teriałów dydaktycznych (i tych adaptowanych do kontekstu nauczania języka obcego), które stanowić mogą dobre źródło dla nauczyciela-glottodydaktyka. Kolejne artykuły odnoszą się zatem do bardziej nowoczesnych form, takich jak media (na przykład film) i nowoczesne technologie oferujące nieskończoną liczbę możliwości w nauczaniu języków obcych, czyniąc je nie tylko bardziej atrakcyjnymi, ale i bardziej efektywnymi. Jako że większość autorów teks- tów to lektorzy języków obcych na wyższych uczelniach, gdzie prowadzi się specjalistyczne kształcenie językowe, również teksty poświęcone tej specyfice znalazły się w tym tomie. Odnoszą się one do nauczania na przykład języka 8 Wstęp biznesu czy języka inżynierów, a także w kontekście nauczania akademickiego, do kształcenia umiejętności rozwijania własnego warsztatu badawczego w celu prowadzenia bardziej efektywnie procesu nauczania języka obcego we własnym kontekście zawodowym. Artykuły rozpoczynające tę monografię koncentrują się na problematyce wyboru i selekcji materiałów, których ilość, jakość oraz zastosowanie nie- jednokrotnie stanowią – dla nauczycieli przede wszystkim początkujących, prowadzących kursy językowe zarówno dla dzieci, nastolatków, jak i osób dorosłych – dylemat. W tekście otwierającym monografię – Haliny Chodkie- wicz pt. Rola czytania w języku obcym i uczenia się z tekstu akademickiego w rozwijaniu wiedzy przedmiotowej – Autorka podkreśla rolę przemyślanego doboru tekstów w nauczaniu wybranych przedmiotów. Tematykę tę kontynuuje Agnieszka M. Sendur w artykule Analiza potrzeb jako pierwszy krok w do- borze materiałów dydaktycznych, który przedstawia pierwszy etap, niezbędny w selekcji gotowych zasobów i konstrukcji nowych materiałów czy programów dydaktycznych, jakim jest analiza potrzeb językowych użytkowników. Autorka wykorzystuje wnioski płynące z badań dotyczących nauczania języka angiel- skiego używanego w komunikacji zawodowej przez polskich policjantów. Temat tekstu i roli, jaką ten tekst odgrywa w systemie edukacji, zobrazowały Elżbieta Pabian oraz Aleksandra Serwotka w artykule Foreign Language Teacher vs. Language Norm, Usage, and Variation. A Study of Selected Academic Textbooks (Nauczyciel języka obcego wobec normy językowej oraz użycia i odmiany języ- ka. Analiza wybranych podręczników akademickich). Autorki odwołują się do przykładów wprowadzania na zajęciach językowych zadań wspomagających przetwarzanie informacji, integracji i ewaluacji. Charakteryzują także strategie umożliwiające efektywne czytanie i uczenie się. Sięgnęły również do nauczania gramatyki na poziomie uniwersyteckim, wykazując zauważalną w dobie globa- lizacji zbieżność zmian zachodzących w sferze komunikacji językowej i w za- kresie ewoluujących potrzeb jej uczestników. Autorki uznają tekst za kluczowy element materiałów językowych. Poruszana problematyka wyboru tekstów i ich oceny ma na celu przedstawienie szeregu rozwiązań uwzględniających aktualne procesy, jakim podlega język. W kolejnym artykule, pt. Różnorodność pomocy dydaktycznych a motywa- cja do nauki języka obcego, Monika Horyśniak przedstawia dylematy związane z wielością i rozmaitością zasobów edukacyjnych, jakie są obecnie stosowane w nauczaniu języków obcych. Na podstawie badań ankietowych Autorka przed- stawia opinie respondentów na temat preferencji, przydatności i częstotliwości korzystania z pomocy dydaktycznych w nauce języka. Maria Stec w artykule pt . Multimodality of Cultural Content in ELT Materials – A Comparative Study in the Polish Context (Multimodalność treści kulturowych w materiałach do na- uczania języka angielskiego: szkic badań porównawczych w polskim kontekście) opisuje najważniejsze aspekty multimodalne w treściach kulturowych oferowa- Wstęp 9 nych w podręcznikach do nauczania języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Opracowanie stanowi porównanie relacji między językiem a obrazem w tworzeniu znaczeń. Temat doboru materiałów – a dokładniej teks- tów z literatury czy mediów – został również przedstawiony w artykule Doroty Pudo pt. Rola literatury i mediów obcojęzycznych w kształtowaniu językowego „Ja” idealnego uczniów. Autorka podkreśliła w nim rolę materiałów edukacyj- nych w procesie tworzenia językowego Ja idealnego ucznia i rolę motywacji uczniów. Proces ten może być skutecznie wspierany przez odpowiednie teksty, umożliwiające wyrażanie uczuć i myśli, osobiste zaangażowanie i autentyczną komunikację w klasie podczas nauki języka obcego. Kolejne artykuły w monografii prezentują problematykę materiałów edu- kacyjnych w kontekście mediów, współczesnych technologii i narzędzi multi- medialnych, jakie można wykorzystywać w procesie nauczania i uczenia się języka obcego. Ewa Półtorak w artykule pt. Nauczanie języków obcych w dobie nowych technologii: multimedialne narzędzia dydaktyczne a proces pozyski- wania/przekazywania informacji zwrotnych rozpoczyna tę część monografii, której głównym tematem jest zastosowanie technologii informacyjno-komuni- kacyjnych w procesie kształcenia językowego. Autorka rozważa użyteczność tych narzędzi w kontekście przekazywania i uzyskiwania informacji zwrotnych (ang. feedback) przez poszczególnych uczestników edukacji językowej. Tematy- ka multimedialna to również zastosowanie filmu w edukacji. Temat ów został omówiony przez Ewelinę Poniedziałek w artykule pt. Filmy krótkometrażowe w nauczaniu języka hiszpańskiego. Autorka podkreśla znaczenie komunikacji audiowizualnej w kształceniu językowym, a na przykładzie zajęć z dziećmi ukazuje korzyści płynące z zastosowania filmów w nauczaniu hiszpańskiego, wskazując jednocześnie etapy pracy z filmem oraz rozwój sprawności werbal- nych i niewerbalnych. Tekst Agnieszki Kruszyńskiej pt. Lekcje języka obcego online dla dzieci – analiza problemów, narzędzi oraz materiałów dydaktycz- nych poświęcony jest problematyce materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia lekcji online dla dzieci. Autorka analizuje narzędzia, metody oraz sposoby konstrukcji takich materiałów, powołując się na wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli języków obcych w kontekście między- narodowym. Beata Bury w artykule pt. To Game or Not to Game: The Use of Gamification in Teaching Business English (Wykorzystanie elementów gry- walizacji w nauczaniu języka angielskiego biznesowego), opisując współczesne technologie obecne w nauczaniu, zaprezentowała grywalizację (ang. gamifi- cation), czyli kolejne narzędzie stosowane w nauce języków obcych. Autorka, charakteryzując grywalizację, odwołuje się do gier stosowanych w utrwalaniu angielskiego słownictwa biznesowego na zajęciach ze studentami. Swoje roz- ważania ilustruje wynikami badań ankietowych. Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w edukacji językowej na pozio- mie uczelni wyższych dominuje w artykułach końcowych monografii. Joanna 10 Wstęp Miłosz-Bartczak w artykule pt. „Academic English for Engineers” – podejście zadaniowe w specjalistycznym środowisku kształcenia językowego przedstawia materiał specjalistyczny skonstruowany na podstawie podejścia zadaniowego w nauczaniu języka obcego studentów politechnik. Autorka opiera się na przykładach i ćwiczeniach z innowacyjnego podręcznika (skryptu) Academic English for Engineers. Ostatni artykuł, pt. Teaching (Academic) Research Skills Using Technology (Nauczanie umiejętności korzystania ze źródeł w pisaniu akademickim za pomocą TIK), Agnieszki Gadomskiej wskazuje na dylematy związane z nauczaniem i rozwijaniem umiejętności korzystania z dostępnych źródeł oraz umiejętności pisania w kontekście akademickim. Autorka opisała części składowe tego procesu, uwzględniając selekcję źródeł i materiałów, ich ewaluację, dokumentację oraz wykorzystywanie w pracy własnej. Istotnym efektem tego procesu jest bowiem ukształtowanie świadomego i krytycznego użytkownika źródeł, mediów i technologii, wystrzegającego się plagiatu czy techniki „kopiuj – wklej”. Artykuły zgromadzone w monografii przedstawiają zagadnienia dotyczące stosowania różnorodnych dostępnych materiałów w procesie uczenia się i nau- czania języków obcych we współczesnej edukacji językowej w Polsce. Przed- stawione artykuły odnoszą się zarówno do nauczania dzieci, jak i dorosłych, na kursach języków obcych języka ogólnego, jak i tych specjalistycznych. Są to materiały klasyczne, wielokrotnie zweryfikowane w praktyce glottodydak- tycznej (podręczniki, opracowania książkowe, obrazy/ikonografiki) oraz te wy- wodzące się z zaawansowanych technologii, takich jak pomoce multimedialne, filmy czy gry jako podstawa grywalizacji. Mamy nadzieję, że Czytelnik niniejszej monografii znajdzie w niej in- teresujący materiał teoretyczny i praktyczny, inspiracje metodyczne, a także wskazówki dotyczące procesu selekcji, korzystania z materiałów i ich ewaluacji oraz mediów, jakie stosowane są we współczesnej glottodydaktyce. Być może zaproponowane rozwiązania znajdą szersze zastosowanie w systemowej eduka- cji językowej bądź też na kursach językowych w różnych grupach wiekowych, na różnych poziomach zaawansowania czy też rozwoju zawodowego. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz, Maria Stec Noty O Redaktorach Danuta Gabryś-Barker, profesor, pracownik naukowo-dydaktyczny w Uni- wersytecie Śląskim w Instytucie Języka Angielskiego. Jej główne zaintereso- wania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu psycholingwistyki stosowanej, przyswajania języków oraz wielojęzyczności. Zajmuje się również kształceniem przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Opublikowała dwie książki, ponad sto osiemdziesiąt artykułów naukowych w kraju i za granicą oraz zredagowa- ła osiemnaście tomów. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika “International Journal of Multilingualism” (Taylor Francis/Routledge) oraz półrocznika “Theory and Practice of Second Language Acquisition” (Wydawnictwo Uni- wersytetu Śląskiego). Współpracuje ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania Języków Obcych. Ryszard Kalamarz, absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, starszy wykładowca języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ. Jako kierownik SPNJO aktywnie działa na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia, wspierania rozwoju zawodowego lektorów, stosowania innowacyjnych rozwiązań w dydaktyce języków obcych. Autor materiałów dydaktycznych na uczelnianej platformie i publikacji poświę- conych akademickiemu e-learningowi. Maria Stec, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki w Uniwer- sytecie Śląskim, starszy wykładowca języka angielskiego w Studium Praktycz- nej Nauki Języków Obcych, prowadzi lektorat na wydziałach w Katowicach i Cieszynie. Aktywna w działalności naukowej z zakresu lingwistyki stosowa- 204 nej, jest autorką trzydziestu czterech artykułów opublikowanych w kraju i za granicą, jest tłumaczką tekstów filozoficznych, prawniczych i artystycznych, recenzentem materiałów dydaktycznych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu nauczania języka angielskiego. Jej główne zainteresowania obejmują lingwistykę stosowaną, w tym nauczanie dzieci, przyswajanie języków obcych, wielojęzyczność i edukację wielokulturową. W szczególny sposób interesuje się konstrukcją, implementacją i ewaluacją materiałów do nauczania języków obcych, a także metodologią wizualną oraz multimodalną analizą dyskursu w materiałach dydaktycznych. O Autorach Beata Bury, magister filologii angielskiej, doktorantka w Wyższej Szkole Filo- logicznej we Wrocławiu, nauczyciel akademicki. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół najnowszych zapożyczeń angielskich na polskich blogach internetowych, memów internetowych oraz wykorzystaniu nowoczesnych tech- nologii w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego. Autorka kilku arty- kułów w publikacjach krajowych i zagranicznych. Halina Chodkiewicz, doktor habilitowany i profesor nadzwyczajny, kie- rownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Opiekun naukowy wielu prac licencjackich, magisterskich oraz dziewięciu prac doktorskich. Autorka trzech monografii (m.in. Vocabulary Acquisition from the Written Context, 2000), kil- kudziesięciu artykułów naukowych oraz współredaktorka pięciu tomów opubli- kowanych w kraju i za granicą (Towards Integrating Language and Content in EFL Contexts: Teachers’ Perspectives, 2015; Working with Text and around Text in Foreign Language Environments, 2016, współred. M. Krzemińska-Adamek, P. Steinbrich). Jej prace badawcze dotyczą szerokiego wachlarza problematy- ki akwizycji i dydaktyki języka angielskiego jako obcego, w tym rozwijania sprawności czytania, strategii słuchania i czytania, przyswajania i nauczania słownictwa obcojęzycznego, konceptu zainteresowania oraz zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego. Agnieszka Gadomska, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993–2002 wykładowca Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 roku pracuje w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu SWPS, w którym od 2008 roku pełni funkcję koordynatora praktycznej nauki języka angielskiego; współ- Noty 205 autorka projektu WSiP: E-Akademia Przyszłości, obejmującego 200 polskich gimnazjów, 1 500 nauczycieli oraz 15 000 uczniów. W działalności naukowo- -badawczej koncentruje się na zastosowaniu technologii informatycznych w glottodydaktyce, tworzeniu i wykorzystaniu materiałów autorskich. Monika Horyśniak ukończyła studia na kierunkach: filologia romańska i filo- logia włoska. Obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Filologicznym Uniwer- sytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe w zakre- sie sztuki w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Brała udział w licznych konferencjach i warsztatach oraz szkoleniach dla nauczycieli. Jest autorką pub- likacji w „Neofilologu” na temat sposobów wykorzystania obrazu w nauczaniu słownictwa w języku obcym i wykorzystania elementów sztuk plastycznych w dydaktyce języków obcych. W monografii Ocenianie i pomiar biegłości ję- zykowej (Katowice 2016) podjęła temat ewaluacji i czynników wpływających na stopień przygotowania się uczniów do różnych form weryfikacji kompeten- cji językowych. Ma doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą, studenta- mi i osobami dorosłymi. Obecnie pracuje w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rybniku. Agnieszka Kruszyńska, asystentka w Katedrze Filologii Hiszpańskiej Uniwer- sytetu Łódzkiego oraz nauczycielka języka hiszpańskiego i wychowawczyni w Publicznym Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Zainteresowania naukowe: językoznawstwo hiszpańskie, gramatyka opisowa języka hiszpań- skiego, metodyka nauczania języków obcych, dydaktyka języka hiszpańskiego, rozwijanie kreatywności u nastolatków, grywalizacja w edukacji oraz wykorzy- stanie IT w edukacji. Autorka publikacji z zakresu nauczania języka hiszpań- skiego oraz nowoczesnego programu rozwijającego kreatywność u uczniów gimnazjum oraz popularnego wśród nauczycieli z całego świata bloga z ma- teriałami dydaktycznymi do nauczania języków obcych – Olé Edu oleedu.pl Zdobywczyni tytułu „Nauczyciel Innowator” podczas XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017. Joanna Miłosz-Bartczak, wykładowca w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej, współautorka podręcznika Academic English for Engineers (razem z dr. Johnem Spellerem). W swojej pracy często wykorzystuje innowacyjne metody nauczania, takie jak TBL, PBL oraz Case Method Teaching. Elżbieta Pabian, lektor w Zakładzie Lingwistyki Tekstu, w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze obejmują socjolingwistykę, w tym analizę języka prasy oraz relacji między płcią a językiem, a także dydaktykę języka angielskiego, metodologię nauczania oraz teorię i praktykę przekładu specjalistycznego. Noty 206 Ewelina Poniedziałek, doktor nauk humanistycznych i adiunkt w Zakładzie Informacji Naukowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautorka monografii: Kształcenie pracowników informacji naukowej w USA, Filantropijna pomoc Niemców dla Polaków w latach 1970–1989, Miscellanea (między-)kulturowe. Refleksje, po- równania, zbliżenia literackie, autorka publikacji: Literatura krajów Ameryki Łacińskiej w polskiej recepcji w latach 1945–1989. Redaktorka serii wydawni- czej: Współczesne problemy komunikacji i informacji naukowej. Studia, szkice, przyczynki. Ewa Półtorak, doktor nauk humanistycznych i pracownik Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość. Zainteresowania badawcze: ję- zykoznawstwo stosowane, glottodydaktyka, psycholingwistyka, efektywność kształcenia językowego, wykorzystanie nowych technologii w procesie dy- daktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesu nauczania/uczenia się języka francuskiego jako drugiego języka obcego. Dorota Pudo, doktor nauk humanistycznych i adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturoznawca, absolwent psycho- logii, obecnie interesuje się glottodydaktyką, szczególnie psychologicznymi aspektami przyswajania języków obcych. Agnieszka M. Sendur, doktor nauk humanistycznych. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a studia magisterskie w za- kresie filologii angielskiej ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada szerokie doświadczenie jako nauczyciel języka angielskiego, w tym tzw. języ- ków specjalistycznych, metodyk, trener i egzaminator, a także współautorka podręczników. Współpracuje z wydawnictwami polskimi i brytyjskimi oraz instytucjami zajmującymi się egzaminowaniem tworząc i recenzując materiały dydaktyczne. Związana z Filologią angielską oraz Studium Języków Obcych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jej główne za- interesowania badawcze dotyczą testowania i oceniania w zakresie języków obcych, nauczania i testowania języków specjalistycznych oraz wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języka obcego. Aleksandra Serwotka, absolwentka kierunków filologia: języki stosowane (francuski i angielski) oraz filologia romańska. Zainteresowania naukowe oscy- lują wokół glottodydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka francuskiego i angielskiego, fonodydaktyki, zagadnienia transferu językowego oraz nauczania na odległość. Noty Redaktorzy Gabriela Marszołek (teksty angielskie) Katarzyna Więckowska (teksty polskie) Projektant okładki Adam Malski Przygotowanie okładki do druku Magdalena Starzyk Korektorzy Krystian Wojcieszuk (teksty angielskie) Lidia Szumigała (teksty polskie) Łamanie Barbara Wilk Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3595-7 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3596-4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13,0. Ark. wyd. 14,0. Papier offset. III kl., 90 g Cena 40 zł (+ VAT) Druk i oprawa Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: