Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 008358 24110028 na godz. na dobę w sumie
Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 1 - ebook/pdf
Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3065-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> social media
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

'Przedstawiany tom stanowi pierwszą cześć zbioru tekstów poświęconych problematyce mediów społecznościowych – fenomenu współczesnej kultury partycypacji. Media społecznościowe, które stały się wyznacznikiem kolejnej fazy rozwoju Internetu zwanej Web 2.0, organizują życie społeczne użytkowników w coraz rozleglejszym zakresie. Problem skutków rozwoju mediów społecznościowych i ich wpływu na relacje społeczne w przyszłości pozostaje trudny do antycypacji wobec przyspieszenia technologicznego oraz gwałtownej zmiany społecznej. Niemniej wzrost liczby użytkowników i ich aktywności w sieci wymusza na badaczach podjęcie tematyki mediów społecznościowych w kontekście wielu dyscyplin naukowych. (...) Poruszana tematyka badawcza stanowi jedynie wprowadzenie do analizy wykorzystania nowych mediów w codziennym życiu, wskazując zarówno na ich moc, jak i zagrożenie dla współczesnej komunikacji społecznej.' (fragment Wstępu)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

pod redakcją Krystyny Doktorowicz TOM 1 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE Dialog w cyberprzestrzeni I M E D A S P O Ł E C Z N O Ś C O W E I Więcej o książce CENA 24 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3065-5 KATOWICE 2016 Media społecznościowe Dialog w cyberprzestrzeni Tom 1 NR 3570 Media społecznościowe Dialog w cyberprzestrzeni Tom 1 pod redakcją Krystyny Doktorowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Telewizja, Radio, Film Piotr Ślęzak Receznzent Bogusław Nierenberg Spis treści 9 17 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krystyna Doktorowicz, Christoph Huth, Anna Latos Youth and New Media. The Impact of Socio-Economic Status on the Use of New Media by the Teenagers in Poland and Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamil NiesŁony Wykorzystanie mediów społecznościowych przez miasta na prawach po- wiatu w województwie śląskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agata Olszanecka-Marmola Efektywność wykorzystania narzędzi komunikowania politycznego w In- ternecie przez prezydentów miast na prawach powiatu województwa ślą- skiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Dagmara Drzazga Franciszkanie – od średniowiecznej mistyki do obecności w cyberprzes- trzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Olaf Flak, Adrian Robak Popularność utworów muzycznych i ich coverów na YouTube . . . . . . . . . . . 177 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 73 5 Table of Contents 13 73 17 Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krystyna Doktorowicz, Anna Latos, Christoph Huth Youth and New Media. The Impact of Socio-Economic Status on the Use of New Media by the Teenagers in Poland and Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamil NiesŁony The use of social media by cities with county rights in Silesian Voivode- ship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agata Olszanecka-Marmola The efficiency of using political communication tools on the Internet by the presidents of cities with county rights in Silesian Voivodeship . . . . . . . . . . . 111 Dagmara Drzazga Franciscans – from medieval mysticism to the presence in cyberspace . . . . 141 Olaf Flak, Adrian Robak The popularity of musical works and their covers on YouTube . . . . . . . . . . . 177 Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 About the authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 7 Wstęp Przedstawiany tom stanowi pierwszą cześć zbioru tekstów poświęco- nych problematyce mediów społecznościowych – fenomenu współczes- nej kultury partycypacji. Media społecznościowe, które stały się wyznacz- nikiem kolejnej fazy rozwoju Internetu zwanej Web 2.0, organizują życie społeczne użytkowników w coraz rozleglejszym zakresie. Problem skut- ków rozwoju mediów społecznościowych i ich wpływu na relacje społecz- ne w przyszłości pozostaje trudny do antycypacji wobec przyspieszenia technologicznego oraz gwałtownej zmiany społecznej. Niemniej wzrost liczby użytkowników i ich aktywności w sieci wymusza na badaczach podjęcie tematyki mediów społecznościowych w kontekście wielu dy- scyplin naukowych. Badania te mają odpowiedzieć na pytania naukowe o znaczenie kultury partycypacji dla procesów kulturowych, relacji spo- łecznych, polityki i ekonomii, a także dla tworzenia nowych paradygma- tów komunikowania. Współczesny użytkownik mediów, uwolniony od masowego audytorium, sam tworzy i upowszechnia przekazy na wielu platformach. Uczestniczy w procesach komunikowania społeczności wir- tualnych funkcjonujących na portalach społecznościowych niejednokrotnie w stopniu porównywalnym z relacjami rzeczywistymi. Młody użytkow- nik związany z kolejnymi generacjami technologii mobilnych postrzega świat wirtualny jako naturalne środowisko, bez którego nie może reali- zować codziennych interakcji i zadań. Media społecznościowe organizu- ją życie jednostek, grup społecznych, instytucji i organizacji, stając się nie- jednokrotnie niezbędnym narzędziem ich funkcjonowania. Internet Web 9 ę t s p 2.0 oferuje nowe beneficja społeczeństwa informacyjnego. Zarazem gene- ruje zagrożenia i deficyty wpływające na procesy społeczne. Poszerzenie W sfery publicznej o przestrzeń mediów społecznościowych zwiększa po- tencjał wymiany informacji, idei i wartości, choć jednocześnie wpływa na ograniczenie i uproszczenie debaty publicznej. Przestrzeń wirtualna jest niestabilna, nietrwała i zmienna, ale uczestnictwo w niej wymuszone jest przez organizacje życia społecznego w wielu wymiarach. Media społecz- nościowe zawładnęły użytkownikami, generując procesy, których nie spo- sób powstrzymać, można je jedynie opisywać i analizować. Umieszczone w poszczególnych tomach teksty odnoszą się do proble- matyki mediów społecznościowych w aspektach kulturowych, społecz- nych i pijarowskich. Tom pierwszy zawiera artykuły przedstawiające wy- niki badań nad wykorzystaniem mediów społecznościowych w relacjach społecznych. Tekst Krystyny Doktorowicz, Anny Latos i Cristopha Hutha Youth and Media. The Impact of Socio-Economic Status on Use of New Media by the Teenagers in Poland and Germany powstał jako wynik badań kom- peratywnych grup nastolatków w Polsce i w Niemczech, prowadzonych w zakresie użytkowania nowych mediów, w tym aktywnego zaangażo- wania w media społecznościowe. Autorzy skoncentrowali się na wpły- wie statusu społeczno-ekonomicznego młodych użytkowników i ich ro- dzin na sposoby wykorzystywania mediów i partycypacji w procesach komunikowania. Kolejne dwa artykuły dotyczą problematyki wykorzy- stania mediów społecznościowych przez lokalne samorządy wojewódz- twa śląskiego. Kamil Niesłony opisuje wykorzystanie mediów społecz- nościowych przez miasta na prawach powiatu, udawadniając, że media społecznościowe stanowią jedno z ważniejszych narzędzi informacyjno- -promocyjnych w rękach urzędników. Z kolei Agata Olszanecka-Marmo- la analizuje efektywność wykorzystania narzędzi komunikowania poli- tycznego w Internecie przez prezydentów miast na prawach powiatów. Autorka wskazuje na słabe wykorzystanie tego medium przez badanych polityków lokalnych. Dagmara Drzazga w artykule zatytułowanym Fran- ciszkanie w mediach społecznościowych – tradycja i współczesność przeprowa- dza nas przez proces komunikacji społecznej realizowanej przez Kościół katolicki, wskazując na osiągnięcia franciszkanów w budowaniu dialogu w internecie. Tu media społecznościowe są potraktowane jako istotne na- rzędzie nie tylko informacji, ale także ewangelizacji. Wreszcie ostatni arty- 10 kuł tego tomu, autorstwa Olafa Flaka i Adriana Robaka, dotyczy popular- ności utworów muzycznych i ich coverów na YouTube. Autorzy określają podstawowe czynniki powodujące większy popyt na cover piosenki niż na jej oryginał. Poruszana tematyka badawcza stanowi jedynie wprowa- dzenie do analizy wykorzystania nowych mediów w codziennym życiu, wskazując zarówno na ich moc, jak i zagrożenie dla współczesnej komu- nikacji społecznej. p ę t s W 11 Preface The present volume constitutes the first part of the collection of texts devoted to the problem of social media – the phenomenon of contempo- rary participatory culture. Social media, which have become the indica- tor of successive stage in the development of the Internet called Web 2.0, organize the social life of their users in more and more extensive range. The effects of the development of social media and their influence on fu- ture social relations is hard to anticipate in view of tech acceleration and rapid social changes. Nevertheless, the increase in the number of users and their internet activity forces the researchers to undertake the problem of so- cial media in the context of numerous academic disciplines. These studies aim at answering academic questions concerning the meaning of participa- tory culture for cultural processes, social relations, politics and economy, and also for the development of new communication paradigms. Contem- porary media users, liberated from mass audience, create and publicize their work on numerous platforms. Frequently, they take part in commu- nication processes of virtual communities which function on social net- work sites in a degree comparable to real-life relations. A young user of successive generations of mobile technology perceives the virtual world as his natural environment without which he is not able to carry out eve- ryday interactions and duties. Social media organize the lives of individ- uals, social groups, institutions, and organizations, at the same time fre- quently becoming an indispensable tool of their functioning. The Web 2.0 offers new benefits of the information society. On the other hand, it gen- 13 c a f e r P e erates hazards and deficits that influence social processes. The broaden- ing of the public sphere to include social media increases the potential of the exchange of information, ideas, and values, but simultaneously results in inhibition and simplification of public debate. The virtual space is un- stable, inconstant, and changeable, but the participation in it is enforced by the organization of social life in many dimensions. Social media have subdued their user by generating problems that cannot be stopped, they can only be described and analysed. The texts contained in individual volumes refer to the problems of so- cial media in cultural, social, and public-relation aspects. Volume One con- tains articles presenting the results of research on the use of social media in social relations. The text by Krystyna Doktorowicz, Anna Latos, and Cris- toph Huth entitled Youth and Media. The Impact of Socio-Economic Status on Use of New Media by the Teenagers in Poland and Germany is the result of the comparative study of teenage groups in Poland and Germany conduct- ed in the area of exploiting new media, including active participation in social media. The authors focused on the influence of the socio-econom- ic status of young users and their families on the ways of using the media and participating in the processes of communication. Subsequently, two articles concern the problem of using social media by the regional coun- cil of the Silesian Voivodeship. Thus, the article by Kamil Niesłony de- scribes the use of social media by cities with county rights, demonstrating that social media constitute one of the most important tool of information and promotion in the hands of officials. The article by Agata Olszanecka- Marmoli, in turn, describes the efficiency of employing the instruments of political communication on the Internet by the presidents of cities with county rights. The author points out to the insufficient use of this medi- um by the local politicians subjected to the study. By contrast, Dagmara Drzazga in her article entitled Franciscans – from medieval mysticism to the presence in cyberspace leads us through the process of social communication carried out by the Catholic church, pointing out to the achievements of Franciscans as far as developing a dialogue on the Internet is concerned. Here, social media have been considered as an im- portant tool of not only informing, but also evangelizing. Finally, the last article in the present volume, written by Olaf Flak and Adrian Robak, anal- yses the popularity of music pieces and their covers on YouTube. The au- 14 thors specify basic parameters that influence on the higher demand for a cover of a song than for its original version. The researched subject mat- ter constitutes merely an introduction to the analysis of using new media in everyday life, pointing out both to their potency and threat to contem- porary social communication. e c a f e r P 15 Noty o autorach Krystyna Doktorowicz – profesor UŚ doktor habilitowany, kierownik Zakła- du Zarządzania Mediami Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Wy- działu Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskie- go. Medioznawca, specjalista z zakresu polityki mediów. Anna Latos – asystent na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślow- skiego Uniwersytetu Śląskiego. Doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Politolog, anglista i pedagog. Jej zainteresowania naukowe obejmują budowę i implementację strategii komunikowania, jak również wykorzystanie nowych mediów przez młodzież. Christoph Huth – pracownik naukowy w Instytucie Planowania oraz Rozwoju Komunalnego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych (Fachhochschule) w Er- furcie. Otrzymał tytuł magistra pedagogiki wraz z psychologią oraz socjolo- gią na Uniwersytecie Schillera w Jenie. Jego praca naukowa koncentruje się na aspektach zarządzania w pracy socjalnej, analizie potrzeb lokalnej polity- ki społecznej i edukacyjnej oraz ubóstwa i nierównego dostępu do edukacji. Kamil Niesłony – doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Ślą- skiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związa- nych z funkcjonowaniem mediów w Polsce, w szczególności stacji telewizyj- nych. Ma ośmioletnie doświadczenie z pracy w mediach, w tym sześcioletnie z pracy dziennikarskiej w Telewizji Polskiej. Oprócz produkcji telewizyjnych, w dorobku ma także kilkanaście fi lmów dokumentalnych, przy których pro- 205 dukcji pełnił funkcje współscenarzysty, współrealizatora lub operatora. Jest także współautorem monografi i Przemilczana historia powstańca śląskiego Jana Lortz a oraz autorem kilku artykułów naukowych. Agata Olszanecka-Marmola – doktorantka z zakresu nauk o polityce w Insty- tucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Kato- wicach, magister politologii i socjologii, redaktor publikacji zbiorowych oraz autorka artykułów naukowych z zakresu telewizyjnej reklamy politycznej i komunikowania politycznego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na zagadnieniach z zakresu marketingu i komunikowania po- litycznego (szczególnie wpływu telewizyjnej reklamy wyborczej) oraz psy- chologii polityki. Dagmara Drzazga – reżyser, wykładowca akademicki, doktor habilitowany sztu- ki fi lmowej, adiunkt na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka fi lmów dokumentalnych, od lat związana z Oddzia- łem TVP w Katowicach. Laureatka wielu nagród na polskich oraz między- narodowych festiwalach fi lmowych i telewizyjnych, m.in. prestiżowej Prix Italia na 62. Międzynarodowym Festiwalu Produkcji Radiowych i Telewizyj- nych w Turynie we Włoszech (2009) za fi lm Lech Majewski. Świat według Bru- egela i Grand Prix Documentary za Bobrek dance na Międzynarodowym Fe- stiwalu Telewizji Publicznych Circom Regional we Włoszech (2003). Jej fi lmy były wielokrotnie prezentowane w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Arme- nii, Luksemburgu, Niemczech, Szkocji, Słowacji, we Włoszech, na Łotwie i w Izraelu. Na swoim koncie ma także eseje, artykuły naukowe i prasowe. Olaf Flak – doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Kato- wicach) oraz inżynier elektronik (Politechnika Śląska w Gliwicach). Adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (od 2010), adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2002–2012). Naukowiec i specjalista w zakresie zarządzania, trener i doradca biznesowy, dyrektor zarządzający w Konsultan- ci24.pl. Obszar jego badań naukowych obejmuje zastosowanie rozpoznawa- nia wzorców w naukach o zarządzaniu (zachowania menedżerskie, techniki i narzędzia menedżerskie, konkurencyjność przedsiębiorstw). Autor układu wielkości organizacyjnych i badań nad wykorzystaniem narzędzi online do automatyzacji pracy menedżerów i zastępowania ich robotami. Współautor książki Konkurencyjni przetrwają i pierwszego w Polsce Barometru Konkuren- cyjności Przedsiębiorstw, prowadzonego corocznie od 2012 roku. h c a r o t u a o y t o N 206 h c a r o t u a o y t o N Adrian Robak – doktor sztuk muzycznych (Akademia Muzyczna w Katowi- cach), kompozytor. Wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach (este- tyka muzyki, propedeutyka muzyki współczesnej, kształcenie słuchu) oraz na Uniwersytecie Śląskim (emisja głosu). Studia kompozycji odbył w kla- sie prof. A. Lasonia, którą ukończył w 2008 roku (dyplom z wyróżnieniem). W czasie studiów był dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzi- ctwa Narodowego za wyróżniające wyniki w nauce. W latach 2007–2009 pełnił funkcję akompaniatora, śpiewaka i asystenta dyrygenta, obejmując ostatecz- nie stanowisko asystenta dyrektora w Zespole Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. Współpracował z wybitnymi muzykami i zespołami sce- ny polskiej (np. Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Kato- wicach, AUKSO – Orkiestra Miasta Tychy) i europejskiej (np. Wiener Symp- honiker, Bach-Collegium i Gächinger Kantorei). Jako śpiewak koncertował w najważniejszych salach koncertowych w Polsce (np. Filharmonii Narodo- wej w Warszawie) i na świecie (np. Gran Teatro La Fenice w Wenecji, Lincoln Center – New York Philharmony w USA, Bregenzer Festspiele w Austrii, Can- terbury Cathedral w Wielkiej Brytanii). Jest kompozytorem utworów orkie- strowych, elektronicznych, kameralnych, chóralnych oraz autorem ścieżek dźwiękowych do fi lmów (Dni mojego życia, Klisze pamięci Mariana Kołodzieja, Misja Wolnego i Doktor Faustus). 207 Redakcja Olga Nowak, Justin Battin Projekt okładki Agata Augustynik Projekt typograficzny i łamanie Hanna Olsza Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3064-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3065-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13,0. Ark. wyd. 12,0 Papier offsetowy III 90 g Cena 24 zł (+ VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL. Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław pod redakcją Krystyny Doktorowicz TOM 1 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE Dialog w cyberprzestrzeni I M E D A S P O Ł E C Z N O Ś C O W E I Więcej o książce CENA 24 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3065-5 KATOWICE 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: