Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00084 002809 20670779 na godz. na dobę w sumie
Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2 - ebook/pdf
Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 156
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3112-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).

'Tom stanowi drugą część zbioru tekstów poświęconych problematyce mediów społecznościowych – fenomenu współczesnej kultury partycypacji. Zamieszczone w nim teksty odnoszą się do problematyki mediów społecznościowych zarówno w aspektach społecznych, kulturowych, jak i piarowych, co stanowi kontynuację rozważań podjętych w poprzedniej części. Autorzy podjęli się spojrzenia na media społecznościowe zarówno w skali makro- jak i mikro-, zwracając uwagę na istotę wykorzystania mediów społecznościowych do komunikacji we współczesnym społeczeństwie.' (ze Wstępu)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I M E D A S P O Ł E C Z N O Ś C O W E I pod redakcją Krystyny Doktorowicz TOM 2 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE Dialog w cyberprzestrzeni KATOWICE 2017 Media społecznościowe Dialog w cyberprzestrzeni Tom 2 Media społecznościowe Dialog w cyberprzestrzeni Tom 2 pod redakcją Krystyny Doktorowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Telewizja, Radio, Film Piotr Ślęzak Receznzent Bogusław Nierenberg Spis treści 13 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewa Gębicka Media społecznościowe w procesie promocji filmów i seriali telewizyjnych Katarzyna Forst Facebook we współczesnym świecie komunikacji społecznej . . . . . . . . . . . . Janusz MusiaŁ Kultura, media i pełnione przez nie funkcje – sytuacja w pierwszej dekadzie XXI wieku (od naskalnego malarstwa do interaktywnej Sieci Internet) . . . . Barbara Bogacka Problematyka gender w mediach społecznościowych – studium przypadku Piotr Dzik Nowe media – zmiana społeczna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 37 9 57 95 5 Table of Contents 11 Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewa Gębicka Social media in the process of the promotion of films and television series Katarzyna Forst Facebook in the modern world of social communication . . . . . . . . . . . . . . . . Janusz MusiaŁ Culture, media and their functions – the situation in the first decade of 21st century (from cave paintings to the interactive Web) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbara Bogacka Gender in social media – a case study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piotr Dzik New media – social change? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 About the authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 57 13 37 95 7 Wstęp Tom stanowi drugą część zbioru tekstów poświęconych problematyce mediów społecznościowych – fenomenu współczesnej kultury partycy- pacji. Zamieszczone w nim teksty odnoszą się do problematyki mediów społecznościowych zarówno w aspektach społecznych, kulturowych, jak i piarowych, co stanowi kontynuację rozważań podjętych w poprzedniej części. Autorzy podjęli się spojrzenia na media społecznościowe zarówno w skali makro- jak i mikro-, zwracając uwagę na istotę wykorzystania me- diów społecznościowych do komunikacji we współczesnym społeczeństwie. Tom otwierają rozważania Ewy Gębickiej, dotyczące roli jaką pełnią media społecznościowe w procesie promocji filmów i seriali telewizyj- nych. Autorka wskazuje potencjał marketingu wirusowego, dla którego serwisy społecznościowe są bardzo dobrym miejscem promowania filmu. To właśnie internet daje możliwości tworzenia zupełnie nowych jakości i przestrzeni komunikacji z widzem. Stąd coraz częściej słyszymy o inter- aktywnych formach promocji filmów i seriali TV. Autorka wskazuje jesz- cze na jeden istotny wymiar wykorzystania mediów społecznościowych w kampaniach promocyjnych, a mianowicie na zjawisko crowdfundingu. Kolejny artykuł dotyczy Facebooka i roli, jaką pełni we współczesnym świecie komunikacji społecznej. Katrzyna Forst przybliża nam zarów- no zasady funkcjonowania tego serwisu społecznościowego, jak i szanse oraz zagrożenia dla jego użytkowników. Internet, wkraczający prawie we wszystkie dziedziny współczesnego życia, jest istotnym narzędziem ko- munikacji, szczególnie wśród ludzi młodych. To właśnie internet stanowi 9 ę t s p źródło bieżących informacji, a media społecznościowe są coraz ważniej- W szym ich źródłem. Z kolei Janusz Musiał przeprowadza nas przez kulturę i media, wska- zując na pełnione przez nie funkcje, od naskalnego malarstwa do interak- tywnej Sieci Internet. Autor wskazuje, że pojawienie się nowych mediów w istotny sposób wpływa na proces przeobrażania się współczesnych kul- tur narodowych. Inną problematyką zajęła się Barbara Bogacka, która swój artykuł zaty- tułowała: Problematyka gender w mediach społecznościowych – studium przy- padku. Autorka przeanalizowała historię amerykańskiej bohaterki, która w celu ujawnienia swojej nowej tożsamości płciowej wykorzystała właś- nie media społecznościowe. Ostatni artykuł, Nowe media – zmiana społeczna? Piotra Dzikiego, wska- zuje na siłę oddziaływania nowoczesnych technologii na społeczeństwo, co w konsekwencji doprowadza do zmian kulturowych. Autor podkreśla coraz bardziej widoczne podziały na aktywności publiczne i prywatne, oraz analizuje zjawisko tzw. „przestrojenia kulturowego”. 10 Preface The volume is the second part of a collection of articles devoted to the issues of social media – a phenomenon of the contemporary participatory culture. The texts comprising this volume examine the social media issues from a social, cultural, and public relations perspectives, which provides a continuation of the first volume. The authors have made an attempt to study social media both in macro and micro scale, with attention paid to the use of social media in communication in contemporary society. The opening article by Ewa Gębicka deals with the role of social me- dia in the process of film and TV series promotion. The author focuses on the potential of viral marketing, whose benefits accrue from social net- working services. It is the Internet that creates tremendous opportunities to enhance entirely new quality and room for communication with view- ers. Hence interactive forms of film and TV series promotion are becom- ing more and more popular these days. The author also points to the way social media are pertinent to advertising campaigns, that is, a phenome- non of crowdfunding. The subsequent article concerns Facebook and its role in the contem- porary world of social communication. Katarzyna Forst explains the prin- ciples governing this social service as well as opportunities and dangers that its users may face. The Internet, which has already permeated nearly all spheres of contemporary life, is an essential communication tool, espe- cially among young people. The Internet is the source of recent news and social media are becoming its more and more important source. 11 e c a f e r P The following article by Janusz Musiał takes us through culture and media, indicating the functions they perform, from cave paintings to the Internet. The author illustrates that the advent of new media has influ- enced the process of transformation of contemporary national cultures. Barbara Bogacka in her article “Gender Issues in Social Media – A Case Study” takes up different problems. The author has studied a story of an American girl who used social media to reveal her new gender identity. The last article “New Media – A Social Change” written by Piotr Dzi- ki discusses the influence of new technology on society, which in conse- quence leads to cultural changes. The author emphasizes new divisions into public and private spheres that are becoming more conspicuous these days, and provides an analysis of the so-called cultural recalibration. 12 Redakcja Michał Noszczyk Projekt okładki Agata Augustynik Projekt typograficzny i łamanie Hanna Olsza Korekta Magdalena Cwajna Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3149-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3150-8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 9,75. Ark. wyd. 9,0 Papier offsetowy III 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL. Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław I M E D A S P O Ł E C Z N O Ś C O W E I pod redakcją Krystyny Doktorowicz TOM 2 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE Dialog w cyberprzestrzeni KATOWICE 2017
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: