Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 022654 24172357 na godz. na dobę w sumie
Mediacja i arbitraż (art. 1831 - 18315, 1154-1217 KPC). Komentarz - ebook/pdf
Mediacja i arbitraż (art. 1831 - 18315, 1154-1217 KPC). Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 369
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-143-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejszy Komentarz stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie szczegółowe omówienie obowiązujących od 2005 r. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących mediacji (art. 1831 - 18315 i n.) i sądownictwa polubownego (art. 1154-1217).

Z uwagi na rosnące znaczenie pozasądowych metod rozwiązywania i rozstrzygania sporów cywilnych Komentarz może okazać się interesującą propozycją nie tylko dla mediatorów, arbitrów i prawników na co dzień zajmujących się tą problematyką, ale również dla innych osób zainteresowanych mediacją lub arbitrażem.

Opracowanie zostało wzbogacone o teksty regulaminów wybranych krajowych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Mediacja i arbitra¿ Art. 1831–18315, 1154–1217 KPC Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: K. Piasecki (red.) KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, Tom I–II, wyd. 4 Du¿e Komentarze Becka A. Zieliñski, K. Flaga-Gieruszyñska KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, Tom I–II Komentarze Becka M. Uliasz KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ DO NOWELIZACJI, wyd. 2 Krótkie Komentarze Becka A. Zieliñski KOSZTY S¥DOWE W SPRAWACH CYWILNYCH. KOMENTARZ, wyd. 5 Krótkie Komentarze Becka K. Piasecki POSTÊPOWANIE SPORNE ROZPOZNAWCZE Studia Prawnicze K. Korzan POSTÊPOWANIE SPORNE NIEPROCESOWE, wyd. 2 Studia Prawnicze K. Flaga-Gieruszyñska POSTÊPOWANIE CYWILNE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE, wyd. 3 Repetytoria Becka www.sklep.beck.pl Mediacja i arbitra¿. Art. 1831–18315, 1154–1217 KPC Stan prawny: maj 2006 Redakcja: Magdalena Blachowicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2006 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o. ISBN 83-7483-143-X Mediacja i arbitra¿. Art. 1831–18315, 1154–1217 KPC Stan prawny: maj 2006 Redakcja: Magdalena Blachowicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2006 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o. ISBN 83-7483-143-X Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – (wyci¹g) . . . . . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ I. Mediacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1831. Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1832. Mediator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1833. Zasada bezstronnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1834. Niejawnoœæ postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1835. Wynagrodzenie mediatora . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1836. Wniosek o przeprowadzenie mediacji . . . . . . . . Art. 1837. Zawartoœæ wniosku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1838. Postanowienie o skierowaniu do mediacji . . . . . . Art. 1839. Wybór mediatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18310. Wyznaczenie terminu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18311. Termin i miejsce posiedzenia . . . . . . . . . . . . . Art. 18312. Protokó³ z przebiegu mediacji . . . . . . . . . . . . . Art. 18313. Z³o¿enie protoko³u w s¹dzie . . . . . . . . . . . . . . Art. 18314. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18315. Moc prawna ugody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ II. Inne, najwa¿niejsze przepisy Kodeksu postêpo- wania cywilnego dotycz¹ce mediacji . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Ugoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 981. Koszty mediacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 103. Zasada zawinienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1041. Zniesienie wzajemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2021. Skierowanie stron do mediacji . . . . . . . . . . . . . 1 3 29 31 31 39 47 56 58 61 65 69 71 75 77 79 80 82 83 87 90 90 93 96 99 100 V Spis treœci Rozdzia³ III. Arbitra¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1154. Zasada terytorialnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1155. Okreœlenie miejsca postêpowania . . . . . . . . . . . Art. 1156. Jurysdykcja krajowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1157. Zdatnoœæ arbitra¿owa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1158. Pojêcie s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1159. Czynnoœci s¹du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1160. Dorêczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zapis na s¹d polubowny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1161. Zapis na s¹d polubowny . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1162. Forma zapisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1163. Zapis w umowie lub statucie spó³ki, spó³dzielni lub stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1164. Spory z zakresu prawa pracy. . . . . . . . . . . . . . Art. 1165. Wniesienie sprawy do s¹du . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1166. Zabezpieczenie roszczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1167. Zakres pe³nomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1168. Utrata mocy zapisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sk³ad s¹du polubownego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1169. Sk³ad s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1170. Arbiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1171. Sposób powo³ania arbitrów . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1172. Wniosek strony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1173. Kwalifikacje arbitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1174. Wy³¹czenie arbitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1175. Ust¹pienie arbitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1176. Tryb wy³¹czenia arbitra . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1177. Odwo³anie arbitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1178. Arbiter zastêpczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1179. Wynagrodzenie arbitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. W³aœciwoœæ s¹du polubownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1180. Zarzut braku w³aœciwoœci . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1181. Tymczasowy œrodek zabezpieczaj¹cy. . . . . . . . . Art. 1182. Roszczenie o naprawienie szkody . . . . . . . . . . . 6. Postêpowanie przed s¹dem polubownym . . . . . . . . . . . . . Art. 1183. Równe traktowanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1184. Zasady i sposób postêpowania . . . . . . . . . . . . . Art. 1185. Miejsce posiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1186. Wezwanie na arbitra¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 103 103 109 109 110 113 114 119 123 125 126 126 140 146 149 151 156 158 162 168 168 169 175 181 182 184 186 187 191 192 193 198 198 202 207 208 208 209 215 215 Spis treœci Art. 1187. Jêzyk postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1188. Pozew; odpowiedŸ na pozew i powództwo wzajemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1189. Rozpoznanie na rozprawie. . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1190. Umorzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1191. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1192. Postêpowanie dowodowe przed s¹dem rejono- wym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1193. Zarzut uchybienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Wyrok s¹du polubownego i zakoñczenie postêpowania . . . . Art. 1194. Rozstrzygniêcie sporu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1195. Orzekanie wiêkszoœci¹ g³osów; zdanie odrêbne . . Art. 1196. Ugoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1197. Wyrok s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1198. Przes³anki umorzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1199. Obowi¹zki arbitrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1200. Sprostowanie; wyk³adnia wyroku . . . . . . . . . . . Art. 1201. Sprostowanie oczywistych omy³ek . . . . . . . . . . Art. 1202. Wyrok uzupe³niaj¹cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1203. Przed³u¿enie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1204. Przechowywanie akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Skarga o uchylenie wyroku s¹du polubownego . . . . . . . . . Art. 1205. Wniesienie skargi o uchylenie . . . . . . . . . . . . . Art. 1206. Przes³anki skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1207. Odes³anie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1208. Termin na wniesienie skargi . . . . . . . . . . . . . . Art. 1209. Podjêcie postêpowania przez s¹d polubowny . . . Art. 1210. Wstrzymanie wykonania wyroku . . . . . . . . . . . Art. 1211. Skutki uchylenia wyroku. . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Uznanie i stwierdzenie wykonalnoœci wyroku s¹du polu- bownego lub ugody przed nim zawartej. . . . . . . . . . . . . . Art. 1212. Moc prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1213. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1214. Uznanie lub stwierdzenie wykonalnoœci . . . . . . . Art. 1215. Wyroki i ugody zagraniczne . . . . . . . . . . . . . . Art. 1216. Zbieg postêpowañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1217. Prawomocne oddalenie skargi . . . . . . . . . . . . . C. Regulaminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Regulamin S¹du Arbitra¿owego przy Krajowej Izbie 217 218 220 221 223 226 228 229 229 234 236 239 244 245 247 248 248 249 250 252 252 257 269 271 273 275 276 277 277 279 282 287 291 293 295 Gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 VII Spis treœci 2. Regulamin S¹du Arbitra¿owego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN . . . . . . . . . . . . . . 313 3. Regulamin Postêpowania Mediacyjnego Centrum Mediacji Gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 339 VIII Przedmowa WstêpWstêpDzieñ 28.7.2005 r. mo¿e okazaæ siê dat¹ prze³omow¹ dla rozwoju po- zas¹dowych metod rozwi¹zywania i rozstrzygania sporów cywilnych w Pol- sce. Tego dnia uchwalone zosta³y dwie ustawy nowelizuj¹ce Kodeks postê- powania cywilnego. Ustawa z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1438) wprowadzi³a instytucjê mediacji. Zaœ ustawa z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478), dokona³a daleko id¹cych zmian w zakresie regulacji s¹downic- twa polubownego (arbitra¿u). Zadania, które spe³niaæ ma niniejszy Komentarz, s¹ nieco odmienne w odniesieniu do mediacji i arbitra¿u. Mediacja jest nowoœci¹ w ramach na- szej procedury cywilnej. Zwi¹zana z ni¹ praktyka dopiero siê kszta³tuje, do- robek doktryny jest skromny i rozproszony, brak te¿ jeszcze istotnych wska- zówek p³yn¹cych z orzecznictwa. Omówienie przepisów KPC dotycz¹cych mediacji odzwierciedla w du¿ej mierze osobiste pogl¹dy autora, wynikaj¹ce m.in. z badañ prawnoporównawczych. W przypadku arbitra¿u, pomimo ci¹gle stosunkowo niewielkiej jego popularnoœci w Polsce, sytuacja jest od- mienna. Chocia¿ obecna regulacja znacznie odbiega od dotychczasowej, w przygotowaniu Komentarza nie sposób by³o pomin¹æ pogl¹dów wyra- ¿onych w licznych wczeœniejszych opracowaniach. Do Autora nale¿a³o za- tem dokonanie syntetycznego przegl¹du stanowisk doktryny i judykatury przedstawionych w poprzednim stanie prawnym – na tle obowi¹zuj¹cych przepisów. Pomimo i¿ Komentarz zawiera pewne uwagi krytyczne dotycz¹ce po- szczególnych rozwi¹zañ przyjêtych przez ustawodawcê, nale¿y wyraziæ na- dziejê, ¿e nowe regulacje spe³ni¹ pok³adane w nich oczekiwania: przyczyni¹ siê do korzystnych przeobra¿eñ w ramach szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwoœci i kultury prawnej w Polsce. Rafa³ Morek IX Wykaz skrótów 1. @ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów ABWAWU . . . . . . . KC . . . . . . . . . . . . . KK . . . . . . . . . . . . . KKW . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost.) Konwencja nowojorska . . . . . . . Konwencja z 10.6.1958 r. o uznawaniu i wykony- waniu zagranicznych orzeczeñ arbitra¿owych (Dz.U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41) Konwencja genewska . . . . . . . . Europejska konwencja z 21.4.1961 r. o miêdzynaro- dowym arbitra¿u handlowym (Dz.U. z 1964 r. Nr 40, poz. 270) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . KPC z 1930 r. . . . . . Kodeks postêpowania cywilnego powsta³y z po- ³¹czenia rozporz¹dzeñ Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 651) i z 27.10.1932 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 803), og³oszo- nych jako tekst jednolity w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwoœci z 25.8.1950 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 394 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karne- go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹do- wym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s¹dowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . KPK . . . . . . . . . . . . KSCU z 2005 r. . . . XI Wykaz skrótów KSCU z 1967 r. . . . PostAdmU. . . . . . . . Protokó³ genewski . PrNot . . . . . . . . . . . PrPrywM . . . . . . . . PrUpN . . . . . . . . . . PrUSA . . . . . . . . . . PrUSP . . . . . . . . . . . PrUSW . . . . . . . . . . PrZamPublU . . . . . RPOU . . . . . . . . . . . SNU . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.1967 r. o kosztach s¹dowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Protokó³ genewski z 24.9.1923 r. o klauzulach arbi- tra¿owych (Dz.U. z 1932 r. Nr 84, poz. 648) ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne miêdzy- narodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów ad- ministracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów po- wszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju s¹dów woj- skowych (Dz.U. Nr 117, poz. 753 ze zm.) ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówieñ publicz- nych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel- skich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) ustawa z 23.11.2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce SN . . . . . . . . . . . . . SN (7) . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów 3. Czasopisma . . . . . . . . . . . . . Jurysta . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw AUWr. Dz.U. GSP . . . . . . . . . . . . Gdañskie Studia Prawnicze Jur. KPP . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Gospodarczych XII OSNCP . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych Wykaz skrótów OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich – Orzecznictwo i Komisji Arbitra¿owych S¹dów Polskich (1957–1989), Orzecznictwo S¹dów Polskich (od 1990) Palestra Problemy Egzekucji S¹dowej Pañstwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Przegl¹d Legislacyjny Polski Proces Cywilny Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego Przegl¹d Prawa i Administracji Przegl¹d Prawa Handlowego Problemy Prawne Handlu Zagranicznego Prawo Bankowe Prawo Gospodarcze Pal. . . . . . . . . . . . . . PES . . . . . . . . . . . . . PiP . . . . . . . . . . . . . PiZS . . . . . . . . . . . . PL . . . . . . . . . . . . . . PPC . . . . . . . . . . . . . PPE . . . . . . . . . . . . . PPiA . . . . . . . . . . . . PPH . . . . . . . . . . . . PPHZ . . . . . . . . . . . Pr. Bank. . . . . . . . . . Pr. Gosp. . . . . . . . . . Przegl. Prawn. UW Przegl¹d Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego Pr. Sp. . . . . . . . . . . . PS . . . . . . . . . . . . . . PUG . . . . . . . . . . . . R. Pr. Rej. . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Sam. Teryt. . . . . . . . SC . . . . . . . . . . . . . . SI . . . . . . . . . . . . . . SP . . . . . . . . . . . . . . ZN UJ . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego ZP UKSW . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardyna³a Stefa- Prawo Spó³ek Przegl¹d S¹dowy Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Samorz¹d Terytorialny Studia Cywilistyczne Studia Iuridica Studia Prawnicze . . . . . . . . . . . Radca Prawny na Wyszyñskiego 4. Inne skróty cytowany (a, e) jak wy¿ej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cyt. j.w. MIH . . . . . . . . . . . . Miêdzynarodowa Izba Handlowa n. . . . . . . . . . . . . . . . Nb . . . . . . . . . . . . . . niepubl. . . . . . . . . . . nastêpny (a, e) numer brzegowy niepublikowany (a, e) XIII Wykaz skrótów orzeczenie punkt postanowienie pozycja orz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pkt post. . . . . . . . . . . . . poz. . . . . . . . . . . . . . Regulamin CMG . . Regulamin Centrum Mediacji Gospodarczej Regulamin MIH . . . Regulamin Miêdzynarodowej Izby Handlowej rozp. . . . . . . . . . . . . s. . . . . . . . . . . . . . . . t. . . . . . . . . . . . . . . . t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ust. . . . . . . . . . . . . wydanie wyd. . . . . . . . . . . . . wyrok wyr. z. . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zdanie zd. . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie strona tom tekst jednolity ustêp XIV Literatura Literatura Literatura I. Mediacja Bobrowicz M., Mediacje gospodarcze – jak mediowaæ i przekonywaæ, Warszawa 2004. Cebula R., Mediacja w polskim prawie cywilnym, Mediator 2005, Nr 3. Cha³as J., Mediacja zamiast s¹du, Rzeczp. z 22.12.2005 r. Duve Ch., Mediacja gospodarcza. Zastrze¿enia i argumenty, MoP 2003, Nr 17. Falkiewicz K., Kwaœnicki R. L., Arbitra¿ i mediacja w œwietle najnowszej nowelizacji kodeksu postêpowania cywilnego, PPH 2005, Nr 11. Gmurzyñska E., Mediacje – czy nowa metoda rozstrzygania sporów w sys- temie s¹dów powszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykañskim, Przegl. Prawn. UW 2004, Nr 2. Gmurzyñska E., Rola prawa i prawników w mediacjach na przyk³adzie praktyki w Stanach Zjednoczonych, R. Pr. 2005, Nr 6. Jacyna J., Mediacja – szansa dla adwokatury, MoP 2001, Nr 3. K¹kolecki A., Zasady pojednawczego rozstrzygania sporów (ADR) Miê- dzynarodowej Izby Handlowej w Pary¿u, R. Pr. 2003, Nr 5. Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004. Korybski A., Alternatywne rozwi¹zywanie sporów w USA: studium teore- tycznoprawne, Lublin 1993. Kowalczyk E., Mediacja i arbitra¿ jako przyk³ad interwencji trzeciej strony w negocjacjach gospodarczych, RPEiS 1999, Nr 2. Morek R., ADR – w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004. Mól A., Pojêcie i znaczenie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR), PPH 2001, Nr 12. Naworski J. P., Ugoda pozas¹dowa – zagadnienia wybrane, PPH 2005, Nr 4. Ordak G., Lepiej mediowaæ, ni¿ siê s¹dziæ, Rzeczp. z 7.12.2005 r. – Dobra Firma. Pazdan M., Umowa o mediacjê, [w:] Prace Instytutu Prawa W³asnoœci In- telektualnej UJ, z. 88, 2005 – Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Ja- nusza Szwaji. Pazdan M., O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, Rej. 2004, Nr 2. XV Literatura Pazdan M., Prawa i obowi¹zki oraz odpowiedzialnoœæ mediatora, [w:] Od- powiedzialnoœæ cywilna – ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Ada- ma Szpunara, Kraków 2004. Pieckowski S., Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2006. Pietryga T., Jak bez s¹du rozstrzygn¹æ spór, Gazeta Prawna z 16.11.2005 r. Pokrzywniak J., Klauzula negocjacji pojednawczych, MoP 2005, Nr 2. Rajski J., Regulamin ADR Miêdzynarodowej Izby Handlowej, PPH 2001, Nr 11. Rajski J., Rola mediacji przy rozwi¹zywaniu sporów zwi¹zanych ze sto- sunkami w obrocie gospodarczym, [w:] Ksiêga pami¹tkowa dedyko- wana Profesorowi Stanis³awowi So³tysiñskiemu, Poznañ 2005. Rozdeiczer £., Negocjacje w cieniu s¹dów, Rzeczp. z 7.7.2005 r. Skrzypczak G., Prawnik a sposoby rozwi¹zywania sporów, MoP 2004, Nr 4. Sobolewski P., Mediacja w sprawach cywilnych, PPH 2006, Nr 2. Szumañski A., Koncyliacja jako forma rozstrzygania sporów gospodar- czych, MoP 1997, Nr 2. Szurski T., Ustawa wzorcowa UNCITRAL w sprawie miêdzynarodowego rozjemstwa handlowego (postêpowañ pojednawczych), R. Pr. 2003, Nr 1. Œlêzak M., Alternatywne sposoby rozwi¹zywania sporów w sprawach cy- wilnych i handlowych w pracach CCBE, R. Pr. 2003, Nr 2. Œwie¿ak R., Idea mediacji, Jur. 1998, Nr 3–4. Turek J., Ugoda w procesie cywilnym, MoP 2005, Nr 21. Usowicz E., Mediacja jest..., ale jeszcze nie dzia³a, Gazeta Prawna z 12.12.2005 r. Usowicz E., Szybciej ni¿ w s¹dzie, Gazeta Prawna z 9.11.2005 r. Wach A., Alternatywne formy rozwi¹zywania sporów sportowych, War- szawa 2005. Wach A., Alternatywne sposoby rozwi¹zywania sporów sportowych, PS 2000, Nr 5. Wach A., Delimitacja mediacji i koncyliacji jako samodzielnych form ADR, R. Pr. 2005, Nr 2. Wrzeœniewski P., Mediacja zamiast s¹du, Rzeczp. z 6.12.2005 r. – Dobra Firma. Zegad³o R., Mediacja w toku postêpowania cywilnego – uwagi na tle pro- jektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, [w:] Rozprawy praw- nicze. Ksiêga pami¹tkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005. XVI Literatura Zieliñski A., Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postê- powania cywilnego, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, PL 2004, Nr 4. Zienkiewicz A. Z., Mediator w sprawach cywilnych, Rej. 2005, Nr 5. II. Arbitra¿ Allerhand M., Interwencja uboczna przed s¹dem polubownym, PPC 1938, Nr 21–22. Balicki R., S¹downictwo polubowne w Polsce, AUWr. PPiA 2003, Nr 54. Ballada P., Zagadnienie obowi¹zku stosowania prawa materialnego w po- stêpowaniu przed s¹dem polubownym, RPEiS 2002, Nr 1. Bednarek E., Skarga o uchylenie wyroku s¹du polubownego, Gazeta Praw- na z 31.1.2000 r. Bielarczyk P., Nowelizacja Kodeksu postêpowania cywilnego w zakresie s¹downictwa polubownego, MoP 2005, Nr 22 – dodatek. B³aszczak £., Nadzór s¹du powszechnego nad dzia³alnoœci¹ s¹du polubow- nego, cz. I – Pr. Sp. 2006, Nr 3; cz. II – Pr. Sp. 2006, Nr 4. B³aszczak £., Skarga o uchylenie wyroku s¹du polubownego, Pr. Sp. 2005, Nr 2. B³eszyñski J., Arbitra¿ gospodarczy, PUG 1994, Nr 1. B³eszyñski J., Charakter prawny rozstrzygniêæ Komisji Prawa Autorskiego w sk³adach trzyosobowych (Art. 108 ust. 5–7 ustawy o prawie autor- skim i prawach pokrewnych), PUG 2005, Nr 7. Brol J., Klauzula arbitra¿owa w œwietle prawa upad³oœciowego, PUG 1999, Nr 3. Ciemiñski M., Mo¿liwoœæ oraz skutki poddania rozstrzygniêciu s¹du polu- bownego sporów wynikaj¹cych z weksla, PPH 2005, Nr 10. Cha³as J., Kwiatkowska H., Który s¹d polubowny i jaka procedura, Rzeczp. z 10.3.2005 r. Crescenzo Claire di, Orzeczenia arbitra¿owe w prawie polskim w œwietle prawa francuskiego, MoP 1995, Nr 9. Dalka S., Kontrola s¹du pañstwowego nad s¹dami polubownymi dzia³aj¹cymi w PRL, [w:] Proces i prawo, ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. J. Jod³owskiego, Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk–£ódŸ 1989. Dalka S., Polskie sta³e s¹dy polubowne w miêdzynarodowym obrocie go- spodarczym i ¿egludze, Zeszyty Naukowe Wydzia³u Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Gdañskiego. Studia Prawnoustrojowe 1990, Nr 2. Dalka S., Propozycje nowelizacyjne w zakresie s¹downictwa polubowne- go, PS 1992, Nr 10. XVII Literatura Dalka S., Rola i podstawy dzia³ania s¹downictwa polubownego w polskim postêpowaniu cywilnym, PPE 2003, Nr 9–10. Dalka S., S¹downictwo polubowne w PRL, Warszawa 1987. Dalka S., Unormowanie i tendencje rozwojowe polskiego s¹downictwa polubownego, [w:] M. Sawczuk (red.), Jednolitoœæ prawa s¹dowego cywilnego a jego odrêbnoœci krajowe, Lublin 1997. Dalka S., Wykonalnoœæ wyroków s¹dów polubownych i ugód zawartych przed tymi s¹dami, PES 1996, Nr 15. Dalka S., Znaczenie s¹dów polubownych dla wymiaru sprawiedliwoœci w sprawach cywilnych, PES 2002, Nr 19. Daniec R., Skutki uchylenia przez s¹d pañstwowy wyroku s¹du polubow- nego, Pal. 1969, Nr 5. Dobrzañski B., [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, (red.) Z. Resich i W. Siedlecki, t. I, wyd. II, Warszawa 1975. Dobrzyniecki A., Mediacje w ramach s¹downictwa arbitra¿owego, R. Pr. 2002, Nr 9. Dolecki H., Postêpowanie cywilne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2005 Ereciñski T., Arbitra¿ a s¹downictwo pañstwowe, PUG 1994, Nr 2. Ereciñski T., [w:] T. Ereciñski, J. Gudowski, Komentarz do Kodeksu Postê- powania Cywilnego. Czêœæ pierwsza. Postêpowanie rozpoznawcze, Warszawa 2002. Ereciñski T., Podstawy skargi o uchylenie wyroku s¹du polubownego (uwagi de lege ferenda), [w:] Polskie prawo prywatne w dobie prze- mian. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu M³ynar- czykowi, Gdañsk 2005. Ereciñski T., Uchylenie przez s¹d pañstwowy orzeczenia wydanego w miê- dzynarodowym arbitra¿u handlowym, [w:] Proces i prawo. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. J. Jod³owskiego, Wroc³aw 1989. Ereciñski T., Zagadnienie prawa w³aœciwego i postêpowania dowodowego w miêdzynarodowym arbitra¿u handlowym, PiP 1987, Nr 9. Falkiewicz K., Weksel przed s¹dem polubownym, Rzeczp. z 23.11.2001 r. Falkiewicz K., Kwaœnicki R. L., Arbitra¿ i mediacja w œwietle najnowszej nowelizacji kodeksu postêpowania cywilnego, PPH 2005, Nr 11. Fenichel Z., Problemy s¹downictwa polubownego, PiP 1949, Nr 6–7. Gessel B., Niczyporuk R., Dopuszczalnoœæ zapisu na s¹d polubowny. Wy³¹czenie wspólnika spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, Rzeczp. z 6.2.1998 r. Gilewicz R., Trzeba uproœciæ procedurê. Wiêcej samodzielnoœci dla s¹dów polubownych, Rzeczp. z 26.3.2002 r. Golat R., Umowa o arbitra¿ gospodarczy, Gazeta Prawna z 20.10.2000 r. Go³¹b S., Wusatowski Z., Kodeks postêpowania cywilnego, Kraków 1933. XVIII Literatura Hamilton C. A., Globalizacja gospodarki oraz potrzeba stosowanego syste- mu rozwi¹zywania sporów, Prawo Unii Europejskiej 2004, Nr 11. Hasik D., Czy s¹dy arbitra¿owe odci¹¿¹ powszechne? Rzeczp. z 21.1.2004 r. Hermanowski J., Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym przed ar- bitra¿em handlowym, Pr. Sp. 1997, Nr 7–8. Hermanowski J., Uwagi UNCITRAL dotycz¹ce organizacji postêpowania arbitra¿owego, Pr. Sp. 1997, Nr 9. Jakubowski J., Miêdzynarodowy arbitra¿ handlowy w sprawach wielo- stronnych (doœwiadczenia polskie), PiP 1980, Nr 7. Jakubowski J., Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeñ arbi- tra¿owych w Polsce, SI 1976, t. V. Jakubowski J., Wiœniewski A. W., Regulamin arbitra¿owy UNCITRAL, PPHZ 1979, t. III. Janowski M., Zapis na krajowy s¹d polubowny de lege lata i w œwietle pro- jektowanych zmian, [w:] Prace laureatów konkursu im. prof. Jerzego Jakubowskiego. Edycja Druga, Warszawa 2005. Jurcewicz W., Korzeniewski A., S¹d polubowny nie wyklucza powszechne- go, Rzeczp. z 16.2.2005 r. Kamiñski I. C., Uprawnienia sêdziów i arbitrów orzekaj¹cych na podsta- wie regu³ s³usznoœci, PPHZ 2000, Nr 19–20. Kocur M., K³opotliwe zaskar¿anie uchwa³, Rzeczp. z 18.7.2005 r. Kot³owska-Rudnik J., Miêdzynarodowy arbitra¿ handlowy, Gazeta Prawna z 20.7.2001 r. Kozio³ A., Nie wystarczy wymiana pism, potrzebna umowa, Rzeczp. z 2.9.2004 r. Kru¿ewski B., Szczepiñski W., Zapis sporów wynikaj¹cych z umów do- tycz¹cych nieruchomoœci na s¹d polubowny za granic¹, Pal. 1999, Nr 12; 2000, Nr 1. Kuratowski R., S¹downictwo polubowne, Warszawa 1932. Kurnicki T., Znowelizowane postêpowanie przed s¹dem polubownym, MoP 2005, Nr 22. Kwiatkowska H., Nie ma umowy – i po arbitra¿u, Rzeczp. z 10.8.2004 r. Litauer J. J., Komentarz do procedury cywilnej, Warszawa 1933. Lizer-Klatka A., Pojêcie orzekania na zasadach s³usznoœci w miêdzynaro- dowym arbitra¿u handlowym, PiP 2000, Nr 1. Ludwik M., Dopuszczalnoœæ interwencji ubocznej i wspó³uczestnictwa procesowego w postêpowaniu arbitra¿owym, PUG 2001, Nr 9. Ludwik M., Ustawa modelowa a projekt ustawy o miêdzynarodowym arbi- tra¿u handlowym, R. Pr. 2002, Nr 1. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mediacja i arbitraż (art. 1831 - 18315, 1154-1217 KPC). Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: