Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01171 027041 21125458 na godz. na dobę w sumie
Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka - ebook/pdf
Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 172
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788322634509 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> media i dziennikarstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Wieloautorska monografia pt. Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka wpisuje się w nurt nowoczesnych badań transdyscyplinarnych. Publikacja podejmuje niezwykle aktualne i bardzo szerokie zagadnienie wpływu mediów na sposób myślenia i język dzieci. Podstawowym założeniem zbioru, widocznym we wszystkich zgromadzonych w publikacji tekstach, jest uznanie, że obecność mediów w życiu dziecka znacząco wpływa na jego sposób postrzegania świata. Mozaikowość przekazu i rozmaitość wpływów medialnego świata najlepiej oddaje pojęcie medialnych kodów. Teksty zgromadzone w tomie dają pogląd zarówno na to, jakie treści z mediów dziecięcy odbiorca może przyswajać, jak i na to, co rzeczywiście pozostaje z kontaktu z mediami w dziecięcej mowie i myśleniu. Autorzy, warto zaznaczyć – praktycy, podkreślają przy tym wagę edukacji medialnej. Publikacja niniejsza skierowana jest do pedagogów, psychologów i językoznawców, a także świadomych rodziców i wszystkich zainteresowanych relacją media – dziecko.

 

Emilia Bańczyk (de domo Kałuzińska), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka socjologii reklamy i komunikacji społecznej. Pasję językoznawczą łączy z wiedzą socjologiczną. Członkini Stowarzyszenia „Via Linguae” i TMJP.

Zainteresowania badawcze: socjolingwistyka, językoznawstwo pragmatyczne, a także determinizm technologiczny i zagadnienie socjalizacji medialnej.

Wybrane publikacje: w roku 2016 obroniła doktorat pt. Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji. [22.11.2018\

 

Natalia Moćko, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopeda, neurologopeda, surdologopeda. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach i Śląskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Katowicach. Członkini Stowarzyszenia „Via Linguae” i TMJP.

Zainteresowania badawcze: akwizycja mowy przez dzieci, (zwłaszcza w aspekcie umiejętności słuchowych), a także wpływ mediów na rozwój (w szczególności językowy) najmłodszych odbiorców. [22.11.2018\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka pod redakcją Emilii Bańczyk, Natalii Moćko Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ▪ Katowice 2018 Redaktor serii: Językoznawstwo Polonistyczne Bożena Witosz/Mirosława Siuciak Józef Porayski ‑Pomsta, Małgorzata Rocławska ‑Daniluk Recenzenci: Spis treści Wstęp (Emilia Bańczyk) Oddziaływanie mediów na język i myślenie dzieci Część I Bernadeta Niesporek ‑Szamburska: Ile tekstomowy w wypowiedziach pi‑ semnych gimnazjalistów? Anna Podemska ‑Kałuża: Blogi uczniowskie – manifest indywidualizmu pokolenia multimediów Edyta Manasterska ‑Wiącek: Reklama „do szpiku kości” w wypowie‑ dziach dzieci Anna Granat: Wpływ mediów na prototypowe myślenie i językowe operowanie schematami przez dzieci w wieku przedszkolnym Część II Media a edukacja Jaśmina Śmiech: Morał w filmie animowanym dla dzieci jako źródło wie‑ dzy o wartościach Viktoriia Shadrina: О некоторых особенностях формирования иден‑ тичности ребенка в медиаобразовании 7 13 37 57 70 89 110 6 Spis treści Ganna Okhrimenko: Базовые принципы и уровни медиаграмoтности абитуриентов в Украине 121 Zamiast zakończenia Emilia Bańczyk: O kilku płaszczyznach oddziaływania mediów na dzieci 133 Wstęp Współcześnie zaciera się granica między tym, co medialne, a tym, co realne. Medialność przestaje być opozycją wobec realności, stając się stopniowo jej coraz bardziej istotną częścią. Co więcej, dotyczy to nawet świata wirtualnego (sic!). Na równoprawność światów online i offline zwraca uwagę Lev Manovich i rzeczywiście trudno dziś się z nim nie zgodzić, i w refleksji nad współczesną kulturą dystanso‑ wać się wobec hiperrzeczywistości. Media cyfrowe stanowią jeden z najważniejszych kulturowych wyróżników naszych czasów, a ich błyskawiczna i stała ewolucja napędza zmiany społeczne. Najwięk‑ szy potencjał oddziaływania wykazują media elektroniczne wobec najmłodszych pokoleń, stając się dla nich naturalnym środowiskiem rozwoju, źródłem wiedzy, środkiem komunikacji. Niniejsza wieloautorska monografia podejmuje niezwykle obszer‑ ne zagadnienie wpływu mediów na sposób myślenia i język dziec‑ ka. Podstawowym założeniem zbioru, widocznym we wszystkich zgromadzonych w publikacji tekstach, jest przekonanie, że obecność mediów w życiu dziecka znacząco wpływa na jego sposób postrze‑ gania świata. Upatrujemy zatem w technologii siły determinującej sposób myślenia, a co za tym idzie – swoistego ducha pokoleń wy‑ chowywanych przy udziale różnych mediów. Oddziaływanie to od‑ bywa się zarówno przez dobór konkretnych przekazów medialnych, z którymi dziecko ma kontakt, ale też zgodnie z tezą Marshalla McLuhana przez samo medialne zapośredniczenie. Obserwowanie nawet drobnych sygnałów zmian w myśleniu (języku) dzieci, które są pochodną obcowania z mediami, wydaje się z punktu widzenia lingwisty, pedagoga, ale też socjologa czy antropologa, imperaty‑ wem, mającym uchronić świat społeczny przed luką pokoleniową i społeczną dezintegracją. 8 Wstęp Opracowanie relacji media – dziecko zostało podzielone na dwie części. Pierwszą z nich poświęcono oddziaływaniu mediów na język i myślenie dzieci. Niejednokrotnie głos zostaje tu oddany młodemu pokoleniu, które będzie formułowało swoje zdanie wobec przeka‑ zów medialnych. Część druga podejmuje wątek edukacyjnej ofer‑ ty mediów, ale też przynosi ogólne rozważania dotyczące edukacji medialnej. Charakteru podsumowania nabiera ostatni zamieszczony w tomie tekst, opisujący różne płaszczyzny oddziaływania mediów na dzieci. Publikację otwierają rozważania Bernadety Niesporek ‑Szambur‑ skiej na temat wpływu tekstomowy na wypowiedzi pisemne gimna‑ zjalistów. Tekstomowa jest neologizmem autorki, która pod tym po‑ jęciem rozumie język SMS ‑ów. W opracowaniu badaczka dokonuje analizy jakościowo ‑ilościowej i zestawia charakterystyczne cechy owej tekstomowy z językiem wypracowań, dochodząc do wniosku, że influencja języka SMS ‑ów na pisemne wypowiedzi gimnazjalistów jest zaskakująco niewielka. Badaczka stwierdza przy tym jednak, że komunikacja za pośrednictwem telefonu komórkowego/smartfonu zmienia postawę młodych ludzi wobec języka. Tekst Anny Podemskiej ‑Kałuży stanowi obszerne omówienie spe‑ cyfiki blogów uczniowskich na tle współczesnych przemian kultu‑ rowych, np. takich jak kultura impulsów. Autorka zwraca uwagę na cechy blogów, tj. spontaniczność, unikanie kontaktu z rzeczywistoś‑ cią dorosłych czy uzależnienie trwałości od odbioru, a także cha‑ rakteryzuje język dzienników elektronicznych. Badaczka dostrzega ponadto zalety prowadzenia bloga dla rozwoju warsztatu pisarskie‑ go uczniów, którzy dzięki blogom stają się uczestnikami działań li‑ terackich w sieci. Artykuł Edyty Manasterskiej ‑Wiącek podejmuje kwestię stosunku młodego pokolenia wobec reklamy. Autorka zestawia ze sobą wy‑ powiedzi dzieci przedszkolnych i nastolatków dotyczące reklamy i świata mediów. Ich analiza ukazuje stopniowy wzrost świadomości i rozumienia przez badanych przekazów medialnych, a także rosną‑ cy wobec nich sceptycyzm. Zagadnienie wpływu mediów na prototypowe myślenie dzieci w wieku przedszkolnym przybliża Anna Granat. Badaczka anali‑ Wstęp 9 zuje werbalizacje dziecięce pochodzące z audycji radiowej Rozmo‑ wy Małe i Duże, dotyczące postaci Świętego Mikołaja, i uznaje, że dziecięca konceptualizacja tej postaci wiąże się z jej wizerunkiem medialnym, w tym zwłaszcza reklamowym. Perspektywę medialną przyjmuje z kolei Jaśmina Śmiech, która bada morały filmów animowanych dla dzieci pod kątem ich wycho‑ wawczego charakteru. Autorka analizuje miejsce, strukturę i treść morału w dwóch bajkach, tj. Miś Uszatek oraz Parauszek i przyjaciele. Badaczkę interesują przede wszystkim przemiany w postrzeganiu wartości w obu filmach animowanych, które stanowią świadectwo przemian kulturowych. Negatywne skutki obcowania dzieci i młodzieży z mediami opi‑ suje natomiast Victoriia Shadrina. Wskazuje ona, że niektóre przeka‑ zy medialne przyczyniają się do wzrostu agresji, przemocy i konflik‑ tów z prawem wśród młodych pokoleń. Badaczka podejmuje próbę znalezienia rozwiązania tego problemu. Zagadnieniem edukacji medialnej z kolei zajmuje się Ganna Okh‑ rimenko. Autorka opisuje umiejętność korzystania z mediów przez studentów, do której zalicza m.in. sceptyczną postawę wobec me‑ dialnych treści, krytyczną ocenę czy motywację do wyszukiwania konkretnych informacji. Charakter podsumowujący ma opracowanie Emilii Bańczyk. Au‑ torka stara się wskazać obszary, w których możemy mówić o oddzia‑ ływaniu mediów na najmłodsze pokolenia. Dzieli przy tym płaszczy‑ zny medialnego wpływu na językową, społeczną i mentalną. Większość zgromadzonych w tomie tekstów zostało wygłoszo‑ nych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka, która odbyła się 1 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ich udoskonalone wersje, a także zupełnie nowe opracowania oddajemy w ręce Czytelnika w postaci tej monografii, licząc, że stanie się ona inspiracją do dal‑ szych badań nad relacją media – dziecko. Emilia Bańczyk Redakcja: Katarzyna Kocur, Oksana Małysa Projekt okładki: Agata Augustynik Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korekta: Marzena Marczyk Łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978‑83‑226‑3449‑3 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑226‑3450‑9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 10,75. Ark. wyd. 9,5. Papier offset, kl. III, 90 g Cena 22 zł (+ VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71‑063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: