Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 002213 22766270 na godz. na dobę w sumie
Medytacja dla bystrzaków. Wydanie IV - książka
Medytacja dla bystrzaków. Wydanie IV - książka
Autor: Liczba stron: 408
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5927-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W prostocie tkwi siła

Podróż do wnętrza pozwalająca cieszyć się szczęśliwszym życiem

Jeśli chcesz zapewnić sobie większy spokój, rozluźnienie i poczucie pomyślności, ta książka będzie Twoją łodzią ratunkową. Wesprze Cię, począwszy od przygotowania ciała do medytacji, a skończywszy na skupianiu świadomości. Nauczysz się, jak okazywać otwartość, odsunąć na bok czynniki rozpraszające i korzystać z medytacji, by cieszyć się szczęśliwszym, zdrowszym i bardziej zrównoważonym życiem.

W książce:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Meditation For Dummies®, 4th Edition Tłumaczenie: Krzysztof Krzyżanowski ISBN: 978-83-283-5927-7 Original English language edition Copyright © 2016 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey All rights reserved including the right of reproduction in whole in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley Sons, Inc. Oryginalne angielskie wydanie © 2016 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2020 by Helion S.A. Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, Dummies.com, Making Everything Easier and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used by permission. All other trademarks are the property of their respective owners. Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, Dummies.com, Making Everything Easier i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Wszystkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich właścicieli. Media and software compilation copyright © 2016 by John Wiley Sons, Inc. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/medyb4 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:285)ci O autorze .........................................................................................15 Podzi(cid:219)kowania od autora ..............................................................17 Przedmowa ......................................................................................19 Wst(cid:219)p ...............................................................................................23 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I: POCZ(cid:198)TKI PRZYGODY Z MEDYTACJ(cid:198) ..........................29 ROZDZIA(cid:259) 1: Rozpocz(cid:219)cie podró(cid:318)y zwi(cid:199)zanej z medytacj(cid:199) ...............31 Ogólny zarys przebiegu podró(cid:318)y ............................................................................33 Ró(cid:318)ne (cid:285)cie(cid:318)ki prowadz(cid:199)ce na t(cid:219) sam(cid:199) gór(cid:219) ....................................................33 Widok ze szczytu — a tak(cid:318)e z innych wierzcho(cid:260)ków, które zdob(cid:219)dziesz po drodze .........................................................................35 Smak czystej, górskiej wody ..............................................................................36 Nie ma to jak w domu — a Tobie w(cid:260)a(cid:285)nie uda(cid:260)o si(cid:219) tam dotrze(cid:201)! ................40 Rozwijanie i ukierunkowywanie (cid:285)wiadomo(cid:285)ci — klucz do medytacji ................41 Budowanie koncentracji ....................................................................................42 Okazywanie otwartej (cid:285)wiadomo(cid:285)ci ..................................................................43 Wykorzystywanie kontemplacji w poszukiwaniu pe(cid:260)niejszego wgl(cid:199)du ........44 Kultywowanie pozytywnych, uzdrawiaj(cid:199)cych stanów umys(cid:260)u ......................44 Dopasowywanie medytacji do potrzeb .................................................................45 Nadawanie kszta(cid:260)tu praktyce ............................................................................45 Radzenie sobie z wyzwaniami ...........................................................................46 ROZDZIA(cid:259) 2: Dlaczego warto medytowa(cid:201)? ..........................................49 W jaki sposób (cid:318)ycie sk(cid:260)ania do medytowania? .....................................................50 Mit idealnego (cid:318)ycia .............................................................................................50 Gdy (cid:318)ycie rozpada si(cid:219) na drobne kawa(cid:260)ki… .....................................................51 Radzenie sobie z postmodernistycznym po(cid:260)o(cid:318)eniem ....................................53 Cztery popularne „rozwi(cid:199)zania”, które tak naprawd(cid:219) nie dzia(cid:260)aj(cid:199) ...............56 Spis tre(cid:285)ci 5 Kup książkęPoleć książkę Jak przetrwa(cid:201) w XXI wieku, korzystaj(cid:199)c z medytacji? ...........................................58 Zaawansowana technologia zwi(cid:199)zana z umys(cid:260)em i sercem .........................59 Korzy(cid:285)ci, jakie medytacja zapewnia umys(cid:260)owi i cia(cid:260)u .....................................60 Dwana(cid:285)cie innych (cid:285)wietnych powodów, by medytowa(cid:201) .....................................62 Przebudzenie si(cid:219) na uroki chwili obecnej ........................................................63 Zaprzyja(cid:316)nianie si(cid:219) z samym sob(cid:199) ...................................................................63 Nawi(cid:199)zywanie g(cid:260)(cid:219)bszych wi(cid:219)zi z innymi lud(cid:316)mi .............................................63 Rozlu(cid:316)nianie cia(cid:260)a i uspokajanie umys(cid:260)u .........................................................64 Rozchmurzanie si(cid:219) .............................................................................................64 Odczuwanie wi(cid:219)kszego szcz(cid:219)(cid:285)cia .....................................................................64 Poczucie skupienia i stanu przep(cid:260)ywu .............................................................64 Wra(cid:318)enie wi(cid:219)kszej równowagi i solidniejszych fundamentów .....................65 Poprawa wyników osi(cid:199)ganych w pracy i w czasie wolnym ...........................65 Narastaj(cid:199)ce zrozumienie, wdzi(cid:219)czno(cid:285)(cid:201) i mi(cid:260)o(cid:285)(cid:201) .............................................65 Odnajdowanie w (cid:318)yciu g(cid:260)(cid:219)bszego poczucia celu ............................................65 Odkrywanie duchowego wymiaru istnienia ....................................................66 ROZDZIA(cid:259) 3: Krótka podró(cid:318) w czasie, czyli sk(cid:199)d wywodzi si(cid:219) medytacja .................................67 Zg(cid:260)(cid:219)bianie indyjskich (cid:316)róde(cid:260) medytacji ..................................................................69 Joga klasyczna — (cid:285)cie(cid:318)ka do pe(cid:260)nego b(cid:260)ogo(cid:285)ci zjednoczenia .......................69 Wczesny buddyzm — korzenie medytacji zwi(cid:199)zanej z uwa(cid:318)no(cid:285)ci(cid:199) .............71 Indyjska tantra — odnajdowanie (cid:285)wi(cid:219)to(cid:285)ci w (cid:285)wiecie zmys(cid:260)ów ...................72 A(cid:318) na dach (cid:285)wiata — a potem jeszcze dalej ..........................................................72 Chan (zen) — d(cid:316)wi(cid:219)k jednej d(cid:260)oni .....................................................................73 Buddyzm wad(cid:318)rajany — droga transformacji .................................................73 Od (cid:284)rodkowego Wschodu a(cid:318) po reszt(cid:219) Zachodu .................................................74 Medytacja chrze(cid:285)cija(cid:262)ska — praktykowanie modlitwy kontemplacyjnej ....75 Medytacja w judaizmie — poszukiwanie blisko(cid:285)ci Boga ................................76 Medytacja suficka — poddawanie si(cid:219) Bogu z ka(cid:318)dym oddechem ...............77 Amerykanizacja medytacji .......................................................................................78 Transcendentalizm i teozofia (1840 – 1900) ....................................................79 Joga i zen przygotowuj(cid:199) grunt (1900 – 1960) ..................................................79 Medytacja trafia do g(cid:260)ównego nurtu (od 1960 r. do chwili obecnej) ............80 Najnowsze zdobycze zwi(cid:199)zane z medytacj(cid:199) .........................................................82 Prosz(cid:219) przeprowadzi(cid:201) dwie sesje medytacyjne i zadzwoni(cid:201) do mnie rano ...............................................................................82 Odstawienie prozacu .........................................................................................83 Transformacja klas lekcyjnych przy u(cid:318)yciu uwa(cid:318)no(cid:285)ci ...................................84 Medytacja w miejscu pracy ...............................................................................84 6 Medytacja dla bystrzaków Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:259) 4: Wp(cid:260)yw medytacji na mózg i (cid:318)ycie ..................................87 W poszukiwaniu pocz(cid:199)tków bada(cid:262) dotycz(cid:199)cych medytacji ................................88 Pod(cid:260)(cid:199)czanie do aparatury joginów i mnichów zen .........................................88 Badania nad medytacj(cid:199) transcendentaln(cid:199) i reakcj(cid:199) relaksacyjn(cid:199) ................90 Mierzenie korzy(cid:285)ci zdrowotnych p(cid:260)yn(cid:199)cych z medytacji ................................91 Ocena ogranicze(cid:262) wczesnych bada(cid:262) ...............................................................92 Tworzenie mapy mózgu osoby praktykuj(cid:199)cej medytacj(cid:219) ....................................93 Przesuwanie uwa(cid:318)no(cid:285)ci na pierwszy plan — Jon Kabat-Zinn i MBSR ..........94 Tworzenie roboczej mapy mózgu .....................................................................96 Znajdowanie miejsca, w którym rodz(cid:199) si(cid:219) pozytywne emocje .....................97 Jak medytacja zmienia mózg? ...........................................................................97 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) II: ROZPOCZ(cid:218)CIE PRAKTYKI MEDYTACYJNEJ ...............101 ROZDZIA(cid:259) 5: Budowanie podstaw, czyli motywacja, podej(cid:285)cie i umys(cid:260) pocz(cid:199)tkuj(cid:199)cego ...............................103 Zaczynanie (i ko(cid:262)czenie) z umys(cid:260)em pocz(cid:199)tkuj(cid:199)cego ........................................104 Ustalanie, co motywuje Ci(cid:219) do medytowania .....................................................107 Poprawa jako(cid:285)ci (cid:318)ycia ......................................................................................109 Zrozumienie i zaakceptowanie siebie ............................................................110 U(cid:285)wiadamianie sobie swojej prawdziwej natury ..........................................110 Zapewnianie przebudzenia innym .................................................................111 Wyra(cid:318)anie swojej wrodzonej doskona(cid:260)o(cid:285)ci ...................................................111 (cid:317)ycie w harmonii z medytacj(cid:199) ..............................................................................112 ROZDZIA(cid:259) 6: W jaki sposób umys(cid:260) przysparza stresu i co mo(cid:318)na z tym zrobi(cid:201)? ...............................................115 Wycieczka po swoim wn(cid:219)trzu ...............................................................................116 Uwa(cid:318)ne badanie kolejnych warstw dozna(cid:262) wewn(cid:219)trznych ........................117 W jaki sposób wzburzenie zaciemnia umys(cid:260) i serce? ...................................120 Z(cid:260)e wie(cid:285)ci, czyli jak umys(cid:260) przysparza stresu .......................................................124 Zaabsorbowanie przesz(cid:260)o(cid:285)ci(cid:199) i przysz(cid:260)o(cid:285)ci(cid:199) .................................................127 Niech(cid:219)(cid:201) wobec akceptowania aktualnego stanu rzeczy ..............................127 Os(cid:199)dzaj(cid:199)cy i porównuj(cid:199)cy umys(cid:260) ....................................................................128 Wyuczona bezradno(cid:285)(cid:201) i pesymizm ................................................................128 Przyt(cid:260)aczaj(cid:199)ce emocje ......................................................................................129 Obsesyjne skupianie si(cid:219) na okre(cid:285)lonych rzeczach .......................................129 Kurczowe trzymanie si(cid:219) odr(cid:219)bnej ja(cid:316)ni .........................................................131 Dobre wie(cid:285)ci, czyli jak medytacja (cid:260)agodzi cierpienie i stres ..............................131 Rozwijanie skupienia i koncentracji ................................................................132 Doprowadzanie do spontanicznego uwolnienia ..........................................133 Wykorzystywanie wgl(cid:199)du do zg(cid:260)(cid:219)biania swoich do(cid:285)wiadcze(cid:262) ....................133 Spis tre(cid:285)ci 7 Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:259) 7: Medytacja s(cid:260)u(cid:318)(cid:199)ca rozwijaniu uwa(cid:318)no(cid:285)ci — (cid:285)wiadomo(cid:285)(cid:201) chwili obecnej ......................................139 Kierowanie uwagi ku wn(cid:219)trzu ...............................................................................140 Rozlu(cid:316)nianie cia(cid:260)a ...................................................................................................142 Rozwijanie uwa(cid:318)no(cid:285)ci ............................................................................................144 Skupianie si(cid:219) na oddechu ................................................................................145 Rozci(cid:199)ganie uwagi na wra(cid:318)enia ......................................................................149 Witanie z otwarto(cid:285)ci(cid:199) wszystkiego, na co si(cid:219) natkniesz ..............................150 Szkolenie szczeniaka, czyli trzymanie w ryzach swojego b(cid:260)(cid:199)dz(cid:199)cego umys(cid:260)u ..............................................................151 ROZDZIA(cid:259) 8: Przygotowywanie cia(cid:260)a do medytacji ..........................153 Umieszczanie w(cid:219)(cid:318)a w bambusowej rurce, czyli wysublimowana sztuka siedzenia w bezruchu ........................................154 Jak siedzie(cid:201) prosto — i jako(cid:285) to prze(cid:318)y(cid:201)? .............................................................156 Co robi(cid:201) z doln(cid:199) po(cid:260)ow(cid:199) cia(cid:260)a — i jak radzi(cid:201) sobie z innymi fantazjami… ....................................................................................157 Jak wyprostowa(cid:201) kr(cid:219)gos(cid:260)up i unikn(cid:199)(cid:201) zarazem rigor mortis? .....................163 Zafu, (cid:260)awki i inne egzotyczne rekwizyty .........................................................166 ROZDZIA(cid:259) 9: Gdzie siedzie(cid:201), co na siebie w(cid:260)o(cid:318)y(cid:201) i inne praktyczne kwestie .............................................171 Co na siebie w(cid:260)o(cid:318)y(cid:201), czyli dlaczego wygoda jest wa(cid:318)niejsza od mody? ...........172 Kiedy medytowa(cid:201)? Ka(cid:318)da pora jest dobra! .........................................................172 Zaraz po przebudzeniu ....................................................................................173 Przed pój(cid:285)ciem spa(cid:201) .........................................................................................173 Tu(cid:318) po pracy ......................................................................................................173 W porze lunchu i podczas przerwy na kaw(cid:219) .................................................174 Podczas czekania na dzieci i w innych mo(cid:318)liwych do przewidzenia okresach przestoju ..........................................................174 Jak d(cid:260)ugo medytowa(cid:201), czyli od szybkich numerków po sesje dla d(cid:260)ugodystansowców .....................................................................................174 Co je(cid:285)(cid:201) i pi(cid:201) (oraz czego unika(cid:201)) przed sesj(cid:199) medytacyjn(cid:199) ................................176 Gdzie medytowa(cid:201), czyli tworzenie u(cid:285)wi(cid:219)conej przestrzeni ...............................177 Powody, dla których najlepiej trzyma(cid:201) si(cid:219) jednego miejsca .......................177 Jak wybra(cid:201) w(cid:260)a(cid:285)ciwe miejsce? .........................................................................179 Jak zbudowa(cid:201) o(cid:260)tarz — i dlaczego warto zawraca(cid:201) sobie tym g(cid:260)ow(cid:219) .........180 8 Medytacja dla bystrzaków Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:259) 10: Po prostu to zrób, czyli dyscyplina, wysi(cid:260)ek i rezygnacja z kontroli .....................................185 Dyscyplina oznacza po prostu „raz za razem” ....................................................186 Zobowi(cid:199)zywanie si(cid:219) do czego(cid:285) przed sob(cid:199) i dotrzymywanie s(cid:260)owa ..........187 Codzienna konsekwencja ................................................................................188 Samokontrola — zarówno na poduszce, jak i poza ni(cid:199) ...............................188 Odpowiedni rodzaj wysi(cid:260)ku, czyli unikaj zarówno nadmiernego napi(cid:219)cia, jak i zbytniego rozlu(cid:316)nienia ................................................................................190 Wk(cid:260)adanie w dzia(cid:260)ania ca(cid:260)ej posiadanej energii ............................................190 Okazywanie sumienno(cid:285)ci ................................................................................191 Podejmowanie wysi(cid:260)ku pozbawionego wysi(cid:260)ku ............................................192 Kiedy nale(cid:318)y odpu(cid:285)ci(cid:201) i z czego warto w ten sposób rezygnowa(cid:201)? ..................194 Rezygnacja z os(cid:199)du ..........................................................................................195 Akceptacja .........................................................................................................195 Rezygnacja z kontroli ........................................................................................195 Odrzucanie masek ............................................................................................196 Poddanie si(cid:219) ......................................................................................................196 ROZDZIA(cid:259) 11: Otwieranie serca oraz okazywanie mi(cid:260)o(cid:285)ci i wspó(cid:260)czucia ..................................................................199 W jaki sposób zamyka si(cid:219) serce — i jak mo(cid:318)na je otworzy(cid:201)? ............................200 Czynniki powoduj(cid:199)ce zamykanie si(cid:219) serca ....................................................201 Kilka powodów, dla których warto mie(cid:201) otwarte serce ...............................203 Odkrywanie swojego „czu(cid:260)ego punktu” .........................................................205 Mi(cid:260)o(cid:285)(cid:201) zaczyna si(cid:219) od Ciebie ...........................................................................206 Poznawanie czterech wymiarów mi(cid:260)o(cid:285)ci .......................................................207 Wzbudzanie mi(cid:260)o(cid:285)ci wobec siebie i innych .........................................................208 Otwieranie wrót ................................................................................................208 Kierowanie strumieniem .................................................................................209 Przekszta(cid:260)canie cierpienia przy u(cid:318)yciu wspó(cid:260)czucia ...........................................211 Wst(cid:219)pne (cid:201)wiczenia zwi(cid:199)zane z rozwijaniem wspó(cid:260)czucia ...........................212 Przekszta(cid:260)canie cierpienia przy u(cid:318)yciu si(cid:260)y serca ..........................................214 Spis tre(cid:285)ci 9 Kup książkęPoleć książkę CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) III: ROZWI(cid:198)ZYWANIE PROBLEMÓW I DOPASOWYWANIE PRAKTYKI DO POTRZEB ........................219 ROZDZIA(cid:259) 12: Medytowanie nad trudnymi emocjami i nawykami ...................................................221 Zaprzyja(cid:316)nianie si(cid:219) ze swoimi doznaniami .........................................................222 Skupianie uwagi na w(cid:260)asnych my(cid:285)lach i uczuciach ......................................223 Nazywanie swoich dozna(cid:262) ..............................................................................223 Witanie z otwarto(cid:285)ci(cid:199) wszystkiego, co przynosi (cid:318)ycie ..................................224 Medytowanie nad trudnymi emocjami ...............................................................225 Gniew .................................................................................................................226 Strach i niepokój ...............................................................................................227 Smutek, (cid:318)al i depresja ......................................................................................229 Wykorzystywanie (cid:285)wiadomo(cid:285)ci do ujawniania utrwalonych wzorców ............230 Nazywanie swoich „przebojów” ......................................................................231 Rozci(cid:199)ganie swojej uwagi ................................................................................231 Odczuwanie swoich uczu(cid:201) ...............................................................................231 Zauwa(cid:318)anie swojego oporu i przywi(cid:199)zania ...................................................232 Odnajdowanie m(cid:199)dro(cid:285)ci .................................................................................232 Docieranie do sedna sprawy ...........................................................................234 Wype(cid:260)nianie blokady istnieniem .....................................................................234 Zajmowanie si(cid:219) wzorcami, zanim utkniesz ...................................................235 Odsuwanie wzorców na bok — przynajmniej na razie ......................................235 Pomijanie (lub ignorowanie) schematu .........................................................236 Przenoszenie uwagi ..........................................................................................237 Przekierowywanie energii ................................................................................237 Zastosowanie schematu w wyobra(cid:316)ni ...........................................................237 Zastosowanie schematu w prawdziwym (cid:318)yciu — z uwa(cid:318)no(cid:285)ci(cid:199) .................238 Sytuacje, w których medytacja mo(cid:318)e nie by(cid:201) w(cid:260)a(cid:285)ciwym rozwi(cid:199)zaniem .........240 Wybór terapeuty pomocnego w pracy nad wzorcami zachowa(cid:262) ....................241 Rozmowa jest wa(cid:318)na, ale musisz zrobi(cid:201) co(cid:285) wi(cid:219)cej ......................................242 Przyjrzyj si(cid:219) ró(cid:318)nym rozwi(cid:199)zaniom ................................................................242 Wybierz osob(cid:219), a nie referencje .....................................................................243 Znajd(cid:316) terapeut(cid:219), który medytuje ..................................................................243 10 Medytacja dla bystrzaków Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:259) 13: Radzenie sobie z cz(cid:219)sto spotykanymi problemami i skutkami ubocznymi .............................245 Omijanie przeszkód podczas podró(cid:318)y zwi(cid:199)zanej z medytacj(cid:199) .........................246 Senno(cid:285)(cid:201) ..............................................................................................................247 Niepokój ............................................................................................................247 Znudzenie ..........................................................................................................248 L(cid:219)ki .....................................................................................................................248 Zw(cid:199)tpienie .........................................................................................................249 Oci(cid:199)ganie si(cid:219) .....................................................................................................250 Nadmierna czujno(cid:285)(cid:201) .........................................................................................250 Os(cid:199)dzanie siebie ...............................................................................................251 Przywi(cid:199)zanie i pragnienie ................................................................................252 Duma ..................................................................................................................252 Unikanie pewnych rzeczy ................................................................................253 Obchodzenie problemów ................................................................................253 Jak cieszy(cid:201) si(cid:219) skutkami ubocznymi medytacji, nie trac(cid:199)c z oczu jej celu? ......254 Ekstaza i b(cid:260)ogo(cid:285)(cid:201) ...............................................................................................255 Wizje i inne odczucia zmys(cid:260)owe ......................................................................256 Fale emocji .........................................................................................................257 Otwieranie o(cid:285)rodków energetycznych ..........................................................257 ROZDZIA(cid:259) 14: Medytacja dopasowana do indywidualnych potrzeb ..........................................263 (cid:259)(cid:199)czenie poszczególnych elementów w jedn(cid:199) ca(cid:260)o(cid:285)(cid:201) ........................................264 Poznaj swoj(cid:199) motywacj(cid:219) ..................................................................................265 Korzystanie ze swoich mocnych stron i uzupe(cid:260)nianie luk ............................266 Poeksperymentuj, zaufaj intuicji, a potem praktykuj regularnie ................267 Tworzenie regularnej praktyki ........................................................................268 Medytowanie w towarzystwie innych osób ........................................................271 Grupy medytacyjne ..........................................................................................271 Warsztaty i wyjazdy medytacyjne ...................................................................272 Jeden dzie(cid:262) z (cid:318)ycia mnicha, czyli zorganizuj w(cid:260)asne, samotne warsztaty medytacyjne .................................................................273 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) IV: DOBROCZYNNE DZIA(cid:259)ANIE MEDYTACJI ................277 ROZDZIA(cid:259) 15: Rozwijanie duchowo(cid:285)ci .................................................279 Co w(cid:260)a(cid:285)ciwie oznacza „duchowo(cid:285)(cid:201)”? ....................................................................280 Filozofia wieczysta — miejsce, w którym spotykaj(cid:199) si(cid:219) wszystkie religie .....282 Od wiary a(cid:318) po spe(cid:260)nienie — poziomy zaanga(cid:318)owania duchowego ..........284 Rozpuszczanie lub rozszerzanie ja(cid:316)ni — cel praktyki duchowej .................285 Spis tre(cid:285)ci 11 Kup książkęPoleć książkę (cid:284)cie(cid:318)ka pobo(cid:318)no(cid:285)ci — w poszukiwaniu jedno(cid:285)ci ...............................................290 Mantra — przywo(cid:260)ywanie Boga w ka(cid:318)dej chwili ...........................................291 Praktykowanie obecno(cid:285)ci Boga ......................................................................292 Guru joga — tybeta(cid:262)ska praktyka okazywania pobo(cid:318)no(cid:285)ci ........................293 (cid:284)cie(cid:318)ka wgl(cid:199)du — odkrywanie, kim jeste(cid:285) ..........................................................294 Rozszerzanie swoich granic .............................................................................296 Badanie natury umys(cid:260)u ....................................................................................297 Zadawanie pytania „kim jestem?” ...................................................................299 Jak znale(cid:316)(cid:201) nauczyciela — i dlaczego warto zawraca(cid:201) sobie tym g(cid:260)ow(cid:219)? ........300 Wybór odpowiedniego rodzaju nauczyciela ..................................................301 Dlaczego mo(cid:318)esz potrzebowa(cid:201) nauczyciela? ................................................302 Jakich cech szuka(cid:201) u nauczyciela? ...................................................................303 Jak znale(cid:316)(cid:201) nauczyciela? ...................................................................................306 ROZDZIA(cid:259) 16: Zapomnij o troskach i odnajd(cid:316) szcz(cid:219)(cid:285)cie dzi(cid:219)ki medytacji ............................................309 Cechy charakterystyczne prawdziwego szcz(cid:219)(cid:285)cia ..............................................310 Rozpoznawanie szcz(cid:219)(cid:285)cia jako naturalnego stanu .......................................311 Do(cid:285)wiadczanie przewagi pozytywnych emocji .............................................312 Akceptowanie tego, co przynosi (cid:318)ycie ............................................................313 Osi(cid:199)ganie w (cid:318)yciu stanu przep(cid:260)ywu ................................................................314 Poczucie sensu i przynale(cid:318)no(cid:285)ci .....................................................................315 Zrozumienie kompleksowej definicji szcz(cid:219)(cid:285)cia .............................................315 Zg(cid:260)(cid:219)bianie sztuki szcz(cid:219)(cid:285)cia oraz bada(cid:262) po(cid:285)wi(cid:219)conych temu zagadnieniu .....316 Po co w ogóle zawraca(cid:201) sobie g(cid:260)ow(cid:219) szcz(cid:219)(cid:285)ciem? ........................................317 Buddyjskie rozumienie szcz(cid:219)(cid:285)cia ....................................................................317 Badania dotycz(cid:199)ce medytacji i szcz(cid:219)(cid:285)cia .......................................................318 Spostrze(cid:318)enia psychologii pozytywnej ...........................................................319 Znajdowanie prawdziwego szcz(cid:219)(cid:285)cia dzi(cid:219)ki medytacji ......................................320 Delektowanie si(cid:219) chwil(cid:199) ...................................................................................321 Wspieranie stanu przep(cid:260)ywu ...........................................................................322 Rozwijanie wdzi(cid:219)czno(cid:285)ci ..................................................................................323 Nauka wybaczania ............................................................................................324 Kultywowanie optymizmu ...............................................................................326 ROZDZIA(cid:259) 17: Medytacja w codziennym (cid:318)yciu ....................................329 Spokój w ka(cid:318)dej sytuacji, czyli rozci(cid:199)ganie medytacji na codzienne (cid:318)ycie ......330 Powrót do swojego oddechu ..........................................................................331 Dzwon uwa(cid:318)no(cid:285)ci .............................................................................................332 Powtarzanie zdania sprzyjaj(cid:199)cego uwa(cid:318)no(cid:285)ci ..............................................334 Zwracanie uwagi na wp(cid:260)yw, jaki maj(cid:199) na cz(cid:260)owieka ró(cid:318)ne sytuacje ...........336 Stosowanie medytacji w trakcie rutynowych czynno(cid:285)ci ..............................336 12 Medytacja dla bystrzaków Kup książkęPoleć książkę Wspólnie medytuj(cid:199)ca rodzina: partnerzy, dzieci i inne osoby z grona najbli(cid:318)szych ...........................................................340 Medytowanie z dzie(cid:201)mi ...................................................................................341 Medytacja z partnerami i cz(cid:260)onkami rodziny ................................................342 Medytacyjny seks ..............................................................................................343 ROZDZIA(cid:259) 18: Wp(cid:260)yw medytacji na popraw(cid:219) stanu zdrowia i wi(cid:219)ksze osi(cid:199)gni(cid:219)cia ............................347 Medytacja jest równie(cid:318) pomocna w leczeniu cia(cid:260)a .............................................348 Co tak naprawd(cid:219) oznacza „leczenie”? ............................................................349 Poznawanie uzdrawiaj(cid:199)cego dzia(cid:260)ania medytacji .........................................350 Korzystanie z uzdrawiaj(cid:199)cej mocy wyobra(cid:318)e(cid:262) ..............................................354 Zg(cid:260)(cid:219)bianie pi(cid:219)ciu uzdrawiaj(cid:199)cych medytacji .................................................355 Medytacja mo(cid:318)e poprawi(cid:201) wyniki w pracy i podczas zabawy ...........................363 Czerpanie satysfakcji z minionych sukcesów ................................................366 (cid:200)wiczenie wyst(cid:219)pu, podczas którego dajesz z siebie wszystko ..................367 Rozpoczynanie z uwa(cid:318)no(cid:285)ci(cid:199) dnia pracy .......................................................369 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) V: DEKALOGI ..................................................................371 ROZDZIA(cid:259) 19: Dziesi(cid:219)(cid:201) cz(cid:219)sto zadawanych pyta(cid:262) dotycz(cid:199)cych medytacji .......................................373 Czy medytacja nie wywo(cid:260)a u mnie nadmiernego rozlu(cid:316)nienia lub oderwania od rzeczywisto(cid:285)ci, przez co trudno mi b(cid:219)dzie odnosi(cid:201) sukcesy w pracy lub w nauce? .............................................................374 Jak mam znale(cid:316)(cid:201) w swoim napi(cid:219)tym harmonogramie czas na medytacj(cid:219)? ....375 Czy mog(cid:219) medytowa(cid:201) na krze(cid:285)le lub na le(cid:318)(cid:199)co, zamiast siedzie(cid:201) na pod(cid:260)odze ze skrzy(cid:318)owanymi nogami? .........................................................375 Co mam zrobi(cid:201) z niepokojem lub dyskomfortem, których do(cid:285)wiadczam podczas medytowania? ................................................376 Co mam zrobi(cid:201), je(cid:285)li nieustannie zasypiam w trakcie medytowania? .............377 Sk(cid:199)d mam wiedzie(cid:201), czy medytuj(cid:219) prawid(cid:260)owo? ................................................377 Czy mog(cid:219) medytowa(cid:201), gdy prowadz(cid:219) samochód lub siedz(cid:219) przy komputerze? .............................................................................378 Czy aby medytowa(cid:201) musz(cid:219) zrezygnowa(cid:201) z moich przekona(cid:262) religijnych? .....379 Co mam zrobi(cid:201), je(cid:285)li moi najbli(cid:318)si nie wspieraj(cid:199) mojej praktyki medytacyjnej? ............................................................................379 Czy medytacja naprawd(cid:219) mo(cid:318)e pozytywnie wp(cid:260)yn(cid:199)(cid:201) na zdrowie? ..................380 Spis tre(cid:285)ci 13 Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:259) 20: Dziesi(cid:219)(cid:201) ulubionych, uniwersalnych medytacji .........381 Praktykowanie relaksacji .......................................................................................382 Pod(cid:199)(cid:318)anie uwag(cid:199) za oddechem ...........................................................................383 Medytowanie podczas chodzenia ........................................................................384 Uwa(cid:318)ne jedzenie ....................................................................................................384 Kultywowanie niesko(cid:262)czonej (cid:318)yczliwo(cid:285)ci ............................................................385 Rozlu(cid:316)nianie brzucha .............................................................................................386 Uzdrawianie (cid:285)wiat(cid:260)em ...........................................................................................387 Nawi(cid:199)zywanie lepszego kontaktu z ziemi(cid:199) .........................................................388 Praktykowanie pó(cid:260)u(cid:285)miechu .................................................................................389 Spokojne miejsce ...................................................................................................390 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) VI: DODATKI ..................................................................391 DODATEK A: Zasoby zwi(cid:199)zane z medytacj(cid:199) ......................................393 Organizacje i o(cid:285)rodki medytacyjne ......................................................................393 Podej(cid:285)cie (cid:285)wieckie ............................................................................................394 Podej(cid:285)cia duchowe ...........................................................................................394 Witryny internetowe ..............................................................................................395 Ksi(cid:199)(cid:318)ki ......................................................................................................................395 DODATEK B: Informacje o plikach audio ...........................................399 Jak uzyska(cid:201) dost(cid:219)p do (cid:285)cie(cid:318)ek audio? ..................................................................400 Co znajdziesz w archiwum z plikami audio? .......................................................400 Skorowidz .......................................................................401 14 Medytacja dla bystrzaków Kup książkęPoleć książkę W TYM ROZDZIALE: (cid:27) Wspinaczka na gór(cid:219) medytacji (cid:27) Znajdowanie po drodze miejsc piknikowych i pomniejszych wierzcho(cid:260)ków (cid:27) Wypróbowywanie najwa(cid:318)niejszych technik medytacyjnych (cid:27) U(cid:285)wiadamianie sobie tego, jak b(cid:219)dzie si(cid:219) przedstawia(cid:260) widok ze szczytu (cid:27) Praca nad koncentracj(cid:199), otwart(cid:199) (cid:27) Pliki audio dost(cid:219)pne pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/medyb4.zip (cid:285)wiadomo(cid:285)ci(cid:199), kontemplacj(cid:199) i rozwijaniem po(cid:318)(cid:199)danych stanów umys(cid:260)u Rozdzia(cid:260) (cid:1090) Rozpocz(cid:219)cie podró(cid:318)y zwi(cid:199)zanej z medytacj(cid:199) F antastyczn(cid:241) rzecz(cid:241) je(cid:337)li chodzi o medytacj(cid:243) jest to, (cid:363)e w istocie jest ona ca(cid:251)kiem nieskomplikowana. Wystarczy, (cid:363)e usi(cid:241)dziesz, zachowasz pokój, skierujesz uwag(cid:243) ku w(cid:251)asnemu wn(cid:243)trzu i skupisz swoj(cid:241) (cid:337)wiadomo(cid:337)(cid:289). Tak naprawd(cid:243) to ju(cid:363) wszystko (cho(cid:289) bardziej szczegó(cid:251)owo opisa(cid:251)em to w ramce „Medytacja: to (cid:251)atwiejsze ni(cid:363) Ci si(cid:243) wydaje”). Z drugiej strony, pewnie zaczniesz si(cid:243) teraz zastanawia(cid:289), dlaczego ludzie pisz(cid:241) tyle ksi(cid:241)(cid:363)ek i artyku(cid:251)ów na temat medytacji — w tym szczegó(cid:251)owe poradniki takie jak ten, który trzymasz w(cid:251)a(cid:337)nie w r(cid:243)kach? Dlaczego nie przedstawi(cid:289) po prostu kilku zwi(cid:243)z(cid:251)ych instrukcji i nie zrezygnowa(cid:289) z ca(cid:251)ego tego wodolejstwa? Za(cid:251)ó(cid:363)my na moment, (cid:363)e planujesz wybra(cid:289) si(cid:243) w dalek(cid:241) podró(cid:363) samochodem, zmierzaj(cid:241)c w jakie(cid:337) malownicze miejsce. Mo(cid:363)esz po prostu zanotowa(cid:289) wska- zówki dotycz(cid:241)ce trasy, a potem kolejno si(cid:243) do nich stosowa(cid:289), by po kilku dniach dotrze(cid:289) do celu. Ca(cid:251)a podró(cid:363) sprawi Ci jednak wi(cid:243)cej frajdy, je(cid:363)eli b(cid:243)dziesz dys- ponowa(cid:289) przewodnikiem, z którego dowiesz si(cid:243), co warto zobaczy(cid:289) po drodze. By(cid:289) mo(cid:363)e poczujesz si(cid:243) te(cid:363) bezpieczniej, je(cid:337)li zabierzesz ze sob(cid:241) ksi(cid:241)(cid:363)k(cid:243) pozwa- laj(cid:241)c(cid:241) radzi(cid:289) sobie z ewentualnymi awariami samochodu. Niewykluczone równie(cid:363), (cid:363)e postanowisz odbi(cid:289) gdzie(cid:337) w bok, w jakie(cid:337) pi(cid:243)kne miejsce, lub ca(cid:251)kowicie zmie- nisz swoj(cid:241) tras(cid:243) i dotrzesz do celu inn(cid:241) drog(cid:241) albo innym (cid:337)rodkiem lokomocji! ROZDZIA(cid:259) 1 Rozpocz(cid:219)cie podró(cid:318)y zwi(cid:199)zanej z medytacj(cid:199) 31 Kup książkęPoleć książkę MEDYTACJA — TO (cid:259)ATWIEJSZE, NI(cid:317) CI SI(cid:218) WYDAJE Medytacja jest po prostu praktyk(cid:199) zwi(cid:199)zan(cid:199) ze skupianiem uwagi na okre(cid:285)lonym obiekcie — zazwyczaj jest to co(cid:285) nieskomplikowanego, chocia(cid:318)by s(cid:260)owo albo zdanie, p(cid:260)omie(cid:262) (cid:285)wiecy, figura geometryczna lub kolejne wdechy i wydechy. W codziennym (cid:318)yciu nasz umys(cid:260) nieustannie zmaga si(cid:219) z zalewem odczu(cid:201), dozna(cid:262) wizualnych, emo- cji i my(cid:285)li. Gdy medytujesz, zaw(cid:219)(cid:318)asz zasadniczo swoje skupienie i ograniczasz liczb(cid:219) bod(cid:316)ców bombarduj(cid:199)cych Twój uk(cid:260)ad nerwowy, a przy okazji uspokajasz swój umys(cid:260). Je(cid:285)li chcesz szybko sprawdzi(cid:201), jakie wra(cid:318)enia towarzysz(cid:199) medytacji, zastosuj si(cid:219) do poni(cid:318)szych wskazówek (bardziej szczegó(cid:260)owe instrukcje w postaci materia(cid:260)u audio zapewni Ci (cid:285)cie(cid:318)ka numer 2, z kolei bardziej rozbudowane wskazówki dotycz(cid:199)ce medytacji czekaj(cid:199) na Ciebie w rozdziale 7.). 1. Znajd(cid:316) jakie(cid:285) spokojne miejsce i usi(cid:199)d(cid:316) wygodnie, staraj(cid:199)c si(cid:219) zachowa(cid:201) wzgl(cid:219)dnie wyprostowane plecy. Je(cid:285)li masz tendencj(cid:219) do zapadania si(cid:219) w swoim ulubionym fotelu, znajd(cid:316) jaki(cid:285) mebel, który zapewni Twoim plecom troch(cid:219) lepsze podparcie. 2. Zaczerpnij kilka g(cid:260)(cid:219)bokich oddechów, zamknij oczy i postaraj si(cid:219) w maksymalnym stopniu rozlu(cid:316)ni(cid:201) cia(cid:260)o. Je(cid:318)eli nie wiesz, w jaki sposób si(cid:219) rozlu(cid:316)ni(cid:201), zajrzyj do rozdzia(cid:260)u 7. 3. Wybierz jakie(cid:285) s(cid:260)owo lub zdanie, które ze wzgl(cid:219)dów osobistych lub duchowych ma dla Ciebie g(cid:260)(cid:219)bsze znaczenie. Oto kilka przyk(cid:260)adów: „Istnieje tylko mi(cid:260)o(cid:285)(cid:201)”, „Nie martw si(cid:219) i ciesz si(cid:219) szcz(cid:219)(cid:285)ciem”, „Zawierz Bogu”. 4. Zacznij oddycha(cid:201) przez nos i powtarzaj w tym samym czasie po cichu wybrane przez siebie s(cid:260)owo lub zdanie. Mo(cid:318)esz szepta(cid:201) wybrane s(cid:260)owo lub zdanie, porusza(cid:201) j(cid:219)zykiem bez wydawania jakiegokolwiek d(cid:316)wi(cid:219)ku albo po prostu powtarza(cid:201) to s(cid:260)owo lub zdanie w my(cid:285)lach. Je(cid:285)li co(cid:285) Ci(cid:219) zdekoncentruje, wró(cid:201) do jego powtarzania (a je(cid:318)eli masz trudno(cid:285)ci z oddychaniem przez nos, oddychaj przez usta). Innym rozwi(cid:199)zaniem mo(cid:318)e by(cid:201) skupianie uwagi na Twoim oddechu, gdy b(cid:219)dziesz wci(cid:199)ga(cid:201) i wypuszcza(cid:201) powietrze przez nos. W takiej sytuacji za ka(cid:318)dym razem, gdy co(cid:285) Ci(cid:219) rozproszy, skupiaj si(cid:219) z powrotem na w(cid:260)asnym oddechu. 5. Po przeznaczeniu na medytacj(cid:219) przynajmniej pi(cid:219)ciu minut, powoli wsta(cid:262) i wró(cid:201) do swoich codziennych spraw. Jakie odczucia towarzyszy(cid:260)y Ci podczas medytacji? Czy powtarzanie jednego s(cid:260)owa lub zdania b(cid:199)d(cid:316) nieustanne pod(cid:199)(cid:318)anie uwag(cid:199) za oddechem wydawa(cid:260)o Ci si(cid:219) dziw- ne? Czy zachowanie skupienia by(cid:260)o dla Ciebie wyzwaniem? Czy wypowiadane przez 32 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I Pocz(cid:199)tki przygody z medytacj(cid:199) Kup książkęPoleć książkę Ciebie zdanie ci(cid:199)gle si(cid:219) zmienia(cid:260)o? Je(cid:285)li tak, nie martw si(cid:219). Dzi(cid:219)ki regularnej praktyce i poradom zawartym w tej ksi(cid:199)(cid:318)ce stopniowo nabierzesz wprawy w medytowaniu. Oczywi(cid:285)cie, nic nie stoi na przeszkodzie, by sp(cid:219)dzi(cid:201) wiele lat na owocnych i przy- jemnych dzia(cid:260)aniach zwi(cid:199)zanych z d(cid:199)(cid:318)eniem do opanowania subtelnych i z(cid:260)o(cid:318)onych aspektów medytacji. Dobra wiadomo(cid:285)(cid:201) jest jednak taka, (cid:318)e podstawowa praktyka jest dosy(cid:201) prosta, a Ty nie musisz by(cid:201) ekspertem, by podejmowa(cid:201) takie dzia(cid:260)ania i cie- szy(cid:201) si(cid:219) p(cid:260)yn(cid:199)cymi z nich, niezwyk(cid:260)ymi korzy(cid:285)ciami. Teraz pomy(cid:337)l, (cid:363)e praktyka medytacji jest swego rodzaju podró(cid:363)(cid:241), natomiast ksi(cid:241)(cid:363)- ka, któr(cid:241) trzymasz w r(cid:243)kach, stanowi Twój przewodnik. Ten rozdzia(cid:251) prezentuje ogólny zarys wycieczki, pokazuje kilka innych dróg prowadz(cid:241)cych do celu, opi- suje podstawowe umiej(cid:243)tno(cid:337)ci, które b(cid:243)d(cid:241) Ci potrzebne, by tam dotrze(cid:289), a tak(cid:363)e zwraca uwag(cid:243) na niektóre objazdy, które na pozór mog(cid:251)yby zapewnia(cid:289) te same korzy(cid:337)ci, lecz w istocie tego nie zrobi(cid:241). Ogólny zarys przebiegu podró(cid:318)y Twoja decyzja o tym, by si(cid:243)gn(cid:241)(cid:289) po t(cid:243) ksi(cid:241)(cid:363)k(cid:243), mia(cid:251)a bez w(cid:241)tpienia zwi(cid:241)zek z tym, (cid:363)e szukasz w (cid:363)yciu czego(cid:337) wi(cid:243)cej — wi(cid:243)kszej dozy spokoju umys(cid:251)u, energii, po- my(cid:337)lno(cid:337)ci, sensu (cid:363)ycia, szcz(cid:243)(cid:337)cia lub rado(cid:337)ci. Jako(cid:337) dowiedzia(cid:251)a(cid:337) lub dowiedzia(cid:251)e(cid:337) si(cid:243) o medytacji i zastanawiasz si(cid:243), co ma ona do zaoferowania. Poniewa(cid:363) lubi(cid:243) przygody, ch(cid:243)tnie my(cid:337)l(cid:243) o medytacji jako o wspinaczce na gór(cid:243). Gdzie(cid:337) zdarzy(cid:251)o Ci si(cid:243) zobaczy(cid:289) zdj(cid:243)cia szczytu, lecz stoj(cid:241)c u podnó(cid:363)a góry, ledwie widzisz jej czubek w(cid:337)ród chmur. Jedyn(cid:241) metod(cid:241), by si(cid:243) tam dosta(cid:289), jest w(cid:243)drówka krok po kroku w stron(cid:243) wierzcho(cid:251)ka. Ró(cid:318)ne (cid:285)cie(cid:318)ki prowadz(cid:199)ce na t(cid:219) sam(cid:199) gór(cid:219) Wyobra(cid:361) sobie, (cid:363)e szykujesz si(cid:243) do wspinaczki na szczyt góry (je(cid:337)li mieszkasz w Holandii lub na (cid:422)rodkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych, najprawdopodob- niej przyda Ci si(cid:243) pomoc naukowa w postaci czasopisma „National Geogra- phic”). Jak zamierzasz dotrze(cid:289) na wierzcho(cid:251)ek? Mo(cid:363)esz wzi(cid:241)(cid:289) kilka lekcji wspi- naczki, kupi(cid:289) sprz(cid:243)t, a nast(cid:243)pnie ruszy(cid:289) do góry jedn(cid:241) ze skalnych (cid:337)cian. Mo(cid:363)esz równie(cid:363) wybra(cid:289) jeden z wielu szlaków, które wiod(cid:241) na szczyt, a nast(cid:243)pnie dotrze(cid:289) tam po przyjemnej w(cid:243)drówce (oczywi(cid:337)cie, zawsze mo(cid:363)esz te(cid:363) oszuka(cid:289) i wjecha(cid:289) tam samochodem, ale to zniszczy(cid:251)oby ca(cid:251)(cid:241) moj(cid:241) metafor(cid:243)!). Chocia(cid:363) wszystkie te rozwi(cid:241)zania prowadz(cid:241) ostatecznie do tego samego wyniku, ka(cid:363)da z tras ma swoje niepowtarzalne cechy. Jedna oka(cid:363)e si(cid:243) (cid:251)agodnym podej- (cid:337)ciem w(cid:337)ród lasów i (cid:251)(cid:241)k, podczas gdy inna zmusi Ci(cid:243) do pokonywania stromego, skalistego terenu. Z której(cid:337) b(cid:243)dzie mo(cid:363)na podziwia(cid:289) zielone doliny pokryte kwie- ciem; z innej zobaczysz tereny uprawne lub pustyni(cid:243). ROZDZIA(cid:259) 1 Rozpocz(cid:219)cie podró(cid:318)y zwi(cid:199)zanej z medytacj(cid:199) 33 Kup książkęPoleć książkę W zale(cid:363)no(cid:337)ci od tego, jak b(cid:243)dzie si(cid:243) przedstawia(cid:251) Twój poziom energii i moty- wacji, po kilku godzinach lub kilku dniach mo(cid:363)esz si(cid:243) zdecydowa(cid:289) na postój w ja- kim(cid:337) punkcie piknikowym spotkanym po drodze, a nast(cid:243)pnie cieszy(cid:289) si(cid:243) tam cisz(cid:241) i spokojem. Kto wie, czy to miejsce nie przypadnie Ci do gustu do tego stop- nia, (cid:363)e zrezygnujesz z dalszej wspinaczki? Niewykluczone równie(cid:363), (cid:363)e postano- wisz wspi(cid:241)(cid:289) si(cid:243) po drodze na jeden z ni(cid:363)szych szczytów, zamiast pokonywa(cid:289) ca(cid:251)(cid:241) drog(cid:243) a(cid:363) na g(cid:251)ówny wierzcho(cid:251)ek. Mo(cid:363)esz te(cid:363) pop(cid:243)dzi(cid:289) na szczyt tak szybko jak zdo(cid:251)asz, nie zawracaj(cid:241)c sobie g(cid:251)owy (cid:363)adnymi postojami. Tak si(cid:243) sk(cid:251)ada, (cid:363)e podró(cid:363) zwi(cid:241)zana z medytacj(cid:241) ma wiele wspólnego ze zdoby- waniem góry. To od Ciebie zale(cid:363)y, czy obierzesz za cel sam szczyt, czy raczej pokryty traw(cid:241) wzgórek lub mniejszy wierzcho(cid:251)ek w po(cid:251)owie stoku. Niezale(cid:363)nie od tego, dok(cid:241)d b(cid:243)dziesz zmierza(cid:289), mo(cid:363)esz si(cid:243) przy tym dobrze bawi(cid:289) i czerpa(cid:289) korzy(cid:337)ci ju(cid:363) z tego, (cid:363)e g(cid:251)(cid:243)boko oddychasz i zmuszasz do pracy mi(cid:243)(cid:337)nie, z istnie- nia których nie zdawa(cid:251)a(cid:337) lub nie zdawa(cid:251)e(cid:337) sobie dotychczas sprawy. Ludzie w rozmaitych cz(cid:243)(cid:337)ciach (cid:337)wiata od tysi(cid:243)cy lat podejmowali wspinaczk(cid:243) na metaforyczn(cid:241) gór(cid:243) medytacji (wi(cid:243)cej informacji na temat historii medytacji znajdziesz w rozdziale 3.). Na skutek tych wysi(cid:251)ków powsta(cid:251)o wiele map topo- graficznych i przewodników, a ka(cid:363)de z nich przedstawia nieco inny zestaw in- formacji dotycz(cid:241)cych tego, jak dotrze(cid:289) na szczyt, w jaki sposób zachowywa(cid:289) si(cid:243) podczas tej w(cid:243)drówki i co ze sob(cid:241) zabra(cid:289) (je(cid:337)li chcesz si(cid:243) dok(cid:251)adniej przyjrze(cid:289) ró(cid:363)norodno(cid:337)ci dost(cid:243)pnych materia(cid:251)ów, zajrzyj po prostu na pó(cid:251)ki pobliskiej bi- blioteki lub przejrzyj zasoby swojej ulubionej ksi(cid:243)garni internetowej). Zgodnie z tradycj(cid:241) wspomniane przed momentem przewodniki prezentuj(cid:241) (cid:337)cie(cid:363)k(cid:243) duchow(cid:241), obejmuj(cid:241)c(cid:241) zestaw wierze(cid:321) i praktyk; cz(cid:243)sto s(cid:241) one utrzymy- wane w tajemnicy i przekazywane z pokolenia na pokolenie (zobacz szar(cid:241) ramk(cid:243) „Duchowe korzenie medytacji”). W ostatnich dekadach naukowcy i nauczyciele ze (cid:337)wiata Zachodu oddzielili jednak medytacj(cid:243) od jej duchowych korzeni, a teraz jest ona prezentowana jako lekarstwo na rozmaite problemy napotykane przez ludzi (cid:363)yj(cid:241)cych w XXI wieku (dodatkowe informacje o korzy(cid:337)ciach p(cid:251)yn(cid:241)cych z me- dytacji znajdziesz w rozdziale 2.; wi(cid:243)cej faktów na temat bada(cid:321) dotycz(cid:241)cych medytacji przedstawi(cid:251)em w rozdziale 4.). Chocia(cid:363) mapy i ksi(cid:241)(cid:363)ki mog(cid:241) opisywa(cid:289) szczyt na ró(cid:363)ne sposoby — niektóre k(cid:251)ad(cid:241) nacisk na rozleg(cid:251)e, otwarte przestrzenie, inne skupiaj(cid:241) si(cid:243) na poczuciu spokoju lub rado(cid:337)ci towarzysz(cid:241)cych Ci po zdobyciu wierzcho(cid:251)ka, podczas gdy jeszcze inne koncentruj(cid:241) si(cid:243) na twierdzeniu, (cid:363)e istnieje wi(cid:243)cej ni(cid:363) jedna góra — ja zgadzam si(cid:243) z m(cid:243)drcem, który powiedzia(cid:251) dawno temu: „Techniki medytacyj- ne s(cid:241) jedynie ró(cid:363)nymi (cid:337)cie(cid:363)kami prowadz(cid:241)cymi na t(cid:243) sam(cid:241) gór(cid:243)”. Oto kilka spo(cid:337)ród licznych technik, które zosta(cid:251)y rozwini(cid:243)te na przestrzeni wielu stuleci: (cid:27) Powtarzanie przesyconego znaczeniem s(cid:260)owa lub zdania, które jest znane jako mantra (zobacz rozdzia(cid:260)y 3. i 15.). (cid:27) Uwa(cid:318)na (cid:285)wiadomo(cid:285)(cid:201) chwili obecnej (wi(cid:219)cej informacji na temat uwa(cid:318)no(cid:285)ci znajdziesz w rozdzia(cid:260)ach 7. i 17.). 34 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I Pocz(cid:199)tki przygody z medytacj(cid:199) Kup książkęPoleć książkę (cid:27) Skupianie si(cid:219) na oddechu lub liczenie wdechów i wydechów (zobacz rozdzia(cid:260) 7.). (cid:27) Zwracanie uwagi na przep(cid:260)yw odczu(cid:201) w Twoim ciele (zobacz rozdzia(cid:260) 7.). (cid:27) Rozwijanie niesko(cid:262)czonej (cid:318)yczliwo(cid:285)ci, wspó(cid:260)czucia, ch(cid:219)ci wybaczania oraz innych pozytywnych emocji (zobacz rozdzia(cid:260) 11.). (cid:27) Skupianie si(cid:219) na kszta(cid:260)cie geometrycznym lub innym prostym obiekcie wizualnym. (cid:27) Wyobra(cid:318)anie sobie spokojnego miejsca albo lecz(cid:199)cej energii lub istoty (zobacz rozdzia(cid:260) 18.). (cid:27) Czytanie i rozwa(cid:318)anie ksi(cid:199)(cid:318)ek motywacyjnych lub (cid:285)wi(cid:219)tych ksi(cid:199)g (zobacz rozdzia(cid:260) 15.). (cid:27) Wpatrywanie si(cid:219) w wizerunek (cid:285)wi(cid:219)tej istoty lub (cid:285)wi(cid:219)tego. (cid:27) Kontemplacja natury. (cid:27) (cid:284)piewanie pochwa(cid:260) pod adresem Boga. Ta ksi(cid:241)(cid:363)ka zapewni Ci okazj(cid:243) do eksperymentowania z wieloma spo(cid:337)ród tych tech- nik; znajdziesz tu tak(cid:363)e szczegó(cid:251)owe wskazówki dotycz(cid:241)ce praktykowania jednej z nich — uwa(cid:200)no(cid:191)ci. Podejmuj(cid:241)c te dzia(cid:251)ania, b(cid:243)dziesz si(cid:243) pocz(cid:241)tkowo skupia(cid:289) na swoim oddechu, by potem rozci(cid:241)gn(cid:241)(cid:289) medytacj(cid:243) na ka(cid:363)d(cid:241) chwil(cid:243) Twojego (cid:363)ycia. Widok ze szczytu — a tak(cid:318)e z innych wierzcho(cid:260)ków, które zdob(cid:219)dziesz po drodze Co zobaczysz po dotarciu na szczyt metaforycznej góry medytacji? Je(cid:337)li wierzy(cid:289) doniesieniom osób uprawiaj(cid:241)cych medytacj(cid:243) i mistyków, którzy zdobyli ju(cid:363) wcze- (cid:337)niej ten wierzcho(cid:251)ek, szczyt tej góry skrywa (cid:361)ród(cid:251)o wszelkiej mi(cid:251)o(cid:337)ci, m(cid:241)dro(cid:337)ci, szcz(cid:243)(cid:337)cia i rado(cid:337)ci. Niektórzy ludzie nazywaj(cid:241) to (cid:361)ród(cid:251)o duchem lub dusz(cid:241), prawdziw(cid:241) natur(cid:241) lub prawdziw(cid:241) ja(cid:361)ni(cid:241), ostateczn(cid:241) prawd(cid:241) lub podstaw(cid:241) istnienia (b(cid:241)d(cid:361) te(cid:363) samym istnieniem). Inni nazywaj(cid:241) je Bogiem, Bosk(cid:241) Istot(cid:241) lub (cid:422)wi(cid:243)t(cid:241) Tajemnic(cid:241) albo Najwy(cid:363)szym. Liczba stosowanych nazw jest niemal tak samo du(cid:363)a, jak liczba osób, które do(cid:337)wiadczaj(cid:241) czego(cid:337) takiego. Niektóre tradycje du- chowe uwa(cid:363)aj(cid:241) równie(cid:363) to miejsce za tak (cid:337)wi(cid:243)te i pot(cid:243)(cid:363)ne, (cid:363)e nie chc(cid:241) nadawa(cid:289) mu (cid:363)adnych nazw. Je(cid:337)li chodzi o do(cid:191)wiadczenie zwi(cid:241)zane z osi(cid:241)gni(cid:243)ciem szczytu, wytrawni znawcy medytacji u(cid:363)ywaj(cid:241) s(cid:251)ów takich jak o(cid:191)wiecenie (pozwalaj(cid:241)ce pokona(cid:289) ignorancj(cid:243)), przebudzenie (ze snu), wyzwolenie (z wi(cid:243)zów), wolno(cid:191)(cid:174) (od ogranicze(cid:321)) i jedno(cid:191)(cid:174) (z Bogiem lub istnieniem). Stare porzekad(cid:251)o porównuje wszystkie te s(cid:251)owa i nazwy do palców wymierzo- nych w ksi(cid:243)(cid:363)yc. Je(cid:337)li za bardzo zwracasz uwag(cid:243) na palec, grozi Ci to, (cid:363)e przega- pisz pi(cid:243)kny ksi(cid:243)(cid:363)yc b(cid:243)d(cid:241)cy powodem, dla którego unosisz w ogóle do góry palec. Ostatecznie potrzebujesz samemu do(cid:337)wiadczy(cid:289) ksi(cid:243)(cid:363)yca — lub w tym konkret- nym przypadku szczytu. ROZDZIA(cid:259) 1 Rozpocz(cid:219)cie podró(cid:318)y zwi(cid:199)zanej z medytacj(cid:199) 35 Kup książkęPoleć książkę Oczywi(cid:337)cie mo(cid:363)esz stwierdzi(cid:289), (cid:363)e nie interesuj(cid:241) Ci(cid:243) wznios(cid:251)e stany i do(cid:337)wiad- czenia takie jak o(cid:337)wiecenie lub jedno(cid:337)(cid:289). Kto wie, czy do kupna tej ksi(cid:241)(cid:363)ki sk(cid:251)oni(cid:251)a Ci(cid:243) po prostu ch(cid:243)(cid:289) ograniczenia odczuwanego stresu lub przyspieszenia procesu powrotu do zdrowia, albo d(cid:241)(cid:363)enie do tego, by poradzi(cid:289) sobie z emocjami, które odczuwasz. Nie interesuje Ci(cid:243) (cid:422)wi(cid:243)ta Tajemnica — w zupe(cid:251)no(cid:337)ci wystarczy Ci niewielka porcja klarowno(cid:337)ci my(cid:337)li i spokoju umys(cid:251)u! Có(cid:363), prawda jest taka, (cid:363)e b(cid:243)dziesz przemierza(cid:289) t(cid:243) sam(cid:241) (cid:337)cie(cid:363)k(cid:243) bez wzgl(cid:243)du na to, jak wysoko chcesz zaj(cid:337)(cid:289) na tej górze. Podstawowe instrukcje pozostaj(cid:241) nie- zmienne, lecz mo(cid:363)esz wybra(cid:289) swój cel. Oto lista niektórych spo(cid:337)ród najpopular- niejszych przystanków i wzniesie(cid:321) znajduj(cid:241)cych si(cid:243) po drodze na szczyt: (cid:27) Wi(cid:219)ksze skupienie i koncentracja. (cid:27) Ograniczenie napi(cid:219)cia, niepokoju i stresu. (cid:27) Wi(cid:219)ksza jasno(cid:285)(cid:201) my(cid:285)li i mniej zawirowa(cid:262) emocjonalnych. (cid:27) Ni(cid:318)sze ci(cid:285)nienie krwi i ni(cid:318)szy poziom cholesterolu. (cid:27) (cid:259)atwiejsza walka z na(cid:260)ogami i innymi nawykami przysparzaj(cid:199)cymi problemów. (cid:27) Wi(cid:219)ksza kreatywno(cid:285)(cid:201) i lepsze wyniki osi(cid:199)gane w pracy oraz w czasie wolnym. (cid:27) Lepsze rozumienie siebie i wzrost samoakceptacji. (cid:27) Wi(cid:219)cej rado(cid:285)ci, mi(cid:260)o(cid:285)ci i spontaniczno(cid:285)ci. (cid:27) Wi(cid:219)ksza intymno(cid:285)(cid:201) w zwi(cid:199)zkach z przyjació(cid:260)mi i najbli(cid:318)szymi. (cid:27) G(cid:260)(cid:219)bsze poczucie szcz(cid:219)(cid:285)cia, zadowolenia i subiektywnej pomy(cid:285)lno(cid:285)ci. (cid:27) Wyra(cid:316)niejsze wra(cid:318)enie sensu i celu (cid:318)ycia. (cid:27) Przeb(cid:260)yski duchowego wymiaru istnienia. Jak wida(cid:289), te stacje po(cid:337)rednie s(cid:241) w istocie wa(cid:363)nymi, samodzielnymi celami i wszystkie s(cid:241) naprawd(cid:243) warto(cid:337)ciowe (wi(cid:243)cej informacji na temat korzy(cid:337)ci zapew- nianych przez medytacj(cid:243) znajdziesz w rozdziale 2.). Niewykluczone, (cid:363)e z zado- woleniem zatrzymasz si(cid:243) w po(cid:251)owie drogi na szczyt, gdy uda Ci si(cid:243) ograniczy(cid:289) odczuwany stres, poprawi(cid:289) swój stan zdrowia i do(cid:337)wiadczy(cid:289) wi(cid:243)kszego poczucia pomy(cid:337)lno(cid:337)ci. Z drugiej strony, to wszystko mo(cid:363)e Ci(cid:243) te(cid:363) zainspirowa(cid:289) do tego, by wspi(cid:241)(cid:289) si(cid:243) jeszcze wy(cid:363)ej, w miejsca opisywane przez wybitnych specjalistów od medytacji. Smak czystej, górskiej wody W ramach rozwini(cid:243)cia metafory góry wyobra(cid:361) sobie, (cid:363)e na szczycie znajduje si(cid:243) niewyczerpalne (cid:361)ród(cid:251)o, z którego wyp(cid:251)ywa czysta woda istnienia (niewykluczone, (cid:363)e — w zale(cid:363)no(cid:337)ci od Twoich zapatrywa(cid:321) — bardziej spodoba Ci si(cid:243) nazwa woda (cid:186)aski lub ducha, ewentualnie bezwarunkowej mi(cid:186)o(cid:191)ci). Ci, którzy docieraj(cid:241) na 36 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I Pocz(cid:199)tki przygody z medytacj(cid:199) Kup książkęPoleć książkę DUCHOWE KORZENIE MEDYTACJI Chocia(cid:318) w dzisiejszych czasach medytacj(cid:199) zajmuje si(cid:219) wiele zwyczajnych osób (w tym bez w(cid:199)tpienia ludzie, których znasz), dost(cid:219)p do tej praktyki by(cid:260) dawniej bardziej ograniczony. Przez wiele stuleci mnisi, zakonnice, mistycy i w(cid:219)drowni asceci utrzymy- wali t(cid:219) wiedz(cid:219) w tajemnicy, wykorzystuj(cid:199)c j(cid:199) do osi(cid:199)gania wy(cid:318)szych stanów (cid:285)wiadomo- (cid:285)ci, a co za tym idzie, zdobywania szczytów na wybranych przez siebie (cid:285)cie(cid:318)kach. Osoby (cid:285)wieckie, którym nie brakowa(cid:260)o motywacji i czasu, zawsze mog(cid:260)y si(cid:219) nauczy(cid:201) kilku technik. Patrz(cid:199)c z drugiej strony, rygorystyczna praktyka medytacji pozosta- wa(cid:260)a u(cid:285)wi(cid:219)conym d(cid:199)(cid:318)eniem, którym zajmowa(cid:260)a si(cid:219) nieliczna elita, gotowa wyprze(cid:201) si(cid:219) (cid:285)wiata i po(cid:285)wi(cid:219)ci(cid:201) swoj(cid:199) egzystencj(cid:219) praktyce medytacyjnej (bardziej rozbudo- wany opis historii medytacji znajdziesz w rozdziale 3.). Sytuacja uleg(cid:260)a jednak z czasem wyra(cid:316)nej zmianie. Medytacja trafi(cid:260)a do g(cid:260)ównego nurtu — wystarczy tu wspomnie(cid:201) o ksi(cid:199)(cid:318)ce Beat Zen, Square Zen, and Zen, napisanej w latach pi(cid:219)(cid:201)dziesi(cid:199)tych, licznych hinduskich joginach i swamich dzia(cid:260)aj(cid:199)cych w la- tach sze(cid:285)(cid:201)dziesi(cid:199)tych, a tak(cid:318)e dzisiejszej fascynacji uwa(cid:318)no(cid:285)ci(cid:199) — jej praktyczne ko- rzy(cid:285)ci s(cid:199) wychwalane we wszystkich (cid:285)rodkach przekazu, zarówno tych tradycyjnych, jak i wirtualnych (adresy niektórych witryn internetowych po(cid:285)wi(cid:219)conych medytacji znajdziesz w „Dodatku A”). Medytacja by(cid:260)a intensywnie zg(cid:260)(cid:219)biana w laboratoriach psychologicznych, mierzona przy u(cid:318)yciu urz(cid:199)dze(cid:262) fMRI, a tak(cid:318)e redukowana do przepisów takich jak „reakcja relaksacyjna”, czyl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Medytacja dla bystrzaków. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: