Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 003621 21329555 na godz. na dobę w sumie
Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające - ebook/pdf
Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 40
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-142-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania i wdrażania Metody 5S. Głównym założeniem praktyk 5S jest doprowadzenie do całkowitego zorganizowania, uporządkowania i normalizacji, a przez to kontroli w zakładach produkcyjnych. Aby w należyty sposób rozwiązać problemy związane z brakiem organizacji na poszczególnych miejscach pracy, niezbędne jest właściwe poznanie i rozszyfrowanie każdego z 5S. W środku znajdziemy charakterystykę praktyk 5S urozmaiconą ilustracjami i przykładami.

Informacje zawarte w publikacji Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające z pewnością pomogą Państwu rozwiązać problemy związane z m.in.:

Fachowość i aktualność informacji zawartych w poradniku gwarantuje zespól Autorów - specjalistów i praktyków od lat zajmujących się problematyką systemów zarządzania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:61)(cid:72)(cid:86)(cid:83)(cid:246)(cid:239)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:246)(cid:90)(cid:29)(cid:3) (cid:45)(cid:68)(cid:70)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:77)(cid:71)(cid:68)(cid:78)(cid:15)(cid:3)(cid:39)(cid:82)(cid:85)(cid:82)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:46)(cid:79)(cid:76)(cid:80)(cid:72)(cid:70)(cid:78)(cid:68)(cid:16)(cid:55)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:15)(cid:3)(cid:46)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:87)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:46)(cid:81)(cid:82)(cid:83)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:68)(cid:78)(cid:70)(cid:77)(cid:200)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:37)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:77) Metoda 5S (cid:61)(cid:68)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:71)(cid:85)(cid:68)(cid:285)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:218)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:77)(cid:200)(cid:70)(cid:72) (cid:200) (cid:76) (cid:70) (cid:258) (cid:82) (cid:78) (cid:68) (cid:76) (cid:77) (cid:3) (cid:72) (cid:81) (cid:68) (cid:93) (cid:71) (cid:200) (cid:93) (cid:85) (cid:68) (cid:61) VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02−133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Fachow (cid:127) a Ksi¹¿ka Zespó³ autorów Jacek Selejdak, Dorota Klimecka-Tatar, Krzysztof Knop pod redakcj¹ Marty Budzynowskiej METODA 5S Zastosowanie, wdra¿anie i narzêdzia wspomagaj¹ce Warszawa 2012 Copyright © 2012 ISBN 978-83-7537-142-0 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl Opracowanie edytorskie: Anna Skowroñska Sk³ad: C-Creo S³awomir Grabowski Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektro- nicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie po- nosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. METODA 5S Spis treœci 1. Wprowadzenie ............................................................ 4 2. Nazwa, interpretacja i istota metody 5S ............................... 7 3. Charakterystyka praktyk 5S ........................................... 11 3.1. Selekcja – 1S ..................................................................... 11 3.2. Systematyka – 2S .............................................................16 3.3. Sprz¹tanie – 3S ................................................................ 19 3.4. Standaryzacja – 4S .......................................................... 22 3.5. Samodyscyplina – 5S ....................................................... 26 4. Wdro¿enie programu 5S ................................................ 28 5. Korzyœci z wdro¿enia praktyk 5S .................................. 34 Bibliografia ............................................................................36 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 3 Charakterystyka praktyk 5S METODA 5S Selekcja Oznakowanie rzeczy nie przypisanych do danego stanowiska pracy Identyfikacja w³aœciwego po³o¿enia, sklasyfikowania i opisania przedmiotów Identyfikacja rzeczy niepotrzebnych Rys. 3.1./1. Etapy realizacji 1S Pytania stawiane podczas pierwszego etapu prak- tyk 5S, czyli SELEKCJI: 1. Czy na stanowisku pracy znajduj¹ siê niepo- trzebne narzêdzia? 2. Czy wszystkie narzêdzia przypisane s¹ do na- szego stanowiska pracy? 3. Czy na stanowisku pracy znajduj¹ siê resztki materia³ów tworz¹ce nieporz¹dek? 4. Czy rzeczy niezbêdne s¹ odpowiednio sklasyfi- kowane, posortowane? 5. Czy rzeczy niezbêdne zajmuj¹ œciœle okreœlone miejsce przechowywania? 6. Czy wszystkie narzêdzia na stanowisku pracy spe³niaj¹ podstawowe wymagania techniczne? Stanowisko pracy jest do pracy, a nie do przechowywania. www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 12 Charakterystyka praktyk 5S METODA 5S Zasady Selekcji – CO, ILE, KIEDY [3, 7]: – tylko to, co potrzebne; – tylko tyle, ile potrzeba; – tylko wtedy, kiedy potrzeba. S³owem kluczowym Selekcji jest WYRZUÆ, jeœli tylko masz w¹tpliwoœci. Aby we w³aœciwy i obiektywny sposób dokonaæ eliminacji przedmiotów w obrêbie stanowiska pracy, warto zastosowaæ formularz (tabela 3.1./1.), który jest podstaw¹ do usuniêcia rzeczy zbêdnych. Tabela 3.1./1. Przyk³adowy formularz selekcji na stanowisku Po zaakceptowaniu przez prze³o¿onego lub osobê odpowiedzialn¹ za wdra¿anie praktyk 5S, wszyst- kie narzêdzia, przedmioty czy te¿ dokumenty, któ- re znalaz³y siê w rubryce „niepotrzebne”, nie sta- nowi¹ ju¿ czêœci integralnej z rozpatrywanym stanowiskiem pracy i nale¿y je usun¹æ. Natomiast www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 13 Charakterystyka praktyk 5S METODA 5S przedmioty o niewiadomym przeznaczeniu, nale- ¿y oznaczyæ czerwon¹ kartk¹ (rys. 3.1./2) i pozo- stawiæ do rozpatrzenia. pracy; niem do pracy; dzenie selekcji; wiadomym przeznaczeniu; Rys. 3.1./2. Przyk³ady czerwonych kartek Jak postêpowaæ przy 1S:  powo³aæ zespo³y do audytowania stanowisk  stworzyæ fotodokumentacjê, przed przyst¹pie-  pozwoliæ zespo³om na samodzielne przeprowa-  oznaczyæ czerwon¹ kartk¹ przedmioty o nie-  usun¹æ niepotrzebne przedmioty;  stworzyæ fotodokumentacjê, po przeprowadzo-  powtarzaæ akcje (np. dwa razy w roku); Przyk³ad zastosowania czerwonych kartek zosta³y przedstawione na rysunku 3.1./3. nej selekcji; www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 14 Wdro¿enie programu 5S METODA 5S Praktyki 5S nie s¹ chwilow¹ mod¹, programem miesi¹ca, ale trwa³¹ czêœci¹ codziennej pracy. Dla- tego te¿ wymaga sprawdzenia [13]. Organizowanie dzia³añ oraz kontroli w ramach 5S mo¿na wpisaæ w cykl „PDCA”, od ang. PLAN – zaplanuj, DO – wykonaj, CHECK – sprawdŸ, ACTION – dzia³aj, co zaprezentowano w tabeli 4./2. Tabela 4./2. Wykorzystanie PDCA do wdra¿ania 5S [14] www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 31 Wdro¿enie programu 5S METODA 5S Wdra¿anie praktyk 5S nie jest zadaniem ³a- twym i wymaga od zespo³u wdro¿eniowego oraz liderów obszarów ogromnej pracy i zaanga¿o- wania. Najtrudniejszym zadaniem jest prze³amy- wanie stereotypów i nawyków pracowników, zmia- na oraz budowa mentalnoœci [15]. Praktyki 5S przynios¹ efekty, je¿eli w proces ich wdra¿ania bêd¹ zaanga¿owani wszyscy pracow- nicy zarówno zarz¹dzaj¹cy, jak i szeregowi. Mu- sz¹ oni znaæ, rozumieæ istotê i chcieæ stosowaæ zasa- dy 5S. Dlatego wdra¿anie programu 5S nale¿y rozpocz¹æ od decyzji naczelnego kierownictwa o takim postêpowaniu. Musi byæ o tym wspólne przekonanie i konsekwencja w realizacji. Wa¿ne jest wstêpne przeszkolenie pracowników dla uœwiado- mienia im wa¿noœci zagadnienia w sensie dzia³ania skierowanego na efekty. Decyzja kierownictwa powinna byæ wczeœniej znana wszystkim. Za ni¹ powinno nastêpowaæ szybkie przyst¹pienie przygo- towawcze (szkolenia) i konkretna realizacja wyko- nawcza z nastawieniem na wyniki [3]. Doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e programy 5S s¹ naj- trwalsze, gdy mened¿erowie poddaj¹ je regular- nym, okresowym przegl¹dom, pos³uguj¹c siê standardowymi formularzami, w celu zwiêkszenia efektu przegl¹dy takie mog¹ przewidywaæ symbo- liczne nagrody dla najlepszych zespo³ów. W pew- nej fabryce nagrod¹ tak¹ jest przechodnia „z³ota miot³a”. W zaawansowanej formie przegl¹dy po- winny byæ dokonywane przez same zespo³y robo- cze, których mened¿erowie dokonuj¹ tylko doraŸ- nych, losowych inspekcji [16]. www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 32
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: