Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00209 003489 21551593 na godz. na dobę w sumie
Metody aktywizujące proces uczenia się czyli jak uczyć lepiej - ebook/pdf
Metody aktywizujące proces uczenia się czyli jak uczyć lepiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 41
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 83-88285-66-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Szczegółowe omówienie metod aktywnych stosowanych w nauczaniu podane w formie wygodnego dokumentu elektronicznego. Materiał uzupełniono gotowymi ćwiczeniami przeznaczonymi do samodzielnej pracy i do wykorzystania na lekcjach.
Praktyczny dokument w formacie pdf!

Tematyka:
Zbiór wszystkich niezbędnych informacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek ponadgimnazjalnych na temat metod aktywizujących proces uczenia się.

Udostępniamy informacje, w jaki sposób wywoływać adekwatny stan gotowości do nauki określonych lekcji, jak budować więź nauczyciela z uczniami, jak budować sytuacje edukacyjne. W publikacji omówienie konkretnych przykładów metod aktywizujących, takich jak na przykład: drama, symulacja, dyskusja, obserwacja.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ma‚gorzata Taraszkiewicz www.dashofer.pl Metody aktywizuj(cid:136)ce proces uczenia si«, czyli jak uczy(cid:141) lepiej. METODY AKTYWIZUJ(cid:132)CE PROCES UCZENIA SI¢ Copyright 2002 ISBN 83-88285-66-1 Wydawnictwo Verlag Dash(cid:154)fer Sp. z o.o. Ul. Huculska 6, 00-730 Warszawa Tel. 022/ 559 36 00, 840 54 26, fax. 022/ 840 52 12, 840 11 94 www.dashofer.pl Redaktor odpowiedzialny: Agnieszka Kukie‚a e-mail: kukiela@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Magdalena Krawczyk Wszelkie prawa zastrze(cid:253)one, prawo do tytu‚u i licencji jest w‚asno(cid:230)ci(cid:136) Dash(cid:154)fer Holding Ltd. Kopio- wanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca‚o(cid:230)ci lub fragment(cid:151)w niniejszej publikacji, r(cid:151)wnie(cid:253) na no(cid:230)nikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzgl«du na sta‚e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepis(cid:151)w Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialno(cid:230)ci za zamieszczone informacje. www.dashofer.pl Copyright Verlag Dash(cid:154)fer 2 INFORMACJE O AUTORZE METODY AKTYWIZUJ(cid:132)CE PROCES UCZENIA SI¢ INFORMACJE O AUTORZE: Ma‚gorzata Taraszkiewicz — psycholog edukacyjny, trener, autorka ksi(cid:136)(cid:253)ek i mate- ria‚(cid:151)w edukacyjnych. Autor projektu i redaktor pakietu ªEuropa na co dzie˜(cid:211). Koordynator i trener progra- mu ªNowa Szko‚a(cid:211). Autor projektu i redaktor pakietu ªNowa Szko‚a(cid:211). Autor wielu program(cid:151)w szkoleniowych dla nauczycieli (m.in. autorski program pt. ªProfesor. NLP w nauczaniu i wychowaniu(cid:211)). Autorka ksi(cid:136)(cid:253)ek m.in. ªKsi(cid:136)(cid:253)ki warte czytania dzieciom(cid:211), ªJak uczy(cid:141) lepiej, czyli Refleksyjny Praktyk w Dzia‚aniu(cid:211) , ªNowa Szko‚a — wspieranie kariery ucznia(cid:211); ªJak uczy(cid:141) lepiej, czyli szko‚a pe‚na ludzi(cid:211). Wsp(cid:151)‚autorka: pakietu ªEuropa na co dzie˜(cid:211) ; ªReforma w szkole(cid:211) (cz. 1-8 materia‚y na p‚ytach CD ukazuj(cid:136)ce si« od 1999 roku) oraz ªSkuteczne zarz(cid:136)dzanie szko‚(cid:136) pod- stawow(cid:136) i gimnazjum(cid:211). Od 1999 roku zwi(cid:136)zana z Gazet(cid:136) Szkoln(cid:136), gdzie aktualnie jest zast«pc(cid:136) redaktora naczelnego. Publikuje artyku‚y w czasopismach o tematyce edukacyjnej oraz bizne- sowej, tak(cid:253)e dla tych dw(cid:151)ch grup — edukacji i biznesu, projektuje i prowadzi treningi i warsztaty z zakresu m.in. komunikacji, kreatywno(cid:230)ci, asertywno(cid:230)ci i rozwoju oso- bistego. W wolnych chwilach wspiera starsz(cid:136) c(cid:151)rk« Zuzann« (kt(cid:151)ra ko˜czy studiowanie filo- zofii) oraz wspiera rozw(cid:151)j i kreatywno(cid:230)(cid:141) dw(cid:151)ch m‚odszych — Zosi i Marysi, kt(cid:151)re razem nie maj(cid:136) jeszcze 6 lat. E-mail: malgorzata.taraszkiewicz@wp.pl WYKAZ PIKTOGRAM(cid:238)W: Uwaga Problem N Zasady, wskaz(cid:151)wki, zalecenia Definicja www.dashofer.pl Copyright Verlag Dash(cid:154)fer 3 (cid:226) SPIS TRE(cid:229)CI METODY AKTYWIZUJ(cid:132)CE PROCES UCZENIA SI¢ SPIS TRE(cid:229)CI: 1. Wielka rozgrzewka 1.1. Propozycja: ª15-minutowy MENEDßER(cid:211) 1.2. Organizacja przestrzeni edukacyjnej 1.2.1. Wymiar metodyczny czyli jak(cid:136) metod(cid:136)/jakimi metodami b«dzie realizowana lekcja 1.2.2. Wymiar mentalny czyli jak wywo‚ujesz odpowiedni stan gotowo(cid:230)ci do uczenia si« na konkretnej lekcji 1.2.3. Wymiar interpersonalny czyli jak nawi(cid:136)zujesz kontakt z uczniami 1.2.4. Wymiar architektoniczny czyli jak budujesz sytuacje edukacyjne w sensie aran(cid:253)acji klasy 1.3. Uczysz tak, jak my(cid:230)lisz, (cid:253)e nale(cid:253)y uczy(cid:141) 1.4. Przygotowuj(cid:136)c si« do lekcji — START! 1.5. Cel 1.6. Metoda 1.6.1. Wyb(cid:151)r strategii przekazywania wiedzy lub (cid:141)wiczenia umiej«tno(cid:230)ci 1.6.2. Materia‚y 1.7. Otwieranie sytuacji edukacyjnej — w klasie 1.7.1. Jak przeka(cid:253)esz uczniom cel i sens uczenia si« tego, co planujesz im przekaza(cid:141)? 1.7.2. Jak przygotujesz dobry start? 1.7.3. Czy jeste(cid:230) przygotowany na dodatkowe zdarzenia edukacyjne? 1.8. Zamykanie sytuacji edukacyjnej — w klasie 1.8.1. Ewaluacja pracy uczni(cid:151)w 1.8.2. Ewaluacja w‚asnej pracy 1.9. Pomy(cid:230)l: JAK MOßNA ZROBI(cid:140) TO LEPIEJ? 2. Metody aktywne w szkole 3. Budowa scenariusza pracy do wybranej metody 4. Wskaz(cid:151)wki do pracy wybran(cid:136) metod(cid:136) 4.1. Wyk‚ad 4.2. Pytania i odpowiedzi 4.3. Dyskusja 4.4. Czytanie 4.5. Obserwacja 4.6. Gry dydaktyczne 4.7. Granie r(cid:151)l 4.8. Drama 4.9. Symulacja 4.10. Analiza przypadku 5. Wa(cid:253)ne pytanie na zako˜czenie www.dashofer.pl Copyright Verlag Dash(cid:154)fer 4 WIELKA ROZGRZEWKA METODY AKTYWIZUJ(cid:132)CE PROCES UCZENIA SI¢ 1. WIELKA ROZGRZEWKA 1.1. Propozycja: ª15-minutowy MENEDßER(cid:211) Proponowane tu wst«pne (cid:141)wiczenia, czyli ªwielka rozgrzewka(cid:211) s(cid:136) wst«pem do cz«(cid:230)ci w‚a(cid:230)ciwej, czyli projektowania lekcji b«d(cid:136)cej istotnym elementem re(cid:253)yserii dydak- tycznej. Cz«(cid:230)(cid:141) pierwsza zajmie na pewno nieco czasu, ale jest konieczna do ªzebrania danych(cid:211), kt(cid:151)re przydadz(cid:136) si« w czasie projektowania ju(cid:253) konkretnej lekcji, na konkretny temat. Pisz« dalej o tym jak wa(cid:253)na jest rozgrzewka dla wszelkich dzia‚a˜ cz‚owieka. W tym wypadku rozgrzewamy nasze my(cid:230)lenie i poruszamy wyobra(cid:144)ni« pedagogiczn(cid:136), aby wybra(cid:141) najw‚a(cid:230)ciwszy spos(cid:151)b aktywizacji uczni(cid:151)w, w ramach dost«pnych nam (cid:230)rod- k(cid:151)w oraz posiadanych umiej«tno(cid:230)ci i kompetencji. Proponowana rozgrzewka nosi tytu‚ ª15-minutowy mened(cid:253)er(cid:211) — bo tyle wystarczy czasu na zaprojektowanie lekcji... po nabraniu wprawy. Na pocz(cid:136)tku oczywi(cid:230)cie mo(cid:253)e to potrwa(cid:141) nieco d‚u(cid:253)ej. ZAPAMI¢TAJ: Uczy(cid:141) to znaczy organizowa(cid:141) przestrze˜ edukacyjnej aktywno(cid:230)ci dla uczni(cid:151)w. Chodzi tu o przestrze˜ zar(cid:151)wno w wymiarze metodycznym, jak i mentalnym (tzn. wywo‚ywa(cid:141) odpowiedni stan gotowo(cid:230)ci do uczenia si«) oraz tak(cid:253)e osobistym (kon- takt interpersonalny) i architektonicznym. 1.2. Organizacja przestrzeni edukacyjnej 1.2.1. Wymiar metodyczny czyli jak(cid:136) metod(cid:136)/jakimi metodami b«dzie realizowana lekcja Poni(cid:253)ej wymieniona jest lista 16 metod nauczania. Wyk‚ad, czytanie, pisanie, pytania i odpowiedzi, dyskusja, obserwacja (pokaz/ demonstracja), gry dydaktyczne, granie r(cid:151)l, drama, symulacja, analiza przypadk(cid:151)w, karty dydaktyczne, organizacja graficzna (np. mapy mentalne), metody kreatywne, metody zintegrowane, (cid:141)wiczenia. Wpisz w odpowiednie rubryki metody, kt(cid:151)rymi pos‚ugujesz si«: swobodnie rzadko wcale www.dashofer.pl Copyright Verlag Dash(cid:154)fer 5 WIELKA ROZGRZEWKA METODY AKTYWIZUJ(cid:132)CE PROCES UCZENIA SI¢ Jak uzasadnisz ten stan rzeczy? Pe‚na swoboda w korzystaniu z wielu metod aktywizuj(cid:136)cych procesy uczenia si« uczni(cid:151)w pozwala na odpowiednie zaprojektowanie przebiegu lekcji (w (cid:230)wietle posta- wionego celu dydaktycznego b(cid:136)d(cid:144) wychowawczego) i maksymalne wykorzystanie w‚a(cid:230)ciwo(cid:230)ci okre(cid:230)lonej metody. Pos‚ugiwanie si« jedn(cid:136) b(cid:136)d(cid:144) niewielkim repertuarem metod: — wywo‚uje zjawisko monotonii metodycznej; — mo(cid:253)e wywo‚ywa(cid:141) zjawisko ªkolizji edukacyjnych(cid:211) z niekt(cid:151)rymi uczniami i w efekcie ªwycinanie(cid:211) ich z pola szkolnego sukcesu; — mo(cid:253)e utrudnia(cid:141) osi(cid:136)ganie oczekiwanych rezultat(cid:151)w edukacyjnych (np. wyk‚ad nie przyniesie oczekiwanych zmian postaw uczni(cid:151)w w takim stopniu jak gor(cid:136)ca dyskusja, granie r(cid:151)l lub drama — chyba (cid:253)e nauczyciel ma charyzm«). Wykonaj (cid:141)wiczenie nr 1. (poni(cid:253)ej). Potem wr(cid:151)(cid:141) do wykonanej przez ciebie listy metod u(cid:253)ywanych ªrzadko(cid:211) lub ªwcale(cid:211). Zastan(cid:151)w si« nad tym a) jaki typ do(cid:230)wiadcze˜ akcentujesz na lekcjach? b) jakich do(cid:230)wiadcze˜ dostarczasz zbyt ma‚o lub wcale? Jaki wniosek p‚ynie st(cid:136)d dla twojej praktyki nauczania? (cid:140)WICZENIE 1. CZEMU ªS(cid:252)UßY(cid:211) OKRE(cid:229)LONA METODA? Zastan(cid:151)wmy si« czemu ªs‚u(cid:253)y(cid:211) okre(cid:230)lona metoda? Je(cid:230)li chcesz, uzupe‚nij podane sugestie po swojemu. 1. Wyk‚ad — (cid:253)eby ucze˜ pozna‚ kontekst danego zagadnienia, dla wprowadzenia, zreferowania i podsumowania wi«kszych partii materia‚u. 2. Czytanie — (cid:253)eby ucze˜ umia‚ czyta(cid:141) ze zrozumieniem oraz by poznawa‚ r(cid:151)(cid:253)ne zagadnienia przedstawiane w formie pisanej oraz r(cid:151)(cid:253)ne sposoby wypowiadania si« na pi(cid:230)mie. 3. Pisanie — (cid:253)eby ucze˜ umia‚ w‚a(cid:230)ciwie i w rozmaity spos(cid:151)b wyra(cid:253)a(cid:141) swoje my(cid:230)li oraz pozna‚ i umia‚ stosowa(cid:141) zasady poprawnego pos‚ugiwania si« j«zykiem pisanym. www.dashofer.pl Copyright Verlag Dash(cid:154)fer 6 WIELKA ROZGRZEWKA METODY AKTYWIZUJ(cid:132)CE PROCES UCZENIA SI¢ 4. Dyskusja — (cid:253)eby ucze˜ umia‚ przedstawia(cid:141), broni(cid:141) i korygowa(cid:141) w‚asne stano- wisko oraz do(cid:230)wiadczy‚ rozmaito(cid:230)ci pogl(cid:136)d(cid:151)w i ocen na okre(cid:230)lony temat. 5. Pytania i odpowiedzi — (cid:253)eby ucze˜ umia‚ si« dziwi(cid:141), zadawa(cid:141) pytania i docieka(cid:141) oraz poszukiwa(cid:141) odpowiedzi (co stanowi konieczny punkt wyj(cid:230)cia do wszelkiego uczenia si«). 6. Pokaz, demonstracje — (cid:253)eby ucze˜ pozna‚ za pomoc(cid:136) zmys‚(cid:151)w, zobaczy‚ na w‚asne oczy, dotkn(cid:136)‚, posmakowa‚... pewien wycinek opowiadanej rzeczywisto(cid:230)ci w my(cid:230)l zasady ªzobaczy(cid:141) to uwierzy(cid:141)(cid:211). 7. Gry dydaktyczne — (cid:253)eby ucze˜ pozna‚ i do(cid:230)wiadczy‚ r(cid:151)(cid:253)nych strategii dzia‚ania w sytuacjach para(cid:253)yciowych. 8. Granie r(cid:151)l — (cid:253)eby ucze˜ rozumia‚ struktur« i dynamik« roli, do(cid:230)wiadczy‚ okre(cid:230)- lonych sytuacji, emocji, uczu(cid:141), relacji. 9. Drama — (cid:253)eby ucze˜ do(cid:230)wiadczy‚ i prze(cid:253)y‚ okre(cid:230)lone stany, sytuacje, problemy; poczu‚, prze(cid:253)y‚ je na w‚asnej sk(cid:151)rze. 10. Symulacje — (cid:253)eby ucze˜ trenowa‚ okre(cid:230)lone umiej«tno(cid:230)ci w bezpiecznym kon- tek(cid:230)cie sytuacji szkoleniowej, zanim wykorzysta je w prawdziwym (cid:253)yciu. 11. Analiza przypadku — (cid:253)eby ucze˜ uczy‚ si« na do(cid:230)wiadczeniach innych 12. Karty dydaktyczne — (cid:253)eby wiedzia‚ co/jak/kiedy ma robi(cid:141); zna‚ algorytm samo- dzielnego dzia‚ania/uczenia si«. www.dashofer.pl Copyright Verlag Dash(cid:154)fer 7 WIELKA ROZGRZEWKA METODY AKTYWIZUJ(cid:132)CE PROCES UCZENIA SI¢ 13. Organizacja graficzna — (mapy mentalne, linie czasu) — (cid:253)eby ucze˜ nauczy‚ si« tworzenia ªobraz(cid:151)w my(cid:230)li(cid:211) i my(cid:230)lenia w kategoriach proces(cid:151)w i chronologii. 14. Metody kreatywne — tw(cid:151)rczego rozwi(cid:136)zywania problem(cid:151)w — (cid:253)eby ucze˜ posze- rza‚ pole mo(cid:253)liwo(cid:230)ci i horyzonty wyobra(cid:144)ni. 15. (cid:140)wiczenia — (cid:253)eby ucze˜ poprzez praktyk« dochodzi‚ do sprawno(cid:230)ci w okre(cid:230)lo- nym wycinku lub dziedzinie. 16. Metody zintegrowane — (tzw. metoda projektu) wykorzystuj(cid:136)ce w skumulowany spos(cid:151)b za‚o(cid:253)enia i efekty edukacyjne r(cid:151)(cid:253)nych metod do realizacji d‚ugofalowej akcji dydaktycznej oraz tak(cid:253)e dla umo(cid:253)liwienia do(cid:230)wiadczenia wsp(cid:151)‚pracy grupowej. Wybieraj(cid:136)c metod« nauczania kierujemy si« nast«puj(cid:136)cymi kryteriami: — czas, jakim dysponujemy; — zr(cid:151)(cid:253)nicowane do(cid:230)wiadczenia i wiedza uczni(cid:151)w; — efekt, kt(cid:151)ry chcemy osi(cid:136)gn(cid:136)(cid:141) (wiedza, umiej«tno(cid:230)ci praktyczne, zmiana postaw); — osobiste preferencje nauczyciela. kryteria wyboru ZAPAMI¢TAJ! Warto tu doda(cid:141) i(cid:253) niemal ka(cid:253)dy problem edukacyjny mo(cid:253)na rozwi(cid:136)zywa(cid:141) dowoln(cid:136) metod(cid:136)! (Oczywi(cid:230)cie pod warunkiem mistrzowskiego opanowania tej metody przez nauczyciela). Ka(cid:253)da metoda jednak uczy uczni(cid:151)w w inny spos(cid:151)b, nieco inaczej dociera i buduje do(cid:230)wiadczenie, odnosi si« do nieco innych zasob(cid:151)w umiej«tno(cid:230)ci. Dlatego wa(cid:253)na jest r(cid:151)(cid:253)norodno(cid:230)(cid:141) metodyczna w codziennej praktyce szkolnej. Ponadto metody per se ucz(cid:136) sposob(cid:151)w uczenia si« — modeluj(cid:136)c je. www.dashofer.pl Copyright Verlag Dash(cid:154)fer 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metody aktywizujące proces uczenia się czyli jak uczyć lepiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: