Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 003568 22429165 na godz. na dobę w sumie
Metodyka pracy asystenta sędziego - ebook/pdf
Metodyka pracy asystenta sędziego - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 409
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2273-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria Prawo sądowe to zbiór poradników profesjonalnie, a jednocześnie w przystępny sposób objaśniających stosowanie prawa materialnego i funkcjonowanie procedur sądowych. Książki z tej serii przekazują najważniejsze wiadomości związane z danym zagadnieniem prawnym oraz zawierają szereg praktycznych wskazówek umożliwiających orientację w zmieniających się przepisach. Każda pozycja opracowana jest w przejrzysty sposób, uwzględniający aktualny stan orzecznictwa oraz wzory pism.

Publikacja jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dotyczącym metodyki pracy asystenta sędziego w sądach powszechnych, sądach administracyjnych oraz w Sądzie Najwyższym. Książka z pewnością będzie stanowić źródło wiedzy przede wszystkim dla wykładowców i aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz licznego grona osób prowadzących szkolenia dla asystentów sędziów, a także dla wszystkich zainteresowanych przedmiotową problematyką.

Publikacja zawiera omówienie:

– statusu i roli asystenta sędziego w strukturach wymiaru sprawiedliwości,

– modelu kształcenia asystenta sędziego,

– zatrudniania asystenta sędziego,

– sposobu wykonywania obowiązków przez asystenta sędziego,

a także zawarto w niej wzory związane m.in. z wykonywaniem czynności przez asystenta sędziego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo Sądowe Metodyka pracy asystenta sêdziego Krzysztof Sadowski Olga Maria Piaskowska Dariusz Kot³owski C.H .BECK Prawo Sądowe Metodyka pracy asystenta sêdziego Polecamy w serii: O.M. Piaskowska, D. Kot³owski, K. Sadowski A SYSTEN T SÊD ZIEGO W S¥ D ZIE POWSZEC H N YM Andrzej Zieliñski SPOR Z¥ D ZA N IE ŒR OD K ÓW ZA SK A R ¯EN IA W POSTÊPOWA N IU C YWILN YM Andrzej Zieliñski POSTÊPOWA N IE OD R ÊB N E W SPR A WA C H MA £¯EÑ SK IC H Andrzej Stempniak POSTÊPOWA N IE O D ZIA £ SPA D K U , wyd. 2 Andrzej Koch (red.) A K TU A LN E PR OB LEMY U B EZPIEC ZEÑ K OMU N IK A C YJN YC H Jan Olszewski S¥ D Y POLU B OWN E I MED IA C JE Micha³ Arciszewski EU R OPEJSK I TYTU £ EGZEK U C YJN Y W TEOR II I PR A K TYC E www.sklep.beck.pl Metodyka pracy asystenta sêdziego Krzysztof Sadowski Olga Maria Piaskowska Dariusz Kot³owski Publikacja uwzglêdnia stan prawny obowi¹zuj¹cy na 13.12.2010 r. Redakcja: Joanna Ablewicz Poszczególne czêœci opracowali: Krzysztof Sadowski: w czêœci I w rozdziale 2 punkty 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 oraz w rozdziale 4 punkty 4.1, 4.2. Olga Maria Piaskowska: w czêœci I w rozdziale 1 punkty 1.1, 1.5, w rozdziale 2 punkt 2.1 oraz w rozdziale 4 punkt 4.7. Dariusz Kot³owski: w czêœci I w rozdziale 1 punkty 1.2, 1.3, w rozdziale 2 punkty 2.2 oraz w rozdziale 4 punkty 4.3, w czêœci III w rozdzia³ 1 i 3. Olga Maria Piaskowska i Krzysztof Sadowski: w czêœci I w rozdziale 1 punkt 1.4 i rozdzia³ 6, czêœæ II oraz w czêœci III w rozdziale 2. Krzysztof Sadowski, Olga Maria Piaskowska, Dariusz Kot³owski: w czêœci I rozdzia³ 3, w rozdziale 4 punkty 4.4, 4.5 oraz rozdzia³ 5, czêœæ IV. © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: PanDawer Druk i oprawa: Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-2273-5 Spis tre(cid:286)ci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz orzecze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII Cz(cid:266)(cid:286)ć I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Poj(cid:266)cie metodyki pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Geneza instytucji asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci a praca asystenta s(cid:266)dziego i referendarza s(cid:261)dowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kwaliikacje niezb(cid:266)dne do ubiegania si(cid:266) o stanowisko asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Kwaliikacje niezb(cid:266)dne w s(cid:261)dzie powszechnym . . . . . . . . . . . 5.2. Kwaliikacje niezb(cid:266)dne w S(cid:261)dzie Najwy(cid:298)szym . . . . . . . . . . . . 5.3. Kwaliikacje niezb(cid:266)dne w s(cid:261)dach administracyjnych . . . . . . . Rozdział 2. Status i rola asystenta s(cid:266)dziego w strukturze wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Problematyka niezale(cid:298)no(cid:286)ci i samodzielno(cid:286)ci asystenta . . . . . . . . . 2. Kategorie asystentów s(cid:266)dziów w strukturach wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Asystent s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Starszy asystent s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Asystent-specjalista (SN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 10 25 36 36 49 51 54 54 64 64 65 67 VI Spis tre(cid:286)ci 3. Rozdział kompetencji mi(cid:266)dzy asystentem s(cid:266)dziego a referendarzem s(cid:261)dowym i s(cid:266)dzi(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Miejsce asystenta s(cid:266)dziego w(cid:286)ród innych pracowników s(cid:261)du . . . . 5. Podległo(cid:286)ć słu(cid:298)bowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Polecenia słu(cid:298)bowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Model kształcenia asystentów s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . 1. Krajowa Szkoła S(cid:261)downictwa i Prokuratury . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Powołanie i struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Aplikacja ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Nabór na aplikacj(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Przebieg aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Aplikant Krajowej Szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Prawa i obowi(cid:261)zki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Odpowiedzialno(cid:286)ć porz(cid:261)dkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Aplikant s(cid:266)dziowski odbywaj(cid:261)cy sta(cid:298) na stanowisku asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zatrudnienie asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Nabór kandydatów na stanowisko asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . 1.1. Procedura naboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Czynno(cid:286)ci podejmowane przed nawi(cid:261)zaniem stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Nawi(cid:261)zanie stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rozwi(cid:261)zanie stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zatrudnienie asystenta s(cid:266)dziego w innym zakładzie pracy . . . . . . . 4. Delegowanie asystenta s(cid:266)dziego w ramach stosunku pracy . . . . . . 4.1. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Delegowanie do innego s(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwo(cid:286)ci . . . . . . . . . . . 4.4. Delegowanie s(cid:266)dziego s(cid:261)du powszechnego lub wojskowego do pełnienia funkcji asystenta s(cid:266)dziego S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego . . 5. Czas pracy asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Wynagrodzenie asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Wynagrodzenie w s(cid:261)dzie powszechnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Wynagrodzenie w s(cid:261)dach administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Wynagrodzenie w S(cid:261)dzie Najwy(cid:298)szym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Realizacja obowi(cid:261)zku podnoszenia kwaliikacji zawodowych asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Zasady przydziału słu(cid:298)bowego asystenta s(cid:266)dziego . . . . . 1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kierowanie asystenta s(cid:266)dziego do danego wydziału . . . . . . . . . . . . 3. Kryteria przydziału asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Kryteria przydziału s(cid:266)dziemu sprawuj(cid:261)cego funkcj(cid:266) kierownicz(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 71 74 79 89 89 89 94 98 198 103 113 113 114 118 119 124 124 124 134 136 141 145 150 150 158 158 159 160 164 164 166 169 170 177 177 182 187 189 Spis tre(cid:286)ci 3.2. Kryteria przydziału s(cid:266)dziemu funkcyjnemu . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Kryteria przydziału s(cid:266)dziemu szeregowemu . . . . . . . . . . . . . . 4. Asystent s(cid:266)dziego w S(cid:261)dzie Najwy(cid:298)szym i Naczelnym S(cid:261)dzie Administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Sposób wykonywania obowi(cid:261)zków przez asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Normatywna podstawa powierzonych obowi(cid:261)zków . . . . . . . . . . . . 2. Poj(cid:266)cie i istota „projektu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wymagania formalne i kształt projektu sporz(cid:261)dzanego przez asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Organizacja pracy asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Relacje s(cid:266)dzia – asystent s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ocena pracy asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz(cid:266)(cid:286)ć II. Metodyka pracy asystenta s(cid:266)dziego w s(cid:261)dzie powszechnym Rozdział 1. Zakres zada(cid:276) i obowi(cid:261)zków powierzonych asystentowi s(cid:266)dziego w zakresie merytorycznego rozpoznawania spraw cywilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sporz(cid:261)dzanie projektów orzecze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sporz(cid:261)dzanie projektów uzasadnie(cid:276) orzecze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sporz(cid:261)dzanie projektów zarz(cid:261)dze(cid:276) przygotowuj(cid:261)cych spraw(cid:266) do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Wst(cid:266)pna analiza akt spraw przydzielonych do referatu s(cid:266)dziego . . 6. Wst(cid:266)pna analiza zarzutów zawartych w (cid:286)rodkach odwoławczych . Rozdział 2. Zakres zada(cid:276) i obowi(cid:261)zków powierzonych asystentowi s(cid:266)dziego w zakresie merytorycznego rozpoznawania spraw karnych i rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wst(cid:266)pna analiza akt spraw przydzielonych do referatu s(cid:266)dziego . . 3. Przygotowywanie projektów zarz(cid:261)dze(cid:276) w zakresie warunków formalnych aktu oskar(cid:298)enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sporz(cid:261)dzanie projektów zarz(cid:261)dze(cid:276) przygotowuj(cid:261)cych spraw(cid:266) do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Sporz(cid:261)dzanie projektów orzecze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Sporz(cid:261)dzanie projektów uzasadnie(cid:276) orzecze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Wst(cid:266)pna analiza zarzutów zawartych w (cid:286)rodkach odwoławczych . . . 8. Podejmowanie czynno(cid:286)ci w zakresie wykonywania orzecze(cid:276) VII 192 196 197 198 200 200 204 205 208 210 212 221 221 223 228 233 235 236 239 239 241 244 246 248 253 256 w sprawach karnych i w sprawach rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . 259 VIII Spis tre(cid:286)ci Rozdział 3. Czynno(cid:286)ci wspólne dla asystentów s(cid:266)dziów s(cid:261)dów powszechnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kontrola sprawno(cid:286)ci, terminowo(cid:286)ci i prawidłowo(cid:286)ci wykonywania zarz(cid:261)dze(cid:276) s(cid:266)dziego przez sekretariat wydziału . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kierowanie wyst(cid:261)pie(cid:276) do osób i instytucji o informacje niezb(cid:266)dne do rozstrzygni(cid:266)cia sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kontrola terminowo(cid:286)ci sporz(cid:261)dzania opinii przez biegłych . . . . . . 5. Podejmowanie czynno(cid:286)ci sprawdzaj(cid:261)cych w sprawach zawieszonych oraz przedstawianie s(cid:266)dziemu stanu spraw nierozpoznanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Wypełnianie kart statystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do rozpoznawania spraw s(cid:261)dowych oraz wykonywanie innych czynno(cid:286)ci zwi(cid:261)zanych z działalno(cid:286)ci(cid:261) orzecznicz(cid:261) s(cid:266)dziów, z którymi współpracuje, wynikaj(cid:261)cych ze specyiki danego wydziału s(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Sporz(cid:261)dzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływaj(cid:261)ce do danej sprawy, niestanowi(cid:261)ce wniosków procesowych . . . . . . . . . . 9. Dopuszczalno(cid:286)ć powierzenia asystentowi s(cid:266)dziego czynno(cid:286)ci sekretariatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyra(cid:296)nie niewymienionych w rozporz(cid:261)dzeniu oraz jej granice . . . 9.1. Kryterium powierzenia dodatkowych czynno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . 9.2. Zlecanie czynno(cid:286)ci powierzonych kierownikowi 9.3. Zlecanie czynno(cid:286)ci powierzonych pracownikom sekretariatów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4. Protokołowanie na rozprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5. Praktyka stosowania § 3 ust. 3 rozporz(cid:261)dzenia Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 5.11.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynno(cid:286)ci przez asystentów s(cid:266)dziów w niektórych wydziałach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 262 264 268 270 271 273 275 277 278 278 280 281 282 287 Cz(cid:266)(cid:286)ć III. Metodyka pracy asystenta s(cid:266)dziego w s(cid:261)dach szczególnych Rozdział 1. Zakres zada(cid:276) i obowi(cid:261)zków asystenta s(cid:266)dziego w S(cid:261)dzie Najwy(cid:298)szym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przygotowywanie wst(cid:266)pnej analizy akt spraw przydzielonych s(cid:266)dziemu do referatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 293 297 Spis tre(cid:286)ci 3. Wyszukiwanie i gromadzenie orzecznictwa oraz literatury, a tak(cid:298)e przegl(cid:261)danie stron internetowych zawieraj(cid:261)cych informacje u(cid:298)yteczne przy rozstrzyganiu zagadnie(cid:276) prawnych oraz rozpoznawaniu kasacji i innych (cid:286)rodków zaskar(cid:298)enia . . . . . . . . . . 4. Sporz(cid:261)dzanie notatek, opinii i ekspertyz prawnych oraz przygotowywanie projektów orzecze(cid:276) i uchwał . . . . . . . . . . . . . . . 5. Sporz(cid:261)dzanie projektów uzasadnie(cid:276) i tez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Wykonywanie czynno(cid:286)ci zwi(cid:261)zanych z tworzeniem oraz redagowaniem izbowych baz orzecze(cid:276) w programie „Supremus ©” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Uczestniczenie w pracach redakcyjnych zwi(cid:261)zanych z wydawaniem urz(cid:266)dowych zbiorów orzecze(cid:276) oraz biuletynów S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Obowi(cid:261)zki powierzone asystentowi-specjali(cid:286)cie do spraw orzecznictwa oraz asystentowi-specjali(cid:286)cie do spraw prawa europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zakres zada(cid:276) i obowi(cid:261)zków asystenta s(cid:266)dziego w wojewódzkim s(cid:261)dzie administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sporz(cid:261)dzanie projektów orzecze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sporz(cid:261)dzanie projektów uzasadnie(cid:276) orzecze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sporz(cid:261)dzanie projektów zarz(cid:261)dze(cid:276) przygotowuj(cid:261)cych spraw(cid:266) do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Wst(cid:266)pna analiza akt spraw przydzielonych do referatu s(cid:266)dziego, w tym wst(cid:266)pna kontrola (cid:286)rodków odwoławczych wpływaj(cid:261)cych do danej sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Sporz(cid:261)dzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływaj(cid:261)ce do danej sprawy, niestanowi(cid:261)ce wniosków procesowych . . . . . . . 7. Kontrola terminowo(cid:286)ci i prawidłowo(cid:286)ci wykonywania zarz(cid:261)dze(cid:276) s(cid:266)dziego przez sekretariat wydziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Kierowanie wyst(cid:261)pie(cid:276) do osób i instytucji o informacje niezb(cid:266)dne do rozstrzygni(cid:266)cia sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Podejmowanie czynno(cid:286)ci sprawdzaj(cid:261)cych w sprawach zawieszonych oraz przedstawianie s(cid:266)dziemu stanu spraw nierozpoznanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do rozpoznawania spraw s(cid:261)dowych oraz wykonywanie innych czynno(cid:286)ci zwi(cid:261)zanych z działalno(cid:286)ci(cid:261) orzecznicz(cid:261) s(cid:266)dziów, z którymi współpracuje, wynikaj(cid:261)cych ze specyfi ki danego wydziału s(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Dopuszczalno(cid:286)ć powierzenia asystentowi s(cid:266)dziego czynno(cid:286)ci wyra(cid:296)nie niewymienionych w rozporz(cid:261)dzeniu oraz jej granice . . . IX 300 301 304 306 307 309 311 311 313 316 317 318 320 321 324 325 327 328 X Spis tre(cid:286)ci 11.1. Kryterium powierzenia dodatkowych czynno(cid:286)ci . . . . . . . . . . 11.2. Zlecanie czynno(cid:286)ci powierzonych kierownikowi sekretariatu 11.3. Zlecanie czynno(cid:286)ci powierzonych sekretarzom s(cid:261)dowym . . . 11.4. Protokołowanie na rozprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zakres zada(cid:276) i obowi(cid:261)zków asystenta s(cid:266)dziego w Naczelnym S(cid:261)dzie Administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przygotowywanie wst(cid:266)pnej analizy akt spraw przydzielonych s(cid:266)dziemu do referatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wyszukiwanie i gromadzenie orzecznictwa oraz literatury, a tak(cid:298)e przegl(cid:261)danie stron internetowych zawieraj(cid:261)cych informacje u(cid:298)yteczne przy rozstrzyganiu zagadnie(cid:276) prawnych oraz rozpoznawaniu skargi kasacyjnej i innych (cid:286)rodków zaskar(cid:298)enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Przygotowywanie projektów orzecze(cid:276) i uchwał . . . . . . . . . . . . . . . 5. Sporz(cid:261)dzanie projektów uzasadnie(cid:276) i tez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Praca w Biurze Orzecznictwa Naczelnego S(cid:261)du 329 330 330 331 334 334 336 338 340 343 Administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Zako(cid:276)czenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Wzory zwi(cid:261)zane z wykonywaniem czynno(cid:286)ci przez asystenta s(cid:266)dziego wraz z omówieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zarz(cid:261)dzenie kieruj(cid:261)ce spraw(cid:266) do asystenta s(cid:266)dziego: a) celem sporz(cid:261)dzenia projektu orzeczenia lub zarz(cid:261)dzenia . . . . . . b) celem dokonania wst(cid:266)pnej analizy akt lub zarzutów . . . . . . . . . c) celem sporz(cid:261)dzenia projektu uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kształt projektu sporz(cid:261)dzanego przez asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . Wzory zwi(cid:261)zane ze stosunkiem pracy asystenta s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . 1. Ogłoszenie o konkursie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Umowa o prac(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przydział słu(cid:298)bowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zakres obowi(cid:261)zków powierzonych asystentowi s(cid:266)dziego . . . . . . . 5. Zarz(cid:261)dzenie przewodnicz(cid:261)cego wydziału o powierzeniu asystentowi samodzielnych czynno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Sprawozdanie z realizacji obowi(cid:261)zku zawodowego . . . . . . . . . . . . 352 352 353 354 355 357 357 359 360 361 362 363 Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa BiurAdmZ . . . . . . zarz(cid:261)dzenie nr 11 Prezesa Naczelnego S(cid:261)du Administra- cyjnego z 27.11.2003 r. w sprawie ustalenia zasad biuro- wo(cid:286)ci w s(cid:261)dach administracyjnych CzynASR . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 5.11.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywa- nia czynno(cid:286)ci przez asystentów s(cid:266)dziów (Dz.U. Nr 192, poz. 1613 ze zm.) DelUrzSiPR . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 24.10.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków delegowania urz(cid:266)d- ników s(cid:261)dów i prokuratury do wykonywania obowi(cid:261)zków słu(cid:298)bowych w Ministerstwie Sprawiedliwo(cid:286)ci oraz szczegó- łowych warunków i zakresu (cid:286)wiadcze(cid:276) dodatkowych zwi(cid:261)- zanych z delegowaniem urz(cid:266)dników s(cid:261)dów i prokuratury poza stałe miejsce pracy (Dz.U. Nr 207, poz. 1499) DelUrzUPRRM . . . rozporz(cid:261)dzenie Rady Ministrów z 30.4.2002 r. w sprawie wysoko(cid:286)ci i warunków wypłacania (cid:286)wiadcze(cid:276) urz(cid:266)dnikom pa(cid:276)stwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowo- (cid:286)ci (Dz.U. Nr 66, poz. 597) DziałSekZ . . . . . . zarz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów s(cid:261)dowych oraz innych dzia łów administracji s(cid:261)dowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.) InfASR . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 15.11.2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stano- wisko asystenta s(cid:266)dziego (Dz.U. Nr 220, poz. 1637) KK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KomSEU . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach s(cid:261)dowych i egzeku- cji (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) KonStASR . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 3.9.2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asy- stenta s(cid:266)dziego (Dz.U. Nr 167, poz. 1037 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) XII Wykaz skrótów KPC . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cywilnego KPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks post(cid:266)powania karnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KrajCSU . . . . . . . . ustawa z 1.7.2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S(cid:261)dów Powszechnych i Prokuratury (Dz.U. Nr 169, poz. 1410 ze zm.) KRKU . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s(cid:261)dowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) KSSiPU . . . . . . . . . ustawa z 23.1.2009 r. o Krajowej Szkole S(cid:261)downictwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 26, poz. 157 ze zm.) NadStKSR . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 16.4.2009 r. sprawie nadania statutu Krajowej Szkole S(cid:261)downictwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 65, poz. 550) NielU . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o post(cid:266)powaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) NostrDypR . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24.2. 2006 r. w sprawie nostryikacji dyplomów uko(cid:276)czenia studiów wy(cid:298)szych uzyskanych za granic(cid:261) (Dz.U. Nr 37, poz. 255 ze zm.) ObywPolU . . . . . . ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) OdbywAplR . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 30.6.2009 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, s(cid:266)dziowskiej i prokuratorskiej (Dz.U. Nr 107, poz. 895) PodrR . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 r. w sprawie wysoko(cid:286)ci oraz warunków usta- lania nale(cid:298)no(cid:286)ci przysługuj(cid:261)cych pracownikowi zatrud- nionemu w pa(cid:276)stwowej lub samorz(cid:261)dowej jednostce sfery bud(cid:298)etowej z tytułu podró(cid:298)y słu(cid:298)bowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) PracS(cid:261)dU . . . . . . . ustawa z 18.12.1998 r. o pracownikach s(cid:261)dów i prokuratu- PracUrzPU . . . . . . . ry (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.) ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urz(cid:266)dów pa(cid:276)stwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PrAdwU . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrNotU . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrPostAdmU . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)dami PrS(cid:261)dAdm . . . . . . ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów administra- administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) cyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) Wykaz skrótów XIII PrUSP . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów powszech- RadcU . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. nych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) RegUrzSA . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.9.2003 r. – Regulamin wewn(cid:266)trznego urz(cid:266)dowania wojewódzkich s(cid:261)dów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646) RegUrzNSA . . . . . uchwała Zgromadzenia Ogólnego S(cid:266)dziów Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego z 9.2.2004 r. w sprawie regula- minu wewn(cid:266)trznego urz(cid:266)dowania Naczelnego S(cid:261)du Ad- ministracyjnego (M.P. Nr 11, poz. 176) RegUrzSR . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 23.2.2007 r. – Regulamin urz(cid:266)dowania s(cid:261)dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) RegSN . . . . . . . . . uchwała Zgromadzenia S(cid:266)dziów S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego z 1.12.2003 r. w sprawie Regulaminu S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego (M.P. Nr 57, poz. 898 ze zm.) SNU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o S(cid:261)dzie Najwy(cid:298)szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) WynagrASR . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 16.6.2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów s(cid:266)dziów (Dz.U. Nr 99, poz. 834) WynagrUrzR . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 30.6.2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradza- nia urz(cid:266)dników i innych pracowników s(cid:261)dów i prokura- tury oraz odbywania sta(cid:298)u urz(cid:266)dniczego (Dz.U. Nr 117, poz. 742 ze zm.) WynagrUrzRPrRP . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.9.2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwa- liikacji urz(cid:266)dników i innych pracowników s(cid:261)dowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy s(cid:261)dowych, innych urz(cid:266)dników i pracowników s(cid:261)dowych wojewódzkich s(cid:261)dów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1647). WyznPKR . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 25.8.2009 r. w sprawie wyznacznia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i sta(cid:298)y (Dz.U. Nr 143, poz. 1172 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Biul. PK. . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego Biul. SN . . . . . . . . Biuletyn S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Dz.U. . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy EP . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza XIV Wykaz skrótów GUS . . . . . . . . . . . Główny Urz(cid:261)d Statystyczny MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPPr . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy M.P. . . . . . . . . . . . . Monitor Polski OSNwSK . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego w Sprawach Karnych OSP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich OTK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PEwP . . . . . . . . . . Prawo Europejskie w Praktyce PiP . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne Prok. i Pr. . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy Sł. Prac. . . . . . . . . Słu(cid:298)ba Pracownicza 3. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . artykuł KCSKSPiP . . . . . . Krajowe Centrum Szkolenia Kadr S(cid:261)dów Powszechnych i Prokuratury KRK . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Karny MEN . . . . . . . . . . . Minister Edukacji Narodowej m.in. . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi MS . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwo(cid:286)ci n. . . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pne, -a, -y niepubl. . . . . . . . . . niepublikowane Nr . . . . . . . . . . . . . Numer NRA . . . . . . . . . . . Naczelna Rada Adwokacka NSA . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny pkt . . . . . . . . . . . . punkt p.o. . . . . . . . . . . . . pełni(cid:261)cy obowi(cid:261)zki post. . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . redakcja rozp. . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie RP . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s. . . . . . . . . . . . . . . strona SA . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy t. . . . . . . . . . . . . . . tekst jedn. . . . . . . . tj. . . . . . . . . . . . . . TK . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny USC . . . . . . . . . . . . Urz(cid:261)d Stanu Cywilnego ust. . . . . . . . . . . . . ust(cid:266)p WSA . . . . . . . . . . . Wojewódzki S(cid:261)d Administracyjny w zw. . . . . . . . . . . w zwi(cid:261)zku tom tekst jednolity to jest Wykaz skrótów XV z. . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zarz. . . . . . . . . . . . zarz(cid:261)dzenie zd. . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . ze zmianami zł . . . . . . . . . . . . . . złotych zob. . . . . . . . . . . . . zobacz Wykaz orzecze(cid:276) Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Wyrok z 8.12.1998 r. (K 41/97, OTK 1998, Nr 7, poz. 117) Wyrok z 1.9.2000 r. (K 1/00, OTK 2000, Nr 6, poz. 185) Wyrok z 7.5.2002 r. (SK 20/00, OTK-A 2002, Nr 3, poz. 29) Wyrok z 21.7.2007 r. (P 49/07, OTK-A 2008, Nr 6, poz. 108) Wyrok z 16.6.2008 r. (P 37/07, OTK-A 2008, Nr 5, poz. 80) Orzeczenia S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Wyrok z 5.7.1972 r., II CR 119/72, OSP 1973, z. 5, poz. 92) Wyrok z 22.10.1973 r. (II CR 537/73, niepubl.) Wyrok z 18.3.1974 r. (II CRN 411/73, niepubl.) Wyrok z 23.5.1974 r. (II CR 222/74, niepubl.) Wyrok z 27.11.1975 r. (I PRN 35/75, PiZS 1977, Nr 1, poz. 67) Postanowienie z 6.11.1987 r. (IV CZ 158/87, OSPiKA 1988, Nr 4, poz. 97) Wyrok z 1.8.1990 r. (I PR 258/90, OSNC 1991, Nr 8–9, poz. 114) Uchwała z 23.6.1993 r. (I PZP 16/93, OSNC 1993 Nr 11, poz. 191) Wyrok z 20.8.1997 r. (I PKN 232/97, OSNAPiUS 1998 Nr 10, poz. 306) Wyrok z 17.12.1997 r. (I PKN 433/97, OSNP 1998, Nr 21, poz. 626) Wyrok z 7.1.1998 r. (I PKN 457/97, OSNAPiUS 1998 Nr 22, poz. 653) Postanowienie z 10.6.1998 r. (IV KO 41/98, niepubl.) Wyrok z 29.9.1998 r. (I PKN 346/98, OSNP 1999, Nr 20, poz. 652) Wyrok z 13.10.1999 r. (I PKN 297/99, OSNP 2001, Nr 4, poz. 115) Postanowienie z 10.12.1999 r. (III KO 98/99, Prok. i Pr. 2000, Nr 3, poz. 7) Wyrok z 27.3.2000 r. (I PKN 557/99, OSNP 2001 Nr 16, poz. 511) Wyrok z 4.10.2000 r. (I PKN 58/00, OSNP 2002, Nr 9, poz. 211) Wyrok z 15.12.2000 r. (I PKN 162/00, OSNP 2002, Nr 17, poz. 405) Uchwała z 30.1.2001 r. (I KZP 50/00, OSNKW 2001, z. 3–4, poz. 16) Postanowienie z 17.5.2001 r. (IV KO 21/01, Biul. SN 2001, Nr 6) Wyrok z 20.6.2001 r. (I PKN 475/00, OSNP 2003 Nr 8, poz. 204) Wyrok z 20.6.2001 r. (I PKN 474/00, OSNP 2003 Nr 8, poz. 203) Wyrok z 26.2. 2003 r. (I PK 149/02, MoP-wkładka 2004, Nr 4, s. 7) Wyrok z 2.9.2003 r. (II KK 25/03, niepubl.) Wyrok z 23.10.2003 r. (I PK 425/02, OSNP 2004, Nr 20, poz. 345) Postanowienie z 8.6.2004 r., II KO 21/04, niepubl.) Wyrok z 4.11.2004 r. (I PK 653/03, OSNP 2005, Nr 14, poz. 204) Postanowienie z 14.12.2004 r. (II KO 66/04, niepubl.) XVIII Wykaz orzecze(cid:276) Postanowienie z 26.1.2005 r. (III KO 48/04 OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 1818) Wyrok z 16.3. 2005 r. (IV CK 699/04, niepubl.) Wyrok z 24.6.2005 r. (V CK 806/04, niepubl.) Postanowienie z 28.7.2005 r. (II KO 31/05, niepubl.) Uchwała z 21.9.2005 r. (I KZP 24/05, Biul. SN 2005, Nr 9, poz. 16) Postanowienie z 11.10.2005 r. (II KO 58/05, OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 2024) Postanowienie z 16.3.2006 r. (V KO 22/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 596) Uchwała z 20.4.2006 r. (III CZP 20/06, MoP 2006, Nr 24) Uchwała z 23.5.2006 r. (I KZP 6/06, Biul. SN 2006, Nr 5, poz. 18) Wyrok z 15.9.2006 r. (I PK 97/06, OSNP 2007, Nr 17–18, poz. 251) Postanowienie z 12.6.2007 r. (V KO 25/07, OSNwSK 2007, Nr 1, poz. 1266) Wyrok z 3.8.2007 r. (I PK 78/07, MoP 2008, Nr 2, s. 96) Wyrok z 10.10.2007 r. (II PK 33/07, niepubl.) Uchwała z 5.6.2008 r. (II PZP 9/08, OSNP 2008, Nr 23–24, poz. 343) Postanowienie z 24.9.2008 r. (III KK 73/08, Biul. PK 2008, Nr 12, s. 8) Wyrok z 8.1.2009 r. (III KK 257/08, Biul. PK 2009, Nr 2, poz. 15) Uchwała z 24.2.2010 r. (I KZP 28/09, OSNwSK 2010, Nr 3, poz. 21) Uchwała z 16.3.2010 r. (I PZP 3/10, Biul. SN 2010, Nr 3, poz. 29) Uchwała z 7.4.2010 r. (I UZP 3/10, Biul. SN 2010, Nr 4, poz. 21) Uchwała z 13.7.2010 r. (III CZP 29/10, niepubl.) Orzeczenia NSA Wyrok z 28.12.1994 r. (V SA 1507/94, OSP 1996, z. 7–8, poz. 131) Wyrok z 18.11.1999 r. (II SA 1131/99, niepubl.) Wyrok z 18.6.2001 r. (II SA 1610/00, niepubl.) Postanowienie z 17.5.2006 r. (I OZ 657/06, niepubl.) Orzeczenia WSA w Warszawie Wyrok z 8.3.2006 r. (VI SA/Wa 2329/05, niepubl.) Wyrok z 24.4.2006 r. (VI SA/Wa 363/06, niepubl.) Wyrok z 3.8.2006 r. (VI SA/Wa 660/06, niepubl.) Wyrok z 25.9.2006 r. (VI SA/Wa 1160/06, niepubl.) Wyrok z 24.1.2007 r. (VI SA/Wa 2107/06, niepubl.) Wyrok z 29.3.2007 r. (VI SA/Wa 172/07, niepubl.) Wyrok z 4.4.2007 r. (VI SA/Wa 975/06, niepubl.) Orzeczenia innych s(cid:261)dów Postanowienie SA we Wrocławiu z 1.8.2001 r. (II AKo 312/01, OSA 2001, z. 12, Wyrok SA w Warszawie z 7.10.2004 r. (III APa 67/04, Apel.W-wa 2005, Nr 3, poz. 91) poz. 13) Wykaz literatury Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy s(cid:266)dziego w sprawach administracyj- Adamiak B., Borkowski J., Post(cid:266)powanie administracyjne i s(cid:261)dowoadministra- Banaszak B., Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospoli- nych, Warszawa 2009. cyjne, Warszawa 2007. tej Polskiej, PS 1997, Nr 5. Banaszak B., Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław 1995. B(cid:261)k A., Podstawy spoczywania procesu cywilnego w ustawie i praktyce, PS Berutowicz W., Wst(cid:266)p do systemu prawa procesowego cywilnego, Ossolineum Bladowski B., S(cid:266)dzia cywilista, Warszawa 1999. Błachnio-Paprzych A., Przepisy odsyłaj(cid:261)ce systemowo (wybrane zagadnienia), 2001, Nr 3. 1974. PiP 2003, z. 1. ków 2005. Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej, Kra- Bojanowski E., Uchwałodawcza działalno(cid:286)ć NSA i jej znaczenie w systemie pra- wa, [w:] Orzecznictwo w systemie prawa, T. B(cid:261)kowski, K. Grajewski, J. Wa- rylewski (red.), Warszawa 2008. Bojarski T., Skr(cid:266)towicz E., Ustawa o post(cid:266)powaniu w sprawach nieletnich z ko- mentarzem, Lublin 2002. Bratoszewski J., Działalno(cid:286)ć uchwałodawcza S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego. Wybrane pro- blemy, [w:] Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Ksi(cid:266)ga pami(cid:261)tkowa ku czci prof. W. Daszkiewicza, Pozna(cid:276) 1999. Bratoszewski J., Gardocki L., Gosty(cid:276)ski Z., Przyjemski S., Stefa(cid:276)ski R.A., Zabłocki S., Kodeks post(cid:266)powania karnego, Komentarz, t. 1, Warszawa 2003. Brol J., Niezawisło(cid:286)ć s(cid:266)dziowska w (cid:286)wietle prawa o ustroju s(cid:261)dów powszech- nych, [w:] Przewodnia rola partii a niezawisło(cid:286)ć s(cid:266)dziowska (Materiały z Konferencji Naukowej, Popowo 3–5 listopada 1987 r.), Biblioteka S(cid:266)- dziowska 1987, Nr 58. Brol R., Rozwi(cid:261)zanie przez pracownika umowy o prac(cid:266) bez wypowiedzenia, Sł. Prac. 1999, Nr 7–8. Brzezi(cid:276)ski B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Pozna(cid:276) 2002. Chró(cid:286)cielewski W., Tarno J.P., Post(cid:266)powanie administracyjne i post(cid:266)powanie przed s(cid:261)dami administracyjnymi, Warszawa 2006.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metodyka pracy asystenta sędziego
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: