Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 002606 20673409 na godz. na dobę w sumie
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych. Wydanie 7 - ebook/pdf
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych. Wydanie 7 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1068
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0651-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych to cenne źródło wiedzy z zakresu postępowania cywilnego. Instytucje prawa postępowania cywilnego – poza omówieniem ich istoty z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę sądową – przedstawione zostały w sposób praktyczny ze wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych.

Z książki tej, której adresatami są przede wszystkim sędziowie, referendarze sądowi, asystenci sędziego i aplikanci sądowi, korzystają także zawodowi pełnomocnicy procesowi, odnajdując w niej omówienie zagadnień związanych z reprezentacją stron i czynnościami przez nich podejmowanymi w toku prowadzenia sprawy cywilnej.

W 7. wydaniu istotne zmiany wprowadzone zostały do rozdziałów, w których omówiony jest nowy system gromadzenia materiału procesowego i spoczywający na stronach ciężar wspierania postępowania zarówno przed sądem I instancji w obu trybach, jak i w postępowaniu przed sądem II instancji. Dodano nowy podrozdział: „Nadużycie praw procesowych” oraz nowy rozdział „Postępowanie zabezpieczające”. Treść książki poszerzono m.in. w rozdziałach omawiających takie instytucje procesowe, jak: skład sądu, wyłączenie sędziego, powództwo, doręczenia, zdolność sądowa, reprezentacja Skarbu Państwa, koszty procesu, postępowanie przed sądem polubownym, pisma procesowe, postępowanie apelacyjne, a także postępowanie zażaleniowe. Istotne uzupełnienia wprowadzono w rozdziałach poświęconych szczególnym środkom zaskarżenia, skardze na przewlekłość postępowania oraz skardze o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Do licznie powołanych orzeczeń Sądu Najwyższego dodane zostały nowe, wydane od 2012 r. do chwili obecnej, mające znaczenie dla przebiegu postępowania w sprawach cywilnych. Treść publikacji została wzbogacona przez przytoczenie na końcu rozdziałów oraz w aneksie przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Henryk Pietrzkowski jest sędzią Sądu Najwyższego, znanym z wielu opracowań z zakresu prawa postępowania cywilnego; jest autorem m.in. publikacji Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego oraz Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, ponadto współautorem m.in. dzieła System Prawa Procesowego Cywilnego oraz książki Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzi wykłady w ramach szkoleń dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, przez ponad 25 lat kształcił aplikantów sądowych i radcowskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

METODYKI Metodyka pracy SĘDZIEGO w sprawach cywilnych Henryk Pietrzkowski Wydanie 7 Warszawa 2014 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1 . Prawo do sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2 . Prawo do rzetelnego procesu a zasada prawdy materialnej w kontradyktoryjnym postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3 . Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki . Skarga na przewlekłość postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4 . Prawo do informacji i pouczeń co do czynności procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4 .2 . Obligatoryjne pouczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4 .3 . Fakultatywne pouczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4 .4 . Skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielenia pouczeń . . . . . . . . . . 61 4 .5 . Informacje o sprawie . Udostępnianie akt sądowych i dokumentów z akt, przesyłanie akt (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . 5 . System gromadzenia materiału procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 68 5 .1 . Obowiązki sądu i stron w zakresie koncentracji materiału procesowego i zapewnienia szybkości postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5 .2 . System dyskrecjonalnej władzy sędziego . System prekluzji . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5 .3 . Dyskrecjonalna władza sędziego w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . 77 5 .4 . Utrata prawa powoływania się na uchybienia procesowe sądu (art . 162 k .p .c .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 87 6 . Nadużycie praw procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ II. Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Przedmiot procesu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Dopuszczalność i niedopuszczalność drogi sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 90 91 2 .1 . Dopuszczalność drogi sądowej . Pojęcie „sprawa cywilna” . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2 .2 . Niedopuszczalność drogi sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 5 ROZDZIAŁ III. Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu Spis treści 1 . Rodzaje postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postępowania rozpoznawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 99 102 2 .1 . Rozpoznanie sprawy według przepisów o postępowaniu zwykłym i odrębnym . . 102 2 .2 . Czynności przewodniczącego związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 2 .3 . Czynności sądu związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 2 .4 . Sprawa przeciwko syndykowi masy upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 ROZDZIAŁ IV. Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie 1 . Moc wiążąca prawomocnych skazujących wyroków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . i orzeczenie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 110 1 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 1 .2 . Zakończenie postępowania karnego przed wszczęciem postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 1 .3 . Prowadzenie postępowania karnego równolegle z postępowaniem cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 117 1 .4 . Wszczęcie postępowania karnego po zakończeniu postępowania cywilnego . . . 2 . Okoliczności wyłączające prejudycjalność prawomocnych skazujących wyroków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ROZDZIAŁ V. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 1 . Uwagi ogólne o właściwości sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2 . Właściwość rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3 . Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 ROZDZIAŁ VI. Skład sądu. Wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 136 141 2 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 2 .2 . Czynności sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 2 .3 . Czynności sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 2 .4 . Wyłączenie referendarza sądowego, ławnika, prokuratora oraz innych organów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 ROZDZIAŁ VII. Strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 149 1 . Zdolność sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 . Podmioty, którym przysługuje zdolność sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 1 .1 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 1 .1 .2 . Osoby fizyczne i osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 1 .1 .3 . Podmioty samodzielne niebędące osobami prawnymi mające zdolność prawną . Pojęcie „organizacje pozarządowe” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 .4 . Podmioty działające na podstawie przepisów w sprawach dotyczących określonych praw i obowiązków związanych z pewną wydzieloną masą majątkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 153 6 Spis treści 1 .1 .5 . Podmioty niesamodzielne, którym przepisy szczególne przyznają samodzielną pozycję w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 1 .2 . Czynności sądu w razie stwierdzenia braku zdolności sądowej . . . . . . . . . . . . . 164 2 . Zdolność procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 2 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 2 .2 . Brak zdolności procesowej osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 2 .3 . Zdolność procesowa podmiotów niebędących osobami fizycznymi . Podmiot nieistniejący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3 . Dokonywanie czynności procesowych przez osoby prawne i inne organizacje . . . . . 172 4 . Sytuacja prawna Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 4 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 173 4 .2 . Materialnoprawna konstrukcja reprezentacji Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . 4 .3 . Procesowa konstrukcja reprezentacji Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 4 .4 . Reprezentacja Skarbu Państwa przez kilka jednostek organizacyjnych . . . . . . 184 4 .5 . Oznaczenie Skarbu Państwa jako strony w postępowaniu sądowym . . . . . . . . 189 4 .6 . Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 205 5 . Legitymacja procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Współuczestnictwo w sporze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 6 .1 . Współuczestnictwo formalne i materialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 6 .2 . Współuczestnictwo konieczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 6 .3 . Współuczestnictwo jednolite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 6 .4 . Współuczestnictwo procesowe w osobowych spółkach handlowych . . . . . . . . . 215 7 . Interwencja główna i uboczna, przypozwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 217 7 .1 . Interwencja główna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .2 . Interwencja uboczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 7 .3 . Przypozwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 7 .4 . Zawiadomienie gminy w sprawie o opróżnienie lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 226 8 . Przypozwanie (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . . . . . ROZDZIAŁ VIII. Podmiotowe przekształcenia w procesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 228 1 . Zmiana strony a sprostowanie oznaczenia strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 1 .2 . Całkowity brak legitymacji procesowej biernej oraz dopozwanie . . . . . . . . . . . 231 1 .3 . Całkowity brak legitymacji procesowej czynnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 1 .4 . Częściowy brak legitymacji procesowej czynnej i biernej . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 1 .5 . Czynności sądu związane z żądaniem wezwania osób trzecich do sprawy . . . . 236 237 240 241 2 . Usuwanie błędów popełnionych przy przekształceniach podmiotowych . . . . . . . . . 3 . Skutki prawne przekształceń podmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Przypozwanie (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . . . . . ROZDZIAŁ IX. Pełnomocnicy procesowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 1 . Zdolność postulacyjna, rodzaje pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 2 . Należyte umocowanie pełnomocnika, forma pełnomocnictwa, podpis na pełnomocnictwie, uwierzytelnianie odpisów pełnomocnictwa i dokumentów . . . . . 248 3 . Pełnomocnictwo radcy prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 4 . Prostowanie, odwoływanie oraz zatwierdzanie oświadczeń i czynności pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 7 Spis treści 5 . Ustanowienie przez sąd adwokata lub radcy prawnego dla strony . Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Wygaśnięcie i wypowiedzenie pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 262 ROZDZIAŁ X. Koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 265 2 . Pojęcie kosztów procesu i kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Zasady uiszczania kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 3 .1 . Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 3 .2 . Zasady uiszczania opłat sądowych przez profesjonalnych pełnomocników . . . . 271 273 4 . Zwolnienie od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Rozliczanie kosztów tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa . . . . . . . . . . . 282 6 . Zasady zwrotu kosztów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 6 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 6 .2 . Zwrot kosztów w procesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 6 .3 . Zwrot kosztów w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 7 . Czynności referendarza sądowego w zakresie orzekania o kosztach . . . . . . . . . . . . . 294 8 . Wynagrodzenie za wykonane zastępstwo procesowe przez adwokata lub radcę prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 9 . Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokata lub radcę prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 ROZDZIAŁ XI. Czynności procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 1 . Pisma procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 2 . Usuwanie braków formalnych pism procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 3 . Postanowienia i zarządzenia adresowane do stron . Braki formalne i fiskalne pism (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 ROZDZIAŁ XII. Doręczenia i terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 1 . Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 1 .1 . Zasada oficjalności doręczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 1 .2 . Doręczenie właściwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 1 .3 . Doręczenie zastępcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 1 .4 . Doręczenie awizowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 1 .5 . Doręczenie elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 1 .6 . Doręczenie w razie odmowy przyjęcia korespondencji oraz w razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania . . . 1 .7 . Domniemanie doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .8 . Potwierdzenie odbioru pisma sądowego za pomocą formularza 324 324 elektronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 1 .9 . Doręczenie na adres podany w rejestrze sądowym (KRS), rejestrze albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów oraz na adres oznaczonej skrytki pocztowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 1 .10 . Doręczenie osobie mającej pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 1 .11 . Ocena sądu w zakresie skuteczności doręczenia pism sądowych . . . . . . . . . . 328 1 .12 . Doręczenie kuratorowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 8 Spis treści 1 .13 . Doręczenie pism sądowych osobom korzystającym z immunitetu oraz stronom, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 334 1 .14 . Doręczenie bezpośrednie między zawodowymi pełnomocnikami . . . . . . . . . 1 .15 . Doręczenie w sądzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 335 1 .16 . Doręczenia (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . . . 2 . Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 2 .1 . Pojęcie i rodzaje terminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 2 .2 . Rozpoczęcie biegu terminu oraz zasady obliczania terminów . . . . . . . . . . . . . . 339 2 .3 . Uchybienie terminowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 2 .4 . Przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 2 .5 . Brak winy w uchybieniu terminowi jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 2 .6 . Zaskarżalność zarządzenia i postanowienia wydanego w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 ROZDZIAŁ XIII. Zawieszenie i umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 2 . Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 2 .1 . Zawieszenie postępowania z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 2 .2 . Obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 2 .3 . Śmierć pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 2 .4 . Obligatoryjne zawieszenie postępowania na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 2 .5 . Fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 2 .6 . Fakultatywne zawieszenie postępowania na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 373 2 .7 . Skutki zawieszenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .8 . Podjęcie zawieszonego postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 3 . Umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 3 .1 . Umorzenie postępowania uprzednio zawieszonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 3 .2 . Umorzenie postępowania z mocy prawa oraz postanowienia sądu . . . . . . . . . . 378 ROZDZIAŁ XIV. Mediacja. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa . . . . . . . . . 381 1 . Mediacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 386 2 . Postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Ugoda sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 3 .1 . Rola sędziego (sądu) w dążeniu do zawarcia ugody sądowej . . . . . . . . . . . . . . 388 390 3 .2 . Istota ugody sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 . Skutki prawne zawarcia ugody sądowej i możliwość uchylenia się od nich . . . 393 ROZDZIAŁ XV. Pozew. Powództwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 1 . Relacje między pozwem i powództwem . Rodzaje powództw . Składniki pozwu . . . . 398 1 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 1 .2 . Określenie żądania w pozwie o zasądzenie świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 1 .3 . Określenie żądania w pozwie wniesionym na podstawie art . 189 i 1891 k .p .c . oraz art . 10 u .k .w .h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 1 .3 .1 . Powództwo o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 9 Spis treści 1 .3 .2 . Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa wytoczone w celu oceny skutków podatkowych . . . . . . . . . . 404 1 .3 .3 . Powództwo o ustalenie stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 1 .4 . Określenie żądania w pozwie o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 1 .5 . Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 414 1 .6 . Fakultatywne składniki pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Dekretacja pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 3 . Skutki doręczenia pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 4 . Skutki wytoczenia powództwa . Częściowe dochodzenie świadczenia . . . . . . . . . . 418 5 . Odrzucenie pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 5 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 5 .2 . Stan sprawy w toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 5 .3 . Powaga rzeczy osądzonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 5 .4 . Postanowienie o odrzuceniu pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 5 .5 . Zakaz odrzucenia pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 6 . Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 7 . Kumulacja roszczeń . Zmiana powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 7 .1 . Kumulacja roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 7 .2 . Zmiana powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 8 . Zarzuty pozwanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 9 . Uznanie powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 10 . Powództwo wzajemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 ROZDZIAŁ XVI. Posiedzenia sądowe. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 1 . Posiedzenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 2 . Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 453 2 .1 . Przygotowanie rozprawy, odpowiedź na pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 2 .2 . Obowiązek ustalenia z urzędu numeru identyfikującego stronę pozwaną . . . . 461 2 .3 . Przebieg posiedzenia, jego otwarcie, wywołanie sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .4 . Etapy rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 2 .5 . Odroczenie rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 2 .6 . Protokół rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 2 .7 . Postanowienie zarządzające oddzielną rozprawę oraz postanowienie zarządzające połączenie kilku spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 2 .8 . Otwarcie zamkniętej rozprawy na nowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 3 . Sesje sądowe w okresie wakacji . Kolejność rozpoznawania spraw . Czynności przewodniczącego wydziału . Czynności przewodniczącego posiedzenia . Czynności sędziego . Przygotowanie posiedzenia . Porządek posiedzenia . Protokoły (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . . . . . . . . . 482 ROZDZIAŁ XVII. Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 1 . Przedmiot dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 2 . Dowód prima facie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 3 . Ciężar udowodnienia . Dopuszczenie przez sąd dowodu niewskazanego przez stronę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 10 Spis treści 496 4 . Wniosek dowodowy . Postanowienie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Odmowa dopuszczenia dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 6 . Zabezpieczenie dowodów i środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 505 6 .1 . Zabezpieczenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 6 .2 . Środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .1 . Podział środków dowodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 6 .2 .2 . Dowód z dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 6 .2 .3 . Dowód z zeznań świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 6 .2 .4 . Dowód z opinii biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 6 .2 .5 . Dowód z oględzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 6 .2 .6 . Dowód z przesłuchania stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 6 .2 .7 . Dowód z grupowego badania krwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 6 .2 .8 . Dowód z przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 6 .2 .9 . Dowód z innych środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 6 .3 . Środki niebędące dowodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 6 .3 .1 . Prywatne ekspertyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 6 .3 .2 . Dowód z akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 7 . Ocena dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 8 . Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 9 . Pomoc sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 10 . Dowód z opinii biegłego . Przedmiot oględzin . Dokumenty . Pomoc sądowa (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 2 .1 . Wydanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ XVIII. Wyroki i postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 2 . Wyroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 541 2 .1 .1 . Narada nad wyrokiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 543 2 .1 .2 . Zdanie odrębne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 .3 . Ogłoszenie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 2 .2 . Podstawowe zasady wyrokowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 2 .2 .1 . Stan rzeczy istniejący w chwili wyrokowania . Reguły intertemporalne 548 2 .2 .2 . Przedmiot orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 2 .2 .3 . Podstawa faktyczna i prawna wyroku . Zbieg podstaw prawnych odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 556 558 2 .2 .4 . Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 .5 . Zasądzenie odpowiedniej sumy według oceny sądu . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .2 .6 . Zastrzeżenie na rzecz pozwanego prawa do powołania się w toku egzekucji na ograniczenie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 2 .3 . Wyrok częściowy i wyrok wstępny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 2 .4 . Wyrok zaoczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 2 .4 .1 . Przesłanki wydania wyroku zaocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 2 .4 .2 . Uchylenie wyroku zaocznego z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 2 .4 .3 . Sprzeciw od wyroku zaocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 2 .4 .4 . Zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . 577 2 .4 .5 . Skutki prawne wniesienia sprzeciwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 2 .4 .6 . Przykłady tenorów wyroków wydanych na podstawie art . 347 k .p .c . . . . 579 2 .4 .7 . Koszty rozprawy zaocznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 11 Spis treści 2 .5 . Natychmiastowa wykonalność wyroków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 585 2 .6 . Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .6 .1 . Sprostowanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 2 .6 .2 . Uzupełnienie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 2 .6 .3 . Wykładnia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 593 2 .7 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 594 2 .7 .2 . Wzory wyroków rozstrzygających o różnych żądaniach . . . . . . . . . . . . . 2 .7 .3 . Tenory wyroków w sprawach z powództw o zasądzenie świadczenia . . 595 2 .7 .4 . Tenory wyroków w sprawach z powództw o ustalenie istnienia 2 .7 . Komparycja wyroku oraz wybrane wzory tenorów wyroków . . . . . . . . . . . . . . (nieistnienia) stosunku prawnego lub prawa oraz o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 2 .7 .5 . Wybrane tenory wyroków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 2 .7 .6 . Wybrane tenory postanowień w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . 603 2 .7 .7 . Tenory wyroków sądu drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 605 2 .7 .8 . Tenory wyroków Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .8 . Pisemne uzasadnienie orzeczeń sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 2 .8 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 2 .8 .2 . Uzasadnienie orzeczenia sądu pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 2 .8 .3 . Uzasadnienie orzeczenia sądu drugiej instancji oraz Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 2 .8 .4 . Charakter terminu do sporządzenia uzasadnienia orzeczenia sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 2 .8 .5 . Konstrukcja i technika sporządzania uzasadnień orzeczeń sądowych . . . 612 618 2 .8 .6 . Skutki procesowe wadliwie sporządzonego uzasadnienia wyroku . . . . . 3 . Postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 3 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 3 .2 . Postanowienia kończące postępowanie w sprawie i postanowienia 3 .3 . Postanowienia zaskarżalne zażaleniem i niezaskarżalne . . . . . . . . . . . . . . . . . niekończące postępowania w sprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 623 3 .3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 3 .3 .2 . Zaskarżalność postanowień w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . 624 3 .4 . Postanowienia wydawane na posiedzeniu jawnym oraz niejawnym . . . . . . . . . 626 4 . Orzeczenia (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . . . . . . . . 627 ROZDZIAŁ XIX. Środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 1 . Uwagi wstępne oraz ogólna charakterystyka środków zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . 629 635 2 . Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .1 . Istota postępowania apelacyjnego oraz apelacji jako środka odwoławczego . . . 635 2 .2 . Granice apelacji i podstawy rozstrzygnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 2 .3 . Nowe fakty i dowody w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 2 .4 . Zakres zaskarżenia oraz zakaz reformationis in peius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 2 .5 . Niedopuszczalność zmiany żądania w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . 657 2 .6 . Orzeczenia sądu drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 2 .7 . Nieważność postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 2 .8 . Czynności w postępowaniu apelacyjnym (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 3 . Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 665 3 .1 . Istota postępowania kasacyjnego . Dopuszczalność skargi kasacyjnej . . . . . . . . 12 Spis treści 3 .1 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 3 .1 .2 . Przymus adwokacko-radcowski . Pełnomocnictwo w postępowaniu kasacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .1 .3 . Termin do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .2 . Wymagania formalne i dotyczące treści skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 667 669 670 3 .2 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 3 .2 .2 . Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej w Sądzie Najwyższym . . . . . 678 3 .2 .3 . Rozpoznanie merytoryczne skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 680 4 . Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .1 . Zażalenie jako środek odwoławczy na postanowienie sądu pierwszej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 684 4 .2 . Zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 4 .2 .1 . Zażalenie (tzw . zwykłe) do Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 .2 . Zażalenie (tzw . kasatoryjne) do Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 4 .2 .3 . Zażalenie do innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji (tzw . zażalenie poziome) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 5 . Skarga o wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 5 .1 . Charakter skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 693 5 .2 . Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu wznowieniowym . . . . . . . . . . . . 5 .3 . Dopuszczalność skargi . Orzeczenia podlegające zaskarżeniu skargą . . . . . . . . 694 5 .4 . Właściwość sądu . Termin do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 5 .5 . Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 5 .6 . Podstawy wznowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 5 .7 . Fakultatywne składniki skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 5 .8 . Przebieg postępowania wznowieniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 5 .9 . Zaskarżalność orzeczeń wydanych w następstwie rozpoznania skargi . . . . . . . 706 6 . Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej . Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . 6 .1 . Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem 708 działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej . . . . . . . . . . . 708 6 .1 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 6 .1 .2 . Ogólne przesłanki odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 6 .1 .3 . Szczególne przesłanki odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 6 .1 .4 . Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działalnością władczą w sferze legislacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 6 .1 .5 . Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 6 .1 .6 . Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 . Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . 714 716 6 .2 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 719 6 .2 .2 . Orzeczenia podlegające zaskarżeniu skargą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 6 .2 .3 . Podmioty uprawnione do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .4 . Termin do wniesienia skargi . Przymus adwokacko-radcowski . . . . . . . . 721 722 6 .2 .5 . Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi . . . . . . . . . . . . 729 6 .2 .6 . Przyjęcie i odmowa przyjęcia skargi do rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . 6 .2 .7 . Uwzględnienie oraz oddalenie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 7 . Skarga na orzeczenie referendarza sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 13 Spis treści ROZDZIAŁ XX. Postępowania odrębne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 743 2 . Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . . . . . 2 .1 . Pojęcie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . 743 2 .2 . Najistotniejsze odrębności postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 2 .2 .1 . Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 2 .2 .2 . Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych . . . . . . . 749 2 .2 .3 . Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . . . . . . . . . 752 3 . Postępowanie w sprawach gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 3 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 3 .2 . Rozpoznawanie spraw gospodarczych, w których postępowanie wszczęto przed 3 maja 2012 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 3 .3 . Rozpoznawanie spraw gospodarczych, w których postępowanie wszczęto najwcześniej 3 maja 2012 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 768 4 . Postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 4 .1 . Istota postępowania, właściwość sądu, pozew nakazowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .2 . Nakaz zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 4 .3 . Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 4 .4 . Nakaz zapłaty jako tytuł egzekucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 4 .5 . Zarzuty od nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 4 .6 . Postępowanie po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . 781 4 .7 . Czynności w postępowaniu nakazowym (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . 786 786 5 . Postępowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .1 . Charakter postępowania . Charakter prawny nakazu zapłaty i przesłanki jego wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 5 .2 . Sprzeciw od nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 5 .3 . Skarga na postanowienie referendarza sądowego zawarte w nakazie zapłaty rozstrzygające o kosztach procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 5 .4 . Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . 798 5 .5 . Czynności w postępowaniu nakazowym (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . 800 6 . Postępowanie uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 6 .1 . Właściwość sądu . Rodzaje spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 6 .2 . Wzajemne relacje postępowania uproszczonego i innych postępowań odrębnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 6 .3 . Najistotniejsze odrębności postępowania uproszczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 7 . Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 8 . Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 8 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 8 .2 . Europejskie postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 8 .2 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 8 .2 .2 . Warunki rozpoznania sprawy w europejskim postępowaniu nakazowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 8 .2 .3 . Wyłączenie stosowania przepisów o innych postępowaniach odrębnych 812 8 .2 .4 . Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 8 .2 .5 . Kompetencje referendarza sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 14 Spis treści 8 .2 .6 . Posiedzenie sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 8 .2 .7 . Pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 8 .2 .8 . Europejski nakaz zapłaty co do części roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 8 .2 .9 . Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 8 .2 .10 . Skutki prawne wniesienia sprzeciwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 8 .2 .11 . Ponowne badanie europejskiego nakazu zapłaty w państwie pochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 8 .2 .12 . Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty . . . . . . . . . . 820 8 .2 .13 . Wykonalność europejskiego nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 8 .2 .14 . Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności europejskiemu nakazowi zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 8 .2 .15 . Tekst rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego 8 .3 . Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . i Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 836 8 .3 .1 . Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 8 .3 .2 . Zakończenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 8 .3 .3 . Tekst Rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 9 . Elektroniczne postępowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 9 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 9 .2 . Wnoszenie i doręczanie pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 9 .3 . Pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 9 .4 . Charakter prawny nakazu zapłaty i przesłanki jego wydania . . . . . . . . . . . . . 859 9 .5 . Sprzeciw od nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 9 .6 . Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 863 9 .7 . Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .8 . Podpis elektroniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 9 .9 . Droga elektroniczna w postępowaniu egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 9 .10 . Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . 865 ROZDZIAŁ XXI. Sąd polubowny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 2 . Zapis na sąd polubowny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 3 . Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 4 . Kompetencje sądu państwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 5 . Postępowanie przed sądem państwowym wywołane skargą oraz postępowanie remisyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 6 . Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych. Wydanie 7
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: