Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00075 002397 20854086 na godz. na dobę w sumie
Metodyki zarządzania projektami informatycznymi - ebook/pdf
Metodyki zarządzania projektami informatycznymi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-059-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> biznes it
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Wiele niepowodzeń realizacji szczególnie dużych projektów informatycznych ma swoje źródło w słabej znajomości metodyk zarządzania projektami. Według badań Capera mniej niż 25% kierowników projektów ma formalnie udokumentowaną znajomość metod estymacji kosztów oprogramowania, planowania oraz analizy ryzyka. Mniej niż 20% z nich ma dostęp do nowoczesnych narzędzi szacujących koszt oprogramowania, a mniej niż 10% do danych historycznych opisujących i oceniających projekty podobne do aktualnie podejmowanych.

Książka składa się wprawdzie z dwóch części tematycznych, ale nie zostały one wydzielone, gdyż stanowią spójną całość. Pierwsza, to rozdziały od 1 do 8 zawierające wiedzę ogólną na temat zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych. Druga, czyli rozdziały 9 do 11, to opisy metodyk realizacji projektów informatycznych. Dobrano je tak, by można je zastosować do różnych projektów informatycznych.

W książce omówiono rozwój systemów informacyjnych organizacji. Scharakteryzowano bazy danych, systemy wspomagania decyzji, systemy eksperckie, komputerową integrację przedsiębiorstwa CIM, zastosowanie Internetu w przedsiębiorstwie, w tym w zarządzaniu marketingiem, co stanowi istotę organizacji wirtualnej. SI rozwijany na bazie globalnych sieci komputerowych jest podstawą ewolucji organizacji. Niezakłócony przepływ informacji między klientami a dostawcami przez Internet umożliwia personalizację promocji, dopasowania produktów do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów oraz dwukierunkowy dialog między nimi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie przyjęli- śmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym za- ufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wyda- jemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trudna – więc do- kładamy starań redakcyjnych aby była zrozumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno pod- ręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręcznikami-poradnikami służącymi dokształcaniu (samokształceniu) kadr kierowniczych przedsiębiorstw dostosowują- cych swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształcającej się gospo- darki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją witrynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wydawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław M. Grudzewski prof. dr hab. Antoni Nowakowski Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak  Copyright by Wydawnictwo PLACET 2004 Wydanie EBOOK Wydawca: Wydawnictwo PLACET http://www.placet.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. ISBN 978-83-7488-059-6 Skład i łamanie: A.W. PLACET Druk i oprawa: EBOOK Spis treści WPROWADZENIE 1. PODEJŚCIE DO PROCESÓW REALIZACJI 6 SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 11 1.1. PROJEKT INFORMATYCZNY .......................................................................................... 9 1.2. CYKLE ŻYCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ............................................................ 21 1.3. METODYKI KASKADOWE ........................................................................................... 30 1.4. PODEJŚCIE SPIRALNE ................................................................................................. 39 1.5. SZYBKIE WYTWARZANIE APLIKACJI........................................................................... 41 1.6. LEKKIE METODY PROGRAMOWANIA .......................................................................... 47 2. ZARZĄDZANIE ZAKRESEM PROJEKTU 57 2.1. PLANOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH ......................................................................... 57 2.2. ELEMENTY PLANU PROJEKTU..................................................................................... 61 2.3. DEFINICJA ZAKRESU I GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY PRAC W PROJEKCIE .... 64 2.4. PLAN PUNKTÓW WĘZŁOWYCH ................................................................................... 78 3. ZARZĄDZANIE CZASEM W PROJEKCIE 83 3.1. CZAS REALIZACJI PROJEKTU ...................................................................................... 83 3.2. TECHNIKA HARMONOGRAMOWANIA GANTTA ........................................................... 96 3.3. TECHNIKI SIECIOWE HARMONOGRAMOWANIA ........................................................... 98 3.4. WYMIAROWANIE SIECI I WYZNACZANIE ŚCIEŻKI KRYTYCZNEJ PROJEKTU ............... 104 4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PROJEKTU 111 4.1. BUDŻETOWANIE PROJEKTU ...................................................................................... 111 4.2. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PROJEKTU ....................................................................... 118 4.3. MONITOROWANIE KOSZTÓW PROJEKTU ................................................................... 121 4.4. ANALIZA ZASOBOWA HARMONOGRAMÓW ............................................................... 129 5. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 135 5.1. ORGANIZACJA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO ................................................................ 135 5.2. KIEROWNIK PROJEKTU ............................................................................................. 142 5.3. CECHY OSOBOWOŚCI KIEROWNIKA PROJEKTU ......................................................... 145 5.4. MOTYWOWANIE I WYDAJNOŚĆ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO ....................................... 158 6. ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W PROJEKCIE 167 6.1. ISTOTA KOMUNIKACJI .............................................................................................. 167 6.2. RAPORTY I PRZEGLĄDY ........................................................................................... 175 6.3. ORGANIZACJA ZEBRAŃ I FORMY KOMUNIKOWANIA SIĘ ........................................... 180 6.4. DOKUMENTACJA PROJEKTU ..................................................................................... 186 7. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI I JAKOŚCIĄ W PROJEKCIE 195 7.1. ZMIANY W PROJEKCIE .............................................................................................. 195 7.2. PROCES ZARZĄDZANIA ZMIANAMI ........................................................................... 201 7.3. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ......................................................................................... 208 8. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE 215 8.1. RYZYKO W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH ......................................................... 215 8.2. IDENTYFIKACJA RYZYKA ......................................................................................... 222 8.3. OCENA RYZYKA ....................................................................................................... 227 8.4. ZAPOBIEGANIE RYZYKU .......................................................................................... 235 8.5. MONITOROWANIE RYZYKA ...................................................................................... 239 9. METODYKA PUNKTÓW WĘZŁOWYCH REALIZACJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 242 9.1. METODYKA PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE ..................................................... 242 9.2. ZAŁOŻENIA METODYKI PUNKTÓW WĘZŁOWYCH ...................................................... 256 9.3. LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI ................................................................................... 260 9.4. SIEĆ ZALEŻNOŚCI PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYCH ................................................... 270 10. METODYKI FIRMOWE 273 10.1. METODYKA FIRMY IBM ........................................................................................ 273 Identyfikacja projektu ................................................................................................ 276 Definicja projektu ...................................................................................................... 279 Realizacja projektu .................................................................................................... 284 Ukończenie projektu .................................................................................................. 288 10.2. METODYKA PRINCE–2 ........................................................................................ 290 10.3. METODYKA RATIONAL ...................................................................................... 305 Podstawowe reguły procesu RUP ............................................................................. 310 Architektura procesu ................................................................................................. 313 11. METODYKI SPECJALNE 323 11.1. METODYKA FIRMY MICROSOFT ............................................................................. 323 Fazy realizacji MSF .................................................................................................. 327 Kierowanie projektem ............................................................................................... 330 Zarządzanie ryzykiem w metodzie MSF .................................................................... 333 11.2. METODYKA ASAP ................................................................................................ 336 Przygotowanie projektu............................................................................................. 341 Koncepcja biznesowa ................................................................................................ 344 Realizacja .................................................................................................................. 349 Przygotowanie startu systemu ................................................................................... 354 Start systemu i nadzór ............................................................................................... 357 11.3. UWARUNKOWANIA STOSOWANIA METODYK ......................................................... 365 SPIS RYSUNKÓW ............................................................................................................. 371 LITERATURA .................................................................................................................. 377 Wprowadzenie Zarządzanie projektami jest nowym obszarem aktywności informatycz- nej i nowym zawodem. Jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego stule- cia, kiedy powstawały pierwsze większe aplikacje informatyczne, tylko nie- liczna garstka informatyków przedkładała stosowanie, przy budowie syste- mów informatycznych, metod zarządzania nad wyrafinowanymi technikami programistycznymi. Dopiero koniec wieku oraz dynamiczny wzrost rozmia- rów aplikacji informatycznych, spowodowały równie dynamiczny przyrost w tym obszarze aktywności. Okazało się, że intuicyjne metody wytwarzania i fetyszyzowanie metod programowania jest niewystarczające, aby z suk- cesem zrealizować i wdrożyć duży system informatyczny działający w or- ganizacji gospodarczej. Jones Capers z Software Productivity Research, Inc. szacuje, że pod koniec XX wieku liczba kierowników projektów syste- mów informatycznych w USA wyniosła ponad 250 tysięcy, a na całym świecie ponad milion i przyrost wynosi około 10 rocznie [CAPE]. Przewiduje się, że kierownik projektu informatycznego będzie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w obecnym wieku. Oceny te wyni- kają z rosnącej liczby zastosowań systemów informatycznych w coraz bar- dziej złożonych systemach gospodarczych. Ponadto pojawiają się nowe klasy zastosowań tak zwane „mass-update project”. Ostatnio, na przełomie wieków, mieliśmy przykłady takich działań, gdy w krótkim czasie trzeba było zaktualizować setki aplikacji programistycznych w związku z proble- mem roku 2000 [SZYJ00-a], lub, gdy w wielu krajach Europy wprowadzono wspólną walutę Euro. Nie są to odosobnione przypadki konieczności mody- fikowania „w biegu” dużej liczby funkcjonujących systemów informatycz- nych. Problem ten będzie narastał. Inną formą takiej klasy masowych zastosowań, mimo że bazują na zu- pełnie innej technologii, są projekty związane z rozwojem przedsiębiorstw, w których stosowane są systemy klasy ERP. Dynamika zmian w go- spodarce wymusza ciągłe nadążanie systemów informatycznych za zmia- nami w różnych obszarach działalności gospodarczej. Stosowanie starej technologii, w systemie ERP użytkowanym przez firmę, może przynieść straty zamiast spodziewanych zysków i stać się hamulcem rozwoju tej fir- my. Stąd stała konieczność masowych zmian w użytkowanych, skompliko- wanych systemach. Nowym aspektem w zarządzaniu projektami informatycznymi jest za- rządzanie „zespołem wirtualnym”. Zespół taki składa się z pracowników mieszkających w różnych krajach, na różnych kontynentach, pracujących nad tym samym projektem, komunikujących się przez globalną sieć Inter- net. Narzędzia World Wide Web umożliwiają nie tylko efektywną komunika- cję, ale też pozwalają efektywnie współdzielić zasoby i skutecznie realizo- wać duże projekty na odległość. Internet i efektywne narzędzia pracy gru- powej nie tylko umożliwiają realizację projektów przez członków jednego zespołu, odległych o wiele kilometrów, ale podnoszą wydajność takich ze- społów, gdyż dzień pracy może efektywnie trwać 24 godziny, jeśli zespół rozsiany jest w różnych strefach czasowych. Warunkiem sprawnej organi- zacji pracy takiego zespołu jest stosowanie jednorodnych procedur, wspól- nej metodyki postępowania i podobna wiedza ogólna. Ujednolicone proce- dury i metodyki postępowania nabierają więc znaczenia, ponieważ stoso- wane przez wszystkich członków zespołu, odległych terytorialnie, gwaran- tują spójność rozwiązania. Wypracowane i sprawdzone w działaniu meto- dyki realizacji systemów informatycznych, stają się narzędziem pomocnym w osiąganiu sukcesów w zarządzaniu projektami informatycznymi. Rozwią- zania te dotyczą nie tylko dużych projektów indor-matycznych, ale mają też zastosowanie w małych projektach i niewielkich zespołach wykonawczych. Obok nowych uwarunkowań organizacji pracy zespołów realizujących projekty informatyczne, nadal dokuczliwy jest częsty dyskomfort psychiczny podczas realizacji dużych i złożonych projektów informatycznych1. Do- 1 Liczne statystyki oraz obserwacje zastosowań informatyki w gospodarce wskazują, że duże systemy informatyczne najczęściej kończą się niepowodzeniem. Oznacza to przekroczenie planowanych terminów realizacji, znaczne zwiększenie kosztów, ograniczenie planowanego zakresu lub zaniechanie projektu. (porównaj [CAPE96]). 8 świadczenia te zmuszają do stałego doskonalenia wiedzy pracowników, stosowania jednorodnych, sprawdzonych rozwiązań i wspólnych metodyk realizacji projektów. Główne obszary wiedzy koniecznej w zarządzaniu projektami nie są wystarczająco znane zespołom realizującym projekty. Według badań Capera [CAPE] mniej niż 25 kierowników projektów ma formalnie udokumentowaną znajomość metod estymacji kosztów oprogra- mowania, planowania oraz analizy ryzyka. Mniej niż 20 kierowników pro- jektów ma dostęp do nowoczesnych narzędzi szacujących koszt oprogra- mowania, a mniej niż 10 kierowników ma dostęp do danych historycz- nych opisujących i oceniających projekty podobne do aktualnie przez nich podejmowanych. Według Capera kierownicy projektów powinni posiadać wiedzę aż z piętnastu obszarów. Od poziomu opanowania tej wiedzy będą zależały wyniki realizowanych projektów informatycznych. Większość z tych obsza- rów wiedzy jest tematem przedkładanej książki. Książka składa się wprawdzie z dwóch części tematycznych, ale nie zo- stały one wydzielone, gdyż stanowią spójną całość. Pierwsza, na którą skła- dają się rozdziały od 1 do 8 zawiera wiedzę ogólną na temat zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych. Druga część, czyli rozdziały 9 do 11, to opisy metodyk realizacji projektów informatycznych. Metodyki dobrano tak, by można je było stosować do róż- norodnych projektów informatycznych. Metodyka PMI reprezentuje uogólnioną wiedzę historyczną powstałą w wyniku realizacji projektów w różnych dziedzinach, nie tylko w informatyce. Metodyka punktów węzłowych to przykład gromadzenia doświadczeń przez relatywnie niewielką grupę wykonawców, określonej klasy systemów infor- matycznych. Podejście firmowe reprezentuje metodyka stosowana przy re- alizacji projektów w IBM oraz metodyka PRINCE2, która znalazła szersze zastosowanie, niż tylko w jednej korporacji. Nowoczesne metody programi- styczne zaowocowały nowym podejściem do wytwarzania systemów infor- matycznych i ten nurt reprezentuje metodyka Rational. Zupełnie specyficzne podejście ma firma Microsoft wytwarzając oprogramowania nie na zamówie- nie klienta, ale z przeznaczeniem dla szerokiego użytkowania. Wreszcie wzrastająca liczba projektów wdrożeniowych zmusza do poznania specyfiki realizacji takich projektów. Reprezentantem takiej metodyki jest metodyka ASAP firmy SAP.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Metodyki zarządzania projektami informatycznymi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: