Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00240 007379 21295799 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Access. Podręcznik administratora - książka
Microsoft Access. Podręcznik administratora - książka
Autor: Liczba stron: 592
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0279-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Program Microsoft Access cieszy się sporą popularnością wśród użytkowników. Nie wszyscy jednak wiedzą, że aby prawidłowo zarządzać bazami danych Accessa, należy używać specjalnych aplikacji. Ich napisane to skomplikowany proces -- trzeba zaprojektować interfejs użytkownika, dobrać komponenty, stworzyć kwerendy, opracować procedury, a przede wszystkim umiejętnie połączyć to wszystko w całość.

W książce 'Microsoft Access. Podręcznik administratora' znajdziesz kompletny zbiór informacji na temat budowania aplikacji w Accessie. Nauczysz się projektować i tworzyć tabele oraz wykorzystywać gotowe komponenty interfejsu użytkownika. Dowiesz się, jak napisać wydajne i szybkie kwerendy oraz przedstawić dane w postaci wykresów, tabel i raportów. Poznasz elementy języka VBA i możliwości wymiany danych między różnymi aplikacjami pakietu MS Office.

Jeśli chcesz stworzyć wydajną i sprawnie działającą aplikację, sięgnij po tę książkę -- znajdziesz w niej wszystkie niezbędne informacje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Microsoft Access. Podrêcznik administratora Autor: Helen Feddema T³umaczenie: Rafa³ Joñca ISBN: 83-246-0279-8 Tytu³ orygina³u: Expert One-on-One Microsoft Access Application Development Format: B5, stron: 588 Program Microsoft Access cieszy siê spor¹ popularnoœci¹ wœród u¿ytkowników. Nie wszyscy jednak wiedz¹, ¿e aby prawid³owo zarz¹dzaæ bazami danych Accessa, nale¿y u¿ywaæ specjalnych aplikacji. Ich napisane to skomplikowany proces — trzeba zaprojektowaæ interfejs u¿ytkownika, dobraæ komponenty, stworzyæ kwerendy, opracowaæ procedury, a przede wszystkim umiejêtnie po³¹czyæ to wszystko w ca³oœæ. W ksi¹¿ce „Microsoft Access. Podrêcznik administratora” znajdziesz kompletny zbiór informacji na temat budowania aplikacji w Accessie. Nauczysz siê projektowaæ i tworzyæ tabele oraz wykorzystywaæ gotowe komponenty interfejsu u¿ytkownika. Dowiesz siê, jak napisaæ wydajne i szybkie kwerendy oraz przedstawiæ dane w postaci wykresów, tabel i raportów. Poznasz elementy jêzyka VBA i mo¿liwoœci wymiany danych miêdzy ró¿nymi aplikacjami pakietu MS Office. (cid:129) Typy danych w tabelach MS Access (cid:129) Normalizacja danych (cid:129) Projektowanie formularzy (cid:129) Zastosowanie kwerend do przetwarzania danych (cid:129) Prezentacja danych na wykresach (cid:129) Drukowanie danych z zastosowaniem raportów (cid:129) Pisanie kodu modu³ów aplikacji (cid:129) Modyfikowanie i aktualizowanie aplikacji (cid:129) Konwersja baz danych ze starszych wersji Accessa (cid:129) £¹czenie aplikacji z innymi sk³adnikami pakietu MS Office Jeœli chcesz stworzyæ wydajn¹ i sprawnie dzia³aj¹c¹ aplikacjê, siêgnij po tê ksi¹¿kê — znajdziesz w niej wszystkie niezbêdne informacje. 1 O autorce ...................................................................................................................................................11 1 Wprowadzenie .........................................................................................................................................13 Część I Tworzenie aplikacji w Accessie 17 Rozdział 1. Tworzenie bazy danych dla aplikacji .....................................................................................19 Uzyskiwanie informacji ................................................................................................. 20 Rozpoznanie zadań i obiektów biznesowych ................................................................... 21 Określenie encji ........................................................................................................... 22 Tworzenie tabel dla aplikacji ......................................................................................... 24 Sposoby tworzenia tabel ......................................................................................... 25 Tworzenie tabel ...................................................................................................... 28 Typy danych pól tabeli .................................................................................................. 33 Normalizacja ................................................................................................................ 46 Pierwsza postać normalna — eliminacja powtarzających się grup ................................ 46 Druga postać normalna — eliminacja redundancji danych ........................................... 47 Trzecia postać normalna — eliminacja kolumn, które nie zależą od klucza ................... 48 Czwarta postać normalna — izolacja niezależnych związków wielokrotnych ................... 48 Piąta postać normalna — izolacja semantycznie powiązanych związków wielokrotnych ..... 48 Określenie związków .................................................................................................... 49 Związek jeden do wielu ........................................................................................... 50 Związek jeden do jednego ....................................................................................... 52 Związek wiele do wielu ............................................................................................ 53 Podsumowanie ............................................................................................................ 54 Rozdział 2. Zastosowanie formularzy do pracy z danymi .................................................................... 55 Typy formularzy ............................................................................................................ 55 Tworzenie formularzy .................................................................................................... 60 Korzystanie z dodatku Design Schemes ................................................................... 60 Tworzenie standardowego formularza głównego ......................................................... 61 Tworzenie i osadzanie podformularzy typu pojedynczego i arkusza danych ...................... 74 Tworzenie formularzy ciągłych .................................................................................. 91 Tworzenie formularza dla związku wiele do wielu ....................................................... 93 Podsumowanie ............................................................................................................ 94 Rozdział 3. Wybór odpowiednich formantów dla formularza .............................................................. 97 Formanty standardowe ................................................................................................. 97 Przydatne formanty standardowe .............................................................................. 97 Mniej użyteczne formanty standardowe ................................................................... 129 6 Microsoft Access. Podręcznik administratora Formanty specjalne .................................................................................................... 130 Formant Karta (zakładki) ....................................................................................... 131 Formant Kalendarz ................................................................................................ 131 Formant TreeView (widok drzewa) ........................................................................... 132 Formanty ActiveX ....................................................................................................... 135 Formant DateTimePicker ....................................................................................... 136 Formant MonthView .............................................................................................. 136 Podsumowanie .......................................................................................................... 137 Rozdział 4. Sortowanie i filtrowanie danych za pomocą kwerend ......................................................139 Kwerendy wybierające ................................................................................................ 139 Proste kwerendy wybierające ................................................................................. 139 Kwerendy podsumowujące ..................................................................................... 145 Kwerendy krzyżowe .................................................................................................... 150 Kwerendy modyfikujące .............................................................................................. 155 Kwerenda dołączająca ........................................................................................... 155 Kwerenda aktualizująca ......................................................................................... 158 Kwerendy tworzące tabele ..................................................................................... 163 Kwerenda usuwająca ............................................................................................ 164 Kwerendy specyficzne dla języka SQL .......................................................................... 166 Kwerendy składające ............................................................................................ 166 Kwerendy definicji danych ...................................................................................... 168 Podkwerendy ........................................................................................................ 170 Podsumowanie .......................................................................................................... 172 Rozdział 5. Zastosowanie tabel i wykresów przestawnych do interakcji z danymi .........................173 Utworzenie kwerendy będącej źródłem danych .............................................................. 174 Tabele przestawne ..................................................................................................... 175 Pasek narzędziowy tabeli przestawnej .................................................................... 182 Okno właściwości tabeli przestawnej ...................................................................... 185 Wykresy przestawne ................................................................................................... 186 Pasek narzędziowy wykresu przestawnego .............................................................. 190 Osadzony wykres przestawny ................................................................................. 192 Podsumowanie .......................................................................................................... 193 Rozdział 6. Drukowanie danych przy użyciu raportów .......................................................................195 Zasady projektowania raportów ................................................................................... 195 Kreator raportów ................................................................................................... 196 Korzystanie z szablonów raportów .......................................................................... 200 Raporty tabelaryczne .................................................................................................. 201 Raporty grupujące ...................................................................................................... 203 Raporty etykietowe ..................................................................................................... 208 Raporty kolumnowe .................................................................................................... 209 Raporty z podraportami .............................................................................................. 214 Raporty filtrowane przez formularz ............................................................................... 215 Raporty podsumowujące ............................................................................................. 218 Specjalne formatowanie raportów ................................................................................ 218 Formatowanie warunkowe dla formantów i sekcji raportu ......................................... 219 Umieszczenie na raporcie znaku wodnego .............................................................. 222 Spis treści 7 Tworzenie głównego menu za pomocą dodatku Menu Manager ...................................... 226 Instalacja .................................................................................................................. 226 Przygotowania ...................................................................................................... 227 Uruchomienie dodatku .......................................................................................... 228 Podsumowanie .......................................................................................................... 232 Rozdział 7. Pisanie kodu VBA w modułach ............................................................................................233 Eksplorator projektu .............................................................................................. 234 Okienko właściwości ............................................................................................. 234 Okno Immediate ................................................................................................... 235 Okno modułu ........................................................................................................ 235 Uzyskiwanie pomocy ............................................................................................. 236 Typy modułów ............................................................................................................ 236 Instrukcje używane w modułach .................................................................................. 237 Instrukcja Call ...................................................................................................... 237 Pętla Do While … Loop ......................................................................................... 238 Pętla Do Until … Loop ........................................................................................... 238 Pętla For … Next .................................................................................................. 239 Pętla For Each … Next .......................................................................................... 240 Instrukcja GoTo .................................................................................................... 240 Instrukcja If … Then … Else .................................................................................. 240 Instrukcja Select Case … End Select ..................................................................... 241 Instrukcja With … End With ................................................................................... 243 Przykłady kodu z modułów standardowych .................................................................... 244 Wykorzystanie danych z tabeli tblInfo ...................................................................... 244 Kod zakresu dat dla menu głównego ...................................................................... 246 Przykładowy kod kryjący się za formularzami ................................................................. 248 Formularz nowego rekordu ..................................................................................... 251 Formularze sortowania i filtracji .............................................................................. 256 Zdarzenie dwukrotnego kliknięcia dla podformularza arkusza danych ........................ 261 Podsumowanie .......................................................................................................... 263 Część II Modyfikacja, uaktualnianie i konserwacja aplikacji w Accessie 265 Rozdział 8. Zarządzanie cyklem życia aplikacji ...................................................................................267 Modyfikacja aplikacji .................................................................................................. 267 Aktualizacja do nowej wersji pakietu Office ................................................................... 268 Aktualizacja aplikacji do nowego formatu bazy danych ............................................. 270 Ustawienie osobnych partycji systemowych dla różnych wersji pakietu Office ............. 270 Korzystanie z baz danych Accessa 2000 w nowszych wersjach Accessa .................... 271 Praca z klientami ....................................................................................................... 278 Relacje z klientami ..................................................................................................... 279 Dokonywanie modyfikacji żądanych przez klienta .......................................................... 280 Zmiany związane z aplikacją .................................................................................. 280 Modyfikacje standardowe ...................................................................................... 293 Dostosowanie komponentu listów Worda z głównego menu ...................................... 296 Podsumowanie .......................................................................................................... 305 Rozdział 9. Modyfikacja istniejącej aplikacji ........................................................................................307 Stosowanie konwencji nazewnictwa ............................................................................. 307 Konwencja nazewnictwa Leszynskiego .................................................................... 309 Zastosowanie notacji LNC w bazie danych .............................................................. 315 8 Microsoft Access. Podręcznik administratora Tworzenie menu ......................................................................................................... 321 Normalizacja tabel i relacji .......................................................................................... 322 Modyfikacja formularzy, by było możliwe wyświetlanie i edytowanie danych ze związków wiele do wielu ....................................................................................... 328 Modyfikacja formularza fpriEBookNotes .................................................................. 329 Modyfikacja formularza frmTreeViewEBookNotes ..................................................... 333 Utworzenie nowego formularza frmAuthors .............................................................. 338 Modyfikacja raportów, by uwzględniały związek wiele do wielu ........................................ 340 Podsumowanie .......................................................................................................... 346 Rozdział 10. Przenoszenie starych danych do nowej bazy danych ....................................................347 Pobieranie starych danych .......................................................................................... 347 Wykorzystanie kwerend z wyliczanymi polami do przenoszenia danych z tabel nieznormalizowanych do znormalizowanych ................................................................ 350 Wykorzystanie kodu VBA do przenoszenia danych z nieznormalizowanej tabeli do powiązanych tabel znormalizowanych ................................................................... 358 Denormalizacja tabel .................................................................................................. 368 Podsumowanie .......................................................................................................... 375 Część III Korzystanie z innych komponentów pakietu Office (i nie tylko) 377 Rozdział 11. Korzystanie z Worda ..........................................................................................................379 Pisanie kodu automatyzacji ......................................................................................... 380 Przydatne przyciski paska narzędziowego ................................................................ 381 Model obiektu Worda ................................................................................................. 382 Diagram modelu obiektu Worda ............................................................................. 382 Uwaga na temat wyliczeń ...................................................................................... 384 Podstawowe polecenia automatyzacji ..................................................................... 386 Skrótowe tworzenie kodu VBA dla Worda ................................................................ 387 Eksport danych Accessa do dokumentów Worda ........................................................... 388 Typy scalania ....................................................................................................... 389 Przykłady wykonywania scalenia ............................................................................. 390 Import danych z tabel Worda do Accessa ..................................................................... 426 Problemy automatyzacji i sposoby ich unikania ............................................................. 432 Referencje ........................................................................................................... 433 Pobranie katalogu dokumentów z Worda ................................................................. 434 Podsumowanie .......................................................................................................... 438 Rozdział 12. Korzystanie z Outlooka ......................................................................................................439 Tworzenie kodu automatyzacji ..................................................................................... 439 Model obiektu Outlooka .............................................................................................. 440 Diagram modelu obiektu Outlooka ......................................................................... 440 Podstawowe polecenia automatyzacji ..................................................................... 444 Obiekt NameSpace i inne obiekty o nietypowych nazwach ........................................ 445 Składnia dotycząca referencji do obiektów Outlooka ................................................ 445 Odniesienia do elementów Outlooka w kodzie i interfejsie ........................................ 447 Kreator wymiany danych z Outlookiem .................................................................... 447 Eksport danych Accessa do elementów Outlooka ......................................................... 448 Tworzenie wiadomości e-mail z poziomu menu głównego .......................................... 451 Formularz z listą umożliwiającą wybór wielu elementów ............................................ 453 Formularz z arkuszem danych ................................................................................ 464 Wysłanie e-maila z raportem .................................................................................. 483 Spis treści 9 Import danych z elementów Outlooka do Accessa ......................................................... 495 Wykorzystanie biblioteki Redemption w celu uniknięcia komunikatu ochrony modelu obiektu ............................................... 504 Podsumowanie .......................................................................................................... 506 Rozdział 13. Korzystanie z Excela ..........................................................................................................507 Pisanie kodu automatyzacji ......................................................................................... 510 Model obiektu Excela ................................................................................................. 511 Diagram modelu obiektu Excela ............................................................................. 511 Podstawowe polecenia automatyzacji ..................................................................... 513 Zeszyty, arkusze kalkulacyjne i zakresy ................................................................... 515 Skrótowe tworzenie kodu VBA dla Excela ................................................................ 516 Eksport danych z Accessa do Excela ........................................................................... 516 Formularz z listą umożliwiającą wybór wielu elementów ............................................ 517 Formularz z arkuszem danych ................................................................................ 532 Import danych z Excela ............................................................................................... 537 Import z arkuszy i zakresów ................................................................................... 538 Łącze do arkuszy i zakresów danych Excela ............................................................ 540 Podsumowanie .......................................................................................................... 542 Rozdział 14. Korzystanie z elementów spoza pakietu Office ...............................................................543 Wysyłanie faksów za pomocą WinFax ........................................................................... 543 Wysłanie pojedynczego faksu za pomocą DDE ......................................................... 543 Faksowanie raportu za pomocą DDE ...................................................................... 554 Wysyłanie wielu faksów przy użyciu kodu automatyzacji ............................................ 561 Zapis danych do pliku tekstowego ............................................................................... 566 Eksport kontaktów do Outlooka ............................................................................. 567 Podsumowanie .......................................................................................................... 572 Skorowidz ...............................................................................................................................................573 Aplikacja to coś znacznie więcej niż tylko baza danych. Każda osoba znająca choć trochę Accessa może utworzyć bazę danych, ale baza danych ze zbiorem niepowiązanych ze sobą tabel, kwerend, formularzy i raportów to nie aplikacja. Aplikacja składa się z bazy danych — lub prawdopodobnie kilku baz danych — zawierających znormalizowane tabele z od- powiednimi związkami między nimi, kwerend filtrujących i sortujących dane, formularzy dodających i edytujących dane, raportów wyświetlających dane i prawdopodobnie tabeli lub wykresów przestawnych analizujących dane. Połączenie wszystkich tych elementów odby- wa się dzięki inteligentnie napisanemu kodowi VBA (ang. Visual Basic for Applications). Ni- niejszy rozdział skupia się na przygotowaniach do wykonania aplikacji (pobranie i analiza informacji od klienta) i wykonaniu tabel przechowujących dane aplikacji. Większość książek na temat Accessa przekazuje mnóstwo informacji na temat tabel bazy da- nych (lub innych obiektów bazodanowych), ale rzadko informuje o sprawach najważniejszych: w jaki sposób podzielić surowe dane uzyskane od klienta na odpowiednie tabele, z jakiego typu danych skorzystać dla poszczególnych pól i jakie związki między tabelami utworzyć, by powstała wydajna i dobrze zintegrowana aplikacja. Dzięki kilku sesjom z klientem — na zasadzie zadawania pytań i odpowiadania na nie — przedstawię, w jaki sposób wydobyć najistotniejsze informacje pomocne przy kreowaniu odpowiednich tabel i związków. Zawsze łatwiej mi było zrozumieć pewien proces, gdy przyglądałam się, jak robi to ktoś inny. Próba wykonania zadania po przeczytaniu tylko i wyłącznie suchej dokumentacji technicznej jest często znacznie trudniejsza. Z tego powodu w tym rozdziale wyjaśnię, co robię, gdy przygotowuję się do utworzenia aplikacji i jej tabel. Kolejne rozdziały poświęcone będą wykonywaniu formularzy, kwerend i raportów. Oczywiście pewnych informacji technicz- nych nie da się uniknąć, ale zostaną one przedstawione naprzemiennie z opisami zadań do wykonania. Wyjaśnienia znajdą się na ogół po zadaniach do wykonania, a nie na odwrót. Czasem wystarczy zobaczyć, jak ktoś poprawnie wykonuje pewne zadanie, by móc samemu wykonywać je prawidłowo. Wywody czysto teoretyczne rzadko prowadzą do poprawnego wykonania zadań. D:ROBOCZ~1MAKIET~1MICROS~1.POD11DRUK~1 01_r.doc 19 20 Część I n Tworzenie aplikacji w Accessie Nie będę w książce przedstawiać wielu zadań krok po kroku, by zilustrować proces tworzenia bazy danych. Nie pojawią się też długie listy właściwości lub innych atrybutów. Zakładam, iż Czytelnik jest zaznajomiony z zasadami tworzenia tabel, formularzy i innych obiektów bazodanowych (a jeśli nawet ich nie zna, to potrafi skorzystać z systemu pomocy progra- mu), ale potrzebuje pomocy w podjęciu decyzji związanych z umieszczeniem w tabelach odpowiednich danych, wzajemnym ich powiązaniu i określeniu, jakie formularze, kweren- dy i raporty najlepiej nadadzą się do poprawnego korzystania z bazy danych. Choć kod jest niezbędnym elementem umożliwiającym połączenie elementów aplikacji w jed- ną, spójną całość, w tym rozdziale nie pojawi się nawet jeden fragment kodu. Wynika to z faktu, iż Access wykonuje kod z procedur obsługi zdarzeń, a tabele nie posiadają takich procedur. Przed napisaniem procedur trzeba utworzyć tabele przechowujące dane. Jest to podstawowy cel niniejszego rozdziału. Aby zacząć tworzyć aplikację w Accessie, trzeba spełnić dwa warunki: należy uświadomić sobie, jakie zadania ma wykonywać aplikacja i jakie wyniki zwracać; trzeba mieć też odpo- wiednią ilość rzeczywistych danych. Zamiast po prostu poprosić klienta o listę zadań, jakie aplikacja musi przeprowadzić, na ogół sama zadaję serie pytań, dzięki którym potrafię wy- dobyć najważniejsze dla mnie informacje. Typowa sesja pytań i odpowiedzi została przed- stawiona w kolejnym podrozdziale. Jeśli jednak istnieje aktualnie wykorzystywana baza danych i dostępne są wydruki raportów oraz zrzuty ekranowe formularzy, znacznie łatwiej zorientować się, jakie zadania należy obecnie wykonać. Aby móc osiągnąć najlepsze wyniki, trzeba mieć dostęp do dużych ilości rzeczywistych danych, na przykład informacji o elektronicznych książkach zawartych w bazie danych wyko- rzystywanej w rozdziale 9 „Modyfikacja istniejącej aplikacji”. Jeżeli ma się dostęp do wy- starczająco dużej liczby reprezentatywnych danych i klienta, który chętnie odpowiada na pytania, określenie potrzebnych tabel i ich pól nie powinno nastręczać dużych problemów. Po uzyskaniu tych informacji wykonanie w Accessie tabel i związków między nimi, a także kwerend, formularzy, raportów i kodu VBA powinno doprowadzić do powstania aplikacji, której oczekiwał klient. Co ciekawe, często jestem proszona o rozpoczęcie pracy nad aplikacją dla klienta, choć nie otrzymałam żadnych danych. Czasem trudno przekonać klienta do przedstawionej wcześniej koncepcji, ale uzyskanie rzeczywistych danych (w formie elektronicznej lub papierowej) jest ważne, by móc poprawnie wykonać tabele i ich pola. Jeśli sami (jako programiści) musimy wymyślić dane, by coś zaczęło działać po utworzeniu tabel i innych obiektów, prawdopo- dobnie na późniejszym etapie będziemy zmuszeni dokonać — z pewnością bardzo głębokich — zmian w tabelach. Aby tego wszystkiego uniknąć, najlepiej dysponować reprezentatyw- nymi danymi wprost od klienta. Istnieją sytuacje, w których uzyskanie danych od klienta jest po prostu niemożliwe. Pierwsza sytuacja dotyczy firmy dopiero rozkręcającej biznes, która nie ma żadnych danych historycznych. Rozdział 1. n Tworzenie bazy danych dla aplikacji 21 Druga dotyczy firm, których dane są poufne. W takich sytuacjach warto postarać się, by wymyślone dane testowe były zgodne z informacjami od klienta uzyskanymi w trakcie roz- mów. Minimalizuje się wtedy ryzyko dokonywania poprawek w przyszłości. Gdy uzyskało się dane w postaci elektronicznej lub papierowej, najlepiej użyć ich jako surowe- go materiału, który pomaga w określeniu pól potrzebnych w trakcie projektowania tabel i in- nych komponentów. Nie warto stosować tych danych jako gotowych komponentów i żywcem kopiować ich struktury do aplikacji. Przyglądając się rzeczywistym danym, nietrudno zauwa- żyć, czy zawierają unikatowe identyfikatory produktów czy nie. Jeśli istnieje taki unikato- wy numer produktu, powinien stać się on kluczem głównym tabeli produktów — w przeciwnym razie warto utworzyć pole z automatyczną numeracją. Jeśli klienci mają wiele adresów, trzeba wykonać powiązaną tabelę z danymi adresowymi (jedno z założeń normalizacji). Jeżeli klienci zawsze mają tylko jeden adres, jego dane można w sposób bezpośredni zapamiętać w tabeli klientów. W większości sytuacji, nawet jeśli otrzymało się bazę danych z tabelami Accessa, trzeba dokonać pewnych modyfikacji ze względu na normalizację, utworzyć ta- bele pomocnicze i słowniki wykorzystywane jako źródła danych dla list rozwijanych. W trakcie projektowania aplikacji dla klienta (już po otrzymaniu reprezentatywnych danych) należy omówić modelowane przez nią procesy — nie tylko sposób, w jaki wykonuje się je obecnie, ale też ewentualne sposoby ich optymalizacji lub rozbudowania. Przykładowo — użytkownicy mogą wpisywać dane do pól tekstowych; jeśli dane ze swej natury są mało różnorodne (na przykład regiony sprzedaży lub rodzaje numerów telefonów), lista rozwija- na z tabelą powiązaną (statycznie) jako źródłem danych powinna zapewnić zmniejszenie błędów i ułatwić sortowanie oraz filtrację danych. Klient może przekazać całe sterty dokumentacji papierowej opisującej procesy biznesowe, która może być pomocna lub nie — w zależności od sposobu opisu tych procesów. Często praktyki biznesowe powstają przez lata w sposób przyrostowy wraz ze wzrostem doświad- czenia — wtedy pewne nowe procedury mogą nie integrować się ze starymi tak dobrze, jak byśmy chcieli. W momencie projektowania aplikacji warto przejrzeć istniejące procedury i zastanowić się, czy należy je zmodyfikować w celu zwiększenia wydajności. Nie warto próbować wiernie odwzorowywać procesów biznesowych w bazie danych — a przy- najmniej nie bez ich wnikliwej analizy. Dokładne przyjrzenie się procedurom często pro- wadzi do zauważenia pewnych luk, którymi należy zająć się na poziomie bazy danych. To, że użytkownicy ręcznie pisali listy do klientów w programie Word i spisywali na kartkę ich adresy z innej bazy danych, nie oznacza od razu, iż nie należy przeanalizować możliwości automatycznego generowania listów dla Worda. (Więcej informacji na temat generowania listów dla Worda znajduje się w rozdziale 11, „Korzystanie z Worda”.). Czasem zauważa się, że aplikacja powinna zapewniać procesy, które w ogóle nie są wykony- wane, a byłyby bardzo wskazane, na przykład generowanie listów e-mail do klientów lub analiza danych za pomocą tabel i wykresów przestawnych. Więcej informacji na temat wysyła- nia listów e-mail do klientów z Accessa znajduje się w rozdziale 12, „Korzystanie z Outlooka”. Ponieważ aplikacja musi mieć gdzie przechowywać te wszystkie dane, jednym z pierwszych zadań projektanta jest określenie wymaganych tabel bazy danych. 22 Część I n Tworzenie aplikacji w Accessie Pierwszym zadaniem w trakcie opracowywania bazy danych jest określenie jej elementów i za- sad ich wzajemnej współpracy. (W literaturze bazodanowej często stosuje się termin tech- niczny — encja, ale my możemy pozostać przy mniej technicznym określeniu — element). Być może klient korzysta obecnie z innej bazy danych. W zależności od osoby, która two- rzyła oryginalną bazę danych, może się to okazać większą przeszkodą niż pomocą. Jako przykład sposobu określania elementów, z którymi aplikacja musi sobie radzić, prześle- dzimy spotkanie z hipotetycznym klientem żądającym dostarczenia aplikacji pomocnej w jego biznesie (firmie zabawkarskiej). Oto kilka podstawowych pytań zadawanych klientowi. P: Czym się zajmujecie? O: Sprzedajemy zabawki. Potrzebujemy tabeli z zabawkami. P: Czy dla każdej zabawki macie numer lub identyfikator produktu? O: Tak, kombinację liter i cyfr. Potrzebujemy pola tekstowego ToyID jako klucza głównego dla tabeli tblToys. P: Czy produkujecie zabawki, czy może kupujecie je od dostawców, a następnie sprze- dajecie? O: Produkujemy własne i sprzedajemy zabawki innych producentów. Potrzebujemy tabeli materiałów potrzebnych do produkcji zabawek. Być może konieczne okażą się dwie tabele — jedna dla zabawek zakupionych w celu odsprzedaży i jedna dla zabawek własnej produkcji. Trzeba określić, czy te dwa typy zabawek na tyle różnią się od siebie, by tworzyć różne tabele, czy też mogą znaleźć się w tej samej tabeli, ale z różnymi wartościami w kilku polach i z zastosowaniem osobnej tabeli materiałów dla zabawek własnej produkcji. P: Jakie są różnice między zabawkami własnej produkcji a kupowanymi? O: Dla zakupionych zabawek musimy przechowywać nazwę dostawcy, numer produktu stosowany przez dostawcę, cenę i datę zakupu. Dla produkowanych zabawek musimy wiedzieć, ile potrzeba materiału do jego produkcji, jakie są koszty produkcji i kiedy dochodzi do wykonania danego rodzaju zabawek. Wygląda na to, że wystarczy jedna tabela zabawek z polem określającym, czy dana zabawka została zakupiona, czy może wyprodukowana. Pole służyłoby później do włączania lub wyłączania różnych formantów formularza. Potrzebujemy też tabeli dostawców używanej do określania zawartości pola nazwy dostawcy i tabeli materiałów w celu określania materiałów, z których powstaje zabawka. Rozdział 1. n Tworzenie bazy danych dla aplikacji 23 P: Czy materiały kupujecie od innych dostawców niż zabawki do odsprzedaży, czy mo- że jeden dostawca sprzedaje wam materiały i gotowe zabawki? O: Większość naszych dostawców sprzedaje nam wyłącznie gotowe zabawki. Część sprze- daje tylko materiały. Jedynie kilku sprzedaje zarówno zabawki, jak i materiały. Wszystkich dostawców można przechowywać w jednej tabeli z odpowiednimi polami typu Tak/Nie, wskazującymi, czy sprzedają gotowe zabawki, czy materiały, czy oba te elementy. P: Własne zabawki tworzycie w warsztacie lub fabryce, czy też zlecacie ich wytwarzanie innej firmie? O: Wykonujemy je we własnym warsztacie. Nie jest potrzebna tabela zleceniobiorców. P: Czy macie jeden, czy może kilka warsztatów? O: Tylko jeden. Nie jest potrzebna tabela powiązana dla warsztatów. P: Czy wykonujecie inne prace poza sprzedażą zabawek? O: Tak, naprawiamy zepsute zabawki. Potrzebujemy tabeli napraw. P: Naprawiacie tylko własne zabawki? Czy może reperujecie także te wyprodukowane przez firmy trzecie? O: Naprawiamy własne zabawki i podobne innych producentów. Nie możemy identyfikować naprawianych zabawek po prostu po polu ToyID. Potrzebujemy automatycznie numerowanego pola, które jednoznacznie zidentyfikuje zabawki zakupione lub wyprodukowane w innym miejscu, a następnie oddane do naprawy. P: Czy naprawy wykonujecie we własnym zakresie, czy zlecacie je innym firmom? O: Wykonujemy we własnym zakresie. Potrzebujemy tabeli pracowników z możliwością określenia, którzy z nich zajmują się naprawami. P: Czy wysyłacie katalogi lub inne materiały promocyjne? O: Tak. Potrzebujemy tabeli klientów oraz tabeli potencjalnych klientów. P: Wysyłacie reklamy pocztą zwykłą czy elektroniczną, a może oboma sposobami? O: Oboma. Tabela listy mailingowej powinna zawierać adresy korespondencyjne i adresy e-mail. 24 Część I n Tworzenie aplikacji w Accessie P: Czy sprzedajecie zabawki w sklepie, w sposób wysyłkowy, czy przez internet? O: W sklepie firmowym i w sposób wysyłkowy (zamówienia listowne lub telefoniczne). Na razie nie sprzedajemy przez internet, ale planujemy taką możliwość w przyszłości. Potrzebujemy tabeli zamówień z polem określającym sposób sprzedaży. Klienci powinni być wybierani z tabeli klientów z możliwością wprowadzenia nowego klienta „w locie” w trakcie składania zamówienia. Ponieważ zamówienia listowne i telefoniczne będą wymagały adresu dostawy i kupującego, potrzebujemy osobnej tabeli z adresami dostawy. Po tej prostej serii pytań i odpowiedzi wiemy już, że aplikacja potrzebuje tabel dla nastę- pujących elementów (są to encje aplikacji): n zabawki, n kategorie, n dostawcy, n klienci, n adresy dostaw, n lista mailingowa, n materiały, n naprawy, n pracownicy, n zamówienia. Dodatkowo potrzebnych będzie kilka powiązanych tabel przechowujących dane związa- ne z głównymi tabelami. Co więcej, pojawią się tak zwane słowniki (tabele powiązane) wymagane do zapewnienia spójności danych. Stosuje się je do wypełniania rozwijanych list wyboru. Gdy ma się część informacji od klienta, można rozpocząć tworzenie tabel i określanie związków między nimi, zamieniając zbiór chaotycznych danych w znormalizowane tabele reprezentujące elementy bazy danych. Korzystając z listy tabel uzyskanej dzięki sesjom pytań i odpowiedzi od klienta, zacznijmy tworzyć aplikację dla sklepu z zabawkami. Zasto- sowanie jednej konwencji nazewnictwa od samego początku znacząco ułatwi późniejsze prace nad aplikacją. Używam konwencji nazewnictwa Leszynskiego (LNC), która została dokładniej opisana w rozdziale 9, „Modyfikacja istniejącej aplikacji”. Dla tabel przedrost- kiem LNC jest tbl, więc zaczynają się od niego wszystkie nazwy tabel. Rozdział 1. n Tworzenie bazy danych dla aplikacji 25 Sposoby tworzenia tabel Aby utworzyć nową tabelę, kliknij przycisk Nowy z okna Baza danych, gdy na pasku obiektów po lewej stronie wybrany jest obiekt Tabele. Okno dialogowe Nowa tabela, przedstawione na rysunku 1.1, zawiera kilka propozycji. Rysunek 1.1. W większości przypadków najlepiej jest wybrać opcję Widok projektu i zacząć tworzyć pola tabeli. Pozostałe opcje przydają się w pewnych szczególnych sytuacjach. Warto rozważyć, czy tabela jest jedną z tabel standardowych (wtedy przydatnym skrótem staje się opcja Kreator tabel), czy raczej nie (wtedy najlepszy wybór to Widok projektu). Wszystkie opcje zostały dokładniej omówione w kolejnych podrozdziałach. n Opcja Widok arkusza danych — ten wybór nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Nowa tabela zostaje otwarta w widoku arkusza danych i można rozpocząć wpisywanie danych do pierwszego wiersza. Aby nadać nazwy polom w tym widoku, trzeba kliknąć je kilka razy (początkowo zawierają nazwy Polen) aż do jego zaznaczenia, a następnie wpisać nową nazwę. Jest to znacznie mniej wygodne rozwiązanie od podawania nazw pól w widoku projektu. Access zgaduje typ danych na podstawie informacji wpisanych w pierwszym wierszu. Czasem się myli, więc i tak trzeba poprawiać typy pól w widoku projektu. Na przykładowej tabeli przedstawionej na rysunkach 1.2 i 1.3 po przejściu do widoku projektu nietrudno zauważyć, iż pole ToyID nie zostało rozpoznane jako pole klucza, natomiast pola przechowujące ceny są typu Liczba zamiast Walutowy. Rysunek 1.2. Gdy tworzy się nową tabelę w widoku arkusza danych, wpisanie tekstu w polu powoduje utworzenie pola typu Tekst; wpisanie liczby powoduje utworzenie pola typu Liczba; wpisanie liczby ze znakiem dolara lub dopisanie tekstu „zł” (w zależności od ustawień regionalnych) powoduje powstanie pola typu Walutowy; wpisanie daty w rozpoznawalnym formacie spowoduje powstanie pola typu Data/Godzina. Jeśli trzeba utworzyć pole innego typu (na przykład Tak/Nie, Nota lub Obiekt OLE), trzeba sięgnąć do widoku projektu. 26 Część I n Tworzenie aplikacji w Accessie Rysunek 1.3. n Opcja Widok projektu — najlepszy wybór dla niestandardowych tabel, które trzeba tworzyć od podstaw. Tabela zostaje otwarta w widoku projektu, co umożliwia wprowadzenie nazwy każdego pola w osobnym wierszu i wybranie odpowiedniego typu z rozwijanej listy Typ danych (patrz rysunek 1.4). Rysunek 1.4. Rozdział 1. n Tworzenie bazy danych dla aplikacji 27 n Opcja Kreator tabel — przydatna jako skrót przy tworzeniu standardowych tabel, na przykład tabeli nazw klientów i danych adresowych. Do tabel tych należy podchodzić z rezerwą, gdyż często nie są one znormalizowane. Przykładowo — tabela Kontakty przedstawiona na rysunku 1.5 zawiera kilka pól z numerami telefonów (prawdopodobnie w celu dopasowania jej do listy kontaktów programu Outlook), co w zależności od kontaktu może prowadzić do utworzenia zbyt wielu lub zbyt małej liczby pól z numerami telefonów. Poza pewnymi rzadkimi wyjątkami numery telefonów i identyfikatory powinny znaleźć się w powiązanej tabeli, która pozwala utworzyć dokładnie tyle elementów, ile jest aktualnie potrzebnych. Rysunek 1.5. n Opcja Tabela importu — umożliwia zaimportowane danych z zewnętrznego źródła do tabeli Accessa. Po dokonaniu importu warto sprawdzić pola pod kątem poprawności typów i, być może, podzielić dane na kilka powiązanych i znormalizowanych tabel. n Opcja Tabela łączy — wiąże tabelę Accessa z danymi z innego programu, na przykład Excela. Tabele łączy nie są tak przydatne jak inne tabele, ponieważ nie można zmienić ich struktury. Warto je stosować tylko wtedy, gdy potrzebuje się szybkiego widoku aktualnych danych przechowywanych w innym programie. W oknie Baza danych tabele łączy mają strzałkę po lewej stronie nazwy tabeli i odpowiednią ikonę dla każdego typu danych. Rysunek 1.6 przedstawia trzy tabele łączy — jedną jest plik tekstowy z danymi rozdzielonymi przecinkami, drugą jest plik dBASE, a trzecią plik arkusza programu Excel. Użyłam znacznika tcsv dla pliku tekstowego, tdbf dla pliku dBASE i txls dla pliku Excela. Dzięki temu wiem, z jakim rodzajem pliku mam do czynienia, gdy nie widzę ikon z okna Baza danych. Tabela macierzysta to tabela zawierająca dane w Accessie; zdecydowana większość tabel, z którymi ma się do czynienia, to tabele macierzyste. Gdy tworzy się nową tabelę w Accessie, jest to tabela macierzysta. Podobnie dane importowane z zewnętrznego programu do Accessa również zostają umieszczone w tabeli macierzystej. Poza tymi tabelami istnieją również tabele łączy, które pozwalają pracować z danymi z innych pro- gramów, na przykład Excela lub dBASE. 28 Część I n Tworzenie aplikacji w Accessie Rysunek 1.6. Tworzenie tabel Zacznę od tabeli tblToys, która będzie główną tabelą przechowującą informacje o zabawkach sprzedawanych klientom (oraz dla nich produkowanych). Ponieważ kreator tabel oferuje tabelę Produkty, zacznijmy od niej i zmodyfikujmy ją według własnych potrzeb. Rysunek 1.7 przedstawia tabelę Produkty w kreatorze tabel. Wybrałam większość standardowych pól, aby ułatwić sobie wykonanie tabeli zabawek. Rysunek 1.7. Okno Kreator tabel zawiera przycisk umożliwiający zmianę nazwy pola. Zmianę nazwy można również przeprowadzić na późniejszym etapie, otwierając widok projektu i modyfi- kując zawarte tam pola. Po wybraniu pól (i ewentualnej zmianie ich nazw) kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego etapu kreatora, w którym podaje się nazwę tabeli (w tym przypadku tblToys) i określa, czy klucz podstawowy ma zostać wybrany przez Accessa, czy sami go określimy. Wybierz opcję Nie, samodzielnie ustawię klucz podstawowy, po- nieważ chcemy mieć pełną kontrolę nad wyborem pola klucza. Rozdział 1. n Tworzenie bazy danych dla aplikacji 29 Ponowne kliknięcie przycisku Dalej powoduje wyświetlenie informacji, iż kreator poprawnie zakłada, że pole ToyID powinno być polem klucza. Dodatkowo daje do wyboru trzy możliwe rozwiązania dotyczące klucza (patrz rysunek 1.8). Należy zaznaczyć trzecią opcję, ponieważ pole identyfikatora zabawki będzie zawierać kombinację cyfr i liter. (Pierwsza opcja oznacza pole numerowane automatycznie, druga opcja dotyczy identyfikatora liczbowego). Rysunek 1.8. Ponowne kliknięcie przycisku Dalej powoduje wyświetlenie zapytania, czy chce się dołączyć nową tabelę do innych tabel bazy danych. Ponieważ jest to nowa tabela, po prostu jeszcze raz kliknij przycisk Dalej. Z ostatniego ekranu kreatora wybierz opcję Modyfikuj projekt tabeli, aby otworzyć nową tabelę w widoku projektu, dzięki któremu można uszczegółowić jej strukturę. Jeśli nie ustawi się relacji między tabelami w kreatorze tabel, zawsze można zrobić to później w oknie relacji — w zasadzie wiele osób preferuje wykonywanie tego zadania właśnie w tym oknie, ponieważ dostarcza ono znacznie bardziej intuicyjny interfejs. Pierwszy krok polega na ustaleniu maski wprowadzania dla pola ToyID, aby zapewnić wpisywanie w nim danych zgodnych ze specyfikacją uzyskaną od klienta. Aby utworzyć maskę wprowadzania, można kliknąć przycisk z wielokropkiem po prawej stronie pola tekstowego maski (otworzy się wtedy kreator maski) lub też od razu wpisać szablon maski. Ponieważ kreator masek nie zawiera standardowo odpowiedniej opcji, musimy wpisać maskę w sposób bezpośredni. Poniższa tabela przedstawia znaki, z jakich można skorzystać w celu ograniczenia wartości możliwych do wpisania w polu tekstowym. Przypuśćmy, że dla przykładowej tabeli zabawek klient poinformował o stosowaniu dwóch wielkich liter i trzech cyfr do identyfikacji poszczególnych zabawek. Potrzebujemy więc znaku , by zamienić wpisywane litery na wielkie, następnie dwa znaki L i trzy zera. Pole maski wprowadzania powinno zatem zawierać poniższy tekst: LL000 30 Część I n Tworzenie aplikacji w Accessie Znak maski Dopuszczalne znaki wejściowe 0 9 # L ? A a C Wymagana cyfra od 0 do 9; znaki plus i minus nie są dozwolone. Opcjonalna cyfra od 0 do 9 lub spacja; znaki plus i minus nie są dozwolone. Opcjonalna cyfra lub spacja; puste miejsca zostają skonwertowane na spacje; znaki plus i minus są dozwolone. Wymagana litera od A do Z lub od a do z. Opcjonalna litera od A do Z lub od a do z. Wymagana litera lub cyfra. Opcjonalna litera lub cyfra. Wymagany znak lub spacja. Opcjonalny znak lub spacja. .,:;- / Znaki ułamka, separatora tysięcy, wartości daty i czasu — używane znaki zależą od ustawień regionalnych z panelu sterowania. ! Konwertuje następny znak na małą literę. Konwertuje następny znak na wielką literę. Powoduje wyświetlanie maski wprowadzania od prawej do lewej zamiast od lewej do prawej. W pewnych wersjach pakietu Office ten przełącznik nie działa poprawnie. Warto zajrzeć do bazy wiedzy firmy Microsoft (KB) do artykułu o numerze 209049 („Input Mask Character (!) Does Not Work as Expected”), który zawiera wyjaśnienie problemu dla Accessa 2000. Artykuł można przejrzeć, odwiedzając witrynę http://support.microsoft.com. Informuje, że następny znak należy traktować dosłownie. PASSWORD Tworzy pole tekstowe do wpisywania hasła — wpisany tekst jest zapamiętywany poprawnie, ale w ramach bezpieczeństwa zamiast znaków zostają wyświetlone gwiazdki. Poza standardowymi polami z kreatora tabel potrzebujemy kilku dodatkowych pól przecho- wujących dane związane z produkowanymi zabawkami. Rysunek 1.9 przedstawia tabelę z do- datkowymi polami. W tabeli pojawia się kolejny identyfikator, VendorProductID, ale nie sto- sujemy dla niego maski, gdyż różni dostawcy stosują odmienne formaty identyfikatorów. Informacje na temat materiałów nie są przechowywane w tej tabeli, ale w innej, która do- piero zostanie utworzona. Kolejny krok to utworzenie tabel tblVendors i tblCategories, które zostaną powiązane z ta- belą tblToys. Po wybraniu standardowej tabeli kategorii z kreatora tabel kliknij przycisk Relacje, aby powiązać tę tabelę z polem CategoryID tabeli tblToys (patrz rysunek 1.10). Wybierz środkową opcję w oknie kolejnego kreatora (patrz rysunek 1.11), ponieważ jedna kategoria zabawek będzie dotyczyła wielu rekordów z tabeli tblToys. Teraz okno kreatora tabeli informuje, że tabela tblCategories jest powiązana relacją z ta- belą tblToys (patrz rysunek 1.12). Rozdział 1. n Tworzenie bazy danych dla aplikacji 31 Rysunek 1.9. Rysunek 1.10. Istnieje relacja między tabelami tblCategories i tblToys, którą można zobaczyć w oknie relacji (patrz rysunek 1.13). Choć w oknie relacji kreatora tabel została wybrana opcja Jeden rekord w tabeli ’tblCatego- ries’ będzie pasował do wielu rekordów tabeli ’tblToys’, tak naprawdę nie powstał związek jeden do wielu między tymi tabelami, mimo że tak właśnie powinno się stać. Jest to jeden 32 Część I n Tworzenie aplikacji w Accessie Rysunek 1.11. Rysunek 1.12. Rysunek 1.13. z powodów, dla których relacje warto określać w oknie relacji, a nie w kreatorze. W dalszej części rozdziału dokładnie przedstawię, w jaki sposób zmodyfikować typy relacji ustawione przez kreatora tabel. Powróćmy do tworzenia tabel. Tabelę tblVendors można utworzyć, korzystając z kreatora i predefiniowanej tabeli dostawcy. Następnie należy połączyć tę tabelę z polem VendorID tabeli tblToys. Kreator nie wykonuje wszystkich zadań wymaganych do poprawnego powiązania ta- bel. Jeśli chce się ustawić tabele tblCategories i tblVendors jako surowe źródła słownikowe, aby wartości były wybierane tylko z powiązanych tabel, trzeba to zrobić samemu. Więcej in- formacji na ten temat znajduje się w kolejnym podrozdziale. Rozdział 1. n Tworzenie bazy danych dla aplikacji 33 W trakcie tworzenia pól tabeli należy określić odpowiedni typ danych dla każdego pola, aby zapewnić wprowadzanie w danym polu jedynie poprawnych informacji (nie uda się wpisać tek- stu do pola numerycznego!) i ułatwić sortowanie oraz filtrację. Poniższa tabela wymienia typy danych dostępne w Accessie wraz z krótkim komentarzem. Główny typ danych to typ, który widać na liście rozwijanej w trakcie tworzenia lub edycji pola; niektóre typy (na przykład Liczba i Autonumerowanie) mają podtypy, które ustawia się za pomocą właściwości Rozmiar pola. Podtypy Opis Komentarz Dane tekstowe do 255 znaków Używany dla danych tekstowych Główny typ pola Tekst Nota Blok tekstu zawierający do 65 535 znaków Liczba Bajt Liczba całkowita w zakresie od 0 do 255 i liczb (na przykład identyfikatorów), które nie są używane w obliczeniach. Używany dla długich tekstów; pole to udostępnia jedynie ograniczone sortowanie (używanych jest w nim tylko 255 pierwszych znaków). Niewielkie liczby całkowite. Liczba całkowita Liczba całkowita długa Pojedyncza precyzja Podwójna precyzja Identyfikator replikacji Liczba całkowita w zakresie od –32 768 do 32 767 Średniej wielkości liczby całkowite. Długie liczby całkowite. Jest to domyślny typ. Odpowiada polu autonumerowania przy powiązanych tabelach. Dokładny do 7 miejsc po przecinku. Dokładny do 15 miejsc po przecinku. Używany jedynie w zreplikowanych bazach danych. Liczba całkowita w zakresie od –2 147 483 648 do2 147 483 647 Wartości od –3,402823E38 do –1,401298E–45 dla liczb ujemnych i od 1,401298E–45 do 3,402823E38 dla liczb dodatnich Wartości od –1,79769313486231E308 do –4,94065645841247E–324 dla liczb ujemnych i od 4,94065645841247E–324 do 1,79769313486231E308 dla liczb dodatnich Globalnie unikatowy identyfikator (GUID). Szesnastobajtowe pole używane jako unikatowy identyfikator przy replikacji baz danych 34 Część I n Tworzenie aplikacji w Accessie Podtypy Opis Komentarz Główny typ pola Data/Godzina Walutowy Dziesiętne Wartości od –10^28–1 do 10^28–1 Data lub czas Wartości walutowe lub liczby wymagające dużej dokładności w obliczeniach Auto- numerowanie Liczba całkowita długa Automatycznie zwiększana wartość używana jako unikatowy identyfikator rekordu Tak/Nie Obiekt OLE Identyfikator replikacji Losowe wartości używane jako unikatowy identyfikator rekordu Dane, które mogą przyjmować wartość „prawda” lub „fałsz” Dokumenty utworzone w programach wspierających mechanizm OLE (na przykład Word lub Excel) Hiperłącze Ścieżki URL lub UNC Kreator odnośników Nie jest to osobny typ danych, ale kreator umożliwiający określenie tabeli lub listy wartości, z których będzie pobierana wartość pola Dokładny do 28 miejsc po przecinku. Daty zawsze warto przechowywać w polu tego typu, ponieważ umożliwia to wykonywanie na nich obliczeń. Pole to pozwala pozbyć się efektu zaokrągleń w trakcie obliczeń. Pole jest dokładne do 15 miejsc przed przecinkiem i do 4 miejsc po przecinku. Taki sam typ danych jak Liczba całkowita długa. Używany w tworzeniu relacji. Mogą pojawić się w dziury w numeracji, jeśli rekord został utworzony, a później usunięty. Jest to bardzo długi i dziwnie wyglądający tekst. Nie są dopuszczalne wartości puste. Obiekt nie będzie widoczny w tabeli. Aby go wyświetlić, trzeba użyć formularza lub raportu. Po tym polu nie można sortować. Nie da się utworzyć dla niego indeksu. Kliknięcie wartości tego pola powoduje otwarcie strony WWW (jeśli łącze jest poprawne). Gdy pole zostanie ustawione na ten typ, w widoku arkusza danych nie będzie widoczna jego wartość. Niezależnie, czy korzystam z kreatora, czy widoku projektu, nie stosuję pól stworzonych kreatorem odnośników. Zamiast tego używam tabeli powiązanej w listach rozwijanych, usta- wiając odpowiednią właściwość dla tych formantów na formularzu. Powód takiego po- stępowania wynika z faktu, iż zastosowanie kreatora odnośników (na przykład dla VendorID) uniemożliwia wyświetlenie wartości tego pola w widoku arkusza danych — zostanie wy- świetlona nazwa dostawcy z tabeli powiązanej. Aby zobaczyć identyfikator dostawcy, trzeba zmienić typ pola. Co więcej, typ danych kreatora odnośników zawsze powoduje zastosowanie listy rozwijanej na formularzu, choć czasem sytuacja wymaga zastosowania pola tekstowego, ponieważ wartość jest tylko odczytywana. Rysunek 1.14 przedstawia tabelę tblVendors wykonaną przy użyciu kreatora tabel. Rozdział 1. n Tworzenie bazy danych dla aplikacji 35 Rysunek 1.14. Można użyć klawisza F6 jako skrótu do przechodzenia między polem tabeli w widoku projektu a zbiorem właściwości. Ten klawisz jest szczególnie przydatny, gdy ustawia się właściwość rozmiaru pola dla pól numerycznych. Ponieważ klient powiedział, że dostawcy mogą sprzedawać zarówno gotowe zabawki, jak i materiały do ich produkcji, tabela potrzebuje dwóch pól typu Tak/Nie, aby móc wskazać, czy dostawca sprzedaje zabawki, materiały, czy obie te rzeczy naraz. Dodałam więc te pola, usta- wiłam domyślną wartość pola SellsToys na Tak (ponieważ klient poinformował, iż większość dostawców sprzedaje zabawki) i domyślną wartość pola SellsMaterials na Nie. Choć Access umożliwia stosowanie spacji (i większości znaków przestankowych) w nazwach pól (zauważ ukośnik w nazwie pola Country/Region z tabeli tblVendors), osobiście staram się unikać spacji i innych nietypowych znaków (poza podkreśleniem), aby uniknąć problemów z określaniem pól w kodzie i poleceniach SQL, a także w celu zapewnienia zgodności w trakcie eksportu danych z tabel do innych programów, które mogą nie dopuszczać spacji w nazwach pól. Często w trakcie tworzenia tabel zdaję sobie sprawę, iż muszę klientom zadać dodatkowe pytania. Bardzo rzadko zna się wszystkie potrzebne informacje po pierwszym spotkaniu. Warto spotykać się z klientem od czasu do czasu, by rozwiać wątpliwości co do przyszłej struktury aplikacji. Na tym etapie pojawiło się pytanie, czy wszyscy dostawcy mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych. Gdyby tak było, można by pozbyć się pola Country/Region i nałożyć odpowiednie maski na skróty nazw stanów i kody pocztowe. Jeśli jednak dostawcy pochodziliby z wielu krajów, pole krajów musiałoby pozostać (ale usuwam z niego ukośnik). Poza tym 36 Część I n Tworzenie aplikacji w Accessie pola PostalCode i StateOrProvince pozostają bez masek wprowadzania lub też stosuję dla nich maski na poziomie formularzy (albo stosuję odpowiednie procedury zdarzeń, by uniemożliwić wpisanie błędnych danych). P: Czy wszyscy dostawcy znajdują się w Stanach Zjednoczonych? Czy niektórzy znaj- dują się w innych krajach? O: Niektórzy dostawcy pochodzą spoza USA. Należy pozostawić pola w oryginalnej postaci. Pojawiają się również kolejne pytania. P: Czy potrzebujecie tylko jednego numeru telefonu i jednego numeru faksu? Czy do- stawcy mogą mieć więcej niż jeden numer telefonu? Jak wygląda sprawa z adresami e-mail? O: Niektórzy dostawcy mają numery telefonów komórkowych i wiele adresów e-mail. Trzeba usunąć pola telefonu i adresu e-mail z tabeli tblVendors i utworzyć osobne tabele powiązane przechowujące te informacje. P: Czy wysyłacie listy w formacie Worda do przedstawicieli dostawców? O: Nie. Nazwiska przedstawicieli przechowujemy tylko po to, by wiedzieć, o kogo prosić, gdy dzwonimy do dostawcy. Nie musimy więc umieszczać imienia i nazwiska przedstawiciela w osobnych polach, co byłoby konieczne, gdyby wysyłało się do niego listy. Rysunek 1.15 przedstawia ostateczną wersję tabeli tblVendors. Rysunek 1.15. Rozdział 1. n Tworzenie bazy danych dla aplikacji 37 Powiązane tabele wymagają jedynie pola VendorID oraz odpowiednio pól opisu telefonu i numeru telefonu oraz adresu e-mail. Pole VendorID powinno być typu Liczba całkowita długa, aby pasowało do typu pola VendorID z tabeli tblVendors. W momencie zapisu nie należy tworzyć pola klucza; VendorID jest kluczem obcym w tabelach tblVendorPhones i tblVendorEMails (definicja klucza obcego znajduje się w dalszej części rozdziału). Ponie- waż dostawcy mogą znajdować się poza Stanami Zjednoczonymi, nie trzeba tworzyć maski wprowadzania dla numerów telefonów. Rysunek 1.16 przedstawia widok projektu obu tabel. Zostaną one powiązane relacją z tabelą tblVendors w oknie Relacje w dalszej części rozdziału. Tabela tblVendorPhones zawiera pole numeru telefonu i dodatkowe pole określające typ nu- meru (służbowy, domowy, faks itp.). Dla każdego dostawcy będzie można określić dowolną liczbę numerów telefonów. Rysunek 1.16. Kontynuujemy prace nad tabelami aplikacji dla firmy zabawkarskiej. Tabelę tblCustomers można utworzyć na podstawie przykładowej tabeli Kontrahenci z kreatora tabel. Wystarczy jedynie zmienić nazwy poszczególnych pól w sposób przedstawiony na rysunku 1.17. Podobnie jak w przypadku tabeli dostawców, także teraz mamy kilka dodatkowych pytań do klienta. P: Czy potrzebujecie tylko jednego numeru telefonu i jednego numeru faksu? Czy dostawcy mogą mieć więcej niż jeden numer telefonu? Jak wygląda sprawa z adresami e-mail? O: Niektórzy dostawcy mają numery telefonów komórkowych i wiele adresów e-mail. W za- sadzie niektórzy klienci mają nawet własne witryny internetowe. Trzeba usunąć pola telefonu i adresu e-mail z tabeli tblVendors i utworzyć osobne powiązane tabele przechowujące te informacje. Musimy też dodać pole WebSite typu Hiperłącze. 38 Część I n Tworzenie aplikacji w Accessie Rysunek 1.17. P: Czy wszyscy klienci są z USA, czy może klientami są również obywatele innych państw? O: Wszyscy klienci są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Możemy usunąć pole Country/Region, a także zastosować odpowiednie maski dla pól StateOrProvince i PostalCode. Końcową wersję tabeli tblCustomers przedstawia rysunek 1.18. Tabele tblCustomerPhones i tblCustomerEMails są bardzo podobne do tabel tblVendorPhones i tblVendorEMails. Potrzebujemy jeszcze jednej tabeli, która będzie przechowywała adresy dostaw (potrzeba takiej tabeli została wskazana już na pierwszym spotkaniu z klientem). Adres kupującego można przechowywać bezpośrednio w tabel
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Access. Podręcznik administratora
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: