Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 010887 24108756 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie - książka
Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie - książka
Autor: Liczba stron: 576
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1350-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Poznaj wszystkie możliwości Excela, aby sprawnie i skutecznie wykorzystywać formuły oraz funkcje

Większość możliwości Excela pozostaje nieodkryta przez jego użytkowników, przez co cierpi ich efektywność. A gdybyś zawsze miał pod ręką podpowiedź, jak tworzyć formuły i używać funkcji? Gdybyś znał odpowiednie metody i narzędzia? Wtedy byłoby znacznie łatwiej, a Excel zacząłby po prostu znakomicie służyć Twoim celom. Oto dobra wiadomość - właśnie trzymasz w ręku książkę, która stanowi zbiór takich porad i wskazówek.

W książce 'Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie' odarto z tajemnic formuły arkuszowe i przedstawiono najbardziej przydatne funkcje Excela za pomocą przystępnego i wolnego od żargonu języka. Znajdziesz w niej także wyjaśnienia, dlaczego opisywane funkcje są użyteczne i jak z nich korzystać, oraz wiele praktycznych przykładów, przygotowanych z myślą o użytkowniku biznesowym. Nauczysz się stosować analizę co-jeśli, tworzyć formuły pożyczek, obliczać okres zwrotu inwestycji i zdobędziesz wiele innych przydatnych umiejętności, które pozwolą Ci pracować z Excelem efektywnie i bez stresu.

Sprawdzone metody i wskazówki zawsze warto mieć pod ręką!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Microsoft Excel 2007 PL. Formu‡y i funkcje. Rozwi„zania w biznesie Autor: Paul McFedries T‡umaczenie: Ireneusz Jak(cid:243)bik ISBN: 978-83-246-1350-2 Tytu‡ orygina‡u: Formulas and Functions with Microsoft Office Excel 2007 (Business Solutions) Format: 170x230, stron: 576 Poznaj wszystkie mo¿liwo(cid:156)ci Excela, aby sprawnie i skutecznie wykorzystywa(cid:230) formu‡y oraz funkcje (cid:149) Jak u¿ywa(cid:230) narzŒdzi modelowania biznesowego w Excelu? (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z funkcji szukania wyniku? (cid:149) Jak poprawia(cid:230) b‡Œdy w formu‡ach? WiŒkszo(cid:156)(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci Excela pozostaje nieodkryta przez jego u¿ytkownik(cid:243)w, przez co cierpi ich efektywno(cid:156)(cid:230). A gdyby(cid:156) zawsze mia‡ pod rŒk„ podpowied(cid:159), jak tworzy(cid:230) formu‡y i u¿ywa(cid:230) funkcji? Gdyby(cid:156) zna‡ odpowiednie metody i narzŒdzia? Wtedy by‡oby znacznie ‡atwiej, a Excel zacz„‡by po prostu znakomicie s‡u¿y(cid:230) Twoim celom. Oto dobra wiadomo(cid:156)(cid:230) (cid:150) w‡a(cid:156)nie trzymasz w rŒku ksi„¿kŒ, kt(cid:243)ra stanowi zbi(cid:243)r takich porad i wskaz(cid:243)wek. W ksi„¿ce (cid:132)Microsoft Excel 2007 PL. Formu‡y i funkcje. Rozwi„zania w biznesie(cid:148) odarto z tajemnic formu‡y arkuszowe i przedstawiono najbardziej przydatne funkcje Excela za pomoc„ przystŒpnego i wolnego od ¿argonu jŒzyka. Znajdziesz w niej tak¿e wyja(cid:156)nienia, dlaczego opisywane funkcje s„ u¿yteczne i jak z nich korzysta(cid:230), oraz wiele praktycznych przyk‡ad(cid:243)w, przygotowanych z my(cid:156)l„ o u¿ytkowniku biznesowym. Nauczysz siŒ stosowa(cid:230) analizŒ co-je(cid:156)li, tworzy(cid:230) formu‡y po¿yczek, oblicza(cid:230) okres zwrotu inwestycji i zdobŒdziesz wiele innych przydatnych umiejŒtno(cid:156)ci, kt(cid:243)re pozwol„ Ci pracowa(cid:230) z Excelem efektywnie i bez stresu. (cid:149) Tworzenie formu‡ (cid:149) U¿ywanie nazw zakres(cid:243)w (cid:149) Struktura funkcji Excela (cid:149) Przeprowadzanie wielokrotnych test(cid:243)w logicznych (cid:149) Tworzenie modeli biznesowych (cid:149) Analizowanie danych za pomoc„ tabel (cid:149) Tworzenie niestandardowych obliczeæ w tabeli przestawnej (cid:149) Praca ze scenariuszami (cid:149) Sporz„dzanie prognoz (cid:149) Tworzenie formu‡ finansowych oraz inwestycji (cid:149) Rozwi„zywanie z‡o¿onych problem(cid:243)w za pomoc„ dodatku Solver Sprawdzone metody i wskaz(cid:243)wki zawsze warto mie(cid:230) pod rŒk„! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie .................................................................................... 17 Co znajduje się w tej książce .....................................................................................................18 Cechy szczególne tej książki .....................................................................................................19 I PANOWANIE NAD ZAKRESAMI I FORMUŁAMI EXCELA 1 Uzyskać jak najwięcej z zakresów .......................................................... 23 Zaawansowane techniki wyboru zakresów ..............................................................................24 Sztuczki z myszą ...............................................................................................................24 Sztuczki z klawiaturą ........................................................................................................25 Praca z zakresami trójwymiarowymi ................................................................................25 Wybieranie zakresu za pomocą polecenia Przejdź do .......................................................26 Użycie okna dialogowego Przechodzenie do - specjalnie .................................................27 Wprowadzanie danych w zakresach ........................................................................................32 Wypełnianie zakresów .............................................................................................................33 Używanie uchwytu wypełniania ..............................................................................................33 Użycie funkcji autowypełniania w celu tworzenia serii tekstowych i numerycznych ............33 Tworzenie niestandardowej listy autowypełniania ..........................................................35 Wypełnianie zakresów ......................................................................................................36 Tworzenie serii .........................................................................................................................37 Zaawansowane metody kopiowania zakresów ........................................................................38 Kopiowanie wybranych atrybutów komórek ....................................................................39 Operacje arytmetyczne na komórkach źródłowych i docelowych .....................................40 Transpozycja wierszy i kolumn .........................................................................................41 Czyszczenie zakresów ...............................................................................................................42 Nadawanie zakresom formatowania warunkowego ...............................................................42 Tworzenie reguł wyróżniania komórek .............................................................................43 Tworzenie reguł pierwszych/ostatnich .............................................................................45 Dodawanie pasków danych ..............................................................................................48 Dodawanie skali kolorów ..................................................................................................51 Dodawanie zestawu ikon ..................................................................................................53 Z tego miejsca… ..............................................................................................................55 2 Używanie nazw zakresów ..................................................................... 57 Definiowanie nazwy zakresu ....................................................................................................58 Praca z polem nazwy ........................................................................................................59 Korzystanie z okna dialogowego Nowa nazwa .................................................................60 4 Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie Zmiana zakresu w celu definiowania nazw na poziomie arkusza ..................................... 61 Korzystanie z tekstów w arkuszu w celu definiowania nazw ........................................... 62 Nadawanie nazw stałym .................................................................................................. 64 Praca z nazwami zakresów ...................................................................................................... 65 Odwołania do nazwy zakresu ........................................................................................... 66 Praca z funkcją autouzupełniania ..................................................................................... 67 Nawigowanie za pomocą nazw zakresów ........................................................................ 68 Wklejanie listy nazw zakresów do arkusza ....................................................................... 68 Wyświetlanie Menedżera nazw ....................................................................................... 69 Filtrowanie nazw .............................................................................................................. 69 Edycja współrzędnych zakresu ......................................................................................... 70 Automatyczne dostosowywanie współrzędnych powiązanych z nazwą zakresu ............. 70 Zmiana nazwy zakresu ..................................................................................................... 72 Usuwanie zakresu ............................................................................................................ 72 Używanie nazw z operatorem przecięcia ......................................................................... 72 Z tego miejsca… ............................................................................................................. 73 3 Tworzenie podstawowych formuł ..........................................................75 Podstawy formuł ..................................................................................................................... 75 Ograniczenia formuł w Excelu 2007 ................................................................................. 76 Wprowadzanie i edycja formuł ......................................................................................... 76 Używanie formuł arytmetycznych .................................................................................... 77 Używanie formuł porównania .......................................................................................... 78 Używanie formuł tekstowych ........................................................................................... 79 Używanie formuł odwołań ............................................................................................... 79 Wyjaśnienie priorytetu operatorów ......................................................................................... 80 Priorytety operatorów ...................................................................................................... 80 Zmiana kolejności działań ................................................................................................ 81 Kontrolowanie obliczeń w arkuszu .......................................................................................... 83 Kopiowanie i przenoszenie formuł .......................................................................................... 84 Zrozumieć format odwołań względnych .......................................................................... 85 Zrozumieć format odwołań bezwzględnych .................................................................... 87 Kopiowanie formuły bez zmiany odwołań względnych ................................................... 87 Wyświetlanie formuł arkusza .................................................................................................. 88 Zamiana formuły na wartość ................................................................................................... 88 Stosowanie nazw zakresów w formułach ................................................................................ 89 Wklejanie nazw do formuł ............................................................................................... 90 Stosowanie nazw w formułach ........................................................................................ 90 Nadawanie nazw formułom ............................................................................................. 93 Praca z łączami w formułach ................................................................................................... 94 Zrozumieć odwołania zewnętrzne ................................................................................... 95 Spis treści 5 Aktualizacja łączy ..............................................................................................................96 Zmiana źródła łącza ..........................................................................................................97 Formatowanie liczb, dat i czasu ...............................................................................................97 Formaty służące do wyświetlania wartości liczbowych ....................................................98 Formaty daty i czasu .......................................................................................................106 Usuwanie formatów niestandardowych .........................................................................108 Z tego miejsca… ............................................................................................................109 4 Tworzenie zaawansowanych formuł ....................................................111 Praca z tablicami ....................................................................................................................111 Używanie formuł tablicowych ........................................................................................112 Używanie stałych tablicowych ........................................................................................115 Funkcje korzystające z tablic lub je zwracające ...............................................................116 Używanie iteracji i odwołań cyklicznych ................................................................................117 Konsolidowanie danych z wielu arkuszy ................................................................................119 Konsolidowanie według pozycji .....................................................................................120 Konsolidowanie według kategorii ..................................................................................123 Stosowanie w komórkach reguł sprawdzania poprawności danych ......................................125 Używanie w arkuszach formantów pól dialogowych .............................................................128 Używanie formantów formularza ...................................................................................128 Dodawanie formantu do arkusza ....................................................................................129 Przypisywanie formantom łącza komórki .......................................................................129 Zrozumieć formanty arkusza ...........................................................................................130 Z tego miejsca… ............................................................................................................134 5 Rozwiązywanie problemów w formułach .............................................137 Zrozumieć wartości błędów Excela .........................................................................................138 #DZIEL/0! ........................................................................................................................138 #N/D! ..............................................................................................................................139 #NAZWA? ........................................................................................................................139 Unikanie błędów #NAZWA? podczas usuwania nazw zakresów .....................................140 #ZERO! ............................................................................................................................141 #LICZBA! ..........................................................................................................................141 #ADR! ..............................................................................................................................141 #ARG! ..............................................................................................................................142 Poprawianie innych błędów w formułach ..............................................................................142 Brakujące lub niesparowane nawiasy .............................................................................142 Błędne wyniki formuł .....................................................................................................143 Naprawianie odwołań cyklicznych ..................................................................................144 Obsługiwanie błędów w formułach za pomocą funkcji JEŻELI.BŁĄD() ...................................145 Korzystanie z funkcji sprawdzania błędów w formułach ........................................................146 Wybór czynności po wykryciu błędu ...............................................................................147 Ustawianie opcji sprawdzania błędów ...........................................................................148 6 Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie Dokonywanie inspekcji arkusza ............................................................................................. 150 Zrozumieć inspekcję ....................................................................................................... 151 Śledzenie poprzedników komórek ................................................................................. 152 Śledzenie zależności komórek ........................................................................................ 152 Śledzenie błędów komórek ............................................................................................ 152 Usuwanie strzałek śledzących ........................................................................................ 153 Szacowanie formuł ......................................................................................................... 153 Obserwowanie wartości komórek .................................................................................. 154 Z tego miejsca… ........................................................................................................... 155 II UJARZMIANIE MOCY FUNKCJI 6 Zrozumieć funkcje ..............................................................................159 O funkcjach Excela ................................................................................................................. 160 Struktura funkcji .................................................................................................................... 161 Wpisywanie funkcji do formuł ............................................................................................... 163 Korzystanie z możliwości wstawiania funkcji ........................................................................ 164 Wczytywanie dodatku Analysis ToolPak ................................................................................ 166 Z tego miejsca… ........................................................................................................... 167 7 Praca z funkcjami tekstowymi .............................................................169 Funkcje tekstowe Excela ........................................................................................................ 169 Praca ze znakami i ich kodami ............................................................................................... 171 Funkcja ZNAK() ............................................................................................................... 171 Funkcja KOD() ................................................................................................................. 173 Konwertowanie tekstu .......................................................................................................... 174 Funkcja LITERY.MAŁE() ................................................................................................... 175 Funkcja LITERY.WIELKIE() ............................................................................................... 175 Funkcja Z.WIELKIEJ.LITERY() .......................................................................................... 175 Formatowanie tekstu ............................................................................................................ 176 Funkcja KWOTA() ............................................................................................................ 176 Funkcja ZAOKR.DO.TEKST() ............................................................................................. 176 Funkcja TEKST() .............................................................................................................. 177 Wyświetlanie daty i czasu ostatniej aktualizacji skoroszytu ........................................... 178 Przetwarzanie tekstu ............................................................................................................. 178 Usuwanie niechcianych znaków z łańcucha tekstowego ....................................................... 179 Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY() .................................................................................. 179 Funkcja OCZYŚĆ() ........................................................................................................... 180 Funkcja POWT() — powtarzanie znaku ......................................................................... 180 Wypełnianie komórki ..................................................................................................... 180 Tworzenie wykresów tekstowych .................................................................................. 181 Spis treści 7 Wyodrębnianie podłańcucha znaków ....................................................................................182 Funkcja LEWY() ...............................................................................................................182 Funkcja PRAWY() ............................................................................................................183 Funkcja FRAGMENT.TEKSTU() .........................................................................................183 Zmiana wielkości liter jak w zdaniu ................................................................................183 Formuła do konwersji dat ...............................................................................................184 Generowanie numeru kontrahenta ........................................................................................185 Szukanie podłańcucha znaków ..............................................................................................185 Funkcje ZNAJDŹ() i SZUKAJ.TEKST() ................................................................................185 Wyodrębnianie imienia bądź nazwiska ..........................................................................186 Wyodrębnianie imienia, nazwiska oraz inicjału ..............................................................187 Określanie kolumny arkusza ...........................................................................................188 Zastępowanie jednego podłańcucha znaków innym .............................................................189 Funkcja ZASTĄP() ............................................................................................................189 Funkcja PODSTAW() ........................................................................................................190 Usuwanie znaku z łańcucha ............................................................................................190 Usuwanie z łańcucha dwóch różnych znaków ................................................................191 Usuwanie znaków nowego wiersza ................................................................................191 Generowanie numeru kontrahenta, część 2 ...........................................................................192 Z tego miejsca… ............................................................................................................193 8 Praca z funkcjami logicznymi i informacyjnymi .....................................195 Dodawanie inteligentnych zachowań z wykorzystaniem funkcji logicznych .........................195 Używanie funkcji JEŻELI() ...............................................................................................196 Przeprowadzanie wielokrotnych testów logicznych .......................................................200 Łączenie funkcji logicznych z tablicami ..........................................................................206 Tworzenie arkusza z należnościami przeterminowanymi ......................................................212 Inteligentne obliczanie terminu płatności ......................................................................212 Klasyfikowanie należności przeterminowanych .............................................................213 Gromadzenie danych za pomocą funkcji informacyjnych ......................................................214 Funkcja KOMÓRKA() ........................................................................................................215 Funkcja NR.BŁĘDU() ........................................................................................................218 Funkcja INFO() ................................................................................................................219 Funkcje CZY .....................................................................................................................220 Z tego miejsca… ............................................................................................................222 9 Praca z funkcjami wyszukiwania ..........................................................225 Zrozumieć tabele przeglądowe ..............................................................................................226 Funkcja WYBIERZ() .................................................................................................................227 Wyznaczanie nazwy dnia tygodnia .................................................................................228 Wyznaczanie kolejnego miesiąca w roku podatkowym ..................................................228 Obliczanie wyników w kwestionariuszu z pytaniami ważonymi ....................................230 Integracja funkcji WYBIERZ() z przyciskami opcji arkusza ...............................................230 8 Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie Odnajdowanie wartości w tabelach ....................................................................................... 231 Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO() ..................................................................................... 231 Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO() ...................................................................................... 232 Zwracanie rabatu przysługującego klientowi za pomocą funkcji wyszukiwania w zakresie ............................................................. 233 Zwracanie stawki podatkowej za pomocą funkcji wyszukiwania w zakresie ................. 235 Odszukiwanie dokładnych dopasowań .......................................................................... 236 Zaawansowane funkcje wyszukiwania .......................................................................... 237 Z tego miejsca… ........................................................................................................... 243 10 Praca z funkcjami daty i czasu ..............................................................245 Jak Excel obsługuje daty i czas ............................................................................................... 245 Wprowadzanie dat i czasu .............................................................................................. 246 Excel i lata dwucyfrowe .................................................................................................. 247 Korzystanie z funkcji daty ...................................................................................................... 248 Zwracanie daty ............................................................................................................... 250 Zwracanie części daty ..................................................................................................... 251 Obliczanie różnicy występującej między dwoma datami ............................................... 261 Korzystanie z funkcji czasu ..................................................................................................... 265 Zwracanie czasu ............................................................................................................. 266 Zwracanie części czasu ................................................................................................... 267 Obliczanie różnicy między dwoma czasami .................................................................... 270 Tworzenie karty czasu pracy pracownika ............................................................................... 270 Z tego miejsca… ........................................................................................................... 273 11 Praca z funkcjami matematycznymi .....................................................275 Zrozumieć funkcje zaokrąglające Excela ................................................................................ 278 Funkcja ZAOKR() ............................................................................................................. 279 Funkcja MROUND() ......................................................................................................... 280 Funkcje ZAOKR.DÓŁ() i ZAOKR.GÓRA() ........................................................................... 280 Funkcje ZAOKR.W.GÓRĘ() i ZAOKR.W.DÓŁ() ................................................................... 281 Określanie kwartału podatkowego, do którego należy data .......................................... 281 Obliczanie dat Świąt Wielkanocnych .............................................................................. 282 Funkcje ZAOKR.DO.PARZ() i ZAOKR.DO.NPARZ() ............................................................ 282 Funkcje ZAOKR.DO.CAŁK() i LICZBA.CAŁK() ..................................................................... 283 Stosowanie zaokrąglania w celu zapobiegania powstawaniu błędów obliczeniowych ........284 Ustalanie poziomów cen ................................................................................................. 284 Zaokrąglanie czasu płatnego ................................................................................................. 285 Sumowanie wartości ............................................................................................................. 286 Funkcja SUMA() .............................................................................................................. 286 Obliczanie sum narastających ........................................................................................ 286 Sumowanie w zakresie wyłącznie wartości ujemnych lub dodatnich ............................ 287 Spis treści 9 Funkcja MOD() ........................................................................................................................288 Lepsza formuła do obliczania różnic w czasie .................................................................288 Sumowanie n-tych wierszy .............................................................................................289 Określanie, czy dany rok jest rokiem przestępnym .........................................................289 Tworzenie cieniowania naprzemiennego .......................................................................290 Generowanie liczb losowych ..................................................................................................291 Funkcja LOS() ..................................................................................................................291 Funkcja RANDBETWEEN() ...............................................................................................294 Z tego miejsca… ............................................................................................................295 12 Praca z funkcjami statystycznymi .........................................................297 Zrozumieć statystykę opisową ...............................................................................................299 Zliczanie elementów za pomocą funkcji ILE.LICZB() ...............................................................300 Obliczanie wartości średnich ..................................................................................................301 Funkcja ŚREDNIA() ..........................................................................................................301 Funkcja MEDIANA() .........................................................................................................302 Funkcja WYST.NAJCZĘŚCIEJ() ..........................................................................................302 Obliczanie średniej ważonej ...........................................................................................302 Obliczanie wartości skrajnych ................................................................................................303 Funkcje MAX() i MIN() .....................................................................................................304 Funkcje MAX.K() i MIN.K() ..............................................................................................305 Wykonywanie obliczeń na k górnych wartościach ..........................................................305 Wykonywanie obliczeń na k dolnych wartościach ..........................................................306 Obliczanie wielkości odchylenia .............................................................................................306 Obliczanie rozstępu .........................................................................................................307 Obliczanie wariancji za pomocą funkcji WARIANCJA() ....................................................307 Obliczanie odchylenia standardowego za pomocą funkcji ODCH.STANDARD.POPUL() i ODCH.STANDARDOWE() .............................................................................................308 Praca z rozkładami częstości ..................................................................................................309 Funkcja CZĘSTOŚĆ() ........................................................................................................310 Zrozumieć rozkład normalny i funkcję ROZKŁAD.NORMALNY() ......................................312 Kształt krzywej I: funkcja SKOŚNOŚĆ() ............................................................................313 Kształt krzywej II: funkcja KURTOZA() .............................................................................314 Używanie narzędzi statystycznych dodatku Analysis ToolPak ................................................315 Korzystanie z narzędzia statystyki opisowej ...................................................................319 Określanie korelacji zachodzącej między danymi ...........................................................321 Praca z histogramami .....................................................................................................323 Używanie generatora liczb losowych ..............................................................................325 Praca z rangą i percentylem ............................................................................................328 Z tego miejsca… ............................................................................................................330 10 Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie III TWORZENIE MODELI BIZNESOWYCH 13 Analizowanie danych za pomocą tabel .................................................333 Zamiana zakresu w tabelę ..................................................................................................... 335 Podstawowe operacje na tabelach ........................................................................................ 335 Sortowanie tabeli .................................................................................................................. 338 Sortowanie tabeli w kolejności naturalnej ..................................................................... 340 Sortowanie na podstawie fragmentu pola ..................................................................... 341 Sortowanie z pominięciem przedimków ........................................................................ 342 Filtrowanie danych w tabeli .................................................................................................. 343 Stosowanie list filtrowania w celu filtrowania tabeli ..................................................... 343 Używanie zaawansowanych kryteriów w celu filtrowania tabel .................................... 347 Wprowadzanie kryterium obliczanego .......................................................................... 351 Kopiowanie przefiltrowanych danych do innego zakresu .............................................. 352 Odwoływanie się do tabel w formułach ................................................................................. 353 Używanie specyfikatorów tabel ..................................................................................... 354 Wprowadzanie formuł tabel .......................................................................................... 355 Funkcje tabel Excela .............................................................................................................. 357 O funkcjach tabel ............................................................................................................ 357 Funkcje tabel, które nie wymagają zakresu kryteriów ................................................... 358 Funkcje tabel, które przyjmują wiele kryteriów ............................................................. 360 Funkcje tabel, które wymagają zakresu kryteriów ......................................................... 363 Zastosowanie statystycznych funkcji tabel w bazie danych z brakami .................................. 366 Z tego miejsca… ........................................................................................................... 367 14 Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych ............................369 Czym są tabele przestawne? .................................................................................................. 369 Jak działają tabele przestawne? ..................................................................................... 370 Niektóre pojęcia związane z tabelami przestawnymi ..................................................... 372 Konstruowanie tabel przestawnych ...................................................................................... 373 Tworzenie tabeli przestawnej na podstawie tabeli lub zakresu ..................................... 373 Tworzenie tabeli przestawnej na podstawie zewnętrznej bazy danych ......................... 377 Praca z tabelą przestawną i jej dostosowywanie ........................................................... 377 Praca z sumami częściowymi tabeli przestawnej .................................................................. 378 Ukrywanie sum końcowych w tabeli przestawnej .......................................................... 379 Ukrywanie sum częściowych w tabeli przestawnej ........................................................ 379 Dostosowywanie sposobu obliczania sum częściowych ................................................. 380 Zmiana sposobu obliczania podsumowań pola danych ......................................................... 380 Używanie podsumowań różnic ...................................................................................... 381 Używanie podsumowań wartości procentowych ........................................................... 383 Używanie podsumowań wartości bieżących .................................................................. 386 Używanie podsumowań indeksowych ........................................................................... 387 Spis treści 11 Tworzenie niestandardowych obliczeń w tabeli przestawnej ................................................389 Tworzenie pola obliczeniowego .....................................................................................391 Tworzenie elementu obliczeniowego .............................................................................393 Tworzenie budżetu z elementami obliczeniowymi ................................................................395 Używanie wyników z tabeli przestawnej w formułach arkuszowych .....................................397 Z tego miejsca… ............................................................................................................399 15 Używanie narzędzi modelowania biznesowego w Excelu .......................401 Stosowanie analizy co-jeśli ....................................................................................................401 Konfigurowanie tabeli danych z jedną wartością wejściową ..........................................402 Dodawanie większej liczby formuł do tabeli wejściowej ................................................404 Konfigurowanie tabeli danych z dwoma wartościami wejściowymi ..............................405 Edycja tabeli danych .......................................................................................................407 Praca z funkcją szukania wyniku ............................................................................................407 Jak działa funkcja szukania wyniku? ...............................................................................408 Uruchamianie funkcji szukania wyniku ..........................................................................408 Optymalizacja rentowności produkcji .............................................................................410 Uwaga na temat przybliżeń funkcji szukania wyniku .....................................................411 Analiza progu rentowności .............................................................................................413 Rozwiązywanie równań algebraicznych .........................................................................414 Praca ze scenariuszami ...........................................................................................................415 Zrozumieć scenariusze ....................................................................................................416 Konfigurowanie arkusza do pracy ze scenariuszami .......................................................417 Dodawanie scenariusza ..................................................................................................417 Wyświetlanie scenariusza ...............................................................................................419 Edycja scenariusza ..........................................................................................................420 Scalanie scenariuszy .......................................................................................................421 Generowanie raportu z podsumowaniem ......................................................................421 Usuwanie scenariusza .....................................................................................................423 Z tego miejsca… ............................................................................................................424 16 Użycie regresji w celu śledzenia trendu i sporządzania prognoz ..............425 Wybór metody regresji ...........................................................................................................426 Użycie prostej regresji dla danych liniowych ..........................................................................427 Analiza trendu za pomocą linii najlepszego dopasowania ..............................................427 Sporządzanie prognoz.....................................................................................................436 Analiza trendu i sporządzanie prognoz dla modelu sprzedaży sezonowej .............................441 Użycie prostej regresji dla danych nieliniowych .....................................................................449 Praca z trendem wykładniczym ......................................................................................449 Praca z trendem logarytmicznym ...................................................................................454 Praca z trendem potęgowym ..........................................................................................458 Użycie analizy regresji wielomianowej ...........................................................................461 Użycie regresji wielokrotnej w analizie ..................................................................................464 Z tego miejsca… ............................................................................................................466 12 Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie 17 Rozwiązywanie złożonych problemów za pomocą dodatku Solver ..........467 Podstawowe informacje na temat dodatku Solver ................................................................ 467 Zalety Solvera ................................................................................................................. 468 Kiedy używać Solvera? ................................................................................................... 469 Wczytywanie dodatku Solver ................................................................................................ 470 Korzystanie z dodatku Solver ................................................................................................. 470 Dodawanie warunków ograniczających ................................................................................ 473 Zapisywanie rozwiązania jako scenariusza ............................................................................ 475 Konfigurowanie pozostałych opcji Solvera ............................................................................ 476 Sprawowanie kontroli nad Solverem ............................................................................. 476 Wybór metody używanej w dodatku Solver ................................................................... 478 Praca z modelami Solvera .............................................................................................. 478 Zrozumieć komunikaty Solvera .............................................................................................. 480 Rozwiązywanie zagadnienia transportowego ....................................................................... 481 Wyświetlanie raportów Solvera ............................................................................................. 483 Raport wyników ............................................................................................................. 484 Raport wrażliwości ......................................................................................................... 485 Raport granic .................................................................................................................. 487 Z tego miejsca… ........................................................................................................... 488 IV TWORZENIE FORMUŁ FINANSOWYCH 18 Tworzenie formuł pożyczek .................................................................491 Zrozumieć wartość pieniądza w czasie .................................................................................. 491 Obliczanie rat pożyczki .......................................................................................................... 493 Analiza spłaty pożyczki ................................................................................................... 493 Praca z pożyczką balonową ............................................................................................ 494 Obliczanie kosztu odsetek, część I .................................................................................. 495 Obliczanie kapitału i odsetek .......................................................................................... 496 Obliczanie kosztu odsetek, część II ................................................................................. 496 Obliczanie skumulowanych wartości kapitału i odsetek ................................................ 497 Tworzenie schematu amortyzacji pożyczki ............................................................................ 499 Tworzenie schematu amortyzacji dla pożyczki o stałym oprocentowaniu ..................... 499 Tworzenie dynamicznego schematu amortyzacji ........................................................... 500 Obliczanie czasu trwania pożyczki ......................................................................................... 502 Obliczanie wymaganej stopy procentowej dla pożyczki ........................................................ 504 Obliczanie kwoty, jaką można pożyczyć ................................................................................ 506 Praca z kredytami hipotecznymi ............................................................................................ 507 Tworzenie schematu amortyzacji dla kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej ................................................................................... 507 Spis treści 13 Umożliwienie dokonywania dodatkowych spłat kapitału ..............................................509 Z tego miejsca… ............................................................................................................510 19 Tworzenie formuł inwestycji ................................................................511 Praca ze stopami procentowymi ............................................................................................511 Zrozumieć procent składany ...........................................................................................512 Nominalna stopa procentowa a efektywna stopa procentowa ......................................512 Zamiana nominalnej stopy procentowej na efektywną i odwrotnie ...............................513 Obliczanie przyszłej wartości ..................................................................................................514 Przyszła wartość płatności jednorazowej ........................................................................515 Przyszła wartość serii płatności .......................................................................................516 Przyszła wartość wpłaty początkowej i serii płatności ....................................................516 Osiąganie założonego celu inwestycyjnego ...........................................................................517 Obliczanie wymaganej stopy procentowej .....................................................................517 Obliczanie wymaganej liczby okresów ...........................................................................518 Obliczanie wymaganej stałej wpłaty ..............................................................................519 Obliczanie wymaganej wpłaty wstępnej ........................................................................519 Obliczanie przyszłej wartości przy zmiennych stopach procentowych ............................520 Tworzenie schematu inwestycji .............................................................................................522 Z tego miejsca… ............................................................................................................524 20 Tworzenie formuł dyskonta .................................................................525 Obliczanie wartości bieżącej ...................................................................................................526 Uwzględnianie inflacji ....................................................................................................527 Obliczanie wartości bieżącej za pomocą funkcji PV() ......................................................527 Inwestycja w papiery wartościowe a inwestycja w nieruchomość .................................528 Zakup a leasing ...............................................................................................................529 Dyskontowanie przepływów pieniężnych ..............................................................................531 Obliczanie wartości bieżącej netto ..................................................................................532 Obliczanie wartości bieżącej netto za pomocą funkcji NPV() ..........................................533 Wartość bieżąca netto i zmienne przepływy pieniężne ..................................................535 Wartość bieżąca netto i nieperiodyczne przepływy pieniężne ........................................536 Obliczanie okresu zwrotu inwestycji ......................................................................................537 Prosty, niezdyskontowany okres zwrotu inwestycji ........................................................537 Dokładny, niezdyskontowany moment zwrotu inwestycji .............................................538 Zdyskontowany okres zwrotu inwestycji ........................................................................539 Obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu ...................................................................................540 Użycie funkcji IRR() .........................................................................................................540 Obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu dla nieperiodycznych przepływów pieniężnych .541 Obliczanie wielu wewnętrznych stóp zwrotu .................................................................542 Publikowanie książki ..............................................................................................................543 Z tego miejsca… ............................................................................................................547 Skorowidz ..........................................................................................549 4 W T Y M R O Z D Z I A L E : Praca z tablicami ...................................111 Używanie iteracji i odwołań cyklicznych ... 117 Konsolidowanie danych z wielu arkuszy .....................................119 Stosowanie w komórkach reguł sprawdzania poprawności danych ....125 Używanie w arkuszach formantów pól dialogowych ..................128 Tworzenie zaawansowanych formuł Excel jest wszechstronnym programem o wielu zasto- sowaniach — od listy kontrolnej po system zarządza- nia kartotekową bazą danych, od narzędzia służącego do rozwiązywania równań do doskonałego kalkulatora. Większość użytkowników biznesowych moc Excela będzie jednak wykorzystywała w budowie modeli, które umożliwią ocenę określonych aspektów przedsięwzię- cia. Szkielet modelu biznesowego bazuje na informa- cjach wprowadzonych, zaimportowanych lub skopio- wanych do arkuszy kalkulacyjnych. Napędem modelu i jego esencją są z kolei zbiory formuł, które podsumo- wują dane, udzielają odpowiedzi i dokonują prognoz. Jak pokazano w rozdziale 3., „Tworzenie podstawo- wych formuł”, wystarczy uzbroić się w skromny znak równości i zestaw operatorów z operandami, aby mieć możliwość kreowania przydatnych oraz uniwersalnych formuł. W elektronicznym kapeluszu Excela kryje się jeszcze więcej sztuczek. Umożliwiają one konstru- owanie potężnych formuł, które potrafią dźwignąć modele biznesowe o cały poziom wyżej. Praca z tablicami Podczas pracy z zakresami komórek można odnieść wrażenie, że pracuje się z jednym obiektem. W rze- czywistości jednak Excel traktuje zakresy jak zbiór dyskretnych jednostek. Stanowi to kontrast z tablicami, które są tematem niniejszego podrozdziału. Tablica to grupa komórek lub wartości traktowanych w Excelu jak jedna całość. Excel nie odnosi się do takich komórek indywidualnie, lecz pracuje jednocześnie na wszystkich komórkach, dzięki czemu można na przykład wprowadzić formułę do każdej komórki, używając jednego tylko polecenia. 112 Rozdział 4 Tworzenie zaawansowanych formuł Tablice można tworzyć, wywołując funkcję, która w wyniku zwraca tablicę (na przykład REGLINP(); zobacz podrozdział „Funkcje korzystające z tablic lub je zwracające” w dalszej części tego rozdziału), lub wprowadzając formułę tablicową, która jest formułą pobierającą tablicę jako argument lub zwracającą wynik swojego działania do wielu komórek. Używanie formuł tablicowych Oto prosty przykład ilustrujący sposób działania formuł tablicowych. W arkuszu Wydatki, pokazanym na rysunku 4.1, wydatki w wierszu BUDŻET 2008 są liczone za pomocą od- rębnych formuł dla każdego z miesięcy: BUDŻET 2008 styczeń BUDŻET 2008 luty BUDŻET 2008 marzec =C11*$C$3 =D11*$C$3 =E11*$C$3 Rysunek 4.1. W tym arkuszu użyto trzech odrębnych formuł w celu obliczenia wartości w wierszu BUDŻET 2008 4 Wszystkie trzy formuły można zastąpić jedną formułą tablicową, postępując zgodnie z na- stępującymi wskazówkami: 1. Zaznacz zakres, którego chcesz użyć w formule tablicowej. W wierszu BUDŻET 2008 będzie to zakres C13:E13. 2. Wprowadź formułę i w miejscu, w którym zwykle znalazłoby się odwołanie do komórki, wpisz odwołanie do zakresu obejmującego komórki mające być uwzględniane w obli- czeniach. W naszym przykładzie wpisz =C11:E11*$C$3. Po skończeniu nie naciskaj klawisza Enter. Powtórzę, nie naciskaj klawisza Enter. 3. Aby zatwierdzić formułę w postaci tablicy, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter. Teraz komórki w wierszu BUDŻET 2008 (C13, D13 i E13) będą zawierać tę samą formułę: {=C11:E11*$C$3} Tworzenie zaawansowanych formuł 113 Innymi słowy, udało się wprowadzić formułę do trzech różnych komórek, korzystając z jednej tylko operacji. Dzięki temu można zaoszczędzić mnóstwo czasu, gdy zachodzi potrzeba wprowadzenia tej samej formuły do wielu różnych komórek. Należy zauważyć, że formuła jest otoczona nawiasami klamrowymi ({}). Taki sposób zapisu identyfikuje formułę jako formułę tablicową (w chwili wpisywania formuł nie ma potrzeby wprowadzania tych nawiasów; Excel dodaje je automatycznie). UWAGA Ponieważ Excel traktuje tablice jako jednostki, nie ma możliwości przeniesienia ani usunięcia części tablicy. Jeśli zajdzie potrzeba pracy z istniejącą tablicą, należy zaznaczyć ją w całości. W przypadku konieczności zmiany rozmiarów tablicy, należy ją zaznaczyć, uaktywnić pasek formuły, a następnie nacisnąć klawisze Ctrl+Enter w celu zamiany wpisu w zwykłą formułę. Teraz można będzie zaznaczyć inny zakres i ponownie wprowadzić formułę tablicową. Warto zapamiętać, że tablicę można szybko zaznaczyć, aktywując jedną z jej komórek i naciskając klawisze Ctrl+/. Zrozumieć formuły tablicowe Aby zrozumieć sposób przetwarzania tablic w Excelu, należy pamiętać, że Excel zawsze ustanawia powiązanie między komórkami tablicy i komórkami zakresu wprowadzonego do formuły tablicowej. W przykładzie z kalkulacją wydatków budżetowych na rok 2008 tablica składa się z komórek C13, D13 i E13, a zakres użyty w formule to komórki C11, D11 i E11. Excel ustanawia powiązanie między komórką tablicy C13 a komórką wejściową C11, mię- dzy komórkami D13 a D11 oraz między komórkami E13 a E11. Aby na przykład obliczyć wartość komórki C13 (BUDŻET 2008 styczeń), Excel pobierze wartość wejściową z komórki C11 i zastąpi ją w formule. Na rysunku 4.2 pokazano diagram ilustrujący ten proces. 4 Rysunek 4.2. Podczas przetwarzania formuły tablicowej Excel ustanawia powiązanie między komórkami tablicy i zakresem użytym w formule Formuły tablicowe mogą wydawać się nieco skomplikowane, jeśli jednak pamiętamy o usta- nawianych w nich powiązaniach, zrozumienie ich działania nie powinno nastręczać więk- szych trudności. 114 Rozdział 4 Tworzenie zaawansowanych formuł Formuły tablicowe działające na wielu zakresach W poprzednim przykładzie formuła tablicowa działała na jednym zakresie, niemniej formuły tablicowe mogą też operować wieloma zakresami. Rozważmy na przykład arkusz o nazwie Szablon rachunku pokazany na rysunku 4.3. Kwoty w kolumnie Wartość (komórki od F12 do F16) są uzyskiwane za pomocą mnożenia ceny produktu przez zamówioną ilość: Komórka F12 F13 F14 F15 F16 Formuła =B12*E12 =B13*E13 =B14*E14 =B15*E15 =B16*E16 Rysunek 4.3. W tym arkuszu użyto kilku formuł w celu obliczenia wartości towaru w każdym wierszu 4 Wszystkie te formuły można zastąpić, wprowadzając w zakresie F12:F16 następującą formułę tablicową: =B12:B16*E12:E16 Tutaj też formuła tablicowa została utworzona przez zastąpienie każdego odwołania do komórki odpowiednim zakresem (i naciśnięciem klawiszy Ctrl+Shift+Enter). UWAGA Formuły tablicowe nie muszą być wprowadzane do kilku komórek. Jeśli na przykład nie potrzebujesz wartości poszczególnych towarów w arkuszu z szablonem rachunku, możesz obliczyć ich łączną cenę netto, wprowadzając następującą formułę tablicową do komórki F17: =SUM(B12:B16*E12:E16) Tworzenie zaawansowanych formuł 115 Używanie stałych tablicowych W pokazanych formułach tablicowych argumentami tablic były zakresy komórek. W roli ar- gumentów tablic można użyć również wartości stałych. Dzięki temu do formuł można wpro- wadzać wartości bez konieczności umieszczania ich w komórkach arkusza. Aby do formuły wprowadzić stałą tablicową, wprowadź wartości bezpośrednio do formuły, przestrzegając jednocześnie następujących zaleceń: (cid:81) Wartości powinny być zamknięte w nawiasach klamrowych ({}). (cid:81) Aby wartości były traktowane jako wiersze, należy je rozdzielić odwrotnym ukośnikiem. (cid:81) Aby wartości były traktowane jako kolumny, należy je rozdzielić średnikiem. Poniższa stała tablicowa jest na przykład równoważna z wprowadzeniem odrębnych wartości do kolumny arkusza: {1234} Podobnie następująca stała tablicowa jest równoważna z wprowadzeniem do arkusza warto- ści w trzech kolumnach i dwóch wierszach: {1;2;34;5;6} Na rysunku 4.4 pokazano praktyczny przykład zawierający dwie formuły tablicowe. Formuła z lewej strony (użyta w zakresie E4:E7) oblicza raty pożyczki na podstawie różnych wyso- kości oprocentowania znajdujących się w zakresie C5:C8. Formuła tablicowa z prawej strony (użyta w zakresie F4:F7) dokonuje takich samych obliczeń, ale wartości oprocentowania zostały wprowadzone pod postacią tablicy bezpośrednio w formule. 4 Rysunek 4.4. Użycie stałych tablicowych w formułach tablicowych oznacza, że wartości wejściowych nie trzeba umieszczać w komórkach arkusza (cid:206) Aby poznać działanie funkcji PMT(), zajrzyj do rozdziału „Obliczanie rat pożyczki” na stronie 493. 116 Rozdział 4 Tworzenie zaawansowanych formuł Funkcje korzystające z tablic lub je zwracające Wiele funkcji arkuszowych Excela wymaga argumentu w postaci tablicy albo zwraca wynik będący tablicą (lub jedno i drugie). W tabeli 4.1 wymieniono kilkanaście takich funkcji i wy- jaśniono, w jaki sposób każda z nich korzysta z tablic (dokładniejsze opisy tych funkcji znaj- dują się w części 2., „Ujarzmianie mocy funkcji”). Tabela 4.1. Niektóre z funkcji Excela korzystające z tablic 4 Nazwa funkcji ILE.WIERSZY() INDEKS() LICZBA.KOLUMN() MACIERZ.ILOCZYN() MACIERZ.ODW() NR.KOLUMNY() PODAJ.POZYCJĘ() REGEXPP() REGEXPW() REGLINP() REGLINW() SUMA.ILOCZYNÓW() TRANSPONUJ() WIERSZ() WYSZUKAJ() WYSZUKAJ.PIONOWO() WYSZUKAJ.POZIOMO() WYZNACZNIK.MACIERZY() Argument tablicowy Zwraca w wyniku tablicę Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak Nie Tak Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Nie Tak Nie Tak Tak Tak, jeśli argument jest zakresem Nie Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak, jeśli argument jest zakresem Nie Nie Nie Nie Podczas używania funkcji zwracających tablice należy pamiętać o zaznaczeniu zakresu, który będzie wystarczająco duży dla zwracanych tablic, a także o wprowadzeniu funkcji jako for- muły tablicowej. (cid:206) Tablice staną się naprawdę potężną bronią w arsenale Excela, gdy zostaną użyte łącznie z takimi funkcjami arkusza jak JEŻELI() albo SUMA(). Przedstawię o wiele więcej przy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: