Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00209 031841 24168456 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie - książka
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie - książka
Autor: Liczba stron: 520
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1377-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj pełnię możliwości pakietu Office 2007

Pakiet biurowy Microsoft Office 2007 to użyteczne narzędzie. Ogromna większość jego użytkowników wykorzystuje jednak bardzo niewielką część oferowanych możliwości. Szacuje się, że ponad 90% możliwości Office'a pozostaje nieznane. Co jest tego powodem? Owe ukryte możliwości, pomimo swojej przydatności, rzadko są opisywane podręcznikach, a w dokumentacji programu pojawiają się w formie często trudnej do zrozumienia. Prawie wszyscy koncentrują się na podstawowych zastosowaniach Worda, Excela, PowerPointa i Accessa, zupełnie pomijając te elementy, które mogą znacznie przyspieszyć i usprawnić pracę z pakietem Office.

Książka 'Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie' jest inna. Autor, bazując na ponad 20-letnim doświadczeniu w pracy z MS Office, zebrał w niej setki wskazówek i praktycznych rozwiązań pozwalających na wyciśnięcie maksimum możliwości z Microsoft Office 2007 za pomocą mało znanych lub dopiero odkrytych ciekawych sztuczek i technik. Czytając tę książkę, poznasz niezwykle wygodne sposoby formatowania tekstu i kontrolowania wyglądu dokumentów, usprawniania obliczeń w Excelu, tworzenia wspaniałych prezentacji w PowerPoint i zarządzania danymi w Accessie, odkryjesz nowe możliwości Outlooka i nauczysz się korzystać z makropoleceń oraz języka VBA.

Usprawnij swoją pracę - wyciśnij z MS Office 100% możliwości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwi¹zania w biznesie Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Tomasz Boszko ISBN: 978-83-246-1377-9 Tytu³ orygina³u: Tricks of the Microsoft Office 2007 Gurus (Business Solutions) Format: 170x230, stron: 520 Poznaj pe³niê mo¿liwoœci pakietu Office 2007 • Jak kontrolowaæ wygl¹d oraz treœæ dokumentów i arkuszy? • W jaki sposób tworzyæ rozbudowane bazy danych? • Jak zarz¹dzaæ terminami i kontaktami? Pakiet biurowy Microsoft Office 2007 to u¿yteczne narzêdzie. Ogromna wiêkszoœæ jego u¿ytkowników wykorzystuje jednak bardzo niewielk¹ czêœæ oferowanych mo¿liwoœci. Szacuje siê, ¿e ponad 90 mo¿liwoœci Office’a pozostaje nieznane. Co jest tego powodem? Owe ukryte mo¿liwoœci, pomimo swojej przydatnoœci, rzadko s¹ opisywane podrêcznikach, a w dokumentacji programu pojawiaj¹ siê w formie czêsto trudnej do zrozumienia. Prawie wszyscy koncentruj¹ siê na podstawowych zastosowaniach Worda, Excela, PowerPointa i Accessa, zupe³nie pomijaj¹c te elementy, które mog¹ znacznie przyspieszyæ i usprawniæ pracê z pakietem Office. Ksi¹¿ka „Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwi¹zania w biznesie” jest inna. Autor, bazuj¹c na ponad 20-letnim doœwiadczeniu w pracy z MS Office, zebra³ w niej setki wskazówek i praktycznych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na wyciœniêcie maksimum mo¿liwoœci z Microsoft Office 2007 za pomoc¹ ma³o znanych lub dopiero odkrytych ciekawych sztuczek i technik. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, poznasz niezwykle wygodne sposoby formatowania tekstu i kontrolowania wygl¹du dokumentów, usprawniania obliczeñ w Excelu, tworzenia wspania³ych prezentacji w PowerPoint i zarz¹dzania danymi w Accessie, odkryjesz nowe mo¿liwoœci Outlooka i nauczysz siê korzystaæ z makropoleceñ oraz jêzyka VBA. • Optymalizacja pracy z tekstem • Nieznane sposoby formatowania dokumentów • Zaawansowanie formatowanie strony • Efektywne funkcje i obliczenia • Szybka analiza danych i wykresy • Ciekawe animacje na slajdach w PowerPoint • Niezwyk³e mo¿liwoœci poczty elektronicznej • Sprawne zarz¹dzanie danymi Usprawnij swoj¹ pracê – wyciœnij z MS Office 100 mo¿liwoœci Spis treści Wstęp ....................................................................................................... 15 Co znajduje się w książce? ........................................................................................................16 Wyjątkowe cechy tej książki .....................................................................................................16 I MICROSOFT WORD 1 Praca z tekstem ................................................................................... 21 Nagłówki tabeli w polu widzenia .............................................................................................22 Podsumowywanie kolumn w tabeli .........................................................................................23 Obliczanie podatku na fakturze ................................................................................................25 Podświetlanie słowa lub frazy ..................................................................................................27 Zastosowanie Autokorekty do wstawiania własnego podpisu .................................................28 Zastosowanie Autokorekty do wprowadzania powtarzalnych tekstów ...................................30 Zapisywanie powtarzalnego tekstu jako bloku konstrukcyjnego typu autotekst .....................31 Stworzenie obszaru „kliknij i wpisz” ........................................................................................33 Proszenie użytkownika o wpisanie tekstu ................................................................................35 Tworzenie dynamicznego wpisu Autokorekty .........................................................................36 Dodawanie zastępczego tekstu do dokumentu .......................................................................37 Zastosowanie funkcji RAND ..............................................................................................37 Zastosowanie komendy Powtórz ......................................................................................38 Wstawianie łącza do dokumentu .............................................................................................39 Tworzenie hiperłącza za pomocą Autokorekty .................................................................40 Tworzenie hiperłącza od zera ...........................................................................................41 Wklejanie hiperłącza w Wordzie .......................................................................................42 Wyświetlanie liczby wyrazów w zdaniu ...................................................................................42 Znajdowanie najdłuższego zdania w dokumencie ...................................................................44 Włączanie ukrytych symboli, kodów i tekstów ........................................................................46 Tworzenie ortograficznego słownika użytkownika ..................................................................47 Co dalej? ...................................................................................................................................49 Formatowanie ..................................................................................... 51 Szybka modyfikacja stylu Normalnego ....................................................................................52 Ustawianie galerii szybkich stylów, by odpowiadała charakterowi pracy ................................52 Zmiana formatowania planu dokumentu ................................................................................55 Zaznaczanie tekstu z podobnym formatowaniem ...................................................................56 Kopiowanie formatowania z jednej sekcji do innej ..................................................................57 2 4 Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie Porównywanie formatowania dwóch zaznaczonych fragmentów .......................................... 57 Precyzyjne usuwanie formatowania ........................................................................................ 59 Zastępowanie jednego stylu innym ......................................................................................... 60 Formatowanie za pomocą skrótów klawiaturowych ............................................................... 62 Dodawanie punktorów użytkownika ....................................................................................... 65 Tworzenie list numerowanych ................................................................................................. 67 Konwertowanie słów napisanych wielkimi literami ................................................................ 70 Zamiana cudzysłowów zwykłych na drukarskie ...................................................................... 71 Formatowanie pojedynczej kolumny jako tekstu odseparowanego tabulatorami .................. 73 Zapewnienie jednorodności formatowania ............................................................................. 74 Otaczanie obrazka tekstem ...................................................................................................... 76 Dodawanie inicjału .................................................................................................................. 77 Co dalej? .................................................................................................................................. 78 3 Praca z dokumentami ...........................................................................79 Odzyskiwanie większej części utraconych dokumentów dzięki krótszej przerwie pomiędzy operacjami autoodzyskiwania .............................................................................. 79 Automatyczne częste zapisywanie plików ............................................................................... 80 Zamykanie dokumentu bez zapisywania ................................................................................. 82 Zamykanie wszystkich otwartych dokumentów ...................................................................... 84 Tworzenie kopii zapasowych podczas pracy ............................................................................ 85 Pokazywanie większej liczby elementów na liście niedawno używanych dokumentów ......... 87 Otwieranie ostatnio używanego dokumentu przy uruchamianiu aplikacji .............................. 87 Czyszczenie listy ostatnio używanych dokumentów ................................................................ 88 Tworzenie i otwieranie obszarów roboczych złożonych z dokumentów .................................. 89 Automatyczne pytanie o właściwości dokumentu ................................................................... 92 Tworzenie zaufanej lokalizacji dla dokumentów ..................................................................... 93 Podgląd całkowitego czasu edycji aktualizowany w czasie rzeczywistym ............................... 95 Obliczanie należności za przepracowany czas .......................................................................... 97 Zablokowanie formatowania dokumentu ............................................................................... 97 Śledzenie zmian ....................................................................................................................... 99 Edycja ustrukturalizowana .................................................................................................... 100 Badanie dokumentu pod kątem informacji osobistych ......................................................... 104 Przeglądanie dwóch dokumentów obok siebie ..................................................................... 105 Automatyczna aktualizacja wszystkich pól ............................................................................ 107 Co dalej? ................................................................................................................................ 108 Spis treści 5 4 Układ strony .......................................................................................109 Wyświetlanie tekstu w powiązanych polach tekstowych ......................................................109 Tworzenie odsyłaczy ..............................................................................................................111 Tworzenie indywidualnego znaku wodnego .........................................................................112 Wstawianie pergaminowego tła ............................................................................................114 Wyświetlanie dokumentu z przypadkową teksturą tła ..........................................................114 Wyświetlanie tekstu z numerami linii ....................................................................................116 Kontynuacja numerów w dwóch osobnych listach numerowanych ......................................118 Wykorzystanie różnych formatów numerowania stron w jednym dokumencie ....................119 Wstawianie unikalnego nagłówka i stopki na pierwszej stronie ............................................121 Zastosowanie różnych nagłówków dla stron parzystych i nieparzystych ...............................122 Dodawanie marginesu na oprawę .........................................................................................122 Tworzenie poziomów konspektu przez użytkownika .............................................................124 Co dalej? .................................................................................................................................124 5 II MICROSOFT EXCEL Formuły i funkcje ................................................................................127 Komórki przyjmujące tylko określone wartości ......................................................................127 Wyszukiwanie wartości rabatu w tabeli .................................................................................129 Wyszukiwanie kodu klienta ...................................................................................................131 Generowanie kodów klienta ..................................................................................................132 Generowanie liczb losowych w celu przetestowania modelu arkusza ...................................135 Usuwanie zbędnych spacji z komórek ....................................................................................139 Usuwanie znaków niedrukowalnych z komórki .....................................................................140 Wydobywanie imion lub nazwisk z listy ................................................................................142 Arkusz wierzytelności .............................................................................................................145 Konwersja dat na format Excela .............................................................................................147 Obliczanie wartości premii .....................................................................................................148 Obliczanie liczby dni roboczych pomiędzy dwoma datami ....................................................148 Określanie kwartału obrachunkowego, do którego należy data ............................................150 Ustalanie dziesiętnej ceny produktu ......................................................................................152 Obliczanie rat kapitałowych i odsetek ....................................................................................152 Obliczanie maksymalnej wysokości pożyczki .........................................................................156 Obliczanie przyszłej wartości inwestycji .................................................................................157 Decyzja: kupić czy wziąć w leasing? .......................................................................................159 Co dalej? .................................................................................................................................161 6 Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie 6 Arkusze i skoroszyty ............................................................................163 Formatowanie i wstawianie tekstu do wielu arkuszy ............................................................ 163 Dodawanie komentarzy do arkusza ....................................................................................... 165 Usuwanie wszystkich komentarzy ze skoroszytu ................................................................... 166 Śledzenie zmian w arkuszu .................................................................................................... 168 Udostępnianie skoroszytu innym użytkownikom .................................................................. 170 Zabezpieczenie arkusza przed zmianami dokonywanymi przez innych użytkowników ........ 173 Automatyczne sortowanie zakresu po wpisaniu danych ....................................................... 174 Zamienianie zakresów rzędów i kolumn ............................................................................... 176 Automatyczne otwieranie skoroszytu .................................................................................... 176 Tworzenie obszaru roboczego złożonego ze skoroszytów ..................................................... 177 Tworzenie skoroszytu z określoną liczbą arkuszy ................................................................... 178 Zaznaczanie komórki A1 we wszystkich skoroszytach ........................................................... 179 Zaznaczanie „komórki lokalnej” we wszystkich arkuszach .................................................... 180 Zaznaczanie nazwanego zakresu, który zawiera aktywną komórkę ...................................... 182 Zapisywanie wszystkich otwartych skoroszytów ................................................................... 183 Stosowanie formantów do wpisywania danych .................................................................... 185 Co dalej? ................................................................................................................................ 188 7 Analiza danych ...................................................................................189 Zastosowanie obrazu zakresu w celu obserwowania wartości komórki ................................ 189 Zastosowanie okna czujki do obserwowania wartości w komórce ........................................ 191 Obliczanie wielu rozwiązań dla formuły ................................................................................ 191 Podłączanie wielu wartości wejściowych do formuły ............................................................ 195 Określanie progu rentowności ............................................................................................... 198 Optymalizacja zysku i marży .................................................................................................. 202 Wyróżnianie komórek powyżej lub poniżej określonej wartości ........................................... 207 Wyróżnianie wartości poniżej mediany ................................................................................. 208 Analizowanie wartości w komórkach za pomocą pasków danych ......................................... 211 Zastosowanie ikon bazujących na percentylach .................................................................... 214 Co dalej? ................................................................................................................................ 219 8 Wykresy .............................................................................................221 Wykorzystanie tekstu z arkusza w wykresie .......................................................................... 222 Wykreślanie średniej na osi wartości ..................................................................................... 224 Wykorzystanie obrazka jako znacznika danych w wykresie słupkowym ............................... 227 Wykres zakresu dynamicznego .............................................................................................. 229 Spis treści 7 Automatyczne rozszerzanie wykresu w celu uwzględnienia nowych danych ........................232 Wyświetlanie drugiej pionowej osi ........................................................................................233 Wyróżnianie wycinka z wykresu kołowego ............................................................................234 Przedstawianie niewielkich wartości na słupku obok wykresu kołowego .............................235 Tworzenie przesuwającego się wykresu .................................................................................236 Wykreślanie linii trendu przedstawiającej najlepsze dopasowanie .......................................240 Wykreślanie wartości prognozowanych .................................................................................243 Co dalej? .................................................................................................................................244 III MICROSOFT POWERPOINT 9 Prezentacja i pokaz slajdów .................................................................247 Zamiana konspektu Worda na prezentację PowerPointa .......................................................248 Wstawianie tekstu użytkownika do stopki slajdu ..................................................................251 Tworzenie punktorów użytkownika .......................................................................................253 Zamiana czcionek w prezentacji .............................................................................................255 Dopasowanie koloru obrazka do prezentacji ..........................................................................256 Kopiowanie kształtów w równych odstępach ........................................................................257 Wykorzystanie prowadnic do precyzyjnego ustawiania obiektów .........................................258 Tworzenie własnego szablonu slajdu .....................................................................................259 Ukrywanie obiektu wzorca slajdów na wybranym slajdzie ....................................................263 Zastosowanie wielu wzorców slajdu ......................................................................................264 Tworzenie pustej prezentacji użytkownika ............................................................................265 Zarządzanie biblioteką slajdów ..............................................................................................267 Zamiana slajdu na obraz ........................................................................................................271 Tworzenie slajdu podsumowującego za pomocą makra ........................................................272 Wykorzystanie Worda do indywidualnego formatowania materiałów informacyjnych ........275 Co dalej? .................................................................................................................................276 10 Animacje ............................................................................................277 Ilustrowanie przejścia dźwiękiem ..........................................................................................278 Tworzenie animacji niestandardowych ..................................................................................280 Zastosowanie wyzwalaczy do wyświetlania i ukrywania obiektów .......................................283 Wyświetlanie punktorów kolejno ..........................................................................................285 Animowanie elementów wykresu .........................................................................................288 Animowanie wykresu organizacyjnego .................................................................................289 Odkrywanie jednej części obrazka po drugiej .........................................................................290 8 Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie Zastosowanie animacji do elementów tworzących clipart .................................................... 291 Odgrywanie wideo w celu przedstawienia slajdu .................................................................. 297 Podkreślanie aktywnego punktora ........................................................................................ 298 Dodawanie przesuwających się napisów końcowych ............................................................ 301 Co dalej? ................................................................................................................................ 302 11 Pokaz slajdów ....................................................................................303 Próbne pokazy slajdów .......................................................................................................... 303 Przypisywanie czasu do slajdu za pomocą makra .................................................................. 306 Obliczanie średniego czasu wyświetlania slajdu .................................................................... 308 Narracja w pokazie slajdów ................................................................................................... 309 Konfiguracja automatycznego pokazu slajdów ..................................................................... 310 Odgrywanie utworów z CD podczas pokazu slajdów ............................................................. 312 Tworzenie niestandardowego pokazu slajdów ...................................................................... 313 Prezentacja pokazu slajdów na dwóch monitorach ............................................................... 314 Kontrolowanie pokazu slajdów za pomocą klawiatury .......................................................... 316 Łączenie z ukrytym slajdem ................................................................................................... 318 Hiperłącze do ostatnio oglądanego slajdu ............................................................................. 320 Zabezpieczenie prezentacji poprzez jej dystrybucję w postaci pliku pokazu slajdów ............ 321 Publikowanie prezentacji slajdów w sieci .............................................................................. 322 Włączanie animacji w sieci .................................................................................................... 325 Kopiowanie prezentacji na CD ............................................................................................... 326 Co dalej? ................................................................................................................................ 328 IV MICROSOFT OUTLOOK 12 Poczta elektroniczna ..........................................................................331 Dostosowywanie pól wiadomości w skrzynce odbiorczej ...................................................... 332 Ustawienie poziomu zabezpieczeń przed niechcianą pocztą ................................................. 335 Blokowanie wiadomości od konkretnej osoby lub z określonej domeny ............................... 338 Blokowanie wiadomości zagranicznych lub napisanych w języku innym niż angielski ......... 339 Unikanie wirusów poprzez odczytywanie wiadomości zwykłym tekstem ............................. 340 Wysyłanie zablokowanego typu pliku jako załącznika .......................................................... 342 Ustawianie przypomnienia związanego z wysłaną wiadomością .......................................... 347 Wysyłanie e-maila w momencie uruchomienia przypomnienia ............................................ 348 Tworzenie indywidualnych kategorii kolorów ....................................................................... 350 Oznaczanie kolorem wiadomości od konkretnych nadawców ............................................... 352 Spis treści 9 Pobieranie poczty z jednego konta przez wiele komputerów ................................................353 Tworzenie skrótu do e-maila dla odbiorcy .............................................................................354 Wysyłanie odpowiedzi na inny adres .....................................................................................356 Korzystanie z innego portu poczty wychodzącej (SMTP) ........................................................357 Kontrola nad zapisywaniem wiadomości w folderze Wysłane elementy ...............................358 Zabezpieczenie folderu hasłem ..............................................................................................361 Zmniejszanie skrzynki odbiorczej do zadanego rozmiaru ......................................................364 Co dalej? .................................................................................................................................365 13 Kalendarz i kontakty ...........................................................................367 Otwarcie Outlooka z aktywnym folderem Kalendarz .............................................................368 Zmiana liczby dni, jakie wyświetla kalendarz ........................................................................369 Dostosowywanie skali czasu w widoku dnia ..........................................................................371 Dodawanie innej strefy czasowej do widoków dnia i tygodnia ..............................................372 Dostosowywanie świąt w kalendarzu ....................................................................................374 Drukowanie pustego kalendarza ............................................................................................376 Daty i czasy wyrażane w naturalnym języku ..........................................................................377 Dostosowywanie paska zadań do wykonania ........................................................................379 Automatyczne kodowanie terminów za pomocą koloru ........................................................381 Edycja wielu kontaktów jednocześnie ....................................................................................382 Telefonowanie do osób z listy kontaktów ..............................................................................383 Dodawanie zdjęcia do kontaktu .............................................................................................386 Wyświetlanie mapy dla adresu kontaktu ...............................................................................387 Drukowanie listy telefonów na podstawie listy kontaktów ...................................................388 Współdzielenie folderu z innymi użytkownikami ..................................................................389 Współdzielenie folderu przez e-mail ..............................................................................389 Co dalej ..................................................................................................................................391 V MICROSOFT ACCESS 14 Tabele i kwerendy ..............................................................................395 Zatwierdzanie wpisywanych danych .....................................................................................395 Zastosowanie maski wprowadzania w celu zapewnienia spójności wpisywanych danych ....399 Ustawianie wartości domyślnej dla pola ................................................................................403 Wartość wymagana dla pola ..................................................................................................404 Upewnianie się, że w polu nie wyświetlają się wartości zduplikowane .................................405 Wybór wartości pola z listy ....................................................................................................407 10 Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie Ustawianie kursora na końcu pola ......................................................................................... 409 Wstawianie hiperłączy do tabeli ............................................................................................ 410 Importowanie danych z foldera Outlooka .............................................................................. 412 Zbieranie danych Accessa poprzez e-mail .............................................................................. 415 Tworzenie wiadomości ADC ........................................................................................... 416 Praca z odpowiedziami ADC ........................................................................................... 417 Znajdowanie zduplikowanych rekordów za pomocą kwerendy ............................................ 418 Zaznaczanie górnych wartości za pomocą kwerendy ............................................................ 419 Dodawanie niestandardowej kolumny obliczeń do kwerendy .............................................. 420 Obliczanie wartości magazynowej ......................................................................................... 422 Obliczanie sumy zamówienia ................................................................................................ 424 Pytanie o kryteria kwerendy .................................................................................................. 427 Co dalej? ................................................................................................................................ 430 15 Formularze i raporty ...........................................................................431 Automatyczne otwieranie formularzy po załadowaniu bazy danych .................................... 431 Automatyczne przechodzenie do ostatniego rekordu podczas otwierania formularza ......... 433 Tworzenie formularza panelu przełączania ........................................................................... 434 Wykorzystanie przycisku przełącznika dla pola Tak/Nie ........................................................ 435 Zapobieganie zmianom w źródle danych formularza ............................................................ 437 Kolejność przechodzenia w polach formularza ...................................................................... 438 Tworzenie klawiszy skrótu dla formantów w formularzu ...................................................... 439 Formatowanie specjalnych wartości w formularzach ............................................................ 440 Tworzenie formantów formularza dokonujących obliczeń .................................................... 442 Tworzenie grup raportujących ............................................................................................... 444 Wstawianie numerów stron .................................................................................................. 448 Wstawianie aktualnej daty .................................................................................................... 449 Wstawianie podziału strony po sekcjach raportu .................................................................. 449 Zapobieganie występowaniu osamotnionych rekordów raportu .......................................... 450 Rozpoczynanie sekcji raportu na górze wiersza lub kolumny ................................................ 451 Tworzenie raportu z wieloma kolumnami ............................................................................. 452 Tworzenie etykiet adresowych .............................................................................................. 455 Dystrybucja migawki raportu ................................................................................................ 458 Co dalej? ................................................................................................................................ 460 Spis treści 11 VI DODATKI A Praca z makrami VBA ..........................................................................463 Aktywacja zakładki Deweloper ..............................................................................................464 Uruchamianie makra VBA ......................................................................................................464 Wykorzystanie kodu przykładu .......................................................................................465 Wykorzystanie listy z nazwami makr ..............................................................................465 Przypisywanie skrótów klawiaturowych do makr Worda ...............................................466 Przypisywanie skrótów klawiaturowych do makr Excela ................................................467 Stworzenie przycisku makra na pasku szybkiego dostępu ..............................................468 Zastosowanie makra funkcjonalnego .............................................................................470 Nagrywanie makra VBA .........................................................................................................471 Nagrywanie makra w Wordzie ........................................................................................471 Nagrywanie makra w Excelu ...........................................................................................473 Praca z edytorem VBE ............................................................................................................475 Tworzenie modułu ..........................................................................................................475 Otwieranie modułu .........................................................................................................476 Uruchamianie makropolecenia z edytora VBE ................................................................477 B Skróty klawiaturowe w Office 2007 ......................................................479 Ogólne skróty klawiaturowe Office 2007 ...............................................................................480 Skróty klawiaturowe Worda 2007 ..........................................................................................481 Skróty klawiaturowe Excela 2007 ..........................................................................................487 Skróty klawiaturowe PowerPointa 2007 ................................................................................491 Skróty klawiaturowe Outlooka 2007 ......................................................................................494 Skróty klawiaturowe Accessa 2007 ........................................................................................498 SKOROWIDZ ....................................................................................501 Formuły i funkcje Chociaż arkuszy Excela można użyć do zwykłego przechowywania danych, to dużo częstsza jest sytu- acja, kiedy to dane są wykorzystywane przez formuły Excela, które po wykonaniu obliczeń zwracają wyniki działań. Tworzenie formuł jest zresztą istotą Excela. Za pomocą zaledwie kilku podstawowych działań program może dokonać zadziwiających rzeczy. Jeśli jednak chcesz w maksymalnym stopniu wykorzy- stać możliwości Excela, musisz wyjść poza podstawy i nauczyć się bardziej zaawansowanych technik, zwią- zanych ze stosowaniem zarówno formuł, jak i funkcji arkusza. Istnieje sporo sprytnych rozwiązań, które — jak się niebawem przekonasz — nie są trudne do opanowania. Mogą okazać się bardzo przydatnymi narzędziami w pracy każdego użytkownika. Komórki przyjmujące tylko określone wartości Błędy związane z wpisywaniem danych są zmorą każ- dego użytkownika Excela, któremu zależy na dokład- ności. Nawet jeśli formuły są perfekcyjnie napisane, to jeśli dane zawierają błędy, obliczenia przeprowa- dzane w arkuszu nie będą wiele warte. Programiści mają powiedzonko opisujące to zjawisko, które po angielsku brzmi GIGO (od Garbage in, garbage out, co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że jakość wyniku jest funkcją jakości składników). Załóżmy, że stwo- rzyłeś arkusz, który będzie wykorzystywany przez innych użytkowników, albo że współdzielisz swoje pliki z innymi. W jaki sposób możesz zredukować (lub nawet wyeliminować) ryzyko wprowadzenia złych danych i popsucia dobrze funkcjonującego 5 W T Y M R O Z D Z I A L E : Komórki przyjmujące tylko określone wartości ...........................127 Wyszukiwanie wartości rabatu w tabeli .....129 Wyszukiwanie kodu klienta ......................131 Generowanie kodów klienta .....................132 Generowanie liczb losowych w celu przetestowania modelu arkusza .....135 Usuwanie zbędnych spacji z komórek ........139 Usuwanie znaków niedrukowalnych z komórki ................................................140 Wydobywanie imion lub nazwisk z listy .....142 Arkusz wierzytelności ...............................145 Konwersja dat na format Excela ................147 Obliczanie wartości premii ........................148 Obliczanie liczby dni roboczych pomiędzy dwoma datami .........................148 Określanie kwartału obrachunkowego, do którego należy data .............................150 Ustalanie dziesiętnej ceny produktu ..........152 Obliczanie rat kapitałowych i odsetek ........152 Obliczanie maksymalnej wysokości pożyczki ...................................156 Obliczanie przyszłej wartości inwestycji .....157 Decyzja: kupić czy wziąć w leasing? ............159 Co dalej? ..................................................161 128 Rozdział 5 Formuły i funkcje modelu? Najlepszym sposobem będzie wykorzystanie funkcji sprawdzania poprawności. Polega ona na stworzeniu jednej lub większej liczby reguł, które określają typ danych lub zakres wartości, jakie użytkownik może wpisać do komórki. Jeśli użytkownik spróbuje wpi- sać coś niedozwolonego, Excel wyświetli komunikat o błędzie i odrzuci wpis. Zastosuj następującą procedurę, żeby stworzyć regułę sprawdzania poprawności, która pozwala na wprowadzenie jedynie określonych wartości: 1. Zaznacz komórkę, dla której chcesz zastosować regułę sprawdzania poprawności. 2. Wybierz Dane/Poprawność danych. Excel wyświetli okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych, które zostało pokazane na rysunku 5.1. 3. W zakładce Ustawienia otwórz listę Dozwolone, a następnie wybierz Lista. 4. W polu Źródło masz dwie możliwości: • Jeśli w arkuszu istnieje zestawienie dozwolonych wartości, określ albo ich zakres, albo nazwę zakresu, w jakim zestawienie się zawiera (przed wpisaniem zakresu lub nazwy zakresu wpisz znak równości). • Wpisz dozwolone wartości bezpośrednio do pola Źródło i oddziel je przecinkiem, jak pokazano to na rysunku 5.1. Rysunek 5.1. Okno dialogowe Sprawdzanie poprawności danych służy do ustawiania reguł sprawdzania, które będą pozwalały na wpisanie tylko określonych wartości do komórki lub zakresu komórek 5 5. Jeśli chcesz, aby użytkownik mógł za pomocą rozwijalnej listy wybierać z zakresu dozwolonych wartości, pozostaw aktywne pole wyboru Rozwinięcia w komórce. 6. Żeby uniemożliwić pozostawienie pustych komórek, odznacz pole wyboru Ignoruj puste. 7. Wybierz zakładkę Komunikat wejściowy. 8. Jeśli chcesz, aby w momencie, gdy użytkownik zaznaczy komórkę z regułą lub zakres z regułą, pojawiało się wyskakujące okienko, pozostaw zaznaczone pole wyboru Poka- zuj komunikat wejściowy przy wyborze komórki. W polach Tytuł i Komunikat wejściowy możesz wpisać wiadomość, która będzie się wtedy pojawiać. Możesz na przykład wyko- rzystać ją do przekazania użytkownikowi komunikatu, że wartość komórki musi zostać wybrana z rozwijalnej listy. Wyszukiwanie wartości rabatu w tabeli 129 9. Kliknij OK, aby zastosować regułę poprawności danych. Rysunek 5.2 pokazuje praktyczne zastosowanie reguły sprawdzania poprawności. Przy komórce Forma wysyłki widnieje rozwijalna lista pokazująca dostępne opcje. Rysunek 5.2. Gdy ustawiasz regułę sprawdzania poprawności, Excel wyświetli listę z możliwymi opcjami UWAGA Arkusz zawierający przykłady można znaleźć pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/of27rw.zip. 5 (cid:206) Innym sposobem określenia dozwolonych wartości komórek jest kontrola okna dialogowego arkusza. Więcej na ten temat w rozdziale 6, w podrozdziale „Stosowanie formantów do wpisywania danych”, s. 185. Wyszukiwanie wartości rabatu w tabeli Gdy jedna firma jest dostawcą produktu, który inna firma chce sprzedawać, to cena nabycia tego produktu nie jest nigdy taka sama jak cena sprzedaży. Sektor detaliczny musi zarabiać pieniądze. Rzecz jasna, najczęściej zyskiem jest różnica między ceną nabycia produktu a ceną katalogową (lub bardzo zbliżoną). Innymi słowy, zysk to różnica między tym, co przedsię- biorca zapłacił dostawcy, a tym, co uzyskał od klienta. 130 Rozdział 5 Formuły i funkcje Cena, po jakiej firma kupuje wyroby od dostawcy, to zazwyczaj jakiś procent ceny detalicz- nej, który nazywany jest rabatem. Na przykład większość wydawców sprzedaje książki do księgarni po cenach uwzględniających rabat od cen katalogowych (sugerowanych cen sprze- daży). Niemniej rabat ten nie jest zazwyczaj na stałe określoną wartością. Na przykład zamówienie od 1 do 5 egzemplarzy może oznaczać rabat w wysokości 20 , a zamówienie od 6 do 25 egzemplarzy może skutkować rabatem w wysokości 40 . Jeśli zamierzasz utworzyć arkusz dla tego typu transakcji (albo jako dostawca, albo jako sprzedawca), to musisz sobie jakoś radzić z różnymi rabatami. W Excelu służy do tego funk- cja wyszukiwania, która wykorzystuje daną wartość (np. liczbę kupionych książek) do znalezienia odpowiedniego elementu w tabeli (takiej jak tabela ze zniżkami). Najczęściej używana jest funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO(), która w pierwszej kolumnie tabeli poszukuje zadanej wartości (można też posłużyć się podobną funkcją WYSZUKAJ.POZIOMO, która przeszukuje pierwszy rząd tabeli). Następnie funkcja przeszukuje kolejne kolumny, zgodnie z dyspozycją użytkownika, i zwraca wartość, jaką w nich znalazła. Oto pełna skład- nia funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(): WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość;tablica;nr_kolumny[;kolumna]) szukana_wartość Jest to wartość, jaką chcesz znaleźć w pierwszej kolumnie tablicy. 5 Tablica nr_kolumny Kolumna Możesz wpisać cyfrę, tekst lub odwołanie. Jest to tablica, jaka zostanie przeszukana. Możesz użyć nazwy zakresu lub odwołania do zakresu komórek. Jeśli funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO() znajduje szukaną wartość, to nr_kolumny jest numerem kolumny zawierającej dane, które mają zostać zwrócone (pierwszą kolumną, a więc kolumną wyszu- kiwania będzie zatem 1, drugą kolumną będzie 2, itd.). Wartość logiczna określająca, w jaki sposób Excel ma przeszu- kiwać pierwszą kolumnę pod kątem szukanej_wartości. Jeśli jest to: PRAWDA, to WYSZUKAJ.PIONOWO() poszukuje dokładnego odpo- wiednika dla szukana_wartość. Jeśli nie zostaje on odnaleziony, to funkcja poszukuje największej wartości, która jest mniejsza od szukana_wartość (jest to ustawienie domyślne). FAŁSZ, to WYSZUKAJ.PIONOWO() poszukuje jedynie pierwszego dokładnego odpowiednika dla szukana_wartość. UWAGA Jeśli parametr kolumna zostanie opuszczony albo ustawiony na PRAWDA, to wartości w pierwszej kolumnie muszą być posortowane rosnąco. Wyszukiwanie kodu klienta 131 Rysunek 5.3 pokazuje arkusz, który wykorzystuje funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO() do okre- ślenia, jaki rabat przysługuje klientowi przy zamówieniu określonej liczby egzemplarzy. Rysunek 5.3. Arkusz, który wykorzystuje funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO() do odnalezienia przysługującego klientowi rabatu w tabeli rabatowej Na przykład komórka D4 wykorzystuje następującą formułę: =WYSZUKAJ.PIONOWO(A4;$H$5:$I$11;2) Argument kolumna został pominięty, co oznacza, że WYSZUKAJ.PIONOWO() poszukuje naj- większej wartości, która jest równa lub mniejsza od wartości szukanej, czyli w tym przypadku od wartości określonej w komórce A4. Komórka A4 zawiera ilość kupionych egzemplarzy (20 sztuk), a zakres komórek $H$5:$I$11 jest tabelą rabatów. WYSZUKAJ.PIONOWO() prze- szukuje pierwszą kolumnę w dół (H5:H11) pod kątem największej wartości, która jest mniejsza lub równa 20. Pierwszą komórką spełniającą ten warunek jest H6 (ponieważ war- tość w H7 równa 26 jest większa od 20). WYSZUKAJ.PIONOWO() przechodzi więc do dru- giej kolumny tablicy (gdyż w nr_kolumny wpisaliśmy 2) i z komórki I6 pobiera wartość (czyli 40 ). 5 Wyszukiwanie kodu klienta Formuła opisana w poprzednim podrozdziale jest przykładem wyszukiwania w zakresie, czyli sprawdzania, czy wartość wyszukiwana zawiera się w zakresie wartości, na przykład od 1 do 5 lub od 6 do 25. Niemniej często spotykamy się z sytuacjami, gdy trzeba znaleźć odpowiedniki określonych wartości, a nie zakresów. Na przykład może zaistnieć potrzeba znalezienia numeru identyfikującego pracownika, kodu części lub numeru ISBN książki. Są to przykłady wyszukiwań pojedynczych wartości, w których formuła musi zwrócić pre- cyzyjną wartość. 132 Rozdział 5 Formuły i funkcje Tablica z nazwami klientów lub ich numerami kont to dobry przykład tablicy wyszukiwa- nia, która zawiera dyskretne wartości. W takim wypadku formułę WYSZUKAJ.PIONOWO() (lub też, co mniej prawdopodobne, WYSZUKAJ.POZIOMO()) wykorzystać można do znale- zienia dokładnej wartości. Przyjmijmy, że dla określonego nazwiska klienta ma zostać znaleziony odpowiadający mu kod klienta. Rysunek 5.4 pokazuje prosty arkusz realizujący to zadanie. W kolumnie E automatycznie wstawiany jest kod klienta wtedy, gdy użytkownik wybierze nazwisko klienta z listy rozwijalnej w kolumnie D. Rysunek 5.4. Prosty arkusz do wpisywania danych, w którym funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO() została użyta do znalezienia kodu klienta, odpowiadającego nazwie konta 5 Przykładowa funkcja, która obsługuje to zadanie, znajduje się w kolumnie E3: =WYSZUKAJ.PIONOWO(D3;A3:B93;2;FAŁSZ) Wartość z komórki D3 poszukiwana jest w liście nazwisk klientów w kolumnie A. Ponieważ argument kolumna jest ustawiony na FAŁSZ, to WYSZUKAJ.PIONOWO() poszukuje dokładnego odpowiednika. Jeśli go znajdzie, to zwraca odpowiadający mu kod klienta z kolumny B. Generowanie kodów klienta Generowanie kodów klienta to jedna z częściej stosowanych opcji. Jeśli masz ich dużą liczbę, prawdopodobnie nie będziesz chciał tego robić ręcznie. Prostym sposobem utworzenia kodu klienta jest po prostu wykorzystanie pierwszych n liter z imienia i nazwiska klienta i zamiana ich na wielkie litery. Jeśli na przykład nazwisko klienta znajduje się w komórce A2, następująca formuła wygeneruje kod klienta składający się z 5 znaków: Generowanie kodów klienta 133 WSKAZÓWKA Jeśli formułę znajdującą się w komórce E4 umieścisz we wszystkich komórkach kolumny E, w nowych kolumnach pojawią się błędy #N/D. WYSZUKAJ.PIONOWO() generuje ten rodzaj błędu, gdy w zadanym zakresie nie znajdzie dokładnego odpowiednika. Będzie tak się dziać dopóty, dopóki odpowiadające komórki w kolumnie D pozostaną puste. Lepiej jednak, aby w takim wypadku Excel wyświetlał łańcuch zerowy ( ). W tym celu wybierz funkcję JEŻELI.BŁĄD(), żeby przetestować, czy poszukiwania się nie powiodą, co pokazano poniżej: =JEŻELI.BŁĄD(WYSZUKAJ.PIONOWO(D3;A3:B93;2;FALSE); ) Funkcja JEŻELI.BŁĄD() najpierw oblicza rezultat WYSZUKAJ.PIONOWO(). Jeśli nie otrzyma błędu, wyświetli rezultat w sposób normalny; jeśli zaś otrzyma błąd, wyświetli łańcuch zerowy (ko- mórka będzie pusta). =LITERY.WIELKIE(LEWY(A2;5)) Funkcja LEWY() pobiera znaki na lewo od wartości w A2, a funkcja LITERY.WIELKIE() zamienia je na wielkie litery. Wszystko fajnie, co jednak stanie się w sytuacji, gdy posiadasz klientów, którzy mają takie same 5 liter w nazwisku. Lub, co jeszcze bardziej skomplikowane, w pierwszych 5 znakach występują spacje, kropki, myślniki lub zagraniczne litery? Innymi słowy, można powiedzieć, że zależy nam na wygenerowaniu unikalnego kodu klienta, zawierającego jedynie małe i wiel- kie litery od A do Z. W tym celu musimy skorzystać z VBA. Funkcja z listingu 5.1 generuje właśnie taki kod klienta. Listing 5.1. Funkcja VBA, która generuje ośmioliterowy kod klienta na bazie nazwiska klienta 5 Function GenerateAccountCode(strName As String) As String Dim nPos As Integer Aktualna pozycja znaku w zmiennej strName Dim strChar As String Aktualny znak w zmiennej strName Dim strTemp As String Przejściowy kod klienta Application.Volatile False Nie przeliczaj Zainicjowanie zmiennych nPos = 1 strTemp = Przegląd znaków w nazwie klienta Do While nPos = Len(strName) Pobierz znak z pozycji określonej przez nPos strChar = Mid(strName, nPos, 1) Sprawdź wartość znaku 134 Rozdział 5 Formuły i funkcje Select Case Asc(strChar) Pomiędzy A i Z Case 65 To 90 strTemp = strTemp strChar Pomiędzy a i z Case 97 to 122 strTemp = strTemp Ucase(strChar) End Select Jeśli długość tekstu w nazwie klienta wynosi 5 znaków, wyjdź z pętli If Len(strTemp) = 5 Then Exit Do nPos = nPos + 1 Loop Sprawdzanie poprawności If strTemp Then Jeśli jak dotąd nazwa klienta jest prawidłowa, dodaj losową trzycyfrową liczbę Randomize GenerateAccount = strTemp Format(Rnd * 999, 000 ) Else W przeciwnym wypadku wygeneruj błąd GenerateAccountCode = Nie wygenerowano kodu klienta! End If End if End function 5 Funkcja ta wykorzystuje nazwisko klienta jako argument w zmiennej strName. Główna pętla Do sprawdza kolejno wszystkie znaki w zmiennej. Wewnątrz pętli każdy następny znak prze- chowywany jest w zmiennej strChar. Struktura Select Case sprawdza wartość funkcji Asc(strChar). Funkcja ta zwraca kod wybranego znaku, sprawdzając także, czy kod ten znajduje się pomiędzy 65 a 90 (co oznacza, że znak jest literą z zakresu od A do Z), czy może pomiędzy 97 a 122 (co oznacza, że znak jest literą z zakresu od a do z). Jeśli zachodzi powyższe, to znak jest dołączany do zmiennej strTemp. Gdy strTemp osiągnie długość 5 znaków (lub dotrzemy do końca nazwiska klienta), pętla kończy się. Wreszcie jeżeli strTemp nie jest zerem, to funkcja wykorzystuje Randomize oraz Rnd do wygenerowania losowego trzy- cyfrowego kodu, który jest dodawany do strTemp, a następnie zwracany jako rezultat funkcji. Rysunek 5.5 pokazuje, jak funkcję tę wykorzystano w arkuszu. Generowanie liczb losowych w celu przetestowania modelu arkusza 135 Rysunek 5.5. Kody kont wygenerowane przez funkcję GenerateAccountCode z listingu 5.1 WSKAZÓWKA Po wygenerowaniu kodów dla klientów na pewno będziesz chciał, aby pozostały one na stałe. Niestety, za każdym razem, gdy zastosujesz funkcję do nowej komórki, Excel wyliczy ją w stosunku do wszystkich ist- niejących komórek! Powstaną nowe kody dla każdego kontrahenta. Nie o to przecież Ci chodziło. Rozwią- zaniem jest dodanie następującej linii w górnej części kodu (jak pokazano na listingu 5.1): Application.Volatile False 5 Jest to instrukcja dla VBA, że nie należy przeliczać funkcji, w związku z czym kody klientów nie zmienia się. Generowanie liczb losowych w celu przetestowania modelu arkusza Gdy budujesz arkusz modelowy, który analizuje dane albo przeprowadza symulację, być może nie od razu będziesz mógł skorzystać z rzeczywistych danych. Nie jest to wielki pro- blem, ponieważ do przetestowania modelu zawsze możesz posłużyć się jakimiś danymi zastępczymi. Większość ludzi wpisuje przypadkowe liczby w miarę postępu prac, ale nie zawsze jest to dobry pomysł. Jeśli model wymaga danych losowych, próba ręcznego ich wprowadzania może prowadzić do wypaczenia rezultatów. Podobnie bywa, gdy model wymaga danych pasujących do określonego rozkładu, na przykład rozkładu normalnego. Nie da się ich po prostu wpisać. 136 Rozdział 5 Formuły i funkcje Excel oferuje kilka narzędzi do automatycznego generowania liczb losowych. Najprostszym z nich jest funkcja RAND(), która zwraca liczbę losową, większą lub równą 0 i mniejszą od 1. Przydaje się ona do generowania losowych procentów lub losowych wartości czasu, gdyż obie te kategorie wymagają wartości z zakresu od 0 do 1. Niemniej w większości rzeczywistych przypadków wymagane są wartości z innych zakresów. Na przykład przypadkowe wartości godzinowe wymagają liczb z zakresu od 0 a 23, a przy- padkowe wartości dla groszy wymagają wartości z zakresu od 0 a 100. Jeśli musisz wygene- rować liczby losowe większe lub równe 0 i mniejsze od n, wykorzystaj następujące polecenie: INT(RAND()*n) Funkcja INT() zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej (zakładam, że do swo- jego arkusza potrzebujesz liczb całkowitych; jeśli tak nie jest, w powyższym poleceniu opuść funkcję INT()). Na przykład poniższe polecenie generuje liczbę losową równą lub większą od 0, a mniejszą od 24: =INT(RAND()*24) Oczywiście nie wszystkie zakresy liczb losowych rozpoczynają się od 0. Jeśli chcesz, aby liczby losowe były większe lub równe liczbie m i mniejsze od liczby n, skorzystaj z polecenia: INT(RAND()*(n-m))+m Na przykład następująca formuła zwraca losowe wyniki większe lub równe od 40 i mniejsze od 101: =INT(RAND()*(101-40))+40) Zamiast bawić się takimi formułami, Excel oferuje znacznie łatwiejszy sposób generowanie liczb losowych z zadanego przedziału. Jest nim funkcja RANDBETWEEN(). Pozwala na ustale- nie górnej i dolnej granicy przedziału, z którego wygenerowana zostanie liczba losowa. Oto jej składnia: RANDBETWEEN(dolna;górna) dolna Najmniejsza możliwa liczba całkowita. Oznacza to, że Excel wygeneruje liczbę losową, która jest większa lub równa wartości określonej w dolna. górna Największa możliwa liczba całkowita. Oznacza to, że Excel wygeneruje liczbę losową, która jest mniejsza lub równa wartości określonej w górna. Następująca formuła zwraca losową liczbę całkowitą z przedziału od 0 do 59: =RANDBETWEEN(0;59) Jeśli musisz zapewnić liczbom losowym pewnego rodzaju rozkład, narzędzie Analysis ToolPak (generator liczb pseudolosowych) wygeneruje statyczne liczby losowe w dowolnym zakre- sie i w jednym z kilku różnych rozkładów, w zależności od potrzeb. Tabela 5.1 podsumowuje siedem dostępnych typów rozkładu. 5 Generowanie liczb losowych w celu przetestowania modelu arkusza 137 Tabela 5.1. Dostępne rozkłady w narzędziu Generowanie liczb pseudolosowych Rozkład Jednostajny Normalny Bernoulliego Dwumianowy Poissona Według wzorca Dyskretny Opis Generuje z takim samym prawdopodobieństwem liczby z przedziału wartości, jaki użytkownik zdefiniuje. Zastosowanie zakresu od 0 do 1 generuje taki sam rozkład, jak funkcja RAND(). Generuje liczby rozkładu normalnego (krzywej dzwonowej) na podstawie średniej i odchylenia standardowego, jakie użytkownik wprowadzi. Przydatny do generowania próbek, na przykład wyników testu czy też wzrostu populacji. Generuje przypadkową serię jedynek i zer, wykorzystując prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczej próbie. Bardzo powszechnym przykładem rozkładu Bernoulliego jest rzut monetą (w którym prawdopodobieństwo sukcesu wynosi 50 ). W tym wypadku, podobnie jak we wszystkich rozkładach Bernoulliego, musisz przepisywać orłom i reszkom zera albo jedynki. Generuje liczby losowe charakteryzujące się prawdopodobieństwem sukcesu w serii prób. Na przykład mógłbyś wykorzystać ten typ rozkładu, aby modelować liczbę odpowiedzi otrzymanych z kampanii wysyłkowej. Prawdopodobieństwem sukcesu byłby średni (albo przewidywany) odsetek odpowiedzi, a liczbą prób — liczba wysłanych przesyłek. Generuje liczby losowe, wykorzystując prawdopodobieństwo przypisanej liczby zdarzeń w danym czasie. Rozkład zależy od wartości lambda, która reprezentuje średnią liczbę zdarzeń, o których wiadomo, że się wydarzą w danym okresie. Generuje liczby losowe zgodnie ze wzorcem, który określony jest przez dolny i górny próg, wartość krokową oraz częstotliwość powtórzeń zarówno dla każdej liczby, jak i dla całej sekwencji. Generuje liczby losowe z serii wartości i prawdopodobieństw dla tych wartości (gdzie suma prawdopodobieństw równa się 1). Można wykorzystać ten rozkład do symulacji rzutów kostką (gdzie wartości zawierają się w przedziale od 1 do 6, a każda ma prawdopodobieństwo wystąpienia 1/6; patrz następny przykład). 5 OSTRZEŻENIE RAND() oraz RANDBETWEEN()są funkcjami zmiennymi, co oznacza, że ich wartość zmienia się za każdym razem, gdy otwierasz lub przeliczasz arkusz albo edytujesz dowolną jego komórkę. Żeby wpisać statyczną liczbę losową do komórki, wpisz =RAND() lub =RANDBETWEEN(dolna; (cid:180)górna), naciśnij F9, żeby wykonać funkcję i otrzymać liczbę losową, a następnie naciśnij Enter, żeby umieścić ową liczbę w komórce jako wartość dosłowną. Wykonaj następujące działania, aby skorzystać z narzędzia generującego liczby pseudolosowe. 138 Rozdział 5 Formuły i funkcje UWAGA Być może będziesz musiał zainstalować narzędzie Analysis ToolPak. Wybierz Przycisk pakietu Office/ Opcje programu Excel, żeby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Excel, po czym kliknij Dodatki. Z listy Zarządzaj: wybierz Dodatki programu Excel. Kliknij Przejdź..., żeby otworzyć okno dialogowe Dodatki. Aktywuj pole wyboru Analysis ToolPak, po czym wybierz OK. Gdy Excel zapyta, czy chcesz zainstalować dodatek, kliknij Tak. UWAGA Jeśli zamierzasz korzystać z rozkładu dyskretnego, koniecznie wpisz właściwe wartości i prawdopo- dobieństwa, zanim uruchomisz generator liczb pseudolosowych. 1. Wybierz Dane/Analiza danych, aby wyświetlić okno dialogowe Analiza danych. 2. Z listy Narzędzia analizy: wybierz Generowanie liczb pseudolosowych, po czym klik- nij OK. Pojawi się okno dialogowe Generowanie liczb pseudolosowych pokazane na rysunku 5.6. Rysunek 5.6. Okno dialogowe Generowanie liczb pseudolosowych umożliwia wybór opcji dla liczb losowych 5 3. Jeśli chcesz wygenerować więcej niż jeden zestaw liczb losowych, wpisz ich liczbę w polu Liczba zmiennych. Excel umieści każdy zestaw w osobnej kolumnie. Jeśli pozo- stawisz to pole puste, Excel wypełni Zakres wyjściowy. 4. W polu tekstowym Liczba wartości wpisz, ile liczb losowych potrzebujesz. Excel wpi- sze każdą liczbę w osobnym wierszu. Jeśli pozostawisz to okno puste, program wypełni Zakres wyjściowy. 5. Z listy rozwijalnej Rozkład: wybierz rodzaj rozkładu. 6. W grupie Parametry wpisz parametry dla wybranego rozkładu. Opcje, jakie będą widoczne, zależą od wybranego typu rozkładu. Usuwanie zbędnych spacji z komórek 139 7. Parametr Rozrzut: to wartość, jakiej Excel używa do wygenerowania liczb losowych. Jeśli pozostawisz to pole puste, to za każdym razem Excel wygeneruje nowy zestaw. Jeśli wpiszesz wartość, która musi być liczbą całkowitą z zakresu od 1 do 32 767, możesz wykorzystać ją później, aby jeszcze raz skorzystać z tego samego zestawu liczb. 8. Wykorzystaj grupę Opcje wyjścia, aby wybrać lokalizację dla danych wyjściowych. 9. Kliknij OK. Excel dokona kalkulacji liczb losowych i wyświetli je w arkuszu. Usuwanie zbędnych spacji z komórek Dane, jakie wykorzystujesz w Excelu, czasami pochodzą z zewnętrznych źródeł, takich jak bazy danych komputerów centralnych, strony internetowe czy pliki tekstowe. Niestety często zawierają one niepożądane znaki, z których najpowszechniejszymi są niepotrzebne spacje. Na szczęście w Excelu istnieje funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(), która usuwa niepotrzebne spacje z komórek. Oto przykładowa składnia: USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(tekst) tekst Łańcuch, z którego chcesz usunąć niepotrzebne spacje. Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY()usuwa z łańcucha tekstowego: (cid:81) wszystkie spacje przed tekstem, (cid:81) wszystkie spacje po tekście, (cid:81) wszystkie co najmniej dwie następujące po sobie spacje wewnątrz tekstu, które każdo- razowo zostają zamienione na spację pojedynczą. Jeśli na przykład komórka A1 zawiera nazwę lub tekst z nadmiarem spacji, to następująca formuła zwróci tekst z usuniętymi spacjami: =USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(A1) Trochę inna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy chcesz usunąć wszystkie spacje z komórki. W niektórych kontekstach spacje nie są dopuszczalne, na przykład niektóre serwery w sieci nie pozwalają na stosowanie spacji w nazwach plików wykorzystywanych na stronach inter- netowych. W takim wypadku możesz wykorzystać funkcję PODSTAW(): PODSTAW(tekst;stary_tekst;nowy_tekst[;wystąpienie_liczba]) 5 tekst Tekst oryginalny, który zawiera ciąg znaków, jaki chcesz zamienić. Tekst, który chcesz zastąpić. Tekst, którym chcesz zastąpić stary tekst. stary_tekst nowy_tekst wystąpienie_liczba Liczba zastąpień, jakie mają zostać dokonane w tekście (domyślnie: wszystkie wystąpienia). 140 Rozdział 5 Formuły i funkcje Jeśli za pomocą funkcji PODSTAW()chcesz usunąć spacje z komórki, zastosuj spację jako argument stary_tekst, a argument nowy_tekst pozostaw pusty. Oto przykład formuły, która usuwa wszelkie spacje z tekstu w komórce A1: =PODSTAW(A1; ; ) WSKAZÓWKA Podobną technikę możesz zastosować do usunięcia dowolnego znaku z komórki. Oto uniwersalna formuła: =PODSTAW(tekst;znak; ) Należy tutaj zastąpić tekst oryginalnym łańcuchem, a w miejsce zmiennej znak wpisać znak, jaki chcesz usunąć. Gdy zastosujesz tę formułę do danych zaimportowanych ze strony
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: