Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 012515 22970260 na godz. na dobę w sumie
Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty - książka
Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty - książka
Autor: , Liczba stron: 472
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0532-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niezastąpiony przewodnik po programowaniu
korporacyjnych systemów bazodanowych

Przemysł internetowy ewoluuje w niesamowitym tempie, a wraz z nim zadania, jakie stawiane są oprogramowaniu. Najnowsza wersja Microsoft SQL Server jest przeznaczona do zarządzania korporacyjnymi bazami danych. Ma przede wszystkim zapewniać skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność, a także umożliwiać integrację z innymi produktami oraz -- co najważniejsze dla wielu przedsiębiorstw -- gwarantować zwrot z inwestycji. Jednak sam system bazodanowy, choćby najdoskonalszy, nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu -- potrzebni są jeszcze programiści i administratorzy, którzy wykorzystają możliwości oprogramowania.

'Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty' to kompletny przewodnik po możliwościach i funkcjach tego rozbudowanego systemu bazodanowego. Dzięki niemu poznasz wszystkie nowe cechy Microsoft SQL Server 2005, takie jak usługi powiadomień, usługi raportowania, podsystem integracji usług i wiele innych. Dowiesz się, jak tworzyć wydajne aplikacje działające zarówno po stronie serwera, jak i po stronie klienta. Nauczysz się także optymalizować działanie baz danych i efektywnie zarządzać nimi za pomocą skryptów.

Lektura obowiązkowa dla profesjonalistów
pracujących z Microsoft SQL Server 2005.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Microsoft SQL Server 2005. Podrêcznik programisty Autorzy: Michael Otey, Denielle Otey T³umaczenie: Lidia Graczek, £ukasz Piwko, Adam Raciniewski ISBN: 978-83-246-0532-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft SQL Server 2005 Developers Guide Format: B5, stron: 472 Niezast¹piony przewodnik po programowaniu korporacyjnych systemów bazodanowych • Jak zastosowaæ nowe funkcje i narzêdzia Microsoft SQL Server 2005, aby zwiêkszyæ wydajnoœci Twojej pracy? • W jaki sposób wykorzystaæ mo¿liwoœci, jakie daje œrodowisko zintegrowane bazuj¹ce na SQL Server 2005, Visual Studio 2005 i platformie .NET? • Jak zapewniæ skalowalnoœæ, bezpieczeñstwo i integracjê systemu z innymi platformami? Przemys³ internetowy ewoluuje w niesamowitym tempie, a wraz z nim zadania, jakie stawiane s¹ oprogramowaniu. Najnowsza wersja Microsoft SQL Server jest przeznaczona do zarz¹dzania korporacyjnymi bazami danych. Ma przede wszystkim zapewniaæ skalowalnoœæ, bezpieczeñstwo i wydajnoœæ, a tak¿e umo¿liwiaæ integracjê z innymi produktami oraz — co najwa¿niejsze dla wielu przedsiêbiorstw — gwarantowaæ zwrot z inwestycji. Jednak sam system bazodanowy, choæby najdoskonalszy, nie wystarczy do osi¹gniêcia sukcesu — potrzebni s¹ jeszcze programiœci i administratorzy, którzy wykorzystaj¹ mo¿liwoœci oprogramowania. „Microsoft SQL Server 2005. Podrêcznik programisty” to kompletny przewodnik po mo¿liwoœciach i funkcjach tego rozbudowanego systemu bazodanowego. Dziêki niemu poznasz wszystkie nowe cechy Microsoft SQL Server 2005, takie jak us³ugi powiadomieñ, us³ugi raportowania, podsystem integracji us³ug i wiele innych. Dowiesz siê, jak tworzyæ wydajne aplikacje dzia³aj¹ce zarówno po stronie serwera, jak i po stronie klienta. Nauczysz siê tak¿e optymalizowaæ dzia³anie baz danych i efektywnie zarz¹dzaæ nimi za pomoc¹ skryptów. • Praca w œrodowisku SQL Management Studio • Korzystanie z jêzyka T-SQL • Aplikacje asynchroniczne bazuj¹ce na Service Broker • Us³ugi powiadomieñ • Tworzenie aplikacji bazodanowych za pomoc¹ ADO i ADO.NET • Korzystanie z us³ug raportowania • System integrowania us³ug • Inteligentna analiza danych przy u¿yciu ADOMD.NET • Zarz¹dzanie systemem za pomoc¹ SMO • Tworzenie i u¿ywanie skryptów administracyjnych Lektura obowi¹zkowa dla profesjonalistów pracuj¹cych z Microsoft SQL Server 2005 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorach ..................................................................................... 11 Wstęp ............................................................................................ 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe ................................................................... 21 SQL Server Management Studio ..................................................................................... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio ............................................... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL Server Management Studio ............................. 23 Narzędzia administracyjne systemu SQL Server 2005 ............................................. 32 BI Development Studio ................................................................................................... 32 Interfejs użytkownika platformy Business Intelligence Development Studio ........ 34 Okno interfejsu użytkownika BI Development Studio ............................................. 34 Podsumowanie ................................................................................................................. 38 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL ............................................................ 39 Narzędzia języka T-SQL dla deweloperów ..................................................................... 39 SQL Server Management Studio ............................................................................... 40 Visual Studio 2005 .................................................................................................... 44 Tworzenie obiektów bazodanowych za pomocą języka T-SQL DDL ............................ 51 Bazy danych .............................................................................................................. 51 Tabele ........................................................................................................................ 52 Widoki ....................................................................................................................... 56 Synonimy .................................................................................................................. 57 Procedury składowane ............................................................................................... 57 Funkcje ...................................................................................................................... 59 Wyzwalacze .............................................................................................................. 60 Bezpieczeństwo ......................................................................................................... 61 Pamięć przeszukiwania ............................................................................................. 64 Odpytywanie baz danych i dokonywanie zmian danych w nich zgromadzonych za pomocą języka T-SQL DML .................................................................................... 64 Zapytania SELECT oraz złączenia tabel ................................................................... 65 Modyfikowanie danych ............................................................................................. 78 Obsługa błędów ......................................................................................................... 85 Podsumowanie ................................................................................................................. 86 6 Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty Rozdział 3. Tworzenie obiektów bazy danych wspólnego środowiska uruchomieniowego (CLR) ................................................................ 87 Zrozumienie środowiska CLR oraz mechanizmu baz danych SQL Server 2005 ................88 Architektura środowiska CLR ................................................................................... 88 Włączanie obsługi środowiska CLR ......................................................................... 89 Komponenty obiektów CLR ..................................................................................... 90 Tworzenie obiektów bazy danych typu CLR .................................................................... 92 Procedury składowane CLR ...................................................................................... 93 Funkcje zdefiniowane przez użytkownika ................................................................ 98 Wyzwalacze ............................................................................................................ 102 Typy zdefiniowane przez użytkownika ................................................................... 105 Agregaty .................................................................................................................. 111 Debugowanie obiektów CLR bazy danych ...................................................................... 115 Zabezpieczenia obiektów .NET .............................................................................. 117 Zarządzanie obiektami CLR .................................................................................... 118 Podsumowanie ............................................................................................................... 119 Rozdział 4. Podsystem SQL Server Service Broker .......................................... 121 Architektura podsystemu SQL Server Service Broker .................................................. 122 Wiadomości ............................................................................................................. 123 Kolejki ..................................................................................................................... 123 Kontrakty ................................................................................................................. 123 Usługi ...................................................................................................................... 124 Dialogi ..................................................................................................................... 124 Tworzenie aplikacji korzystających z podsystemu SQL Server Service Broker .......... 125 Języki SQL Server Service Broker DLL oraz DML ............................................... 125 Język T-SQL DLL ................................................................................................... 126 Język T-SQL DML .................................................................................................. 126 Włączanie podsystemu SQL Server Service Broker ............................................... 126 Używanie kolejek .................................................................................................... 127 Przykładowa aplikacja wykorzystująca podsystem SQL Server Service Broker .......129 Aktywacja podsystemu SQL Server Service Broker ..................................................... 133 Zabezpieczenie dialogów .............................................................................................. 134 Widoki systemowe ........................................................................................................ 134 Podsumowanie ............................................................................................................... 135 Rozdział 5. Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem usług powiadamiania ........... 137 Ogólne omówienie podsystemu usług powiadamiania ................................................. 138 Zdarzenia ................................................................................................................. 138 Subskrypcje ............................................................................................................. 140 Powiadomienia ........................................................................................................ 140 Tworzenie aplikacji wykorzystujących usługi powiadamiania ..................................... 141 Definiowanie aplikacji ............................................................................................ 141 Kompilowanie aplikacji .......................................................................................... 141 Tworzenie aplikacji zarządzającej subskrypcjami powiadomień ........................... 142 Dodawanie komponentów dostosowanych do indywidualnych potrzeb ................ 142 Przykład aplikacji wykorzystującej usługi powiadamiania ........................................... 142 Tworzenie pliku ICF ............................................................................................... 143 Definiowanie pliku ADF ......................................................................................... 145 Budowanie aplikacji wykorzystującej usługi powiadamiania ................................. 152 Uaktualnianie aplikacji wykorzystującej usługi powiadamiania ................................... 156 Tworzenie aplikacji wykorzystującej subskrypcje-zdarzenia .NET .............................. 156 Wypisywanie subskrypcji ....................................................................................... 158 Dodawanie subskrypcji ........................................................................................... 158 Spis treści 7 Usuwanie subskrypcji ............................................................................................. 161 Wywoływanie zdarzenia przy użyciu środowiska .NET ........................................ 161 Wywoływanie zdarzenia przy użyciu języka T-SQL .............................................. 163 Podsumowanie ............................................................................................................... 164 Rozdział 6. Tworzenie aplikacji baz danych za pomocą ADO.NET ..................... 165 Architektura ADO.NET ................................................................................................. 166 Przestrzenie nazw ADO.NET ........................................................................................ 167 Komponenty .NET Data Provider ................................................................................. 169 Przestrzenie nazw komponentów .NET DataProvider ............................................ 169 Podstawowe klasy dostawców .NET Data Provider ............................................... 170 Podstawowe klasy w przestrzeni nazw ADO.NET System.Data .................................. 172 Klasa DataSet .......................................................................................................... 173 Klasa DataTable ...................................................................................................... 173 Klasa DataColumn .................................................................................................. 174 Klasa DataRow ........................................................................................................ 174 Klasa DataView ....................................................................................................... 175 Klasa DataViewManager ........................................................................................ 175 Klasa DataRelation .................................................................................................. 175 Klasa Constraint ...................................................................................................... 176 Klasa ForeignKeyConstraint ................................................................................... 176 Klasa UniqueConstraint .......................................................................................... 176 Klasa DataException ............................................................................................... 176 Stosowanie narzędzia Data Provider for SQL Server środowiska .NET ...................... 177 Dodawanie przestrzeni nazw System.Data.SqlClient ............................................. 177 Zastosowanie obiektu klasy SqlConnection .................................................................. 177 Słowa kluczowe stosowane w ciągu znaków charakteryzujących parametry połączenia dostawcy Data Provider for SQL Server środowiska .NET ............... 179 Otwieranie połączenia zaufanego ............................................................................ 179 Stosowanie buforowania połączeń .......................................................................... 181 Zastosowanie obiektu klasy SqlCommand .................................................................... 183 Wykonywanie dynamicznych wyrażeń SQL .......................................................... 185 Wykonywanie parametryzowanych wyrażeń SQL ................................................. 186 Wykonywanie procedur składowanych zwracających wartości ............................. 189 Wykonywanie transakcji ......................................................................................... 191 Zastosowanie obiektu klasy SqlDependency ................................................................ 192 Stosowanie obiektu klasy SqlDataReader ..................................................................... 195 Uzyskiwanie zestawu wyników w trybie szybkiego przewijania tylko do przodu .........196 Odczytywanie informacji dotyczących tylko schematu .............................................. 198 Obsługa trybu asynchronicznego ............................................................................ 200 Zestawy wielu aktywnych rezultatów (MARS) ...................................................... 201 Pobieranie danych typu BLOB ............................................................................... 202 Stosowanie klasy SqlDataAdapter ................................................................................. 205 Wypełnianie obiektu klasy DataSet ........................................................................ 205 Stosowanie klasy CommandBuilder ....................................................................... 206 Podsumowanie ............................................................................................................... 209 Rozdział 7. Tworzenie aplikacji baz danych przy użyciu XML ............................ 211 Typ danych XML .......................................................................................................... 212 Walidacja danych przy użyciu schematów definicji XSD ............................................. 213 Obsługa XQuery ............................................................................................................ 216 Odpytywanie podstawowych danych ...................................................................... 216 Metody wykorzystujące typ danych XML ....................................................................... 219 Metoda Exist(XQuery) ............................................................................................ 219 Metoda Modify(XML DML) .................................................................................. 220 8 Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty Metoda Query(XQuery) .......................................................................................... 221 Metoda Value(XQuery, [node ref]) ......................................................................... 221 Indeksy XML ................................................................................................................. 222 Podstawowe Indeksy XML ..................................................................................... 222 Dodatkowe Indeksy XML ....................................................................................... 222 Stosowanie klauzuli FOR XML .................................................................................... 223 For XML Raw ......................................................................................................... 223 For XML Auto ........................................................................................................ 224 For XML Explicit .................................................................................................... 224 Tryb Type ................................................................................................................ 225 FOR XML Path ....................................................................................................... 226 Zagnieżdżone zapytania FOR XML ....................................................................... 228 Tworzenie schematów XSD „w locie” .................................................................... 228 OPENXML .................................................................................................................... 229 Masowe ładowanie danych XML .................................................................................. 231 Wbudowany dostęp przez HTTP SOAP ....................................................................... 232 Tworzenie węzłów końcowych SOAP .................................................................... 232 Zastosowanie węzłów końcowych SOAP ............................................................... 234 Podsumowanie ............................................................................................................... 238 Rozdział 8. Tworzenie aplikacji baz danych za pomocą ADO ............................ 239 Przegląd OLE DB .......................................................................................................... 240 Przegląd architektury OLE DB ...................................................................................... 240 ADO (ActiveX Data Objects) ........................................................................................ 242 OLE DB i pliki ADO ..................................................................................................... 243 Architektura ADO ......................................................................................................... 243 Przegląd sposobów użycia ADO ............................................................................. 245 Dodawanie referencji do ADO w Visual Basic ............................................................. 245 Używanie obiektów ADO z Visual Basic ..................................................................... 247 Łączenie z serwerem SQL ....................................................................................... 247 Wyszukiwanie danych za pomocą obiektu ADO Recordset ................................... 260 Wykonywanie dynamicznych poleceń SQL za pomocą obiektu ADO Connection ....280 Modyfikacja danych za pomocą ADO .................................................................... 282 Wykonywanie procedur składowanych za pomocą obiektów Command ............... 289 Obsługa błędów ....................................................................................................... 291 Zaawansowane funkcje bazy danych przy użyciu ADO ............................................... 292 Masowe modyfikacje danych .................................................................................. 293 Transakcje ............................................................................................................... 294 Podsumowanie ............................................................................................................... 295 Rozdział 9. Reporting Services ....................................................................... 297 Architektura usługi Reporting Services ......................................................................... 298 Elementy usługi Reporting Services ....................................................................... 299 Instalacja usługi Reporting Services ....................................................................... 300 Serwer raportowy .......................................................................................................... 306 Systemy przetwarzana serwera raportowego .......................................................... 307 Rozszerzenia serwera raportowego ......................................................................... 309 Narzędzie Report Manager ............................................................................................ 311 Narzędzie konfiguracji i zarządzania usługą Reporting Services ................................. 311 Narzędzie Reporting Services Configuration .......................................................... 312 Narzędzia wiersza poleceń serwera raportowego ................................................... 313 Narzędzia do tworzenia raportów .................................................................................. 316 Report Designer ....................................................................................................... 316 Report Model Designer ........................................................................................... 322 Report Builder ......................................................................................................... 325 Spis treści 9 Programowalność .......................................................................................................... 327 Wykorzystywanie dostępu przez adres URL w formularzu systemu Windows .............327 Integracja usługi Reporting Services z wykorzystaniem protokołu SOAP ............. 329 Rozszerzenia ............................................................................................................ 329 Język RDL ............................................................................................................... 330 Dostęp do raportów ....................................................................................................... 330 Dostęp za pomocą adresu URL ............................................................................... 330 Adres URL w metodzie POST formularza ............................................................. 331 Tworzenie raportu .......................................................................................................... 331 Etapy procesu tworzenia raportu ............................................................................. 331 Tworzenie raportu ................................................................................................... 332 Wdrożenie raportu usługi Reporting Services ........................................................ 335 Wyświetlenie raportu usługi Reporting Services .................................................... 336 Podsumowanie ............................................................................................................... 338 Rozdział 10. Usługa Integration Services ......................................................... 339 Opis SQL Server Integration Services ........................................................................... 340 Data Transformation Pipeline (DTP) ...................................................................... 340 Data Transformation Runtime (DTR) ..................................................................... 341 Tworzenie pakietów ...................................................................................................... 342 Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia SSIS Import/Export Wizard ................ 342 Wykorzystanie narzędzia SSIS Designer ................................................................ 343 Korzystanie z punktów wstrzymania ...................................................................... 357 Korzystanie z punktów kontrolnych ....................................................................... 358 Korzystanie z transakcji .......................................................................................... 359 Zabezpieczenia pakietów ........................................................................................ 360 Wdrożenie pakietów ...................................................................................................... 360 Konfiguracja ............................................................................................................ 361 Korzystanie z narzędzia do wdrażania pakietu ....................................................... 363 Programowanie za pomocą interfejsu programistycznego ............................................ 364 Podsumowanie ............................................................................................................... 371 Rozdział 11. Tworzenie aplikacji BI za pomocą ADOMD.NET ............................. 373 Analysis Services ........................................................................................................... 374 XML for Analysis ................................................................................................... 374 Analysis Management Objects (AMO) ................................................................... 375 ADOMD.NET ......................................................................................................... 375 Hierarchia AMO ...................................................................................................... 376 Model obiektowy ADOMD.NET ............................................................................ 377 Tworzenie aplikacji BI za pomocą ADOMD.NET ....................................................... 379 Dodawanie odniesienia do ADOMD.NET .............................................................. 380 Używanie obiektu AdomdConnection .................................................................... 380 Użycie obiektu AdomdCommand ........................................................................... 384 Używanie obiektu AdomdDataAdapter .................................................................. 390 Używanie obiektu CubeDef .................................................................................... 390 Podsumowanie ............................................................................................................... 392 Rozdział 12. Tworzenie aplikacji za pomocą SMO ............................................. 393 Zastosowanie SMO ........................................................................................................ 394 Dodawanie obiektów SMO do Visual Studio ......................................................... 394 Tworzenie obiektu Server ....................................................................................... 395 Używanie właściwości SMO .................................................................................. 396 Kolekcje właściwości SMO .................................................................................... 397 Hierarchia SMO ............................................................................................................. 400 10 Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty Tworzenie przykładowej aplikacji SMO ....................................................................... 410 Tworzenie obiektu Server ....................................................................................... 411 Wyświetlanie listy zarejestrowanych systemów SQL ............................................ 411 Łączenie się z wybranym systemem SQL Server ................................................... 412 Tworzenie listy baz danych ..................................................................................... 413 Tworzenie listy tabel ............................................................................................... 414 Tworzenie listy kolumn ........................................................................................... 415 Sprawdzanie atrybutów kolumn .............................................................................. 416 Tworzenie baz danych ............................................................................................. 418 Transfer tabel ........................................................................................................... 418 Podgląd skryptów T-SQL tworzących tabele .......................................................... 420 Obsługa błędów SMO ............................................................................................. 422 Podsumowanie ............................................................................................................... 423 Rozdział 13. Używanie sqlcmd .......................................................................... 425 Komponenty sqlcmd ...................................................................................................... 425 Interpretator poleceń ............................................................................................... 426 Parametry wiersza polecenia ................................................................................... 426 Rozszerzone polecenia sqlcmd ................................................................................ 430 Zmienne sqlcmd ...................................................................................................... 430 Tworzenie skryptów sqlcmd .......................................................................................... 430 Tworzenie skryptów sqlcmd za pomocą narzędzia Query Editor ........................... 432 Używanie zmiennych sqlcmd .................................................................................. 433 Zagnieżdżanie skryptów sqlcmd ............................................................................. 434 Używanie instrukcji T-SQL i zmiennych sqlcmd ................................................... 435 Podsumowanie ............................................................................................................... 435 Dodatek A SQL Profiler .................................................................................. 437 Skorowidz .................................................................................... 445 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe W tym rozdziale: (cid:141) SQL Server Management Studio (cid:141) BI Development Studio Z punktu widzenia administratorów baz danych bardzo wiele się zmieniło w systemie SQL Server 2005, jeśli chodzi o zarządzanie serwerem. Narzędzia administracyjne, które były używane w poprzednich edycjach, w tej wersji zostały wymienione na inne. Dodano także kilka nowych. Zmiany te miały na celu uczynić pracę administratorów baz danych z systemem bardziej wydajną. W tym rozdziale najpierw dokonano prezentacji nowego zestawu narzędzi SQL Server Management Studio. Łączy on w jedno, zintegrowane środowisko cztery używane we wcześniejszych wersjach narzędzia: Enterprise Manager, Query Analyzer, Profiler oraz Analysis Manager. Każde z tych narzędzi służyło wy- specjalizowanym zadaniom. Rodziło to trudności w przełączaniu się pomiędzy nimi w czasie pracy oraz w przyswojeniu różniących się od siebie interfejsów użytkownika. Dzięki stosowaniu jednego środowiska do zarządzania administrator może się efektyw- niej skoncentrować na zarządzaniu obiektami serwera. Druga część tego rozdziału dotyczy nowego pakietu narzędzi Business Intelligence (BI) Development Studio. Jest on zintegrowanym środowiskiem rozwoju baz danych dla usług analitycznych Analysis Services, pakietów DTS oraz dokumentów wynikowych usług raportujących Reporting Services. W środowisku tym wszelkie komponenty można składać w projekty oraz w rozwiązania w trybie rozłączonym, aby następnie wdrażać te rozwiązania w później- szym terminie. SQL Server Management Studio W nowej wersji systemu SQL Server 2005 wymieniono główne narzędzie administra- cyjne z edycji 7. oraz 2000. SQL Server Enterprise Manager zastąpiono środowiskiem SQL Server Management Studio. Podobnie stało się w przypadku analizatora zapytań Query Analyzer, który był rdzennym narzędziem rozwojowym języka T-SQL w po- przednich wersjach. SQL Server 2005 również zawiera wiele innych narzędzi admini- stracyjnych, jak nowa konsola Administration Console, narzędzie doradcze Database 22 Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty Tunning Adviser oraz narzędzie Profiler. Dostęp do środowiska SQL Server Manage- ment Studio uzyskuje się za pomocą opcji menu Start/Programy/Microsoft SQL Server/ SQL Server Management Studio. Zrzut ekranowy przedstawiający SQL Server Mana- gement Studio jest widoczny na rysunku 1.1. Rysunek 1.1. SQL Server Management Studio SQL Server Management Studio służy do zarządzania systemami SQL Server 2005, jak również systemami SQL Server 2000 i SQL Server 7. Nie może być on jednak stosowany w przypadku SQL Server 6.5 oraz edycji wcześniejszych. Natomiast można używać narzędzia Enterprise Manager z wersji systemu SQL Server 7 oraz 2000 do administrowania nowego systemu SQL Server 2005. Rozwiązanie to nie jest jednak zalecane ze względu na pewne różnice architektury pomiędzy tymi dwoma edycjami. Starsze narzędzia administracyjne nie mogą uzyskać dostępu do nowych funkcji, które zostały dodane w SQL Server 2005. SQL Server Management Studio jest najlepszym wyborem do zarządzania rozwiązaniami wykorzystującymi różne edycje systemu SQL Server. Środowisko SQL Server Management Studio zostało napisane zupełnie od nowa. Używa najnowszych technologii Microsoft, takich jak Winforms oraz platforma .NET Fra- mework. Umożliwia pisanie, edytowanie, uruchamianie oraz śledzenie kodu. Obsługuje tworzenie projektów rozwiązań. Jest również zintegrowane z narzędziem kontroli wersji kodów źródłowych Visual SourceSafe. W przeciwieństwie jednak do plat- formy rozwojowej Visual Studio 2005, SQL Server Management Studio nie umożliwia Rozdział 1. ♦ Środowisko rozwojowe 23 kompilowania kodów napisanych w językach VB.NET, C#, J# lub VC++. Zamiast tego platforma SQL Server Management Studio współpracuje z technologiami T-SQL, MDX oraz DTS. Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio Jednym z ważnych usprawnień, jakie oferuje SQL Server Management Studio, górując tym samym nad narzędziem SQL Server Enterprise Manager, jest sposób używania okien dialogowych. Wyświetlane okna dialogowe są teraz niemodalne, co oznacza, że użytkownik nie musi na nie reagować, aby móc kontynuować pracę. W starszym na- rzędziu, SQL Server Enterprise, jeśli otwarto dialog, nie można było wykonać innej operacji w systemie, dopóki dialog ten nie został zakończony. Nowe, niemodalne dialogi używane przez SQL Server Management Studio rozwiązują ten problem. Dzięki temu administratorzy baz danych mogą wykonywać inne czynności administracyjne w czasie, gdy dialogi są wyświetlane. Kolejnym ważnym udoskonaleniem w SQL Server Management Studio jest sposób, w jaki radzi on sobie z dużą liczbą obiektów baz danych. W poprzedniej wersji systemu SQL Server podczas łączenia się z zarejestrowanym serwerem SQL Server Enterprise Manager zawsze wyliczał wszystkie obiekty bazy danych. Nie stanowiło to utrudnienia w przypadku większości małych i średniej wielkości firm, ponieważ ich bazy danych były na ogół małego rozmiaru. Jednakże w przypadku firm dysponujących dużymi bazami danych, zawierającymi tysiące obiektów, wyliczanie wszystkich obiektów wraz z ich właściwościami przez SQL Server Enterprise Manager mogło zabierać dużo czasu. To w prosty sposób blokowało SQL Server Enterprise Manager do czasu, aż wszystkie obiekty nie zostały wyliczone. W edycji 2005 SQL Server Management Studio ładuje obiekty w trybie asynchronicznym. W ten sposób pozwala to użytkownikowi na uru- chomienie rozwijania elementu bazy danych, rozwijanie elementu bazy danych, który ma wiele obiektów potomnych w tym samym czasie, gdy inne operacje są realizowane w interfejsie użytkownika. Okna interfejsu użytkownika SQL Server Management Studio Ten podrozdział przedstawia przegląd okien interfejsu użytkownika SQL Server Ma- nagement Studio, w tym: (cid:141) okno Registered Servers, (cid:141) okno Object Explorer, (cid:141) okno Solution Explorer, (cid:141) okno Properties, (cid:141) okno Query Editor, (cid:141) okno Results. 24 Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty Okno Registered Servers Podobnie jak w poprzednim narzędziu SQL Server Enterprise Manager, w SQL Server Management Studio należy zarejestrować serwery, zanim będzie można nimi zarządzać. Aby zarejestrować nowy system SQL Server, używa się okna Registered Servers pakietu SQL Server Management Studio (umiejscowionego w lewym górnym rogu na rysun- ku 1.1). Okno Registered Servers stosuje się również do grupowania podobnych serwe- rów w logiczną grupę serwerów. Przy użyciu SQL Server Management Studio można się połączyć i zarządzać każdym komponentem systemu SQL Server, włączając w to egzemplarze mechanizmu baz danych (ang. Database Engine), usług raportowania (ang. Reporting Services), usług integracji (ang. Integration Services), oraz edycją SQL Server Mobile Edition. Nowy system SQL Server dodaje się przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na oknie Registered Servers i wybranie z menu kontekstowego opcji New/Server Regi- stration. Analogicznie tworzy się nową grupę serwerów. Należy w oknie Registered Servers wybrać z menu kontekstowego opcję New/Server Group. Okno Registered Servers umożliwia również eksportowanie lub importowanie informacji o zarejestro- wanych serwerach. Dzięki temu można szybko wypełniać okna Registered Servers w innych pakietach środowiska SQL Server Management Studio bez potrzeby ręcznego rejestrowania wszystkich zarządzanych serwerów. Okno Object Explorer Okno Object Explorer pakietu SQL Server Management Studio umożliwia połączenie z każdym z komponentów systemu SQL Server. Okno Object Explorer pokazane w dol- nym lewym rogu rysunku 1.1 prezentuje widok folderów o strukturze drzewiastej. Zawie- ra on wszystkie obiekty serwera i wyświetla interfejs użytkownika służący zarządza- niu tymi obiektami. Foldery wyświetlane pod każdym typem połączenia z serwerami są określone przez pełnione funkcje. Tabela 1.1 opisuje typy serwera oraz ich odpo- wiednie foldery główne. Pierwszą rzeczą, która jest niezbędna do używania eksploratora obiektów, jest połą- czenie się z określonym typem serwera. Należy w tym celu kliknąć przycisk Connect w pasku narzędzi eksploratora obiektów i wybrać rodzaj serwera z rozwijanej listy. Otwie- ra się wtedy okno dialogowe Connect To Server, tak jak to pokazano na rysunku 1.2. Rysunek 1.2. Okno dialogowe Connect To Server Rozdział 1. ♦ Środowisko rozwojowe 25 Tabela 1.1. Rodzaje serwerów Typ serwera Główny folder SQL Server Databases Security DTS 2000 Packages Notification Services Replication Management Support Services SQL Server Agent Databases Assemblies Running Packages Stored Packages Analysis Server Integration Services Report Server SQL Server Mobile Opis Ten folder zawiera folder systemowych baz danych, folder obrazów baz danych oraz inne foldery baz danych użytkowników. Obiekty, które są zawarte w każdej bazie danych, są w ich własnych folderach i zawierają tabele i widoki, synonimy, procedury składowane, funkcje, wyzwalacze, zestawy obiektów, typy, zasady, wartości domyślne, dane użytkowników, role, schematy oraz klucze symetryczne. Ten folder zawiera foldery nazwy użytkowników, role serwera, serwery podłączone przez odnośnik oraz dane uwierzytelniające. Obiekty w tych folderach są dostępne w całym serwerze, nie zaś tylko do pojedynczej bazy danych. Folder przeznaczony do pakietów migracyjnych SQL Server 2000 DTS. Usługi powiadomień, które można uruchomić i w ten sposób przeprowadzać zadania administracyjne oraz uaktualnienia aplikacji powiadomień w środowisku, włączając w to: zarządzanie i monitorowanie bezpieczeństwa oraz uprawnień, uruchamianie i zatrzymywanie egzemplarzy (pojedynczych usług) i aplikacji, wykonywanie kopii zapasowej baz danych aplikacji oraz definicji, uaktualnienia funkcji aplikacji i przesuwanie, uaktualnianie lub kasowanie pojedynczych usług powiadomień. Ten folder zawiera informacje o publikacji replikacji oraz subskrypcjach. Ten folder zawiera dziennik systemu SQL Server, urządzenia kopii zapasowych, wyzwalacze serwera oraz harmonogram utrzymania systemu. Ma również monitor aktywności, pocztę oraz węzły poczty bazy danych. Ten folder zawiera narzędzie do monitorowania koordynatora rozproszonych transakcji (ang. Distributed Transaction Coordinator) oraz wyszukiwanie pełnotekstowe. Ten folder zawiera foldery zadań, alarmów, operatorów, proxy oraz dziennika błędów agenta SQL Server. Agent systemu SQL Server jest wyświetlany tylko członkom pełniącym funkcję administratora systemu. Ten folder zawiera bazy danych usług analitycznych SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS). Można zarządzać istniejącymi bazami danych, tworzyć nowe role oraz zestawy baz danych, a także kostki procesów, wymiary oraz struktury zgłębiania danych. Ten folder zawiera informacje o składnikach serwera. Ten folder zawiera otwarte i uruchomione pakiety usług SQL Server 2005 Integration Services (SSIS). Ten folder zawiera odnośniki do wszystkich pakietów SSIS w systemie plików lub w bazie danych msdb. Można zarządzać jednym lub wieloma serwerami raportów w obszarze roboczym. Serwery raportów są oznaczone jako węzły w strukturze hierarchii obiektów. Ten folder posiada ograniczony zestaw węzłów systemu SQL Server, który zawiera: tabele, widoki, programowalność i replikację. 26 Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty Aby połączyć się z serwerem, należy podać przynajmniej jego nazwę oraz poprawne informacje uwierzytelniające. Można opcjonalnie określić dodatkowe połączenia w dialogu Connect To Server, a wtedy dialog zachowa ostatnio używane ustawienia. Aby pracować z obiektami, które są wyświetlane w eksploratorze obiektów, należy kliknąć prawym przyciskiem na pożądanym obiekcie w drzewie eksploratora obiektów. Wyświetli się wtedy menu kontekstowe obiektu. Dostarcza ono unikatowego zestawu opcji dla każdego z różnych obiektów. Na przykład folder SQL Server/Databases wy- świetla menu kontekstowe, które umożliwia tworzenie, dołączanie, tworzenie kopii zapasowych, ich odtwarzanie, kopiowanie i generowanie skryptów dla bazy danych; podczas gdy menu kontekstowe tabeli SQL Server/Databases/Tables umożliwia two- rzenie, modyfikowanie, otwieranie, kasowanie oraz generowanie skryptu; aby zdefi- niować pełnotekstowy indeks i zobaczyć zależności danej tabeli. Pisanie skryptów Bardzo użytecznym usprawnieniem w SQL Server Management Studio jest możliwość tworzenia skryptów do obiektów baz danych. Można tworzyć skrypty przy użyciu eks- ploratora obiektów lub przez użycie kreatora Generate SQL Server Script Wizard. Eksplorator obiektów umożliwia łatwe tworzenie skryptów dla całej bazy danych lub dla pojedynczego obiektu bazy danych. Dostępna jest opcja tworzenia skryptu w oknie edytora zapytań, zapisanie go w pliku lub skopiowanie do schowka. Prezentowane typy opcji tworzenia skryptów zależą od rodzaju obiektu bazy danych, do którego chcemy stworzyć skrypt. Na przykład, jeśli wybrana została cała baza danych, dostępne są opcje CREATE oraz DROP. Jednak jeśli wybrany został widok, dostępne są opcje CREATE oraz DROP, jak również opcje ALTER, SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE. Aby napisać skrypt do obiektu za pomocą eksploratora obiektów, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na obiekcie i wtedy wybrać Script rodzaj obiektu jako opcję w menu kontekstowym. Kreator Generate Script Wizard prowadzi przez proces tworzenia skryptów. Kreator ten umożliwia zaznaczenie wielu rozmaitych obiektów, które mają być opisane przez skrypt, od razu zamiast wybierania każdego obiektu indywidualnie. Zawiera wiele róż- nych opcji do generowania skryptów, włączając w to uprawnienia, zestawienia i ograni- czenia. Kreator jest użyteczny, gdy trzeba utworzyć skrypty do dużej liczby obiektów. Istnieją dwa sposoby uruchomienia kreatora Generate Scripts Wizard. Pierwszy sposób na otwarcie kreatora Generate Scripts Wizard to kliknięcie prawym przyciskiem myszy na jeden z mechanizmów baz danych SQL Server Database Engine i wybranie opcji Launch Wizard. Potem należy wybrać z wyświetlonego menu kontekstowego opcję Generate Scripts. Drugi sposób to rozwinięcie folderu Databases w eksploratorze obiek- tów i kliknięcie prawym przyciskiem myszy na bazie danych. Należy potem wybrać z menu kontekstowego opcję Tasks, a następnie wybrać Generate Scripts. Zrzut ekranu Summary kreatora Generate Scripts ukazany jest na rysunku 1.3. Strony podsumowania Gdy wybierze się element w eksploratorze obiektów, informacje o tym obiekcie są prezentowane w oknie dokumentu zwanym Summary Page. Można skonfigurować SQL Server Management Studio, aby wyświetlał stronę podsumowania automatycznie, lub Rozdział 1. ♦ Środowisko rozwojowe 27 Rysunek 1.3. Kreator Generate Scripts Wizard wyłączyć wyświetlanie strony podsumowania. Aby skonfigurować opcję wyświetlania strony podsumowania, należy kliknąć opcję Tools/Options z menu Management Studio. Na stronie Environment/General należy wybrać z okna At Startup opcję Open Object Explorer, aby wyświetlić Summary Page, gdy otworzy się SQL Server Management Studio. Każdy inny wybór z tego rozwijanego dialogu sprawi, że Summary Page nie będzie wyświetlana automatycznie. Summary Page wyświetla informacje o aktualnie wybranym obiekcie okna eksploratora obiektów. Strona Summary Page do kolumn tabeli w bazie danych jest widoczna na rysunku 1.4. Eksplorator rozwiązań Eksplorator rozwiązań jest ważnym narzędziem do zarządzania, które jest dostarczone jako część SQL Server Management Studio. Eksplorator rozwiązań jest widoczny w górnym prawym rogu rysunku 1.1. Jest on używany, aby dostarczyć widok drzewa hierarchicznego różnych projektów i plików rozwiązania. Może on zawierać, oprócz plików i metadanych pomagających je określić, również jeden lub więcej projektów. Projekt jest zestawem plików, które zawierają informacje o połączeniu, plików zapytań oraz innych pokrewnych plików metadanych. Rysunek 1.5 pokazuje okno eksploratora rozwiązań. Rodzaje projektów, jakie można mieć w swoim rozwiązaniu, to: skrypty systemu SQL Server, skrypty SQL Mobile oraz skrypty usług analitycznych. Skrypty systemu SQL Server Projekty SQL Server Scripts są używane do pogrupowania powiązanych ze sobą połączeń systemu SQL Server oraz skryptów języka T-SQL. Tego typu projekty stosuje się często do grupowania zapytań Data Definition Language (DDL) definiujących obiekty w bazie danych. 28 Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty Rysunek 1.4. Strona podsumowania Rysunek 1.5. Eksplorator rozwiązań Skrypty serwera analiz Projekty skryptów serwera analiz są przeznaczone do zawierania połączeń serwera analiz oraz wykorzystywane również jako skrypty MDX, DMX oraz XMLA. Jednym ze sposobów, w który można używać tego typu projektów, jest sytuacja posiadania jednego projektu zawierającego skrypty tworzące hurtownię danych i innego projektu zawierającego skrypty do ładowania danych do hurtowni. Rozdział 1. ♦ Środowisko rozwojowe 29 Skrypty SQL do rozwiązań mobilnych Skrypty SQL do rozwiązań mobilnych służą do grupowania połączeń z bazami danych systemu SQL Server CE, a także do wykonywania zapytań do tych baz. W przypadku projektu wykorzystującego system SQL Server CE obiekt połączenia reprezentuje połączenie z bazą danych SQL Server CE. Najwyższy element w spisie w eksploratorze rozwiązań jest nazwą rozwiązania SQL Server Management Studio. Domyślnie nazwa ta to Rozwiązanie 1, ale można ją zmienić na jakąkolwiek inną przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie Zmień nazwę z menu kontekstowego. Pliki, które znajdują się w spisie w eksploratorze roz- wiązań, mogą być skojarzone z projektem. Mogą być też związane z samym rozwią- zaniem SQL Server Management Studio bez pośrednictwa projektu. Okno właściwości Okno właściwości umożliwia oglądanie właściwości plików, projektów lub rozwiązań za pomocą pakietu SQL Server Management Studio. Okno właściwości jest widoczne w prawym dolnym rogu rysunku 1.1. Jeśli okno właściwości nie jest już wyświetlone, można je obejrzeć przez wybranie opcji View/Properties Window z menu Management Studio. Okno właściwości wyświetla różne rodzaje pól do edycji w zależności od rodzaju wybranego obiektu. Właściwości prezentowane w kolorze szarym są przeznaczone tylko do odczytu. Dostępny jest również dialog Properties, który umożliwia oglądanie właściwości obiektów baz danych. Aby wyświetlić dialog Properties, należy kliknąć na obiekcie bazy danych i wybrać Properties z menu kontekstowego. Przykład dialogu Properties został ukazany na rysunku 1.6. Edytor zapytań Edytor zapytań jest następcą analizatora zapytań znajdującego się w poprzednich wersjach systemu SQL Server. Umożliwia on pisanie i uruchamianie skryptów języka T-SQL, zapytań MDX, DMX, XMLA lub zapytań mobilnych. Edytor zapytań jest ukazany w górnej i środkowej części rysunku 1.7. Edytor zapytań uruchamiany jest z pakietu SQL Server Management Studio poprzez zaznaczenie opcji New Query z głównej strony Management Studio i wybranie rodzaju zapytania, które ma być utworzone. W przeciwieństwie do analizatora zapytań, który pracował zawsze w trybie połączenia, nowy edytor zapytań jest wyposażony w opcję pracy albo w trybie połączenia, albo w trybie braku połączenia z serwerem. Domyślnie łączy się on automatycznie z serwerem tak szybko, jak tylko użytkownik zdecyduje się na utworzenie nowego zapytania. Podobnie jak odpowiednik edytora zapytań, jakim jest Visual Studio 2005, edytor za- pytań również obsługuje oznaczone kolorami słowa kluczowe, pokazuje wizualizację błędów składni i umożliwia deweloperowi zarówno uruchamianie, jak i śledzenie wy- konania kodu. Dodatkowo edytor zapytań obsługuje koncepcję projektów, w której zbiory powiązanych ze sobą plików mogą być grupowane w celu sformułowania roz- wiązania. Nowy edytor zapytań oferuje również pełną obsługę kontroli źródeł przy użyciu 30 Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty Rysunek 1.6. Okno dialogowe Properties Rysunek 1.7. Edytor zapytań Rozdział 1. ♦ Środowisko rozwojowe 31 narzędzia Visual SourceSafe. Jest on w stanie wyświetlić wynik zapytania w postaci siatki lub jako tekst. Jest w stanie ukazać w postaci graficznej plany wykonywania zapy- tania. Dostępna jest również opcja zapisywania skryptów utworzonych przez użytkownika przy użyciu wbudowanego w narzędzie SourceSafe mechanizmu kontroli wersji. Moż- liwość kontroli wersji chroni przed sytuacją, w której wielu deweloperów w jednym czasie modyfikuje ten sam moduł. Kod źródłowy musi być porównany z kodem znaj- dującym się w repozytorium, zanim będzie można wprowadzać w nim zmiany. Następnie jest ponownie sprawdzany. Zapewnia to centralną lokalizację do składowania kodu bazy danych. Użycie mechanizmu kontroli wersji skryptów tworzących bazę danych jest dobrą metodą na izolowanie kodu źródłowego skojarzonego z każdym wydaniem schematu określonej bazy danych. Może również służyć jako podstawa do porównywania schematu wdrażanej bazy danych z oczekiwanym, który został wcześniej zachowany. Edytor zapytań posiada również możliwość prezentowania w sposób graficzny planu wykonywania zapytania. Opcja planu wykonywania wyświetla w postaci graficznej metody uzyskiwania danych, które zostały wybrane przez optymalizatora zapytań. Rysunek 1.8 ukazuje plan wykonywania zapytania ukazanego na rysunku 1.7. Rysunek 1.8. Plan wykonywania Okno Results Wyniki zapytań, które są wykonywane w edytorze zapytań, są wyświetlane w oknie wyników pakietu SQL Server Management Studio. Okno Results jest widoczne w dolnej środkowej części rysunku 1.7. Okno wyników można ustawić w taki sposób, aby wy- świetlało wyniki zapytania albo w postaci tekstu, albo w postaci „siatki”. 32 Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty Narzędzia administracyjne systemu SQL Server 2005 Ten podrozdział dokonuje przeglądu narzędzi administracyjnych, takich jak: (cid:141) usprawnienia narzędzia Profiler, (cid:141) narzędzia doradcze Database Tuning Advisor, (cid:141) edytory wspomagające. Usprawnienie narzędzia Profiler W systemie SQL Server 2005 narzędzie Profiler zostało zaimplementowane z wyko- naniem dokładnego przeglądu wcześniejszych rozwiązań i na tej podstawie zmoderni- zowane. Nowe narzędzie Profiler obsługuje teraz możliwość śledzenia zarówno poleceń SSIS, jak i usług analitycznych Analysis Services. Wersja SQL Server 2000 była ogra- niczona do możliwości śledzenia jedynie wywołań relacyjnej bazy danych. Dzięki po- siadaniu tych nowych możliwości można za pomocą śledzeń analizować problemy, które mogą się pojawić w dodatkowych komponentach systemu SQL Server. Również korelacja monitora wydajności współpracuje z tymi nowymi rodzajami śledzeń. Narzędzie Profiler umożliwia zachowanie plików śledzenia jako XML. Wynik śledzo- nego planu Showplan może być później zachowany jako XML i wtedy załadowany do pakietu Management Studio do celów analizy. Narzędzie Profiler zostało szczegółowo opisane w dodatku A. Narzędzie doradcze Database Tuninig Advisor Narzędzie Profiler również integruje się z nowym narzędziem Database Tuning Advi- sor, które zastąpiło narzędzie Index Tuning Wizard. Narzędzie DTA posiada bogaty nowy interfejs użytkownika i pracuje z nowymi funkcjami systemu SQL Server 2005, na przykład zaleca partycjonowanie tabel przy użyciu nowych funkcji partycjonowania tabel w mechanizmie baz danych. Edytory wspomagające Pakiet Management Studio zawiera nowe funkcje zwane edytorami wspomagającymi. Służą one do sprawniejszego definiowania procedur składowanych, widoków oraz funk- cji. Zamiast ręcznego tworzenia informacji nagłówkowych dla obiektów tych typów można użyć edytorów wspomagających, aby szybko zaznaczyć, przeciągnąć i kliknąć w celu ustawienia informacji. BI Development Studio Podczas gdy SQL Server Development Studio służy do opracowywania projektów rela- cyjnych baz danych oraz administracji i konfiguracji obiektów obecnych już w systemie SQL Server 2005, nowy pakiet Business Intelligence (BI) Development Studio jest Rozdział 1. ♦ Środowisko rozwojowe 33 używany do tworzenia rozwiązań inteligentnej analizy danych. W przeciwieństwie do SQL Server Management Studio BI Development Studio nie zostało w rzeczywistości zaprojektowane do bycia narzędziem administracyjnym. BI Development Studio używa się do pracy z projektami usług analitycznych, aby opracowywać i wdrażać raporty z usług raportowania, oraz do projektowania pakietów usług integracji (SSIS). Dostęp do BI Development Studio uzyskuje się poprzez wybranie z menu opcji Start/ Programy/Microsoft SQL Server/Business Intelligence Development Studio. BI Deve- lopment Studio zostało przedstawione na rysunku 1.9. Rysunek 1.9. Business Intelligence Development Studio BI Development Studio, podobnie jak SQL Server Management Studio, zostało zbu- dowane na bazie zintegrowanego środowiska Visual Studio 2005. W ten sposób mamy do dyspozycji środowisko rozwoju zorientowane na rozwiązania i zawierające jeden lub więcej projektów w rozwiązaniu. BI Development Studio usprawnia rozwój aplikacji inteligentnej analizy danych poprzez umożliwienie opracowywania projektu w wielo- użytkownikowym środowisku kontroli kodów źródłowych bez potrzeby aktywnego połączenia z serwerem. Każdy z typów projektu będzie zawierał specyficzne definicje obiektów dla tych projektów. Na przykład projekt usług raportowania będzie zawierał definicje raportów, podczas gdy projekt pakietów usług SSIS będzie zawierał obiekty pakietów. Podobnie jak SQL Server Management Studio, BI Development Studio nie umożliwia kompilowania kodów napisanych w językach VB.NET, C#, J# lub VC++. 34 Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty Zamiast tego BI Development Studio jest zaprojektowane wyraźnie do pracy z projektami BI, takimi jak SSIS oraz usługi raportowania. BI Development Studio jest również zintegrowane z narzędziem do kontroli wersji kodów źródłowych VisualSafe. Interfejs użytkownika platformy Business Intelligence Development Studio Interfejs użytkownika platformy Business Intelligence Development Studio jest wy- śmienitym środowiskiem do opracowywania rozwiązań inteligentnej analizy danych, włączając w to kostki, źródła, widoki, raporty oraz pakiety transformacji danych. Okno interfejsu użytkownika BI Development Studio Ten podrozdział przedstawia przegląd głównych okien interfejsu użytkownika BI Deve- lopment Studio, w tym: (cid:141) okno Designer, (cid:141) okno eksploratora rozwiązań Solution Explorer, (cid:141) okno właściwości Properties, (cid:141) okno zestawu narzędzi Toolbox, (cid:141) okno wyniku Output. Okno projektanta Okno projektanta przedstawia w sposób graficzny widok obiektu i jest centralnym oknem platformy BI Development Studio. W zależności od rodzaju obiektów platformy BI Development Studio występują różne typy projektantów w tym oknie. Przykładowo, jeśli rozwijany jest pakiet SSIS, okno projektanta udostępnia powierzchnię projektu do przeciągania i upuszczania obiektów z zestawu narzędzi kontroli przepływu do projektu, podczas gdy projektant raportów dostarcza powierzchnię projektu do tworzenia i prze- glądania raportów. Eksplorator rozwiązań Podobnie jak SQL Server Development Studio, BI Development Studio jest wyposa- żone w okno eksploratora rozwiązań. Eksplorator rozwiązań jest ukazany w prawym górnym rogu ekranu na rysunku 1.9. Eksplorator rozwiązań ukazuje widok struktury hierarchicznego drzewa projektów i plików składających się na rozwiązanie BI Deve- lopment Studio. Najwyższy element w hierarchii eksploratora rozwiązań to nazwa rozwiązania. Może mieć jeden lub więcej elementów projektowych nad sobą. Eksplo- rator rozwiązań BI Development Studio dostarcza szablony projektów, m.in.: projekt usług analitycznych (ang. Analysis Services Project), projekt usług integracji (ang. Integration Services Project), import bazy danych analiz (ang. Import Analysis Services 9.0 Database), projekt raportu (ang. Report Project), kreator projektu Rozdział 1. ♦ Środowisko rozwojowe 35 raportów (ang. Report Project Wizard) i projekt modułu raportów (ang. Report Model Project). Podobnie jak w przypadku platformy SQL Server Management Studio, rozwiązania BI Development Studio nie posiadają ograniczenia do jednego projektu. Można tworzyć rozwiązania, na które składają się wszystkie z obsługiwanych rodzajów projektów. Dialog New Project platformy Business Intelligence Development Studio jest ukazany na rysunku 1.10. Rysunek 1.10. Business Intelligence Development Studio — okno New Project Projekt usług analitycznych Usługi analityczne zawierają definicje obiektów w bazie danych usług analitycznych. Są to: projektowanie i tworzenie baz danych usług analitycznych, widoki źródeł danych, kostki oraz wymiary, jak również prace z funkcjami zgłębiania danych. (cid:141) Baza danych usług analitycznych Baza danych usług analitycznych utworzona przy użyciu platformy BI Development Studio zawiera definicje XML bazy danych oraz jej obiektów do późniejszego opracowania określonego egzemplarza usług analitycznych. Aby utworzyć bazę danych usług analitycznych, należy wybrać z głównego menu BI Development Studio opcję File/New/Project. Następnie w wyświetlonym dialogu wybrać z projektu inteligentnej analizy danych szablon projektu usług analitycznych. (cid:141) Widoki źródeł danych Widok źródeł danych to dokument, który opisuje schemat źródeł danych podrzędnych. Widok ten zawiera nazwy i opisy wybranych obiektów bazy danych, takich jak: tabele, widoki i relacje, które odnoszą się do obiektów, oraz obiekty zgłębiania danych w usługach analitycznych. Obiekty te mogą być tak organizowane i konfigurowane, aby dostarczyć kompletny schemat. Istnieje możliwość opracowywania projektu usług analitycznych bez potrzeby posiadania aktywnego połączenia ze źródłem danych, ponieważ widok źródeł 36 Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty danych przechowuje kopię metadanych pochodzących ze źródła danych, która jest odbudowywana. Używając widoku źródeł danych, można definiować podzbiór danych z większej hurtowni danych. (cid:141) Kreator kostek Kostka jest wielowymiarową strukturą zawierającą wymiary oraz miary; gdzie wymiary określają strukturę kostki, a miary dostarczają wartości liczbowe, którymi użytkownik jest zainteresowany. Kreator kostek jest graficznym narzędziem używanym do szybkiego tworzenia kostek OLAP. Jest on uruchamiany przez dwukrotne kliknięcie węzła Cube widocznego nad projektem usług analitycznych lub przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na węzeł Cube i wybranie View Designer. (cid:141) Kreator wymiarów Wymiar jest zbiorem obiektów opisujących dane, które są dostarczane przez tabele w widoku źródła danych. Wymiary te można ustawiać w hierarchie, które umożliwiają poruszanie się ścieżkami do danych w kostce. Zazwyczaj użytkownicy opierają swoje analizy na opisie atrybutów zawartych w wymiarach, takich jak czas, klienci lub produkty. Kreator wymiarów jest dostarczany w pakiecie BI Development Studio, aby prowadzić krok po kroku w procesie określania struktury wymiaru. (cid:141) Projektant zgłębiania danych Proje
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft SQL Server 2005. Podręcznik programisty
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: